رفتن به مطلب

مدیریت مشارکتی


ارسال های توصیه شده

چكيـــده:

 

بدون شك مديريت مشاركتي دردنياي كنوني يكي ازمناسبترين روشهاي افزايش بهره وري درسازمانهاي مختلف

مي باشد ازنظام پيشنهادها بايد به عنوان زمينه شكل گيري كشف استعدادها و موثرترين روش حل وفصل مسائل سازمان تلقي داشت كه هريك از ابعاد مذكور بنحوي جاذبه هاي سازمان و بالندگي فكري - مهارتي و اجتماعي را تعيين نموده است، نظام پيشنهادها عملا" ازتمركز شديد سيستم مديريت كاسته و بي توجهي مافوق ها به استعدادها و نظرات كاركنان را مردود مي‏داند و سرآغاز بروز ابتكارات وخلاقيت هاي منابع انساني است دراين مقاله سعي شده است به استقرار نظام مشاركت درسازمانهاي دولتي وغيردولتي وموانع ومشكلات برسرراه اين استقرار بپردازد.

 

 

 

مقدمــه:

 

يكي از نظامهاي مديريتي پويا كه نفش مهمي درتوسعه منابع انساني ودرنتيجه درفرآيند توسعه كلي دارد نظام مديريت مشاركتي است. اين نظام مديريتي به عنوان يك نظام مطلوب وكارآمدهم ازلحاظ نظري و هم ازلحاظ عملي آزمونهاي موفق خود را گذرانيده است و هم اكنون دركشور هاي پيشرفته و نيز دركشورهاي درحال توسعه كاملا" مورد استفاده بوده و ازجايگاه مناسبي برخوردار است. اين سيستم صاحبان انديشه هاي سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطوريكسان پذيرا مي‏باشد وعلاوه براين كه قدرت تصميم گيري و مسئوليت مديريت را به هيچ وجه تضعيف ويا مخدوش نمي كند زمينه هاي لازم براي تشويق مادي ومعنوي پرسنل را درقبال عرضه كردن انديشه هاي سازنده فراهم مي نمايد تا ازخلاقيت و پويايي تفكر انسانها براي رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آيد.

 

اصولا" مديريت مشاركت برگسترده كردن دامنه درگيري ذهني وفكري كاركنان دراموري كه به سرنوشت آنان اثرمستقيمي دارد تاكيد مي كند وشمار بسياري ازپرسنل را درفراگيرد دادوستد انديشه و تجزيه قرار مي دهد وازتوانمنديهاي ذهني و فكري آنان درجهت بهبود امور بهره مي گيرد.

 

تعريف نظام مديريت مشاركتي:

 

ازاين نظام تعاريف مختلفي شده كه درزير به چند نمونه ازآن اشاره مي شود:

 

- نظام مديريت مشاركت دربرگيرنده محيطي مناسب وايجاد فرصت براي مشاركت فكري واحساسي كاركنان درامور شركت مي باشد كه به طور داوطلبانه صورت مي پذيرد. بطوريكه خود كاركنان نيزازثمرات مادي ومعنوي اين مشاركت برخوردار خواهند شد.

 

- مديريت مشاركتي شامل يك تغيير ازسبك كنترل گرا (control - oriented) به مشاركت گرا(involvement- oriented) است.

 

- مشاركت فرآيندي ازمداخله داوطلبانه همگان درهمه اموري كه به آنها مربوط مي شود وتمايل وتوانايي اظهارنظر، انتخاب وانتقاد درقبال آن امور را دارا مي باشند.

 

- مديريت مشاركتي عبارت است ازمجموعه گردش كار وعملياتي كه كاركنان وزيردستان يك سازمان را درروند تصميم گيريهاي مربوط به آن سازمان دخالت داده و شريك مي سازد.

 

- نظام مديريت مشاركتي، نظام همكاري فكري وعملي كليه اعضاي يك سازمان با سطوح مختلف مديريتي آن سازمان است. دراين نظام كليه افراد سازمان درباره روشهاي حل مسايل و ارتقا بهره وري سازمان فعالانه انديشه كرده و حاصل آن را درقالب طرحها وپيشنهادها به سازمان ارائه مي كنند.

