رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

بررسي حلقه هاي کنترلي بويلر

 

کنترل جریان آب تغذیه HP

 

هدف:

این حلقه جریان آب تغذیه به درام، HP معادل با جریان بخار HP خروجی از بویلر را حفظ میکند هنگامی سطح درام ثابت نگهداشته میشود که بیشتر یک رنج نامحدود بخار خواسته شود.

تغییرات بخار خواسته شده موجب تغییرات جریان آب تغذیه و در نتیجه افزایش و کاهش سطح درام است، سطح آب درام وقتیکه جریان بخار افزایش می یابد کاهش می یابد و بر عکس، افزایش ناگهانی در بخار خواسته شده موجب کاهش فشار درام و افزایش دمای بدنه درام موجب افزایش موقتی سطح درام بواسطه افزایش حجم حباب های بخار میشود اما مقدار واقعی آب داخل درام تغییر نمیکند. همینطور کاهش ناگهانی در بخار خواسته شده موجب افزایش فشار درام و کاهش دمای بدنه موجب کاهش موقتی سطح درام بواسطه کاهش حجم حباب های بخار میشود اما مقدار واقعی آب داخل درام تغییر نمی کند . بنابراین انبساط و انقباض سطح آب، هنگامی که مقدار واقعی سطح درام تغییر نمی کند، اتفاق می افتد .

شرح کنترل:

 

ترانسمیتر (HAD30CL001/CL002-CL01) سطح درام HP را اندازه میگیرند. همانطور که میدانید آب داخل درام در فاز اشباع است و برای هر مقدار دانسیته معادل وجود دارد. سیگنال سطح درام بوسیله فشار درام از طریق FUNCTION GENERATOR ارسال میشود. بنابراین دو ترانسمیتر (HAD30CP001/CP002) فشار درام HP را اندازه گیری میکند .

یکی از دو سیگنال عمل کننده برای سیگنال های فشار درام مانند حالتهای زیر بکار برده میشود .

 

دو سیگنال چک خواهد شد . آیا در رنج mA 20-4 هستند .

اگرهر دو سیگنال در رنج a/m است . سپس اختلاف مطلق آنها محاسبه خواهد شد و با مقدار ثابت (20%) مقایسه خواهد شد اگر انحراف زیاد نبود سپس متوسط دو سیگنال محاسبه خواهد شد و نتیجه نهایی در نظر گرفته میشود .

اگر یکی از آنها در رنج نبود دیگری انتخاب خواهد شد و یک آلارم ظاهر خواهد شد .

اگرهر دو سیگنال در رنج هستند اما اختلاف آنها بالاست، سپس آنکه بزرگتر است انتخاب خواهد شد و آلارم ظاهر خواهد شد .

اگر هر دو سیگنال خارج از رنج بودند سپس حلقه به حالت دستی رفته و آلارم ظاهر خواهد شد .

هر سیگنال نشان داده شده و ثبت میشود. همچنین سیگنال آلارم بالا بر اساس هر setting list تعریف میشود .

سیگنال باينری بعدی شامل (PSH1 , PSH2 , PSH3 ,PSH4) برای مراحل لا جیک راه اندازی توقف HRSG ارسال میگردد .

سه سیگنال سطح بوسیله نتیجه سیگنال فشار از طریق سه ضرب کننده اختلاف ارسال میشود و سپس سه سیگنال سطح ارسال شده نمایش داده شده و ثبت خواهد شد .

2 از 3 سیگنال عمل کننده برای ارسال سه سیگنال سطح درام مانند حالتهای زیر بار میرود

a) سه سیگنال با هم چک میشوند در رنج میباشند (4-20ma)

b) اگر همه آنها در رنج هستند , سپس متوسط آنها محاسبه میشود .

c)سه سیگنال ارسال شده با مقدار متوسط مقایسه خواهد شد . اگر اختلاف بزرگتر از 2% است سیگنال ارسال شده رد خواهد شد و سیگنال a/m برای سیگنال های بعدی بکار گرفته خواهد شد . اگر همه سه سیگنال قابل قبول باشد سپس متوسط آنها محاسبه شده و سطح درام hp ( 2 از 3 ) ارسال خواهد شد که نشان داده شده و ثبت خواهد شد .

d)اگر یک سیگنال خارج از محدوده باشد،یک آلارم ظاهر خواهد شد و متوسط سیگنال های دیگر برای نتیجه در نظر گرفته میشود .

e) اگر دو سیگنال یا بیشتر رد شود،سپس حلقه به حالت دستی رفته و آلارم ظاهر خواهد شد .

f) هر سیگنال ارسال شده نمایش داده شده و ثبت میشود .

g) سیگنال نتیجه همچنین نمایش داده شده و ثبت میشود .

h) سیگنال های باینری شامل (LSH1 , LSH2 ) سیگنال نتیجه را برای مراحل لاجیک راه اندازی HRSG ارسال میکنند .

