رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مسجد جنت سرا

 

در سمت چپ سرسرای ورودی،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار گرفته. جنت سرا به صورت فضای هشت ضلعی طراحی شده و فاقد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. چنین به نظر می‌رسد که فضای جنت سرا بیشتر برای انجام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و گرفتن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده و سنگ میدان یا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آن هنوز در مجموعه بقعه شیخ صفی الدین موجود است. مسجد جنت سرا در گذشته دور دارای سقف گنبدی بوده که پس از فرو ریختن در دوره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، سقفی چوبی و مسطح روی آن ایجاد شد که بر ۱۶ ستون چوبی استوار شده‌است. مسجد جنت سرا از نمای بیرونی مشرف به صحن داخلی سرسرای عظیمی است که در مقابل آن پنجره مشبک گره چینی نصب شده و در جناحین آن دو نیم قوس در ورودی اتاق متولی قرار گرفته‌است.

 

قندیل خانه

 

این بخش در حقیقت قسمت اصلی بناست و دقیقا رو به روی سرسرای ورودی در دو طبقه قرار گرفته‌است. پنج پنجره چوبی در طبقه فوقانی و پنج پنجره در زیر آن نمای بسیار زیبایی را

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بخشیده‌است.

 

چینی خانه

 

چینی خانه در قسمت شرقی قندیل خانه یا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اصلی قرار گرفته که با دو ورودی باریک با دارالحفاظ ارتباط می‌یابد. ساختمان چینی خانه دارای جهار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و دارای تاقنماهای فوق العاده زیبا و نفیس از نوع
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گچی است که روی آن نقاشی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شده‌است. هماهنگی و توازن رنگها با سطوح مقرنس از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و گلهای مختلف منظره‌ای شگفت انگیز را ایجاد کرده‌است. این مکان در دوره صفویه محل نگهداری نگهداری ظروف
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و ظروف سفارشی شاه عباس اول از کشور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است.

 

بخش‌های مختلف مجموعه بقعه شیخ صفی الدین

 

آنگونه که بیوک جامعی (۱۳۷۹) به نقل از کتاب

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
عنوان کرده‌است، بخش‌های مختف بقعه شیخ صفی الدین عبارت‌اند از:

۱. حرم و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

۲. مقبره شاهزادگان در جانب شرقی دارالحفاظ

۳. ایوان بزرگ رو به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که از آثار دوران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده و در دو جانب غربی و شرقی آ« مقبره‌های مسقفی از اولاد و مشایخ صوفیه قرار داشته‌است.

۴. چله خانه‌های قدیم و جدید و محل جلوس شیخ صفی الدین بوده‌است.

۵. مقبره مادر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

۶. مقصوره‌ای در برابر ایوان دارالحدیث

۷. محوطه شهیدگاه در شمال گنبد دارالحدیث

۸. محل جلوس شیخ صدرالدین موسی

۹.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که از چهل عدد بیشتر بوده

۱۰. صفه مزارهای برخی از امیران و سران خاندان صفوی

۱۱.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا آشپزخانه

۱۲. آشپزخانه و دیگ خانه و حجره‌های متعلق به آن و ایاغ خانه

۱۳. حجره رو به مزار شیخ صفی الدین که آرامگاه مشایخ صوفیه بوده‌است.

۱۴.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در کنار چشمه آبی مشتمل بر حوض و محل پختن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و شیرنی‌ها

۱۵.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و انبار با حجره‌های فوقانی و تحتانی

۱۶.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شامل
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و خانه و محوطه‌ای میان شربت خانه و خونچه خانه

۱۷.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که زیر سقف آن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده و در پشت آن حمام و برخی خانه‌های متعلقه قرار دارد.

۱۸.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و زمینی در اطراف آن

۱۹. فضای بیرون در آستانه که در مقابل آن کوچه و دکانها قرار داشت

لینک به دیدگاه

736px-Shushtar_3.jpg

 

سازه‌های آبی شوشتر

 

 

سازه‌های آبی شوشتر در دوران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، جهت بهره گیری از نیروی آب به‌عنوان محرک آسیابهای صنعتی ساخته شده است. در این مجموعه بزرگ، ساختمان آسیابها، آبشارها، کانالها و تونلهای عظیم هدایت آب و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که محلی جهت استراحت و تفریح است قابل توجه و جالب هستند. در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
باستان شناس نامدار فرانسوی از این محوطه به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی پیش از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یاد شده است.

 

سازه‌های آبی شوشتر در فهرست میراث جهانی:

با تشکیل پایگاه سازه‌های آبی و گسترش فعالیت‌های پژوهشی پیرامون این سازه‌ها ابتدا پرونده مجموعه آسیابهای شوشتر که سالها در لیست پیشنهادی ثبت جهانی ایران قرار داشت تهیه گردید. اما به پیشنهاد و نظر کارشناسان میراث جهانی یونسکو مبنی بر اینکه محوطه آسیابها تنها بخشی از مجموعه بهم پیوسته سازه‌های آبی در شوشتر است تهیه پرونده منظومه آبی تاریخی شوشتر در دستور کار قرار گرفت. این پرونده پس از تکمیل و رقابت موفقیت آمیز در مقایسه با آثار پیشنهادی دیگر، از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور به عنوان دهمین اثر ایران به کمیته میراث جهانی یونسکو ارائه شد. سرانجام در نشست سالانه اعضای این کمیته در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ (۵ تیرماه ۱۳۸۸) در شهر سویل اسپانیا، این پرونده با احراز معیارهای ۱، ۲ و ۵ با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسید.

لینک به دیدگاه

280px-Darius_I_the_Great%27s_inscription.jpg

 

سنگ‌نبشته بیستون یا کتیبه بیستون

 

از آثار دوره

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
واقع در سی کیلومتری شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر دامنه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سنگ‌نبشته بیستون یکی از مهمترین و مشهورترین سندهای تاریخ جهان و مهمترین متن تاریخی در زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که شرح پیروزی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را بر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و به بند کشیدن یاغیان را نشان می‌دهد. این اثر از سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یکی از آثار ثبت شدهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.

 

 

 

 

نام بیستون

 

نام بیستون از واژه پارسی باستان «بغستان»

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به معنی جایگه بغ گرفته شده است. نخستین اشاره به این جایگاه در کتاب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بود که در آن بخشی از نوشته‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یونانی درباره بیستون آورده شده است. در این اشاره سنگنبشته بیستون کنده شده به دست
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ملکه اسطوره ای آشوری معرفی شده و بیستون را (Bagastanon oros) معرفی کرده است. در آن اشاره به بیستون آورده شده بود که کوه بیستون به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پیشکش شده است.[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
]

واژه بیستون در زبان پهلوی «بَهیستان» و سپس «بَهیستون» شد. این واژه در سده‌های نخست اسلامی «بهستون» و امروزه بیستون خوانده می شود. یادآوری می گردد شکل واژه ای که امروزه «بی ستون» به معنی «بدون ستون» گفته می شود، از گویش‌های محاوره ای بوده و فاقد اعتبار است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نقش برجسته

 

این نقش برجسته پیروزی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را بر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و به بند کشیدن یاغیان را نشان می‌دهد. طول این نقش برجسته ۶ متر و عرض آن ۳٫۲۰ متر می باشد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، نماد فروهر در حال پرواز بالای نقش دیده می‌شود. داریوش دست راستش را به نشانه ستایش اهورامزدا بالا برده و پای چپش را بر سینه گئومات مغ که زیر پای او افتاده نهاده‌است . شورشیان که دستهایشان از پشت و گردنشان با ریسمان به هم بسته شده‌است پشت سر هم در برابر داریوش ایستاده‌اند. یک نیزه دار و یک کماندار پشت سر داریوش دیده می‌شوند. بلندی قامت داریوش در نقش ۱۸۰ سانتیمتر، قامت نیزه دار و کماندار حدود ۱۵۰ سانتیمتر و قامت شورشیان حدود ۱۲۰ سانتیمتر است. متن و نقش بر اثر عواملی چند از جمله عوامل زمین شناختی فرسایش باران و باد رسوب مواد آلی رشد جلبک در درز سنگها و تأثیر سایر پدیده‌های طبیعی فیزیکی شیمیایی و نیز تخریب به دست بشر بویژه در عصر رواج تفنگ - که از قسمتهای برجسته و نمایان تر نقش و از فاصله دور به عنوان نشانه استفاده می‌کرده‌اند - و ناآگاهیها و بی مبالاتیهای دیگر آسیب جدی دیده‌است.

اسامی کسانی که در بند کشیده شده اند (به ترتیب از سمت داریوش

 

 

 

 

آثرین اولین یاغی شوش ۲ ندئیت ب ئیر اولین یاغی بابل ۳ مرتی ی دومین یاغی شوش ۴ فرورتیش یاغی ماد ۵ چی ثرتخم مدعی ساگارات ۶ وه یزدات یاغی پارس ۷ ارخ دومین یاغی بابل ۸ فرادا یاغی مرو ۹ سکونخا یاغی ساکاییه

 

 

 

400px-Behistun_DB1_1-15.jpg

 

نکته‌های اصلی کتیبه بیستون از این قرار است: معرفی داریوش از زبان خود او، دودمان هخامنشی، چگونگی اعاده پادشاهی به هخامنشیان، شیوه حکومت داریوش، مرگ کمبوجیه، طغیان گئوماتا و کشته شدن او در پاییز ۵۲۲ ق م، شورش و طغیان در بسیاری از سرزمینها و سرکوبی آنها و اعاده نواحی بسیاری که از فرمانبرداری سر باز زده بودند، پیروزیهایی که در نوزده نبرد نصیب داریوش شده‌است و از جمله پیروزی مهم و دشوار بر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، چگونگی استقرار آرامش و امنیت در امپراتوری پهناور، رد ادعاهای یاغیان ضدحکومت، هشدار نسبت به دروغگویی، دفاع از راستی و راستگویی، دعای نیک در حق کشور و مردم، سپاسگزاری داریوش از یاریهای اهورامزدا در غلبه بر معارضان و بازگشتن صلح، اندرز به شاهان آینده و کسانی که کتیبه بیستون را می‌خوانند، نام کسانی که در غلبه بر گئوماتا از داریوش پشتیبانی کردند و اشاره به انتشار متن کتیبه در سراسر قلمرو هخامنشی به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و سه زبان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
. این کتیبه‌ها کلید کشف رمز کلیهٔ خطوط میخی گردید. به ویژه «سر هـ.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
» در این موفقیت سهمی بسزا دارد.

لینک به دیدگاه

280px-Tabriz_bazaar_012008.jpg

 

بازار تبریز

 

 

بازار تبریز یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سرپوشیده در سطح
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و قارهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به‌شمار می‌رود.بازار تبریز در5/1389 در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است . این بازار از بازارچه‌ها، تیمچه‌ها،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
متعددی تشکیل یافته‌است. پیش‌تر به‌جهت قرارگرفتن شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برسر چهارراه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و گذر روزانهٔ هزاران کاروان از کشورهای مختلف
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

بازار تبریز بزرگ‌ترین بازار سرپوشیدهٔ جهان است و در فهرست

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به ثبت رسیده‌است. این بازار حدود ۳ سدهٔ پیش و پس از وقوع زمین‌لرزهٔ تاریخی تبریز، بازسازی شده‌است. بازار تبریز در سال ۱۳۵۴ خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. تاریخ بنای این مجموعه مشخص نیست؛ ولی بسیاری از جهان‌گردانی که از سدهٔ چهارم هجری تا دورهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از این بازار بازدید کرده‌اند، دربارهٔ آن اطلاعاتی ارائه داده‌اند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

بسیاری از گردشگران و جهانگردان نظیر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، جاکسن، اولیای چلبی،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، گاسپار دروویل، الکسیس سوکتیکف،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، اوژن فلاندن، جان کارت‌رایت، جملی کاردی، کلاویخو، رابرت گرنت واتسن،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از رونق و شکوه بازار تبریز تمجید کرده‌اند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این بازار با داشتن حدود ۵٬۵۰۰ باب حجره، مغازه و فروشگاه، ۴۰ گونه شغل، ۳۵ باب سرا، ۲۵ باب تیمچه، ۲۰ باب مسجد، ۲۰ باب راسته و راسته‌بازار، ۱۱ باب دالان و ۹ باب مدرسهٔ دینی، به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز شناخته می‌شود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

هستهٔ مرکزی شهر تبریز در داخل یک چهارضلعی قرار گرفته و بازار تبریز در مرکز این چهارضلعی واقع شده‌است. این بازار از سمت شرق به عالی‌قاپو (مجموعهٔ کاخ‌های ولی‌عهدنشین) و از سمت غرب به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محدود شده و از سمت شمال، بخش‌هایی از شمال رودخانهٔ مهران‌رود را شامل می‌شود و این دو بخش به وسیلهٔ پل‌های چوبی که در امتداد راسته‌بازار قرار دارند، به هم متصل می‌شوند. نخستین نقشه از بازار تبریز در سال ۱۳۲۷ هجری، در بخشی از نقشهٔ دارالسلطنهٔ تبریز و به دست اسدالله خان مراغه‌ای ترسیم شده‌است. نقشهٔ این بازار در بخش شمال شرقی نقشهٔ مذکور رسم شده و اکثر جای‌های مهم آن نظیر تیمچه‌ها و کاروانسراها در این نقشه نام‌گذاری شده‌اند.

