رفتن به مطلب
Mohammad Aref

مقالات نشریه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران

پست های پیشنهاد شده

عنوان مقاله : كندوكاوي در نظريات مربوط به ارزشگذاري سهام وعوامل مؤثر برآن

نویسندگان مقاله : مهدي مشكي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 59

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي كارايي دانشگاههاي بزرگ دولتي ايران با استفاده از روش DEA

نویسندگان مقاله : محمد علي رضواني ، دكتر مرتضي سامتي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 59

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثر بخشي بر اشتغال زنان در ايران (با استفاده از روش داده- ستانده)

نویسندگان مقاله : دكتر زهرا افشاري ، دكتر ابراهيم شيباني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 59

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل الگوهاي اقتصاد تعاون

نویسندگان مقاله : مجيد كوپاهي ، حميد آماده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 59

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : جهت گيري تجاري و رشد بخش صنعت در كشورهاي در حال توسعه

نویسندگان مقاله : دكتر محمد غلامي ، دكتر محمد علي قمطيري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 59

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثرات افزايش صادرات بخشهاي كشاورزي و صنعت بر اقتصاد ايران: تحليلي در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي

نویسندگان مقاله : حبيب اله سلامي ، زورار پرمه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 59

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : صرفه هاي ناشي از مقياس : تحليلي از وضعيت شركت ذوب آهن اصفهان

نویسندگان مقاله : دكتر مصطفي عمادزاده ، غلامرضا زمانيان ، دكتر كريم آذربايجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 59

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تأثير اجزاي تقاضاي نهايي بر اشتغال بخشهاي اقتصادي

نویسندگان مقاله : دكتر سعيد عيسي زاده ، دكتر اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 59

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : وقفه هاي توليد، سياستهاي پولي و پويايي قيمت

نویسندگان مقاله : حسين اصغرپور ، كاظم ياوري

کلمات کلیدی : وقفه هاي توليد ، سياستهاي پولي ، پويايي قيمت ، اقتصاد كلان و اقتصاد ايران ، Macroeconomics ، Output ، Monetary Policy ، Price Dynamics ، Iranian Economy

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 60

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثر متغيرهاي سياست پولي بر اشتغال به تفكيك بخشهاي عمده اقتصادي در ايران (78- 1345)

نویسندگان مقاله : فا طمه گوهريان ، محسن نظرى

کلمات کلیدی : سياستهاي پولي ، اشتغال ، اشتغال بخش كشاورزي ، اشتغال بخش صنعت ، اشتغال بخش خدمات ، بردارهاي همجمعي ، مطالبات سيستم بانكي از بخش دولتي ، اعتبارات پرداختي به بخش غير دولتي ، Monetary policy ، Employment Vector Auto Regressive Mode ، Cointegrationg Vectors ، Industrial Employment ، Services Employment ، Banking System Payments to Governmental Sector ، Banking System Payments to Nongovernmental Sectors. ، َAgricultural Employment

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 60

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ربا، بهره قراردادي و بهره طبيعي (نقد مفهوم بهره در نظريات اقتصادي متفكرين مسلمان)

نویسندگان مقاله : كامران ندرى ، اسداله فرزين وش

کلمات کلیدی : ربا ، بهره ، بهره قراردادي ، بهره طبيعي ، سود ، Riba ، Interest ، Contractual Interest ، Natural Interest ، Profit

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 60

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : هدف گذاري تورم در اقتصاد ايران: پيش شرطها و تبيين ابزارهاي سياستي حسغ درگاهي

نویسندگان مقاله : حسن درگاهي ، احمد آتشك

کلمات کلیدی : هدف گذاري تورم ، سياست پولي ، ثبات قيمتها ، تورم ، لنگر اسمي ، Inflation ، Monetary Policy ، Nominal Anchor ، Price Stability ، Inflation Targeting

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 60

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : عدم اطمينان، اطلاعات و يادگيري اجتماعي در بازار منصور خليلي عراقي

نویسندگان مقاله : قهرمان عبدلى ، منصور خليلي عراقي

کلمات کلیدی : سيگنالهاي شخصي ، اطلاعات عمومي ، يادگيري اجتماعي ، مدل هاي ناهمساني واريانس ، باورهاي عمو مي ، Personal Signals ، Public Information ، Social Learning Hetros Kedastic Mode ، Public beliefs

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 60

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : "تحليل تجربي نقش بخش هاي اقتصادي در تغيير نرخ بيكاري در ايران "

نویسندگان مقاله : ابوالفضل يحيى آبادى ، دكتر صادق بختيارى

کلمات کلیدی : بيكاري اصطكاكي ، بيكاري ساختاري ، بيكاري ادواري ، تغييرات ساختاري ، سهم نسبي اشتغال ، Frictional Unemployment ، Structural Unemployment ، Cyclical Unemployment ، Structural change ، Relative Share of Employment

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 60

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : منابع نوسانات اقتصادي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر حميد ابريشمى

کلمات کلیدی : نوسانات تجاري حقيقي ، مدل IS/LM ، نوسانات اقتصادي ، عليت گرنجري ، هم انباشتگي ساختاري خود رگرسيوني ، عرضه پول ، متغيرهاي درونزاي اسمي ، real business cycles ، IS/LM model ، economic fluctuations ، Granger causality ، structural cointegrationg VAR

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 60

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : مطالعه روند تغييرات سطوح توسعه صنعتي و توسعه منطقه اي درايران طي دوره 75- 1355

نویسندگان مقاله : دكترمصطفى سليمى فر

کلمات کلیدی : صنعت كارخانه اي ، توسعه منطقه اي ، تمركز صنعتي ، تمركزگرايي ، بخش گرايي ، رشد سا لاري ، قطبي شدن ، Industrialization ، Regional Development ، Industrial concentration

