رفتن به مطلب
spow

مرجع: نیروگاه

پست های پیشنهاد شده

1-1-1) سيكل ترموديناميكي آب و بخار در بويلرهاي بدون درام

 

در بويلرهاي يك طرفه يا بدون درام آب پس از گذشت از اكونومايزر و دريافت حرارت دود خروجي وارد قسمت اواپراسيون يا لوله هاي ديواره اي شده و انرژي حرارتي را توسط شعله دريافت مي كند و پس از تبديل به بخار به قسمت سوپرهيترها هدايت مي شود.

 

در ابتداي راه اندازي بويلر كه درجه حرارت پائين است و در قسمت آخر لوله هاي ديواره اي مخلوط آب و بخار وجود دارد وجود يك جدا كننده آب و بخار و يا مسيري براي گردش مجدد لازم مي باشد. در بعضي سيستم هاي مخلوط آب و بخار وارد سپريتور يا جدا كننده ها شده و بخار آن وارد سوپرهيترها و آب وارد تانك ذخيره و سپس وارد سيكل آب مي شود. در بعضي سيستم هاي ديگر آب توسط پمپ گردش دهنده آب دوباره به قسمت اواپراتور هدايت مي شود اين عمل تا بالا رفتن درجـه حرارت و فشار ادامه پيدا مي كند و وقتي شرائط به وضعيت كار عادي رسيد اين سيستم ها از مدار خارج شده و بخار مستقيماً وارد سوپرهيترها مي گردد و پس از كنترل درجه حرارت وارد توربين مي گردد.

 

2-1-1) سيكل ترموديناميكي آب و بخار در بويلر درام دار.

 

درام دو وظيفه اصلي به عهده دارد يكي عمل نمودن به عنوان يك نانك ذخيره و ديگري تقسيم آب و بخار. آب خروجي از اكونومايزر وارد درام مي شود ، در بويلرهاي فشار پائين در اثر اختلاف دانسيته آب و بخار ، آب توسط لوله هاي پائين آورنده به زير بويلر هدايت مي شود و در بويلرهاي فشار قوي توسط پمپ گردش دهنده آب به زير بويلر هدايت شده و وارد لوله هاي ديواره اي مي شود. در اين بخش قسمت اعظم انرژي حرارتي را توسط مشعله دريافت كرده و دوباره وارد درام مي شود. در درام كار تقسيم آب و بخار انجام شده و بخار به قسمت سوپرهيترها هدايت مي شود و آب باقيمانده دوباره توسط پمپ به گردش در مي آيد.

 

2-1) سيكل سوخت

 

سيستم سوخت رساني ديگهاي بخار به نحوي طراحي شده كه در اكثر موارد مي توان از مازوت و گاز طبيعي به عنوان سوخت اصلي ديگ استفاده نمود و گازوئيل را به عنوان سوخت راه انداز مورد استفاده قرار داد. ذكر اين نكته ضروريست كه مسيرهاي سوخت رساني نيروگاهها با يكديگر يكسان نبوده و وجوه متمايز زيادي دارند ولي اساس كار آنها يكسان بوده و تجهيزات اصلي كه در هر مسير به كار رفته اند تقريباً با يكديگر مشابهت دارند.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سوخت مايع معمولاً بوسيله تانكر نفتكش و يا در بعضي موارد بوسيله خط لوله به نيروگاه منتقل مي شود. براي ذخيره سوخت مايع دو روش معمول است :

 

1- سوخت مستقيماً از تانكر به طرف تانك ذخيره پمپ شده و در آنجا جمع آوري مي شود.

2- ابتدا سوخت به يك مخزن زيرزميني هدايت شده و سپس از آنجا به طرف تانك ذخيره پمپ مي شود و به سمت تانك مصرف روزانه هدايت ميگردد.

 

در خروجي تانك مصرف روزانه معمولاً دو عدد ***** و دو عدد پمپ به صورت موازي نصب مي شوند تا يكي به صورت رزرو عمل نموده و ديگري در حال كار باشد اين دو پمپ به پمپهاي اصلي سوخت معروف هستند و عمدتاً از نوع پيچي مي باشند. با توجه به چسبندگي زياد مازوت در دماي محيط ، لازم است درجه حرارت آن را به ميزان مشخصي افزايش داده و در آن درجه حرارت ثابت نگه داشته شود تا جريان يافتن آن امكان پذير باشد (اين عمل در مناطق سردسير ممكن است براي گازوئيل نيز انجام شود).

 

سوخت پس از خروج از پمپ وارد هدر ورودي گرمكن بخاري ميگردد. روي اين هدر يك مسير برگشت به تانك وجود دارد كه در مسير راه آن يك شير كنترل فشار قرار داده شده است. اين شيركنترل فشار همواره سعي مي نمايد فشار خط را ثابت نگه دارد به اين ترتيب كه چنانچه فشار از حد معيني زيادتر شده اين شير مسير برگشت سوخت را باز مي نمايد و سوخت را به طرف تانك هدايت ميكند. سوخت پس از ترك هدر ، وارد گرمكن بخاري مي گردد. درجه حرارت سوخت در خروجي گرمكن مازوت به مقدار تعيين شده مي رسد. ميزان دقيق اين درجه حرارت به غلظت سوخت و ساختمان مشعل بستگي دارد و لذا مقدار آن در نيروگاههاي مختلف با يكديگر متفاوت است.

 

پس ازگرم شدن و عبور از *****ها سوخت وارد شير كنترل دربي مي شود وظيفه اين شير، كنترل مقدار سوخت ورودي به بويلر بر اساس بار بويلر است. پس از اين شير هدر كليه مشعلها قرار دارد اين هدر به نحوي طراحي شده است كه سوخت مي تواند بدون وارد شدن در مشعلها در كليه طبقات بويلر كه مشعلها در آن قرار دارند به جريان در آمده و سپس از طريق مسير ري سيركوله به تانك هدايت گردد. در سر راه برگشت سوخت (از هدر مشعلها به تانك) يك شير ساده قطع و وصل وجود دارد تا به كمك آن بتوان سوخت را به تانك برگشت داده و يا در بويلر مصرف نمود البته در بعضي از مسيرهاي سوخت رساني به جاي اين شير قطع و وصل شيركنترل كننده اصلي دربي سوخت قرار گرفته و به اين ترتيب فشار هدر سوخت و همچنين دبي آن كنترل مي گردد.

 

پس از آنكه پارامترهاي مختلف سوخت كنترل گرديدند سوخت به هدر مشعلها هدايت ميگردد در سر راه هر مشعل يك شير دستي قطع و وصل كه به صورت اتوماتيك و يا گرفتن فرمان از اطاق فرمان عمل مي نمايد قرار داشته كه جريان سوخت را به طرف مشعل هدايت نموده و يا آنرا قطع مي نمايد.

 

سوخت گاز نيروگاه توسط خط لوله گاز كه معمولاً از خط لوله سراسري گاز منشعب مي شود تاًمين مي گردد. قبل از تحويل گاز به نيروگاه معمولاً يك ايستگاه تقليل فشار گاز وجود دارد كه فشار گاز را به حد معيني تقليل مي دهد. گاز پس از عبور از اين ايستگاه وارد خط گار داخلي نيروگاه ميشود. طبيعي است براي مصرف اين گاز در بويلر لازم است فشار آن باز هم افت نمايد. بنابراين گاز بار ديگر وارد ايستگاه تقليل فشار كه در داخل محوطه نيروگاه و معمولاً در نزديگي واحد قرار داده شده ،‌ميشود و فشار آن به ميزان قابل توجهي افت نموده و بدين ترتيب جهت اشتعال در بويلر آماده ميشود. ميزان افت فشار در اين ايستگاه بستگي به طول مسير (بين ايستگاه گاز و مشعلها) و همچنين ساختمان مشعلهاي گاز سوز دارد. اين ايستگاه داراي دو يا سه خط موازي بوده كه هميشه يك خط به صورت رزرو بوده و دو خط ديگر در سرويس هستند.

