رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

ارايه مدل عوامل موثر بر ايجاد ريسك در زنجيره تامين الكترونيكي و تاثير آن بر عملكرد سازماني

 

 

 

سازمان ها همواره در تلاش براي بهبود سهم بازار، افزايش سود، و دستيابي به مزيت رقابتي نسبت به رقبا مي باشند. براي دستيابي به اين اهداف، توجه به كارايي و اثربخشي زنجيره تامين از اهميتي فراوان در هر سازمان برخوردار است. استفاده از تجارت الكترونيك و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات سازمان ها را در مقابل نيازهاي متغير بازار قادر به پاسخ گويي و انعطاف پذيري نموده است. تجارت الكترونيك و اينترنت ساختار زنجيره هاي تامين رابه طور اساسي تغيير داده است. هزاره جديد با ظهور فناوري اطلاعات و محيط كسب و كار جديد، منجر به ايجاد زنجيره تامين الكترونيكي شده است. پژوهش حاضر با هدف ارايه مدل عوامل ايجاد ريسك در زنجيره هاي تامين الكترونيكي، و تاثير اين ريسك بر عملكرد مالي و غيرمالي سازمان، به شناسايي اين عوامل و مولفه هاي آنان پرداخته و با بررسي شاخص هاي عملكرد مناسب مالي و غيرمالي،تاثير ريسك زنجيره تامين الكترونيكي را بر عملكرد شركت هاي فعال در حوزه مخابرات و الكترونيك بررسي مي نمايد. در اين راستا سنجش همبستگي و مدل سازي ساختاري پيشنهاد مي كند كه شناسايي و مديريت ريسك زنجيره تامين الكترونيكي تاثير به سزايي بر بهبود عملكرد سازمان دارد. روش پژوهش مقاله از نظر هدف، كاربردي و از نظر نوع داده ها، كمي و توصيفي و از نوع همبستگي است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 141
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

ارايه روشي جهت ارزيابي ويژگي هاي كيفي معماري سازماني مبتني بر Fuzzy AHP

 

 

 

معماري سازماني، رويكردي براي شناخت، مهندسي و مديريت كليه عناصر سازمان و ارتباطات آن ها است. با توجه به هزينه بسيار بالاي پياده سازي سناريوهاي معماري سازماني لازم است قبل از انتخاب هر سناريو، مرحله ارزيابي مدل ها و اطلاعات معماري از نظر ميزان برآورده شدن مطلوبيت ها و ويژگي هاي كيفي سازمان توسط سناريوها انجام شود تا سناريوي بهينه انتخاب و پياده سازي شود. در اين مقاله روشي جديد براي ارزيابي كمي ميزان دستيابي سناريوهاي معماري سازماني به ويژگي هاي كيفي با استفاده از دانش و تجربه خبرگان سازمان و معماري سازماني مبتني بر روش AHP ارايه شده است. روش ارايه شده داراي كاربرد ديگري نيز مي باشد و آن ارزيابي ميزان برآوردن مطلوبيت ها در وضعيت جاري سازمان است. با توجه به ابهام و عدم قطعيت موجود در قضاوت هاي تصميم گيران، براي مقايسه عناصر از منطق فازي نيز استفاده شده است. روش ارايه شده به طور كامل كاربردي است و ابزاري براي اتوماسيون كليه مراحل فرآيند پيشنهادي توسعه داده شده است. در اين مقاله روش پيشنهادي در چند مرحله همراه با توصيف يك مطالعه موردي براي شناخت كاربرد روش، ارايه شده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

بررسی هزينه های ناوگان حمل و نقل عمومی و تأثير نوسانات بهای سوخت بر اقتصاد ملی

 