لینک به دیدگاه

دو مد برای کنترل سطح درام وجود دارد : تک المانی و سه المانی

در تک المانی سطح درام ارسال شده با Set Point مقایسه می شود و سپس سیگنال خطا در یک کنترل PID استفاده شد خروجی کنترلر (4-20mA )به کنترل والو انتخاب شده برای وضعیت درست و کنترل مقادیر فرآیند ارسال می شود.در مد سه المانی جریان آب تغذیه و جریان بخار اندازه گیری شده ارسال می شود و در کنترل سطح درام سهیم خواهد بود.جریان بخار سوپر هیتر HP بوسیله دو ترانسمتر اندازه گیری می شود (LAB30CF001/CF002 ) هر دو سیگنال جریان بخار بوسیله سیگنال فشار و دمای بخار تصحیح خواهد شد.سیگنال دما نتیجه یک از دو (LAC30CT001/CT002) از حلقه کنترل دمای بخار سوپر هیتر و سیگنال فشار بوسیله LAB30CP001 اندازه گیری می شود می دانید که PT روی خط بخار HP قبل از MR Stop Valve قرار دارد .وقتی که PT بخارHP دچار اختلال است فشار درام HP برای اطمینان بیشتر مانند یک مقدار نامناسب در نظر گرفته می شود .

فشار بخار HP ( LAB30CP001 )نشان داده شده و ثبت می شود و سیگنال آلارم بالا بر اساس Setting/IST تعریف می شود .

سیگنال فشار دما در یک F.G بکار برده می شود و خروجی F.G از طریق دو ضرب کننده اختلاف بر جریان بخار اثر خواهد کرد. خروجی افزاینده ارسال شده از جریان بخار نشان داده شده و ثبت می شود یکی از دو سیگنال ارسال شده از سیگنالهای جریان بخار بکار گرفته شده و نتیجه آن نشان داده شده و ثبت می شود.سیگنال نتیجه مد سه المانی بر اساس یک سیگنال Feed Forward از طریق یک جمع کننده اثر خواهد کرد که خروجی کنترل اصلی Master بر اساس ورودی های دیگر دریافت می شود .

سیگنال باينری شامل (FSH) برای مراحل لاجیک راه اندازی HRSG ارسال می شود .

جریان آب تغذیه HP بوسیله (LAB30CF001/CF002) انذازه گیری می شود .و همه سیگنالها بوسیله دمای آب تغذیهHP( LAB30CT001) از طریق ضرب کننده اختلاف تصحیح می شود سیگنالهای جریان ارسال شده نمایش داده شد و ثبت می شود.یکی از دو سیگنال عمل کننده برای سیگنال های جریان آب تغذیه HP بکار برده می شود و سیگنال نتیجه نمایش داده شده و ثبت می شود و نهایتا در دومین کنترل بکار گرفته می شود .Slave Controller که خروجی جمع کننده Feed Forward بر اساس Set point دریافت می شود.

بعلاوه جریان ری سیرکوله HP از سیگنال جریان آب تغذیه HP استنتجاج می شود.

آب سیر کوله HP بوسیله ( LAB31CF001) اندازه گیری می شود و سیگنال مربوطه بویسله سیگنال دمای خروجی اکونومايزر HP که از حلقه TC آب تغذیه خروجی اکونومايزر HP میاید ارسال می شود .سیگنال ارسال شده جریان نمایش داده می شود و ثبت می شود (تذکر :فقط در طول راه اندازی سرد HRSG. ری سیر کوله HP در مدار خواهد بود ) .

کنترلر های Slave و اصلی از نوع PID هستند.

در ابتدا برای مد سه المانی مراتب ذیل تعریف می شود.

A)وقتی جریان بخار بیشتر از 20%افزایش می یابد حلقه به مد سه المانی می رود.

B )وقتی جریان بخار 15%کاهش می یابدحلقه به مد تک المانی می رود.

(LAB30AA011/AA012) هر یک کنترل والو های 100%ظرفیت هستند و یکی از آنها بوسیله اپراتور انتخاب می شود وقتی که خروجی های برد Auto/MAN بالای 5%(در ابتدا) است یک فرمان بسته شدن مختص به والو موتوری ارسال می شود وقتی که خروجی زیر 3%(در ابتدا) است یک فرمان بسته شدن ارسال خواهد شد.

مقدارSet Point دستی بوسیله اپراتور بر اساس دستورالعمل بهره برداری سازنده تنظیم می شود .

مقدار Set Point راه اندازی وقتی که فشار درام کمتر از 53Bar باشد بطور اتوماتیک انتخاب مي شود .

یک سوئیچ Bum less برای انتخاب بین مد های تک المانی و سه المانی فراهم شده است.

یک سوئیچBump less برای انتخاب بین set Point حالت دستی و راه اندازی فراهم شده است.

یک سوئیچ Bump less برای انتخاب مد بهره برداری دستی/ اتوماتیک فراهم شده است.

یک سوئیچ Bump less برای انتخاب بین CV1 و CV2فراهم شده است.

توجه: پارامترهای (KP ,Ti, Td برای کنترلر PID اصلی مد سه المانی و کنترلر PID تک المانی یکسان خواهد بود از اینرو دو کنترلر PID اختلاف برای اهداف ذکر شده فوق در نظر گرفته می شود.