لینک به دیدگاه

280px-BAM_IR2726.JPG

 

بم

 

 

بَم شهری است در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در جنوب شرقی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

بم در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار دارد. این شهر در ۵۸ درجه و ۲۱ دقیقه درازای خاوری و ۲۹ درجه و ۶ دقیقه پهنای شمالی و در ارتفاع ۱۰۶۰ متری از سطح دریا قرار دارد. شهر بم در ۲۰۰ کیلومتری جنوب خاوری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و در مسیر راه کرمان به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
واقع است. آب و هوای بم گرم و خشک است اما به علت مجاورت با کویر آب و هوای متغیری دارد، به طوری‌که گاهی اوقات در تابستان‌ها گرم‌ترین و در زمستان‌ها سردترین نقطه کشور گزارش شده‌است. میزان بارندگی سالانه بطور متوسط ۶۸ میلی‌متر است.

 

 

 

 

بم یکی از شهرهای تاریخی استان کرمان است که به فاصله تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد، این شهر به لحاظ تاریخی و محصولات کشاورزی (به‌ویژه خرما)، معروفیت جهانی دارد. شهر قدیم بم به دروازه شرق ایران شهرت داشته‌است.

بم در گذشته یکی از پنج کورهٔ ایالت فارس بود. ابن حوقل مؤلف کتاب صورةالارض در قرن چهارم هجری از بم به نام شهری که از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بزرگ‌تر و هوایش از آن سالم‌تر و دارای نخلستان‌های زیاد بوده، یاد کرده‌است. همچنین از سه مسجد بم به نام‌های مسجد خوارج و مسجد هزاران و مسجد قلعه نام برده و به تفصیل پارچه‌های مرغوب و زیبایی را که در آن جا بافته می‌شد، ذکر کرده‌است. بنا به گفته مقدسی در کتاب احسن‌التقاسیم،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهر بم چهار دروازه به نام‌های نرماشیر، کوسکان، آسبیکان و کورجین داشته‌است. طبق گفتهٔ وی بیشتر بازارهای بم در خارج شهر و تعدادی هم در داخل شهر قرار داشته‌اند. بم در مسیر جاده‌هایی که جنوب خاوری ایران را با سیستان، افغانستان و بلوچستان مرتبط می‌کند قرار دارد. به همین جهت این شهر از دوره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اهمیت نظامی و بازرگانی زیادی داشته‌است. شهر بم در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به تصرف
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
درآمد، ولی به علت شورشی که در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
روی داد آنجا را رها کرده عازم قندهار شد. ولی بار دیگر در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر بم استیلا یافت و این وضع تا سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را شکست داد، ادامه داشت. در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، در همین شهر توسط عمال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دستگیر شد. خان قاجار به یادگار این موفقیت مناره‌ای از سرهای ۶۰۰ تن از مخالفین خود در بم برافراشت.

ارگ بم

 

ارگ بم در گوشه شمال شرقی و چسبیده به شهر قرار دارد و بنا به روایات متعدد، مربوط به دوران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و یا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. تا اواخر دوره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ارگ بم همچنان مسکونی بوده‌است. ارگ بم در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۵ به شماره ۵۱۹ در فهرست آثار ملی و شهر بم با عنوان بم و منظر فرهنگی آن در ژوئن ۲۰۰۴ در فهرست آثار میراث جهانی به ثبت رسیده‌اند.

 

زمین لرزه بم

 

 

زمین‌لرزه بم، زمین‌لرزه‌ای بود به شدت ۶٫۶ ریشتر که در ساعت ۵:۲۶ بامداد ۵ دی ۱۳۸۲ شهر بم را لرزاند.

کشته‌شدگان این زمین‌لرزه در آمارهای مختلف، بین ۲۵٬۰۰۰ تا ۴۵٬۰۰۰ نفر بیان شده‌اند. همچنین در این زمین‌لرزهٔ ویرانگر، ارگ تاریخی بم تا حدود زیادی تخریب شد.

لینک به دیدگاه

280px-Takht-e-soleiman-1.jpg

 

300px-Takht-e-soleiman-2.jpg

 

تخت سلیمان

 

 

 

تخت سلیمان نام محوطهٔ تاریخی بزرگی، در نزدیکی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و روستای تخت سلیمان (در گذشته نصرت‌آباد) در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.

 

تاریخچه

 

 

گنزک یا کنزک، گنجک، گنزه، جنزه، گنجه، گزن، گنگ و به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گنزکا یا کادزا، به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گنذزک یا گنژگ، به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گنزکا، گادزاکا، گادزا،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مؤرخان تازی آن را جزن یا جزنق نام برده اند، مغولان آن را ستوریق گفته اند. نام دیگر این شهر، شیز بوده است. شیز معرب جیس است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مؤرخ یونانی این شهر را فراد نوشته است. در نوشته‌های دیگر پهلوی شیچ خوانده شده، در شاهنامه چیچست به کار رفته و کهن‌ترین از همهٔ این نوشته ها، در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ست که نام آن را، چئچست آورده است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
امروزه تمام این نامها از بین رفته و این محل را تخت سلیمان می نامند.

این شهر باستانی در ادوار مختلف محل سکونت اقوامی مانند،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده و در هر یک از دورانهای فوق، این محل در اوج قدرت و تمدن زمان مربوط بخود بوده است. اکنون نشانی از این شهر در آذربایجان دیده نمی شود، بر باد شده یک سر، با خاک شده یکسان.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

هانری راولنسن مؤرخ انگلیسی در قرن نوزدهم نوشته است که شیز و آتشکده شکوهمند و پرجلال آن چنان از صفحهٔ روزگار پاک شده است که بین دانشمندان و محققان در تعیین محل آن اختلاف پدید آمده است.

 

شیز زادگاه زرتشت

 

اگرچه این سخن مورد قبول همهٔ محققان نیست ولی یکی از جاهائی که حدس زده می شود، محل تولد زرتشت باشد، شهر شیز است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

ناصری در انجمن آرای آورده است که گویند زرتشت در شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ظهور کرده و اصلش از شهری بوده، در میان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که شیز نام داشته است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

در دوران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و پس از او تمایل بر حذف تاریخ و نقش
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در کلیهٔ امور بود. تباین و تضادی که ساسانیان با اشکانیان داشتند بیشتر بر این بنیادها قرار داشت: سعی در تقویت حکومت مرکزی و مبارزه با ادیان غیر زرتشتی. این حکومت متمرکز نامی فراگیر لازم داشت که مسبوق به دین رسمی کشور و آیات و اصطلاحات اوستا باشد. در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از «ائیریانم وئجه» به عنوان زادگاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یاد شده بود که در دوران ساسانی تمایلی به تغییر محل آن از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
احساس گردید. زیرا ری از مدتها پیش در تیول خاندان معروف مهران، از خاندانهای مهم دوران اشکانی بود و پیوسته مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از شهرهای اشکانی دوست و مورد سوءظن ساسانیان بود. در حالی که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
همی یکی از سه آتش بزرگ دوران ساسانی را در خود داشت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(تخت سلیمان کنونی) و هم به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پایتخت ساسانی نزدیکتر بود پس «ائیریانم وئجه» که قبلاً زادگاه زرتشت تصور شده بود به آذربایجان منتقل گردید با نام تازهٔ «ایران ویج» جزء نخست این کلمهٔ مقدس می توانست بهترین نام ممکن برای سرزمین واحد و فراگیر ساسانیان باشد. این جزء نخست در ایرانی باستانی آریانام aryānām و در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
aryānem بود. از شکل ایرانی باستان آن در دوران اشکانی آریان حاصل شده بود اما ساسانیان بیشتر به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نظر داشتند.

 

گنزک پایتخت پادشاهان آذربایجان در دوران اورتایی

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فرماندار یا ساتراپ ماد شمالی در زمان اسکندر بود. بعد از فروپاشی امپراتوری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در سال ۳۲۸ پیش از میلاد، او اعلام استقلال کرده و گنزک را بعنوان پایتخت کشور تازه استقلال یافتهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار داد. کلمهٔ معرب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از همین نام خاندان آتورپاتگان، ریشه گرفته است.

این دولت کوچک از لحاظ اینکه اولین مظهر بازگشت عنصر ایرانی برضد استیلای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
واقع گردید، بسیار حائز اهمیت است.

استاد پورداوود نوشته است که سرزمین آذربایجان به نام خاندان شهریارانی که در آنجا از روزگار

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فرمانروایی داشتند، بازخوانده شده است. آتروپات، از نامهای بسیار رایج ایران باستان بوده و معنی آن آذرپناه یا کسی که ایزد آتش او را نگه می دارد یا فرشتهٔ پاسپان آتش، پرستار اوست. آتر به معنی آتش و پات نگهداشتن است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

 

محاصرهٔ شیز توسط رومی‌ها

 

در سال ۳۶ پیش از میلاد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سردار نامدار رومی، به ایران حمله کرد.

پادشاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در این هنگام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می نویسد «آنتوان بعد از جدا شدن از معشوقه اش ملکه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
همراه با یکصد و سیزده هزار سپاهی به قصد تصرف
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به طرف آذربایجان حرکت کرد. او که می خواست زمستان را با کلوپاترا بگذراند، در هر کاری از خود، شتابزدگی نشان می‌داد و بدون استراحت دادن به سربازان و حمل اسباب و آلات جنگی که باعث کندی حرکت شده بودند، به طرف شیز (فراد) رفت تا آن شهر را در محاصره گیرد. شیز شهری بود بزرگ و زنان و کودکان پادشاهان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در آنجا سکونت داشتند. در حین محاصره، آنتوان به آلات جنگی نیازمند شد و فهمید که نیاوردن و جا گذاشتن آن آلات، چه اشتباه بزرگی بوده است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پادشاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که به طرف شیز، همراه با سپاه بزرگی حرکت می کرد، سواره نظامی را مأمور کرد که بروند و آن آلات جنگی را بگیرند. پارتها به سپاه رومی حمله کرده و اسیران بسیار بگرفتند. مادها هم که در محاصره بودند به پارتها پیوسته، رومیها مجبور به عقب نشینی شدند.»
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

اهدای غنائم جنگی توسط بهرام گور

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می نویسد «چون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به جنگ ترکان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که در آن سوی کوههای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بودند می رفت از آذربایجان رفت که بتواند در آتشکدهٔ شیز عبادت بکند. بعد از پیروزی در جنگ با ترکان در بازگشت آنچه یاقوت و گوهر در تاج خاقان بود و شمشیر او که مروارید و گوهر نشان بود و زیورهای فراوانش را به آن آتشکده پیشکش کرد و خاتون زن اسیر شدهٔ خاقان را، به خدمت آن آتشکده گماشت

لینک به دیدگاه

گنزک در زمان خسرو پرویز

 

اقامتگاه تابستانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ظاهراً در نواحی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در سر راه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در نزدیکی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است. گویند در نزدیکی آن چشمهٔ نفتی بوده که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بواسطهٔ آن روشن می‌شده‌است در دوره ساسانی معمولا یکی از مرزبانان را به حکومت اذربایجان می گماردند.در اواخر آن دوره حکومت آذربایجان در دست خاندان ( فرخ هرمزد) بود.و پایتخت آن (شیز) یا( گنزب ) نام داشت که مطابق با ویرانه های لیلان در جنوب شرقی دریاچه ارومیه گزارش شده است. .

در سال ۶۲۳ میلادی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به منظور جلوگیری از پیشرفت سپاه فاتح ایران و دفع حملهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، از طریق
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با نیروهای خود به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حمله‌ور گشت.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نخست
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را فتح کرد و پس آنگاه ناحیهٔ گنزک را به تصرف درآورد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هرقل در آذربایجان که در آن ایام، برحسب روایات مغان، زادگاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به حساب می آمد، با شوقی انتقام جویانه و به تلافی اینکه سپاهیان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و یهودیان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، در سال ۶۱۴ میلادی، مزار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با خاک یکسان کرده بودند، مقدس‌ترین مکان مذهبی زمان ساسانی، یعنی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را با خاک یکسان کرد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

شرح ویرانی شیز و آتشکدهٔ آن در کتاب تاریخ امپراتوری صغیر، نوشتهٔ شارل لبو فرانسوی آمده است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا تخت طاق ویس که وصف آن در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آمده است، یکی از شگفتی‌های شیز بوده است که توسط هرقل ویران شد. تاریخ نویسان شرح آن را که توسط صنعتگران سراسر کشور، از عاج و طلاو جواهرات، ساخته شده بود، با آب و تاب تمام، نوشته اند. شارل لبو دربارهٔ تخت طاقدیس می نویسد «هراکلیوس و گروهی از تازیان که مزدورش بودند و پیشاپیش لشکریانش می رفتند بر پیشروان سپاه ایران تاختند و چنان هراس انگیختند که خسرو همان دم با همهٔ لشکریانش گریخت. هراکلیوس بی مانع وارد گنزک شد. می گفتند که زرتشت در این سرزمین به دنیا آمده و در آنجا زیسته است. مجسمهٔ بسیار بزرگی از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با غرور در میان کاخ در زیر گنبدی که نمایش آسمان بود، نشانیده بودند، در گرداگردش خورشید و ماه و ستارگان دیگر را می دیدند، همراه با فرشتگان که چوب به دست داشتند. بوسیلهٔ بعضی دستگاه‌ها باران می ریخت و تندر به صدا در می آمد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
همه را، همراه با سه هزار خانهٔ اطراف آتشکده، دستخوش آتش کرد.»