چکیده بدون شك بايستي اذعان داشت كه در اقتصادي كه پيوسته بر جنبه بين المللي آن افزوده مي شود(اقتصاد حمل و نقل) انتظار مي رود تا سياستگذاران و برنامه ريزان توجه بيشتري به حمل ونقل كشور معطوف نمايند. در حال حاضر مديريت حمل و نقل عمومي كشور داراي نسخه اي است كه مدتهاست تاريخ مصرف آن بسر آمده و هزينه اي كه از اين بابت بر جامعه تحميل مي شود، با تدابير جزيره اي قابل اصلاح نيست. زيرا اقتصاد به صورت يكپارچه و متصل عمل مي كند و مديريت واحد را مي طلبد. تفكيك سياستگذاريهاي اقتصادي قطعاً كارايي اقتصادي را نقص خواهد نمود. ضمناً متغيرهاي اقتصادي چنان به يكديگر مرتبط و پيوسته اند كه تغيير در هر متغير بدون تغيير در متغيرهاي ديگر غير ممكن است. بنابراين توسعه بخش حمل و نقل به مثابه پازلي از قطعات وابسته و مرتبط به هم در نظر گرفته مي شود كه در يك پروسه جامع كشوري مي توان به آن پرداخت. از سوي ديگر ضعف ساختاري در نظام حمل و نقل موجب عدم انسجام در مديريت حمل و نقل جاده اي عمومي كشور گرديده كه مي توان به عنوان يك غايب بزرگ در سيستم مديريت از آن نام برد. بنابراين مصرف سرانه سوخت در ايران بيش از نرم هاي معمول و جهاني در بخش حمل و نقل به لحاظ موضوعات فوق دور از انتظار نيست. لذا برنامه ريزان ضمن توجه به آن موارد بايستي به دو عامل ديگر نيز توجه داشته باشند يكي فرهنگ استفاده و مصرف انرژي و ديگري بهاي سوخت در اتلاف انرژي نقش مؤثري دارد كه با توجه به سهم اقتصاد حمل و نقل در توسعه ملي تغيير در اين بخش الزاماً بايستي در يك پروسه ميان مدت مد نظر قرار گيرد. زيراارزان فروشي سوخت نه امتياز براي دولتمردان است و نه مي توان به يكباره درباره آن تصميم گيري نمود و به همين منظور به عنوان يك كارشناس خطرات ناشي از افزايش بهاي سوخت را به يكباره بر صاحبنظران و مديران متذكر مي شوم. در اين راستا اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه و سالنامه هاي آماري منتشرشده جمع آوري شده است و در نهايت نتيجه بدست آمده مؤيد اين موضوع است كه افزايش بهاي سوخت آخرين مرحله از تصميم گيري براي مديريت سوخت در كشور مي باشد. در پايان به استناد پيام دمينگ به مديران عرض مي نمايم كه وظيفه مديريت كاستن تغييرات و نوسانها در عملكرد و فرآيندها است و لازمه مديريت درك نوسانها، كشف و توصيف آن و نهايتاً كم كردن نوسانات است. اميد است كه از طريق اين مقاله گام كوچكي براي تصميم سازان برداشته باشيم.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

حمل و نقل و توسعه پایدار

 

چکیده:

 

دربررسي عوامل مؤثر بر توسعه مشاهده شده كه گاهي در جوامع مختلف توسع رخ داده اما پايدار نبوده است. به عبارتي توسعه در ان جوامع عمر كوتاهي داشته است. توسعه پايدار نشات گرفته از يك نظم همه جانبه است كه تمامي جوانب آن بايد رعايت گردد.

حمل و نقل به عنوان يكي از بخشهاي مؤثر بر اقتصاد بايستي متوازن و همسو با ساير بخشهاي اقتصادي - اجتماعي رشد نمايد. زيرا بين كارايي آن با كارايي عمومي اقتصاد همبستگي نيرومندي وجود دارد. در شروع هزاره سوم ميلادي اين نكته آشكار گرديده كه بدون همكاري همگان دنيا براي هيچكس ايمن نخواهد بود. با تعمق در اين واقعيت انكار ناپذير نقش استراتژيك حمل و نقل بيش از گذشته حساس تر مي گردد. در اين راستا سوابق تاريخي نظام اجرايي آن لطمات زيادي به نسل حاضر و آينده خواهد زد. لذا اگر چه يكي از راههاي مهم دستيابي به توسعه پايدار سرمايه گذاري مادي مي باشد ليكن تنها راه نيست و به اعتقاد صاحب نظران «مشكل مديريتي» از مهمترين عوامل دستيابي به توسعه پايدار محسوب مي گردد. بنابراين ضمن توجه به عامل تكنولوژي حمل و نقل، شايسته است به اعتبار اصل سينرژي سازماني از طريق هماهنگي بين ساير شقوق حمل و نقل نسبت به افزايش بهره وري اين بخش اقدام گردد. در غير اينصورت منابع عظيم اين بخش كارآمد نخواهد بود و معضل بزرگي از اين جهت گريبانگير اقتصاد جامعه خواهد شد. شايان ذكر است كه به منظور يكسان سازي ظرف با مظروف به روش مهندسي مجدد، پيش بيني بايسته و شايسته اي در سند برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي دولت جمهوري اسلامي ايران لحاظ شده است. البته نبايد فراموش كرد كه اين اقدام از ساده ترين و بديهي ترين امور مديريتي است و ضروري است تا ساير اصول مديريت به منظور شكوفايي اين بخش و به تبع آن ساير بخشهاي اقتصادي كشور به اجرا درآيد. انشاا...