لینک به دیدگاه

کنترل جریان آب تغذیه IP :

 

این حلقه جریان آب تغذیه درامIP را معادل با جریان بخار IP خروجی از بویلر حفظ میکند . هنگامی سطح آب در درام ثابت نگه داشته میشود که بیشتر یک رنج نامحدود بخار خواسته شود .

 

شرح کنترل:

 

سه ترانسمیتر (HAA20CL001/CL002/CL003) سطح درام IP را اندازه گیری میکنند .

سیگنال باينری برای تولید آلارم (L ,H بر اساس setting list ) عمل میکند . سه سیگنال سطح درام IP بطور جدا گانه ارسال میشود .

يكي از دو سیگنال عمل کننده سیگنال های سطح بر اساس حالت های زیر بکار برده میشود .

(1 سه سیگنال چک میشود آیا در محدود 4-20 ma است .

(2اگر همه سیگنال ها در محدوده هستند، متوسط آنها محاسبه خواهد شد .

سیگنال های آلارم با مقدار متوسط مقایسه میشود اگر اختلاف بیشتر از 2% است سیگنال مربوطه رد خواهد بود و سیگنال عمل کننده a/m از سیگنال های دیگ بکار برده میشود . اگر هر سه سیگنال قابل قبول است , متوسط آنها محاسبه شده و سطح درام IP در نظر گرفته میشود (2 از 3) که نشان داده شده و ثبت میشود .

(3اگر یک سیگنال خارج از رنج باشد یک آلارم ظاهر خواهد شد و متوسط سیگنال های دیگر در نظر گرفته شده و نتیجه حاصل میشود .

(4 اما اگر دو سیگنال یا بیشتر رد شود سپس حلقه به حالت دستی رفته و یک آلارم ظاهر میشود .

(5سیگنال باينری عمل کننده (LSH2,LSH1 )سیگنال نتیجه را برای لاجیک مراحل راه اندازی ارسال می کند.

دو مد برای کنترل سطح درام وجود دارد، مد تک المانی و مد سه المانی در مد تک المانی سطح درام با مقدار Set Point مقایسه می شود سپس سیگنال خطا در کنترلر PID بکار گرفته می شودو خروجی کنترلر (4-20mA )به کنترل در انتخاب شده برای تعیین موقعیت صحیح ارسال می شود و تغییرات سیستم کنترل می شود.

در مد سه المانی جریان آب تغذیه و جریان بخار اندازه گیری می شود که در کنترل سطح درام موثر هستند.جریان بخار سوپر هیتر IP بوسیله یک ترانسمیتر اندازه گیری می شود(LBA20CF001 )سیگنال جریان بخار بوسیله سیگنال فشار و دمای بخار تصحیح می شود سیگنال دما نتیجه یک از دو سیگنال (LBA20CT001/CT002 )و سیگنال فشار بوسیله (LAB20CP001 )اندازه گیری می شود.

سیگنال های دما و فشار در یک Function Generator , F(X,Y) بکار گرفته می شود و خروجی F.G از طریق ضرب کننده بر جریان بخار موثر است.خروجی ضرب کننده در جریان بخار سهیم است که نشان داده شده و ثبت می شود.سیگنال با نیری عمل کننده FSTL برای مرحله لاجیک راه اندازی ارسال می شود .سیگنال ارسالی در مد سه المانی بر اساس سیگنال Feed Forward از طریق یک جمع کننده اثر خواهد کرد که خروجی کنترلر اصلی بر اساس ورودی دیگر دریافت می شودهر سیگنال دما نمایش داده شده و ثبت می شود .همچنین سیگنال نتیجه (1از2) نشان داده شده و ثبت می شود و آلارمهای بالای پایین بر اساس Setting List تعریف می شود.بعلاوه جریان بخار Pegging به سیگنال جریان بخار IP اضافه می شود .جریان بخار Pegging بوسیله( LBA21CF001 ) اندازه گیری می شود و بوسیله فشار و دمای بخار سوپر هیتر IP جبران می شود.( LBA20CP001 )نتیجه (1از2) (LBA20CT001/CT002 )از حلقه کنترل( سطح تانک دی اریتور)تذکر آنکه بخار Pegging فقط هنگامی استفاده می شود که سوخت مصرفی GTگازوئیل است و هیتر آب تغذیه بای پس است.

جریان آب تغذیه بوسیله LAB20CF001) )اندازه گیری شده و سیگنال بوسیله دمای آب تغذیه(LAB20CT001) از طریق ضرب کننده تصحیح می شود . سیگنال های جریان ارسال شده اندازه گیری و ثبت می شود و نهایتا در دومین کنترل بکار گرفته می شود.(Salve Controller) . Set Point کنترلرSalve خروجی جمع کننده Feed Forward است.کنترلر اصلی و Slave از نوع PID هستند.