 

پس از ايستگاه افت فشار يك اريفيس دبي گاز را اندازه گيري مي نمايد و يك شير قطع كننده وظيفه كنترل فشار خط و قطع جريان گاز در مواقعي كه فشار خط از حد تعيين شده بيشتر يا كمترشود را به عهده دارد

 

شير اصلي كنتر دبي گاز پس از اين شير قرار داده شده است ،‌اين شير مقدار گازي را كه لازم است براي سوخت مصرف شود را با توجه به بار بويلر به طرف مشعلها هدايت مي نمايد. پس از اين شير ، گاز به طرف هدر مشعل ها هدايت ميگردد. قبل از هر مشعل علاوه بر يك والودستي دو عدد شير قطع كننده وجود دارند كه براي بهره برداري از مشعلها با هم باز شده و در زمان خاموش شدن مشعلها با هم بسته شده و جريان گاز بداخل كوره را متوقف مي سازد. نصب دو عدد شير مشابه هم در كنار يكديگر فقط به لحاظ رعايت ايمني بيشتر مي باشد. بين اين دو شير يك شير تخليه ديگر وجود دارد كه نحوه كار آن برعكس اين دو شير بوده و در زمان بسته بودن آنها از نشتي گاز به محوطه احتراق جلوگيري مي نمايد.

 

3-1) سيكل هوا و دود

 

هواي محيط توسط فنهاي اصلي مكيده شده ،‌وارد گرمكنهاي بخاري مي گردد. در داخل گرمكنها حرارت لازم را كسب نموده و سپس از ژنگستورم عبور داده مي شود. پس از آن هواي مشعلها از دريچه هاي كنترل گذشته و در عمل احتراق شركت مي جود. دود حاصل از احتراق كوره را ترك نموده ،‌ قسمتي از آن توسط فن گردش دهنده مجدداً وارد كوره مي گردد و بقيه آن وارد ژونگستروم مي گردد. صفحات فلزي ژونگستروم حرارت خود را از دود عبوري دريافت نموده و در نيمه دوم چرخش اين حرارت را به هوا منتقل مي سازد. دود خروجي پس از طي دو كانال از طريق دودكش به محيط بيرون فرستاده مي شود

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

لازم به ذكر است در كوره هائي كه تحت خلاء‌ كار مي كنند دود توسط يك فن مكيده شده و به طرف دودكش روانه مي گردد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مهندسي مجازي در نيروگاه هاي آينده

 

وزارت انرژي آمريكا، برنامه هاي بسياري براي آينده توليد انرژي از نيروگاه هاي زغال سنگ سوز درنظرگرفته است. نيروگاه هاي پيشرفته آينده بازده بالاتر وآلايندگي بسيار كمتري خواهند داشت، آنقدر كم كه برخي آنها را نيروگاه هاي با «خروجي آلاينده نزديك به صفر مي دانند».

نيروگاه هاي آينده نه تنها با انواع كنوني تفاوت خواهند داشت كه ابزار طراحي آنها نيز بسيار متفاوت خواهند بود. براي كاهش هزينه وكوتاه كردن زمان اجراي طرح هاي نيروگاه هاي آينده، وزارت انرژي، مهندسي مجازي را به عنوان يك فناوري توانمند به كار مي گيرد. اين فناوري، مهندسان آينده را قادر خواهد ساخت كه ايده هاي بيشتري را كه تا پيش از اين با روش هاي سنتي مدت ها به طول مي انجاميد، سريع تر آزمايش كنند. نه تنها در زمينه ساخت نيروگاه هاي جديد كه دربسياري زمينه هاي ديگر مهندسي نيز، مي توان از اين فناوري سود جست.

طرح هاي جديد براي مجتمع هاي نيروگاهي مي بايد به طورسنتي در انواع مقياس ها ساخته مي شدند تا امكان آزمايش روي آنها فراهم مي شد. اين فرآيند نيازمند صرف هزينه و زمان بسياري است. اين روش، محدوديت هاي عملي و اجرايي فراروي ايده هاي خلاقانه و نوگرا مي گذارد. هدف سيستم مهندسي مجازي اين است كه به طراحان نسل بعد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها اجازه دهد فناوري هاي روز آمد را آزمايش كنند و توسعه دهند. نيروگاه هايي مانند نيروگاه هايي مانند نيروگاهاي هواپاك، شكاركننده كربن و نيروگاه هاي استخراج هيدروژن از زغال سنگ، پيش از اجرا مي توانند طراحي و آزمايش شوند. وزارت انرژي درنظر دارد با كاهش دوره طراحي و افزايش سرعت ساخت نيروگاه ها و به بهره برداري رساندن آنها، هرچه سريع تر نسل جديد نيروگاه ها را بسازد. اين سامانه را پژوهشگران آزمايشگاه مليAmes در دانشگاه ايالتي آيوا، دانشگاه كارنگي ملون و شركاي صنعتي پروژه از جملهReaction Engineering Int, Fluent Inc توليدكرده اند.

پژوهشگران در مركز كاربري حقيقت مجازي در دانشگاه آيوا مدل هاي محاسباتي را با مشاهده چشمي و ابزار مجازي با قابليت بر هم كنشي همراه مي سازند تا امكان تحقيق و اعمال تغييرات هم زمان روي طرح هاي پيشنهادي وجود داشته باشد. اين ابزار مهندسان را قادر مي سازد كه سامانه ها و اجزاي آنها را درفضاي مجازي طراحي كنند، تغييردهند و عيب يابي كنند، درست مانند هنگامي كه با اجزاي واقعي كار مي كنند. اجزاي جديدي در نيروگاه ها قرارداده خواهند شد و كارآيي آنها آزمايش خواهد شد، بدون اين كه به ساخت مدل هاي فيزيكي نياز باشد. اجزاي سامانه در زمان(real time) بدون اين كه نيازي به مدل سازي و آناليز دوباره مدل ها باشد، قابل اصلاح و بهينه سازي هستند.

طراح يكVisual Interface دراختيار خواهد داشت كه همانند يك نيروگاه حقيقي براي استفاده بهينه مهندسان ساخته شده و مزيت هايي به آن افزوده شده است. ابعاد نيروگاه مجازي مدل سازي شده را مي توان دراندازه هاي گوناگون تنظيم كرد. مهندس طراح قادر خواهد بود درنيروگاه مجازي قدم بزند، كاركرد آن را تماشا كند، به درون *****هاي تميزكننده گام بگذارد، يا بر تكه اي زغال سوار شود و مسير آن را درون نيروگاه بپيمايد.

اين ابزار زمان توليد را پايين مي آورند و طراحي مهندسي و كيفيت توليدات را بهبود مي بخشند. هسته دست يابي به اين مزيت ها افزودن شبيه سازي محاسباتي عددي با درنظرگرفتن تمام جزئيات Numerical Simulations و در دسترس بودن اجزاي طراحي شده در طرح مجازي است.

