رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

cds رویکردی نسبتاً جدید در مدیریت شهرها است که برپایه دو پیش فرض مهم بنا شده است.

 

اول تمرکززدایی از فعالیت ها و دوم افزایش سهم مشارکت های مردمی و به کارگیری فعالانه سازمان های غیردولتی اعم از صنفی و تخصصی در تمام تصمیم گیری های مربوط به مسائل شهری.

 

برنامه ریزان شهری در سال 1966 به دنبال یافتن پاسخی برای علت فقر فزاینده و رکود اقتصادی در شهر کلکته بودند و در این راستا با مطالعات انجام یافته راهبردهایی در زمینه فقرزدایی اتخاذ نمودند. از نمونه های موفق cds می توان به شهر بنگلور اشاره كرد که امروزه مرکز بین المللی it در جهان به شمار می رود. پیشرفت و رشد در این شهر بر پایه تکیه بر ارتقاي دانش و تکنیک نرم افزاری و سخت افزاری بوده است.

 

اگرچه cds را نمی توان جایگزین طرحهای شهری دانست ولی به عنوان مکمل و تقویت کننده این طرحها می تواند نقش بالادستی را در تدوین استراتژی های شهری به عهده گیرد.

 

برای تهیه برنامه cds لازم است موارد زیر به عنوان مبنای عمل مورد توجه قرار گیرد:

اول- تعریف موقعیت شهر (ویژگی های مختلف)

دوم- تعیین سهم شهر از اقتصاد ملی

سوم- ترسیم اقتصاد آینده (چشم اندازهای مطلوب و امکان پذیر)

چهارم- ارتقاي منافع آتی شهروندان (از جمله محور قرار دادن بحث توسعه پایدار و کیفیت محیط زیست انسانها و تأمین حقوق آنها)

پنجم- برنامه های غلبه بر فقر و بیکاری

ششم- حکومت های شهری موفق (ترسیم ویژگی های آن)

 

اصولاً هر شهر دارای خصوصیات منحصر به فردی است اما امروزه موارد مشترکی میان شهرها وجود دارد از جمله مسائل مربوط به محیط زیست، مدیریت بهینه شهر، غلبه بر فقر، رونق اقتصاد و استفاده از قابلیت سرمایه گذاری که منجر به اهداف کلی همسانی می گردد.

 

چارچوب کلي csd بر اساس مشترکات عمومی شهرها و جزئیات برنامه های آن بر اساس تفاوت های شهرها پی ریزی می شود. لازم به ذکر است که علاوه بر دو پایه اساسی برشمرده یعنی تمرکززدایی و مشارکت شهروندان از جمله عوامل ضروري جهت موفقیت طرحهای cds دارا بودن اقتصاد باز و در تعامل با جهان است؛ به این صورت که هر شهر بتواند نقش ویژه خود را (متفاوت با نقش کشور) در رقابت بین المللی (صادرات کالا و خدمات) به دست آورد.

 

 

طرح های sdc همیشه رویکردهای اقتصادی صرف ندارند بلکه بنا به زمینه ها و خصوصیات شهر مورد مطالعه قرار گرفته و راهبردهای مختلفی اتخاذ می شود. علی رغم تفاوتهای ذکر شده (بنا به ویژگی های هر شهر) فرآیندی که براي طرح cds عموماً لازم است طی شود عبارت است از:

 

سازماندهی و ارزیابی (ارزیابی وضع موجود و طرحهای بالا دست)، تدوین چشم انداز و استراتژي، چشم انداز شهر در دوره های 10 تا 20 ساله با خصوصیاتی چالش پذیر و واقع بینانه، قابل درک و دربرگیرنده تدوین می گردد و اجرا و نظارت (پایش)،در این راستا باید اهداف نظارت کاملاً روشن و مشخص بوده و موارد زیر انجام شود:

 

الف- تشکیل یک گروه مسئول اجرا، ب- تدقیق برنامه اجرایی، ج- تهیه و تدوین سلسله مراتب عملکرد، د- ترسیم مسئولیت ها، ه- تبیین اثرات مورد انتظار، و- شکل بندی نظام نظارت، ز- فرایندهای حل مناقشات بین بهره وران.

 

البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه هنوز cds در هیچ یک از شهرهای ایران اجرا نشده است. اخیراً به دنبال تقاضای وام از بانک جهانی و در راستای انتقال دانش میان کشورها و استفاده از تجارب موفق کشورها پیشنهاد پرداخت وام از سوی بانک جهانی در مقابل تدوین و به کارگیری برنامه cds مطرح شده است که در این زمینه مسئولین وزارت مسکن و شهرسازی بر مبنای پروژه اشتراک با بانک جهانی در حال بررسی cds و امکان به*کارگیری آن در مورد سه شهر نمونه است که در این راستا شهرهای کرمانشاه، سنندج، تبریز، ارومیه و بندرعباس براي گزینش سه شهر مورد بررسی قرار دارند. (شهرهای انتخابی باید در مرحله مطالعات جهت تهیه طرح جامع شهری باشند).