 

آتشکده آذرگشسپ

 

در زمان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ایرانیان سه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بزرگ و برجسته داشتند. نام آتش‌هایی که در این آتشگاه‌ها نگهداری می‌شد. یکی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به معنای آتش عشق والا و ویژه برزیگران بود که در نزدیکی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
خراسان جای داشت.

دومی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بود به معنای آتش فرّ ایزدی که در کاریان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و ویژه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و بلندپایگان بود.

سومی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که در تکاب آذربایجان قرار داشت.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ویژه ارتشیان بود و در شهر و محلی بنام شیز یا گَنجَک بر روی کوه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار داشت.

آذرگشسپ به معنای آتش اسب نر است. بر پایهٔ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ایرانی این آتشگاه بدین علت این طور نامیده شده است که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بهنگام گشودن بهمن دژ در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با تیرگی شبانه که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با جادوی خود پدید آورده بودند روبرو شد. آنگاه آتشی بر یال اسب وی فرود آمد و جهان را دیگر باره روشن کرد و کیخسرو پس از پیروزی و گشودن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، به پاس این یاوری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، آتش فرود آمده را آنجا بنشاند و آن آتش و جایگاه به نام آتش اسب نر (گشسب یا گشنسب) نامیده شد. این محل هم اکنون نام تخت سلیمان نام دارد.

 

آثار باستانی در تخت سلیمان

 

 

مجموعه بناهای تاریخی در تخت سلیمان در اطراف دریاچه‌ای طبیعی ساخته شده است. آب این دریاچه که از عمق ۱۱۶ متری از درون زمین به سطح می‌آید و به زمین‌های اطراف می‌ریزد دارای املاح زیادی است که آن را برای آشامیدن و کشاورزی نامناسب کرده است. رسوب‌های حاصل از این املاح در طی قرن‌ها، لبه دریاچه را شکل داده و متغیر کرده است.

آثار بناهای دوره‌های

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در این محل یافت شده است. مهم‌ترین آثار بجا مانده آن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تالارهای دوره ساسانی است. برخی آثار ساسانی دیگر نیز در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در نزدیکی تخت سلیمان ساخته شده است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
باستانی شیز از سوی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به عنوان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شناخته شده است و طرحهای بزرگی برای بازسازی و کاوش در آن در دست اجرا است.

لینک به دیدگاه

280px-Choghazanbil01.jpg

 

چغازنبیل

 

 

چُغازَنبیل نیایشگاهی است باستانی که در زمان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و در حدود ۱۲۵۰ پیش از میلاد ساخته شده‌است. چغازنبیل بخش به‌جا مانده از شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.

این سازه در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
جای‌گرفت.

 

جایگاه

 

چغازنبیل در جنوب غربی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بنا شده‌است. این سازه در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر باستانی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در طول جغرافیایی ۴۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه و پهنای جغرافیایی ۳۲ دقیقه است.

تاریخچه

 

 

این نیایشگاه توسط

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(پیرامون ۱۲۵۰ پ.م.)، پادشاه بزرگ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، و برای ستایش ایزد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، نگهبان شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ساخته شده‌است.

مکان جغرافیایی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
چغازنبیل در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر شوش در نزدیکی منطقه باستانی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که از جاده
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قابل دسترسی است، می‌باشد.

بلندی آغازین آن ۵۲ متر و ۵ طبقه بوده‌است. امروزه ارتفاع آن ۲۵ متر و تنها ۲ طبقه و نیم از آن باقی مانده‌است.

«چغازنبیل» که نام باستانی این بنا است، واژه‌ای محلی و مرکب از دو واژه «چُغا» (در زبان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به معنی «تپه») و زنبیل (به معنی «سبد») است که اشاره‌ای است به مکان معبد که تپه بوده و آن را به زنبیل واژگون تشبیه می‌کردند. این مکان نزد باستان‌شناسان به «دور-اونتَش» معروف است که به معنای «دژِ اونتش»» است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پادشاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که دستور ساخت این شهر مذهبی را داده‌است. بنای چغازنبیل در میانه این شهر واقع شده‌است و مرتفع‌ترین بخش آن است.

 

 

 

این نیایشگاه توسط

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(حدود ۱۲۵۰ پ.م.)، پادشاه بزرگ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، و برای ستایش ایزد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، الهه نگهبان شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ساخته شده‌است. و در حمله سپاه خونریز آشور بانیپال به همراه تمدن ایلامی ویران گردید. سده‌های متمادی این بنا در زیر خاک به شکل زنبیلی واژگون مدفون بود تا اینکه به دست
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فرانسوی در زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از آن خاکبرداری گردید. گرچه خاکبرداری از این بنای محدب متقارن واقع شده در دل دشت صاف موجب تکمیل دانش دنیا نسبت به پیشینه باستانی ایرانیان گردید اما پس از گذشت حدود ۵۰ سال از این کشف، دست عوامل فرساینده طبیعی و بی دفاع گذاشتن این بنا در برابر آنها آسیبهای فراوانی را به این بنای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- گلی وارد کرده و خصوصا باقیمانده طبقات بالایی را نیز دچار فرسایش شدید کرده‌است.

چغازنبیل جزو معدود بناهای ایرانی است که در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ثبت شده‌است. در بعضی از کتب تاریخی نام قدیمی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، چغازنبیل نامیده شده‌است.

لینک به دیدگاه

280px-Soltaniyeh_exterior.jpg

 

گنبد سلطانیه

 

 

گنبد سلطانیه بزرگ‌ترین گنبد آجری جهان و مقبرهٔ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که نام خود را به سلطان محمد خدابنده تغییر داد و از آثار مهم دوره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به حساب می‌آید.

این بنا مسجدی است بسیار زیبا از حیث معماری و تزیین و بزرگی در دنیا مشهور است. گنبد مزبور در پنج فرسخی سمت شرقی شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در داخل باروی شهر قدیم سلطانیه قرار گرفته و بنایی است هشت ضلعی که طول هر ضلع آن ۸۰ گز است. هشت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز در اطراف گنبد دارد. و قدیمی‌ترین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
موجود در ایران است. رنگ گنبد آبی است. بر روی این اضلاع گنبد بلندی قرار گرفته که ارتفاع آنرا ۱۲۰ گز نوشته‌اند. در قسمت بالایی آن ساختمان دور تا دور اطاقها و غرفه‌ها ساخته‌اند. خود گنبد از کاشی‌های فیروزه‌ای رنگ پوشیده و سقف داخل اطاقهای بالا با گچ‌بری‌های و آجرهای رنگارنگ تزیین یافته‌است. در حاشیه طاقها آیات قرآنی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نوشته شده‌است. حکاکی‌هایی در آجرهای دیوارها و سقف‌های رنگین بنا نیز دیده می‌شود.

 

تزیینات و نحوهٔ ساخت این مقبره در واقع نقطهٔ عطفی در معماری آن دوران بوده به این شکل که سبکی جدید را در معماری به‌وجود آورده که از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
منفک شده‌است.

ساخت این گنبد در سال ۷۰۲ هجری قمری به دستور الجایتو در شهر سلطانیه، پایتخت آن زمان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آغاز شد و در سال ۷۱۲ هجری قمری به اتمام رسید.

بعضی از تاریخ نویسان نوشته‌اند سلطان محمد خدابنده این گنبد و بنای عظیم را بنا کرد که اجساد ائمه اول و سوم شیعیان یعنی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را از آرامگاهای خود به آنجا منتقل کند. ولی به علت خوابی که دید از این عمل منصرف شد.

دالان‌های تودرتویی در سردابهٔ این بنا موجود است که حدس زده می‌شود برای اجرای مراسم خاصی به کار می‌رفته. حتی حدس می‌زنند که سلطان محمد خدابنده پس از مدتی از اسلام روی برگردانده و دوباره به اصل خود برگشته و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شده و این دالان‌ها و فضاها برای اجرای مراسم مذهبی خاص پس از مرگ وی بوده‌است. البته جسد وی نیز به جای دفن در سردابه، در کوه‌های اطراف دفن شده‌است.

گنبد سلطانیه در شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار دارد و در فهرست آثار میراث جهانی به ثبت رسیده‌است و شامل سه بخش اصلی ورودی، تربت‌خانه و سردابه‌است.

گفته می‌شود در ساخت گنبد بزرگ شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از این گنبد الگوبرداری شده‌است. بنای این گنبد که بعد از گنبدهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سومین گنبد بزرگ دنیاست.

سبک معماری این بنا به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.

لینک به دیدگاه

280px-Tomb_of_Cyrus_the_Great_-_9.JPG

پاسارگاد

 

 

مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعه‌ای از آثار باستانی برجای‌مانده از دوران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که در منطقهٔ پاسارگاد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
واقع شده‌است.

این مجموعه دربرگیرندهٔ ابنیه‌ای چون

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، پل،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، دو
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، آب‌نماهای باغ شاهی،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، استحکامات دفاعی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، محوطهٔ مقدس و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.

این مجموعه، پنجمین مجموعهٔ ثبت‌شده در فهرست آثار میراث جهانی در ایران است که طی جلسه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که در تیرماه سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برگزار شد به علت دارا بودن شاخص‌های فراوان با صد در صد آرا در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به ثبت رسید.

 

پاسارگاد در دشتی مرتفع به ارتفاع ۱۹۰۰ متر از سطح دریا، در حصار کوهستان واقع شده‌است. در سده هفتم قمری اتابکی از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فارس درنزدیک آرامگاه کورش مسجدی ساخت که در آن از سنگ کاخ‌ها استفاده شده‌بود. به مناسبت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در سال ۱۹۷۱ این سنگها دوباره به جاهای اصلی خود بازگردانده شدند. کاخ محل سکونت بی تردید نشان از تاثیر و نقش معماری یونانی دارد. ظاهراً هنگامی که کورش در سال ۵۴۵ پیش از میلاد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(پایتخت لیدی، شهری در غرب ترکیهٔ امروزی) را به تصرف درآورد به شدت تحت تاثیر بناهای مرمرین شاهان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار گرفته است. چه بسا او همان زمان شماری از اساتید اهل لیدی را در پاسارگاد به کار گماشته است. در کاخ تناسب جذاب سنگهای مرمر تیره و روشن، مخصوصاً در پایه‌ها، جلب نظر می‌کند. این سنگها از پیرامون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آورده شده است

نام پاسارگاد

 

 

 • نام اصلی شهر پاسارگاد چیزی شبیه "پَسَرگََد" بوده و تلفظ امروزی نیز درست است و رابطه‌ای میان این نام و "پارس" نیست.
 • نام پاسارگاد از اسم قبیله‌‌ی شاهان پارسی یعنی قبیله " پاسارگاد" گرفته شده که "آنان که گُرز گران می‌کشند" معنی میداده.
 • 225px-Koroosh.jpg

سازندگان پاسارگاد

 

از گواهی‌هایی که مورخان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر جای گذارده‌اند, مشخص است که پاسارگاد را بیشتر ساخته و پرداخته کورش بزرگ میدانسته‌اند. این نظریه به چند دلیل دیگر استوارتر می‌شود. اول؛
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که ساخته خود او بود, چنان ارتباطی از نظر طراحی نقشه و کاربرد نماپردازی در میان باغ بزرگ پاسارگاد با کاخ‌‌های دروازه, اختصاصی و بار نشان می‌دهد که مشخص میشود طراح همه یکی بوده و آن کاخ‌ها هم نتیجه سلیقه کورش بزرگ بوده‌اند. دوم کتیبه سه زبانه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
,
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر روی جرز‌ها و درگاه‌های آن سه کاخ بیانگر آن است که آن‌ها با کورش ارتباط داشته‌اند. سوم, نوع معماری و به خصوص شیوه‌ی سنگ‌تراشی و بست‌های پاسارگاد‌ی قدمتی هر چند کوتاه بر معماری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را که از آغاز دوره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شروع شد, نشان می‌دهد و مخصوصا در نقوش, که از سنت‌های ملل مختلف گرفته شده‌اند, ولی هنوز به طور ثابت ریخت ایرانی نگرفته‌اند (آن چنان که در تخت جمشید می‌یابیم) حالتی آزمایشی و اولیه به خوبی نمایان است و آثار سنگ تراشان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به ویژه در نوع تراش سنگ‌ها و ابزار و آلات سنگ‌تراشی و "نشانه‌های سنگ‌تراشان" پیداست. بنابر‌این شکی نمی‌توان کرد که بناهای پاسارگاد با کورش بزرگ آغاز شده‌اند و ارتباطی با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ندارند (آن طور که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تصور میکرد).

پیشینه

 

سرزمین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
زادگاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است. خاندان پارس، که به رهبری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(که از ۵۲۹ تا ۵۵۹ پیش از میلاد سلطنت نمود) در سال ۵۵۰ پیش از میلاد، بر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پیروز شدند. بر پایهٔ سنت،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این منطقه را به پایتختی انتخاب کرد، زیرا در نزدیکی منطقه‌ای بود که بر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پادشاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پیروز شد. این اولین پیروزی، پیروزی‌های دیگری چون غلبه بر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نو، و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را به دنبال داشت. امپراتوری هخامنشی بعداً توسط پسر او
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(۵۲۲ تا ۵۲۹ پیش از میلاد) و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(۴۸۶ تا ۵۲۱ پیش از میلاد) تحکیم و گسترش یافت. از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به عنوان آزادی‌دهندهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و کسی که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را از تبعید بازگردانده یاد شده‌است.