نرم افزار به گروه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اجازه مي دهد كه شكل، اندازه، شرايط كاري و ديگر ويژگي هاي تجهيزات موجود دريك نيروگاه را تغيير دهند و اثر اين تعميرات را برعملكرد نيروگاه را مشاهده و بررسي كنند. براي مثال، اگر مهندسي بخواهد ويژگي هاي عملكردي يك كوره زغال سنگ سوز را با تنظيم پارامترهاي نازل(قطر، زاويه، طول و...)تغيير دهد، مي تواند با اعمال اين تغييرات برنحوه تزريق دوغاب اكسيژن و زغال سنگ بدون كوره اثر بگذارد، آنگاه سامانه مهندسي مجازي تعيين خواهد كرد كه اين تغيير چه اثري بر تركيبات گازمصنوعي توليد شده درنيروگاه خواهد گذارد، درضمن محاسبه هم زمان بازده و هزينه نيز، شدني است. تقريباً تمام زاويه هاي شبيه سازي(Simulation) نيروگاه، به لحاظ طراحي، ساخت و يا نگهداري را پوشش مي دهد. شبيه سازهاي نفتي، فرآينديoff-line محسوب مي شوند و محاسبات و آناليز داده ها درآنها پيش تر انجام شده است. زمان تكرار هرآزمايش مجازي مي تواند از يك روز تا چند هفته به طول بينجامد. برپايه تصميم گيري مهندسي و نتايج شبيه سازي هاي پيشين، فرآيند آماده سازي يك نرم افزار شبيه سازي با اعمال تغييرات كوتاه مدت، زمان بسياري به درازا خواهد كشيد. سپس نتايج مدل هاي محاسباتي دراختيار ساير مهندسان،گروه طراحي و مديريت قرار مي گيرد. حتي اگر ابزارهاي آناليز سه بعدي به كار گرفته شوند، باز هم حضور گروه طراحي در فرآيند ناپيوسته خواهد بود، زيرا آنها تنها هنگامي مي توانند فعالانه درفرآيند طراحي شركت كنند كه نتايج محاسبات تكميل، بازبيني و تصحيح شده باشند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به دليل اين كه اين فرآيند ذاتاً زمانبر است، محاسبات سيالاتي و انتقال حرارتي معمولاً نزديك به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
پايان فرآيند طراحي استفاده مي شوند تا ديدگاه بهتري به طراحان بدهند، حال آن كه اين محاسبات خود مي توانند مبناي طرح هاي جديد قرار گيرند. به دليل اين كه تغييرات بنيادين به هنگام انجام فرآيند طراحي پرهزينه اند، تأثير مدل سازي تحليلي محاسباتي برجزئيات طرح نهايي اندك است؛ از اين رو روند سنتي، توان طراحي on-line را ندارد. طراحي برهم كنشي (Collaboratire) كه درآن مهندس، روند پويايي را براي طراحي درپيش مي گيرد، نيازمند كسب درك آني از عملكرد طبيعي كار نيروگاه است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قديمي همچنين اجازه كاوش درباره پرسش هاي مهندسان، طراحان و مديران را نمي دهد. اين شيوه كار تعداد راه حل هاي فراروي گروه هاي طراحي را محدود و خلاقيت در روند طراحي را ضعيف مي كند. پرسش هايي همچون «چه مي شد اگر» كه از اركان اساسي طراحي است، زياد پرسيده نمي شود.

مهندسي مجازي با آفريدن فضاي كاري مجازي و ارتقاي بسياري از فناوري هاي محاسباتي پيچيده همچون

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و طراحي به كمك رايانه(CAD)، ديناميك تحليلي سيالات، آناليز المان محدود، محاسبات پرسرعت، كنترل فرآيند هوشمند، مديريت اطلاعات و تجهيزات واقعيت مجازي پيشرفته، راهي براي چيرگي بر مشکلات طراحي مي جويد. اين محيط کار مهندسي تمام فعاليت هاي نيروگاهي، نتايج تحليلي، مدل هاي اقتصادي و هر گونه اطلاعات کيفيتي و کميتي را که براي فرآيند طراحي مهندسي لازم است، در بر مي گيرد.

اين محدوده وسيع از اطلاعات و توانمندي ها، تمام متوليان را قادر مي سازد که به طور کامل و با فهم عميق تر و دقيق تر، تحليل ها و نتايج را بررسي و بيشترين بهره را از همين نتايج برداشت کنند و راهکارهاي مهندسي نوآورانه تري را به بوته آزمايش بگذارند.

تکنيک هاي مهندسي مجازي نيازمند گردآوري اطلاعات از منابعي گوناگون است که تمام مراحل تولد تا مرگ يک نيروگاه را بررسي مي كنند و از آن پس، قضاوت مهندسي و تجربه را با هم در مي آميزند تا اطلاعات خام را به دانشي کاربردي تبديل كنند. اطلاعات اگر به گونه اي مؤثر به بشر عرضه شوند، امکان تحليل الگوهاي پيچيده، ساخت فرصت هاي نو و آناليز فرآيندهاي جانشين را در اختيار او مي گذارند. با عجين ساختن برنامه هاي شبيه سازي، نقشه هاي با اندازه هاي دقيق و محصولات بينايي مجازي با دقت بالا مي توان بازرسي شبيه به بازرسي با حضور فيزيکي در محل را شبيه سازي کرد. در چنين محيطي، افرادي با رشته هاي تحصيلي متفاوت اما با هدفي مشترک، امکان همکاري دو جانبه دارند. اين همکاري منشأ فرصت هاي بي نظيري براي بهينه سازي طرح، رويارويي با موارد پيش بيني نشده و ارتقاي توانمندي حل مسائل خواهد بود.

براي همراه ساختن تمام اين بخش ها در يک محيط آشنا و طبيعي، نياز به نرم افزاري بسيار توانمند است. گروه پژوهشي مهندسي مجازي دانشگاه ايالتي آيوا، اين نرم افزار را ساخته است. ابزار مهندسي مجازي آن کيت VE-Suite است که از سه موتور نرم افزاري اصلي VE-Xplore، VE-CE و VE-Conductor تشکيل شده است که وظيفه انتقال داده ها از مهندسي طراح به اجزاي مجازي را برعهده دارند.

VE-CE وظيفه سينکرونيزه کردن داده ها در ميان تحليل هاي متفاوت، مدل هاي فرآيندها و موتور نرم افزار را برعهده دارد. VE-Xplore محيط تصميم گيري است و به مهندس طراح اجازه مي دهد که با مدل هاي تجهيزات در يک محيط مجازي کار کند. VE-Conductor سازكار کنترلي مهندسي براي کنترل مدل ها و ديگر اطلاعات خواهد بود. با يک

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Open-Source، VE-Open به نرم افزار VE-Suite اين امکان داده مي شود که مهندس طراح و ديگر متوليان به تمام اطلاعات نيروگاه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دسترسي داشته باشند. هدف اصلي از به کارگيري VE-Suite توانمند کردن کاربران براي به کارگيري اجزاي (نيروگاه) و مدل هاي گرافيکي دوبعدي و سه بعدي آنها براي طراحي قطعات و اجزاي جديد در نيروگاه است.

محاسباتي که مي بايد به دقت در طراحي نيروگاه ها به کار گرفته شوند، مربوط به جريان سيال، انتقال جرم، حرارت و واکنش هاي شيميايي اثرگذار بر عملکرد نيروگاه هستند؛ از اين رو مي توان اميدوار بود که نيروگاه هايي با خروجي گازهاي آلاينده نزديک به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، درآينده اي نزديک توليد شوند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

معرفی انواع نیروگاهها

برای دانلود به لینک دانلود زیر هر عکس مراجعه فرمایید

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نیروگاه آبی

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

نیروگاه خورشیدی

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

نیروگاه هسته ای

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نیروگاه بخاری

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نیروگاه گازی

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مروري بر انواع سيستم‏هاي مورد استفاده در نيروگاه‏هاي بادي

ارايه دهنده: محمد ناصر هاشم ‏نيا

دانشجوي دکتراي برق قدرت

دانشگاه صنعتي شريف

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

منبع: نواندیشان تالار مهندسی برق

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

نیروگاه های بخار :

 

قدرت بخار اولین بار در لوکوموتیوهای ساخته شده توسط جیمز وات مورد استفاده قرار گرفت . از آن پس ، (قدرت) بخار برای چرخاندن محرک چرخاندن محرک ژنراتور الکتریکی مورد استفاده گرفت و به عنوان نیروگاه بخار شناخته شد . در این فرآیند ، انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می شود . همچنین نیروگاهه ای بخار نیروگاه های حرارتی نامیده می شوند .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

انتخاب محل نیروگاه بخار :

 

در انتخاب محل نیروگاه حرارتی و نصب تجهیزات آن ، عوامل زیر مورد بررسی قرار می گیرند :

 

دسترسی به زمین ارزان قیمت برای نصب تاسیسات و توسعه آتی

دستیابی به مقادیر آب کافی و مناسب برای تغذیه دیگ بخار و آب خنک در کندانسورها

دسترسی به سوخت و هزینه ارسال آن به کوره های دیگ بخار

نیاز احتمالی به توسعه آتی نیروگاه

دستیابی به دیگر سرویس های برق

دوری از ناحیه شهری به دلیل آلودگی و غیره

هزینه اولیه نیروگاه

بزرگی و ماهیت بار مورد استفاده

 

این نیروگاه ها می تواند در نزدیکی معادن زغال سنگ یا مراکز بار ساخته شوند . انتخاب این فاکتور بر اساس هزینه انتقال زغال سنگ به مراکز بار بالا خواهد بود از این رو نیروگاههای برق در نزدیکی گودال های زغال سنگ نصب می شوند .