 

به نظر می رسد ویژگی های گوناگون شهر های ایران که هرکدام استعدادها و توان های مختلف اعم از چشم اندازهای طبیعی- آثار تاریخی و فرهنگی- زمینه های رشد صنعت و معدن و گردشگری و توریستی است، می تواند زمینه مناسبی جهت رونق و شکوفایی شهر قرار گیرد و با امید به این که مسئولین و مدیران شهری بتوانند براي استفاده از دستاوردهای دانش امروز جهان بستری فراهم كنند تا کارشناسان و متخصصان مختلف بتوانند تجارب آن سوی آبها را بومی نموده و در تطابق با پتانسیل های موجود جهت ارتقا و رونق شهرهای کشور عزیزمان به کار گیرند.

 

نویسنده: SH E I KH

لینک به دیدگاه

فرایند تهیه چشم انداز بلند مدت یک شهر که بر اساس آن بر نامه اقدام (Action Plan) کوتاه مدت تهیه میشود.

 

 

اهداف CDS :

 

اهداف CDSکه باید درتمامی مراحل تهیه و اجراء آن مد نظر باشند عبارتند از :

· دستیابی به مدیریت و حاکمیت شهری بهبود یافته

· دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال فزاینده

· کاهش فقر و تداوم آن

 

 

اصول CDS :

 

بانک جهانی شهرهای پایدار را شهرهائی میداند که:

- قابل زندگی هستند(Livable)

- رقابتی هستندCompetitive))

- بانکی هستند(Bankable)

- خوب مدیریت و اداره میشوند (Well managed and well governed)

 

 

اصول فوق چهار رکن اساسی CDS را تشکیل میدهند که بشرح زیر توضیح داده میشوند:

 

- قابل زندگی بودن (Livability)

شهری قابل زندگی است که در آن همه ساکنین از فرصتهای یکسان برای مشارکت و بهره مندی از زندگی اقتصادی و سیاسی شهر برخوردار باشند

 

رقابتی بودن (Competitiveness)

- شهرهای رقابتی شهرهایی هستند که اقتصاد قوی با رشد اشتغال، در آمد و سرمایه گذاری همه جانبه دارند.

 

- لازمه توسعه کارآمد شهری فراهم آوردن شرایط مناسب برای افزایش بهره وری افراد و مؤسسات است.

 

- در شهرهای رقابتی، تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و تجارت به شکل پویا و در اراتباط با فرصت های بازار شکل می گیرند

 

قابل بانکی بودن (Bankability)

شهرهای بانکی شهرهائی هستند که دارای سیستم مالیه شهری کار آمد در استفاده از منابع در آمدی و هزینه ای خود هستند.

 

مدیریت و حاکمیت خوب شهری (Good urban management and Governance)

- حاکمیت شهری به استفاده از قدرت برای اداره توسعه اجتماعی و اقتصادی شهر گفته میشود. عناصر حاکمیت خوب شهری عبارتند از:

 

- حساب پس دهی (Accountability)

 

- شفافیت (Transparency)

 

- اصل رقابت (Contestability)

 

 

عناصر اصلی CDS

 

اجزاء CDS با توجه به شرایط و ویژگیهای هرشهراغلب تغییر می یابند. لیکن ، 3عنصراصلی آن عبارتند از :

1. طراحی و ارزیابی ( تشکیلات سازمانی برای فرآیند و ارزیابی و ضعیت شهر ( وضع موجود ))

2. چشم انداز و استراتژی ( تنظیم چشم انداز بلند مدت و تعیین استراتژیها )

3. اجراءو نظارت ( اجراء برنامه عمل، نهادینه کردن فرآیند CDS و نظارت بر آن، مرور بر استراتژیها)

 

 

نتایج مورد انتظار CDS

 

- تغییرات مدیریتیgovernance)) و نهادی

- برنامه های سرمایه گذاری ( شامل زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی (

- مکانیز مهای نظارتی

 

 

سازماندهی فرایند CDS

CDS لزوماً یک فرایند خطی نیست که با ارزیابی وضع موجود شروع شده و به اجراء ختم شود. در اغلب موارد فرایند های CDS تکراری و یا فرایندهای موازی هستند. مراحل مشخص CDS بیشتر به شرایط و ویژگیهای هر شهر بستگی دارد.

در برخی از موارد ایده های اولیه برای تهیه یک طرح استراتژیک و یا فرایندهای برنامه ریزی وجود دارند که میشود از این ابزارها در تهیه CDSاستفاده کرد.

در مواردی بررسی و ارزیابی وضع موجود صورت گرفته است ولی برای پیشبرد این فرایند نیاز به هماهنگی بیشتری است. ممکن است برخی از شهرها نیاز به CDS را تشخیص داده باشند ولی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده باشند.

 

در تمامی این موارد، تضمین مشارکت همه بهره وران، از مراحل اولیه CDS، بسیار مهم و حیاتی است. رهبران مدنی، بخش خصوصی و عمومی و تمامی دست اندکاران و بهره وران باید از ابتدای فرایند CDS احساس مالکیت کنند، چون تعهدات و منابع آنها برای اجراء لازم بوده و برای موفقیت CDSضروری است.

