رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

سلام دوستان عزیز:icon_gol:

مقالات مرتبط با مباحث مختلف رشته روانشناسی را برای دانلود دراین تاپیک قرار بدید

امیدوارم به کمک شما دوستان عزیز مرجع مناسبی دراین زمینه تهیه شود

موفق باشیم:icon_gol:

لینک به دیدگاه

عنوان : كارآيي روش هاي شناخت - رفتار درمانگري توام با دارو درماني در درمان اسكيزوفرني (مطالعه موردي)

 

تقريباً از هر صد نفر يك نفر از بيماري اسكيزوفرني رنج مي برد. اين بيماري مي تواند سيري طولاني مدت و يا كوتاه مدت داشته باشد و اثرات آن از دامنه متوسط تا شديد در نوسان باشد. در حالت مزمن اين بيماري ساختار شخصيت فرد را از هم مي پاشد و فعاليت هاي او را مختل مي سازد . آمار منتشر شده از سوي سازمان جهاني بهداشت نشان مي دهد كه تعداد 27000000 نفر از كل جمعيت جهان مبتلا به انواع مختلف اسكيزوفرني هستند اين بيماري پرهزينه ترين اختلال رواني از نظر هزينه درمان است ديده شده است بسياري از بيماران اسكيزوفرنيك به درمان هاي دارويي پاسخ نمي دهند هم چنين اثرات جانبي داروها باعث مي شود كه اثر بخشي آنها جهت درمان به ميزان زيادي كاهش يابد از اين رو پژوهشگران سعي در ايجاد و توسعه در مان هاي شناختي رفتاري جهت درمان اين بيماري كرده ا ند در اين پژوهش يك آزمودني بزرگسال اسكيزوفرنيك با استفاده از روش شناخت رفتار درمانگري توام با دارو درماني مورد مطالعه و درمان قرار گرفته است. يافته ها نشان مي دهند كه اين روش درماني كارايي زيادي را جهت درمان بيماري داراست.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : تاثير موافق و مخالف بودن جنسيت در ارزشيابي دانشجويان از اعضاي هيات علمي

 

همه ساله منابع انساني و مادي زيادي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي صرف ارزشيابي از عملكرد اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان مي شود. در اين ميان متغيرهاي مداخله گر زيادي وجود دارد كه ممكن است بر نتايج ارزشيابي اثر بگذارد. اين پژوهش با هدف بررسي يكي از متغيرهاي احتمالي تاثير هم سويي يا غير هم سويي جنسيبت دانشجو به منزله ارزشيابي كننده را با مدرس به عنوان ارزشيابي شونده مورد نظر قرار مي دهد پژوهش به روش پيمايشي انجام شد و نتايج بر اساس داده هاي به دست آمده از پرسشنامه هايي كه 371 تن از دانشجويان چهار گروه آموزشي دانشگاه فردوسي تكميل كرده بودند مورد تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه موافق يا مخالف بودن جنسيت تاثيري در ارزشيابي دانشجويان از اعضاي هيات علمي ندارد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : بررسي ميزان همسويي كتابخانه ها در سازمان دهي موضوعي كتاب ها (با تاكيد بر حوزه ايرانشناسي)

 