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 61

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : " تخمين خسارات وارده به ساكنان شيراز به دليل آلودگي هوا (سالي 1381) "

نویسندگان مقاله : مرتضى حسن شاهى ، رحمان خوش اخلاق

کلمات کلیدی : آلودگي هوا ، خسارت آلودگي هوا ، تمايل نهايي به پرداخت ، ارزشيابي كالاي زيست محيطي ، روش ارزشيابي مشروط ، Air pollution ، Estimating Damage ، Marginal Willingness to pay for pollution

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 61

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بر آورد تابع تقاضاي مطبوعات در ايران

نویسندگان مقاله : گيلدا عبدلى ، دكترالياس نادران

کلمات کلیدی : مطبوعات ، تابع تقاضا ، تاج انگل ، كشش قيمتي ، كشش درآمدي ، يارانه ، Press ، Demand Function ، Engel Curve ، Price Elasticity ، Income Elasticity ، Subsidy

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 61

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطهء تعاملي كوتاه مدت و بلندمدت تورم وعرضه صادرات غير نفتي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر سيد كميل طيبى ، شيرين مصرى نژاد

کلمات کلیدی : تورم ، صادرات غير نفتي ، رابطه تعاملي ، اثرات كوتاه مدت ، اثرات بلندمدت ، Inflation ، non-oil exports ، short run effect ، long run effect

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 61

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تخمين تابع هزينه و بررسي رشد بهره وري شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)

نویسندگان مقاله : دكتر ابراهيم هادپان ، على بگماز

کلمات کلیدی : تابع هزينة چندمحصوله ، حمل و نقل هوايي ، تابم ترانسلاگ ، رشد بهره وري ، تغييرات تكنيكي و صرفه هاي مقياسي ، Multiproduct cost function ، Airline transportation ، Translog Function ، Productivity growth ، Technical change

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 61

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : منحني عرضه كل براي اقتصاد باز

نویسندگان مقاله : دكتر مسعود نيلى

کلمات کلیدی : منحني عرضه كل ، استخراج علائم ، نظام نرخ برابري ثابت و شناور ، انتظارات عقلايي ، Aggregate Supply ، Signal Extraction ، Fixed Exchange Rate ، Flexible Exchange Rate ، Rational Expectation

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 61

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : جهاني شدن , همگرايي اقتصادي- منطقه اي و تأثير آن بر رشد كشورهاي حوزهء درياي خزر و جمهوري هاي قفقاز

نویسندگان مقاله : دكتر كريم آذربايجانى

کلمات کلیدی : جهاني شدن ، همگرايي منطقه اي ، رشد اقتصادي ، منطقه گرايي ، Globalization ، Regional Integration ، Economic Growth ، Regionalization

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 61

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : از يونان و روم باستان تا انقلاب صنعتي: تكامل آهستهء انديشه ها و شيوهء تفكر اقتصادي

نویسندگان مقاله : دكتر فريدون تفضلى

کلمات کلیدی : دولت - شهر ، مدينه فاضله ، منطقه لوانت ، رفورماسيون ، سنت گرايي ، مركانتليسم ، سرمايه داري تجاري ، شمس طلبان ، پرولتاريا ، دست نامرئي ، آزادي عمل ، آزادي عبور ، سياست موازنه مثبت بازرگاني خارجي ، رهبانيت ، كالوينيسم ، لوتريسم ، فلسفه روشنگري ، اومانيسم ، اخلاق پروتستاني ، رنسانس ، نهضت حصاركشي ، اسكولاستيك ، سرزمين بيزانس ، قيمت تعادلي ، قيمت عادله ، اشرافيت اشتراكي ، جهان بيني مُثل

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 61

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : مدل سازي اقتصاد زيرزميني با روش منطق فازي

نویسندگان مقاله : دكتر حسين صادقى ، دكتر عليرضا شكيبايى

کلمات کلیدی : اقتصاد زيرزميني ، نظريه فازي ، منطق فازي ، نرخ مؤثر مالياتي ، درجه مقررات ، Underground economy ، Fuzzy set ، Fuzzy logic ، Effective tax rate ، Degree of regulation

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۳/۰۱

دوره: 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : انتقاد لوكاس و بررسي ثبات تابعي تقاضا براي پول در ايران

نویسندگان مقاله : مرتضى حيد رى ، دكتر كريم اسلاملوئيان

کلمات کلیدی : لوكاس ، ثبات ، تقاضا براي پول ، خودبرگشت باو قفه هاي توزيعي ، بلندمدت ، كو تا ه مدت ، برو نزا ئي ، Lucas ، Stability ، Demand for money ، Autoregressive Distributed Lags ، Long run ، Short run ، Exogeneity

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۳/۰۱

دوره: 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي گردشگري خارجي در شهر ستان يزد

نویسندگان مقاله : دكتر سيدنظام الد ين مكيان ، محمو د نادرى بنى

کلمات کلیدی : گردشگري خارجي ، جاذبه ها ، معماري سنتي ، اشتغال ، شناخت متقابل فرهنگي ، خدمات پشتيباني ، Tourism ، Attractions ، Traditional Architect ، Employment ، Enhance Understanding of Various Cultures ، Services

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۳/۰۱

دوره: 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اندازه گيري مقادير بهينه فعاليتهاي اقتصاد ي دولت جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 77-1358

نویسندگان مقاله : دكتو مرتضى سامتى

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۳/۰۱

دوره: 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نابرابري جنسيتي و توسعه اقتصادي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر ابراهيم شيبانى ، دكتر زهراافشا رى

کلمات کلیدی : توسعه اقتصادي ، نابرابري جنسيتي ، موقعيت زنان ، ايران ، Geneder in equalities ، women status ، Iran ، Economic Development