تذکر: فقط هنگامی که HRSG بصورت سرد راه اندازی می شود جریان اّب IP ری سیر کوله کمتر از جریان آب تغذیه خواهد بود . جریان IP ری سیر کوله بوسیله (LAB21 CF001 ) اندازه گیری میشود و سیگنال مربوطه نشان داده و ثبت میشود سیگنال دمای آب تغذیه نمایش داده شده و ثبت می شود .

لینک به دیدگاه

ابتدا در مد سه المانی موارد زیر تعریف میشود

1)وقتی جریان بخار بیشتر از 20% افزایش می یابد حلقه به مد سه المانی می رود .

2)وقتی جریان بخار کمتر از 15% شود حلقه به تک المانی میرود .

( LAB20AA012 , LAB20AA011 ) کنترل ولوهایی هستند که یکی از آنها بوسیله اپراتور انتخاب می شود می تواند 100% ظرفیت را تامین کند .

Set Point در حالت دستی مقداری است که بوسیله اپراتور بر اساس دستورالعملهای بهره برداری تهیه شده تنظیم می شود .

Set Point راه اندازی مقداری است که بصورت اتوماتیک وقتی که فشار درام HP کمتر از53.2bar است انتخاب می شود .

یک سوئیچ bump less برای انتخاب بین مد های تک و سه المانی فراهم شده است .

یک سوئیچ bump less برای انتخاب بین Set Point دستی و راه اندازی فراهم شده است .

یک سوئیچ bump less برای انتخاب بهره برداری در حالت دستی / اتوماتیک فراهم شده است .

یک سوئیچ bump less برای انتخاب CV1 و CV2 فراهم شده است .

 

تذکر : میدانید که پارامتر های ( KP , Ti , Td) برای کنترل PID اصلی در مد سه المانی و کنترلر PID در تک المانی یکسان نخواهد بود . بنابر این کنترلر PID اختلاف،برای اهداف فوق در نظر گرفته خواهد شد.

 

کنترل جریان آب کندانیست به دی اریتور :

 

این حلقه جریان ورودی آب کندانیست به دی اریتور را معادل با جریان خروجی از دی اریتور حفظ میکند، هنگامی سطح کندانیست در دی اریتور ثابت نگهداشته میشود که بیشتر یک رنج نامحدود بخار خواسته میشود ( در خواست آب تغذیه IP , HP )

 

شرح کنترل:

 

وقتی که جریان آب تغذیه IP/HP افزایش می یابد سطح آب تانک در دی اریتور کاهش می یابد و بر عکس

سه ترانسمیتر (HAD10CLOO1/CL002/CLOO3 ) سطح تانک دی اریتور را اندازه گیری میکند . سیگنال های باينری برای تولید آلارم ها استفاده میشود .( H وL بر اساس( Setting List )سه سیگنال سطح بطور جداکانه عمل میکند . 2 از 3 سیگنال عمل کننده،سه سیگنال سطح بشرح زیر بکار برده میشود .

(1 سه سیگنال چک می شود. آیا در رنج هستند (4-20 ma )

(2اگر همه سیگنالها در محدوده هستند، پس مقدار متوسط آنها محاسبه می شود

سیگنال های سطح با مقدار متوسط مقایسه میشود. اگر اختلاف بیشتر از 2% است سیگنال مربوطه رد خواهد شد و سیگنال عمل کننده a/m از سیگنالهای دیگر بکار برده خواهد شد . اگر هر سه سیگنال قابل قبول باشد متوسط آنها محاسبه شده سطح تانک در نظر گرفته میشود( 2از 3 ) که نمایش داده میشود و ثبت میشود .

(3اگر یک سیگنال اختلاف دارد یک آلارم ظاهر خواهد شد و متوسط سیگنالهای دیگر برای سیگنال نتیجه در نظر گرفته میشود .

(4اما اگر دو سیگنال یا بیشتر رد شود سپس حلقه کنترل به حالت دستی رفته و یک آلارم ظاهر خواهد شد .

سیگنال باينری عمل کننده (LSH1 ) برای مرحله لاجیک راه اندازی HRSG ارسال میشود .

دو مد برای کنترل سطح تانک وجود دارد تک المانی و سه المانی

در تک المانی سطح تانک دی اریتور با مقدار Set Point مقایسه شده و سپس سیگنال خطا در کنترلر PID و خروجی کنترلر (4-20ma ) برای تعیین موقعیت موقعیت درست کنترل ولو انتخاب شده برای کنترل مقادیر فرآیند ارسال میشود .

در مد سه المانی سیگنال های جریان آب تغذیه HP و LP ( این سیگنال ها از حلقه های کنترل درام HP و IP گرفته میشود ) جریان آب تغذیه دی اریتور و جریان بخار Pegging در سیستم کنترل سطح تانک دی اریتور سهیم است . کلیه سیگنالهای جریان آب تغذیه HP و IP مانند سیگنال Feed Forward از طریق یک جمع کننده استفاده میشود .