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

خلاقیت

اشنایی با مفهوم خلاقیت وتعاریف واصطلاحات

 

برای دانلود مقاله خلاقیت به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

شاخصهای کیفی و توسعه فناوری اطلاعات در نظام آموزشی

 

غالب فناوري‌ها به دليل تسهيل فرآيند، به سرعت مورد پذيرش واقع مي‌شوند. برخي از آنها مانند صنعت چاپ با چنان موفقيتي وارد حوزه آموزش شده‌اند كه ما به وجود آنها كمتر فكر مي‌كنيم. اين فنآوريهاي رايج قرنهاست كه زيربناي تعليم و تربيت رسمي را شكل داده‌اند. اما بيشتر فنآوريهاي صد سال اخير با وجود پيشرفته بودن، بر خلاف انتظار و برخي ادعاها به نظر مي‌رسد كه در حوزه تعليم و تربيت از اقبال فراواني برخوردار نبوده‌اند. براي بهر‌ه‌گيري از فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات، نظام آموزشي نيازمند توسعه زير ساختهايي است كه غالباً از سوي ديگر بخشها يا با كمك آنها فراهم مي‌شود. لذا در دهه‌هاي گذشته تلاش سياست گذاران بيشتر معطوف گسترش زير ساختهاي سخت افزاري بوده است. از اين رو غالباً شاخصهاي رشد ICT در آموزش و پرورش به اندازه گيري كميتهايي چون نسبت تعداد رايانه به هر دانش آموز، تعداد مدارس متصل به شبكه، نوع اتصال به شبكه، پهناي باند و مانند آن معطوف بوده‌اند. در مواردي نيز كه در عناوين شاخصها توسعه محتوايي و نرم افزاري به چشم مي خورد، در عمل به آنها توجه نشده و يا از توفيق چنداني برخوردار نبوده‌اند. يكي ديگر از دلايل توجه به توسعه سخت افزاري ، عيني و قابل اندازه‌گيري بودن آن است. امري كه نسبت به توسعه‌هاي كيفي، خوراك تبليغاتي آماده‌تر و مناسب‌تري را براي مسئولين فراهم مي‌كند. در اين مقاله ضمن اشاره به نقش كلي فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه جوامع، سعي شده است به شاخصهاي كمي و كيفي ارائه شده از سوي برخي از كشورها و مراكز علمي در رابطه با توسعه ICT در آموزش و پرورش اشاره شود. شواهد پژوهشي و تجربي نشان مي دهد كه با وجود رشد نسبي شاخصهاي كمي ICT در نظام آموزشي كشور، اين فناوري نوين علي رغم سرمايه گذاريهاي كلان نتوانسته است دستاورد قابل توجهي را به همراه داشته باد. رويكرد حال حاضر آموزش و پرورش كشور به نظر مي رسد كه اين وزارتخانه را در آستانه تكرار خطايي قرار داده است كه بيش از اين در مورد بكارگيري ديگر فناوريها انجام داده است. خطايي كه به جز ايران برخي كشورهاي حتي توسعه يافته نيز در مورد بكارگيري فناوريهاي نوين در حوزه آموزش و پرورش مرتكب شده‌اند. به نظر مي‌رسد كه نظام آموزشي به موازات تلاش جهت رشد شاخصهاي كمي، ضمن توجه به تجارب ديگر كشورها، هر چه سريعتر بايد شاخصهاي كيفي را در كانون توجه خود قرار داده و از اتلاف سرمايه‌هاي مادي و انساني جلوگيري به عمل آورد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