در ۷۰ کیلومتری جنوب پاسارگاد،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پایتخت نمادین خود شهر پارسه (شاعری یونانی این شهر را پرس پلیس نام نهاد) را بنیان نهاد. تا هنگامی که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در سال ۳۳۰ پیش از میلاد امپراتوری هخامنشی را تسخیر کرد، پاسارگاد یک مرکز مهم سلسله‌ای باقی ماند. به گفتهٔ نویسندگان باستانی، مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و آریان (
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آرامگاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را محترم شمرده و آن را بازسازی نمود.

در دوره‌های بعدی، از تل تخت هم چنان به‌عنوان یک دژ بهره‌برداری می‌شد، حال آن که کاخ‌ها متروک شده و از مصالح آن دوباره استفاده شد. از سدهٔ هفتم به بعد، آرامگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به نام آرامگاه مادر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
خوانده می‌شد، و به یک مکان زیارتی تبدیل شد. در سدهٔ دهم یک مسجد کوچک در گرد آن ساخته شد، که تا سدهٔ چهاردهم از آن استفاده می‌شد. این محوطه توسط مسافرین طی سده‌ها بازدید شده، که باعث از دست رفتن تدریجی اجزا گوناگون آن گشته‌است.

طبق نوشته‌های هرودوت ، هخامنشیان از طایفهٔ پاسارگادیان بوده‌اند که در پارس اقامت داشته‌اند و سر سلسلهٔ آنها هخامنش بوده‌است. نامدارترین رئیس اتحادیه قبائل پارس در نیمه قرن ٧ پ م

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دوم است که تا سال ۶۴۰پ م ریاست قبائل پارس را در دست داشت. او چیش پیش پور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پور چیش پیش پور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بود، که همه شان رؤسای قبائل پارس بودند. اگر برای هر کدام از اینها حدود ٤٠ سال در نظر بگیریم، میتوان گفت که در زمانی که پارسها در منطقهٔ پارسوای مذکور در سند آشوری (یعنی سال ۸۳۴ پ م ) اقامت داشته‌اند، ریاستشان در دست هخامنش بوده است.

هخامنشیان نام دودمانی پادشاهی در ایران پیش از اسلام است. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به «هخامنش» می‌رساندند که سرکرده طایفهٔ پاسارگاد از طایفه‌های پارسیان بوده‌است. هخامنشیان نخست پادشاهان بومی پارس و سپس

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
واپسین پادشاه ماد وارد ساخت و سپس فتح
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از اینرو کوروش بزرگ را بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی می‌دانند.

به قدرت رسیدن پارسی‌ها و سلسلهٔ هخامنشی (۵۵۰-۳۳۰ قبل از میلاد) یکی از وقایع مهم تاریخ قدیم است. اینان دولتی تأسیس کردند که دنیای قدیم را به استثنای دو سوم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تحت تسلط خود در آوردند. شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری تاریخ جهان می‌دانند. مهم‌ترین سنگ نوشتهٔ هخامنشی از نظر تاریخی و نیز بلندترین آنها، سنگ نبشتهٔ بیستون بر دیواره كوه بیستون است. سنگ نوشتهٔ بیستون بسیاری از رویدادها و كارهای داریوش اول را در نخستین سال‌های حكمرانی‌اش كه مشكل‌ترین سال‌ها حكومت وی نیز بود. به طور دقیق روایت می‌كند. این سنگ نوشته عناصر تاریخی كافی برای بازسازی تاریخ هخامنشیان را داراست و همچنین در سایت مذكور دربارهٔ شخصیت كوروش هخامنشی آمده‌است كه : همهٔ نشانه‌ها بیانگر آنست كه هدف كوروش از جنگ و كشور گشایی ایجاد یك جامعهٔ جهانی مبتنی بر امنیت و آرامش و دور از جنگ و ویرانگری بوده‌است. كوروش در لشكركشیها و پیروزیهایش با ملل مغلوب در نهایت بزرگواری رفتار كرد و عناصر حكومتی پیشین را مورد بخشایش قرار داده در مقامهایشان ابقا كرده مطیع و منقاد خویش ساخت. كوروش بزرگ با ایمان استواری كه به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
داشت جهانگشایی را به هدف برقرار کردن آشتی و امنیت و عدالت و از میان بردن ستم و ناراستی انجام میداد و در فتوحاتش به حدی نسبت به اقوام مغلوب بزرگمنشی و مهر و عطوفت نشان داده‌بود که داستان رأفتش به همه جا رسیده بود.

‌شایان ذکر است که پاسارگاد نام یک آثار باستانی مشهور در منطقه بوده که مورد علاقه و توجه جهانیان بویژه علاقه‌مندان به میراث ملل می‌باشد،بر این مبنا استانداری و وزارت کشور بعد از تصمیم به ایجاد شهرستان در آن منطقه و برای برجسته نمودن و زنده نگه داشتن نام و یاد پاسارگاد در سطح ایران و جهان ترجیح داد نام پاسارگاد را بر شهرستان جدیدالتأسیس قرار دهد»از طرف دیگر بانیان احداث مجموعهٔ پاسارگاد ، دولت هخامنشی بوده‌است که مسئولین محترم وزارت کشور و استانداری با تأسیس بخش هخامنش در برجسته‌تر نمودن آثار کوروش هخامنشی تلاش مضاعفی از خود نشان داده‌است چرا که فرزندان هخامنش پس از کسب قدرت و تشکیل دولت مستقل نام دولت را به احترام رئیس قبائل پارس به نام هخامنش نامگذاری کرده‌اند و این امر نشان دهندهٔ احترام و جایگاه بلند هخامنش در بین قبائل پارس بوده‌است که مسئولین محترم وزارت کشور و استانداری فارس با نکته سنجی و ظرافت تمام این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند.

 

مشخصات

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

شهر باستانی پاسارگاد نخستین پایتخت شاهنشاهی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در قلب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، در دشت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار دارد. نام شهر «اردوگاه پارس» دلالت از موقعیت مکانی شهر دارد. شهر توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) در سدهٔ ششم قبل از میلاد ساخته شد. محوطهٔ اصلی (۱۶۰ هکتار، حدوداً ۲٫۷×۰٫۸ کیلومتر) توسط یک منطقهٔ طبیعی بزرگ احاطه و محافظت شده‌است (حدوداً ۷۱۲۷ هکتار). محوطهٔ اصلی شامل این بناهای تاریخی است:

 

 • آرامگاه
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  در جنوب؛
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  (یا «تخت
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  »؛ سریر پادشاهی سلیمان) و استحکامات، واقع بر یک تپه در شمال محوطهٔ اصلی؛
 • مجموعهٔ سلطنتی در مرکز محوطهٔ اصلی، شامل بقایای: ساختمان دروازه (دروازه R)، تالار عمومی (کاخ S)، قصرمسکونی (کاخ P)، و باغ سلطنتی (چهار باغ).
 • در منطقهٔ شرق یک بنای کوچک قرار دارد(۱۶×۱۶ متر) که یک پُل تشخیص داده شده‌است. در شمال مجموعهٔ سلطنتی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  قرار دارد، یک برج سنگی، باحدوداً ۱۴ متر ارتفاع. تاریخ ساخت این بنا مشخص نیست.

محوطهٔ اصلی شامل منطقهٔ حفاری‌شده‌است، اما پایتخت باستانی منطقه‌ای بسیار وسیعتر از این منطقه بوده و هنوز حفاری نشده‌است. در محوطهٔ حفاظتی اطراف، باقیمانده‌های دیگری نیز هستند: محدودهٔ مقدس (حدوداً ۵۵۰-۵۳۰ پیش از میلاد)، و محوطه‌های تل نوخودی، تل خاری، تل سه آسیاب، دوتلان، که برخی از اینها متعلق به ماقبل تاریخ هستند، همینطور مدرسه یا کاروانسرا (سده ۱۴ میلادی). در محوطهٔ حفاظتی همچنین پنج روستا وجود دارند که کشاورزان در آنها ساکنند.

لینک به دیدگاه

آرامگاه کوروش

 

مهم‌ترین اثر مجموعهٔ پاسارگاد، بنای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که پیشتر مشهور به «مشهد مادر سلیمان» بود. در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پس از پژوهش‌های باستان‌شناسی، هویت اصلی بنا به عنوان آرامگاه کوروش کبیر مشخص شده‌است و چون گوهری در میان دشت خودنمایی می‌کند. این آرامگاه حدوداً در ۵۳۰ تا ۵۴۰ قبل از میلاد از سنگ آهکی به رنگ سفید ساخته شده‌است. بنای آرامگاه میان باغ‌های سلطنتی قرار داشته و از سنگ‌های عظیم، که درازای بعضی از آن‌ها به هفت متر می‌رسد، ،ساخته شده‌است. تخته سنگ‌های آرامگاه با بست‌های فلزی معروف به بست دم چلچله ای، به هم پیوسته بوده، که بعدها آن‌ها را کنده و برده‌اند و اکنون جایشان به صورت حفره‌هایی دیده می‌شود که بیشترشان را تعمیر کرده‌اند.

بنای آرامگاه دو قسمت مشخص دارد:

 

 • سکویی ۶ پله‌ای که قاعده آن مربع مستطیلی به وسعت ۱۶۵ متر مربع است.
 • اتاقی کوچک به وسعت ۵/۷ متر مربع که سقف شیب بامی دارد و ضخامت دیوارهایش به ۵/۱ متر می‌رسد.

پایه بنا (۱۳٫۳۵×۱۲٫۳۰ متر) از شش لایه پلکانی تشکیل شده‌است، که از آن‌ها اولی به بلندی ۱۷۰ سانتی متر، دومی و سومی ۱۰۴ سانتی متر، و سه عدد آخری ۵۷٫۵ سانتی متر هستند. ارتفاع کلی بنا در حدود ۱۱ متر است. در ورودی آرامگاه در سمت شمال غربی قرار داشته و ۷۵ سانتی متر پهنای آن است. این درگاه کوتاه نیز دارای دو در سنگی بوده که از بین رفته‌است.

خزانهٔ آرامگاه، در بالاترین نقطه، شکل یک خانهٔ شیروانی ساده با یک ورودی کوچک در غرب را دارد. تا حدود صد سال پیش باور بر این بود که این بنا آرامگاه مادر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
باشد و در دورهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با استفاده از ستون‌های باقی مانده از کاخ‌های باستانی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با نام «مسجد اتابکی» در گرد آن ساخته و یک
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کوچک در خزانهٔ آرامگاه کنده‌کاری شد. در دههٔ ۱۹۷۰ بقایای مسجد پاکسازی شده و تکه‌های تاریخی به نزدیکی مکان‌های اصلی‌شان بازگردانده شدند.

پس از کشته شدن کوروش در جنگ با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا ایرانیان شمالی، جسد وی را مومیایی کرده و درون تختی از زر نهاده و اشیای مهم سلطنتی و جنگی او را در کنار وی گذارده بودند. به گزارش مورخان زمان اسکندر, وقتی اسکندر به پاسارگاد آمد و از مقبره کوروش که در میان باغی بزرگ قرار داشت دیدن کرد به آریستوبولوس دستور داد درون مقبره را تزیین کند. آریستوبولوس در درون مقبره تابوتی زرین, یک میز و تعدادی ظروف زرین و سلاحهای گرانقیمت و لباسهای شخص کوروش و کلیه جواهراتی را که زمانی به دست می‌کرد یا به خود می آویخت مشاهده کرد. این آرامگاه در آن زمان توسط تعدادی مغ محافظت می‌شود اما در زمان اسکندر مورد دستبرد قرارگرفت و کلیه اشیاء گرانقیمتش به سرقت رفت.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در شیب سقف آرامگاه دو حفرهٔ بزرگ وجود دارد که برای سبک کردن سنگ‌ها و کم کردن از بار سقف ایجاد شده‌است و برخی اشتباها، جای نگهداری کالبد کوروش و همسر وی دانسته‌اند.

آرامگاه کوروش در همه دوره هخامنشی مقدس به شمار می‌آمده این امر باعث گردیده که در دوران اسلامی هم این تقدس حفظ شود، اما تعبیر اصلی بنا دیگر مشخص نبوده‌است و از سوی دیگر مردم هم ساختن بناهای با عظمت سنگی را خارج از قوه بشری می‌دانسته‌اند و به حضرت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که دیوان را برای کارهای دشوار در خدمت داشته‌است، نسبت می‌داده‌اند. به همین جهت آرامگاه کوروش را هم از بناهای آن حضرت می‌شمردند و آن را به مادر او نسبت می‌دادند و «مشهد مادر سلیمان» می‌خواندند.

 

استحکامات دفاعی تل تخت

 

این استحکامات با وسعتی در حدود ۸۰۰۰ متر مربع بر روی تپه‌ای عظیم در انتهای شمالی پاسارگاد قرار دارند. استحکامات مذکور معماری چهار دوره را به خود اختصاص داده‌است :

 

 1. ساختارهای سنگی؛ عموماً مربوط به دورهٔ اول هخامنشی.
 2. ساختارهای خشتی؛ مربوط به دورهٔ دوم هخامنشی.
 3. ساختارهای خشتی و سنگی؛ مربوط به دورهٔ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  و
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  .
 4. ساختاری خشتی، آجری و سنگی؛ مربوط به اواخر دورهٔ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  .