جریان آب تغذیه دی اریتور بوسیله (LAB/0CF001/CF002 ) اندازه گیری میشود و همه سیگنالها بوسیله دمای آب تغذیه دی اریتور ( LAB/0CT001 ) از طریق دو ضرب کننده اختلاف تصحیح میشود سیگنال ارسالی نمایش داده شده و ثبت میشود .

سپس یکی از دو سیگنال عمل کننده از سیگنالهای جریان آب تغذیه استفاده میشود و نتیجه نمایش داده شده و ثبت میشود . در نهایت اولین کنترلر بکار گرفته میشود (کنترلرSlave ) که Set Point مربوطه از خروجی یک جمع کننده می آید که سیگنالهای جریان آب HP و IP و خروجی ها کنترلر اصلی ( کنترلرهای اصلی و Slave از نوع PID هستند) Feed Forward را محاسبه میکنند .

بعلاوه جریان بخار Pegging با سیگنال جریان آب تغذیه جمع میشود . جریان بخار Pegging بوسیله (LBA21CF001 )اندازه گیری میشود و بوسیله فشار و دمای بخار سوپر هیتر IP جبران میشود .(LBA20CP001 ) (نتیجه یکی از دو سیگنال (LBA20CT001/CT002 )از حلقه کنترل سطح درام IP ) سیگنال ارسالی جریان بخارPegging نمایش داده شده و ثبت می شود.دمای آب تغذیه دی اریتور (LAB10CT001) نشان داده شده و ثبت می ود.

توضیح اینکه بخار Pegging فقط هنگامی استفاده می شود که C.T از سوخت مایع استفاده می کند و هیتر آب تغذیه بای پس است .

لینک به دیدگاه

چند تعریف در مورد مد سه المانی

A ) وقتی جریان آب تغذیه HP وIP به بیشتر از 20% افزایش یابد حلقه به مد سه المانی می رود.

B )وقتی جریان آب تغذیه HPوIP به کمتر از15%کاهش یابد حلقه به مد تک المانی می رود .

(LAB10AAD11/012) و لوله های کنترلی با 100% ظرفیت هستند که یکی از آنها توسط اپراتور انتخاب می شود.

وقتی که خروجی برد Auto/MAN بالای 5% (در ابتدا)است یک فرمان باز شدن به (LAB10AA101) فرستاده می شود.

وقتی که خروجی زیر3%(در ابتدا) است یک فرمان بسته شدن بهA/M MR فرستاده می شود.

مقدار Set Point حالت دستی که توسط اپراتور تنظیم می شود بر اساس دستور العمل تهیه کننده است .مقدار Set Point راه اندازی به صورت اتوماتیک انتخاب می شود و این در حالی است که فشار درام HP کمتر از 53bar است.

یک سوئیچ Bump less برای انتخاب بین مد تک المانی و سه المانی فراهم شده است .

یک سوئیچBump less برای انتخاب set Point برای حالت دستی و راه اندازی فراهم شده است .

یک سوئیچ Bump less برای انتخاب مد بهره برداری دستی / اتوماتیک فراهم شده است.

یک سوئیچ Bump less برای انتخاب CV1 وCV2 فراهم شده است.

تذکر: پارامتر های (KP ,Ti, Td )برای کنترلر اصلی PID از مد سه المانی و کنترلر PID مد تک المانی یکسان نخواهد بود بنابراین کنترلر PID برای اهداف ذکر شده فوق در نظر گرفته شده است.

لینک به دیدگاه

حلقه كنترل بار:

 

هدف:

این حلقه بار HRSG را بر اساس بار G.T و سیگنال بار HRSG که از سیستم توضیع بار واحد ارسال می گردد حفظ می کند.

 

شرح کنترل:

موقعیت دمپر دایورتور بوسیله (HMA20CG001 ) اندازه گیری می شود و سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت می شود و با Set Point محاسبه شده یا انتخاب شده بوسیله سیستم کنترل , بر اساس مراحل بعدی مقایسه خواهد شد .

(1 هنگامی که HRSG راه اندازی شد . بسته به حالت راه اندازی ،یک مقدار از پیش تعیین شده انتخاب میشود بر اساس درخواست باز کردن دمپر دایورتر،در این حالت حلقه کنترل از طریق لاجیک مهیا شده SET Point راه اندازی را دنبال میکند .

(2بعد از راه اندازی HRSG , دو امکان درخواست برای HRSG وجود دارد : اول درخواست بهره برداری بار نرمال که 100% خواهد بود و دوم درخواست حرکت برگشت ( Run back ) که بر اساس شروط توربین توسط سازنده توربین تعریف میشود .فرمان بار A/M از طریق لاجیک مهیا شده انتخاب خواهد شد .

(3هنگام توقف HRSG بسته به حالت ،یک مقدار از پیش تعیین شده بر اساس فرمان باز کردن دمپر دایورتر انتخاب خواهد شد. در این حالت حلقه کنترل از طریق لاجیک مهیا شده به Set Point توقف میرود .

