رفتن به مطلب

چه بر سرمان آمد؟


soheiiil

ارسال های توصیه شده

در سال ۶۳۶ میلادی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند. بسیاری از ما از جنایت اعراب کم و بیش شنیده ایم. کیست نداند تازیان با ما چه کردند. اما از اسناد و جزئیات این وقایع بی‌ خبریم. این فقر آگاهی‌ تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عده‌ای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند و اسلام را پذیرفتند. در آن دوران وحشتناک، نپذیرفتن اسلام به معنی از دست رفتن جان و مال و ناموس بود

اسناد جنایات اعراب در ده‌ها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر قابل انکار می‌کند. اعرابِ شبه‌جزیرهٔ عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور شهرت تاریخیشان بروز دادند. سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن درختان، کشتار مردان و برده‌ گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایت بود. بارها کار بدانجا رسانیدند که مردان اسیر را می‌کشتند تا جوی خون برانند.

ایرانیان در جنگ جلولاء و جنگ نهاوند از خود مقاومت درخشانی نشان دادند. اعراب مسلمان در این جنگ سفاکی و خشونت بسیار. در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمت‌ها؛ چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه ی آن ذکر نشده است. عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت می‌نویسد: فاتحان، گریختکان را پی گرفتند؛ کشتار بی‌شمار و تاراج گیری باندازه ای بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند. شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی ‌به فروش رسیدند؛ با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته‌ی بسیار بر جای نهادند.

پس از تسلط اعراب نیز ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند. درطول سالهای اشغال در همه شهر‌ها و ولایات ایران؛ اعراب مسلمان با مقاومت‌های سخت مردم روبرو شدند. در اکثر شهرها؛ پایداری و مقاومت ایرانیان بیرحمانه سرکوب گردید که به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:

در حمله به سیستان؛ مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند بطوریکه ربیع ابن زیاد (سردار عرب) برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری بساختند از آن کشتگان (یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند) و هم از آن کشتگان تکیه گاهها ساختند؛ و ربیع ابن زیاد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار (یک میلیون) درهم به امیر المومنین دهند با هزار غلام بچه و کنیز. (کتاب تاریخ سیستان صفحه۳۷، ۸۰ - کتاب تاریخ کامل جلد1 صفحه ۳۰۷)

در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند ؛ بطوریکه مغیره (سردار عرب) در این جنگ چشمش را از دست داد. مردم جنگیدند و پایمردی کردند... و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود.(کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه ۱۹۷۵)

در حمله به شاپور نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند بگونه ای که عبیدا (سردار عرب) بسختی مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او؛ مردم شاپور را قتل عام کنند؛ سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند. (کتاب فارسنامه ابن بلخی؛ صفحه 116 -کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه 2011)

در حمله به الیس؛ جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که بسبب همین جنگ بعد‌ها به «رود خون» معروف گردید در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ی ایرانیان؛ خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردید «چندان از آنها بکشم که خون‌هاشان را در رودشان روان کنم» و چون پارسیان مغلوب شدند؛ بدستور خالد «گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند؛ می‌آوردند و در رود گردن می‌زدند» مغیره گوید که «بر رود؛ آسیاب‌ها بود و سه روز پیاپی با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند؛ آرد کردند ... کشتگان (پارسیان) در الیس هفتاد هزار تن بود. (کتاب تاریخ طبری؛ جلد چهارم؛ صفحه ۱۴۹۱- کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران؛ جلد دوم برگ 123)

در شوشتر؛ مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب با خبر شدند؛ خارهای سه پهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسیدند؛ خارها به دست و پای ایشان بنشست؛ و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. (کتاب الفتوح صفحه ۲۲۳ – کتاب تذکره شوشتر؛ صفحه۱۶)

در چالوس رویان؛ عبدالله ابن حازم مامور خلیفه‌ی اسلام به بهانه (دادرسی) و رسیدگی به شکایات مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان‌های متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک‌یک به حضور طلبیدند و مخفیانه گردن زدند بطوریکه در پایان آنروز هیچ کس زنده نماند ... و دیه‌ی چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را بزور می‌بردند. (کتاب تاریخ طبرستان صفحه ۱۸۳ - کتاب تاریخ رویان؛ صفحه ۶۹)