لینک به دیدگاه

تاريخچه نظام مديريت مشاركتي:

 

ايده مديريت مشاركتي (PARTICIPATIVE MANAGEMENT) ابتدا توسط نويسندگان آمريكايي مطرح شد وبراي اولين بار درژاپن مورد استفاده قرارگرفت وازآنجا به سازمانهاي تجاري، آمريكا واروپا راه يافت. درحقيقت تحقيقات آرجريس (ARGYRIS, 1957) ، مك گريگور(Mc GREGOR, 1960) وليكرت (LIKERT, 1961) منبع تفكر مديريت مشاركتي دراقصي نقاط دنيا شد.

 

بطورعملي نظام مديريت مشاركتي پس ازجنگ جهاني دوم توسط نيروي هوايي آمريكا درژاپن بكار گرفته شد ومديران ژاپني با مشاهده واثربخشي آن بفكر استفاده ازاين نظام درصنايع خود برآمدند و تعداد كثيري از مديران ژاپني ضمن بازديد ازآمريكا با اين نظام آشنا شدند، سپس آن را با آداب وسنن ملت خودهماهنگ نموده بصورت وسيع بكارگرفتند.

 

عده اي ديگر معتقدند اولين قدم براي تشويق كارگران جهت ارائه پيشنهادات درراستاي بهبود كار توسط كار آلفرد كروپ دركارخانه فولاد سازي كروپ آلمان درشهر آسن درسال 1867 ميلادي برداشته شده است وي در ازاء اين پيشنهادات مبلغ مختصري پاداش نقدي مي پرداخته است.

 

يكي از قديمي ترين سيستمهاي مشاركت ازسال 1908 تاكنون درشركت "كالازامو" دربيرمنگام انگليس اجراء مي شود وشركتهاي‏لوكاس‏از سال1921 وشركت آي بي ام از سال 1928 و شركت آي سي‏آي از سال1930 ازاين‏روش استفاده مي‏كنند.

 

مزاياي تشكيل نظام مديريت مشاركتي:

 

سرمايه هاي اصلي هرمجموعه نيروهاي انساني آن سازمان است وهرمحصول يا خدمتي كه توسط هرسازمان توليدي با خدماتي ارائه مي گردد به عنوان هويت آن سازمان ومظهرعملكرديكايك اعضاء آن است. رويكرد مديريت مشاركتي مزاياي بالقوه چندي را دربردارد كه شايد مهمترين آنها آنگيزش بيشتر،‌رضاينمندي، كيفيت بهتر تصميم گيري وكاهش مقاومت درمقابل تغيير مي باشد. درزير به بعضي از عوامل تاثير گذار اصلي در فرآيند توسعه انساني ودرنتيجه فرآيند توسعه كلي اشاره مي شود.

 

1- افزايش‏سطح خلاقيت ونوآوري: اين نظام به لحاظ ويژگيها ونتايج خود بستر مناسبي را براي شكوفائي استعدادها و پرورش تواناييهاي بالقوه خلاقيت و نوآوري سازمان فراهم مي كند.

 

2- افزايش سطح رضايت شغلي: افراد چونكه ازلحاظ دروني وبيروني ونيزازجنبه هاي مادي ومعنوي موردتشويق قرارميگيرند بنابراين درمجموع سطح رضايتمندي شغلي آنان افزايش مي يابد.

 

3- ايجاد روحيه گروهي كاركردن: مشاركت درتصميمات به پرسنل مي آموزد كه بايد به نظرديگران احترام بگذارد.

 

4- خودباوري: مشاركت خودباوري واعتماد به نفس را تقويت ميكند.

 

5- افزايش سطح انگيزش شغلي: هنگامي كه كاركنان درتعيين ،‌تدوين وتصويب دستورالعمل ها و برنامه هاي كاري مشاركت داشته ودرتصميم گيريها نقش تعيين كننده فعال را دارند درنتيجه باعث افزايش سطح انگيزش شغلي در

كاركنان مي شود.