پژوهش حاضر تلاشي است براي مقايسه ميزان همگوني فهرست نويسي موضوعي ميان فهرست نويسان كتابخانه ملي از يك سو و 12 كتابخانه عمده دانشگاهي و تخصصي تهران از سوي ديگر. يافته ها نشان مي دهد كه در 75 در صد كتابخانه ها ارزش ناهمگوني موضوعي 60 تا 85 در صد است كه بيشترين ناهمگوني متعلق به كتابخانه دانشكده هنرهاي زيبا و پايين ترين آن متعلق به پژوهشگاه علوم انساني است. از لحاظ رده هاي موضوعي ناهمگوني ها ميان 13/51 تا 45/ 82 در صد است كه ميانگين آن به 6/ 70 در صد مي رسد بالاترين ميزان ناهمگوني در رده فلسفه پايين ترين آنها در رده كليات بوده است. تعداد سرعنوان هاي موضوعي تعلق يافته به كتاب ها در رده فلسفه بيشترين و در رده كليات كمتري است اين بدان معني است كه هر چه تعداد موضوع هاي منتسب به متون افزايش يابد احتمال همگوني آنها كاهش مي يابد و اين نتيجه يافته هاي ماركي در سال 1984 را تاييد مي كند بيش از 50 در صد ناهمگوني موضوعي كتابخانه ها مربوط به ساختار موضوعي است در مجموع مي توان گفت كه موضوع دهي به كتاب ها د ركتابخانه ها حداقل در جامعه مورد بررسي بسيار ناهمگون و نقاط دستيابي موضوعي به كتاب ها بسيار اندك است كه اين هر دو به جامعيت و ماهيت نازل در نظام فهرستي نويسي منجر مي گردد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : تاثير ورزش صبحگاهي در كاهش تمايلات پرخاشگري كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير

 

تحقيق حاضر بر آن است كه تاثير ورزش صبحگاهي را بر كاهش پرخاشگري كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير بررسي كند. به اين منظور 60 نفر از دانش آموزان عقب مانده ذهني خفيف را بين سنين 10 الي 13 سال انتخاب كرده و با استفاده از پيش آزمون پس آزمون گروه كنترل و گزينش تصادفي تاثير برنامه ورزش صبحگاهي را بر كاهش پرخاشگري اين كودكان مورد سنجش قرار داده است . به منظور اجراي آزمايش گروه نمونه به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند آزمون ناكامي روزنزوايك به عنوان پيش آزمون در مورد گروه نمونه اجرا گرديد و سپس گروه آزمايش به مدت سه ماه و هر هفته شش روز تحت آموزش قرار گرفتند. در طول اين دوره گروه گواه هيچ گونه آموزشي را دريافت نمي كردند پس از خاتمه دوره آزمايش ، آزمون ناكامي روزنزوايك از دو گروه آزمايش و گواه به عمل آمد و در پايان نتايج تحليل آماري به كمك طرح اندازه گيري هاي مكرر تفاوت معنا داري را بين دو گروه نشان داد يافته ها همچنين نشان داد كه گروه آزمايشي در نمره تطابق با گروه رشد پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته و تمايلات پرخاشگرانه آنها به شدت كاهش يافته است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : استاندارد كردن پرسشنامه شخصيت نوجوانان آيزنك در نوجوانان دختر و پسر تهراني

 

پرسشنامه شخصيت نوجوانان آيزنگ (JEPQ) با اضافه كردن 9 سوال و تغيير و جايگزيني 12 سوال روي 1171 نفر از دانش آموزان دختر و 1019 نفر از دانش آموزان پسر تهراني اجرا شد. هدف پژوهش حاضر بررسي قابليت اعتماد. اعتبار عاملي. شناسايي سوال هاي مناسب و نامناسب هر مقياس و ارائه هنجار مناسب با دانش آموزان تهراني در مقياس هاي شخصيت است. پس از انجام تغييرات لازم در سوال ها و اضافه كردن 4 سوال به مقياس برونگرايي و 5 سوال به مقياس روان گسسته خوبي پرسشنامه 90 سوالي JEPQ براي گروه تهراني آماده اجرا شد. قابليت اعتماد مقياس هاي شخصيت بر حسب ضريب آلفاي كرونباخ و آزمون مجدد در سطح قابل قبولي بدست آمد. همچنين براي حذف سوال هاي نامناسب. براساس ضريب همبستگي غير معني دار هر سوال با كل مقياس مربوط بار عاملي كمتر از 0/30 باري هر سوال در تحليل عاملي بر اساس روش كايزر - گاتمن (با ملاك ارزش ويژه بالاتر از 1) و تحليل 4 عاملي اقدام شد. پس از حذف سوال هاي نامناسب درمقياس هاي برونگرايي (4 سال) روان گسسته خويي (6 سوال) ميانگين و انحراف معيار 4 مقياس پرسشنامه مورد اشاره محاسبه گرديد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 سال بعد...

