رفتن به مطلب

بحث و تبادل نظر پیرامون آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد عمران


ارسال های توصیه شده

اهوم ازاد شهر ما افتضاحه به نظرم نمره دادن و تدریس:w58:

خسته نباشی:ws28: خب از دوستت ظرفیتشم بپرس لفدننن:icon_redface::5c6ipag2mnshmsf5ju3

 

:ws3: ولی ازاد ما خیلی ازش تعریف میکنن !! ورودش اسونه ولی درونش سخت میگیرن نسبت به بقیه جاها !!

 

:w02:

دوستم میگه من خبر ندارم :w58: یه فکر دیگه باید کرد !!! :ws38:

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 93
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

اهوم ازاد شهر ما افتضاحه به نظرم نمره دادن و تدریس:w58:

خسته نباشی:ws28: خب از دوستت ظرفیتشم بپرس لفدننن:icon_redface::5c6ipag2mnshmsf5ju3

 

 

اینو نیگاه برای سال 93 از پارسه پیداش کردم

 

ظرفیت پذیرش رشته مدیریت پروژه و ساخت کارشناسی ارشد 93

[TABLE=class: parseh-table, width: 100%, align: center]

[TR]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #D51F27, align: center]گرایش[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #D51F27, align: center]دانشگاه[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #D51F27, align: center]روزانه[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #D51F27, align: center]نوبت دوم[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #D51F27, align: center]پیام نور[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #D51F27, align: center]غیرانتفاعی[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #D51F27, align: center]پردیس[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #D51F27, align: center]مجازی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, colspan: 2, align: center]مديريت پروژه و ساخت[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]انرژي معماري[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه ايلام[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]3[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]2[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]انرژي معماري[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه تهران[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]9[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]9[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]9[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]انرژي معماري[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه هنر-تهران كرج[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]4[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]2[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]فناوري معماري بيونيك[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه تهران[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]6[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]6[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]فناوري معماري بيونيك[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه كاشان[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]8[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]5[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]فناوري معماري بيونيك[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه مازندران-بابلسر[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]4[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]2[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]فناوري معماري بيونيك[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه هنر اسلامي تبريز[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]7[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]3[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]فناوري معماري بيونيك[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس-تهران[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]7[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]فناوري معماري ديجيتال[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه تهران[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]6[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]6[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]فناوري معماري ديجيتال[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس-تهران[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]8[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]مديريت پروژه و ساخت[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]6[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]مديريت پروژه و ساخت[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه تهران[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]9[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]9[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]40[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]مديريت پروژه و ساخت[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه شهيد بهشتي-تهران[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]10[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]مديريت پروژه و ساخت[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]دانشگاه هنر-تهران كرج[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]5[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]3[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]مديريت پروژه و ساخت[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني-گرمسار[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]15[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]مديريت پروژه و ساخت[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]40[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]مديريت پروژه و ساخت[/TD]

[TD=bgcolor: #BCC6CB, align: center]موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي-تهران[/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center] [/TD]

[TD=class: rtecenter, bgcolor: #BCC6CB, align: center]40[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

منظورت از ظرفیت برای عمران بود یا ام بی ای ؟؟؟؟

 

لینک به دیدگاه
من که دوساله میتونم شرکت کنم ولی انگیزه شو نداشتم:ws3::icon_pf (34):

رشته مهندسی مدیریت پروژه خودش ارشد جداگانه داره یا باید از طریق عمران شرکت کرد؟:ws52:

 

ارانوس جان اینا رو نیگاه کن از دفترچه 93 گرفتم :

 

 

1431279414961.gif

 

 

1431279415032.gif

لینک به دیدگاه
:ws3: ولی ازاد ما خیلی ازش تعریف میکنن !! ورودش اسونه ولی درونش سخت میگیرن نسبت به بقیه جاها !!

