رفتن به مطلب

حوض نقاشی


پست های پیشنهاد شده

  • پاسخ 175
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

دیروز وقتی داشتم موهامو شونه میکردم،با خودم گفتم اگر تو الان پیشم بودی،چطور موهامو میبستی

میدونم که حتما میبافتیشون

منم بافتمشون

خرگوشی

همونجوری که دوست داری

شبیه جودی ابوت شده بودم :))

داشتم فکر میکردم که من چقدر شخصیتم شبیه جودی ـــه

تو هم بابا لنگ درازِ مهربونِ من

دلم خیلی برات تنگ شده بابا لنگ درازِ من

لینک ارسال

مـا هـمـه در سـه چـيـز مـشـتـركـيـم

هـمـه گـذشـتـه اي داريـم ، كـه سـنـگـيـنـي مـي كـنـد

 

 

هـمـه رازي را بـه دوش مـي كـشـيـم و

 

 

هـمـه در خـيـالِ خـاطـره كـسـي كـه دوسـتـش داريـم ، تـنـهـايـيـم

 

 

نـگـو آنـقـدر نـيـسـت ،

 

 

آنـقـدر هـسـت كـه شـبـي را صـبـح كـنـيـم

 

 

بـه خـيـال ِ بـي خـيـال ِ

 

 

انـسـانـي ، كـه نـيـسـت

 

 

انـسـانـي ، كـه آرزوسـت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+امين منصوري

لینک ارسال

انـسـان هـا تـنـهـا مـوجـوداتـي هـسـتـن کـه بـه خـدا اعـتـقـاد دارن؛ ولـي تـنـهـا مـوجـوداتـي هـم هـسـتـن کـه طـوري رفـتـار مـي کـنـن کـه انـگـار خـدايـي وجـود نـداره . .

 

 

 

 

 

 

 

 

+فیلم The Rum Diary

لینک ارسال

بـه مـن یـاد بـده

انـسـان مـدرنـی بـاشـم ؛

 

 

و هـر بـار کـه دلـتـنـگـت مـی شـوم

 

 

بـه جـای بـغـض و اشـک ،

 

 

تـنـهـا بـه ایـن جـمـلـه اکـتـفـا کـنـم کـه

 

 

هـوای بـدِ ایـن روزهـا

 

 

آدم را افـسـرده مـی کـنـد . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+سیاوش میرزایی

لینک ارسال

گـاهـی وقـتـا

دلـت مـی خـواهـد

بـا یـکـی مـهـربـان بـاشـی . .

دوسـش بـداری . .

بـرایـش چـای بـریـزی . .

گـاهـی وقـتـا دلـت مـی خـواهـد

یـکـی را صـدا کـنـی

بـگـویـی :

مـیـایـی قـدم بـزنـیـم ؟

گـاهـی وقـتـا

دلـت مـی خـواهـد

یـکـی را بـبـیـنـی ،

شـب بـروی خـانـه ،

فـکر کـنـیُ بـنـویـسـی . .

گـاهـی وقـتـا آدم

چـیـزهـای سـاده را نـدارد . . .

 

 

+افشین صالحی

لینک ارسال

عـاشـق هـا هـمـيـشـه كـورنـد ،

و هـمـيـشـه هـم كـور بـاقـي مـي مـانـنـد !

 

 

عـلـی الـخـصـوص اگـر زن بـاشـنـد !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+حسن بني عامري

 

 

لینک ارسال

بـيـايـيـد در نـامـه هـايـمـان بـرای خـداونـد

کـلـمـات را صـادقـانـه بـنـويـسـيـم

 

 

چـون او خـوب مـی دانـد

 

 

کـه چـه وقـت "نـمـاز" ؛

 

 

اشـتـبـاه چـاپـی "نـيـاز" مـی شـود !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ميلاد تهرانی

لینک ارسال

اگر مثل آدم خداحافظی كنی

غصّه می خوری اما خيالت راحت است ..

 

 

اما

جدايی بدون خداحافظی بد است

خيلی بد

يك ديدار ناتمام است ..

 

 

ذهن ناچار می شود هِی به عقب برگردد

و درست يك ذره مانده به آخر متوقف بشود ..