در حمله به سرخس؛ اعراب مسلمان «همه‌ی مردم شهر را بجز یک صد نفر؛ کشتند. (کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم؛ صفحه 208و 303)

در حمله به نیشابور؛ مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند؛ به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوریکه «آنروز از وقت صبح تا نماز شام می‌کشتند و غارت می‌کردند. (کتاب الفتوح؛ صفحه 282)

در حمله‌ی اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند؛ بطوریکه سردار عرب (سعید بن عاص) از وحشت؛ نماز خوف خواند. پس از مدتها پایداری و مقاومت؛ سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان «امان» داد و سوگند خورد «یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت» مردم گرگان تسلیم شدند؛ اما سعید ابن عاص همه ی مردم را بقتل رسانید؛ بجز یک تن؛ و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: «من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم! .. تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود. (کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه ۲۱۱۶ - کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم ؛ صفحه ۱۷۸)

پس از فتح "استخر" (سالهای 28-30 هجری) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم"استخر" را محاصره کنند. مقاومت و پایداری ایرانیان آنچنان بود که فاتح "استخر" (عبدالله بن عامر) را سخت نگران و خشمگین کرد بطوریکه سوگند خورد که چندان بکشد از مردم "استخر" که خون براند. پس خون همگان مباح گردانید و چندان کشتند خون نمی‌رفت تا آب گرم به خون ریختندپس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند "چهل هزار کشته" بودند بیرون از مجهولان .(کتاب فارسنامه ابن بلخی صفحه 135-- کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم صفحه 163)

رامهرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسلام در آمد و فاتحان عرب؛ بسیاری از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند. (کتاب الفتوح؛ صفحه 215)

مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با پرداخت دو میلیون درهم و دو هزار غلام بچه و کنیز؛ بعنوان خراج سالانه؛ با اعراب مهاجم صلح کردند. (کتاب تاریخ یعقوبی صفحه 62 -کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 2116, 2118 - کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم صفحه 178,179)

جنایات اعراب تنها به این شهر‌ها ختم نشده است و اینها تنها گوشه‌ای از تاراج میهنمان به دست تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت می‌کند.

در کتاب عقدالفرید چاپ قاهره-جلد ۲ صفحه ۵ -سخنی از خسرو پرویز نقل شده که می‌گوید: اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا. آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آنها همین بس که آنها با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند. فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی می‌کشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می‌خورند. از خوردنیها و پوشیدنیها و لذتها و کامروانیهای این جهان یکسره بی بهره اند.

 

خاک بر سر پادشاهان بیغیرتمون!

ناز شستشون

ورن آشی ایچلر....

لینک به دیدگاه

30301_156.jpg

 

دیلی میل در باره بازدید ملکه و همراهانش از مسجد جامع ابوظبی نوشته است:

به گزارش بولتن، «ملکه انگلیس در حالی که پابرهنه بوده و موهای خود را با شالی پوشانده بود از این مسجد بازدید کرده است. در شبستان اصلی این مسجد فرشی گسترانده شده بود به وزن ۳۵ تن که توسط ۱۲۰۰ بانوی ایرانی ظرف مدت ۲ سال بافته شده است.»

این شگفتی و مورد توجه قرار گرفتن سفر ملکه و بازدیدش از این مسجد به علت آن است که برای اولین بار است که ملکه انگلیس بدین کسوت(مجبه و پابرهنه) از مکانی بازدید می کند.