سلام

من يه تحقيق يا مقاله انگليسي در مورد ورزش هاي دبستان و يامسائل مربوط به دبستان رو ميخوام لطفا كمكم كنيــــــــــــــــــــــــد لطفــــــــــــــــــــــــــا:5c6ipag2mnshmsf5ju3:sigh::icon_pf (34):

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • 2 ماه بعد...
سلام

من يه تحقيق يا مقاله انگليسي در مورد ورزش هاي دبستان و يامسائل مربوط به دبستان رو ميخوام لطفا كمكم كنيــــــــــــــــــــــــد لطفــــــــــــــــــــــــــا:5c6ipag2mnshmsf5ju3:sigh::icon_pf (34):

 

سلام

دوست عزیز این مقالات برای British Journal of Educational Psychology سال 2013 اخرین شمارش هست

قبل از اینکه دسترسی ها مسدود بشن دانلود کنید

اگر موضوع دیگری مدنظرتون هست لطفا با ذکر دقیق جزئیات به انگلیسی اطلاع بدین تا براتون پیداش کنم

موفق باشید

 

The effect of observational learning on students’ performance, processes, and motivation in two creative domains (pages 3–28)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Addressing the struggle to link form and understanding in fractions instruction (pages 29–56)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

 

 

It's never too late for ‘us’ to meet ‘them’: Prior intergroup friendships moderate the impact of later intergroup friendships in educational settings (pages 57–75)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

The impact of the development of verbal recoding on children's early writing skills (pages 76–97)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

Validation of Assessment for Learning Questionnaires for teachers and students (pages 98–113)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

Morningness-eveningness and educational outcomes: the lark has an advantage over the owl at high school (pages 114–134)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

The mediators of minority ethnic underperformance in final medical school examinations (pages 135–159)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

Task complexity, student perceptions of vocabulary learning in EFL, and task performance (pages 160–181)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دانلود مقاله ترس در کودکان

 

گاهي با خود فکر کرده ايم که چرا در سنين کودکي از بعضي از چيزها يا بودن در برخي شرايط مي ترسيديم يا چرا اصولا کودکان مي ترسند؟ ترس يکي از واکنشهاي طبيعي بشر در مواجهه با خطرات احتمالي است ولي حدود آن تا چه اندازه بايستي باشد؟

گاهي اوقات يک تغيير در شيوه زندگي مثل تغيير محل سکونت ، جدا شدن از والدين و... به صورت ترس از تاريکي ، ترس از حيوانات و غيره خود را نشان مي‌دهد. بنابراين مي‌توان گفت برخي از ترس‌هاي مشخص و معين در کودکان مي‌تواند ريشه‌هاي روانشناختي داشته باشد و مستقيما با موضوع مورد نظر ترس مرتبط نباشد. در برخي اوقات اين خانواده است که مشکل ترس را در کودک به وجود مي‌آورد. ممکن است کودک ترس از يک مساله خاصي را در محيط خانواده ياد گرفته باشد. مثلا مادري که از مارمولک مي‌ترسد اين ترس خود را به کودک منتقل مي‌کند. اين اتفاق بر اساس فرايند يادگيري صورت مي‌پذيرد. به طوري که والدين در آموزش اکثر رفتارها به عنوان الگو و سرمشق کودک ايفاي نقش مي کنند.