 

ضریب حرارتی یک نیروگاه بخار را می توان به روش های زیر افزایش داد :

 

افزایش فشار بخار اولیه

افزایش دمای بخار اولیه

افزایش خلأ کندانسور

تولید مجدد گرمای آب تغذیه

به وسیله گرما سازی مجدد

به وسیله صرفه جویی

 

نیروگاه اصلی بخارمی تواند به چندین واحد کوچک تقسیم شود :

 

پیش گرم کن فشار قوی

پیش گرم کن فشار ضعیف

گرم کن هوا

فن مکش هوا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

چرخش های جریان اصلی :

 

گردش جریان نیروگاه حرارتی می تواند به چهار گردش جریان اصلی تقسیم شود :گردش سوخت و خاکستر – گردش هوا و گاز - گردش آب تغذیه و بخار – گردش آب سرد

 

1- گردش سوخت و خاکستر :

 

در نیروگاه بخار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به انواع مختلف سوخت نیاز است و آن ها در انبار ذخیره می شوند . بخار می تواند از زغال سنگ ، گاز یا سوخت هسته ای ، به عنوان سوخت اصای تولید شود . در این جا فرض می کنیم که زغال سنگ به عنوان سوخت اصلی تولید شود و برای عملکرد نیروگاه بخار است . سوخت در انبار ذخیره می شود و از طریق تسمه نقاله به دیگ بخار منتقل می شود . از آن جا که زغال سنگ در اشکال و اندازه های مختلف موجود است ، لازم است که زغال سنگ در یک اندازه خاص فراهم شود تا فرآیند سوختن کامل امکان پذیر شود و کل انرژی بتواند بر حسب گرما آزاد شود .

 

همچنین نیاز به کنترل انرژی گرمایی دارد . از این رو ، قبل از اینکه درون دیگ بخار تغذیه شود . زغال سنگ از میان دستگاه فشارنده ، اندازه گیری و خشک کننده عبور می کند . در طول سوختن در دیگ بخار ، احتمال دارد که زغال سنگ نسوزد و از این رو به سوخت های مایع نیاز دارد .

 

2- گردش هوا و گاز :

 

برای احتراق کامل سوخت به هوا نیاز است که از طریق فن های جریان اجباری هوا (FD) و فن های جریان القایی هوا (ID) تامین می شود در همه ی نیروگاه های بزرگ حرارتی هر دو فن مورد استفاده قرار می گیرند و برای میزان کردن شرایط دیگ بخار در کنار یکدیگر قرار می گیرند هوا به منظور تغذیه دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد . برای تولید انرژی از گازهای سوختی ، هوا از میان دستگاه گرم کننده می گذرد و بعد از سوختن زغال سنگ از دیگ بخار خارج می شود همچنینی هوا به سوختن بهتر زغال سنگ کمک می کند . گازهای سوخته شده ترکیبی از چندین گاز و خاکستر هستند که از میان دستگاه تسریع کننده (یا دستگاه جمع کننده گرد و خاک) عبور می کند و سپس از طریق کوره وارد جو می شود .

 

3- گردش آب تغذیه و بخار :

 

اکثر نیروگاه های بخار از نوع متراکم هستند ، بخار به وسیله کندانسور به آب تبدیل می شود . به علت اطمینان از توربین ، آب مورد استفاده نمک زدایی می شود و از این رو آب دارای کاربرد اقتصادی بهتری برای نیروگاه است . مقداری از آب و بخار در حین عبور از بخش های مختلف سیستم به دلیل پراکندگی از بین می روند . با اضافه کردن آب اضافی به سیستم آب تغذیه این کمبود جبران می شود . پمپ تغذیه دیگ بخار آب را به درون دیگ بخار هدایت می کند تا به شکل بخار گرم شود . سپس بخار موجود در دیگ بخار دوباره در دستگاه تولید کننده گرمای بیش از حدگرم می شود .

 

بخار بیش از حد گرم شده برای به کار انداختن توربین استفاده می شود بسته به اندازه واحد نیروگاه ، مراحل مختلفی از نیروی محرک وجود دارند نظیر توربین با فشار بالا (HP) ، توربین با فشار متوسط (IP) و توربین با فشار کم (LP) بخار بعد از منتشر شدن در توربین HP برای دوباره گرم شدن به منظور افزایش دما و فشار به توربین برگردانده می شود . بعد از بیرون آمدن از توربین LP ، بخار از مین کندانسور عبور می کند و سرانجام به وسیله پمپ تغذیه وارد دیگ بخار می شود .

 

4- گردش آب سرد :

 

برای تغلیظ بخار در کندانسور و حفظ فشار کم در آن ، به مقدار زیادی آب سرد نیاز است که از رودخانه یا دریاچه تامین می شود . بعد از عبور آن از میان کندانسور ، آب به رودخانه یا دریاچه برگردانده می شود . هنگامی که آب کافی وجود نداشته باشد ، از استخرهای آب خنک استفاده می شود .

 

بخش های اصلی نیروگاه بخار :

 

دیگ بخار :

 

دیگ بخار بعد از کوره دومین بخش بلند نیروگاه برق است برای تولید بخار و گرم کردن مجدد آب مورد استفاده قرار می گیرد . دو نوع دیگ بخار وجود دارد :

 

1- دیگ های بخار دارای مجرای آب 2- دیگ های بخار دارای مجرای سوخت

 

به طور کلی دیگ های بخاری که دارای مجرای آب هستند برای تولید برق الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند . در دیگ های بخار دارای مجرای آب ، آب در مجراها جریان پیدا می کنند و در بیرون می سوزد در حالی که در دیگ های بخار دارای مجرای سوخت این فرآیند برعکس است

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مزایای دیگ های بخار دارای مجرای سوخت :

 

1- این دیگ ها ارزان ترند. 2- دارای وزن کمتری هستند 3- در اکثر دیگ های بخار دارای مجرای آب ، گردش آب به دلیل تفاوت دما طبیعی است .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

معایب دیگ های بخار دارای مجرای سوخت :

 

1- بیش تر در معرض انفجار هستند 2- از حجم آب بیشتری استفاده می شود 3- کنترل تولید بخار مشکل است

 

کارخانه های زغال سنگ :

 

وظایف کارخانه های پودر زغال سنگ ، خشک کردن زغال سنگ – خرد کردن زغال سنگ – جدا کردن ذرات از اندازه مطلوب – و کنترل می باشد .

 

دو سیستمی که که زغال سنگ پودر شده را آماده می سوزانند عبارتند از :

 

سیستم مرکزی یا ذخیره : جایی که یک دستگاه مستقل آماده و به همه واحدها منتقل می شود .

 

واحد یا دستگاه سوزاندن مستقیم که یک یا بیشتر واحدها به آن متصل هستند .

 

در ابتدا سوخت به یک اندازه خاص خرد می شود (تقریبا 1 سانتی متر) ، سپس از میان دستگاه جداساز مغناطیسی عبور می کند . این زغال سنگ خرد شده وارد دستگاه خرد کننده می شود و سپس مستقیما وارد کوره می شود دستگاه های خرد کننده بر اساس روش کاهش اندازه سوخت به چهار نوع تقسیم می شوند که عبارتند از : گلوله ای – آسیاب کاسه ای – آسیاب ضربه ای – و آسیاب گلوله ای .