(4 وقتی اختلاف دمای بین فلزات بالا و پایین درام از 110سانتی گراد بیشتر شود موقعیت دمپر درایورتر در حالت قبلی قرار میگیرد Set Point انتخاب شده از بلوک محدود کننده عبور خواهد کرد سپس با فرآیند اختلاف مقایسه خواهد شد (موقعیت دمپر دایورتر ) این سیگنال خطا بوسیله کنترلر PID پردازش می شود و سر انجام محرک هیدرولیک دمپر دایورتر (HMA20AA001 ) به موقعيت طراحی شده هدایت میشود .تریپ HRSG حلقه کنترل را به حالت دستی و خروجی را به صفر خواهد فرستاد .یک سوئیچ Bump less برای انتخاب بین مد بهره داری دستی / اتوماتیک فراهم شده است .یک سوئیچ Bump less برای انتخاب Set Point راه اندازی فراهم شده است .

لینک به دیدگاه

کنترل دمای بخار HP:

 

این حلقه بخار HP را در مقدار تعیین شده حفظ میکند .به منظور ثابت نگهداشتن دمای خروجی از سوپر هیتر ثانویه وحداقل اختلاف دمای جریان بخار HP ،دمای سوپر هیتر بوسیله کنترل ولو آب اسپری که بین سوپر هیتر اولیه و ثانویه نصب شده است کنترل میشود .

 

شرح کنترل:

 

دمای خروجی سوپرهيتر ثانویه بوسیله (LBA30CT001/CT002 ) اندازه گیری میشود. سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت میشود. سپس یکی از دو سیگنال عمل کننده استفاده میشود و سیگنال نتیجه برای فرآیند کنترل در نظر گرفته میشود و با Set Point مقایسه شده و بعد از پردازش بوسیله کنترلر PID به کنترلر PID ثانویه ارسال میشود (آلارم های بالا و پایین بر اساس Setting List برای یکی از دو سیگنال خروجی تعریف میشود ) این سیگنال یرای کنترلر PID یک Set Point میباشد که این سیگنال بوسیله (HAH30CT001/CT002) اندازه گیری میشود. سیگنالهای مربوطه نمایش داده شده و ثبت میشود و آلارمهای بالا و پایین بر اساس Setting List تعریف میشود ). جریان بخار سوپر هیتر HP که دمای لوله بخار سوپر هیت اهمیت دارد بصورت سیگنال Feed Forward در نظر گرفته می شود و به سیگنال خروجی کنترلر PID ثانویه افزوده می شود. سیگنال دیگری که اثر بیشتری روی دمای بخار سوپر هیتر M می باشد که بوسیله (LAE10CF001) اندازه گیری می شودو بوسیله دمای آب تغذیه HP (LAB30CT001) تامین می شود پس نمایش داده شده و ثبت می شود و Set Point کنترلرPID سومی از طریق محاسبه خروجی کنترلر جریان بخار HP محاسبه می شود .خروجی آخرین کنترلر برای موقعیت (LAE10AA001) بهField ارسال می شود.

یک سوئیچ Bumpless برای انتخاب بین حالت مد بهره برداری دستی/اتوماتیک فراهم شده است. وقتی خروجی برد Auto/Man بیشتر از 5%(در ابتدا)است یک فرمان باز کردن به(LAE10AA101 )ارسال می شود وقتی که خروجی کمتر از 3%(در ابتدا)باشد یک فرمان بستن به MV A/M , فرستاده خواهد شد.

لینک به دیدگاه

کنترل دمای آب تغذیه خروجی اکونومايزرHP:

 

این حلقه جریان ری سیر کوله خروجی اکونومانیرر HPرا حفظ می کند طوری که خروجی آب تغذیه خروجی اکونومايزر HP زیر نقطه اشباع باشد.

 

شرح كنترل:

 

دماي اشباع بوسيله يك تابع فشار محاسبه مي شود. با توجه به اينكه فشار درام HP تقريبا" معادل فشار خروجي اكونومايزرHP مي باشد براي توليد SET POINT كنترلرPID بهFG ارسال مي گردد. دماي آب خروجي اكونومايزر HP بوسيله (LAB30CT002 ) اندازه گيري مي شود و سيگنال مربوطه نمايش داده مي شود و آلارم بر اساس Setting list تعريف مي شود. سيگنال خروجي كنترلر PID , TCV را (LAB31AA001 ) در موقعيت طراحي شده محاسبه خواهد كرد.

توجه : فقط هنگامي كه HRSG در حالت سرد راه اندازي مي شود اين حلقه در مدار خواهد بود. يك سوئيچ bump less جهت انتخاب مد بهره برداري اتوماتيك/ دستي فراهم شده است. وقتي كه خروجي AUTO/MAN از 5% بيشتر شد ( در ابتدا ) يك فرمان باز شدن به LAB31AA101 فرستاده خواهد شد و وقتي كه خروجي كمتر از 3% ( در ابتدا) است يك سیگنال بسته شدن بهA/M MV ارسال خواهد شد.

لینک به دیدگاه

کنترل دمای آب تغذیه خروجی اکونومايزرIP:

 

این حلقه جریان ری سیر کوله خروجی اکونومایزرIP را حفظ می کند طوری که خروجی آب تغذیه خروجی اکونومایزرIP زیر نقطه اشباع باشد.