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۳/۰۱

دوره: 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي كمي مزيت نسبي صادراتي كنسانتره ميوه ا ستان خراسان 79- 1370

نویسندگان مقاله : تقى ابراهيمى سا لا رى

کلمات کلیدی : مزيت نسبي ، مزيت نسبي آشكار شده ، معيار هزينه منابع داخلي ، نرخ ارز مؤثر ، استرا تژي جانشيني واردات ، واردات ، استرا تژي تشويق صادرات ، قيمت سايه اي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۳/۰۱

دوره: 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثر سياست حمايت دولت از محصولات زراعي بر رشد عوامل توليد در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر خسرو پيرايى ، دكتر مجتبى مجاوريان

کلمات کلیدی : بخش كشاورزي ايران ، قيمت حمايتي ، رشد بهره وري كل عوامل ، داد ه هاي ادغام شده ، محصولات كشاورزي در ا يران ، price support ، Iranian agricultural sector ، total factor productivity ، pooling data ، agricultural Products in Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۳/۰۱

دوره: 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : سيستم برنامه ريزي جهاني انرژي EIA

نویسندگان مقاله : رضامحسنى

کلمات کلیدی : انرژي ، سيستم برنامه ريزي جهاني انرژي ، سازمان مديريت اطلاعات انرژي ، Energy ، World Energy Projection System ، Energy Information Administration

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 63

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي خوداشتغالي در مقايسه با اشتغال دستمزدي

نویسندگان مقاله : دكتر هادى قوامى

کلمات کلیدی : كاركنان مستقل ، كاركنان مزد و حقوق بگير ، اشتغال دستمزد ي ، Self-Employment ، Own-account Workers ، Wage and Salary Worker ، Paid Employment

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 63

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثرتورم بركسري بودجه از بعد هزينه اي و درآمدي در ايران

نویسندگان مقاله : حسين اصغرپور ، دكتر اسدا... فرزين وش ، محمو د محمودزاده

کلمات کلیدی : اقتصاد ايران ، تورم ، كسري بودجه ، اثر تانزي ، اثر پاتينكين ، Patinkin Hypothesis ، Tanzi Hypothesis ، Budget Deficit ، Inflation ، Iran Economy

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 63

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي روش هاي پيش بيني تركيبي : با رويكرد شبكه هاي عصبي - كلاسيك در حوزه اقتصاد

نویسندگان مقاله : دكتر عادل آذر ، دكتر علي رجب زاده

کلمات کلیدی : سريهاي زماني ، پيش بيني ، Macroeconomic Forecasting ، Time Series ، Neural Network ، Mix Forecasting ، پيش بيني تركيبي ، شبكه هاي عصبي مصنوعي ، رگرسيون چند متغيره

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 63

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي روشهاي پيش بيني قميت سهام و ارائه مدلي غيرخطي بر اساس شبكه هاي عصبي

نویسندگان مقاله : دكتر على خاكي ، دكتر حميد خالوزاده

کلمات کلیدی : پيش بيني ، شبكه هاي عصبي ، رگرسيون چند متغيره ، تخمين ، مدلسازي ، سري زماني ، قابليت پيش بيني ، تحليل هاي غير خطي سري هاي زماني ، فرآيند هاي تصادفي ، فرآيند هاي آشوب ، بعد فركتالي ، شبكه هاي عصبي ، Linear models ، Time series forecasting ، Modeling ، Forecastability ، Nonlinear time series analysis ، Chaotic processes ، Artificial neural networks

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 63

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي تطبيقي الگوهاي پولي با الگوهاي تعديل روند ساختاري نرخ ارز

نویسندگان مقاله : حسين باستانزاد

کلمات کلیدی : نرخ ارز ، رهيافت پولي نرخ ارز ، الگوي ساختاري نرخ ارز ، خودبازگشت برداري ، شوك هاي كو تاه مدت ، متغيرهاي سياستي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 63

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آثار اجزاء مخارج عمومي برارزش افزوده و سرمايه گذاري بخش صنعت در ايران

نویسندگان مقاله : هادى اميرى ، الياس نادران ، على نصيرى

کلمات کلیدی : سياستهاي مالي ، سرمايه گذاري ، ارزش افزوده ، تركيب هزينه هاي دولت ، صنعت ، ايران ، Fiscal policies ، Investment value added ، Industry ، Iran ، the structure of government expenditure

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 63

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : رشد جمعيت، رشد اقتصادي و اثرات زيست محيطي در ايران (يك تحليل علّي)

نویسندگان مقاله : رحمان سعادت ، حسين صادقى

کلمات کلیدی : رشد جمعيت ، رشد اقتصادي ، اثرات زيست محيطي ، توسعه پايدار ، آزمون عليت هشبانو ، Economic Growth ، Environmental Impact ، Sustainable Development ، Population Growth ، Hsiao Causality Test

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 64

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل نظري آثار اقتصادي زكات و مقايسه آن با ماليه تورمي

نویسندگان مقاله : دكتر محمد مهدى عسكرى ، دكتر اكبر كميجانى

کلمات کلیدی : زكات ، دريافت كنندگان زكات ، پرد اخت كنندگان زكات ، عدالت اقتصادي آ ثار تخصيصي زكات ، آ ثار رفاهي زكات ، ماليه تورمي ، ماليات تورمي ، حق الضرب ، رشد اقتصادي ، Zakah Payers ، Inflation tax ، Inflationary finance ، Zakah receivers ، Welfare effects of Zakah ، seignior age a locative effects of Zakah ، economic growth ، ‌Zakah

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 64

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : هزينه رفاهي تورم: بسط الگوي لوكاس و ارائه ديدگاه جديد