 

منبع :ncsd.irandoe.org

لینک به دیدگاه
 • 3 ماه بعد...

برنامهراهبرد توسعه شهري

مقدمه

گروه زيادي از سياست گذاران و برنامه ريزان شهري مي کوشند که بيان نمايند چگونه راهبرد هاي توسعه شهري (CDSs)مي توانند تغييرات مثبتي در زندگي عادي و نيز فقر شهري ايجاد کنند. هدف از اين مطالب آن است که مروري کلي بر مبحث CDS ، کليات اين راهبرد ، سوابق و مباني نظري مربوط به آن و نيز اهداف و علل پرداختن به اين مبحث صورت پذيرد.

برنامهراهبرد توسعه شهري و کاهش فقر

مي بايست در ابتدا بيان گردد که راهبرد توسعه شهري (CDS) بر اين امر دلالت مي کند که هيچ طرح يگانه و مشخصي که به مثابه يک CDS يا برنامه کاهش فقري کامل و بدون نقص عمل نمايد، وجود ندارد.

بر اين اساس بايد گفت که تمامي اين برنامه ها تنها راه حلهاي پيشنهادي هستند براي وضع نابسامان موجود , و باز هم به اين دليل بايد عنوان داشت که در مورد اين دو مقوله مرتبط با يکديگر يعني راهبردهاي توسعه شهري و هدف مطلوب که همان کاهش فقر است , تنها مي توان گفت که آنها در يک ويژگي داراي شباهت هستند و آن هم قابليت تعميم است.

CDS يا راهبرد توسعه شهري امروزه اساسا به يک فرايند برنامه ريزي راهبردي اطلاق مي شود که ممکن است به کاهش فقر و افزايش اين احتمال که پيامدهاي مربوط به اين فرايند بروز يابند منجر گردد. ارتباط اين نوع برنامه با برنامه هاي کاهش فقر در ادامه بيان مي گردد.

 

 

منشأ برنامه راهبرد توسعه شهريCDSبرنامه راهبرد توسعه شهري نخستين بار در سال 1999 ميلادي توسط ائتلاف شهرها کليد خورد. اين برنامه پاسخي بود به اهميت فزاينده شهرها و تغييراتي که در تئوري و عمل برنامه ريزي رخ داد.

حال ببينيم که چه دلايلي مي توان براي اهميت داشتن موضوع شهرها در اين دوران بيان کرد :

• نخست بدليل وزن فوق العاده اي که حضور جمعيت امروزه در شهرها پيدا کرده و نيز از سمت و سوي درست خارج شدن آن در برخي نواحي شهري.

• دوم بدليل حرکت فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به سمت خوشه شدن در شهرها که به نحوي فزاينده به سوي تأثير گذاري بر فرايندهاي توسعه ملي پيش مي روند ، حقيقتا نبز شهرها غالبا به عنوان موتور رشد لحاظ شده اند و امروزه نقش پر رنگي در سهم GDP ملي دارند.

نواحي شهري امروزه به نحو بارزي به عنوان اساسي ترين واحد هاي فضايي اقتصاد جهاني مطرح شده اند.

جوهر شهرها چگونگي مديريت آنهاست. سه عامل در سنجش اهميت مديريت شهري در زمينه راهبرد توسعه شهرها نقش ايفا مي کنند :

• زمينه افزايش شتاب تغييرات اقتصادي

• تمرکز زدايي و محدود نمودن نفوذ و اندازه حکومت هاي محلي

• شمايل مهار ناشدني فقر و محروميت اقتصادي

يکي از واکنش ها در مقابل اين تغييرات مهار ناشدني فزاينده ، بسط دادن تمرکز بر روي مديريت شهري است.اين که يک شهر چگونه اداره مي شود ، براي تعيين موقعيت مطلوب بخشهاي توليدي آن شهر در بازارهاي منطقه اي و جهاني ضروري و بنيادين است. اداره بد شهرها اغلب با تورم اقتصادي و هزينه هاي گزاف تحميلي بر هر دو بخش خصوصي و عمومي اقتصاد آميخته است. به علاوه تجربه نشان داده است که سيستم خوب اداره شهر در جهت دادن امکان زندگي خوب در شهر اساسي و ضروري است.

فقر و حاشيه نشيني اقتصادي و اجتماعي ، موانع مهم بر سر راه توسعه هاي شهري و ملي هستند.اين پديده ها نشان دهنده تهديدهايي هستند که پيوستگي اجتماعي و امکان رشد قدرت خريد مردم را به خطر مي اندازند. اين عوامل همچنين نمايانگر انقطاعهاي جدي هستند که ممکن است در آزادي ها ، فرصتهاي پيشرفت و ملزوماتي که به شاخص نمودن افراد و جوامع در رخداد تغيير اجتماع منجر مي شوند ، پيش آيند.

سير تحولCDS

راهبرد توسعه شهري در ابتدا با عنوان برنامه کمک و همياري شهري شناخته مي شد و در مسير اين تفکر غالب که شهرها موتور توسعه ملي هستند ، تأکيد آن بر امکان يک رشد هماهنگ در سرمايه گذاري از طريق ممکن ساختن رشد اقتصادي بود.