 

شرح کنترل:

 

فشار درام IP بوسیله (HAD20CP001) اندازه گیری می شود ,سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت می گردد و آلارم بالا بر اساس Setting List تعریف می شود.

یک سیگنال باينری عمل کننده (PSH1 ,PSH2 ,PSH3) فشار درام IP را برای لاجیک مراحل راه اندازی /توقف HRSG ارسال می کند. دمای اشباع بوسیله یک تابع فشار محاسبه می شود. با توجه به اینکه فشار درام IP تقریبا معادل فشار خروجی اکونومايزر IP می باشد برای تولید Set Point کنترلر PID بهF.G ارسال می گردد.

دمای آب خروجی اکونومايزر IP بوسیله (LAB20CT002) اندازه گیری می شود .سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت می شودو آلارم بالا بر اساس Setting List تعریف می شود.سیگنال خروجی کنترلرTCV,PID ، (LBA21AA001) را در موقعیت طراحی شده محاسبه می کند.

تذکر:فقط هنگامی که HRSG بصورت سرد راه اندازی می شود این حلقه در مدار است.

یک سوئیچ Bump Less برای انتخاب حالت بهره برداری دستی/اتوماتیک تعبیه شده است.وقتی که خروجی برد Auto/Man (در ابتدا) بالا5% است یک فرمان باز کردن به (LAB21AA101 ) ارسال می شود و وقتی که( در ابتدا )خروجی کمتر از 3%باشد یک فرمان بستن بهA/M MR فرستاده خواهد شد.

لینک به دیدگاه

کنترل دمای تانک بلودان:

این حلقه دما را در مقدار انتخاب شده حفظ می کند.

 

 

 

 

شرح حلقه کنترل:

 

دمای تانک بلودان بوسیله (HAN60CT001) اندازه گیری می شود,سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت می شود و آلارم بالا بر اساس Setting List تعریف می شود. این سیگنال با Set Point تنظیم شده توسط اپراتور، مقایسه خواهد شد و سیگنال خطا بوسیله کنترلر PID پردازش خواهد شد و خروجی کنترلر (PCB90AA001)TCV که روی خط آب مصرفی برای موقعیت یابی درست و ارسال آب کافی به منظور کنترل دما در Set Point طراحی شده نصب شده است را محاسبه می کند.

یک سوئیچ Bump Less برای انتخاب بین مد بهره برداری دستی/اتوماتیک تعبیه شده است.

لینک به دیدگاه

کنترل فشار دی اریتور:

 

این حلقه فشار دی اریتور بر اساس یک مینیمم مقدار انتخاب شده حفظ می کند .

 

 

شرح کنترل:

 

برای ثابت نگه داشتن فشار دی اریتور در یک مقدار ثابت (حدود2.5) هنگامی که G.T سوخت گازوئیل مصرف می کند در این حالت هیتر اب تغذیه بای پس است بخار از خط سوپر هیتر IP عبور کرده و از طریق کنترل والو (LBA21AA001) به داخل تانک دی اریتور می ریزد (وقتی که هیتر آب تغذیه بای پس کمبود بخار نداشته و فشار مورد نیاز را تامین کند.)

فشار در اریتور بوسیله (HAD10CP001) اندازه گیری می شود، سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت می شود و آلارم بالا بر اساس Setting List تعریف می شود. سیگنال فشار با Set Point حالت دستی که بوسیله اپراتور تنظیم می شود، مقایسه می گردد و سیگنال خطا از طریق کنترلر PID پردازش شده و نهایتا PCV محاسبه می شود LBA21AA001) ) .

یک سوئیچ Bump Less جهت انتخاب مد بهره برداری دستی/اتوماتیک تعبیه شده است.

وقتی که خروجی برد از Auto/Man (در ابتدا) بیشتر از 5%است یک فرمان باز کردن (LBA21AA101) فرستاده می شود و وقتی که خروجی زیر %3 (در ابتدا)است یک فرمان بستن برای A/M MR ارسال می شود.

لینک به دیدگاه

کنترل فشار بخار اجکتور:

 

این حلقه فشار بخار اجکتور را در مقدار تعیین شده حفظ می کند.

(اجکتور نگهدارنده برای صحت کار کرد نیاز به بخار با دمای بالا دارد، بنابراین بخار از هدر بخار HP برداشت می شود،اما کاهش فشار بخار تا فشار طراحی شده برای اجکتور ها با ارسال بخار به اجکتور ها و کاهش تا مقدار طراحی شده انجام می شود.)