نویسندگان مقاله : وحيد تقى نژاد عمران ، دكتر احمد جعفرى صميمى

کلمات کلیدی : زيان رفاهي ، تورم ، الگوي لوكاس ، بانك ، Welfare Cost ، Inflation ، Lucas Model ، Bank

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 64

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثرات ارتقاء آموزش عالي بر عرضه صادرات صنعتي در ايران (78-1345)

نویسندگان مقاله : دكتر سيد كميل طيبى ، شيرين اربابيان ، دكتر مصطفى عمادزاده

کلمات کلیدی : متغيرآموزش عالي ، ارزش افزوده بخش صنعت ، صادرات صنعتي ، معادلات همزمان ، شبيه سازي ، سناريوي ارتقاء سطح آموزش عالي ، Higher Education Variable ، Manufacturing Exports ، Value Added of the Manufacturing Sector ، Simultaneous Equations ، Simulation ، and Scenario of Higher Education Promotion.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 64

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : يك مدل سيستمي ديناميكي براي مطالعه سياستهاي حمايتي بخش كشاورزي در ايران

نویسندگان مقاله : عباس كريمى تبار ، جمشيد پروپزيان

کلمات کلیدی : بخش كشا ورزي ، نرخ ارز ، محصولات استراتژيك ، مدل ديناميك ، ضريب خودكفا ئي ، Self Sufficiency ، Agricultural Section ، Iranian Economy

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 64

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مكانيك مطلوبيت و نفع شخصي نگرشي دوباره به دكترين فايده گري جيونز

نویسندگان مقاله : دكتر كريم اسلاملوئيان

کلمات کلیدی : دكترين جيو نز ، مطلو بيت گر ا يي ، انسان شنا سي ، فلسفه اخلاق ، روش شناسي ، قوانين اقتصادي و رياضيات ، Jevons ، Utilitarian theory ، Self-interest ، Philosophy of Ethics ، Bentham ، Smith ، Methodology ، Economic Law ، Mathematics

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 64

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثر جهاني شدن بر صنايع نساجي، پوشاك و چرم طي دوره 78-1357

نویسندگان مقاله : معصومه بازرگانى كيا ، دكتر محسن نظرى

کلمات کلیدی : جهاني شدن ، LIT (سطح تجارت بين المللي) ، IIT (ادغام تجارت بين المللي) ، كار آيي فني ، صا د رات ، IIT (Integration of International Trade) ، LIT (Level of International Trade) ، Efficiency ، Export ، Globalization

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 64

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : ارائه يك متدولوژي جديد‘ براي تجزيه تغييرات فقر به دواثر «رشد» و «توزيع مجدد»

نویسندگان مقاله : دكتر وحيد محمودي

کلمات کلیدی : فقر ، توزيع مجدد ، نابرابري ، رشد ، Poverty ، Inequality ، Redistribution ، Growth

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: ويژه نامه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي كارايي نواحي سيزده گانه راه آهن جمهوري اسلامي ايران به روش تحليل پوششي داده ها (D.E.A )

نویسندگان مقاله : جواد رضايي ، محمد حسين پور كاظمي

کلمات کلیدی : كارايي ، تحليل پوششي داده ها ، راه آهن ، Efficiency ، Data Envelopment Analysis ، Railway

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: ويژه نامه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : انديشه هاي اقتصادي دانيل كانمن برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2002

نویسندگان مقاله : عليرضا عرفاني

کلمات کلیدی : اقتصاد رفتاري ، تصميم گيري در اقتصاد و روانشناسي ، قضاوتهاي انساني ، behavioral economics ، decision-making in economics and psyc

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: ويژه نامه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : صادرات نفت و رشد اقتصادي

نویسندگان مقاله : عليرضا اقبالي ، ريحانه گسكري ، حميد رضا حلافي

کلمات کلیدی : Oil Export ، Growth Economics ، Co integration ، Auto—Regressive ، Distributed Log ، صادرات نفتي ، رشد اقتصادي ، همگرايي يكسان ، خود بازگشتي ، وقفه هاي توزيعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: ويژه نامه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نا پيوستگي و غير خطي بودن رشد اقتصادي (خاص كشورهاي آسياي جنوب شرقي)

نویسندگان مقاله : دكتر محمود توسلي ، شاپور محمدي ، دكتر حسين عباسي نژاد

کلمات کلیدی : نظريه كاتالستروف ، ناپيوستگي وجهش ، رشد اقتصادي ، نظريه آشوب و شبكه عصبي ، Nonlinear Growth ، Catastrophe Theory ، Discontinuities ، Neural Networks ، Chaos Theory

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: ويژه نامه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تخمين حجم دلارهاي در گردش و اندازه گيري درجه جانشيني پول در ايران

نویسندگان مقاله : دكتراسداله فرزين وش ، محمد لشكري

کلمات کلیدی : Currency Substitution ، Dollarization ، Degree of Currency Substitution ، Volume of Dollar in Iran ، Iran ، جانشيني پول ، دلاري شدن ، درجه جانشيني پول ، حجم دلارهاي در گردش ، ايران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: ويژه نامه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : پول شويي و آثار و پيامدهاي آن

نویسندگان مقاله : دكتر فرهاد رهبر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: ويژه نامه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : انتقال اطلاعات ‘ يادگيري اجتماعي و دوگانگي در تصميم گيري

نویسندگان مقاله : دكتر قهرمان عبدلي

کلمات کلیدی : عمل تقليدي اطلاعاتي ، اطلاعات شخصي ، اطلاعات عمومي ، احتمال عمل تقليدي اطلاعاتي ، احتمال شرطي عمل تقليدي اطلاعاتي ، قاعده تصميم تعادلي ، تئوري بازيها ، يادگيري اجتماعي ، رفتار گروهي يكسان ، عدم اطمينان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: ويژه نامه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : برآورد تابعي تقاضاي ذخاير ارزي براي كشورهاي صادركننده مواد خام