در اين برنامه ها مقوله کاهش فقر ندرتا به عنوان محور توجه و تمرکز قرار مي گرفت. کاهش فقر به عنوان يک هدف محتمل (والبته مهم) خروجي از تأکيد بر "رقابت"، "قابليت زيستي" و "نظام مندي" مطرح بود. در واقع تعدادي از صاحبنظران عقيده دارند که در اکثر طرحهاي CDS متقدم ، کاهش فقر به عنوان يک پس زمينه يا در اولويت ثانوي در نظر گرفته مي شد.

اگرچه با تأسيس ائتلاف شهرها و تعهد نشان داده شده از سوي اين سازمان براي ارتقاي شرايط زندگي براي قشر فقير يا محروم در شهرها ، کاهش نمايان فقر در برنامه هاي راهبرد توسعه شهري به صورت جدي مد نظر قرار گرفت.

تأکيد بر کاهش فقر به روشني در بيان ذيل انعکاس يافته است :

يک راهبرد توسعه شهري برنامه اي اجرايي براي رشد برابر و همگون در شهرهاست ، که به نحوي توسعه يافته و پايدار براي ارتقاي کيفيت زندگي براي شهروندان به اجرا در مي آيد. اهداف CDS شامل مجموعه اي است از چشم اندازها و برنامه هاي اجرايي متمرکز بر ارتقاي نظام اداري و مديريت شهري ، افزايش سرمايه گذاري براي بالا بردن ميزان اشتغال و خدمات ، و نيز کاهش پايدار و نظام مند فقر شهري.

رويکرد CDS ريشه در نوع نگاهي دارد که مي انديشد رشد اقتصادي لازمه کاهش يا برچيده شدن فقر است. هر چند که مي توان تمرکز نمايان تري بر کاهش فقر با تأکيد بر ظرفيتهاي اجتماعي و اقتصادي فقر شهري را از وجوه مشخصه CDS هاي امروزين برشمرد.

امروزه کاهش فقر يکي از بروندادهاي ملموس ومحتمل راهبرد توسعه شهري محسوب مي گردد.از زمان شروع اين گونه برنامه ها ، يک توليد ثانويه CDS توأم با تمرکز بيشتر بر مقوله فقر صورت گرفت که تأکيد فزاينده اي را بر کاستن از فقر نشان مي داد.

CDS در عمل

در اين برنامه تقدم با چند عامل است :

• فرايند تعريف جايگاه براي بازيگران کليدي در تدوين و اجراي طرح

• مشارکت قشر فقير جامعه در جهت رفع مشکلات خود

• حرکت به سوي توليد اقتصادي و کاهش فقر

CDS اساسا به منظور تأمين امکانات لازم براي مديران شهري که مي کوشند ابزارهاي برنامه ريزي کاربريهاي شهري موجود را ارتقا دهند و يا برنامه هاي توسعه اقتصادي را در جهت ايجاد چارچوب هرچه راهبردي تر رشد همگون شهري و توسعه پايدار هدف گيري و تهيه مي گردد.

در واقع اساسا CDS ممکن است به صورت بيان همگرايي برنامه ريزي راهبردي و چارچوبهاي توسعه مشارکتي در جهتي که به صورت بالقوه بتواند بر موانع هر دو رويکرد فائق آيد در نظر گرفته مي شود.

در برنامه ريزي راهبردي تمايل بر اين است که مباني رشد اقتصادي بر علائق و خواستهاي بخش خصوصي مقدم دانسته شود. با در نظر گرفتن اين نکته که توسعه مشارکتي به تمرکز محدود بر مداخله در مرحله مقياسهاي همسايگي بدون قائل شدن ارتباط کافي براي مرزهاي فرايندها و فرصتهاي توسعه تمايل دارد.

شايد دليل دوام و توان منحصر به فرد و خاص رويکرد CDS را بتوان در اتصال دادن روابط بين بخشي و محلي مقياس با دستورالعمل توسعه شهري مشاهده کرد. به علاوه راهبرد توسعه شهري نياز به يکپارچه سازي راهبردهاي توسعه اقتصاد محلي (LocalEconomicDevelopment) و راهبردهاي کاهش فقر (PoormentReduceStrategy) در يک چارچوب راهبردي از توسعه شهر را به رسميت مي شناسد. از اينرو به کارگيري توأمان LED و PRS مي تواند قدري از مشکلات موجود بر سر راه توسعه شهر را بکاهد.

روشن شد که "هدف" اساسي اغلب برنامه هاي راهبرد توسعه شهري کاستن از فقر موجود است. ولي به غير از اين گفته ها مي بايست تأکيد داشت که حضور بازيگران کليدي و نقش آفرينان در عرصه هاي اجتماعي , اقتصادي و اداري شهر است که خواهد توانست گروههاي هدف را در فرايند تصميم گير و تصميم سازي دخالت دهد و نيز با ايجاد امکان نقش آفريني براي اين گروههاي هدف در اجراي راهبردهاي توسعه شهري ، ميزان اثر بخشي برنامه ها را از حد طرحهاي بطئي و موضعي به شکل مفيد ، مؤثر و با ضمانت اجرايي بالا در آورد. اين يک دستور العمل اجرايي نيست ولي به صورتي مؤثر خواهد توانست به تأثير گذاري هرچه بيشتر طرحها و تبديل شدن به نمونه هاي موفق کمک کند.