ساختار اول (سنگی) به روش بنایی خشک و با استفاده از قالبهای بزرگ سنگی و یک شیوهٔ اتصالی بنام آناتیروسیس (Anathyrosis)، که تمدنهای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در سدهٔ ششم میلادی با آن آشنا بودند، بنا شده‌است. نقشهٔ عمومی سکو یک متوازی‌الاضلاع با ابعاد تقریبی ۹۸×۷۹ متر و با تورفتگیهایی در کناره‌های شمالی و جنوبی، است. ارتفاع اصلی آن تقریباً ۱۵ متر بوده‌است. اولین مرحله از ساخت بنا توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
انجام گرفته و با مرگ وی در سال ۵۳۰ قبل از میلاد متوقف شد. مرحلهٔ دوم در دوران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با استفاده از آجرهای خشتی (گلی) ساخته شد (۴۸۶ تا ۵۲۲ قبل از میلاد).

 

مجموعهٔ سلطنتی

 

این مجموعه در مرکز پاسارگاد قرار گرفته‌است واز تعدادی کاخ تشکیل شده که در اصل در محدوده مجموعهٔ باغها قرار دارند (معروف به «چهار باغ»). بدنهٔ اصلی کاخ‌ها از سالن‌های ستون‌دار تشکیل شده‌است. تالار عمومی (کاخ S) حدوداً در سال ۵۳۹ پیش از میلاد ساخته شده. تالار ستون‌دار آن دو ردیف چهار ستونی دارد. پایهٔ ستونها از سنگ سیاه هستند (۱٫۴۳×۱٫۴۳ متر)، و بدنهٔ آن‌ها از سنگ آهکی سفید است. پایه ستون‌ها ۱٫۰۴ متر و بدنهٔ ستون‌ها ۱۲٫۰۶ متر ارتفاع دارند. سرستون‌ها از سنگ سیاه بوده‌است. شواهدی موجوداست که سرستون‌ها یک شیر مرکب، شاخ‌دار و یال‌دار، را نشان می‌داده‌است. کاخ یک سرسرا در هر طرف داشته‌است. برخی از نقوش برجستهٔ درگاه‌ها حفظ شده‌اند، که پیکر انسان و دیوها را نشان می‌دهند. کاخ مسکونی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(کاخ P) بین سالهای ۵۳۰ تا ۵۳۵ پیش از میلاد بنا شده‌است. سالن ستون‌دار این کاخ (۳۱٫۱×۲۲٫۱ متر) پنج ردیف ستون و در هر ردیف شش ستون دارد، و سرسرای پر ابهت آن در جنوب شرقی به ابعاد ۷۵٫۵×۹٫۳ متر است.

کاخ دروازه در حدود شرقی محوطهٔ اصلی قرار دارد و شامل یک تالار ستون‌دار با نقشهٔ چهار ضلعی و ابعاد ۲۵٫۵×۲۸٫۵ متر است. این تالار ۸ ردیف ستون دارد. این تالار دو در ورودی اصلی در محور طولی کاخ و دو در فرعی در محور عرضی کاخ دارد.

در یکی از چار چوب‌های دروازه، یک نقش برجستهٔ مشهور از یک پیکر انسان مانند که بال‌هایی دارد دیده می‌شود. این طرح که تنها نقش باقی مانده در کاخ دروازه‌است، مردی را نشان می‌دهد که ریش انبوه و چهار بال که رو به مرکز تالار دارد.

کوشک‌های (پاویلیون‌ها) A و B که در شرق و جنوب باغ شاهی قرار دارند، احتمالاً دو ورودی به باغ سلطنتی بوده‌اند. از این دو، کوشک B بهتر حفظ شده‌است. این کوشک با ابعاد ۱۱٫۷×۱۰٫۱ متر از یک سکوی چهارضلعی از سنگ‌های آراسته تشکیل شده‌است.

آرامگاه کمبوجیه

 

آن چه از این بنا باقی مانده دیواری بلند به ارتفاع حدود ۱۴ و طول تقریبی ۷٫۵ متر است. این بنا به بنای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شباهت دارد در حالی که از نظر قدمت، قدیمی‌تر و از نظر استحکام و فن ساخت نمایانگر اجرایی قوی‌تر از بنای کعبه زرتشت است.

 

 

 

محوطه مقدس

 

این محوطه که در ۳ کیلومتری آرامگاه کوروش و در غرب مجموعه پاسارگاد واقع شده‌است شامل تپه‌ای تاریخی و دو سکوی مجزای سنگی است. برخی از محققین اعتقاد دارند که سکوی سوم کشف‌نشده‌ای وجود دارد که تثلیث خدایان باستانی -

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- را نمایشگر است.

 

کاروانسرای مظفری

 

در دورهٔ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای اسکان کاروانهای تجارتی و زیارتی که از مسیر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌گذشتند، کاروانسرایی با استفاده از سنگ‌های آورده شده از بناهای سلطنتی پاسارگاد به طرح چهار ایوانی در کنار آرامگاه کورش ساخته شده که امروزه بقایای دیوار و شالودهٔ آن قابل مشاهده‌است

لینک به دیدگاه

280px-Qara_kelisa_iran.jpg

قره‌کلیسا

 

 

قره کلیسا (کلیسای تادئوس مقدس)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تاریخی در استان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.

این کلیسا در جنوب

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و ۲۰ کیلومتری شمال شرقی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در کنار روستایی به همین نام واقع شده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در تاریخ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، مجموعه قره کلیسا، شامل سه کلیسای اصلی با نام‌های قره کلیسا یا سنت تادئوس، سنت استپانوس و زور زور در فهرست
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به ثبت رسید

 

قره کلیسا در ناحیه به‌به‌جیک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
. در سال ۶۴۴ یا ۶۴۵ هجری قمری تجدید بنا شد. فرمان شاه عباس اول صفوی در حمایت از ارمنیان بر روی سردر آن دیده می‌شود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ولیعهد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز تزئیناتی بر آن افزوده‌است.

قره کلیسا، مزار تادئوس (طاطاؤس) مقدس یکی از حواریون عیسی مسیح است. به استناد منابع تاریخی بخشی از ارمنیان پیرو دین زرتشت بوده‌اند و بخشی نیز آئین مهرپرستی داشته‌اند. برای نخستین بار در سال ۴۳ میلادی دو نفر از حواریون به نام‌های طاطاوس و بارتولومئوس از شمال

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گذشته و برای رساندن پیام مسیح به ارمنستان وارد ایران می‌شوند.

«

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
» که یکی از حواریون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و از بنیان‌گذاران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است، در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
میلادی بخاطر بشارت مسیحیت به قتل رسید. مقبره وی در قره کلیسا قرار دارد و به صورت یکی از زیارتگاه‌های مهم ارمنیان از آن یاد می‌شود.

لینک به دیدگاه

330px-800px-Stephanus.jpg

250px-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3.JPG

 

کلیسای سن استپانوس

 

 

کلیسای سن استپانوس یا سنت استپانوس دومین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مهم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که از نظر اهمیت بعد از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار می‌گیرد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این بنا در استان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در ۱۷ کیلومتری غرب شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و در فاصله ۳ کیلومتری کرانه جنوبی رودخانه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در محلی به نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(صومعه سرخ) واقع شده است. این کلیسا در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ساخته شده است ولی به علت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دچار آسیب‌های جدی شده بود که در دوران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

کلیه محوطه کلیسا در قلب کوه‌ها و در میان طبیعت سبز منطقه مرزی جلفا و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار گرفته است.

این کلیسا مورد احترام تمام

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تقریبا تمامی ادیان است اما در واقع به شاخه مسیحیان گریگوری (پیروان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) که ساکن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هستند تعلق دارد. در یک روز از سال هزاران نفر از ارمنیان در این نقطه گردهم می‌آیند تا ضمن زیارت، مراسم و مناسک خاص خود را به‌جای آورند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نام بنا

 

 

سنت استپانوس برگرفته شده از نام

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
( یا همان استفان در زبان ارمنی) شهید اول راه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است و در اغلب کشورهای جهان کلیساهای متعددی با همین نام وجود دارد. علاوه برآن به دلیل قرارگرفتن کلیسا در روستای «دره شام» به‌این نام نیز خوانده می‌شود. همچنین به دلیل متروکه بودن محل، به خارابا کلیسا نیز شهرت دارد.

سنت استپانوس یا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اولین شهید راه مسیحیت است که در ۲۶ دسامبر سال ۳۶ میلادی در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سنگسار شد.

140px-St-stephen.jpg

تاریخچه و سبک معماری

 

درباره تاریخ بنای کلیسا، اظهارات گوناگونی ابراز شده‌است. عده‌ای آن را از بناهای اوائل مسیحیت، می‌دانند برخی چون

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بنای آن را به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نسبت می‌دهند. در حالی که شیوه معماری بنا، مصالح ساختمانی و تزئینات مفصل و زیبای آن مؤید این مطلب است که کلیسا همانند و هم زمان با کلیساهائی چون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در بین قرن چهارم تا ششم هجری (دهم تا دوازدهم میلادی) ساخته شده است و سبک معماری آن تلفیقی از شیوه‌های مختلف معماری اورارتو، اشکانی و رومی است که بعد از به وجود آمدن بناهای شگرف سنت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، طاطائوس و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و سنت استپانوس به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهرت یافت.

 

 

 

مشخصات بنا

 

این کلیسا در محوطه‌ای محصور از درختان و دره سرسبزی واقع شده و حصار سنگی که بنا را احاطه نموده بارویی است بلند با هفت برج نگهبانی و پنج پشت استوانه‌ای سنگی مانند دژهای مستحکم دوره

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و قرون اولیه اسلام. دروازه این بارو در وسط دیوار غربی تعبیه شده و دارای دری چوبی وآهن کوبی شده است. در پایه‌های طرفین و طاق جناغی آن سنگ تراش با حجاری‌های ظریف به‌کار رفته و نقش برجسته‌ای از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و کودکی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در پیشانی طاقنمای آن به‌چشم می‌خورد. این کلیسا دارای سه ساختمان اصلی و مشخص و همچنین قسمتهای فرعی مختلفی است. سه قسمت اصلی عبارتند ار: نماز خانه اصلی، اجاق دانیال، برج ناقوس.

 

نمازخانه اصلی

 

نمازخانه در زمینی به ابعاد ۱۶ در ۲۱ متر بنا شده است. در ورودی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با تزئینات بسیار زیبای آن در وسط ضلع غربی تعبیه شده و از آثار نفیس اوایل دوره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و احتمالاَ زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فرزند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به‌شماره می‌آید. حجاری پایه‌ها و طاق‌نماها و نیم‌ستون‌ها و زنجیره‌های جوانب و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تزئینات طاق سردر به قدری بدیع است که بی شک از شاهکارهای هنر حجاری محسوب می‌شود.

نقش برجسته‌هایی از حواریون و قدیسین و فرشتگان بر پیشانی طاق‌نماهای اضلاع شانزده گانه گریوگنبد که در حقیقت پاطاق گنبد زیبای نمازخانه کلیسا محسوب می‌شود مشاهده می‌گردد، پوشش این گنبد به صورت هرمی با سبک خیاری سی و دو پهلوئی است که بر روی یک پلان ستاره شکل شانزده‌پر قرار دارد. داخل طاق‌نماهای گریوگنبد یک در میان پنجره‌ای تعبیه شده که طاق هلالی تودر توئی دارد و بالاتر از پنجره، تصویر برجسته یکی از حواریون در داخل قابی چهار گوش نمای بیرونی آن را زینت می‌دهد. کتیبه‌ای از سنگ ماسه‌ای سرخ رنگ به‌خط

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر بالای در ورودی و زیر طاق مدخل کلیسا به‌چشم می‌خورد که مورخ به سال ۱۲۴۵ هجری قمری مبنی بر خرید قریه دره شام جلفا توسط عباس میرزا ناب السلطنه فرزند فتحعلیشاه از مجبعلی بیگ نخجوانی به مبلغ سیصد تومان و وقف آن به کلیسای سنت استپانوس است.

متن کتیبه:

«

بسم الله الرّحمن الرّحیم و هو قدیم.