 

شرح کنترل:

 

فشار بخار ورودی به اجکتور های نگه دارنده بوسیله (LAG36CP001) اندازه گیری می شود و سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت می شود.آلارمهای بالا/پایین بر اساس Setting List تعریف می شود. این سیگنال با Set Point که توسط اپراتور تنظیم می شود مقایسه می شود. سپس سیگنال عمل کننده PID سیگنال نتیجه را جهت (LBG35AA001) PCV به منظور تعیین موقعیت درست تنظیم کننده فشار بخار در مقدار تعیین شده محاسبه می کند.یک سوئیچ BumpLess برای انتخاب مد بهره برداری دستی اتوماتیک تعبیه شده است.وقتی که خروجی برد اتوماتیک /دستی بالا5%(در ابتدا )است یک فرمان باز کردن به (LBA35AA101) ارسال خواهد شد و وقتی که زیر3%(در ابتدا)است یک سیگنال بستن ارسال خواهد شد. وقتی که اجکتور های نگهدارنده بوسیله F.G انتخاب نشود حلقه کنترل فشار به حالت دستی رفته و PCV (LBG35AA001) به حالت دستی می رود.

لینک به دیدگاه

سیستم هوای اینسترومنتی:

 

وظیفه اصلی این سیستم تامین هوای خشک اينسترومنتی با فشار مناسب به منظور بهره برداری ابزاری کنترل فرعی مثل پوزشینرها و مبدل های i/p می باشد برای تامین هوای اینسترومنتی هر hrsg یک هدر "2تعبیه شده است.

که در این خط یک نمایش دهنده فشار برای نمایش محلی و سه سوئیچ فشار برای حفاظت hrsg از طریق ترکیب لاجیکی 2 از 3 در نظر گرفته شده است.

لینک به دیدگاه
  • 2 سال بعد...

ما در دانشگاهمون 3 واحد کنترل نیروگاه میخونیم،

برای بویلر حلقه های زیر رو بهمون گفتن :

1. حلقه کنترل بار واحد

2.حلقه کنترل دمای سوپرهیت

3.حلقه کنترل دمای بخار ریهیت

4.حلقه کنترل دمای صفحات ژانگستروم

5.حلقه کنترل سطح آب درام

6.حلقه کنترل سوخت و هوا

اگر استقبال میشه شرحی ازشون خواهم نوشت :)

لینک به دیدگاه
ما در دانشگاهمون 3 واحد کنترل نیروگاه میخونیم،

برای بویلر حلقه های زیر رو بهمون گفتن :

1. حلقه کنترل بار واحد

2.حلقه کنترل دمای سوپرهیت

3.حلقه کنترل دمای بخار ریهیت

4.حلقه کنترل دمای صفحات ژانگستروم

5.حلقه کنترل سطح آب درام

6.حلقه کنترل سوخت و هوا

اگر استقبال میشه شرحی ازشون خواهم نوشت :)

 

حلقه کنترل بار تو نیروگاه فقط وقتی مربوط به بویلر میشه که حالت گاورنر رو انتخاب کنن وبا توجه به عمر نیروگاههای حرارتی در ایران ووضعیت بارپایه بودنشون معمولا از حالت Load Limit استفاده میشه که بویلر تابع توربین هست بنابراین کنترل بار واحد بخار با توربین هست نه بویلر

البته بویلر هم قابلیت نوسان بار یا کنترل بار رو در حالت گاورنر داره ولی معمولا استفاده نمیشه

میشه در مورد کنترل فشار بخار هم بگید؟

با حلقه کنترل سوخت وهوا کنترل میشه یا تحت حلقه های کنترل توربین بهتون گفتن؟

چون چیزی که من دیدم کنترل بار توسط بویلر با کنترل فشار Main Steam هست

لینک به دیدگاه

راستش استاد ما در مورد اولویت استفاده روش ها زیاد توضیحی نداد،

اما بطور کلی سه روش برای کنترل بار واحد وجود داره:

1.کنترل تابع توربین : بار بویلر بصورت دستی تغییر کرده و توربین از طریق گاورنر خود را هماهنگ میکند. (توربین تابع بویلر)

2.کنترل تابع بویلر : بار توربین بصورت دستی تغییر کرده و بویلر خود را هماهنگ میکند. (بویلر تابع توربین)

3.کنترل مجتمع : درخواست بار همزمان بار توربین و بویلر را بصورت اتوماتیک تغییر میدهد.

 

در مورد فرمایش شما اطلاعی ندارم اما به گفته استاد ما نیروگاه هایی که بویلرهای یکبارگذر دارند بصورت اول کنترل میشوند.

در مورد کنترل توربین حلقه های lfc و avr رو به ما گفتن و مباحث مکانیکیش رو زیاد مطرح نکردند،

اما تحت همان حلقه کنترل بار اشاره ای هم به کنترل فشار میشه (چون این دو به هم مرتبط هستند) که بسته به اینکه فشار و بار با هم حالت های مختلف (افزایش- افزایش ، افزایش-کاهش ، کاهش-افزایش ، کاهش-کاهش) کنترل گاورنر و سوخت و هوا با ترتیب مشخصی وارد عمل میشوند.

 

بسته به نوع بویلر (فشار ثابت و فشار متغیر) فکر کنم فرمایش شما درست باشه اما عموما از اونجایی که فشار و دمای ورودی به توربین برای مقدار معینی طراحی میشوند کنترل بار واحد به تغییر دبی آب تغذیه و کنترل سوخت و هوا منجر میشود.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...