 

:w02:

دوستم میگه من خبر ندارم :w58: یه فکر دیگه باید کرد !!! :ws38:

 

مگه پیام نوره؟:ws3:

دستش ندرده:ws3:

 

اینو نیگاه برای سال 93 از پارسه پیداش کردم

 

چقد ظرفیتا کمه:icon_pf (34):

 

ارانوس جان اینا رو نیگاه کن از دفترچه 93 گرفتم :

 

 

 

 

مرسی عزیزم زحمت کشیدی:icon_gol::icon_redface:

لینک به دیدگاه
مگه پیام نوره؟:ws3:

دستش ندرده:ws3:

 

 

 

چقد ظرفیتا کمه:icon_pf (34):

 

 

 

 

مرسی عزیزم زحمت کشیدی:icon_gol::icon_redface:

 

نه پیام نور وارد شدنش سخت تره باز با کنکور میری :whistle: درصدایی که من تو ازاد زدم تو ساسری میزدم دیگه مجبور نبودم مهندسی مدیریت اجرایی بخونم. :sigh:

 

خواهش

 

:hanghead: ایشکال نداره !

 

خواهش میکنم کاری نکردم !!

ولی اینا خیلی پراکنده ست برای شروع کافی نیست تازه شرط لازمش هم باید جور کرد ( من بیش تر موقعا متوجه این کافی ولازمه نشدم معمولا جلوی یه کدومش جمله کامل جلوی اون یکی جمله ی مجهول میزارن بعد میگن با هم فرق داره:whistle:)

 

باز من از یه دونه دیگه از بچه ها میپرسم !! ولی اونم با من اومده بود سر ازمون عمران ، با معماریا نبود برای مدیریت پروژه !!! :icon_pf (34):

لینک به دیدگاه
نه پیام نور وارد شدنش سخت تره باز با کنکور میری :whistle: درصدایی که من تو ازاد زدم تو ساسری میزدم دیگه مجبور نبودم مهندسی مدیریت اجرایی بخونم. :sigh:

 

خواهش

 

:hanghead: ایشکال نداره !

 

خواهش میکنم کاری نکردم !!

ولی اینا خیلی پراکنده ست برای شروع کافی نیست تازه شرط لازمش هم باید جور کرد ( من بیش تر موقعا متوجه این کافی ولازمه نشدم معمولا جلوی یه کدومش جمله کامل جلوی اون یکی جمله ی مجهول میزارن بعد میگن با هم فرق داره:whistle:)

 

باز من از یه دونه دیگه از بچه ها میپرسم !! ولی اونم با من اومده بود سر ازمون عمران ، با معماریا نبود برای مدیریت پروژه !!! :icon_pf (34):

 

 

امروز یه چیزایی از ازاد شنفتم که اصن دیگه خوندنش وقت تلف کردنه:icon_pf (34):

برا شروع قبل هرچیزی انگیزه میخاد که من هنو ایجاد نکردم ولی در عین حال فقط دوست دارم ارشد بخونم :icon_pf (34)::sad0:

لینک به دیدگاه
امروز یه چیزایی از ازاد شنفتم که اصن دیگه خوندنش وقت تلف کردنه:icon_pf (34):

برا شروع قبل هرچیزی انگیزه میخاد که من هنو ایجاد نکردم ولی در عین حال فقط دوست دارم ارشد بخونم :icon_pf (34)::sad0:

 

:ws3:

 

انگیزه رو ایجاد کن :ws3: یعنی فقط دوست داری ارشد بخونی؟؟؟ یه دونه استاد داشتیم میگفت مهمه که برای چی بخوای ارشد بخونی !! خخخخ بعد گفتم خو مثلا شما برای چی خوندی میگفت من خیلی دوست داشتم استاد شم منم بر گشتم گفتم من اصلا دوست ندارم با ادمایی مثل خودم سرکله بزنم :whistle: استاد هم کلی خندید و گفت خوبه خودت میدونی !! :hanghead: (:4564:)

لینک به دیدگاه
:ws3:

 

