رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

عنوان : تدوين مدل هماهنگي بين سازماني براي سازمان هاي متولي ترانزيت در ايران

 

علما و دانشمندان مطالعات مديرتي و سازمان هر يك به شكلي از اهميت هماهنگي در فرآسيندهاي سازماني سخن رانده اند اولين بار فايول فرانسوي آن را به عنوان يكي از عناصر (وظايف) پنج گانه مديريت دانسته و مينتزبرگ نيز آن را به عنوان يكي از دو اقدام اساسي و مهم سازماندهي معرفي كرده است ضرورت وجودي و توجه به موضوع هماهنگي در اثر وابستگي ها و روابط موجود بين بخش هاي مختلف يك سازمان با هم و يا بين سازمان هاي مختلف با يكديگر است. در مقاله حاضر با در نظر داشتن ديدگاه ها و نظريات علما و دانشمندان در مورد 9هماهنگي بين سازماني و جوانب آن به طراحي و توسعه مدل هماهنگ كننده سازمان هاي متولي ترانزيت در ايران و ارزيابي اجراي آن در دنياي واقعي با استفاده از فنون آماري – رياضي رگرسيون – همبستگي و برنامه ريزي آرماني اقدام شده است. مدل مذكور شامل يك كميته (شورا) اصلي و هشت كميته (شورا) فرعي هماهنگ كننده سازمان هاي متولي ترانزيت در ايران است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 141
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

عنوان : فرآيند تصميم گيري شروع به كارآفريني (مطالعه موردي كار آفرينان ايراني)

 

تحقيق حاضر يك تحقيق تجربي است كه با هدف ارايه يك مدل در مورد شروع به كارآفريني صورت گرفته است. رويكرد اين تحقيق بومي كردن موضوعات مربوط به كارآفريني در چارچوب سيستم اقتصادي و اجتماعي ايران بوده است. مدل ارايه شده منتج از مصاحبه و بررسي موردي 35 كارآفرين ايراني است. در اين مدل شروع به كارفآريني محصول فراهم آمدن هم زمان پتانسيل كارآفريني تمايل به كارآفريني و ايده بر شمرده مي شود. اين عوامل به عنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شده اند. سپس متغيرهاي مستقل موثر بر اين متغيرها در سه دسته ويژگي هاي شخصيتي – سوابق و عوامل محيطي نشان داده مي شوند. بدين ترتيب به موضوع نگاهي چند وجهي انداخته شده است – نگرشي تركيبي از منظور روان شناسي – جامعه شناسي و محيط اقتصادي – در انتهاي تحقيق تعريفي بومي از كارآفريني ايراني ارايه مي شود.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : بررسي عوامل موثر بر استقبال خريد از فروشگاههاي الكترونيكي شهروند

 

اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر استقبال مشتريان تهراني از سيستم خريد الكترونيكي فروشگاه شهروند پرداخته و برخي از راهبردهاي اساسي براي توفيق اين فروشگاه در زمينه خرده فروشي الكترونيكي با توجه به فرهنگ كاربران ايراني زير ساختارهاي فني مورد نياز خصوصيات رفتاري مصرف كنندگان ايراني و برخي عوامل مرتبط ديگر را مورد شناسايي قرار داده است. استقبال خريد از فروشگاه الكترونيكي شهروند ناشي از عواملي چون ميزان دسترسي بو آشنايي مشتريان به اينترنت آگاهي آن ها از وجود فروشگاه الكترونيكي شهروند حمل رايگان آن تمايل كم مشتريان به خريد از يك مكان جديد پس از توصيه آشنايان خريد خارج از منزل به عنوان تفريح امتحان وارسي و مقايسه كالا ها قبل از خريد جذابيت و توانمندي هاي پايگاه اينترنتي شهروند در پاسخگويي به خواسته هاي مشتريان و سيستم قوي حمل و نقل اين فروشگاه در كالارساني به مشتريان بوده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : استفاده از روشهاي تصميم گيري چند شاخصه براي انتخاب معماري پردازشي

 