 

مزایای سوخت خرد شده احتراق کامل : استفاده آسان تر از خاکستر ، عدم وجود دود و استفاده از سوخت ارزان ، سازگار بودن با سایر سوخت ها (نفت و گاز) ، کنترل آسان سوخت و تامین هوا است .

 

معایب سوخت خرد شده احتراق کامل : سرمایه زیاد ، هزینه زیاد برای تامین سوخت ، استهلاک کوره و احتمال آزاد شدن خاکستر از طریق دود کش است .

 

شبکه و دستگاههای سوخت کوره

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

شبکه ، یک ساختار متالیکی است که جهت حفاظت از سوخت درون کوره طراحی شده و به مجرای احتراق اجازه می دهد تا هوا برای سوختن از میان مجراها عبور کند .

 

دستگاه سوخت کوره ، یک مکانیزم تغذیه از سوخت است و برای تامین سوخت جامد مورد نیاز کوره مورد استفاده قرار می گیرد و به هوا اجازه می دهد تا با احتراق مناسب بسوزد .

 

پمپ تغذیه دیگ بخار :

 

ظرفیت بالای بالای موتور برای تغذیه آب مورد نیاز دیگ بخار استفاده می شود . پمپ تغذیه دیگ بخار بزرگترین مصرف کننده برق در نیروگاه های بخار است .

 

دستگاه گرم کننده هوا :

 

دستگاه گرم کننده هوا یا احتراق هوا برای تولید گرما از گازهای سوختی مورد استفاده قرار می گیرد . مزایای دستگاه های گرم کننده هوا احتراق خوب ، سوختن مناسب سوخت وافزایش ضریب نیرو گاه است .

 

سیستم جریان هوا :

 

هدف اصلی از سیستم جریان هوا تامین هوای مورد نیاز کوره و گرفتن گازهای سوختی ازدیگ بخار از طریق دود کش است . مقاومت در برابر جریان هوا و گازهای سوختی ، استفاده از سیستم جریان هوا ضروری می سازد .

 

پیش گرم کن آب تغذیه :

 

پیش گرم کن آب تغذیه برای تولید گرما از گازهای سوختی به منظور گرم کردن آب تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه مقداری از انرژی گازهای سوختی را که در معرض هوا هستند افزایش می دهد . این دستگاه مقداری از انرژی گازهای سوختی را که در معرض هوا هستند افزایش می دهد . مکان جایگزینی آن ها از میان دیگ بخار یا لوله محافظ میان دیگ بخار یا دودکش عبور می کند . پیش گرم کن آب تغذیه مقاومت جریان گازهای سوختی را افزایش می دهد و دمایشان را کاهش می دهد .

 

دستگاه های گرم کننده بیش از حد :

 

بخاری که در دمای تبخیر وجود دارد مطابق با فشار کاملش است که به عنوان بخار اشباع شده شناخته می شود ، حال ممکن است مقداری آب درون بخار وجود داشته باشد . دما و مجموع بخار اشباع شده در هر فشار می تواند با استعمال گرمای اضافی افزایش یابد .

 

مزایای گرم شدن بیش از حد بخار عبارتند از :

 

1- گرمای اضافی وارد بخار می شود و گاز را کامل می کند .

 

2- از غلیظ شدن گاز جلوگیری می کند .

 

3- باعث از بین رفتن رطوبت می شود .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

توربین ها :

 

توربین ها که برای چرخاندن ژنراتور سنکرون مورد استفاده قرار می گیرد دستگاهی است که انرژی بخار به انرژی جنبشی چرخشی تبدیل می کند توربین ها می توانند بر اساس جهت جریان بخار ، فرآیند بسط ، تعداد مراحل ، سرعت و غیره طبقه بندی شوند . توربین های تجاری از نوع ضربه ای و واکنشی است ، زیرا بخار می تواند با استفاده از تیغه های ضربه ای و واکنشی موجود بر روی همان شفت به صورت موثرتر مورد استفاده قرار گیرد . در واحدهای بخار بزرگ ، همه توربین های hp، ip و lp مورد استفاده قرار می گیرند .

 

کندانسور :

 

کندانسور دستگاهی است که در آن بخار خارج شده از موتورها و توربین ها متراکم می شود و هوا و سایر گازهای نامتراکم در یک فرآیند مداوم از بین می روند مزیت عمده کندانسور عبارتند از :

 

1- افزایش ضریب نیروگاه

 

2- بهبود تقطیر برای استفاده مجدد از همان آب دیگ بخار

 

دو نوع کندانسور وجود دارد : مسطح و جتی . خنک کردن سطح کندانسور به وسیله عبور دادن هوا در طول سطحش مناسب نیست و آب به عنوان یک ماده خنک کننده استفاده می شود . برای انجام این کار به مقدار زیادی آب نیاز است که از رودخانه و غیره گرفته می شود . آب گرم به رودخانه برگردانده می شود . هنگامی که تامین آب زیاد از منبع طبیعی امکان پذیر نیست از دستگاه هایی جهت خنک کردن آب گردشی استفاده می شود . قدیمی ترین روش خنک کردن و ذخیره آب تخلیه آب گرم درون استخری است که دارای دهانه هایی است ، که با یک سرعت سریع تر فرآیند خنک کردن آب را افزایش می دهد .

 

برج خنک کننده :

 

آب گردشی یا سیستم خنک کننده آب ، بخش اصلی سیستم تقطیر را تشکیل می دهد و بزرگترین مصرف کننده برق تولید شده توسط دستگاه است . در سیستم بسته خنک کننده که شامل تاور خنک کننده می شود ، آب از میان تاور خنک کننده یک سیکل کامل را ادامه می دهد . به دلیل تبخیر قطره ها ، فقدان آب وجود دارد . تاورهای خنک کننده یا از نوع طبیعی هستند یا از نوع جریان هوای معمولی .

 

مولدها :

 

در نیروگاه های بخار ، چندین واحد تولید به منظور افزایش مجموع ظرفیت نیروگاه استفاده می شوند . برای تولید برق ، مولد های سنکرون (همزمان) پر سرعت به این دلیل مورد استفاده قرار می گیرند تا ضریب توربین های بخار با سرعت زیاد افزایش یابد .

 

روش های خنک کردن ژنراتور (مولد) :

 

1- روش مدار باز ؛ هوا از طریق فن ها به بیرون کشیده می شود و در جو تخلیه می شود .

 

2- روش مدار بسته ؛ حجم ثابت هوا یا هیدروژن در یک سیکل بسته به گردش در می آید .

 

خنک سازی مدار بسته عمدتا در مولدهایی مورد استفاده قرار می گیرد که از هیدروژنی که از میان روتور و استاتور عبور می کند به عنوان ماده خنک کننده استفاده می کنند .

 

سیستم تحریک کننده :

 

کنترل ورودی توربین ، مدار کنترل فرکانس نامیده می شود . همچنین به عنوان کنترل فرکانس بار (lfc) یا کنترل اتوماتیک فرکانس بار (alfc) یا کنترل اتوماتیک نیرو (agc) نامیده می شود . دومین مدار کنترل ، مدار کنترل ولتاژ mvar یا تحریک کننده مدار کنترل است . عملکرد اصلی سیستم تحریک کننده فراهم کردن جریان مستقیم به سیم پیچ روتور ماشین سنکرون است که با کنترل و عملکردهای حفاظتی به منظور عملکرد بهتر سیستم همراه است .

 

سیستم تحریک کننده ، ولتاژ ترمینال ژنراتور و نیروی برق واکنشی را کنترل می کند همچنین نسبت به اختلالات سیستم ، واکنش نشان می دهد .