انگیزه رو ایجاد کن :ws3: یعنی فقط دوست داری ارشد بخونی؟؟؟ یه دونه استاد داشتیم میگفت مهمه که برای چی بخوای ارشد بخونی !! خخخخ بعد گفتم خو مثلا شما برای چی خوندی میگفت من خیلی دوست داشتم استاد شم منم بر گشتم گفتم من اصلا دوست ندارم با ادمایی مثل خودم سرکله بزنم :whistle: استاد هم کلی خندید و گفت خوبه خودت میدونی !! :hanghead: (:4564:)

 

اره خب هر ادمی پیشرفت رو دوست داره :ws3:

 

خب همین دیگه داشتن مدرک معتبر و اینا زیاد تو کار هم تاثیر نداره :banel_smiley_4:

باید ارشد اگه میخونی هم انگیزه های درونی داشته باشه ادم هم قصد ادامه تحصیل مقاطع بالاتر :icon_razz:

لینک به دیدگاه
اره خب هر ادمی پیشرفت رو دوست داره :ws3:

 

خب همین دیگه داشتن مدرک معتبر و اینا زیاد تو کار هم تاثیر نداره :banel_smiley_4:

باید ارشد اگه میخونی هم انگیزه های درونی داشته باشه ادم هم قصد ادامه تحصیل مقاطع بالاتر :icon_razz:

 

ارشد پیشرفت داره :banel_smiley_4:

 

من سه ساله دارم میرم مصاحبه کاری همه میگن چی بلدی کجا خوندی و چی خوندی !! ته تهش برای اینکه تایم

مصاحبه زیاد شه یه اشاره ای هم بهش میکردن !! موضوع اصلی تر اینه که وضعیت اقتصادی خرابه ! برای کار این مدلیه !

 

من دیگه ادامه نمیدم بحث رو وگرنه میگی فازت منفیه :whistle:

لینک به دیدگاه
خب از نظر درونی خودت اره یه مرحله پیشرفته ولی تو کار منم گفتم خیلی تاثیر من نمیبینم حداقل دورو بر خودم:banel_smiley_4:

 

 

فازت منفیه:icon_razz::w02:

 

:ws38:

 

پیشرفت اخه تو دانشگاه چیز خاصی یادت نمیدن !! تازه بعد یه مدت اگه دنبالش نکنی از یاد میره !!!! ادم باید از نظر شغلی خودشو تثبیت کنه بعد از نظر درونی که میگی پیشرفت کنه !!

ما اندر پیچ خم یه شغل ساده پیدا کردنیم :hanghead:

من احساس میکنم خو واقعیت رو دیدم و میگم ولی بیش ترین میگن فازم منفیه :hanghead:

لینک به دیدگاه
:ws38:

 

پیشرفت اخه تو دانشگاه چیز خاصی یادت نمیدن !! تازه بعد یه مدت اگه دنبالش نکنی از یاد میره !!!! ادم باید از نظر شغلی خودشو تثبیت کنه بعد از نظر درونی که میگی پیشرفت کنه !!

ما اندر پیچ خم یه شغل ساده پیدا کردنیم :hanghead:

من احساس میکنم خو واقعیت رو دیدم و میگم ولی بیش ترین میگن فازم منفیه :hanghead:

 

درسته عملا هم تو بازار کار نمیتونی زیاده از اموخته های دانشگاهی استفاده کنی اما بازم یه حس درونی پیشرفته به نظر من :ws3:

 

 

ایشا... به زودی یه کار توپ پیدا میکنی :hapydancsmil:

لینک به دیدگاه
درسته عملا هم تو بازار کار نمیتونی زیاده از اموخته های دانشگاهی استفاده کنی اما بازم یه حس درونی پیشرفته به نظر من :ws3:

 

 

ایشا... به زودی یه کار توپ پیدا میکنی :hapydancsmil:

 

 

خب منم با شما موافقم منم شاید ادامه میدم ولی نه الان در اینده دورتر :ws3:

 

ایشالا ممنونم امیدوارم شما هم ی رتبه توپ بیاری:icon_gol::hapydancsmil::hapydancsmil:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...