علل به کارگيري CDS

چرا در شهر مي بايست يک راهبرد توسعه را به کار گرفت ؟ در نظر کلي پاسخ اين است که CDS يا همان راهبرد توسعه شهري به مثابه پاسخي مقتضي به بخش زيادي از مشکلات اجتماعي و اقتصادي غالب شهرها جلوه مي کند. CDS يک چارچوب برنامه ريزي جامع و در عين حال انعطاف پذير است که به منظور توانمند سازي جوامع شهري براي کنترل و اداره پيامدهاي تغييرات سريع اقتصادي ، رشد فزاينده نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و نيز گستره عاجز کننده فقر طرح مي شود.

روش شناسي راهبرد توسعه شهري

روش شناسي (متدولوژي) راهبرد توسعه شهري در جهت برقرار نمودن و بيان ارتباط ميان CDS و کاهش فقر بيان مي شود و بر محورهاي زير استوار است :

اهداف:

که CDS را از بسياري طرحها و برنامه هاي ديگر توسعه متمايز مي کند. براي مثال در اين شيوه برنامه ريزي بر خلاف ساير طرحهاي رايج ، بر ضرورت به ميدان آوردن بازيگران کليدي و نيز ايجاد مشارکت عمومي که خواهد توانست يک موافقت کلي و در عين حال طولاني مدت را در ازاي چشم اندازهاي طرح ، اهداف و پشتيباني از برنامه پديد آورد.

فرايندها:

در فرايند تهيه راهبرد توسعه شهري تأکيد فراواني بر بهره گيري از نظرات و راهکارهاي نيروها و بازيگران کليدي محلي مي شود و به همين دليل نيز مي توان فرايند تهيه اين طرح را با ساير طرحهاي شهري با مقياس و هدف مشابه متفاوت دانست.

اثرات کاهش فقر:

تمرکز بيشينه اين گونه طرحها از ابتدا بر کاستن از ميزان و اثرات فقر در شهرها دانست و بر اين اساس راهبرد توسعه شهري مي کوشد تا با استفاده از راهکارهايي برخاسته از ايده هايي برآمده از ساکنين و صاحبان نفع و نفوذ در شهرها به هرچه اجرايي تر ساختن ايده کاهش فقر در شهرها نزديک شود.

 

منبع: شهرجو

لینک به دیدگاه
 • 10 ماه بعد...

• راهبرد توسعه شهری

1- City Development Strategies (CDSs) , A Discussion Report for DFID (UK) and the World Bank July 2000 , GHK Group , London 2- China CDS Performance Indicators: Final Report Prepared for UN Habitat-Fukuoka Office December 2002 , Sogang University, Seoul, Korea3- City Development Strategy Report , Bureau National D’Etudes Techniques et de Developpement , Cote D’Ivoire4- CHINA CITY DEVELOPMENT STRATEGIES DRAFT FINAL REPORT: CHANGSHA/ZHUZHOU/XIANGTAN , Chreod Ltd./The Urban Institute/ International Centre for Sustainable Cities , November, 2001 5- The City Development Strategy Process Colombo,SriLankaCity Development Strategy Report , November 2001 , UMP South Asia Office, SEVANATHA, and the Colombo Municipal Council6- Guidelines for preparation of the Recife Metropolitan Region City Development Strategy (RMR CDS) , The World Bank Instituto de Pesquisa Economica Aplicada , The Cities Alliance : MV Serra , R Lima7- Johannesburg , South Africa , City Development Strategy ReportNovember 2001 , University of the Witwatersrand, Graduate School of Public and Development Management

• رشد هوشمند و شهرسازی نوين

1- Katz,Bruce. Smart growth and New urbanism .2001.2- Janssen-Jansen,Leonie B.. Smart growth Strategies as for Dutch Development Planning Policies. 2004.3- Bae,Chang-Hee Christine. Searching for solution to sprawl. 2004.4- Knaap, Gerrit-Jan. A requiem for smart growth? . 2004.5- Knaap, Gerrit. Talking Smart in United States. 2002.

• چشم اندازسازی

1- Developing a city vision, Nathaniel von Einsiedel, Regional Coordinator for Asia United Nations Urban Management Programme2- CDS TOOLKIT FOR PHILIPPINE CITIES, Hon. Francis N. Tolentino ,League of Cities of the Philippines3- Vision, Actions and Requests (VAR) across administrative levels:A methodological proposal for strategic planning in territorial development, Nathalie Beaulieu, Grégoire Leclerc, Jaime Jaramillo4 - A Guide to Community Visioning , Gary Green, Anna Haines, and Steve Halebsky, University of Wisconsin-Madison5- THE "VISIONING" PHASE OF THE COMMON GROUND PROCESS: A SYNTHESIS OF EXTERNAL STAKEHOLDER VIEWS, Robert Emmet Jones, Mary R. English, Kathy Conley McKown, The University of Tennessee, Knoxville6- A GUIDE FOR THINKING ABOUT THE FUTURE, Institute for Alternative Futures