مدیریت ریسك در بانكداری الكترونیك و چالش های آن در ایران

 

حركت از پردازش دستي به پردازش كامپيوتري در نظام بانكي، مساله نگران كننده فعالان بانكي در عصر حاضر است چرا كه اين امر احتمال ريسك را افزايش داده از طرف ديگر كنترلهايي كه بر روي معاملات وجود داشته را كاهش داده است. در اين مقاله پس از شناسايي ريسكهاي موسسات مالي پس از ملي شده شبكه پرداخت و مرور روشهاي كنترل آن به معرفي و تحليل چهار نمونه از مهمترين انواع ريسكهاي موجود در بانكداري الكترونيك پرداخته و اصول مديريت ريسك در بانكداري الكترونيك را ارائه نموده و نقش بانك مركزي در كنترل ريسك را مشخص مينمائيم. در نهايت چالشهاي مديريتي در خصوص ريسكهاي مهم بانكداري الكترونيك در ايران را مطالعه نموده و معيارهاي تعيين كننده و راهكارهايي براي رفع مشكلات موجود و بهبود فعاليتها ارائه مي نمائيم.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

یك روش تركیبی برای حل مساله فروشنده دوره گرد

 

[TABLE]

[TR]

[TD]یکی از مسائل بسیار مهم در تئوري گراف ها، مساله فروشنده دوره گرد میباشد. آتوماتاهاي یادگیر و الگوریتم هاي ژنتیکی هر دو از ابزارهاي جستجو می باشند که براي حل بسیاري از مسائل NP-Complete بکار برده می شوند. در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی براي حل مساله فروشنده دوره گرد پیشنهاد شده است. این الگوریتم از دو روش الگوریتم هاي ژنتیکی و آتوماتاهاي یادگیر بطور همزمان براي جستجو در فضاي حالت استفاده می نماید. نشان داده شده است که با استفاده همزمان از آتوماتاي یادگیر و الگوریتم ژنتیک در فرایند جستجو، سرعت رسیدن به جواب افزایش چشمگیري پیدا می کند و همچنین از بدام افتادن الگوریتم در حداقل هاي محلی جلوگیري می نماید. نتایج آزمایش ها، برتري الگوریتم ترکیبی را نسبت به الگوریتم ژنتیکی و آتوماتاهاي یادگیر نشان می دهد.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

یك روش تركیبی برای حل مساله مرتب سازی ترتیبی

 

[TABLE]

[TR]

[TD]یکی از مسائل بسیار مهم در تئوري گراف ها، مساله مرتب سازي ترتیبی می باشد.آتوماتاهاي یادگیر و الگوریتم هاي ژنتیکی هر دو از ابزارهاي جستجو می باشند که براي حل بسیاري از مسائل NP-Complete بکار برده می شوند. در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی براي حل مساله مرتب سازي ترتیبی پیشنهاد شده است. این الگوریتم از دو روش الگوریتم هاي ژنتیکی و آتوماتاهاي یادگیر بطور همزمان براي جستجو در فضاي حالت استفاده می نماید. نشان داده شده است که با استفاده همزمان از آتوماتاي یادگیر و الگوریتم ژنتیک در فرایند جستجو، سرعت رسیدن به جواب افزایش چشمگیري پیدا می کند و همچنین از بدام افتادن الگوریتم در حداقل هاي محلی جلوگیري می نماید. نتایج آزمایش ها، برتري الگوریتم ترکیبی را نسبت به الگوریتم ژنتیکی و آتوماتاهاي یادگیر نشان می دهد.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]

[h=2]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

دانلود مقاله ای با عنوان
تحلیل عوامل موثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران

 

نویسندگان:
اصفهانی نوشین، گودرزی محمود، اسدی حسن، سجادی سیدنصراله، اسمیت استیفن

 

:ws56:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نمیتونم مطلب خودمو ویرایش کنم:icon_pf (34):

لینک درست مقاله بالا لینک زیر هست:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دانلود مقاله ای با عنوان جهانگردی طبیعت و ضرورت حمایت از آن در ایران

نویسنده:کروبی مهدی

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دانلود مقاله ای با عنوان بررسی نقش ارتباطات انسانی در توسعه صنعت جهانگردی

نویسنده:کروبی مهدی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 9 ماه بعد...

