رفتن به مطلب

مجله مطالعات شهر ایرانی اسلامی (علمی - پژوهشی)


ارسال های توصیه شده

سال ششم، شماره 22، زمستان 1394

بازخوانی سازمان فضایی خانه بر اساس متون اسلامی به روش EBS و تطبیق آن با اولویت های روابط فضایی از دیدگاه الکساندر و لنگ
تبیین معیارهای بومی سازی شاخص های مکانی فضای شهر خلاق با رویکرد ایرانی ـ اسلامی
میراث معماری معاصر و هویّت صنعتی در محدوده های تاریخی (نمونة موردی: شهر دزفول)
بررسی تطبیقی تشابهات و تمایزات خانه های مسلمانان و زرتشتیان در یزد
جایگاه پارادایم «معماری مسکن» در سیمای امروز شهر ایرانی ـ اسلامی
بررسی تطبیقی مسجد شاه اصفهان و مسجد وکیل شیراز

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال ششم، شماره 23، بهار 1395

نقش الگوی حیاط مرکزی در تعدیل شرایط سخت اقلیم گرم و خشک منطقة یزد
طبقه بندی راهبردهای برنامه ریزی بازآفرینی بر اساس سطح پایداری بافت های تاریخی
بررسی تحوّلات مجموعۀ احمد بن موسی (ع) در شهر شیراز در دورۀ صفویه
بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعة گردشگری مذهبی (مطالعه موردی؛ شهر شیراز)
راهبردهای مرمّت در بافت های تاریخی شهرها با تأکید بر مدیریّت بحران زلزله (مطالعه موردی: محلّة سیروس تهران)
تأثیرات متقابل مکان های وقفی و توسعة شهر تهران در دورة قاجاریه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال ششم، شماره 24، تابستان 1395

تزيين هاي معماري در بارگاه و بقاع متبرکة امام زادگان مبتني بر نقوش اسلامي
نقش نهاد وقف در شکل گيري و گسترش شهرهاي اسلامي (مطالعه موردي؛ بافت تاريخي شهر بيرجند)
واکاوي ادراک ايرانيان در مواجهه با طبيعت (مطالعه موردي؛ بررسي توليدات علمي در رشته معماري منظر و حوزه هنر و معماري)
تحليل سازمان يابي فضايي و تحولات نظام شهرهاي ايراني- اسلامي (مطالعه موردي؛ استان قزوين)
بررسي تطبيقي جهت گيري شبستان در مساجد سنّتي و معاصر
بازشناسي عناصر تاريخي هستة شهر ايراني (مطالعه موردي؛ هستة تاريخي مرکز شهر کرمانشاه)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال هفتم، شماره 25، پاییز 1395

آسایش اقلیمی در میدان نقش جهان
کاربست مفهوم انعطاف پذیری در مدارس دورة اسلامی (مطالعة موردی؛ مدارس شهر قزوین)
بازیابی ساختار فضایی شهر تاریخی ساوه با اتکای به آثار معماری و شواهد باستان شناسانه
ارائه الگوی نوسازی بافت تاریخی بیرجند با رویکرد ایرانی - اسلامی
تقابل شهر ایرانی- اسلامی با چالش های شهری هزاره سوم
تحلیلی بر بافت های سنتی و جدید و ارائه شاخص های بومی برنامه ریزی توسعه شهری (مطالعه موردی؛ بافت تاریخی و شهرک امیرکبیر اراک)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال هفتم، شماره 26، زمستان 1395

تبیین کارکردپذیری پیش الگوهای نخستین وقف در شهر کهن ایرانی
تجلّي اصل وحدت در کثرت در مرکز محلّه شهراسلامي (مطالعة موردي: ميدان گاه عباسعلي شهرگرگان)
رويکردي تحليلي به تأثير کالبد شهر بر فرهنگ با تأکيد بر بافت شهري(مطالعة موردي: شهر قزوين)
ارزيابي و سنجش عوامل مؤثر بر ايجاد حس مکان در مراکز محلّه هاي شهري (مطالعة موردي: مراکز محلّه هاي شيخداد و شهرک دانشگاه در شهر يزد)
بررسي شناخت عوامل زمينه گرا در کالبد خانه ها و بافت کهن سنندج (با نگاهي به ويژگي هاي عمارت وکيل الملک)
ارزيابي تطبيقي معيارهاي سنّتي و جديد اجتماع پذيري و تحقق آن در دو محلّة سنّتي و جديد (مطالعة موردي: محلة جلفا، سپاهان شهر اصفهان)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال هفتم، شماره 27، بهار 1396