دهه 1990 دهه ظهور و رشد سريع سامانه هاي پردازشي خدمت دهنده / خدمت گيرنده بود‘ اما سازمان ها براي بهره مندي از مزاياي سامانه پردازشي خدمت دهنده /خدمت گيرنده‘ بايد مدلي از معماري هاي پردازشي خدمت دهنده /خدمت گيرنده را انتخاب كنند كه با نيازمندي هاي پردازش اطلاعات سازمان خود منطبق باشد. اين مطالعه از فنون تصميم گيري چند شاخصه براي تعريف معماري پردازشي خدمت دهنده/خدمت گيرنده مناسب استفاده مي كند. اين مطالعه كه يك مطالعه ي موردي مي باشد در مركز برنامه ريزي و كنترل توليد يكي از شركت هاي صنعتي كشور انجام شد. بر اساس مدل ارايه شده توسط گروه گارتنز پنج مدل متفاوت از معماري پردازشي خدمت دهنده/خدمت گيرنده وجود دارد كه هر كدام داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشد. در ابتدا به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف هر كدام داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشد. در ابتدا به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف هر كدام داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشد. در ابتدا به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف هر كدام از اين مدل ها‘ آن ها براساس معيارهاي استخراج شده از ادبيات سيستم هاي اطلاعاتي و روش مقايسات زوجي رتبه بندي شدند. سپس با مبنا قراردادن مدل آنان داراجان و آرين ز رضايت كاربران نهايي مبناي اثربخشي نظام قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ترجيحات كاربران سيستم مورد ارزيابي قرار گرفت و در نهايت داده هاي گردآوري شده بر اساس تكنيك تاپسيس (TOPSIS) مورد پردازش قرار گرفت و معماري مناسب براي سطوح مختلف تعيين گرديد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : تحليلي بر اثر بخشي نظام ارزشيابي كاركنان دولت

 

ارزشيابي عملكرد در تسهيل اثربخشي سازماني كي وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي شود. در سالهاي اخير به نقش ارزشيابي عملكرد توجه زيادي معطوف شده است زيرا طرفداران ارزشيابي عملكرد معتقدند كه يك نظام اثربخش ارزشيابي عملكرد مي تواند انبوهي از مزيت ها را براي سازمان ها و كاركنان آن ها ارزاني دارد. بنابراين سوال مهم قابل طرح در اين باره است كه زمينه هاي اثربخشي نظام ارزشيابي عملكرد در سازمان ها كدامند ؟ در اين مقاله كه حاصل يك طرح پژوهشي ملي است سعي شده است كه اثربخشي نظام ارزشيابي كاركنان دولت در سه بعد رفع تبعيض بهبود عملكرد كاركنان و توسعه توانايي ها و پيشرفت آنان مورد ارزيابي قرار گيرد تا بر اساس يافته هاي آن اقدامات لازم در جهت اصلاح و تقويت اين نظام و تامين ساز و كارهاي پويايي آن صورت گيرد. در اين پژوهش از روش پيمايشي و انجام نمونه گيري استاني و ادارات دولتي و كاركنان در سطوح مختلف سازماني و دريافت نظرات آنان از طريق پرسش نامه استفاده شده است. يافته ها و نتايج اين تحقيق نشان داده است كه نظام ارزشيابي كاركنان دولت از ابعاد رفع تبعيض بهبود عملكرد كاركنان و توسعه توانايي ها و پيشرفت آنان چندان موثر نبوده است. در پايان مقاله پيشنهادهايي براي بهبود برنامه هاي مديريت عملكرد كاركنان و به ويژه ارتقاي اثربخشي نظام ارزشيابي كاركنان دولت ارايه شده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : مقايسه ي كاركرد هاي منابع انساني دانشگاه با كاركردهاي مديريت راهبردي منابع انساني

 