 

 

 

 

 

 

هنوزم مستعمره عرب ها هستيم

لینک به دیدگاه
Doctor_Shovan مهمان
بهمون حمله کردند

ایرانی ها رو به اسارت گرفتند

به زور دینشونو تحمیلمون کردند

الانم فرهنگمون شده عربی

واویلااااااااااااااا

 

 

همش هم عربی نیست اواتار خودتو ببین:ws3: فکر کنم غربی هم شده . ولی واقعا اگه فرهنگ خودمون نباشه و از خارج مرز بیاد چه فرقی میکنه عربی باشه یا غربی ؟

لینک به دیدگاه
همش هم عربی نیست اواتار خودتو ببین:ws3: فکر کنم غربی هم شده . ولی واقعا اگه فرهنگ خودمون نباشه و از خارج مرز بیاد چه فرقی میکنه عربی باشه یا غربی ؟

غرب به نظرم بهتر از عربه البته نظره منه:ws52:

لینک به دیدگاه
همش هم عربی نیست اواتار خودتو ببین:ws3: فکر کنم غربی هم شده . ولی واقعا اگه فرهنگ خودمون نباشه و از خارج مرز بیاد چه فرقی میکنه عربی باشه یا غربی ؟

 

 

 

 

 

گه سکندر،گه عرب،گاهی مغول و اکنون فرنگ

یک عروس وچندشوهر،ملک دارا را ببین

 

 

اخوان ثالث

 

 

 

اما جنايت عرب ها از همه بدتر بود و بدبخي اينه كه هنوزم ادامه داره ..

لینک به دیدگاه
Doctor_Shovan مهمان
غرب به نظرم بهتر از عربه البته نظره منه:ws52:

 

نظر شما کاملا محترم ومتین هست:icon_gol:

من فکر میکنم ایرانی از هر دو بهتره و اونا دو تا هر دو بدرد صاحبان خودشون میخوره و هیچکدوم از اون یکی بهتر نیستند

لینک به دیدگاه
Doctor_Shovan مهمان

 

گه سکندر،گه عرب،گاهی مغول و اکنون فرنگ

یک عروس وچندشوهر،ملک دارا را ببین

 

 

اخوان ثالث

 

 

 

اما جنايت عرب ها از همه بدتر بود و بدبخي اينه كه هنوزم ادامه داره ..

 

از چاله به چاه پناه بردن باعث میشه یه 1000 سال دیگه بازم فارومی باشه و پستی زده بشه و اونوقت بگن نخیر یونانی بهتر بود و غربی بهتر نبود :ws3:

لینک به دیدگاه
نظر شما کاملا محترم ومتین هست:icon_gol:

من فکر میکنم ایرانی از هر دو بهتره و اونا دو تا هر دو بدرد صاحبان خودشون میخوره و هیچکدوم از اون یکی بهتر نیستند

اره خب اینکه ایرانی اصیل بمونه و هیچ فرهنگی به غیر فرهنگ انسانیت به داخل مرزهاش عبور نکنه واقعا عالیه در حقیقت رویاس اما اگه میخواد نفوذ کنه من غرب رو به عرب ترجیح میدم:a030:

لینک به دیدگاه
Doctor_Shovan مهمان
اره خب اینکه ایرانی اصیل بمونه و هیچ فرهنگی به غیر فرهنگ انسانیت به داخل مرزهاش عبور نکنه واقعا عالیه در حقیقت رویاس اما اگه میخواد نفوذ کنه من غرب رو به عرب ترجیح میدم:a030:

 

اره ولی در ان صورت من ماداگاسکار رو ترجیح میدم :ws37:

لینک به دیدگاه
از چاله به چاه پناه بردن باعث میشه یه 1000 سال دیگه بازم فارومی باشه و پستی زده بشه و اونوقت بگن نخیر یونانی بهتر بود و غربی بهتر نبود :ws3:

 

 

آره نعمت آزرم ميگه

 

چندان شب يلدای وطن طول کشيد

تا رنگ فروغ صبح از ياد پريد

شبگيرچو مرده ای کفن پوش از گور

 

برخاست گمان زديم هان صبح دميد

لینک به دیدگاه
کشوری که زبان مردمانش پارسی است و بدان فارسی گویند چون عربی پ ندارد ...

ترم قبل پارسی داشتیم اگه میگفتم ف ا ر س ی استادمون منفی میداد و ما یاد گرفتیم بگیم پارسی

 

حتی میخواستیم چیزی بپرسیم باید کاملا پارسی میگفتیم اگه میگفتیم فعل منیفی میداد میگفت گزاره:banel_smiley_4:

 

با این استاد ماچیزها یاد گرفیم فهمیدیم گرگ بالان خورده نه باران خورده

فهمیدیم غازی بند بازی نه قاضی:banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه

اما من با اینکه عربها آمده اند و فرهنگمان را نابود کرده اند و فلان کرده و چنان کرده اند با چنان اغراق و مبالغه ای که می فرمائید موافق نیستم.