نویسندگان مقاله : سهيلا بى ريا ، دكتر اسدا... فرزين وش

کلمات کلیدی : تقاضاي ذخاير ارزي ، درآمد انتظاري ناشي از صادرات ، مدلهاي تصحيح خطا ، مدل تركيبي سري زماني ، مقطعي و كشورهاي صادركننده موادخام ، Demand for International Reserves ، Expected Exporting Revenues ، Error Correction Model ، Panel data ، Resource Based Countries

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 65

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : استخراج اصول حاكم بر ايده عدالت در آراء امام خميني

نویسندگان مقاله : سيد محمد رضوي ، حسن سبحانى

کلمات کلیدی : عدالت ، نيازهاي اساسي ، فقر ، برابري فرصتها ، Justice ، Basic Needs ، Poverty ، Opportunities Equityv

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 65

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثر تغيير ساختار تأمين مالي بودجه بر رشد اقتصادي در ايران

نویسندگان مقاله : على رضا پورفرج ، دكتر خسرو پيرائى

کلمات کلیدی : اندازه دولت ، رشد اقتصادي ، آزمون خود برگشت با وقفه توزيعي ، آزمون برونزايي ، آزمون ابر برون زايي ، ساختار تامين مالي ، بودجه دولت ، Government size ، Economic growth ، Auto Regressive Distributed Lag ، Exogeneity test ، Super exogeneity test ، Financing structure ، Government budget

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 65

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي و تحليلي تأثيرات متقابل بهره وري نيروي انساني، هزينه هاي توليد و صادرات كالاهاي صنعتي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر حسين پيراسته ، فرزاد كريمى

کلمات کلیدی : شدت صادرات ، بهره وري نيروي كار ، هزينه واحد كار ، يادگيري از طريق صادرات ، سر ريز هاي آمو زشي ، Labor productivity ، Export Intensity ، Unit Labor Cost ، Learning-by-Exporting ، Educational Spillovers

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 65

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي كشش قيمتي و وقفه جمع آوري درآمدهاي مالياتي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر حسين صادقى ، محمود محمودزاده ، حسين اصغرپور

کلمات کلیدی : تورم ، درآمدي حقيقي مالياتي ، وقفه مالياتي ، كشش قيمتي ، اثر تانزي ، اقتصاد ايران ، Inflation ، Actual Tax Revenue ، Tax Collection Lag ، Price Elasticity and Tanzi Effect

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 65

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثرات سياستهاي پولي و مالي بهينه بر شاخص هاي عمده اقتصاد كلان در ايران: كاربردي از نظريه كنترل بهينه

نویسندگان مقاله : امير منصور طهرانچيان ، دكتر احمد جعفرى صميمى

کلمات کلیدی : سياستهاي پولي و مالي بهينه ، كنترل بهينه تصادفي ، الگوريتم OPTCON ، برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، Optimal monetary and fiscal policies ، Stochastic optimal control ، OPTCON algorithm ، Floating exchange rate regime

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 65

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد اثر تورم بر نابرابري در توزيع هزينه ايران با استفاده از روشي ناپارامتر يكي (1380- 1350)

نویسندگان مقاله : دكتر اسمعيل ابونورى ، مهندس علي تاجدين

کلمات کلیدی : تورم ، ناپارامتريك ، نابرابري ، توزيع هزينه ، چندكها ، ضريب جيني ، ايران ، Nonparametric ، Inequality ، Consumption distribution ، Fractiles ، Gini coefficient ، Iran ، Inflatio

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 65

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد انحراف ازمسير تعادلي بلندمدت نرخ واقعي ارز در ايران با استفاده از يك مدل ساختاري

نویسندگان مقاله : دكتر سيد كميل طيبى ، دكتر خديجه نصراللهى

کلمات کلیدی : نرخ واقعي ارز ، مسير تعادلي بلند مدت ، مدل تعادل تجارت ، توليد بالقوه ، مصرف بالقوه ، تراز تجاري بهينه ، روش قيلتري هودريك - پرسكات ، real exchange rate ، long-run equilibrium path ، equilibrium trade model ، potential production ، desired current account ، optimal trade balance ، filtering Hodrick-Prescott method

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 65

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : بررسي اثر فناوري اطلاعات بر نابرابري جنسيتي (مطالعه مقطعي بين كشوري)

نویسندگان مقاله : ايمان شيباني ، دكتر زهرا افشاري

کلمات کلیدی : فناوري اطلاعات ، موقعيت زنان ، شاخص دسترسي به فناوري ، شاخص مهارت هاي انساني ، Information technology ، Women Status ، Technology Achievement Index ، Human Skill Index

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دوره: 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : حداقل نرخ ماليات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر خسرو پيرائي ، سيد محمد جوادفرهانيان

کلمات کلیدی : اصلاح مالياتي ، پايه مالياتي ، جدول داده – ستانده ، شبيه سازي درآمد مالياتي ، ماليات برارزش افزوده ، ماليات غير مستقيم ، نرخ ماليات

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دوره: 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : دولت مداري در اقتصاد شهري ايران مطالعه موردي: استان ايلام

نویسندگان مقاله : دكتر اسماعيل علي اكبري

کلمات کلیدی : اعتبارات دولتي ، اقتصاد شهري ، اشتغال ، تسهيلات بانكي ، مازاد ملي ، مازاد محلي ، دولت و شهرنشيني ، سرمايه داري بهره بري ، سازمان يابي فضا ، Governmental Credits ، Urban Economy ، Employment ، Bank Facilities ، National Surplus ، Local Surplus ، Rent Capitalism ، Space organization ، Government and Urbanization