كاركردهاي مديريت منابع انساني طي دو دهه ي گذشته با يك سري دگرگوني هاي اساسي همراه بوده است. انتظار مي رود بر مبناي رويكردي راهبردي ونظام مند‘ اين نوع مديريت بهترين استفاده از منابع انساني را براي نيل به اهداف اصلي سازمان در كانون توجه خود قرار دهد. براين اساس‘ هر سازمان اثر بخشي تلاش مي كند كاركردهاي سنتي مديريت كاركنان را‘ در يك چارچوب نظام مند و جامع‘ بازآفريني نمايد و به وظايف اساسي كه بايد در حوزه مديريت منابع انساني انجام شود‘ در راستاي راسالت و اهداف سازمان‘ توجه نمايد. بررسي ها نشان مي دهد كه شكاف عميقي ميان آن چه از منابع انساني دانشگاه در عصر دانش و دانش گران انتظار مي رود با آن چه در عمل مورد توجه قرار مي گيرد‘ وجود دارد. اين مقاله‘ به استناد پژوهشي كه در جامعه ي آماري دانشگاه تهران انجام شده است‘ تلاش مي كند بر پايه ي مباني نظري و تحقيقات تجربي گذشته و با توجه به رويكرد تطبيقي و راهبردي‘ وضعيت كاركردهاي منابع انساني دانشگاه را مورد بررسي قرار دهد و شناختي علمي از اختلالات‘ بي رويه گي ها و ناترازمندي هاي مربوط به فرآيندهاي مديريت منابع انساني دانشگاه ارايه نمايد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

اندازه گيري ميزان صرفه جويي هاي زماني حاصل از مشترك سازي مولفه ها در زنجيره هاي تامين

 

از جمله عوامل مهم ايجاد كننده مزيت رقابتي در كسب و كار و توليد، استفاده از منابع مشترك است. اين امر باعث شده در محيط رقابتي و پوياي امروز، بهره گيري از رويكرد اشتراك منابع در كانون توجه مديران قرار گيرد. در اين رويكرد از طريق راهبرد سكوي مشترك، امكان توليد طيف وسيعي از محصولات، توام با حداقل تنوع در عوامل توليد فراهم مي گردد. اين در حالي است كه عمده كارخانجات و صنايع توليدي در يك نظام مبتني بر شبكه، تلاش مي كنند زمينه ايجاد جريان ارزش را از مرحله تامين منابع، تا تحويل محصول به مشتري، در كوتاهترين زمان، برنامه ريزي و مديريت نمايند. ازجمله مصاديق اين راهبرد در طول زنجيره تامين، مشترك سازي مولفه هاي محصول است. بر اين اساس در اين مقاله، با هدف ارايه يك مدل رياضي، سعي شده ضمن تصميم سازي درخصوص انتخاب بهترين تركيب مولفه هاي قابل اشتراك در محصولات، اثر زماني راهبرد مشترك سازي و ميزان صرفه جويي هاي ناشي از آن به عنوان يكي از معيارهاي كليدي عملكردي در زنجيره تامين، مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي تاثير فرسايش ابزار بر روي نمودار كنترل نسبت اقلام معيوب

 

نمودارهاي كنترل عموما با فرض استقلال مشاهدات و يكسان بودن توزيع آن در طول زمان (هنگامي كه فرايند تحت كنترل است) طراحي مي شوند. هرچند زماني كه يك فرايند به طور ذاتي مشاهدات خودهمبسته ايجاد مي كند، اين فرض به راحتي نقض مي گردد. هنگامي كه نمودارهاي كنترل نسبت اقلام معيوب شوهارت در مورد چنين فرايندي بكار گرفته مي شود، تعداد زنگ خطرهاي اشتباه از ميزان مورد انتظار فراتر مي رود. فرايند ماشين كاري، به دليل وجود عامل فرسايش ابزار در آن، معمولا مشاهدات خودهمبسته ايجاد مي كند. در صورتي كه اين پديده در طراحي نمودار كنترل مربوطه لحاظ نشود، بايد انتظار بروز يك روند در داده هاي ترسيم شده را داشت كه اين امر در نهايت منجر به اعلام زنگ خطرهاي اشتباه مي گردد. در اين مقاله كاربرد رگرسيون لجستيك در مدلسازي و حذف روندي كه بدليل فرسايش ابزار در نمودار كنترل نسبت اقلام معيوب پديدار مي شود، مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج عددي در اين خصوص بهبودهاي قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بكارگيري بازپخت شبيه‏سازي شده در مدل آنتروپي توزيع سفر (مطالعه موردي)

