رفتن به مطلب
moein.s

نقدی فلسفی بر پرسش تحمل در عصر امروز

پست های پیشنهاد شده

[h=1]میشل لیه ژوا :[/h][h=1]ترجمه: کوروش انصاری نژاد[/h]

حمل و روداری یک نگرش است که امروزه میرود خود را ا آشکار و بدیهی سازد. به نظر میرسد به عنوان یک ویژگی عالی‌ در دورهٔ مدرن ما ، به عنوان چیزی که یک هنجا ر و سامان ضروری اخلاقی است : باید بردبار بود. او برای بسیاری نشان دهندهٔ یک پیروزی ذهنی و روحی روشن نگری بر روی کهنه پرستی های مذاهب ، در همان زمان که یک ترقی و پیوند به دمکراسی است .

 

اما درپشت این اثباتها ،تحمل، فرض و دلالتی است درایفای همزمان معرفت شناختی ، علم ارزشها و مبحث نوامیس اخلاقی ، و سیاستها : آیا این درواقع یک فرایند و نتیجهٔ برخی شک گرایی نیست که فرض می‌کند هرارزش و هرحقیقت نسبی هستند و در این حال همهٔ گرایش ها و نگرش های فراگیر وعام جهانی ممکن است چیزی بیش ازطفره روی وگمراهی نباشد ؟ به همین ترتیب، او ازارزش های دمکراسی با محصول دهی و بارآوری یک بی تفاوتی و بی‌ بند وباری درمقابل قوانین پرسش نمیکند ؟ به دوراز این تقوی وخاصیتی که ما رامرهون خود ساخته است ، به نظر نمیرسد نسبتا به عنوان یک فرایند بزرگ از پوچ گرایی (nihilisme) معاصر ؟

 

ا- جوامع دمکراتیک معاصر ما تاسیس و بنیاد یافته هستند بر روی پلورالیسم و نسبت ارزشهایی که دلالت دارد بر روی احترام به نظرات افراد ، به آزادی اندیشه و بیان ، تا آن مقیاس و معیاری که نظم عمومی را تحت تاثیر قرار ندهند. (Pedophilie) «جذب جنسی‌ کودکان توسط بزرگسالان » ، pornograhgie« برانگیختگی جنسی‌ توسط عکس ، فیلم و نوشتار « ، نازیسم و غیره …. همینطور ،تحمل دیگران ، حتی اگر درمقولهٔ فکری دارای ایدهٔ و اندیشه دیگری باشند به عنوان مثال از نظر سیاسی (، و یا در زندگی‌ ) همجنس گرایی و غیره…

 

یک چنین نگرش توجیه کنندهٔ یک کاراکتر و مشخصهٔ محدود است ، که توسط Bayle عنوان شده است ، بر روی شناخت انسان : ما نه میتوانیم از حقیقت شناختی داشته باشیم ، و نه در تعریف و تعیین ضوابط مطلق. برد باری شامل میشود بر احترام به حقوق لاینفک فرد در اندیشهٔ بر طبق اعتقادات ویژهٔ خود ، زیرا که در واقع حقیقتی وجود ندارد ، و یا اصل مطلق متعالی ، و یا انعکاس حکمفرمایی اصالت ذهن و حس ، همهٔ اندیشه ها ارزش خود را دارا هستند و همهٔ مردم دارای حق بیان ؛به همان گونه که لاک( locke) در نامهٔ خود بر روی تحمل تاکید می‌کند ، خود دولت ، موظف است افراد را تحت اجبار و زور قرار ندهد ، و برای عقاید و اندیشه های آنها احترام قائل شود.

 

بنابر این ادراک ، تحمل ، نتیجه و پیامد پیروی از سنت قدیم است – وجود هر حقیقت ممکن نیست جز به عنوان یک توافق بین انسانها به همراه ارزش نسبی – و مکتب تاریخی – هر نمود و تجلی انسان ممکن نیست جز به عنوان پدیده تاریخی که بنا برآن نسبت به نقاط زمانی خاص به جوامع داده شده است – این تائید کنندهٔ فرضی است که طبق آن انسانها تنها به طور فردی و معقول دارای حق بیان بوده اند .

 

II- درهر حال ، طرح عدم تحمل مدرن مستقر است برروی تناقضات ، درواقع قیاس ضد و نقیض و پارادوکسها ، که بدون مطرح سازی مسائل راه خود را نمی پیماید .