 

سیستم تحریک کننده می تواند بر اساس منبع تحریک کننده نیرو همانند سیستم های تحریک dc ، ac طبقه بندی شود . سیستم تحریک کننده ac به عنوان منابع اصلی نیروی تحریک کننده ژنراتور با یکسو کننده ها مورد استفاده قرار می گیرد . دو نوع سیستم یکسو کننده وجود دارد : یکسو کننده ساکن ، یکسو کننده چرخشی

 

سیستم کنترل کننده :

 

سیستم های کنترل کننده ، جریان بخار موجود در میان توربین را که به واسطه عملکردهای زیر حاصل می شود کنترل می کند :

 

1- حفظ سرعت ثابت شفت در همه بارها

 

2- حفظ جریان ثابت بخار در میان توربین

 

3- حفظ فشار ثابت بخار در همه جریان ها

 

4- محدود کردن نیروی تولید شده

 

چندین روش برای کنترل سریع وجود دارد :

 

1- سیستم کنترل کننده تروتل

 

2- سیستم کنترل کننده نوزل

 

3- سیستم کنترل کننده کوتاه گذر

 

4- سیستم کنترل کننده فلاتی با سرعت توپی

 

سیستم کنترل کننده دارای چهار بخش اصلی است : کنترل کننده سرعت ، تقویت کننده ، تغییر دهنده سرعت ، و مکانیزم اتصال .

 

بازده نیروگاه های حرارتی :

 

در نیروگاه های حرارتی سه دستگاه بسیار مهم وجود دارند ؛ ژنراتور ، توربین و دیگ بخار و بر اساس کارآیی آن ها ، بازده نیروگاه می تواند به دست آید . ژنراتور یک دستگاه الکتریکی است که در مقایسه با دستگاه های مکانیکی نظیر توربین و دیگ بخار ، کارآیی بالایی دارد . بازده ژنراتور سنکرون بسته به اندازه ماشین از 96 تا 99 درصد متغیر است . بازده حرارتی توربین بخار از 32 تا 42 درصد متفاوت است که به عوملی نظیر دما و فشار بخار ، تعداد انشعاب ها ، تخلیه فشار بخار و دما بستگی دارد . بازده دیگ بخار با پیش گرم کن آب تغذیه و دستگاه از بیش گرم کننده هوا از 37 تا 90 درصد است بنابراین کل بازده نیروگاه بخار از 28 تا 45 درصد است .

 

هدف از روغنکاری جلوگیری از مستهلک شدن به واسطه اصطکاک است و ضایعات اصطکاکی را به حداقل می رساند . انواع مختلف مواد روغنکاری شامل روغن ها ، گریس ها و روغن های جامد نظیر گرافیت هستند .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

فتوولتائيک

 

به پديده‌ای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانيزم‌های محرک، الکتريسيته توليد کند، پديده فتوولتائيک و به هر سيستمی که از اين پديده استفاده کند، سيستم فتوولتائيک گويند.

در سال 1839، فيزيكدان فرانسوي، ادموند بكورل كشف كرد كه برخي مواد مشخص هنگامي كه در معرض تابش نور آفتاب قرار مي‌گيرند جريان‌هاي الكتريكي كوچكي توليد مي‌كنند. قبل از دهه 1940 راندمان تبديل انرژي الكتريكي در اين مواد حدود 1 تا 2 درصد بود، در سال 1954، آزمايشگاه‌هاي بل از اين مواد فتوولتائيك سيليكوني استفاده كرد و راندمان تبديل انرژي به الكتريسيته را به 4 درصد رساند.

در فناوری فتوولتائيک، از سلول‌های نيمه هادی که هر کدام از يک ديود P-N بزرگ تشکيل شده‌اند، استفاده می‌شود. به اين صورت که با تابش نور بر روی هر سلول، ولتاژ و جريان مستقیم توليد می‌شود. چندين سلول با هم ترکيب شده و يک ماژول را برای توليد جريان و ولتاژ مورد نظر ايجاد می‌کنند. جريان خروجی تابعی از تابش، دما، سرعت باد و ضرايب مخصوص برای فناوری سلول‌ها است .

امروزه اينگونه سلول‌ها عموماً از ماده سيلسيم تهيه می‌شوند و سيلسيم مورد نياز از شن و ماسه تهيه می‌شود که در مناطق کويری کشور به فراوانی يافت می‌گردد .

سيستم‌های فتوولتائيک را می‌توان بطور کلی به سه بخش اصلی تقسيم نمود که بطور خلاصه به توضيح آن‌ها می‌پردازيم :

 

1- پنل‌های خورشيدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

اين بخش درواقع مبدل انرژی تابشی خورشيد به انرژی الکتريکی بدون واسطه مکانيکی می‌باشد. لازم به ذکر است جريان و ولتاژ خروجی از اين پنل‌ها مستقيم می باشد.

2- توليد توان مطلوب يا بخش کنترل:

اين بخش درواقع کليه مشخصات سيستم را کنترل کرده و توان ورودی پنل‌ها را طبق طراحی انجام شده و نياز مصرف کننده به بار يا باطری تزريق يا کنترل می‌کند. لازم به ذکر است که در اين بخش مشخصات و عناصر تشکيل دهنده با توجه به نيازهای بار الکتريکی و مصرف ‌کننده و نيز شرايط آب و هوايی محلی تغيير می‌کند.

3- مصرف کننده يا بار الکتريکی:

با توجه به خروجی مستقیم پنل‌های فتوولتائيک، مصرف کننده می‌تواند دو نوع مستقیم يا متناوب باشد. همچنين با آرايش‌های مختلف پنل‌های فتوولتائيک می‌توان نياز مصرف کنندگان مختلف را با توان‌های متفاوت تأمين نمود.

با توجه به کاهش روز افزون ذخاير سوخت فسيلی و خطرات ناشی از بکارگيری نيروگاه‌های اتمی، گمان قوی وجود دارد که در آينده‌ای نه‌چندان دور سلول‌های خورشيدی با تبديل مستقيم انرژی خورشيدی به انرژی برق بعنوان جايگزين مناسب و بی‌خطر برای سوخت‌های فسيلی و نيروگاه‌های اتمی توسط بشر بکار گرفته شود.

همزمان با استفاده از سيستم‌های فتوولتائيک در بخش انرژی الکتريکی مورد نياز ساختمان‌ها، اطلاعات و تجربيات کافی جهت احداث واحدهای بزرگتر حاصل گرديد و هم‌اکنون در بسياری از کشورهای جهان، نيروگاه فتوولتائيک در واحدهای کوچک و بزرگ و به صورت اتصال به شبکه و يا مستقل از شبکه، نصب و راه‌اندازی شده است، ولی اين تأسيسات دارای هزينه ساخت، راه‌اندازی و نگهداری می‌باشند که فعلاً مقرون به‌ صرفه و اقتصادی نيست

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مهندس میشه درمورد جزئیات و نحوه عملکرد این شکل مختصری توضیح بدید که چه جوری شروع میشه وچه جوری به پایان میرسه این سیکل

 

و ی زحمت دیگه راندمان نیروگاه های تو ایران چقدره از گازی بخار ترکیبی حتی بادی و ابی

و با کشورهای اروپایی راندمانمون چقدر فرق میکنه تو هرنیروگاهی که میدونید و علت این اختلاف چیه یعنی تو چه قسمتی ما ضعف داریم که راندمانمو میاد پایین

اگه اشتباه نکنم راندمان نیروگاهامون زیر 50 درصده ولی ممنون میشم راهنمایی کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مهندس میشه درمورد جزئیات و نحوه عملکرد این شکل مختصری توضیح بدید که چه جوری شروع میشه وچه جوری به پایان میرسه این سیکل

 

و ی زحمت دیگه راندمان نیروگاه های تو ایران چقدره از گازی بخار ترکیبی حتی بادی و ابی

و با کشورهای اروپایی راندمانمون چقدر فرق میکنه تو هرنیروگاهی که میدونید و علت این اختلاف چیه یعنی تو چه قسمتی ما ضعف داریم که راندمانمو میاد پایین

اگه اشتباه نکنم راندمان نیروگاهامون زیر 50 درصده ولی ممنون میشم راهنمایی کنید

 