هیچ فرهنگی در طول تاریخ نمیتوانسته خالص باشد، چون همواره بر اثر حملات اقوام به یکدیگر و تحت سلطه قرار داده شدن ملکی دیگر ، اختلاط فرهنگی پدید می آمده و خرده فرهنگی جدید بوجود می آمده و همان خرده فرهنگ با خرده فرهنگی دیگر مخلوط می شده و قس علی هذا (ببخشید که از این اصطلاح عربی استفاده کردم)... که البته این اختلاط فرهنگی چنان هم بد نبوده و گاهی حتی باعث پیشرفت یک مملکت می شده است...

باید عرض کنم که فرهنگ ما قبل از ورود اعراب به این کشور با فرهنگ سلوکیان پس از حمله ی اسکندر ادغام شده بوده و فرهنگی به نام فرهنگ هلنیستی در ایران پدید آمده بوده که تا دوره ی ساسانیان ادامه داشته ...

پس با این حساب عرب ها بر فرهنگ ناخالص ما حمله برده اند!:icon_gol:

علاوه بر آن ورود اعراب و ظهور اسلام به عنوان دینی برای همه ی طبقات مردم ، طبقه ی کاستی موجود آن زمان را به خوبی شکسته است و به نظر من انقلابی فرهنگی در ایران بوجود امده است. همچنین موافقم با اینکه بسیاری از لشگر کشی ها و کشور گشایی های اعراب به مردم ظلم شده است اما آن را خاصیت مردمان آنزمان میدانم (سخت است در شرایط آن زمان قرار گرفتن اما نباید انسان های آن روزگار را با انسان های مدرن امروزی مقایسه نمائید)

ضمن آنکه جالب است بدانید که فرهنگ ما بیش از آنکه تحت سلطه ی اعراب باشد تحت سلطه ی ترک ها بوده است. (ترک منظور نه ترک های امروزی کشورمان در اذربایجان عزیز بلکه به اقوام مهاجری که از سمت چین و مغولستان و ماورالنهر به فلات ایران هجوم می آوردند)

به غیر از حکومتهای محلی بعد از اسلام مانند علویان و دیلمیان ، حکومت های بعدی مانند غزنویان، سلجوقیان، ایلخانیان، تیموریان، آق قویونلوها ،قرا قویونلوها، صفویان،افغان ها، افشار، قاجار همگی اقوامی ترک بوده اند که بر قلمرو ایران امروزی حکومت کرده اند. (تنها زندیان بودند که ترک نبودند!!!)

 

راستی یک نکته ی جالب یادم آمد ، کوروشی که برخی ایرانی ها فرهنگ اصیل ایرانی را به وی نسبت می دهند، تخت جمشید خود را با معماران و سنگ تراشان یونانی ساخت و جالب آنکه در دشت مرو دشت که اثری از سنگ پیدا نمی شود تخت جمشید را از سنگ ساخت. سنگهایی که از یونان آورده بود. این یکی دیگر از نمونه های اختلاط فرهنگی.

 

به نظر من بغضی دیرینه به اسلام ساری و جاری در مملکتمان وجود دارد که سبب شده است که این گونه به اعراب حمله ببریم و آن ها بکوبیم ... در حالیکه مغولها تمدن و فرهنگ این سرزمین را با خاک یکسان نموده اند چندان مورد حمله قرار نمی گیرند ... به هر حال این هم میتواند یکی دیگر از نتایج منفی استبداد دینی باشد.

 

 

لینک به دیدگاه
همش هم عربی نیست اواتار خودتو ببین:ws3: فکر کنم غربی هم شده . ولی واقعا اگه فرهنگ خودمون نباشه و از خارج مرز بیاد چه فرقی میکنه عربی باشه یا غربی ؟

اواتارم به خاطر اینه که خواننده مورد علاقمه دکی جون

اما فرهنگم ایرانیه

خیلی هم دوسش دارم و روش تعصب دارم:w16:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...