در واقع همانطور که لئو اشتراوس (Leo estrauss) نشان داده است، اصل تحمل خود را به عنوان یک مطلق مطرح میسازد در همان زمان که او تائید می‌کند مطلق وجود ندارد ، او خواهان همگانی و جامع شدن است در حالی که خود نتیجهٔ ازهم گسیختگی و تجزیهٔ عام گرایی و جامعیت است. چگونه میتوان دریافت که از یک طرف کاملا و مطلقا وجود اصول جهانی و عام گرای اخلاق و عدالت را انکار کرد ، و از طرف دیگر، این اصل نسبیت و تعادل از تحمل را به شکل مطلق قرار داد به عنوان پیامد پوچ گرایی )نهیلیسم (در پیروی ازسنت قدیم و از مکتب تاریخ ؟همینطور ، انچیزی که تحمل را دربغرنجی و پیچیدگی قرار میدهد،حداقل این است که : چگونه میتوان ادامه داد به احترام وملاحظه در جامعه دموکراتیک خود ، به اندیشه ها ی همهٔ افراد، و در عین حال گریزان بود از حل و فصل ارزش های خودمان ، و در جستجوی حقیقت بودن را انکار کرد. ؟

 

III- به همان شکل ، تحمل باید درقاعده کلی خود مورد نقد واقع شود ، نقد تناقضات بغرنج و پیچیده که به طریقهای داخلی‌ و خارجی صورت میپذیرد :

 

- نقد داخلی‌ :

 

با فرض اینکه در نتیجه و اتکا اصول اخلاق آ ن تناقض و ضدیت وجود ندارد ، تا آنکه ما در صدد تجزیه و تحلیل آن برآییم ،با این وصف ،اوهنوزتوانا به نقل وخلق گزارش به ذات وجوهرخود نیست. برای خود گرد آوری و ترویج ، او باید فراخوانی‌ و تجدید نظر کند در پیش فرض های عام گرا و جهانشمولی که خود را انکار می‌کند برحسب ساخت و ترکیبی اینچنین : او نمی‌تواند ، در حقیقت ، خالق نقل و گزارشی باشد به او – خود واصلی‌ که متکی و مستقر بر آن است .

 

- نقد خارجی :

 

تحمل، نگرش خود را منعکس می سازد به عنوان هستی‌ و جوهر احترام و ملاحظه در ارتباط با دیگران .احترام به طور کلی یک برابری و یکسانی مشروع و حقوقی را مورد فرض قرار میدهد ، در حالی که تحمل تلویحا اشاره دارد به برتری – و بنابرین نا برابری – کسی که بخوبی رضایت و تمایل دارد برای ایستادگی و تحمل – همینطورکه مدارا کردن با آوارگان ومهاجران ، این است بودن در موقعیت اقتدار وقدرت، به ناحق به خود نسبت دادن امکان ناپذیری مدارایی. مدارا کردن آن عملی است که دیگران رابسته و مرتبط میسازد به من، به ارادهٔ حسن نیت من نسبت به احترام به دیگری. او ظاهرمیشود بیشتر، انطورکه سارتر درهستی‌ وعدم‌ نقل کرده است به عنوان نفی و انکارآزادی دیگران ، در این هنگام از طریق یک چنین نگرش ، من آزادی خود را مشروط به آزادی او میدانم . و به همین طریق ،او نمیتواند دارای ارزشی باشد به عنوان یک حق جامع و جهانشمول، درجوهر و ذات خود – تحمیل و اعمال نفوذ نمیکند ، همهٔ معیار ارزش ، تنها وجود ارزش های نسبی است –انکار است ؛ هرحق توانگری و دولتمندی در ارزش موثر و قابل اجرا ی خود نیست مگر با چنان قدرت قوانین ، تحمیلی و الزام آور برای همگان . او نشان دهندهٔ نفی و انکارهر رویکرد علمی و فلسفی است : این بخوبی بیانگر آن است که همهٔ نظرات و اندیشه ها مشابه و برابر نیستند در لزوم ، ضرورت و پایداری مبارزات خود ،مانند به اندازه گاستون باشلار (Bachelar)در سطح علوم نسبت به سقراط (Socrate) درفلسفه ، در تلاش برای رسیدن به حقیقت . سر انجام ، ساخت یک خطرواقعی‌برای آن دموکراسی است که مدعی بیان ارزش است ، بوسیلهٔ قأعده کلی ، این یکی‌ تحت شدت درد از عدم تحمل ، باید بپذیرد حتی بخش هایی‌ را که انکار و نفی هستند.

 

تحمل، به همین منوال خود را ارائه میدهد به عنوان یک گرایش بی تفاوتی عام و جهانی ، حتی غفلت و تحقیردیگری – من در نظر ندارم بگویم که او خطاست به این دلیل که همه اندیشه ها و عقاید دارای ارزش برابر هستند – در انعکاس این گرایش و پندار برتری و تحمل از هر دو سو گریزی نیست : این انعکاس مایه تسلی و آرامش وظیفه نشناسی ، و فردگرایی خود خواهانه جوامع مصرفی ماست.

 

نسبیت معرفت شناسی و ارزش هایی‌ که ترویج تحمل است یک استدلال لازم و کافی‌ تنها برای پوچ گرایی (نهیلیسم) است : بازگشت به اصول وقواعد کلی اخلاق عام گرا وجهانشمول کانت و جستجوی بنیادی اصول اخلاق عمومی‌ و جامع درسوژهٔ اخلاق، دوباره امروزه میتواند وجود پیچیدگی ها و ترکیبات مغایر و نقاط متقابل باشد.

 

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...