انگار بروی به سينما و آخر فيلم را نديده باشی ...

لینک ارسال

من،

هیچ کسی را آن سوی دیوار نداشته باشم شاید ..

اما در این غروب کسالت بار

هیچ چیز

به اندازه ی تلفنی از زندان ،

خوشحـالم نمی کند!

و مـــردی که ..

اعــتراف کند

گاهــــی ..

به جای آزادی ،

به من می اندیشد !

لینک ارسال

تـنـهـا چـيـزی کـه مـيـدانـم ايـن اسـت کـه دلـم بـرای تـمـام آن هـايـی کـه چـيـزی دربـاره شـان گـفـتـم تـنـگ مـيـشـود. اگـر از مـن مـيـشـنـويـد، هـيـچ وقـت چـيـزی بـه کـسـی نـگـويـيـد؛ اگـر بـگـويـيـد، يـواش يـواش دلـتـان بـرای هـمـه تـنـگ مـيـشـود.

 

 

 

 

 

 

 

 

+کتاب ناتور دشت - جي دی سلينجر

لینک ارسال

پـيـش آمـده هـيـچ وقـت

پـيـشـانـی ات بـلـنـد بـاشـد

بـخـتـت بـلـنـد تـر ؟

و مـردی بـلـنـد بـلـنـد

بـگـويـد "دوسـتـت دارم" !؟

 

بـايـد پـيـش آمـده بـاشـد

تـا خـيـال نـکـنـی

زن بـودنـت

بـر بـادهـای بـيـابـان شـده شـايـد

 

پـيـش آمـده بـايـد بـاشـد

تـا انـتـقـام خـودت را

از خـودت نـگـيـری

و بـه خـوردِ خـودت نـدهـی بـيـخـود

کـه چـه بـهـتـر کـه مـیـتـوانـم زنِ تـنـهـای مـسـتـقـلـی بـاشـم !

 

هـيـچ زنـی

پـای ايـن دروغ را امـضـا نـمـی کـنـد

مـگـر آنـکـه

پـيـش نـيـامـده بـاشـد . . .

 

 

+مهديه لطيفی

لینک ارسال

هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیست

که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد

همه چیز برمی گردد به اولویت های آن آدم

اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت

فقط یک دلیل دارد

تو جزو اولویت هایش نیستی...!

لینک ارسال

وصـیـت کـرده ام بـعـد از مـرگـم،

هـمـراه مـن دو تـا فـنـجـان چـای هـم دفـن کـنـنـد !!

شـایـد صـحـبـت هـای مـن بـا خـدا بـه درازا کـشـیـد . .

بـهـرحـال دلـخـوریـهـا کـم نـیـسـت از بـنـدگـانـش . .

هـمـانـهـایـی کـه بـی اجـازه وارد شـدنـد

خـودخـواهـانـه قـضـاوت کـردنـد

بـی مـقـدمـه شـکـسـتـنـد

و بـی خـداحـافـظـی رفـتـنـد . . . !

 

+سیمین بهبهانی

لینک ارسال

و يـک روز

يـک روزِ خـيـلـی بـد

رفـتـنـم را، بـرای هـمـيـشـه، بـاور خـواهـی کـرد

نـا امـيـد خـواهـی شـد

و مـن بـرايـت چـيـزی خـواهـم شـد

مـثـلِ يـک خـاطـره ی دور

تـلـخ و شـيـريـن ولـی دور . .

خـيـلـی دور . . .

 

 

+نيکی فيروزکوهی

لینک ارسال

کـاش تـو ايـنـجـا بـودی

خـوب مـيـشـديـم !

بـه هـم سـلـام مـيـکـرديـم

دوسـت مـيـداشـتـيـم

دسـتـهـای هـم را مـيـگـرفـتـيـم وُ

بـه هـم چـای تـعـارف مـيـکـرديـم . .

کـاش تـو ايـنـجـا بـودی

خـوب مـيـشـديـم !

بـرای هـم خـوب مـيـشـديـم وُ

بـرای هـمـه، خـوب

آخـر بـاهـم کـه خـوب بـاشـیـم

مـيـخـنـديـم

بـه روز لـبـخـنـد مـيـزنـيـم وُ

بـه شـب،

لـبـخـنـد مـيـزنـيـم . .