این تصویر که از وبلاگ خودم نقلش کردین شماتیک یک نیروگاه بخار رو به تصویر کشیده ونحوه ارتباط اجزای نیروگاه رو طبق سیکل نشون میده

1- برج خنک کن

برج این نیروگاه از نوع هلر میباشد که اب وارد رادیاتورهای داخل برج شده وبه دلیل حالت دیفیوزری برج که سبب گردش هوا از پایین به بالا میشود عمل خنک کاری درپره ها وفین ها انجام گرفته واب خنک شده به کندانسور برمیگردد

سیکل کاری خنک کاری از نوع بسته میباشد

2- کندانسیت پمپ یا پمپ هایی که بعد از کندانسور وظیفه تزریق اب به مسیر خنک کاری در برج رو برعهده دارن

3- دکل های انتقال برق فشار قوی که از طریق پست نیروگاه به شبکه محلی یا سراسری متصل میشن

4- ترانسفورماتور

وظیفه تبدیل ولتاژ ژنراتور رو به ولتاژ نامی شبکه داره تا هم از تلفات دراثر امپراژ بالا جلوگیری کنه وهم با توجه به خاصیت افزایندگی به ولتاژ نامی شبکه برسونه ولتاژ خروجی ژنراتور رو

5- ژنراتور که وظیفه تولید انرژی الکتریکی حاصل از تبدیل انرژی درتوربین وانتقال گشتاور اون از طریق شافت وایجاد والقای میدان الکتریکی رو به عهده داره

بسته به بزرگی نیروگاه نوع وعملکرد واجزای اون هم متفاوت هست

6- توربین فشار ضعیف

بخار ری هیت شده دراین قسمت انجام کار میکند

7- پمپ وکیوم که وظیفه ایجاد وحفظ سطح خلا درکندانسور رو به عهده داره

8- کندانسور که بیشترین تلفات درنیروگاههای بخار دراین قمت رخ میده ووظیفه کندانس کردن بخار خروجی از توربین رو به عهده داره تا دوباره این اب دمین به سیکل برگرده

9و 11- توربین های فشار قوی وفشار متوسط که با توجه به طبقات توربین ومیزان فشارش نامگذاری میشن وبه صورت کوپل پروانه ای قرار میگیرن ووظیفه تبدیل انرژی ذخیره شده دربخار فوق اشباع رو به کار مکانیکی برعهده دارن

10- گاورنر مکانیکی که میزان بخار ورودی به توربین رو تنظیم میکنه

دریک نیروگاه شش عدد والو که به صورت دوتکه برای بالانس دبی ورودی به توربین قرار گرفتن نوعی از این پروسه میباشد

12 - کندانسیت تانک که وظیفه حفظ سطح اب دمین رو درکندانسور برعهده داره

13- دی اریتور یا گاز زدا که وظیفه گرمایش درسیکل وجداکردن گازهای محلول برای تزریق به بویلر رو برعهده داره ومحل تزریق قسمتی از مواد شیمیایی به سیکل نیز هست

7 ب - بویلر سیرکولاسیون پمپ یا پمپ های گردش اجباری اب در بویلر(شکل یخورده ناواضحه برام بعدا براتون یه سیکل کامل همراه با توضیحات کاملتری از اجزارو میزارم چون میتونه فید پمپ های ما هم باشه ولی چون مسیرها دقیق مشخص نشدن به این قسمت اشاره نکردم واصولا باید این پمپ فید پمپ نیروگاه ویکی از چهار جزء اصلی درنظر گرفته بشه ولی فید پمپ قبل از هیترهای فشار قوی هست بنابراین به همین توضیحات اکتفا میکنم)

14- لوله های سوپرهیت یا محل نهایی خروجی بخار فوق اشباع مورد نظر ما

15- بویلر وواتروالها وهدر پایین و...

16- اکونومایزر یا صرفه جو که وظیفه تبادل حرارت گازهای خروجی رو برای بالابردن چندرجه ای دمای اب وبخارمون داره

 

راندمان نیروگاههای گازی مابین 20 تا 35 درصد متغیر هست وبستگی به تیپ وطول عمر ونوع نگهداریشون داره ولی معمولا نیروگاههای جدید حول وحوش 30 درصد راندمان دارن

برای واحدهای بخار هم همین مسئله صادقه وپارامترهای مختلفی دراین امر دخیلن از قبیل نوع سوخت ومیزان نشتی وشرایط محیطی و... ولی راندمان نیروگاههای بخار درایران درحدود 40 تا 45 درصد هست البته بالا وپایین داره وبا توجه به فرسودگی اغلب نیروگاههای بخار این امر دور از ذهن نیست

واحدهای ابی راندمان بالای 90 درصد رو دارن وفقط مسائل اکولوژیک ووجود یا عدم وجود منابع ابی به همراه هزینه بسیار بالای ایجاد این نوع نیروگاهها هست که مانع از سرمایه گذاری دراین امر میشه

درچین نیروگاه ابی بالای بیست هزار مگاوات رو هم داریم!

راندمان توربینهای بادی هم طبق قانون بتز حداکثر 60 درصد هست که کاملا از شرایط محیطی و کارکرد موتورهای متصل به توربین نشات میگیره

واکاوی این مسئله مشکل اصلی شرکت توانیر هست که سالهاست داره سعی میکنه درسه بخش تولید ، انتقال و مصرف امر بهینه سازی رو انجام بده

این امر بدون سرمایه گذاری ومشارکت همه افراد جامعه میسر نمیشه وباید این فرهنگ در فکر وعمل ملت نهادینه بشه که برای هرکیلووات انرژی مصرفی ساعتها وساعتها زحمت کشیده میشه ونرخ انرژی متاسفانه بسیار ارزان هست درکشورما

نه اینکه نباید اینجوری باشه ولی باید ارزش واقعیش با درامد واقعی مردم قابل حصول باشه

به هرحال

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

700px-PowerStation2.svg.png

 

 

شکل ساده شده‌ای از یک نیروگاه گرمایی

 

[TABLE]

[TR]

[TD]۱. برج خنک‌کننده[/TD]

[TD]۱۰. دریچه کنترل بخار[/TD]

[TD]۱۹. سوپر هیتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۲. پمپ آب سرد[/TD]

[TD]۱۱. توربین بخار فشار بالا[/TD]

[TD]۲۰. پمپ هوا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۳. خطوط انتقال سه فاز[/TD]

[TD]۱۲. دگازور[/TD]

[TD]۲۱. پس گرم‌کن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۴. ترانسفورماتور افزایش ولتاژ[/TD]

[TD]۱۳. گرم‌کننده آب[/TD]

[TD]۲۲. سوپاپ هوای احتراق[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۵. ژنراتور الکتریکی[/TD]

[TD]۱۴. حمل‌کننده زغال سنگ[/TD]

[TD]۲۳. پیش‌گرم‌کن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۶. توربین بخار کم فشار[/TD]

[TD]۱۵. قیف زغال‌سنگ[/TD]

[TD]۲۴. پیش‌گرم‌کن هوا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۷. پمپ آب بویلر[/TD]

[TD]۱۶. پودرساز زغال سنگ[/TD]

[TD]۲۵. ته نشین‌کننده الکترواستاتیکی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۸. تقطیر کننده سطحی[/TD]

[TD]۱۷. سیلندر دود بویلر[/TD]

[TD]۲۶. پمپ هوا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۹. توربین بخار فشار متوسط[/TD]

[TD]۱۸. قیف خاکستر[/TD]