 

توزيع سفر يكي از مراحل مهم فرآيند مدلسازي حمل و نقل مي باشد به نحوي كه بسياري از محققان اين حوزه بر اهميت اين مرحله اذعان داشته اند. مدل بيشينه سازي آنتروپي، يكي از مدل هاي ترموديناميكي است كه در مدلسازي پديده هاي علمي مختلفي بكار گرفته شده است. همانگونه كه از اسم اين مدل برمي آيد، مدل سعي دارد، بيشينه آنتروپي يا اغتشاش را براي وضعيت تعادل سيستم بدست آورد. با ايجاد مختصر تغييري در مدل حرارتي آنتروپي، مي توان آن را در مدلسازي توزيع سفر بكار گرفت. بدليل خاصيت ناچندجمله اي مساله، از الگوريتم بازپخت شبيه سازي شده به عنوان يك الگوريتم متاهيورستيك جهت حل آن استفاده شده است. در انتها، مطالعه موردي از مدل توزيع سفر براي استان هاي كشور بعنوان نمونه اي از نحوه بكارگيري اين الگوريتم مورد بررسي قرار گرفته شده است

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

تفسير نمودار کنترل چند متغيره بر اساس تجزيه زوجي آماره T2

 

در فرآيندهاي چند متغيره كه نيازمند كنترل دو يا چند مشخصه كيفي به طور همزمان هستند، بايد دو هدف عمده محقق گردد. هدف اول تشخيص وضعيت هاي خارج از كنترل و هدف دوم شناسايي مشخصه هاي كيفي منحرف شده، در زمان وقوع يك وضعيت خارج از كنترل مي باشد. در اين مقاله علاوه بر بررسي روش هاي موجود براي تشخيص وضعيت خارج از كنترل در نمودارهاي كنترل T2، به منظور ايجاد حساسيت بيشتر در اين نمودارها، حدود هشدار براي آنها تعريف شده است. در شناسايي مشخصه هاي كيفي منحرف شده، روش هاي موجود مورد بررسي قرار گرفته و روشي جديد پيشنهاد شده است. نتايج شبيه سازي درخصوص ارزيابي عملكرد حدود هشدار نشان مي دهد كه با تعريف اين حدود براي نمودار كنترل Hotelling T2 مي توان 81% از وضعيت هاي خارج از كنترل را به درستي شناسايي كرد. اين در حالي است كه با استفاده از نمودار كنترل معمولي تنها در 19% از موارد چنين وضعيت هايي قابل كشف مي باشند. همچنين در مقايسه با روش هاي مشابه، استفاده از رويه تجزيه زوجي آماره T2 در كشف مشخصه هاي كيفي عامل انحراف، منجر به شناسايي دقيق مشخصه هاي اصلي منحرف شده در 76% از موارد شده است. در حالي كه در روش مشابه، حداكثر در 64% از موارد مشخصه هاي عامل انحراف به خوبي شناسايي مي شوند

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

توسعه يك مدل بهينه سازي چندهدفه چرخش كار بمنظور حداقل سازي آسيب هاي شغلي در واحدهاي صنعتي

 

كار در كارگاه هاي صنعتي پرسر و صدا و انجام فعاليت هاي سنگين بر كارايي كارگران تاثير داشته و هزينه هايي را به لحاظ آسيب هاي شغلي براي توليدكنندگان به همراه دارد. از آنجا كه در يك واحد صنعتي كارگاه هاي متفاوتي به لحاظ آلودگي و نيز سختي كار وجود دارد، مي توان با ايجاد يك برنامه چرخش كار، آسيب هاي شغلي را كاهش داد. در اين مقاله مدلي براي تعيين الگوي چرخش كار ارايه مي شود. اين مدل يك مدل برنامه ريزي دوهدفه با اهداف حداقل سازي شاخص الودگي صوتي براي كاركنان و روزهاي كاري از دست رفته ناشي از سختي كار مي باشد. در اين مقاله، با توجه به ناسازگار بودن اهداف، از تابع Lp-metric براي ادغام توابع هدف و رسيدن به يك مدل تك هدفه استفاده شده است. در نهايت نتايج بكارگيري مدل در مثالهاي مختلف ارايه شده كه نشاندهنده مطلوبيت مدل چند هدفه نسبت به مدل هاي تك هدفه موجود است