 

6- توسعه مهارت ها وافزايش سطح دانش واطلاعات: حل مشكلات به توسعه مهارت ها كمك مي‏كندوباعث انگيزش‏وسوق‏دهي‏افراد به سمت يادگيري بيشتروارتقاء‌سطح دانش شغلي مي‏گردد.

 

7- كاهش نظارت مديران سطوح بالاتر: باگسترش روحية‌ خود مديريتي وبسط مهارت ها نيازبه نظارت سطوح بالايي سازمان كاهش مي يابد.

 

8- كاهش تنش ها: رضايت پرسنلي وتوسعه فرهنگ ارتباطات درسطوح مختلف تنش هاي فردي را تخفيف مي دهد.

 

9- كمك به بهبود كيفيت كالاها وخدمات: وقتي كاركنان خود درتصميمات شركت باشند همراه با انگيزه بيشتر براي نيل به نتايج مطلوب بطرف خود مديريتي كشيده مي شوند. بنابراين بستر فرهنگ مديريت كيفيت فراگير هموارگشته و كيفيت كالاها وخدمات بهبود مي يابد.

 

10- كمك به ارتقاء‌سطح بهره وري: مشاركت باعث بهبود كيفيت،‌ ضايعات ،‌ دوباره كاريها مي شود وساير ضررهاي كيفيتي را كاهش مي دهد درنتيجه با افزايش كمي وكيفي خروجي ها ارتقاء‌سطح بهره وري را ممكن مي سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استقرار نظام مديريت مشاركت درسازمان ها:

 

 

 

دبير اجرايي نظام مشاركت:

 

جهت استقرار نظام مديريت مشاركت دريك سازمان گام اول مشخص كردن فردي به عنوان دبير اجرايي نظام مشاركت است كه بايد زيرنظر مستقيم بالاترين مقام آن سازمان فعاليت كند. و دبير نظام مشاركت به منزلهْ پنجره ارتباط مديريت با كناركنان سازمان است اين دبير حتي المقدور بايد داراي مشخصات زير باشد تا گام اول با موفقيت برداشته شود:

 

- علاقمند و معتقد به نظام مشاركت باشد.

 

- دربين كاركنان آن سازمان از محبوبيت نسبي برخوردار بوده و داراي اخلاق نيكو و سعة صدر باشد.

 

- به صورت تمام وقت دراين جايگاه خدمت كند.

 

- داراي سابقه كارمفيد درسازمان باشد.

 

- داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي دريكي از رشته هاي فني يا مديريت باشد.

 

دبيرخانه نظام مشاركت:

 

اختصاص محل مستقل براي دبيرخانه نظام مديريت مشاركتي جهت فعاليت آنها ضروري مي باشد. اين مكان حدالمقدور جايي باشد كه كاركنان به راحتي بتوانند به آنها رفت و آمد كنند.

 

باتوجه به مسائل و مشكلات اجرايي نظام مشاركت بخصوص در شروع كار نياز به دستورات و پيگيري هاي مديريت ارشد زمان را دارد دبير نظام مشاركت بايد بتواند بطور مستقيم و بدون واسطه با اين مدير ارشد ارتباط تشكيلاتي داشته باشد. جهت دلگرمي دبير و كارشناسان دبيرخانه نظام مشاركت لازم است تشكيلات دبيرخانه درنمودار رسمي سازمان به تصويب برسد و حكم دبير نظام مشاركت به مجري طرح از طرف مديريت ارشد داده شود و بعد باتوجه به گسترده تر شدن فعاليت و تشكيل گروههاي بهبود كيفيت مجري طرح را مي توان به پست معاونت مديريت ارشد نيز ارتقاء داد.