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دوره: 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي كارايي و بهره وري انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي و تخمين كشش نهاده اي و قيمتي انرژي در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350)

نویسندگان مقاله : داريوش وافي نجار ، دكتر حسين عباسي نژاد

کلمات کلیدی : انرژي ، شدت مصرف انرژي ، كارايي و بهره وري انرژي ، كشش نقطه اي ، تابع توليد ، كشش نهاده اي ، كشش قيمتي ، Energy ، Energy Intensity ، Efficacy and Productivity ، Input and price Elasticity ، Production Function

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دوره: 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تابع تقاضاي واردات كل ايران: يك ارزيابي مجدد با "رويكرد آزمون كرانه ها"

نویسندگان مقاله : محمد نصراللهي

کلمات کلیدی : تابع تقاضاي واردات ، قيمت هاي نسبي واردات ، درآمد واقعي داخلي ، هم انباشتگي ، رويكرد آزمون كرانه ها ، Import Demand Function ، Relative Import Prices ، Real Domestic Incom ، Co-integration ، Bounds Testing Approach

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دوره: 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مطالعات كاربردي و نظري پيرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر عليرضا رحيمي بروجردي

کلمات کلیدی : رشد اقتصادي ، محدوديت هاي تجاري ، تعرفه ها ، درجه باز بودن ، تجارت آزاد ، مدل نئوكلاسيك ، Economic Growth ، Trade Restrictions ، Tariffs ، Degree of Openness ، Free Trade ، Neoclassical Model

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دوره: 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل ادوار تجاري در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : سيد عبدالمجيد جلائي ، دكتر سعيد صمدي

کلمات کلیدی : ادوار تجاري ، شكاف توليد ناخالص داخلي ، آزمون تسلسل ، آمار ، باكس پي يرز ، Business Cycle ، Gap of GDP ، Run Test ، Box-Piers Statistic

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دوره: 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : رشد اقتصادي وهمگرايي منطقه اي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر تيمور رحماني

کلمات کلیدی : Regional Convergence ، Beta-Convergence ، Sigma-Convergence ، Demand Deposits ، مدل رشد نئوكلاسيك ، همگرايي مطلق و شرطيB ، همگرايي Q ، درونزايي خلق سپرده هاي ديداري ، Economic Growth

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دوره: 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آثار تجارت خارجي بر بهره وري: مورد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر محسن مهرآرا ، رضا محسني

کلمات کلیدی : آزادسازي تجاري ، بهره وري ، رشد ، Trade Liberalization ، Productivity ، Growth ، Iran economy ، protection

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دوره: 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليلي بر نقش سرمايه گذاري خارجي در رشد اقتصادي

نویسندگان مقاله : دكتر ابوالقاسم مهدوي

کلمات کلیدی : سرمايه گذاري خارجي ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI ، سرمايه كذاري پرتفوي خارجي FPI ، رشد اقتصادي ، تحرك سرمايه ، Foreign Investment ، Foreign Direct Investment ، Foreign Portfolio Investment ، Economic Growth ، Capital Movement

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دوره: 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : بررسي تاثير هزينه هاي دولت در بخش كشاورزي بر كاهش فقر روستايي در كشور

نویسندگان مقاله : عليرضا كرمى ، دكتر مجيد صامتى

کلمات کلیدی : ارزش افزوده بخش كشاورزي ، روستايي ، خط فقر ، ضريب جيني ، Agriculture Value-Added ، Rural ، Poverty Line ، Jinni Coefficient ، Government Expenditure

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي روند تمركز بازارهاي جهاني محصولات منتخب كشاورزي و تاثير آن بر درآمد ارزي غيرنفتي أيرإن

نویسندگان مقاله : محمدنبى شهيكى تاش ، دكتر جعفر عبادى

کلمات کلیدی : صادرات ، ساختار با زار ، تمركز ، ا نحصار موثر ، كالاهاي كشاورزي ، Export ، Market Structure ، Concentration ، Effective Monopoly ، Agricultural Commodities

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : رانت جويي و رشد اقتصادي (شواهد تجربي ازايران)

نویسندگان مقاله : دكتر حميد ابريشمى ، محمد هاديان

کلمات کلیدی : رانت جويي ، رشد اقتصادي ، دل هاي رشد درون زا ، تركيبات ساختاري ، Rent-Seeking ، Economic Growth ، Public Choice ، Endogenous ، Structural Arrangments ، مكتب انتخاب عمومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آزمون خنثي بودن و ابر خنثي بودن بلند مدت پول در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر احمد جعفرى صميمى ، عليرضا عرفانى

کلمات کلیدی : خنثي بودن پول ، ابر خنثي بودن پول ، أزمون فيشر و سيتر ، ايران ، Neutrality ، Supemeutrality ، Fisher-Seater Test ، Iran ، Money

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آيا تورم در ايران يك پديده پولي است؟

نویسندگان مقاله : احمد تشكينى ، دكتر حسين عباسي نژاد

کلمات کلیدی : تورم ، حجم پول ، سياست پولي ، روش همگرايي ، Inflation ، ARDL ، VDCF ، IRF ، Monetary Policy

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد نرخ بهينه بيكاري و مقايسه آن با نرخ طبيعي (با تأكيد بر متغيرهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي)

نویسندگان مقاله : سارا قبادي ، دكتر سعيد صمدى ، دكتر مرتضى سامتى

کلمات کلیدی : بيكاري ، منحني آرمي ، منحني فيليپس ، تورم ، انتظارات تورمي ، مخارج سرمايه گذاري بخش خصوصي ، مخارج عمراني بودجه عمومي دو لت ، پس انداز ملي ، توليد ناخالص ملي ، Loafer curve ، optimal rate of unemployment ، natural rate of ، supply & demand of labor ، Phillips curve