• مشارکت

1- Background Information and Community Profile , Madison County Comprehensive Plan2- Paper for the CROP/ISSER Workshop on "State and Society: Partnership in Poverty Reduction?" Accra, Ghana, October 2000 , RENATA SERRA .3- Participatory Attitudes and Key Principles of Applying Participatory Methods/Tools

لینک به دیدگاه

نمونه‌هايي از راهبرد توسعه شهري (
cds
)

 

·
صوفيه_ بلغارستان

درسال 2000 ميلادي مديريت شهرصوفيه با همكاري سازمان ائتلاف شهري وحمايت مالي بانك جهاني وسازمان
usaid
و مركزاسكان بشرسازمان ملل وهمكاري فني، آژانس همكاري فني آلمان ومشاركت شهروندان وبازيگران كليدي شهر صوفيه اين برنامه با يك افق پنج ساله تهيه شد.

موضوعات اصلي مورد توجه اين برنامه را مي توان در پنج بخش زيرخلاصه نمود:

·
اقتصادشهر/ تعيين نقش مديريت وحاكميت شهري درتوسعه ورشد اقتصادي شهر

·
خدمات شهري / تامين زيرساختهاي شهري وخدمات اجتماعي ورفاهي براي شهروندان

·
ساختارشهر/ برنامه ريزي كالبدي وفضايي شهر

·
ايجادساختار مالي مناسب براي شهر

·
بهبود مديريت وحاكميت شهري

عنصراصلي در اجراي اين برنامه انجام تغييرات اساسي تاسال 2005 براي عضويت دراتحاديه اروپامي باشد ولازمه آن كنارگذاشتن تمرگزگرايي شديددولتي دركليه بخشهاي اقتصادي وپيوستن به اقتصاد آزاد مي باشد.

·
ژوهانسبورگ_ آفريقاي جنوبي

اين
cds
يک طرح خود جوش دولتي – خصوصي است اين برنامه در حقيقت طرحهاي توسعه يک تا سه ساله‌اي بودند که توسط مشاوران تهيه مي‌شدند. اين برنامه‌ها بر اساس سال افق طرح خود نامگذاري شده‌اند. که اين برنامه‌ها در ابتدا بسيار به جزئيات مي‌پرداختند ليکن در برنامه‌هاي بعدي اصلاح شده و نهايتا مي‌توان گفت که برنامه 2030 به يک
cds
واقعي با مفاهيم شناخته شده و مشخص نزديک است.

برنامه‌ها اغلب مسائل را به سه دسته فعاليتي تقسيم کرده‌اند که عبارتند از:

·
امور توسعه انساني: شامل سرشماري، بهداشت، مهارت، ارتباطات و ...

·
امور زير بنايي و خدمات: شامل مسکن، برق، آب، خاک، حمل ونقل، محيط زيست، مالکيت.

·
امور توسعه اقتصادي: اقتصاد، کارخانجات، شرکتهاي تجاري، ماليه.

اصولا شروع اين برنامه توسط مديران و دست اند کاران دولتي بوده و نقش مديريت در آن بسيار قوي است. به طوري که جهت بدست آوردن راي و يا تشکيل و تصويب اسناد انتخابات صورت ميگرفت. که اين عمل يقينا به سياسيون باز مي‌گشت.

·
هفت شهر، فيليپين

داپيتان _ديپولوگ_ لاپولاپو_ الانگاپو_ روكساز_ ساگاي_ سن فرناند

موضوعات کليدي محور و پايه طرح ، پتانسيلها و نعمت‌هاي خدادي و همچنين باز دارنده‌ها از رشد شهر بوده اند.

موضوعات برنامه‌ريزي طرح را نيز مي توان به شرح زير بر شمرد :

·
توليدات پايين شهر

·
پيش‌بيني و ايجاد شغل

·
توانايي مديريت شهر

پروژه‌هاي پيشنهادي در بخش‌هاي مختلف در دوره‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت، درازمدت را مي توان اينگونه بيان داشت:

·
ساختار اقتصادي - اجتماعي ،ساختار شهري

·
خانه‌سازي ،حمل و نقل ،كنترل سيل و طوفان

·
منابع آبي ،مديريت زباله ،مديريت محيط زيست

·
ظرفيت‌سازي منابع مالي محلي ،بخش انساني و خانوار

·
رشد جمعيت

·
پوشش آب در سطح منطقه ،پوشش برق در سطح منطقه ،تلفن ،ظرفيت جاده‌ها

·
حمل و نقل قابل استفاده ،تشخيص مرض شهر در هفت شهر فيليپين ،سرويس‌دهي اوليه –دولت‌مداري، امور مالي، رقابت، توانايي زنده بودن

·
عدن_ يمن

اين شهر به عنوان اصليترين بندر درياي سرخ و مركز اقتصادي كشور يمن مطرح است. نزديكي اين بندر به دهانه درياي سرخ آنرا به يكي از مراكز عمده بارگيري و تحويل مواد سوختي از جمله نفت و بنزين بدل ساخته است.