مقایسة ارتباط کودک با محلّه در محلّه‌های سنّتی و جدید (مطالعة موردی: محلّه‌های ساغریسازان و گلسار شهر رشت)
تحلیل موقعیّت به مثابه روشی برای پژوهش در خصوص شهر اسلامی
مطالعه مقایسه ای شیوه‌های پرکاربرد انتقال آب در بناهای سنّتی (مطالعة موردی: شهر اصفهان)
تبيين شفافيّت ساختار فضايي معماري ايران در دورۀ صفويّه (مطالعة موردی: کوشک هشت بهشت و مسجد امام اصفهان)
بازشناسی اصول پنج‌گانه استاد پیرنیا در معماری خانه های سنّتی ایران و تحلیل آن با استناد به منابع اعتقادی اسلامی (مطالعة موردی: خانه‌های شهر یزد)
بررسی امکان استفاده از قطعات موسیقایی به عنوان منبع تولید ایدة فرم کالبدی (مطالعة موردی: الگوسازی کالبدی قطعه کرشمه از دستگاه چهارگاه)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال هفتم، شماره 28، تابستان 1396

تحلیل تطبیقی رهیافت‌های مرتبط با شهر ایرانی- اسلامی
تحلیل ساختار فضایی خانه‌های سنّتی ایران با استفاده از روش نحوفضا (مطالعة موردی: مقایسة خانه‌های یزد، کاشان و اصفهان)
سطح‌بندی معابر بر اساس حجم جریان حرکت پیاده با استفاده از تحلیل‌های ساختار فضایی؛ در مقیاس ناحیة شهری
امکان‌سنجی مجاورت مساجد شیعه و سنی با رویکرد افزایش پایداری اجتماعی (مطالعة موردی: مساجد جامع شهر گنبد کاووس)
تأثير مدرنيسم بر ساختار کالبدي - فضایی شهر ايراني - اسلامي (مطالعة موردی: شهر کاشان)
تحلیل نقش ادراک خطر بر رفتار محیطی هنگام زمین لرزه در مجموعة گنجعلیخان و بازار کرمان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال هشتم، شماره 29، پاییز 1396

تحلیلی بر استفاده از منابع دینی در تحقیقات حوزة شهرسازی اسلامی
ارائة فرایند طرّاحی شهری بهینة پیاده‌راه‌ها از طریق تحلیل تطبیقی تجارب داخلی و بین‌المللی مطالعة موردی: خیابان بروارد امریکا، خیابان جرج استرالیا، خیابان صف و بلوار درختی ایران
مطالعۀ چگونگی ارتباط مراسم آیینی عزاداری ایام محرّم و شهر نایین
بررسی مقایسه ای مساجد عربی- اسلامی با مساجد ایرانی- اسلامی مطالعة موردی: مسجد کبیر خارطوم و مسجد عتیق شیراز
تبیینی اکتشافی از کارکردپذیری وقف در شهرهای دورۀ اسلامی مطالعۀ موردی: شهر ایرانی در قرون نخستین و میانی
تأثیر شکل کالبدی بلوک های شهری بر خُرداقلیم فضاهای باز شهری در اقلیم گرم و خشک مطالعة موردی: شهر یزد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال هشتم، شماره 30، زمستان 1396

بازشناسی نگرش به زمینه در بناهای ساخته شدة میدان مشق تهران در دورة پهلوی اول
ساختارشناسی حیاط در خانه‌های قجری اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب با تمرکز بر گونه «حیاط مرکزی» (مطالعة موردی: خانه‌های یزد و دزفول)
بررسی دگردیسی ماهیّت قلمرو کُنش‌گری، همگانی از شهر ایرانی- اسلامی تا شهر معاصر ايراني
آب در باغ ایرانی؛ بررسی معماری آب و ساختار آب‌رسانی در باغ چهلستون اصفهان
مبانی نظری و اجرایی عناصر تزیینی طاقی معماری اسلامی
بررسی عوامل مؤثر بر اجتماع‌پذیری بوستان‌های محلّه‌ای مطالعة موردی: بوستان‌های شهرک زعفرانیه تبریز

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال هشتم، شماره 31، بهار 1397