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي عوامل خاص كشوري تعيين كننده تجارت، درون صنعت ايران

نویسندگان مقاله : دكتر غلامعلى رييسى اردلى ، دكتر حسن كلباسي ، مهدي رييسي

کلمات کلیدی : تجارت درون صنعت ، مشاهدات ادغام شده ، عوامل خاص كشوري ، Intra-Industry Trade ، Panel Data ، Country Specific Determinants ، Income Inequality ، Fixed Effect

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليلي بر روند نرخ موثرداخلي ارز در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر خديجه نصراللهى

کلمات کلیدی : نرخ موثر داخلي ارز ، قانون قيمت واحد ، رقابت پذيري داخلي و خارجي ، effective Internal Real Exchange Rate ، Unit Price Law ، Internal ، External Competitivness ، Tradable and Nontradable Goods

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ثبات تابع تقاضاي پولي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر اكبر كميجانى ، رضا بوستانى

کلمات کلیدی : تابع تقاضاي پول ، ثبات ، همگرايي ، مدل تصحيح- خطا ، آزمون هاي ثبات ، Money Demand Function ، Stability ، Cointegration ، Error-Correction model (ECM) ، Stability Tests

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : عوامل موثر بر كارايي و اقتصاد مقيالر در رهيافت هاي پارامتري و ناپارامتري (مطالعه موردي: طرح هاي مرتعداري در ايران)

نویسندگان مقاله : دكتر حسين صادقى ، دكتر صمد رحيمى سوره

کلمات کلیدی : كارايي فني ، تابع توليد مرزي تصادفي (SFA) ، مدل آثار عدم كارايي غيرخنثي ، مدل هوانگ- ليو ، تحليل پوششي داده ها (DEA) ، طرح هاي مرتعداري ، Parametric and Non-Parametric Approach ، Stochastic Frontier ، Production Function ، Huang and Liu Mode

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : بي ثباتي صادراتي و رشد كشاورزي : يك تجزيه و تحليل هم انباشتگي سيستمي

نویسندگان مقاله : null رضامحسنى ، دكتر حميد ابريشمى

کلمات کلیدی : بي ثباتي صادراتي ، رشدكشاورزي ، هم انباشتگي ، مدل تصحيح خطا ، تورش جمعي سازي ، Export Earning Instability ، Agricultural Growth ، Co -Integration system ، Vector error Correction Model

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اهداف سياستي قيمت گذاري حامل هاي انرژي در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر حسين باستانزاد ، دكتر فرهاد نيلى

کلمات کلیدی : شدت انرژي ، يارانه انرژي ، قيمت هاي انرژي ، ادوار سياسي چرخه هاي تجاري ، Energy Intensity ، Energy Subsidy ، Energy Prices ، Political Business Cycle

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تخمين كارايي انرزي دربخش صنعت ايران درقالب تابع تقاضاي تعديل جزيي

نویسندگان مقاله : دكتر حسين صادقى ، دكتر ابراهيم حيدرى

کلمات کلیدی : كارايي انرژي ، مصرف نهايي انرژي ، تابع تقاضاي تعديل جزيي ، نرخ تعديل پويا ، شدت انرژي ، Energy efficiency ، End Use Energy ، Partial Adjustmen Model ، Dynamic Adjustment Rate ، Energy Intensity

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نظريه القاي تقاضا ناشي از عدم تقارن اطلاعات بين بيماران و پزشكان

نویسندگان مقاله : دكتر قهرمان عبدلى

کلمات کلیدی : تعادل نش ، القاي تقاضا توسط عرضه كننده (SID) ، عدم تقارن اطلاعات ، انتقال استراتژيك اطلاعات ، پيامد انتظاري ، بازي علامت دهي در فرم بسط يافته ، تعادل يك كاسه و مختلط ، انتقال بدون هزينه اطلاعات ، Nash Equilibrium ، SID Asymmetry Information ، Cheap Talk ، Expected Payoff ، Signaling Game ، Extensive Form Game ، Pooling and Hybrid Eguilibrium

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : محدوديت هاي اساسي رشد اقتصادي در ايران براساس الگوهاي سه شكافه

نویسندگان مقاله : حسن باقري ، دكتر سيد ابراهيم حسيني نسب

کلمات کلیدی : شكاف ارزي ، شكاف مالي ، رشد اقتصادي ، الگوهاي سه شكافه ، پس اندازهاي دولتي ، Economic Growth ، Three Gap Model ، Government Saving ، Fiscal Gap ، Exchange Rate Gap

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اشتغال در بخش هاي توليدي و نقش عوامل طرف تقاضا

نویسندگان مقاله : دكتر سيد منصور خليلى عراقي ، دكتر على سورى

کلمات کلیدی : جدول داده- ستاده ، اشتغال ، بهره وري ، جايگريني وارد ات ، گسترش صاد رات ، Input-Outpot ، Employment ، Productivity ، Imports Substitutions ، Export Expansion

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن روي اشتغال

نویسندگان مقاله : دكتر اسماعيل رمضانپور

کلمات کلیدی : جهاني شدن اقتصاد ، نسبت تجارت (صادرات) بهGDP ، نسبت FDI بهGDP ، نرخ بيكاري ، همبستگي ، Globalization (the growing integration of the world economy) ، Ratio of Trade (Exports) to GDP ، Ratio of Fm to GDP ، of Manufacture In Exports ، Unemployment Rate ، سهم مصنوعات از صادرات

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آيا در اقتصاد ايران پول واقعا خنثي است؟

نویسندگان مقاله : افسانه شفيعى ، دكتر حسين عباسى نژاد

کلمات کلیدی : خنثايي پول ، توليد ، تورم ، پول دروني ، پول بيروني ، روش همجمعي ، آزمون هگي ، Production ، Neutrality of Money ، Inflation ، Outside Money ، Co-Integration ، HEGY Test