 

دبيرخانه نظام مشاركت با مجموعة زير سازماندهي مي شود:

 

سرپرست دبيرخانه:

 

دبيركميته نظام مشاركت

 

اعضاي رسمي:

 

- يك نفر كارشناس

 

- يك نفر تكنسين

 

- يك نفر كارمند اداري

لینک به دیدگاه

وظايف:

 

دبيرخانه نظام مشاركت با همكاري كميته نظام مشاركت مسئوليت انجام فعاليت هاي زير را به عهده خواهد داشت:

 

1- تهيه پيش نويس اهداف و سياست هاي مشخص فعاليت نظام مشاركت و برنامه ريزي جهت پياده سازي آن

 

2- تهيه پيش نويس سيستم هاي ارزيابي، پاداش دهي و بودجه بطور ساليانه

 

3- عمل كردن به عنوان روابط عمومي درارتباط با فعاليت هاي نظام مشاركت درسطح سازمان

 

4- نظارت براجراء و تعيين برنامه هاي همايش فعاليت ها، نظام مشاركت

 

5- برنامه ريزي و اجراي فعاليت همايش انتخاب طرحهاي برتر در آخر هرسال

 

6- تهيه و پيگيري برنامه آموزشي د رارتباط با فعاليت هاي نظام مشاركت د ردوره ها و سمينارهاي آموزشي

 

7- تهيه ليست پرداخت پاداش هاي اعطاء شده و پيگيري لازم درخصوص پرداخت پاداش ها

 

8- تشويق و ترغيب كاركنان به شركت در فعاليت هاي نظام مشاركت

 

9- دريافت پيشنهادهايي كه برطبق مقررات به دبيرخانه ارسال مي شوند و ارائه رسيد به پيشنهاد دهندگان و اسلام نتايج و ارزيابي بعمل آمده به پيشنهاد دهندگان

 

10- ثبت و حفظ سوابق پيشنهاد دهندگان

 

11- تهيه دستورجلسه كميته نظام مشاركت سازمان

 

12- تهيه و تنظيم فرمها، دفاتر، منابع آماري و اطلاعاتي مورد استفاده نظام مشاركت

 

13- اجراي فعاليتهاي فرهنگي همراه با روشهاي تبليغاتي مناسب جهت جلب همكاري در امر نظام مشاركت

 

14- گزارش عملكرد ماهيانه سه ماهه و سالانه نظام پيشنهادهابه مدير ارشد سازمان و شوراي هماهنگي و ديگر همكاران

 

كميته نظام مديريت مشاركتي:

 

به منظورحباب بخشيدن‏به فعاليت هاي نظام مشاركت در سازمان كميته نظام مشاركت با مجموعه زير سازماندهي مي‏شود:

 

- رئيس: مدير ارشدي سازمان

 

- اعضاء: افراد منتصب از سوي مدير ارشد سازمان و افراد منتخب از سوي كليهْ همكاران

 

- دبيرنظام مشاركت

 

 

 

وظايــف:

 

كميته نظام مشاركت كاركنان درسطح سازمان مسئوليت فعاليت هاي اداري زير را برعهده دارد:

 

1- تصميم گيري و تصويب اهداف و سياست هاي فعاليت نظام مشاركت درسطح سازمان

 

2- تصويب برنامه پياده سازي، حفظ و رشد و توسعه فعاليت نظام مشاركت و حصول اطمينان از پيشرفت برنامه ها در جهت اهداف تعيين شده

 

3- بررسي و تصويب روش و مقررات پاداش دهي و تعيين بودجه مورد نياز نظام مشاركت

 

4- تصويب سيستم هاي ارزيابي فعاليت هاي نظام مشاركت

 

5- بررسي طرحهاي پيشنهادي كه از طريق دبيرخانه و برطبق مقررات نظام مشاركت به كميته ارجاع مي شود

 

6- كارشناسي و يا ارجاع به گروه كارشناسي تخصصي طرحهاي پيشنهادي

 

7- تصويب و يا رد طرحهاي پيشنهادي با ذكر دلايل قبول يا رد

 

8- رسيدگي به شكايات پيشنهاد دهندگان

 

9- صدور دستور اجرايي طرحهاي پذيرفته شده به واحدهاي ذيربط

 

10- نظارت بر عملكرد دبيرخانه

 

11- دستور پرداخت پاداش برطبق مقررات نظام مشاركت

 

12- تصميم گيري درمورد روشهاي پيگيري لازم براي حل مشكلات فراروي پيشبرد منظم فعاليت هاي نظام مشاركت

لینک به دیدگاه

تهيه دستورالعمل و آئين نامه اجرائي نظام مشاركت:

 

همانطور كه هر سازماني آئين نامه مخصوص خود دارد نظام مديريت مشاركت هم بايد داراي آئين نامه و دستورالعمل اجرايي باشد. ايده گرفتن از آئين نامه هاي سازمان هاي ديگر مي تواند مفيد باشد ولي نبايد عينا" مورد استفاده قرار گيرد زيرا فرهنگ سازمانها، وضع مالي سازمانها، نوع وظايف و اهداف سازمانها، سطح سوادكاركنان، كوچكي و بزرگي و دهها موضوع ديگردرآنهاعموما" متفاوت است و هر سازمان با توجه به شرايط موجود خود بايد آئين نامه نظام مشاركت را تهيه و تنظيم نمايد.

 

نهادينه كردن نظام مشاركت:

 

قبل از شروع رسمي فعاليت نظام مديريت مشاركتي درسازمان لازم است نكات زير درنظر گرفته شود:

 

1- اعتقاد كاركنان به سازمان و تعلق سازماني:

 

بايد انگيزه كاركنان سازمان درجهت بهبود مستمر و انگيزش فردي او به اندازهْ قابل قبولي باشد بطوري كه كليه كاركنان تشويق شوند كه يكي از رسالت هاي زندگي رسالت سازماني مي باشد و اهداف كاركنان رابا اهداف سازمان درجهت دستيابي به ارزشها همسو نمود و انها را معتقد به بهبود مستمر نمود.

 

2- بحراني نبودن زمان اجرا:

 

در زمان اجراي نظام مشاركت سازمان بايد از يك ثبات و آرامش نسبي برخوردار بوده و فعال باشد. درموارد ي كه سازمان حالت بحراني داشته و كاركنان نگرانيهاي خاصي از جمله موارد زير داشته باشند اجراي نظام مشاركت توصيه نمي گردد.

 

- مديريت ارشد سازمان درحال تغيير باشد

 

- كاركنان سازمان درحال تعديل و كاهش جدي باشند

 

- اختلاف شديد بين مديريت و كاركنان بروز كرده باشد

 

- سازمان دچار بيكاري و يا كم كاري جديد شده باشد

 

- پرداخت حقوق كاركنان بطورغيرمنتظره اي به تعويق افتاده باشد

 

3- برگزاري همايش هاي توجيهي براي مديران و كاركنان:

 

جهت آگاهي كليهْ كاركنان از سيستم نظام مديريت مشاركت لازم است كه جلسات، سمينارها و همايش هاي مختلفي برگزار شود و كاركنان را با اهداف و روش شركت درنظام مشاركت آشنا كرد. در اينگونه از جلسات مي توان از اساتيد و كارشناسان موفق دراين امر جهت سخنراني دعوت به عمل آورد.

 

4- انجام تبليغات مناسب دراين رابطه:

 

براي استقرار و دوام اجراي نظام پيشنهادها بايد از تبليغات مناسب استفاده كرد. براي اين منظورمي‏توان از روشهاي زير استفاده نمود:

 

- انتشار نشريه داخلي كه درارتباط با نظام پيشنهادها مطالب داشته باشد

 

- پخش تراكت تبليغاتي،‍اطلاعيه، پوستر، پارچه نويسي و ...

 

- پخش كتابچه و جزوات دراين رابطه

 

- پخش فيلم و اسلايد

 

- پخش شعارهاي تبليغاتي از بلندگوهاي سراسري سازمان

 

- تهيهْ ويترين جوايز ويژه نظام مديريت مشاركت

 

 

 

مقررات نظام پيشنهادات:

 

1- ارائه پيشنهادها:

 

كليه كاركنان سازمان مي توانند طرحهاي پيشنهاداي فردي يا گروهي خود را درخصوص كليه فعاليتها و محيط كاري در جهت كيفيت محصولات / خدمات، فرآيندها و ارتقاء بهره وري با تكميل فرم مخصوص ارائه نمايند. دبيرخانه نظام مشاركت پس از بررسي اوليه پيشنهاد در صورت كامل بودن ان به طرح دهنده رسيد ارائه مي نمايد.