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

حل ابتكاري و كران پايين براي مساله مكان يابي- مسيريابي دو رده اي

 

در طول سه دهه اخير، رويكرد بهينه سازي يكپارچه به سيستم هاي لجستيك به يكي از مهم ترين جنبه هاي بهينه سازي زنجيره تامين تبديل شده است. اين رويكرد به بررسي همزمان وابستگي هاي ميان مكان تسهيلات، تخصيص تامين كنندگان/ مشتريان به تسهيلات، ساختار مسيرهاي حمل و نقل، و برنامه ريزي و كنترل موجودي ها مي پردازد. يكي از مهم ترين مسايل مكان يابي براي در نظرگيري اين رويكرد، مساله مكان يابي- مسيريابي است. در اين مساله، تعداد و مكان تهسيلات، اندازه ناوگان حمل و نقل، و ساختار مسيرها با توجه به مكان و خصوصيات تامين كنندگان و مشتريان تعين مي شود. در اين تحقيق، يك مدل رياضي، روش حل ابتكاري كارا و سريع، روش فراابتكاري كارا مبتني بر الگوريتم تبريد شبيه سازي شده، و كران پايين جديد براي مسايل مكان يابي- مسيريابي دو رده اي با در نظرگيري محدوديت هاي ظرفيت وسايل نقليه و حداكثر طول مسير ارايه شده است. در پايان، نتايج محاسباتي نشان دهنده كارايي روش هاي حل پيشنهادي با استفاده از كران پايين پيشنهادي است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

یه مقاله با نام ACTIVITY-BASED COSTING AND CUSTOMER PROFITABILITY "هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری " که در سال 2007 تهیه شده برای دانلود اماده کرده ام.

ترجمه این مقاله را آقای مسعود کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین الملل امام خمینی انجام داده اند.

این مقاله به جستجوی فرصت هایی به منظور بررسی سودآوری مشتری در هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مطالعه ای موردی برای پیاده سازی یک ABC واقعی در یک شرکت کوچک تجاری می پردازد.

اگرچه ABC به طور گسترده ای در شرکت های سرتاسر جهان پیاده سازی شده است ولی اکثر گزارشات که پیاده سازی های ABC را مورد توجه قرار داده اند در مورد اینکه چگونه رویکرد ABC می تواند برای تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری مورد استفاده قرار گیرد، حرفی به میان نیاورده اند. نه تمامی مشتریان، مشتریان خوبی هستند و نه تمامی درآمدها، درآمدهایی خوب. بهترین مشتری شرکت می تواند عملاً مشتری ای باشد که بیشترین ضرر را ایجاد می کند، هنگامی که یک مشتری با شرح حال ضعیف ممکن است یک منبع قوی پول نقد(سود سهام) شرکت باشد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سلام امروز 5 تا مقاله از سومین کنفرانس مدیریت کیفیت آماده کرده ام.مقاله اول با نام "نقش مديريت كيفيت در ايجاد مزيت رقابتي در عرصه اقتصاد نوين جهاني" است که دكتر فرج اله رهنورد،مركز آموزش مديريت دولتي تهیه کرده اند.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مقاله دوم با نام "مهندسي مجدد و مديريت كيفيت فراگير كليد فرآيند بهبود و نوسازي سازمانها" است .نویسندگان این مقاله مصطفي پرخوان رازليقي؛ محّمد رضا نوده فراهاني-شركت حمل و نقل بين المللي گاه بار می باشد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مقاله سوم با نام "درآمدی بر نگرش سيستمی در مديريت کيفيت" و نویسندگی دکتر ميرمحمد روزبه است.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مقاله چهارم با نام "تعالي متدولوژي شش سیگما در بستر سيستم مديريت كيفيتISO 9001- 2000 " نویسنده این مقاله محمدعلي مسيح قشقائي - سازمان صنايع دفاع صنايع شيميائي اصفهان- است.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مقاله پنجم با نام "همسويي مديريت كيفيت جامع و 9000:2000 ISO " نویسنده :دكتر فرشيد مالك