در عصر سلطنت اعلی حضرت قدر قدرت، قضا تؤامان، سکندر حشمت، دارا دربان، نواب اشرف، حضرت نایب السلطنة العلیه، عباس میرزا، ارواحنا فداه که خلف ارشد نامدار جمجاه، ظل الله، فتحعلیشاه قاجار است ابقی الله عمره و سلطنة و ادام الله ملکه که مرحمت بی‌نهایت درباره کمترین دعاگو سرکیس ولد استپان خلیفه جلفای من قراء نخجوان داشت، و گویا که حسن خدمت کمترین در پیشگاه حضور والا جلوه‌گر شده بود، بنابر این قریه دره شام را در تاریخ سنه ۱۲۴۶ به این کمترین که دعاگوی دولت ابد مدت شاهی بودم تیول مرحمت فرمودند که صرف اوجاق دانیال (ع) نمایم و دعاگوی عمر و دولت شاه و شاهزاده و امیرزاده‌ها باشم. در تاریخ سنه ۱۲۴۶ قریه دره شام را از عالیجاه محبعلی بیگ نخجوانی به مبلغ سه صد تومان گرفته، وقف اوجاق دانیال (ع) ساختیم، که هر کس در این مقام مبارک بعد از این خلیفه بوده باشد اولاً به دولت شاه ایران واجب است دعا نماید. ثانیاً لعنت خدا و نفرین رسول بر آن کس شود که این قریه را بفروشد و یا به بیع گذارد وصرف اوجاق ننماید. کتبه علی اشرف نخجوانی سده ۱۲۴۷

» فضای داخل کلیسا به صورت صلیب (باسلیکا) می‌باشد که از سه قسمت ایوان نمازخانه و محراب تشکیل شده‌است. ایوان بر روی دو ستون و دو نیم‌ستون قرار گرفته در پشت آن و زیر گنبد اصلی نمازخانه کلیسا واقع شده است. گوشه‌های مقرنس پاطاق گنبد دارای تصاویری رنگی است که شیوه نقاش‌های مذهبی قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی را به یاد می‌آورد. محراب در جانب شرقی نمازخانه قرار گرفته که ۹۶ سانتیمتر از کف نمازگاه بلندتر است. ازاره محراب از سنگ مرمر است و بالای این ازاره‌ها را هفت طاقنمای جناعی دو طبقه زینت می‌دهد. از جمله تزئینات شگرف درون معبد سه نمازگاه سنگی انفرادی با حجاری‌های زیباست یکی از این نمازگاه‌ها را در وسط محراب قرار داده اند و دو تای دیگر در طرفین شمالی و جنوبی و نمازخانه بزرگ و در محاذات همدیگر قرار گرفته اند. این نمازگاه‌ها از آثار دوره قاجار به حساب می‌آیند.

 

برج ناقوس

 

 

بر روی ایوان دو طبقه‌ای متصل به دیوار جنوبی کلیسا قرار گرفته و دارای گنبدی هرمی شکل هشت ضلعی است که بر روی هشت ستون استوانه‌ای از سنگ سرخ با سرستونهای زیبا استوار گردیده است.

این برج در زمان عباس میرزا نایب السلطنه مرمت شده است

پیشانی طاق‌های بین این ستون‌ها که پا طاق گنبد برج محسوب می‌شوند، با نقوش برجسته فرشته، صلیب، ترنج، ستاره و گل هشت پر زینت یافته ودر سطح ایوان برج، قبوری از بزرگان آیین دین مسیح به چشم می‌خورد ودر دیوار ضلع شمالی این برج که بخشی از دیوار جنوبی کلیسا نیز بشمار می‌آید، تصاویر بر جسته‌ای از مریم مقدس و عیسای مسیح مشاهده می‌شود. در صحن این برج، تعدادی قبر به‌چشم می‌خورد که گفته می‌شود متعلق به افراد سرشناس و بزرگ مسیحی است. همچنین گویا ناقوس برج توسط ایتالیایی‌ها برای مرمت برده شده اما برگشت داده نشده است.

 

اجاق دانیال

 

تالاری است متصل به دیوار شمالی کلیسا که ۶ متر عرض و نزدیک به ۲۰ متر طول دارد و به سه قسمت مساوی تقسیم می‌شود:

۱- اجاق دانیال که به وسیله دیوار از تالار جدا شده و به نام دانیال از قدیسین قرن پنجم میلادی معروف است.

۲- تالار اجتماعات در وسط قرار گرفته است.

۳- محل غسل تعمید در انتهای شرقی تالار واقع است که در آن سکوی بلندی به چشم می‌خورد که میز سنگی غسل تعمید در وسط آن نهاده شده است. مدرسه مذهبی یا دیری در کنار کلیسا وجود دارد که قدمت آن را به بیش از ۹۰۰ سال پیش نسبت می‌دهند. که در چهار طرف آن اتاقهایی وجود داشته که طبقه فوقانی آن جهت استراحت مسافرین و زائرین و طبقه زیرین محل اصطبل چهار پایان آنان بوده است. این دیر فعلاً در دست تعمیر است.

درباره تاریخ بنای این کلیسا که یکی از شاهکارهای معماری است. مطالب مختلفی نوشته شده است. برخی بدون توجه به وقایع تاریخی و تاریخ تطور شیوه‌های معماری بنای آن را تا نخستین سده‌های مسیحیت پیش برده اند در حالیکه شیوه بنا و مصالح ساختمانی و تزئینات هنری نشان می‌دهند که بنای این کلیسا همزمان با کلیساهای آختارمار و طاطائوس احداث شده است.

صدها سنگ نبشته به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در داخل و خارج بنا نصب شده است که اگر این سنگ نبشته‌ها به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ترجمه گردد بانی و معمار و تاریخ بنای کلیسا حتی قسمتهایی از تاریخ اقوامی که در این سرزمین می زیسته‌اند. روشن خواهد شد.

اکتشافات جدید

 

در سال ۱۳۸۴ کارشناسان سازمان میراث فرهنگی طی مرمت بنا، بقایای استخوان حواریون و قدیسین مسیح را کشف کردند که طبق روایات تاریخی در این کلیسا نگهداری می‌شده‌است. آن‌ها بقایای استخوان‌ها را در میان دو طاق کلیسا شناسایی کردند. علاوه بر بقایای استخوانی چند تکه تخته مربوط به جعبه‌های نگهداری این استخوان‌ها، چند تکه پارچه زرد و آجری، تکه‌های موم، گِل اخرا و دانه‌های کُندر نیز در این محوطه شناسایی شده است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اسقف اعظم و خلیفه ارامنه تهران و شمال ایران با ارزشمند خواندن بقایای استخوانی یافت شده در این کلیسا از احتمال تعلق این بقایا به جسد حضرت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
خبر داد

لینک به دیدگاه

کلیسای زور زور

 

 

کلیسای زور زور نام بنایی است واقع در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و در نزدیکی روستای بارون. این
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شکل که بیشتر به یک نمازخانه کوچک شبیه‌ است از اهمیت فرهنگی و تاریخی برخوردار بوده و در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار دارد. در سال ۱۳۶۷ به دلیل آبگیری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، کلیسا با مصالح موجود عینا به نقطه‌ای مرتفع‌تر در ۶۰۰ متری محل اصلی منتقل گردید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

1200px-Naghsh-e_Jahan_Square_Isfahan.JPG

 

میدان نقش جهان

 

میدان نقش جهان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
:
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بزرگ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شکلی در شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در کشور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که توسط ساختمان‌های دوره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محصور شده‌است. اگرچه نقش جهان پیشینه‌ای کهن‌تر از دوران صفوی دارد، ولی میدان نقش جهان به شکل امروزین، در دوره سلطنت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پایه‌گذاری شده‌است. در گذشته این میدان محل برگزاری مراسم گوناگون و بازی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده و امروزه یک تفرجگاه عمومی و محلی برای برگزاری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مراسم ملی و مذهبی می‌باشد. مغازه‌های تاریخی اطراف میدان محل عرضه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. طی سال‌های اخیر ماجرای مخدوش شدن منظر میدان توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
موضوع مناقشات میان شهرداری اصفهان و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است. تصویر این میدان در پشت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
درج گردیده‌است. این میدان در گذشته نه چندان دور بزرگترین میدان جهان و امروز دومین میدان بزرگ جهان است.

وجه‌تسمیه و نام‌ها

 

جهان» تا پیش از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، در محل این میدان،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به نام نقش جهان وجود داشته‌است. این باغ، نام خود را از شهری در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گرفته که اینک به نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
خوانده می‌شود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
درباره این شهر گفته‌است:«شهری خوش است که آن را نقش‌جهان خوانند و اکثر عمارات آن از آجر است»
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این میدان که در فهرست میراث جهانی با نام میدان شاه ثبت شده‌است،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در زمان ساخت و در تقابل با میدان کهنه که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در آن قرار داشت، میدان نو نامیده می‌شد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
امروزه نام رسمی این میدان، میدان امام است.

 

مشخصات و مختصات

 

میدان نقش جهان، میدانی مستطیل شکل به طول ۵۰۷ متر و عرض ۱۵۸ متر در مرکز شهر اصفهان است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این میدان پس از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در چین، بزرگترین میدان جهان است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

جهت قرارگیری طول میدان نسبت به محور

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، زاویه ۱۱/۲۵ درجه و با جهت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
زاویه‌ای دقیقا ۱۳۵ درجه(۹۰+۴۵) می‌سازد. با توجه به وجود دو بنای مذهبی (مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد جامع عباسی) در اضلاع جنوبی و شرقی، انتخاب چنین جهتی برای میدان معقول و دارای یک رابطه هندسی پیوسته‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در اطراف میدان دویست حجره دو طبقه قرار دارد. علاوه بر آن چهار بنای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز در میانه چهار ضلع این مستطیل ساخته شده‌اند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تاریخچه

 

 

 

 

350px-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg

پیش از آن‌که شهر اصفهان به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ایران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برگزیده شود در محل این میدان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گسترده وجود داشته‌است بنام «نقش جهان». این باغ همچنین محل استقرار ابنیه دولتی و قصر حاکمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بود. در آن زمان بخش میْدانی باغ، «درب کوشک» نام داشت. این بخش در ضلع
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
میدان نقش جهان امروزی و در محل احداث
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار داشته‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در دوران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، حداقل بخشی از باغ نقش جهان به نام میدان «کوشک» معروف بوده‌است. دستگیری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
توسط برادرش محمود در این میدان اتفاق افتاده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
همچنین میدان کوشک، محل
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محکومان به اعدام و برگزاری برخی از مراسم رسمی همچون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

از ابتدای سلطنت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، سطح میدان در اندازه بسیار بزرگتر از میدان کوشک سابق تسطیح شده و بارها مراسم چراغانی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در آن برپا شده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
منابع گوناگون، بنای به شکل فعلی را در دوره سلطنت شاه عباس اول و به سال ۱۰۱۱ قمری دانسته‌اند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
احتمال دارد که بنای این میدان از روی نقشهٔ میدان حسن پادشاه در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برداشت شده باشد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
استاد محمدرضا و استاد علی‌اکبر اصفهانی، نام دو تن از معمارانی است که میدان را طرح ریزی نموده و آن را به شکل فعلی بنا نهاده‌اند. نام این دو معمار بر سردر بناهای پیرامونی میدان به چشم می‌خورد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

فکر تاریخ کرد راغب و گفت

شد در کعبه در صفاهان باز با محاسبهٔ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دوم این
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تاریخ اتمام ساخت (۱۰۴۶) به دست می‌آید. در طول دوران ساخت میدان و پس از آن در سراسر دوران صفویه، میدان زنده و فعال بوده، لیکن در دوران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، به تدریج از رسیدگی به میدان خودداری شده‌است. در ایام سلطنت شاه سلطان حسین، جوی‌های آب به تدریج راکد شده و آخرین درختان باقیمانده از درختانی که شاه عباس به دست خود کاشته بود، خشکیده‌اند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در دوره

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، این میدان نیز مانند سایر بناهای تاریخی اصفهان مورد بی‌توجهی قرار گرفت. بخش‌هایی از میدان در طول دوران آشفتگی ایران از حمله
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تا استقرار حکومت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، تخریب گردید. بخش‌هایی نیز از جمله عمارت نقاره‌خانه در دوره قاجار از میان رفت.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از زمان حکومت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تا امروز، کار مرمت و بازسازی این ابنیه بطور مداوم ادامه دارد

ابنیه پیرامونی

 

و در پیرامون میدان، مشهورترین و عظیم‌ترین بناهای تاریخی اصفهان مانند

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا مسجد شاه (در ضلع
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(در ضلع
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
)، عمارت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(در ضلع
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(در ضلع
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) ساخته شده‌است. اطراف میدان را چهار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بزرگ احاطه کرده‌اند. عایدات چهار بازار اطراف میدان، در سال ۱۰۱۷ قمری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
همزیستی ابنیه تجاری با ساختمان‌های حکومتی و مذهبی و همچنین وجود قدیمی‌ترین دروازه بازی چوگان جهان در میانه میدان از جاذبه‌های معماری میدان است

 

 

 

 

مسجد جامع عباسی

 

این

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، مهم‌ترین مسجدی است که از دوره صفویان در ایران برجای مانده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کار ساخت این
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در سال ۱۰۲۰ هجری قمری آغاز شده و تزئینات نهایی آن در زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به سال ۱۰۴۷ ه.ق. (معادل
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
میلادی الی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
م.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) پایان رسیده‌است. معمار این مسجد استاد علی اکبر اصفهانی و کتیبه سر در آن به خط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. علاوه بر آن کتیبه‌های دیگری به خط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در جای جای مسجد وجود دارد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ارتفاع گنبد این مسجد ۵۲ متر، ارتفاع مناره‌های اصلی ۴۸ متر و ارتفاع مناره‌های ورودی ۴۲ متر است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از ویژگی‌های این مسجد کاشیکاری بسیار زیبا و هنرمندانه، رابطه معماری و بصری مسجد و مناره‌های چهارگانه آن با میدان، نابرابری محور میدان با قبله و تصحیح آن در دهلیزهای ورودی و بازتاب صدا در زیر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مسجد است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این مسجد در گذشته به نام‌های مسجد مهدی، مسجد جامع، مسجد سلطانی، مسجد شاهی، جامع کبیر عباسی و مسجد شاه معروف بوده و امروزه مسجد امام نامیده می‌شود.