مطالعه اهمیت و کاربرد فناوري اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

 

پیشرفت هاي گوناگون در توانمندیهاي فناوري اطلاعات ، چهره صنعت را نسبت به دهه گذشته به سرعت متحول ساخته است. اتخاذ و اجراي فناوري اطلاعات یکی از روش هایی است که شخصیت رقابتی متمایزي به شرکت ها و زنجیره تامین اعمال می نماید. پذیرش فناوري اطلاعات و اجراي کارآمد آن می تواند همکاري بین اعضا زنجیره تامین را از طریق انتقال و توزیع سریع اطلاعات دقیق و بکارگیري سیستم هاي اطلاعاتی بهبود بخشد و باعث افزایش کارآیی زنجیره تامین گردد.

هدف اصلی نویسندگان در این مقاله ، بررسی اثرات و کاربردهاي فناوري اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و نیز ارائه عوامل موثر در پذیرش فناوري اطلاعات می باشد. به علاوه براي درك بهتر موضوع ، نگاهی نیز به اهمیت و نقش اطلاعات در زنجیره تامین و ویژگی هاي زنجیره تامین با رویکرد جریان اطلاعات انداخته شده است. مطالعات انجام شده بیانگر تاثیر فناوري اطلاعات بر بهبود پاسخگویی، توزیع و انتقال اطلاعات، کارآیی زنجیره و ارتقاء همکاري در دو بعد داخلی و خارجی، جلوگیري از پدید آمدن اثر شلاق چرمی و توسعه کانالهاي فروش می باشد. همچنین کاربردهاي فناوري اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین با دو رویکرد تکنولوژي و سیستم هاي اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است. در ضمن مطالعات نشان داده اند که عواملی از قبیل وسعت سازمان، میزان موفقیت، عدم اطمینان و فشار دیگر شرکاء زنجیره و ... نقش بسزایی در پذیرش فناوري اطلاعات دارند.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

سازمان مجازی در فرهنگ مديريت واژه‌ای نوست که گونه جديدی از سازمان را معرفی می‌کند. در ساختار جديد مجازی تلاش می‌شود تا ضمن کوچک نگه داشتن واحدهای سازمانی، که متضمن مزايای بسياری است، از گستردگی سازمانهای بزرگ که لازمه تحقق هدفهای کلان و فراگير است بهره برده شود. در سازمان مجازی واحدهای کوچک و خودکفا به ياری سيستمهای ارتباطی و اطلاعاتی به هم پيوند می‌خورند و از اتحاد سازمانهای کوچک شبکه‌ای عظيم از سازمانها به وجود می‌آيد که قادر به انجام مأموريتهای بزرگی است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم اداره مجازی و تفاوت آن با سازمان مجازی مطرح و سپس سير تحول سازمان مجازی بيان شده است. مقاله با نقدی بر سازمان مجازی خاتمه می‌يابد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نگرشی بر مفهوم وجدان کاری و برخی عوامل مؤثر بر آن

 

اصطلاح وجدان کاری در سالهای اخير به فرهنگ اداری کشور وارد شده و مکرراً مورد استفاده مقامات و مسئولان قرار گرفته است و اين کار ادامه دارد؛ ولی متأسفانه تا به حال گامهای اساسی در جهت شناسايی و اعمال حاکميت وجدان کاری در جامعه برداشته نشده است. وجدان کاری را می‌توان رضايت قلبی و التزام عملی نسبت به وظايف تعيين شده برای انسان تعريف کرد، با اين شرط که بدون هرگونه سيستم نظارتی، شخص وظايف خود را به بهترين نحو ممکن به انجام رساند. با ارائه اين تعريف، در اين مقاله تلاش شده است تا ضمن شناسايی عوامل مؤثر در تقويت وجدان کاری، برخی از آنها را از جمله تأمين اقتصادی نيروی کار، آموزش مستمر تخصصی و عقيدتی، وضع قوانين مؤثر، توجه به انگيزه‌ها، و تقويت ايمان و تقوا مورد بحث و بررسی قرار دهد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...