بـاهـم خـوب بـاشـيـم؛

هـمـه چـی خـوب مـيـشـود !

بـاران بـه وقـت مـيـآيـد

نـيـمـکـت پُـر مـیـشـود

خـيـال خـاطـر جـمـع مـيـشـود وُ

دلِ سـنـگ، نـرم

شـايـد هـم کـسـی دور بـاشـد وُ

خـوب نـبـاشـد

بـعـد مـا را بـبـيـنـد بـگـويـد ای جـان..

چـقـدر ايـنـهـا خـوبـنـد!

وَ نـزديـکـتـر بـيـايـد وُ

بـا خـوبِ خـودش خـوب شـود

کـاش !

تـو ايـنـجـا بـودی

بـاهـم خـوب مـيـشـديـم . . .

 

 

+افشين صالحی

لینک ارسال

آدم هـايـی کـه مـا را تـرک مـيـکـنـنـد سـه دسـتـه انـد :

 

يـک گـروه آنـهـايـی کـه بـر مـيـگـردنـد گـرچـه نـه آنـهـا ديـگـر هـمـان آدمـهـای سـابـق هـسـتـنـد و نـه مـا !

 

گـروه دوم کـسـانـی هـسـتـنـد کـه هـرگـز بـر نـمـيـگـردنـد؛ چـه آنـهـايـی کـه نـمـيـخـواهـنـد، چـه آنـهـايـی کـه نـمـيـتـوانـنـد . . !

 

گـروه آخـر آنـهـايـی هـسـتـنـد کـه بـايـد دعـا کـنـيـم آنـچـنـان پـلـهـای پـشـت سـرشـان را خـراب کـنـنـد کـه اگـر هـم بـخـواهـنـد، نـتـوانـنـد بـرگـردنـد . . !

 

خـطـرنـاکـتـريـن گـروه سـومـی هـا هـسـتـنـد ! چـون مـوقـع رفـتـن طـوری مـا را مـيـشـکـنـنـد، کـه مـا تـا مـدتـهـا در کـمـا مـيـمـانـيـم و خـيـلـی ديـر مـيـفـهـمـيـم کـه بـرای چـه آدمـهـای بـی ارزشـی اشـک ريـخـتـيـم، احـسـاس گـنـاه کـرديـم، از خـود گـذشـتـگـی کـرديـم، و تـا مـرز نـابـودی، زنـدگـی را فـدا کـرديـم . . خـيـلـی ديـر مـيـفـهـمـیـم . . خـيـلـی ديـر . . ولـی يـک روز مـيـفـهـمـیـم . . .

چـيـزی کـه هـرگـز نـمـيـفـهـمـيـم ايـن اسـت کـه اصـلـا چـه چـيـز ايـن آدمـهـا را آنـقـدر دوسـت داشـتـيـم ؟ ؟ ؟

 

 

+نيکی فيروزکوهی

لینک ارسال

حـال آدم کـه دسـت خـودش نـيـسـت !

عـکـسـی مـی بـيـنـد،

تـرانـه ای مـی شـنـود،

خـطـی مـی خـوانـد،

اصـلـن هـيـچـی هـم نـشـده

يـکـهـو دلـش ريـش مـی شـود . .

حـالـا بـيـا وُ درسـتـش کـن !

آدمِ دلـگـيـر

مـنـطـق سـرش نـمـی شـود

بـرای آن هـا کـه رفـتـه انـد،

آن هـا کـه نـيـسـتـنـد، مـی گـريـد

دلـتـنـگ مـی شـود

حـتـی بـرای آنـهـا کـه هـنـوز نـيـامـده انـد . . .

 

+شهریار بهروز

لینک ارسال

مـن اگـر مـی دانـسـتـم

دنـيـا ايـنـقـدر شـلـوغ اسـت

نـمـی آمـدم

آرامـش قـشـنـگـم !

صـبـر مـی کـردم بـعـدهـا . .

آخـر ايـنـهـمـه راه آمـدم،

دلـم مـی خـواسـت

تـنـهـا تـو را بـبـيـنـم

دلـم مـی خـواسـت

تـو را تـنـهـا بـبـيـنـم . . .

 

+عباس معروفی

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...