 

2- ارزيابي اوليه پيشنهادها:

 

الف) هر پيشنهاد بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

 

- عنوان طرح پيشنهادي

 

- شرح وضعيت موجود

 

- شرح وضعيت پيشنهادي

 

- توجيه فني - اقتصادي

 

ب) پيشنهادهايي كه مورد قبول واقع نمي شود عبارتند از:

 

- تكراري بودن پيشنهاد

 

- وظايف روزمره و جاري

 

- شكايات

 

- بيان بديهيات

 

- تجارب قبلي سازمان

 

- پيشنهادهاي بي ربط با شرح مأموريت و فلسفه وجودي سازمان

 

- پيشنهادهاي مبهم

 

- اقتباس مستقيم از طرحهاي پيشنهادي ديگران

 

- درخواستهاي شخصي

 

- طرحهايي كه توسط مديريت در دست اقدام است

 

3- عواملي كه براي يك پيشنهاد امتيازآور است:

 

عوامل زير براي يك پيشنهاد امتياز آور مي باشد:

 

- كامل بودن پيشنهاد

 

- ارتباط با وظايف شغلي

 

- بهبود كيفيت

 

- افزايش ايمني

 

- كاهش ضايعات

 

- جايگزيني مواد خارجي

 

- همياري و گروهي بودن طرح

 

- خلاقيت و نوآوري

 

- وجدان كاري

 

- بهره وري

 

- صرفه جوييهاي ارزي يا ريالي

 

4- پاداش ناشي از تصويب طرحهاي پيشنهادي:

 

اصولا" طرحهاي تصويبي به 2 دسته تقسيم مي شوند:

 

الف) طرحهاي كمي ب) طرحهاي كيفي

 

الف) طرحهاي كمي:

 

اينگونه طرحها، طرحهايي است كه دست آورد حاصل از اجراي آن قابل محاسبه مي باشد. پرداخت پاداش براي اينگونه طرحها براساس 5% دست آوردحاصل از اجراي طرح در طول يك سال با احتساب‏ضرايب متعلقه درفرم ارزيابي انجام مي‏پذيرد.

 

ب) طرحهاي كيفي:

 

اينگونه طرحها، طرحهايي‏استكه دست آورد حاصل از اجراي آن قابل محاسبه نيست به اينگونه طرحها براساس دسته بندي زير پاداش پرداخت مي گردد.

 

1- طرح با اثر كم

 

2- طرح با اثر متوسط

 

3- طرح با اثر زياد

 

4- طرح با اثر خيلي زياد

 

5- جايزه ويژه نظام مديريت مشاركتي:

 

درپايان هرسال از ميان طرحهاي مصوب نظام مشاركت 3 طرح برتر توسط كميته نظام مديريت مشاركتي انتخاب مي‏گردد كه به طرح دهندگان مربوطه علاوه بر جايزه و پاداشي كه به واسطه تصويب طرح به آنان تعلق گرفته، جايزه ويژه اي همراه با لوح تقدير اهداء خواهد شد. طرحهاي برتر نظام مديريت مشاركتي در اسفند ماه هرسال مشخص و اعلام مي گردد.

 

 

 

 

 

6- انجام كارشناسي دقيق و مناسب پيشنهادها:

 

يكي از عوامل مهم د رتداوم ارائه پيشنهاد دهندگان بررسي دقيق كارشناسي پيشنهاد مي باشد، پيشنهاد دهندگان بايد نسبت به علت رد يا قبول پيشنهادهاي خود از نظر فني، علمي و اقتصادي توجيه كامل گردند و لازمه اين كار انتخاب كارشناسان مناسب و ورزيده براي انجام كارشناسي پيشنهادهاست.

 

7- بررسي به موقع پيشنهادها توسط كميته هاي بررسي كننده:

 

پيشنهاددهندگان انتظار دارند كه بسرعت تكليف پيشنهادهايشان از نظرقبول يا رد پيشنهاد روشن شود.سازمان‏دهي ‏كميته‏هاي بررسي كننده بايد طوري باشد كه بررسي پيشنهادها تقريبا" بروز باشد و درحدود يك هفته تا 10 روز بررسي هاي اوليه روي پيشنهاد صورت گرفته و پيشنهاددهنده نيز در جريان پيشرفت بررسي قرا رگيرد.