کودکي که نياز به احساس امنيت دارد با مشاهده رفتار و حالات والدين و خانواده خود شروع به شناسائي محيط ها و موقعيت‌هاي امن از ناامن مي‌نمايد. و در اين راستا کاملا متکي بر آنهاست. بنابراين آنچه رفتار مادر نشان مي‌دهد براي او الگو و اساس رفتارش است. کودک با مشاهده رفتارهاي مختلف مي‌آموزد که چه چيزي ترسناک است و چه چيزي ترسناک نيست. گاهي اوقات ترس کودک ناشي از شيوه هاي زيستي غلط والدين است. والديني که براي وادار کردن کودک به انجام کاري او را تهديد مي‌کنند و يا از چيزي مي‌ترسانند. مثلا مادر به کودک خود مي‌گويد اگر شلوغي کني مي‌روم و ديگر بر نمي‌گردم. يا براي وادار کردن به او خوردن دارو او را از آمپول مي‌ترساند. فشار رواني که به اين طريق والدين به کودکان خود وارد مي‌کنند ، مي‌تواند به صورت ترس‌هاي مختلف خود را بروز دهد. در کودکان ناراحتي‌ها و اضطراب‌هاي رواني اغلب با مواردي از قبيل ترس و... مشخص مي‌شوند.

از جمله عوامل ديگر شرايطي است که کودک در محيط پيرامون ممکن است با آنها مواجه شود، مثل ديدن تصادف دو اتومبيل و دزد و... همينطور است تماشاي فيلم‌هاي ترسناک و وحشت انگيز که با تاثيري که روي قدرت تخيل کودک مي‌گذارد موجب وسعت يافتن اين صحنه‌ها و شاخ و برگ داده شدن آنها در ذهن کودک مي‌شود و ترس و وحشت زيادي را در کودک ايجاد مي کند. در وهله اول بايد به سن کودک توجه داشت. برخي از ترس‌ها در سنين خاصي طبيعي‌تر هستند. بنابراين اگر چنين ترس‌هايي بيش از دو سال دوام داشته باشند حتما به توجه و درمان نياز دارند. اصولا يک ترس عادي نبايد چنين مدت زماني طول بکشد و گاه بدون نياز به مداخلات درماني به تدريج کاهش پيدا کرده و بالاخره از بين مي‌رود. همينطور براي تشخيص ترس‌هاي غير عادي بايد به نوع ترس نيز توجه داشت.

هر چند گاهي اوقات کودکان از چيزي مي‌ترسند ولي اين ترس چندان وحشت‌زا نيست و مشکل خاصي در عملکرد روزانه کودک ايجاد نمي‌کند و واکنش ترس در او چندان شديد و ناهنجار نيست. اما زمانيکه نوع ترس کودک غير عادي است و نياز به مداخلات درماني دارد واکنش کودک به عامل ترس بسيار شديد است. کودک بسيار وحشت زده مي‌شود و رفتارهايي از خود نشان مي‌دهد که اغلب خارج از کنترل ديگران است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
سلام

ممنون بابت مقالات و مطالب خوبتون:icon_gol:

میشه لطفا مقالاتی هم در رابطه با ترسهای دوران کودکی بزترید

پیشاپیش ممنمو

 

بفرمایید خدمت شما

پنج مقاله در زمینه ترس های دوران کودکی و نحوه رفتار با ترس کودکان

 

بهترین برخورد با ترس کودک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نوجوانی دوران ترس های نو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ترس

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

درمان اختلالات اضطرابی دوران کودکی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

اختلالات شایع دوران کودکی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
بفرمایید خدمت شما

پنج مقاله در زمینه ترس های دوران کودکی و نحوه رفتار با ترس کودکان

 

بهترین برخورد با ترس کودک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نوجوانی دوران ترس های نو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ترس

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

درمان اختلالات اضطرابی دوران کودکی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

اختلالات شایع دوران کودکی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

ممنون از لطفتون:icon_gol:

لینک به دیدگاه

[h=2]ملاحظاتی در باب فلسفه آموزش و پرورش از دیدگاه ارسطو با تاکید بر اهمیت آموزش احساس و کاربرد آن در نظام آموزشی ایران[/h]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

[h=2]خودشناسی انفکاکی و انسجامی : رابطه وجوه خودشناسی با پنج عامل بزرگ شخصیت[/h]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

[h=2]بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت[/h]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

[h=2]تاثیر خانواده درمانی با تاکید بر رویکرد شناختی – رفتاری در درمان هراس اجتماعی نوجوانان ( مطالعه موردی)[/h]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...