سر در قیصریه

 

250px-GHEISARIE.jpg

 

سردر قیصریه بنایی است در ورودی اصلی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
. این بنا در گذشته نه‌چندان دور دارای سه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و اکنون دارای دو طبقه‌است. طبقه سوم آن که تخریب شده، نقاره‌خانه را تشکیل می‌داده‌است که در آن با صدای موسیقی، اوقات روز را اعلام می‌کرده‌اند. این سر در به بازار بزرگ اصفهان باز می‌شود و در گذشته راه اصلی بازار اصفهان بوده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سردر قیصریه شامل چهار درب فرعی، یک دروازه اصلی و یک
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده که حوض آن حدود دهه ۱۳۴۰ شمسی به باغچه تبدیل شد ولی اکنون احیا شده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
علت نامگذاری این بنا، شباهت آن به یکی از بناهای شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است. بر بالای سردر، نقاشی‌هایی به قلم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به چشم می‌خورد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیر هرمز و همچنین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
موجود در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،(به قطر حدود ۸۰ سانتیمتر) پس از فتح آن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به اصفهان آورده شد و در بالای این سردر نصب شد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عالی قاپو

 

250px-Iran_Isfahan_Ali.Qapu_Music_Room_02.jpg

کاخ عالی‌قاپو در ضلع غربی میدان در ۶ طبقه و به زیربنای حدود ۱۸۰۰ مترمربع، احداث شده‌است. ارتفاع نهایی این کاخ از سطح میدان ۳۴ متر بوده و در هر طبقه تزئینات هنری خاص خود را دارد. از خصوصیات بارز این بنا وجود خاصیت واکنش صوت و صدا در محل ورودی، تالار پذیرایی بسیار زیبا، تالار اصلی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و ۵۳ اتاق به منظور استفاده جهت اتاق نشیمن، اتاق جلسه، دولت‌خانه و محل استقرار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و میهمانان است. سازه بنا برپایه دیوارهای باربر و تیرها و ستون‌های چوبی استوار است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برخی کارشناسان نظیر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
براساس نظر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(که در کتاب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
منعکس شده) اعتقاد دارند که این بنا شالوده‌ای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دارد و در مقابل کارشناسانی مانند اوژنیو گالدیری طرفدار نظریه جدیدالاحداث بودن کل بنا هستند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاه‌عباس به منظور قداست بخشیدن به کاخ عالی‌قاپو، دری از درهای رواق مرقد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را که با دری نو جایگزین شده بود، برای مدخل ورودی استفاده نمود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در زمان سلطنت شاه عباس، در این باغ محلی وجود داشته که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نامیده می‌شده و مقروضین و محکومین و مجرمین، تا زمانی که می‌توانستند با هزینه شخصی در آن مکان بمانند از مجازات مصون بودند.

مسجد شیخ لطف‌الله

 

250px-Sheikh_Lotf_Allah_Mosque_Isfahan_001.jpg

مسجد شیخ لطف‌الله یکی از بناهای پیرامونی میدان است که به عنوان مسجد اختصاصی شاه عباس بکار می‌رفته

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این مسجد به دستور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ساخته شده‌است و تامارا سون (به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
: Tamara sonn) آن را به عنوان یکی از زیباترین بناهای مذهبی دنیا عنوان می‌کند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این بنا در سمت مشرق میدان قرار دارد. این مسجد در دوره قاجار به شدت تخریب شد و در زمان رضا شاه بازسازی گردید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کاشیکاری فعلی پوشش بیرونی آن مربوط به سال ۱۳۱۵ شمسی است. گنبد این بنا ۳۲ متر ارتفاع داشته و ساخت آن ۱۷ سال به طول انجامیده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تفاوت این بنا با سایر مساجد دوره صفوی این است که مسجد شیخ لطف‌الله دارای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیست و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز ندارد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سردر مسجد به قلم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
معروف صفوی مزین است

 

ابنیه تخریب شده

 

غیر از ابنیه‌ای که اکنون موجودند، یادبودهای دیگری نیز در میدان نقش جهان وجود داشته که به تدریج کابرد خود را از دست داده و از میان رفته‌اند. سرستونهای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که احتمالا از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به اصفهان آمده بودند(یکی به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
منتقل شده و دیگری در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار دارد)، ۱۱۰ عراده
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(غنیمت فتح
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به وسیله
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به ارتفاع چهل متر در مرکز میدان (که امروزه به کلی از میان رفته‌است) از آن‌جمله‌اند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
همچنین در مجاورت مسجد شیخ لطف‌الله، مدرسه‌ای به نام مدرسه خواجه‌ملک (بعدها مدرسه شیخ لطف‌الله) وجود داشته که در زمان قاجاریه از میان رفته است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

تخت جمشید1800px-Persepolis-Panorama.jpg

 

 

پارسه یا تَختِ جَمشید نام یکی از شهرهای باستانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که سالیان سال پایتخت مجلل تشریفاتی امپراتوری ایران در زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است. داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول، زمانی حدود ۵۰ سال مرکزی برای برگزاری مراسم آیینی و جشن‌ها مخصوصا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در تخت جمشید برپا کردند. در اولین روز سال نو گروه‌های زیادی از ملل گوناگون به نمایندگی از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا استانداری‌ها اعم از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با هدایایی مانند ظروف ساخته شده از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، انواع جام‌های زرین و حیوانات گوناگون در تخت جمشید جمع می‌شدند و هدایای خود را به شاه تقدیم می‌کردند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

باور تاریخدانان بر این است که

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سردار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در ۳۳۰ پیش از میلاد، به ایران حمله کرد و پارسه را به آتش کشید
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و احتمالا بخش عظیمی از کتابها، فرهنگ و هنر هخامنشی را با اینکار نابود نمود. با این‌حال ویرانه‌های این مکان هنوز هم در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برپا است و باستان شناسان از ویرانه‌های آن نشانه‌های آتش و هجوم را بر آن تایید می‌کنند.

این مکان از سال ۱۹۷۹ یکی از آثار ثبت شدهٔ ایران در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.

 

واژه پارسه یا تخت جمشید

 

نام تخت جمشید در زمان ساخت «پارسَه»

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به معنای «شهر پارسیان» بود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آن را پِرسپولیس (به یونانی یعنی «پارسه‌شهر») خوانده‌اند. در فارسی معاصر این بنا را تخت جمشید یا قصر شاهی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پادشاه اسطوره‌ای ایران می‌نامند که در شاهنامه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز آمده‌است.

لینک به دیدگاه

چگونگی ساخت

 

قدیمی‌ترین بخش پارسه بر پایهٔ یافته‌های

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مربوط به سال ۵۱۵ پیش از میلاد است. آنگونه که در منابع متعدد و گوناگون تاریخی آمده‌است ساخت پارسه در حدود ۲۵ قرن پیش در دامنه غربی کوه رحمت یا میترا یا مهر و در زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آغاز گردید و سپس توسط جانشینان وی با تغییراتی در بنای اولیه آن ادامه یافت. بر اساس خشت‌نوشته‌های کشف شده در پارسه در ساخت این بنای با شکوه معماران، هنرمندان، استادکاران، کارگران، زنان و مردان بی‌شماری شرکت داشتند که علاوه بر دریافت حقوق از مزایای بیمهٔ کارگری نیز استفاده می‌کردند. ساخت این مجموعه بزرگ و زیبا بنا به روایتی ۱۲۰ سال به طول انجامید.

220px-Persepolis_Colonne_flandin.jpg

در گذر زمان تعدادی از ستون‌های دروازه کاخ صد ستون در تخت جمشید حوادثی مثل

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را پشت سر گذاشته و سر پا مانده اند.آنها در نگاه اول یکپارچه به نظر می رسند اما در حقیقت تکه تکه هستند و روی هم سوار شده اند. راز پایداری آنها مقابل زمین لرزه در محل اتصال این تکه هاست ، جایی که دو تکه ستون به وسیله
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مذاب به هم متصل شده اند. این سرب علاوه بر محکم کردن اتصال دو تکه ستون ، نقش مهمی برای مقاومت سازه در مقابل زمین لرزه داشته است. سرب فلز چکش خوار و نرمی است که هنگام بروز زمین لرزه از خودش واکنش نشان داده و خرد نمی شود، این همان نقشی است که در ساختمان‌های امروزی و مدرن بر عهده
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
لای ستون‌ها گذاشته می شود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

یکی از هنرهای معماری در پارسه این است که نسبت ارتفاع سر درها به عرض آنها و همین طور نسبت ارتفاع ستون‌ها به فاصلهٔ بین دو ستون

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. نسبت طلایی نسبت مهمی در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که در طبیعت وجود دارد. این نشانگر هنر ابرانیان باستان در معماری است.[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
]

220px-Perspolis.jpg

 

 

 

پژوهش‌های باستان‌شناسی

 

اولین کاوش‌های علمی در پارسه توسط

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
المانی در ۱۹۳۱ صورت گرفت.وی توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فرستاده شده بود.یافته‌های وی هنوز در این موسسه نگه داری می‌شوند. هرتزفلد معتقد بود دلیل ساخت پارسه نیاز به جوی شاهانه و باشکوه٬
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
٬ نمادی برای امپراتوری پارس و مکانی برای جشن گرفتن وقایع خاص به خصوص
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است.به دلایل تاریخی پارسه در جایی که امپراتوری پارس پایه گذاشته شده بود ساخته شده‌است.هر چند در زمان مرکز امپراتوری نبوده‌است.

معماری پارسه به دلیل استفاده از ستون‌های چوبی مورد توجه قرار گرفته‌است.معماران پارسه فقط زمانی از سنگ استفاده کرده‌اند که بزرگترین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اندازه‌های لازم برای تحمل سقف را نداشته‌اند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در حالی که ته ستون‌ها و سر ستون‌ها از سنگ بوده‌اند.

 

پلکان‌های ورودی سکو و دروازهٔ ملل

 

ورود سکو، دو پلکان است که روبروی یکدیگر و در بخش شمال غربی مجموعه قرار دارندکه همچون دستانی است که آرنج خویش را خم کرده و بر آن است تا مشتاقان خود را از زمین بلند کرده و در سینه خود جای دهد. این پلکان‌ها از هر طرف ۱۱۱ پله‌ٔ پهن و کوتاه(به ارتفاع۱۰ سانتیمتر) دارند. بر خلاف عقیده بسیاری از مورخین که مدعی بودند ارتفاع کم پله‌ها به خاطر این بوده که اسب‌ها نیز بتوانند از پله‌ها بالا بروند، پله‌ها را کوتاهتر از معمول ساخته‌اند تا راحتی و ابهت میهمانان (که تصاویرشان با لباسهای فاخر و بلند بر دیوارهای پارسه نقش بسته) هنگام بالا رفتن حفظ شود. بالای پلکان‌ها، بنای ورودی تخت جمشید، «

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
» یا «
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
» یا دروازه ملل، قرار گرفته‌است. ارتفاع این بنا ۱۰ متر است. این بنا یک ورودی اصلی و دو خروجی داشته‌است که امروزه بقایای دروازه‌های آن برجاست. بر دروازهٔ غربی و شرقی طرح مردان بالدار و بر و طرح دو گاو سنگی با سر انسانی حجاری شده است‌. این دروازه‌ها در قسمت فوقانی با شش کتیبهٔ میخی تزیین یافته‌اند. این کتیبه‌ها پس از ذکر نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به اختصار بیان می‌کند که: «هر چه بدیده زیباست، به خواست اورمزد انجام پذیرفته‌است.»
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

دو دروازه خروجی یکی رو به جنوب و دیگری رو به شرق قرار دارند و دروازه جنوبی رو به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، یا کاخ بزرگ بار، دارد.

 

پلکان‌های کاخ آپادانا

 

200px-Persepolis_Apadana_noerdliche_Treppe_Detail.jpg

کاخ آپادانا در شمال و شرق دارای دو مجموعه پلکان است. پلکان‌های شرقی این کاخ که از دو پلکان - یکی رو به شمال و یکی رو به جنوب - تشکیل شده‌اند، نقوش حجاری‌شده‌ای را در دیوار کنارهٔ خود دارند. پلکان رو به شمال نقش‌هایی از فرماندهان عالی‌رتبهٔ نظامی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و پارسی دارد در حالی که گل‌های نیلوفر آبی را در دست دارند، حجاری شده‌است. در جلوی فرماندهان نظامی افراد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در حال ادای احترام دیده می‌شوند. در ردیف فوقانی همین دیواره، نقش افرادی در حالی که هدایایی به همراه دارند و به کاخ نزدیک می‌شوند، دیده می‌شود.

کاخ‌ها و ساختمان‌ها

 

 

کاخ آپادانا

 

 

270px-Persepolis001.jpg

 

کاخ آپادانا از قدیمی‌ترین کاخ‌های پارسه است. این کاخ که به فرمان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بنا شده‌است، برای برگزاری جشن‌های نوروزی و پذیرش نمایندگان کشورهای وابسته به حضور پادشاه استفاده می‌شده‌است.