ائتلاف شهرها در سال 2001 ميلادي طرحي را به مسؤولين اين شهر براي تهيه يك برنامه ميان مدت_بلند مدت راهبرد توسعه شهري با تمركز بر هدف كاهش فقر و ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان پيشنهاد نمود.

اصلي ترين دست اندر كاران تهيه ، تصويب و اجراي اين شهر را مي توان به شرح زير برشمرد :

شهرداري عدن _ منطقه آزاد عدن _ وزارت برنامه ريزي و توسعه يمن _ دانشگاه عدن _ نمايندگان عدن در مجلس يمن _ انجمن زنان عدن _ سازمان بنادر يمن

بيشترين تأكيد اين طرح بر گرد هم آوري بازيگران كليدي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي تأثير گذار در عدن بود تا از اين طريق بتواند ارتباطي درست ميان سازمانهاي متولي شهري و محلي ، سياست گذاران كلان و ديگر اركان جامعه پديد آورد.

در جريان فرايند اين طرح ، سعي بر اين بوده كه نكات زير به عنوان رئوس امر ملحوظ در برنامه مورد توجه قرار گيرند :

·
برقراري ارتباط مستقيم ميان مشاور طرح و مسؤولين طرح به منظور يكپارچه ساختن تمامي زير ساختهاي برنامه ريزي و اجراي آن

·
تهيه و ارائه گزينه هايي براي باززنده سازي مركز تجاري شهر

·
ارتقا و بازتواني عملكردهاي اقتصادي و اجتماعي موجود

·
گسترش سرمايه گذاري بخش خصوصي

·
ارتقاي تبادل بين بخشي در زمينه اطلاعات و عملكردها ميان مجريان و صحبان رأي در منطقه و شهر

·
تدوين جامع و مانع طرحهاي اجرايي توسعه اقتصاد محلي با يك ارزيابي رقابتي

لینک به دیدگاه

راهبرد توسعه شهري
cds
عدن _ يمن

 

تهيه كننده: عليرضا احسان فر

 

مقدمه

 

عدن مهمترين بندر درياي سرخ و در عين حال مرکز اقتصادي کشور يمن محسوب مي شود.
اين شهر در نوک دماغه شبه جزيره عربستان قرار گرفته است. محل وقوع اين شهر در نزديکي مدخل ورودي درياي سرخ آنرا به يکي از پر ازدحام ترين و مهم ترين بنادر جهان از نظر جابجايي و انتقال نفت و فراورده هاي نفتي تبديل ساخته است که مي تواند به اغلب کشتيهايي که قصد عبور از کانال سوئز را دارند خدمات ارائه نمايد. اين شهر به دليل شمول بر فعاليتهاي صنعتي و بويژه پالايشگاهي که از سال 1954 شروع به فعاليت نموده در حيات اقتصادي کشور يمن نقش عمده اي را ايفا مي نمايد. پالايشگاه ، مجموعه بندر و پايانه گمرکي جديد عدن منابع اصلي تامين اشتغال در منطقه را تشکيل مي دهند.

منظور از تهيه طرح

 

برخي ازمشکلات موجود بر سر راه توسعه اين که به طور غالب موجب تدوين طرح توسعه راهبردي عدن شدند ، را مي توان به شرح زير برشمرد :

معضلات موجود در راه تأمين خدمات مورد نياز براي ساکنين شهر

وجود قشري اجتماعي معادل %10 جمعيت شهر زير خط فقر مطلق بهداشتي و غذايي

نياز به جذب منابع سرمايه اي براي ايجاد اشتغال

تدوين راهبردهاي موثر در کاهش پايدارفقر شهري و منطقه اي

تهيه کنندگان طرح

در تهيه اين برنامه نقش اصلي را مي توان براي شهرداري عدن ، منطقه آزاد اقتصادي عدن ، وزارت برنامه ريزي و توسعه يمن ، وزارت فعاليتهاي عمومي و توسعه شهري و بالاخره سازمان ائتلاف شهرها به عنوان مجري و مشاور طرح.

اين طرح از سال 2001 ميلادي با اعلام موافقت طرفين يعني هيئت وزيران يمن و سازمان ائتلاف شهرها به مرحله اجرا در آمد.

اصول کليدي برنامه و پرداختن به آنها

 

تهيه دستورالعملهاي تازه که اساسا لازم است با يک خط مشي کلي به صورت طرح جامع راهبري توسعه بلند مدت با رويکرد جذب و به کار گيري سرمايه مطرح گردد. در برنامه نيز با عنايت به توانائي بالقوه شهر با در نظر گرفتن شرايط و محل قرارگيري آن , تلاش شده است تا با به کارگيري تمام نيروهاي موجود در شهر , منطقه و کشور به اقدامي اساسي در مورد آنها مبادرت گردد. علاوه بر اينها يعني احياي موقعيت اقتصادي شهر و لزوم بازتواني شهر از اين ديدگاه , دخيل ساختن سياست ورزان و نيروهاي صاحب نفوذ و واجد منافع در تصميم گيريها و اجراي برنامه , ملاک عمل بوده است. اشاره مي شود که از ابتداي شروع به کار برنامه با مشارکت دادن نيروهاي سياسي از سطوح بالا (ملي) تا پائين (محلي و شهري) بر اساس اجرايي و مشارکت مدار بودن برنامه تأکيد مي شود.