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 5 ماه بعد...

Modeling a four-layer location-routing problem

Author: Mohsen Hamidi ; Kambiz Farahmand ; Seyed Reza Sajjadi

Abstract: Distribution is an indispensable component of logistics and supply chain management. Location-Routing Problem (LRP) is an NP-hard problem that simultaneously takes into consideration location, allocation, and vehicle routing decisions to design an optimal distribution network. Multi-layer and multi-product LRP is even more complex as it deals with the decisions at multiple layers of a distribution network where multiple products are transported within and between layers of the network. This paper focuses on modeling a complicated four-layer and multi-product LRP which has not been tackled yet. The distribution network consists of plants, central depots, regional depots, and customers. In this study, the structure, assumptions, and limitations of the distribution network are defined and the mathematical optimization programming model that can be used to obtain the optimal solution is developed. Presented by a mixed-integer programming model, the LRP considers the location problem at two layers, the allocation problem at three layers, the vehicle routing problem at three layers, and a transshipment problem. The mathematical model locates central and regional depots, allocates customers to plants, central depots, and regional depots, constructs tours from each plant or open depot to customers, and constructs transshipment paths from plants to depots and from depots to other depots. Considering realistic assumptions and limitations such as producing multiple products, limited production capacity, limited depot and vehicle capacity, and limited traveling distances enables the user to capture the real world situations.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

[h=2]تبلیغات به وسیله موبایل[/h] احسان خاتونی داریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پیشرفت سریع تکنولوژی خصوصاً در حیطه فن آوری اطلاعات باعث ادغام آن در بازرگانی و تجارت شده است و آن نیزباعث به وجود آمدن علم تجارت الکترونیک شده است، تجارت سیار یکی از شاخه های تجارت الکترونیک می باشد و تبلیغات موبایلی یکی از شاخه های تجارت سیار می باشد. تبلیغات موبایلی به سرعت توسعه پیدا کرده است و انواع مختلف آن پدیدار شده اند. شرکتها می توانند مخاطبانی خاص را مورد هدف قرار دهند و دسترسی دائم به مصرف کنندگان برای آن ها مقدور است چرا که افراد موبایل را همانند کیف پول دائما به همراه خود دارند همچنین بازخور فوری می توان کسب کرد که آیا مخاطب جذب شده است یا نه. علارغم مزایای آن تبلیغات موبایلی موانع زیادی هم پیش رو دارد، از این چالشها و موانعی که پیش روی آن قرار دارد می توان به حق و حقوق مصرف کنندگان در مورد وارد شدن به حوزه خصوصیشان نام برد، چون موبایل حوزه خصوصی افراد می باشد و دراین زمینه باید دقت کرد. در این مقاله سعی می شود که تعریف، اجزاء، چارچوب، اهداف، مزایا و معایب وچشم انداز آینده آن طی ارائه مدلی بیان شود.