الگوشناسی تزیینات مقرنس در معماری ابنیة بازار تاریخی تبریز
تبیین نقش مؤلّفه‌های منظر حسّی مبتنی بر حواس در کیفیّت ادراک حسّی محیطی گذر ارگ جدید تبریز
تأملی بر ساختار فضایی و گونه‌شناسی خانه‌های سنّتی بخش دستگردان طبس
بررسی تأثیر عوامل طبیعی (محیطی) در شکل‌گیری و ماندگاری شهر تاریخی دهدشت
بازشناسی چارچوب نظری رویکرد حفاظتی منظر شهری تاریخی
تبیین نقش مدیریّت محلّه ای بر پایداری اجتماعی شهر تهران از طریق سرمایه های اجتماعی ارتباط  دهنده شهری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال هشتم، شماره 32، تابستان 1397

چیستی آرمان‌شهر شیعی در آرای ملاصدرا و آیت الله جوادی آملی
نقش خوانایی کالبدی بر امنیّت بوستان‌های شهری؛ نمونه موردی: بوستان مردم همدان
هزینه های معماری دورة ایلخانی به استناد كتاب المرشد فی الحساب
مدل سازی معنایی در ساختار شهر و بررسی دیدگاه های اسلامی درباره آن
بررسی آرایه‌های پیشگاه ورودی (مفصل اتصال بنا با شهر) در مساجد تاریخی شیراز
حفاظت از منظر شهری تاریخی در جداره های تجاری؛ تبیین چارچوب مداخله بر مبنای تجارب بهسازی خیابان ناصرخسرو تهران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال نهم، شماره 33، پاییز 1397

آجر و هنر آجرکاری از دوران باستان تا امروز
بررسی مؤلّفه‌‌های جغرافیایی و محیط‌زیستی در شکل‌گیری شهر میبد از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی
اثرات دگرگونی ساختار بر ادراک منظر در بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران
نقش مؤلّفۀ «ایمنی و امنیّت» فضاهای شهری در حضورپذیری کودکان؛ مطالعة موردی: محلّة فاطمی در منطقه 6 تهران
تبیین مؤلّفه‌های زیبایی‌شناسی حکمت متعالیّه و بررسی میزان تجلّی آن در کالبد بازارهای ایرانی؛ مطالعة موردی: بازار همدان، سرای شریفیّه
تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر قزوین با تأکید بر نقش عوامل فرهنگی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال نهم، شماره 34، زمستان 1397

واکاوی تبلور عدالت محیطی در اندیشه آرمان‌شهری اسلامی جهت کاربست در شهرسازی اسلامی؛ مطالعة موردی: محله روستا بنیان سفین کیش
مقایسه تطبیقی محله های نوساز و قدیمی اصفهان از نظر میزان انطباق پذیری با شاخص های ایرانی ـ اسلامی؛ مطالعه موردی: محله های جویباره و شهرک نگین
بررسی کیفیت روابط همسایگی درون محله ایرانی اسلامی و نقش آن در دلبستگی به مکان؛ مطالعة موردی: محله ساغریسازان شهر رشت*
تبیین مدل کیفیت محیط در بازآفرینی شهر ایرانی اسلامی
تحلیل نقش بازآفرینی بافت قدیم شهر اردکان در توسعه گردشگری شهری
تحلیل تاریخ ساخت، کاربری و ساختار معماری دروازۀ توپخانه در گستره تحولات میدان نقش جهان در دورۀ قاجار

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال نهم، شماره 35، بهار 1398

ارزیابی مسکن معاصر در ایران با معیارهای اسلامی ایرانی
تحلیل شاخص های ارزیابی پیاده راه های مذهبی حرم حضرت معصومه (س)
تدقیق نماگرهای مسکن شایسته از دیدگاه مکتب اسلام
امکان سنجی ارتقاء پیاده مداری با رویکرد سرزندگی در فضاهای شهری؛ مطالعه موردی : طراحی خیابان امام خمینی(ره ) سنندج
بررسی و تحلیل مولفه‌های موثر بر ادراک مفهوم محله به مثابه مکان سکونت؛ بر پایۀ دیدگاه آرمان‌گرایان مدینۀ فاضلۀ اسلامی
نقش عوامل موثر گردشگری فرهنگی در توسعة کارآفرینی شهر میراث جهانی یزد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال نهم، شماره 36، تابستان 1398

تحلیل ساختار فضایی کلان‌شهر قم با تأکید بر شکل‌گیری هسته‌های فرعی
تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در مقیاس محله با تأکید بر احیای بازی‌های بومی ایرانی؛ مطالعه موردی: محله باغ فیض شهر تهران
نقش برابری‌خواهی و مهمان‌نوازی بر تداوم سکونت در خانه‌های گمیشان
تحلیل سامان‌دهی آرامستان‌های شهر اصفهان از منظر الگوی شهر ایرانی اسلامی
نویافته‌های بقایای معماری اواخر دوران ساسانی و اوایل اسلامی در حوضه رودخانه سیمره (زاگرس مرکزی)
تاثیرات مگامال‌ها بر هویت محله‌ای در شهر تهران؛ مطالعه موردی: اطلس مال نیاوران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 9 ماه بعد...