 

اهداف

 

به شرح زير اين اهداف را مي توان عنوان نمود:

·
کاهش فقر و ارتقاي کيفيت زيست شهروندان

·
توسعه اقتصاد محلي

·
افزايش سرمايه گذاري بويژه از ناحيه بخش خصوصي

·
ارتقاي کيفيت خدمات زير ساختها

·
باززنده سازي مرکز تجاري شهر عدن

چگونگي اندازه گيري اهداف

 

اهداف اين طرح در صورت کلي بيشتر کيفي هستند تا کمي ، چنانکه رويکرد طرح عمدتا به سمت تعيين خط مشي براي ارتقاي کيفيتهاي عملکردي شهر بوده است. از اين رو ميزان رسيدن به اهداف در زمان سنجش توفيق طرح مي بايست به صورت عملي و نه از راه اندازه گيري کمي صورت پذيرد.

چگونگي مشارکت شهروندان ( صاحبان نفع )

راهبرد توسعه شهر عدن الگويي از چگونگي مشارکت اجتماعي شهروندان را ارائه مي کند که مطابق آن در هر مرحله از تدوين طرح ، مي بايست شهروندان و ساکنين محلي در طرح ريزي براي آينده محل سکونتشان دخيل باشند.

همچنين از طريق دخيل دانستن بازيگران کليدي و با لحاظ نمودن نقش و نظر آنها در طول انجام فرايند برنامه مي توان به هر چه بيشتر وارد شدن شهروندان در پروسه تدوين و اجراي برنامه اميد داشت.

بايد اشاره داشت که در طول برنامه , تهيه کنندگان طرح مي بايست از طريق فهرست کردن موسسات غير دولتي با عملکرد محلي و دخالت دادن آنها در فرايند تهيه و اجرا , چگونگي راهکارهاي ارتقاي محيطي , افزايش سرمايه گذاري و اصلاحات طرح را به محک آزمون آنها بگذارند.

مشارکت دولتمردان و صاحبان نفوذ

 

نظر به اينکه در دو صورت کلي يعني در مرحله پيش از شروع فرايند تهيه برنامه ارتباط مستمر با بازيگران کليدي سياسي و اجرايي شهر ، منطقه و کشور آغاز گرديد ، و در طول تهيه برنامه هم جايگاهي دئمي براي اين گونه ايفاگران نقش در شهر تصور شده بود ، از نظر مداخله مثبت و کارگشاي سياستمداران هيچ مشکلي احساس نگرديد.

در اين ميان مي توان به نهادهاي سياسي و دولتي که در تهيه طرح مشارکت داشته اند اشاره کرد :

·
رياست مجلس محلي عدن ( که رهبري گروه تهيه راهبرد توسعه شهري را بر عهده داشت.)

·
رئيس منطقه آزاد عدن

·
وزارت برنامه ريزي و توسعه يمن

·
وزارت امور عمومي و توسعه شهري

·
سازمان بنادر يمن _ بندر عدن

·
سازمان سرمايه گذاري عمومي _ شعبه عدن

·
دانشگاه عدن

·
اتاق بازرگاني و صنعت عدن

·
اتحاديه حمل و نقل عدن

·
موسسات عمومي غير دولتي در امور توسعه

·
نمايندگان عدن در مجلس يمن

·
نمايندگي سازمان امور زنان يمن در عدن

نگرش زماني طرح

 

مي توان برنامه راهبرد توسعه شهري عدن را برنامه اي ميان مدت تا بلند مدت محسوب کرد. زيرا مهمترين اهداف اين برنامه با رويکرد احياي زندگي شهري با تکيه بر اقتصاد زنده نياز به زماني طولاني براي پياده شدن و نشان دادن نقشي مثبت در عرصه شهر دارند.

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...

فایل پاورپوینت زیر درباره CDS می باشد که شامل 5 قسمت اصلی است:

 • دلیل مطرح شدن این نوع سند
 • تعریف و اهداف سند « راهبرد توسعه شهر»
 • اصول و عناصر اصلی سند
 • نتایج مورد انتظار و فرایند تهیه و اجرای آن
 • بررسی نمونه ها

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 5 سال بعد...
فایل پاورپوینت زیر درباره CDS می باشد که شامل 5 قسمت اصلی است:

 • دلیل مطرح شدن این نوع سند
 • تعریف و اهداف سند « راهبرد توسعه شهر»
 • اصول و عناصر اصلی سند
 • نتایج مورد انتظار و فرایند تهیه و اجرای آن
 • بررسی نمونه ها

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/quote

 

خیلی عالی دمت گرم

لینک به دیدگاه
 • 3 سال بعد...

اینم یه پاورپوینت دیگه واسه CDS با عنوان راهبرد توسعه شهری که توسط حسین فراهانی و زیر نظر دکتر واراز مرادی مسیحی در 79 اسلاید تهیه شده است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...