واژگان کلیدی: تبلیغات موبایلی، بازاریابی موبایلی، تبلیغات

 

مقدمه

اولین مبادلات تجاری از طریق شبکه های کامپیوتری و ارتباطی در سال ۱۹۸۹ صورت گرفت و پنج سال بعد تعداد کامپیوترهای متصل به اینترنت به طور فزاینده ای افزایش یافت تا جایی که شرکت ها و مشتریان توانستند در محیط دیجیتالی تجارت به سودهای قابل ملاحظه ای دست یابند. اکنون با گسترش روزافزون دستگاه های موبایل، تجارت و بازاریابی الکترونیکی از فضای اینترنت و کامپیوترهای شخصی فراتر رفته و بر روی گوشی های موبایل نمود پیدا کرده است. درحال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان مشترک موبایل هستند و در هر مکان و زمانی به دستگاه های موبایل دسترسی دارند، بنابراین شرکت ها با شناخت صحیح بازار هدف خود می تواند از این فرصت فوق العاده استفاده کرده و به معرفی محصولات و خدمات خود بپردازند. طبق آمار موسسه سینویت۱، کشور آمریکا در حال حاضر ۲۷۰ میلیون کاربر تلفن همراه دارد که ۸۲ درصد این تعداد، هیچ گاه محل سکونت خود را بدون همراه داشتن موبایل شان ترک نمی کنند. بنابراین کافی است شرکت ها اندکی در زمینه بازاریابی موبایل هوشمندانه عمل کرده و با ارسال آگهی های موردعلاقه مشتریان، آنها را به خرید ترغیب کنند. در سال های اخیر، رستوران ها در سراسر آمریکا – بخصوص پیتزا فروشی ها – خرده فروشان با استفاده از فناوری های موبایل دست به بازاریابی همراه زده اند. برای مثال در ساده ترین روش، شرکت ها می توانند با اضافه کردن پیامک های تعاملی به مشتریان برنامه های تبلیغاتی خود را گسترده تر و مفیدتر کنند. به این ترتیب، تبلیغات محصولات هدفمند شده و به مصرف کنندگان واقعی ارسال می شود. همچنین کاربران می توانند از طریق موبایل از برنامه های حراجی و تخفیف مطلع شده و کالای مورد علاقه خود را سفارش دهند.

تعریف

“تبلیغات موبایلی” توزیع پیامهای تبلیغاتی به دستگاه های فرستنده و گیرنده جامعه هدف به شکلهای موزیک، نوشته ویا صدا به منظور رسیدن به اهداف تبلیغاتی همچنین جمع آوری بازخور مصرف کنندگان می باشد. (Lee & et al, 2006, 1) درتعریف دیگر”بازاریابی موبایلی” استفاده از موبایل برای ارائه اطلاعات شخصی شده (همخوان شده) به مشتری بر اساس زمان و مکان وی، درجهت ارتقاء و ترفیع کالا، خدمات و ایده ها و در نتیجه سود بردن تمام ذینفعان. (Scharl & et al, 2004, 165) انجمن تبلیغات بی سیم۲ تعریف کرده است که تبلیغات بی سیمی ارسال پیامهای تبلیغاتی است به ابزارهای متحرک به عنوان مثال تلفن های همراه یا “پی دی اِی۳″ ها سرتاسر شبکه بی سیم. (Tsang & et al, 2004, 65)

طبقه بندی انواع تبلیغات موبایلی

تبلیغات موبایلی بر اساس شکل تحویل به دسته بندی های مختلفی تقسیم شده است از قبیل: تبلیغات مبتنی برمحتوا، تعاملی، پاسخ و تبلیغات مبتنی بر موقعیت. همچنین از سال ۲۰۰۰ به بعد استراتژی های تبلیغاتی جدیدتری هم مانند: تبلیغات مبتنی برزمان، مکان ورابطه ای ایجاد شده اند. ویژگی های هر کدام از آنها را در جدول زیر مشاهده می کنید: (Lee & et al, 2006, 2)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

انتخاب پیمانکاران به کمک روش AHP

 

چکیده:

 

مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار، یکی از قسمتهای اساسی فرآیند ساخت و ساز است، زیرا پیمانکاران یکی از ارکان پروژهای عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهائی می باشند. با توجه به اینکه قسمت عمده بودجه پروژه های عمرانی به عملیات اجرائی اختصاص می یابد، لذا اجرای هر پروزه نیازمند وجود یک پیمانکار مناسب است، پیمانکاری که توانائیهای لازم را برای انجام پروژه در محدوده زمان و منابع پیش بینی شده و با کیفیت مورد نظر داشته باشد. روش جاری انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی بر اساس پایین ترین قیمت پیشنهادی می باشد، اما شاخص های کمی و کیفی متعدد و با درجه اهمیتهای متفاوتی در اصلح بودن یک پیمانکار مطرح هستند.