 

8- اجراي بموقع پيشنهادهاي تصويب شده:

 

يكي از مهمترين انگيزه هاي تداوم ارائه پيشنهاد كه بعضا" از پرداخت پاداش نيز قوي تر است اجراي بموقع پيشنهادهاست. پيشنهاددهنده با مشاهدهْ اجراي پيشنهاد خود در سازمان به وجد مي آيد و آگاهي همكاران او ازاجراي پيشنهادش موجب افتخار وسربلندي او خواهد بود. لذا بايد شرايط لازم براي اجراي بموقع پيشنهادها را فراهم نمود.

 

9- پرداخت بموقع و عادلانه پاداشهاي پيشنهاد دهندگان،كارشناسان و همكاران اجرايي پيشنهاد:

 

پرداخت بموقع پاداشها و مناسب بودن مقدار آن با نوع پيشنهاد بطوري كه پيشنهاد دهنده انتظار آن را طبق آئين نامه دارد نقش مؤثري درموفقيت طرح نظام پيشنهادها دارد. همچنين پاداشهاي بموقع كارشناس و همكاران اجرايي طرح، نقش همكاري هاي بعدي آنها را تقويت مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

انواع نظام پيشنهادگيري:

 

- نظام پيشنهادگيري از مشتريان

 

- نظام پيشنهادگيري از پيمانكاران

 

- نظام پيشنهادگيري از خانواده كاركنان

 

- نظام پيشنهادگيري از نمايندگان فروش

 

موانع نظام مديريت مشاركتي:

 

- احساس عدم تعلق و وابستگي كاركنان به سازمانها

 

- مغاير بودن اهداف فرد و سازمان

 

- وجودسبكهاي مختلف مديريت و رهبري درهرسازمان

 

- احساس بيم و خطر از مشاركت

 

- عدم وجود خصلتهاي كارگروهي درميان كاركنان

 

- عدم ايجاد يك بستر فرهنگي مناسب براي مشاركت

 

- كمبود آموزشهاي لازم

 

- ضعف مديريت

 

- عدم اعتقاد و فقدان حمايت عملي مديريت عالي سازمان

 

- عدم اعتقاد و باور قلبي مديران مباني

 

- جابجايي سريع مديريتها

 

- عدم اجراي عدالت در اهداء جوايز و پاداشهاي مربوط به پيشنهادها

 

- تعلل و قصور درارائه بازخور به پيشنهادها

 

- دخالت سليقه ها درارزيابي پيشنهادها

 

- به موقع نبودن پاداشها

 

 

 

نتيجه گيري:

 

پياده سازي يك نظام مديريت مشاركتي مستلزم شناخت، موقعيت سازمان نسبت به عوامل مشاركت پذيري مي باشد. دربررسي عوامل چهارگانه پيچيدگي، رضايت شغلي و توانمندي كاركنان، مديريت و اطلاعات، استفاده از روشهاي متداول ارزيابي و ماتريس عوامل براي تعيين موقعيت تقريبي سازمان توصيه مي گردد. عدم تناسب درنوع نظام و موقعيت مشاركت پذيري‏سازمان باعث عدم موقعيت و با بروز مشكلات عديده مي گردد. بدون شك يكي از دلايل مهم عدم موفقيت برنامه‏هاي پياده سازي مديريت مشاركتي، بي توجهي به ميزان و موقعيت مشاركت پذيري سازمان و عجله در اجراي

برنامه هاي عملياتي مي باشد.

 

موفقيت در اجراي برنامه ها مستلزم دقت در ارزيابي، آموزش مستمر، بازسازي مستمر روشها، كسب اعتماد كليه سطوح سازمان، استفاده بهينه از بهترين روشهاي مديريت منابع انساني و توجيه همزمان به تمامي عوامل دخيل درنظام مشاركت مي‏باشد. اساسي ترين مرحله تشخيص موقعيت سازمان و تدوين برنامه متناسب با اين موقعيت مي باشد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...