این کاخ توسط پلکانی در قسمت جنوب غربی آن به «کاخ تچرا» یا «کاخ آینه» ارتباط می‌یابد. کاخ آپادانا از ۷۲ ستون تشکیل شده‌است که در حال حاضر ۱۴ ستون آن پابرجاست ته ستونهای ایوان کاخ گرد ولی ته ستونهای داخل کاخ مربع شکل می‌باشد

 

کاخ تچر

 

تچر یا تچرا به معنای خانه زمستانی می‌باشد.این کاخ نیز به فرمان داریوش کبیر بنا شده و کاخ اختصاصی وی بوده‌است. روی کتیبه‌ای آمده : «من داریوش این تچر را ساختم.»

این کاخ یک موزه خط به شمار می‌رود از پارسی باستان گرفته در این کاخ کتیبه وجود دارد تا خطوط پهلوی بالای ستون‌ها از نمای جلویی‌های مصری استفاده شده‌است. قسمت اصلی کاخ توسط داریوش بزرگ و ایوان و پلکان سنگی جنوبی توسط خشایارشا و پلکان سنگی غربی توسط اردشیر دوم بنا شده‌است

کاخ هَدیش

 

این کاخ که کاخ خصوصی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است در مرتفع‌ترین قسمت صفهٔ پارسه قرار دارد. این کاخ از طریق دو مجموعه پلکان به کاخ ملکه ارتباط دارد. احتمال می‌رود آتش سوزی از این مکان شروع شده باشد به خاطر نفرتی که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از خشایارشا داشتند به خاطر به آتش کشیده شدن آتن به دست وی. رنگ زرد سنگ‌ها نشان دهنده تمام شدن آب درون سنگ‌ها به خاطر حرارت است. اینجا مکان کوچکی بوده ۶*۶ ستون قرار داشته‌است. به خاطر ویرانی شدیدی که شده اطلاعات زیادی در مورد این کاخ در دسترس نیست خیلی‌ها از اینجا به عنوان کاخ مرموز نام برده‌اند. هدیش به معنای جای بلند می‌باشد و چون خشایارشا نام زن دوم او هدیش بوده‌است نام کاخ خود را هدیش میگذارد این کاخ در جنوبی‌ترین قسمت صفه قرار دارد و قسمت‌های زیادی از کف از خود کوه می‌باشد

کاخ ملکه

 

این کاخ توسط خشایارشا ساخته شده‌است و به نسبت سایر بناها در ارتفاع پایین‌تری قرار گرفته‌است. بخشی از این کاخ در سال ۱۹۳۱ توسط شرق‌شناس مشهور، پرفسور

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، خاکبرداری و از نو تجدیدبنا شد و امروزه به عنوان موزه و ادارهٔ مرکزی تأسیسات پارسه مورد استفاده قرار گرفته‌است.

کاخ صدستون

 

وسعت این کاخ در حدود ۴۶۰۰۰ مترمربع است و سقف آن به‌وسیلهٔ صد ستون که هر کدام ۱۴ متر ارتفاع داشته‌اند، بالا نگه داشته می‌شده‌است.

کاخ شورا

 

به این مکان کاخ شورا یا تالار مرکزی می‌گویند. احتمالاً شاه در اینجا با بزرگان به بحث و مشورت می‌پرداخته‌است. با توجه به نقوش حجاری شده، از یکی از دروازه‌ها شاه وارد می‌شده و از دو دروازه دیگر خارج می‌شده‌است. به این دلیل به این جا کاخ شورا می‌گویند که در اینجا دوسر ستون انسان وجود داشته که جاهای دیگری نیست و سر انسان سمبل تفکر است.

آرامگاه‌های شاهنشاهان

 

در فاصله ۶ و نیم کیلومتری از پارسه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار دارد.در نقش رستم آرامگاهای شاهنشاهانی مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
٫
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
٫
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
واقع است.آرامگاه پنجمی هم هست که نیمه کاره باقی مانده و احتمالا متعلق به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.

ساختمان خزانهٔ شاهنشاهی

 

این ساختمان که از چندین تالار، اطاق و حیاط تشکیل شده‌است با دیوار عظیمی از بقیهٔ پارسه جدا می‌شود.

کتیبه‌های گلی

 

در حفاری‌های انجام شده در محل پارسه تعداد بسیار کتیبه‌های گلی که در انبارهای زیر پارسه انباشته شده که بر اثر سوختن پارسه پخته شدند یافت شد و همگی به آمریکا ارسال شد که متاسفانه در بین راه تعداد بسیاری از آنها از بین رفتند و مقدار مانده نیز به علت جنگ جهانی دوم در انبارهای دانشگاه آمریکا ماند و ترجمه نشد . سر انجام بخشی از آنها ترجمه که مشخص شد حاوی دفاتر حسابداری امپراتوری هخامنشی است و فراتر از آن مشخص شد ایرانیان در آن زمان چگونه می زیسته اند به عنوان مثال مشخص شد کلیه کارگران و مهندسان در ساخت پارسه حقوق در یافت داشته ( شراب - گندم و ... ) و زنان دارای حقوق کامل بوده و حتی مرخصی بارداری داشته و کسانی هم حقوق دریافت میداشته اند تا از کودکان مراقبت کنند متاسفانه در تاریخ ۱۳۸۷ ه ش مشکلات زیادی بر سر این کتیبه‌ها رخ داد به این شکل که تعدادی یهودی با ادعای دست داشتن حکومت جمهوری اسلامی در بمب گزاری‌ها علیه یهودیان تقاضای غرامت کرده و به عنوان مال ایران این کتیبه‌ها را معرفی کردند و تقاضای دریافت این کتیبه‌ها را به عنوان غرامت نمودند .

 

سنگ‌نبشته‌های داریوش بزرگ

 

 

 • شش رَج به سه زبان چندین بار روی چهارچوب‌های اندرونی کاخ داریوش، بالای نگاره‌های داریوش و هم‌راهانش آمده‌است. «داریوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ هخامنشی، کسی که این کاخ را ساخت»

 

 • یک رَج به سه زبان روی پوشاک داریوش؛ هم اکنون در بخش نشان‌های نسک‌خانهٔ میهنی پاریس نهاده‌است. «داریوش شاه بزرگ، پسر ویشتاسب هخامنشی»

 

 • رَج به سه زبان، هجده بار روی رخبام پنجرهٔ همان اندرونی کاخ داریوش بسامد شده‌است. «رخبام پنجره سنگی ساخته شده در کاخ داریش شاه»

 

 • بیست و چهار رَج تنها به زبان پارسی باستان، روی دیوار جنوبی کاخ داریوش. ۰۱ اهورامزدای بزرگ، بزرگ‌ترین ِ بغان، او داریوش شاه را آفرید، او شهریاری را به او ارزانی داشت؛ بخواست اهورامزدا داریوش شاه است. ۰۲ داریوش شاه گوید: این کشور پارس که اهورامزدا به من ارزانی داشت، زیبا، دارنده اسبان خوب، دارندهٔ مردان خوب، به خواست اهورامزدا و نیز من داریوش شاه، از دیگری نمی‌ترسد. ۰۳ داریوش شاه گوید: اهورامزدا مرا یاری کند، با بغان خاندان شاهی و این کشور را اهورامزدا از دشمن، از خشک‌سالی، از دروغ بپاید! به این کشور نه دشمن، نه خشک‌سالی، نه دروغ بیاید؛ این را من چون بخشایشی از اهورامزدا با بغان خاندان شاهی درخواست می‌کنم. باشد که این نیکی را اهورامزدا با بغان خاندان شاهی به من بدهد.
 • به زبانهای ایلامی و اکدی هر کدام بیست و چهار رَج. نوشتهٔ پارسی باستان ندارد. ۰۱ من داریوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای بسیار، پسر ویشتاسپ هخامنشی هستم. ۰۲ داریوش شاه گوید: به خواست اهورامزدا این‌ها هستند کشورهایی که من افزون بر مردم پارسی، از آنِ خود کردم، که از من ترسیدند و به من باژ دادند: ایلام، ماد، بابل، ارابایه، آشور، مسر، ارمنیه، کبدوکیه، سارد، ایونی‌هایی خشکی و (آن‌ها) که کنار دریا هستند، و کشورهایی که آن سوی دریا هستند، اسَگرتیا، پارت، زرنگ، هرات، بلخ، سغد، خوارزم، ثتگوش، رخج، سند، گندار، سَکَ، مَکَ. ۰۳ داریوش شاه گوید: اگر اینگونه بیندیشی «از دیگری نترسم» این مردم پارس را بپای؛ اگر مردم پارس پاییده شوند، از این پس شادی پیوسته به دست اهورا بر این خاندان فرو خواهد رسید.

 

 • سه زبانه، پارسی باستان ده رَج، ایلامی هفت رَج و اکدی هشت رَج، روی دو لوح طلایی و دو لوح سیمین که هم اکنون در تهران نگه‌داری می‌شوند. ۰۱ داریوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ هخامنشی. ۰۲ داریوش شاه گوید: این است شهریاری که من دارم، از سکاهای آن سوی سغد، از آن جا تا کوش (اتیوپی)، از هند، از آن جا تا سارد، که آن را اهورامزدا،؛ بزرگ‌ترین ِ بغان بر من ارزانی داشت. اهورامزدا مرا و خاندان مرا بپاید.

 

 • سه زبانه هر زبان یک رَج، روی دست‌گیرهٔ دری از سنگ لاجورد ساختگی. «دست‌گیرهٔ در از سنگ گران‌بهایی ساخته شده در کاخ داریوش شاه»
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

سنگ نوشته‌های

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
:

 

 

 • خدای بزرگ اهورامزدا است، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که آدم را آفرید، که شادی را برای آدم آفرید، که خشایارشا را شاه کرد٬ یک شاه از بسیاری٬یک فرمان‌دار از بسیاری.

 

 • من خشایارشا٬ شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌های دارندهٔ همه گونه مردم، شاه در این زمین ِ بزرگِ دور و دراز. پسر داریوش شاه هخامنشی.

 

 • شاه خشایارشا گوید: به خواست اهورامزدا این دالانِ همه کشورها را من ساختم. بسیار (ساختمان) خوب دیگر در این (شهر) پارس ساخته شد٬ که من ساختم و پدر من ساخت. هر بنایی که زیبا دیده می‌شود ٬آن همه را بخواست اهورامزدا ساختیم.

 

 • شاه خشایارشا گوید: اهورامزدا مرا و شهریاری مرا بپاید و آن چه را که به دست من ساخته شده و آن چه را که به دست پدر من ساخته شده، آن را اهورامزدا بپاید.

 

 • شاه خشایارشا گوید: داریوش را پسران دیگری بودند٬ ولی چنان که اهورامزدا را کام بود٬ داریوش٬ پدر من٬ پس از خود٬ مرا بزرگ‌ترین کرد. هنگامی که پدر من داریوش از تخت کنار رفت٬ به خواست اهورامزدا من بر جای‌گاه پدر شاه شدم. هنگامی که من شاه شدم٬ بسیار ساختمان‌های والا ساختم. آن چه را که به دست پدرم ساخته شده بود٬ من آن را پاییدم و ساختمان دیگری افزودم. آن چه را که من ساختم و آن چه که پدرم ساخت آن همه را به خواست اهورامزدا ساختیم.

 

 • شاه خشایارشا گوید: پدر من داریوش بود؛ پدر داریوش ویشتاسب نامی بود. پدر ویشتاسب ارشام نامی بود. هم ویشتاسب و هم ارشام هر دو در آن هنگام زنده بودند٬ اهورامزدا را چنین کام بود٬ داریوش٬ پدر من٬ او را در این زمین شاه کرد. زمانی که داریوش شاه شد٬ او بسیار ساختمان‌های والا ساخت.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

جایگاه کنونی این سازه

 

در دورهٔ نو و با بازگشت و پیدایش حس میهن خواهی در میان ایرانیان و ارجگذاری به گذشتگان این سرزمین، پارسه اعتبار بسیاری یافت. در زمان حکمرانی خاندان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در ایران به این بنا توجه فراوانی گردید و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را در این سازهٔ کهن انجام داد. با آغاز رویداد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این سازه را یادگار شاهان خواندند و بسیار مورد بی‌مهری قرار دادند.از جمله
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب برای تخریب آن عازم شد، اما با مقاومت مردم و پرسنل پارسه ناکام ماند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ولی امروزه می‌توان پارسه را نام‌آورترین و دوست‌داشتنی‌ترین سازه در ایران و در میان ایرانیان و همچنین نماد شکوه گذشتگان دانست.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در ۹۵ کیلومتری شمال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ۵۰ کیلومتری شهر باستانی پارسه و حدود ۱۰ کیلومتری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر روی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ساخته شده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بین این دو محوطهٔ باستانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو (پارسه و پاسارگاد) در کنار آرامگاه کوروش و در دل تنگه بلاغی جریان داد.با آبگیری این سد مخالفت‌های بسیاری صورت گرفته‌است.معترضان به آب گیری سد سیوند معتقدند آب گیری این سد پیامدهای ناگواری را برای میراث فرهنگی و طبیعی منطقهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به همراه خواهد داشت. متاسفانه سر انجام این سد در فروردین ۱۳۸۶ ه ش توسط اقای احمدی نژاد آبگیری شد . شایان ذکر است که عمر مفید سد ۳۰ سال تخمین زنده شده است اما کارشناسان تاثیر تخریبی این سد را بسیار زیاد دانسته و اعلام میداشتند یک پروژه سی ساله عمر مفید باعث تخریبی در آثار ملی و ضربه به آنها خواهد شد .

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...