 

در این مقاله علاوه بر شناسائی شاخص های موثر بر انتخاب پیمانکار، میزان اهمیت و اولویت بندی شاخصهای مزبور با استفاده از مدل AHP در تصمیم گیری گروهی تعیین شده و نحوه استفاده از مدل AHP جهت انتخاب مناسب ترین پیمانکار بر اساس شاخصهای اولویت بندی شده در پروژه موسسه مالی و اعتباری شهرستان لردگان نشان داده شده است.

کلمات کلیدی: ارزیابی پیمانکار، لردگان، روش AHP

pdf.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(این مقاله 11 صفحه PDF فارسی وحجم 1.75 مگابایت (MB) می باشد.)

 

لینک به دیدگاه

تحقیق در عملیات در برنامه ریزی صرفه جویی انرژی شیوه های حمل و نقل

 

چکیده:

تحقیق در عملیات بعنوان ابزاری مناسب در جهت مدیریت سیستم ها، فرآیند تصمیم گیری و ارایه راهکارهای مناسب در جهت برنامه ریزی به کار می رود. با توجه به کمبود منابع و ارزش بالای آن لزوم تخصیص بهینه امکانات و منابع ضروری می باشد. سهم بالای انرژی مصرفی بخش حمل و نقل از فراورده های نفتی مصرفی در کل کشور 52% و سهم آن در کل کشور %28/3. پایان پذیر بودن منابع سوخت های فسیلی، عدم توانایی بخش پالایش و فرآورش کشور در برآورد تقاضای انرژی حمل و نقل (بنزین و گازوئیل) و هزینه بالای پرداخت یارانه انرژی در کشور ما را به ارایه راهکارهایی مناسب و مدیریت صحیح منابع با برنامه ریزی جهت دستیابی به حالت بهینه مصرف انرژی رهنمون می شود.

در کشور ما در سالهای اخیر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در زمینه صرفه جویی انرژی در بخشهای حمل و نقل، ساختمان، صنعت و گازسوز کردن ناوگان فعالیت خود را آغاز کرده است. در بخش حمل و نقل از جمله راهکارهای ارائه شده تغییر شیوه های حمل و نقل و استفاده از شیو های با شدت انرژی کمتر که باعث صرفه جویی بالایی در بخش حمل و نقل می گردد است. در این مقاله در ابتدا به بررسی مقدماتی حمل و نقل و برنامه ریزی ریاضی پرداخته می شود و در ادامه راهکارهای صرفه جویی انرژی در شیوه های حمل و نقل مطرح می گردد. سپس تقاضای سفر در مدت برنامه ریزی پیش بینی می شود و با استفاده از تحقیق در عملیات به مدلسازی انرژی می پردازیم و در پایان با اولویت بندی راهکارها بر مبنای برنامه ریزی خطی با تابع هدف مینیمم کردن هزینه ها می پردازیم. در پایان برنامه پیشنهادی صرفه جویی انرژی شیو های حمل و نقل ارائه می گردد.

واژه های کلیدی: تحقیق در عملیات، برنامه ریزی، صرفه جویی انرژی، مدلسازی انرژی، شیوه های حمل و نقل

نویسنده: حسن محسنی نامقی (کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور)

ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

 

 

pdf.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(این مقاله12 صفحه PDF فارسی وحجم 305کیلو بایت (KB) می باشد.)

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...

طراحی مدل پویای بهره وری با رویکرد تحلیل داده ها پوششی

 

عادل آذر؛ علیرضا مؤتمنی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

طراحی مدل برتری تجاری برای سازمانهای خدماتی ایران (مطالعه موردی راه آهن ج.ا.ا)

 

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 2]حمیدرضا حسن زاده کریم آباد؛ عباس مقبل با عرض [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 


  • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...