سال دهم، شماره 37، پاییز 1398

بازشناسی جایگاه مناره در معماری مساجد از نگاه فقه شیعه
فضاهای مذهبی در کالبد شهر زرتشتی؛ مطالعه موردی: یزد
سنجش زمینه گرایی میان افزاهای معاصر در حریم بافت تاریخی بازار سنتی اردبیل، با تاکید بر بعد برخالی
پویش فضایی شهر اسلامی بر اساس نظریه پیچیدگی؛ نمونه موردی: بخش مرکزی شهر تهران
بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران
اصول و راهکارهای طراحی ساختارهای میان‌افزا به مثابه محرک توسعه بافت‌های تاریخی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 7 ماه بعد...

سال دهم، شماره 38، زمستان 1398

تبیین الگوی کالبدی مسکن معاصر مبتنی بر معماری زمینه گرا در شهر کاشان
خوانش ساختارِ معنایی و کالبدی حریم اماکن مقدس
بررسی تاثیر کیفیت مکان های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه فرهنگی-تاریخی رشت
سیر تحولات فضایی شهر سیرجان در دوران اسلامی با اتکاء به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی
پایداری فرهنگی، تراکم و گونه‌شناسی مسکن؛ مطالعه‌ی موردی: نمونه‌هایی از عرصه‌های مسکونی کلان‌شهر تبریز
بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثربر مکان‌یابی ایستگاه‌‌های آتش‌نشانی در بافت فرسوده شهرها؛ مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر تهران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال دهم، شماره 39، بهار 1399

بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز با تأکید بر زمینه‌گرایی
تحلیل ابعاد به مثابه روشی برای پژوهش در «شهر اسلامی»
تحلیلی بر نقش حسینیه‌ اعظم در شکل‌گیری ساختار ثانویه‌ شهر زنجان در عصر قاجار و علل پایایی آن
خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو (مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی)
تحلیل اندیشه‌های مدرنیسم بر روند شکل‌گیری و تغییر خیابان‌های شهری ایران و ازبکستان (مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند)
تحلیل ساختار کالبدی - فضایی خانه‌های طبقات اجتماعی شرکت شهر نفتی آبادان در دوران رونق صنعت نفت، با روش نحو فضا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...

سال دهم، شماره 40، تابستان 1399

بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه
تحلیل روابط فرهنگی در پیکره‌بندی فضایی مسکن سنتی کردها؛ مطالعه موردی: خانه‌های سنتی شهری منطقه موکریان (شهر سردشت)
بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف؛ مطالعه موردی: محله علی‌قلی‌آقا، شهر اصفهان
ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد؛ مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک- شیراز
بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی - اسلامی؛ مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ساری
پژوهشی بر چیستی معماری اسلامی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال یازدهم، شماره 41، پاییز 1399

تحلیل نظام اجرایی طرح های نوسازی دربافت های فرسوده شهری با تأکید بر بافت فرسوده تهران؛ نمونه موردی: محلات صفا و شهید اسدی
بررسی و بازخوانی نظام ساختاری و الگوی شکل‌گیری باغ خان شوشتر؛ گونه‌ای متمایز از باغ سازی ایرانی
بررسی میزان تحقق‌پذیری اهداف طرح احیای میدان عتیق اصفهان (امام علی(ع))
تدوین چارچوب مفهومی برنامه‌ریزی مشارکتی محله محور در شهرهای ایرانی؛ مطالعه موردی: محله‌های سیروس، جوادیه و هفت‌چنار شهر تهران
تبیین زمینه‌های تحقق پایداری در بافت های قدیم و فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری یکپارچه؛ مطالعه موردی: بافت قدیم شهر کاشان
احیاء هویت بافت تاریخی شهر با تأکید بر ساماندهی نظام کالبدی و بصری؛ مطالعه موردی: میدان تاریخی ویجویه تبریز

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...