[TD]۲۷. دودکش[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

این تصویر واضحتر وگویاتر هست ولیست تجهیزات به طور دقیقتری اورده شده است

درمورد هرکدام از اجزا وفرایندها وکاربردها نیازی به توضیح بود درحد توان درخدمتم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ی جای سوال برام پیش اومد مهندس جان تو سیستم بخار تاسیسات وقتی از بخار استفاده میکنیم بعد مصرف این بخار کندانس میشه درست وارد چاله کندانس میشه و توسط پمپ این ابو وارد دی اریتور میکنیم و زمانی میتونیم تو دی اریتور پیش گرمایش و حذف اکسیژن ودی اکسید کربن و گازهای مضر رو ازبین ببریم که ی انشعاب بخار از پایی لوله عمودی دی اریتور وارد کنیم و ابی که توسط پمپ از چاله کندانس پمپ میشد از بالا مثل ی دوش وارد محفظه ای بنام اسکراپر میشه و بخار هم از پایین وارد و در این برخورد ناخالصی ها از لولله ونت بالای دی اریتور خارج میشه و ضمن اینکه اب پیش گرمایش رسیده و میتونیم توسط فید پمپ ها وارد بویلر کنیم

 

تو نیروگاه چطوره چون دیدم هیچ انشعابی وارد نشده -ایا اینجا هم همینطور عمل میکنه

و ی چیزه دیگه شما هم از سپراتور و ایستگاه های تقلیل فشار استفاده میکنید ؟؟

و از چه تله بخاری استفاده میکنید تو سیستم بخار تاسیسات از تله بخار سطل معکوس برای کلکتورهای بخار استفاده میشه وبرای ایستگاه های تقلیل فشار از تله بخار ترموستاتیکی - شناوری استفاده میکنیم

ممنون میشم کمک کنید .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ی چیزه دیگه مهندس برج های خنک کننده در این نیروگاه نمایش داده شده چرا از نوع جریان طبیعی هست درسته ؟؟

ی چیز برام ملموس نیست مهندس اصلا چرا از برج خنک کن استفاده میکنند تو نیروگاه ، فرضم اینه سیکل کارکرد همینه ومصرف کننده دیگه اینداره

اب گرم خروجی از توربین فشار ضعیف وارد دی اریتور بشه

این که خیلی بهتره که دمای اب رو کم نکنیم واب گرم وارد بویلر بشه هم باعث بالا بردن راندما نمیشه هم سوخت کمتر و استلاک کمتر میشه

 

تو تاسیسات از برج خنک کن برای این استفاده میکنیم که زمانی چیلر داشته باشیم واین اب نقش خنک کنندگی ابزوربر و کندانسور رو داره

در کندانسور بخار اب میخوره به لوله ابی که از برج میاد و در اثر بخار اب به لوله برج خنک کن مایع میشه واین مایع وارد اواپراتور میشه

 

ما برای این ابو خنک میکنیم تو برج خنک کن

 

 

 

ولی تو سیستم نیروگاه نمایش داده شده دلیلشو نمیفهمم؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

برای بخش اول سوالتون عرض کنم که روشهای متعددی برای گاز زدائی درمخازن وجود داره که یکی از اون روشها پاشش بخار به داخل ابی هست که مثلا به صورت بارانی یا پاشش با فشار وارد مخزن دی اریتورمون میشه

روشهای دیگه ای مانند استفاده از سینی های طبقه طبقه که باعث میشه وقتی سیال از روی هر طبقه سینی به طبقه پایین دستی میلغزه هوای محلولشو از دست بده یا استفاده از مسیر اسکرو برای جدایش اب وهوا یا سیال وهوا به صورت جدایش به کمک دانسیته ازروشهای معمول هستند

 

از سپراتور درنیروگاه گازی درمسیر سوخت گاز استفاده میشه تا گازی که به سربرنرهامون میره مشکلی ایجاد نکنه

متاسفانه چون مدت زیادیه از فضای نیروگاه بخار دوربودم الان ذهنیتی درمورد نوع تله بخارهای به کار رفته ندارم واطلاعاتم مفید نخواهد بود ولی دراولین فرصت میپرسم وجواب رو مینویسم اینجا

درمورد اینکه کاربرد دارن بله

بعد از هرکدام از هیترهای موجود درمسیر که برای افزایش راندمان سیکل درنظر گرفته شدن از تله بخار استفاده شده چون میزان هزینه ای که برای اب دمین گذاشته میشه فوق العاده بالاست وباید تا حد ممکن از نشتی وبه هدررفتنش جلوگیری بشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
برای بخش اول سوالتون عرض کنم که روشهای متعددی برای گاز زدائی درمخازن وجود داره که یکی از اون روشها پاشش بخار به داخل ابی هست که مثلا به صورت بارانی یا پاشش با فشار وارد مخزن دی اریتورمون میشه

روشهای دیگه ای مانند استفاده از سینی های طبقه طبقه که باعث میشه وقتی سیال از روی هر طبقه سینی به طبقه پایین دستی میلغزه هوای محلولشو از دست بده یا استفاده از مسیر اسکرو برای جدایش اب وهوا یا سیال وهوا به صورت جدایش به کمک دانسیته ازروشهای معمول هستند

 

از سپراتور درنیروگاه گازی درمسیر سوخت گاز استفاده میشه تا گازی که به سربرنرهامون میره مشکلی ایجاد نکنه

متاسفانه چون مدت زیادیه از فضای نیروگاه بخار دوربودم الان ذهنیتی درمورد نوع تله بخارهای به کار رفته ندارم واطلاعاتم مفید نخواهد بود ولی دراولین فرصت میپرسم وجواب رو مینویسم اینجا

درمورد اینکه کاربرد دارن بله

بعد از هرکدام از هیترهای موجود درمسیر که برای افزایش راندمان سیکل درنظر گرفته شدن از تله بخار استفاده شده چون میزان هزینه ای که برای اب دمین گذاشته میشه فوق العاده بالاست وباید تا حد ممکن از نشتی وبه هدررفتنش جلوگیری بشه

 

افرین دقیقا درسته- اون روش دی اریتور رو یادم رفته بود مرسی مهندس جان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
ی چیزه دیگه مهندس برج های خنک کننده در این نیروگاه نمایش داده شده چرا از نوع جریان طبیعی هست درسته ؟؟

ی چیز برام ملموس نیست مهندس اصلا چرا از برج خنک کن استفاده میکنند تو نیروگاه ، فرضم اینه سیکل کارکرد همینه ومصرف کننده دیگه اینداره

اب گرم خروجی از توربین فشار ضعیف وارد دی اریتور بشه

این که خیلی بهتره که دمای اب رو کم نکنیم واب گرم وارد بویلر بشه هم باعث بالا بردن راندما نمیشه هم سوخت کمتر و استلاک کمتر میشه

 

تو تاسیسات از برج خنک کن برای این استفاده میکنیم که زمانی چیلر داشته باشیم واین اب نقش خنک کنندگی ابزوربر و کندانسور رو داره

در کندانسور بخار اب میخوره به لوله ابی که از برج میاد و در اثر بخار اب به لوله برج خنک کن مایع میشه واین مایع وارد اواپراتور میشه

 

ما برای این ابو خنک میکنیم تو برج خنک کن

 

 

 

ولی تو سیستم نیروگاه نمایش داده شده دلیلشو نمیفهمم؟

 

http://www.noandishaan.com/forums/thread17603-4.html

تو این تاپیک به تفضیل درمورد برج های خنک کن صحبت شده قبلا

امیدوارم مطالبش براتون مفید باشه

 

بزارید یه توضیح خلاصه ای هم اینجا بنویسم

ما تو کندانسور بخاری رو که از توربین فشار ضعیف زیرکش میشه رو کندانس میکنیم درسته؟

برای کندانس کردن از چی استفاده میکنیم؟

از یه سیال ثانویه که عمل تبادل حرارت رو داخل لوله های کندانسور با بخار انجام میده وتغییر فاز رو به انجام میرسونه

حالا این ابی که باعث خنک شدن وتغییر فاز بخارمون شده خودش گرم شده وباید دماش رو از دست بده تا بتونه دوباره کارانجام بده

این کار کجا انجام میگیره؟

برج خنک کن

که درمورد انواع وکاربردهاش تو اون تاپیک به صورت مفصلی صحبت شده

امیدوارم تونسته باشم مطلب رو برسونم

:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...