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مقايسه مدل هاي تخصيصي مصرف كننده AIDS وCBS با استفاده از داده هاي مخارج مصرفي . خانوارهاي شهري ايران

نویسندگان مقاله : پرويز محمدزاده

کلمات کلیدی : سيستم هاي تقاضا ، سيستم تقاضايCBS ، سيستم تقاضاي AIDS ، اقتصاد ايران ، مخارج مصرفي ، Demand Systems ، AIDS System ، CBS System ، Iran ، Consumption Expenditure

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل عوامل اقتصادي اثرگذار بر جرم در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر حسين صادقى ، حسين اصغر پور ، وحيد شقاقى شهرى

کلمات کلیدی : اقتصاد جرم ، سرقت ، قتل ، فقر ، بيكاري ، نابرابري درآمدي ، صنعتي شدن ، Economics of Crime ، Larceny ، Homicide ، Poverty ، Unemployment ، Income Inequality ، Industrialization

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثرات احتمالي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران بر نابرابري

نویسندگان مقاله : دكتر على طيب نيا ، محسن يزدان پناه ، عليرضا رفيعى

کلمات کلیدی : ماليات بر ارزش افزوده ، نابرابري ، توزيع درآمد ، عدالت نظام مالياتي ، Value Added Tax ، Inequality ، Incom Distribution ، Equity of Tax System

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تفسيري نوين از اقتصاد كلان: اقتصاد كلان دستوري جديد

نویسندگان مقاله : عليرضا عرفانى ، دكتر احمد جعفرى صميمى

کلمات کلیدی : اقتصاد كلان دستوري جديد ، الگوهاي سياستي ، قواعد سياستي ، مبادله هاي سياستي ، مكاتب ، New Normative Macroeconomics ، Policy Models ، Policy Rules ، Policy Trade-Off ، Schools

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : مخارج دولت براي سرمايه انساني و نقش آن در رشد اقتصادي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر عليرضا پورفرج

کلمات کلیدی : رشد درون زا ، رشد برون زا ، سرمايه انساني ، اندازه جاري دولت ، ا ندازه عمراني دولت ، Human Capital ، Govemment Expenditure ، Economic Growth ، Exogenous and Endogenous Growth Model- Auto Regressive Distributed Lag Model. ، الگوي خود برگشت با وقفه توزيعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : پيش بيني تقاضاي انرژي دراقتصاد ايران براساس روش تجزيه

نویسندگان مقاله : دكتر ابراهيم حيدرى

کلمات کلیدی : مصرف نهايي انرژي ، روش تجزيه ، اثر توليدي ، اثر شدت انرژي ، اثر ساختاري ، End-Use Energy ، DecomposHion ، Production Effects ، Intensity ، Structural Effects

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي تأثير آموزشي افراد جوياي كار بر طول دوره بيكاري آنها (مورد مطالعه شهرستان شيراز)

نویسندگان مقاله : دكتر ابراهيم هاديان

کلمات کلیدی : آموزش و بازار كار ، آموزش و طول دوره بيكاري ، آموزش فن و حرفه اي ، Training and Labour Market ، Training and Unemployment Duration ، Technical and Professional Training

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اجزاي عرضه و تقاضاي داخلي محصولات كشاورزي اعضاي اكو

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد احمديان

کلمات کلیدی : روش جمعي سازي ، ترازنامه كالايي و غذايي ، رابطه تجاري ، اكو ، Food balance sheet ، aggregation approach ، trade expression ، ECO

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : براورد تابع تقاضاي حمل و نقل ريلي در ايران

نویسندگان مقاله : ريحانه گسكرى ، عليرضا اقبالي ، مصطفى عيدانى

کلمات کلیدی : تابع تقاضا ، حمل و نقل ، راه آهن ، مسافر ، بار ، خودبازگشتي ، وقفه هاي توزيعي ، Demand Function ، Transportation ، Railway ، Passenger ، Cargo ، Auto-Regressive ، Distribution Lags

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطه بين اندازه هاي پرتفوي و ريسك غيرسيستماتيك سهام عادي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر احمد جعفرى صميمى ، رحيم امين زاده ، دكتر محمود يحيى زاده فر

کلمات کلیدی : اندازه سبد اوراق بهادار ، ريسك غيرسيستماتيك ، ريسك سيستماتيك ، تنوع بخشي سبد اوراق بهادار ، بازده سهام ، بورس اوراق بهادار ، Portfolio Size ، Unsystematic Risk ، Systematic Risk ، Portfolio ، Stock Return ، Tehran Stock Exchange

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مدل سازي و پيش بيني قيمت سهمام با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي

نویسندگان مقاله : دكتر على خاكى صديق ، دكتر حميد خالوزاده

کلمات کلیدی : سري زماني ، مدل سازي ، پيش بيني ، مدل هايARIMA ، انتگرال ايتو ، Time Series ، Modeling ، Forecasting ، ARIMA Models ، Stochastic ، S Integral ، Ito ، معادلات ديفرانسيل تصادفي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي نقش سياست هاي دولت در همگرايي منطقه اي در استان هاي ايران با به كارگيري روند سپرده هاي ديداري

نویسندگان مقاله : حشمت الله عسگرى ، دكتر تيمور رحمانى

کلمات کلیدی : رشد اقتصادي ، همگرايي منطقه اي ، سياست هاي دولت ، سپرده هاي بانكي ، سرعت همگرايي ، همگرايي A,B ، Economic growth ، Regional Convergence ، Government Policy ، Bank Deposit ، Speed of Convergence ، B Convergence

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مدل مالياتي بازي هاي رياضي در وضعييت گريز مالياتي و تباني

نویسندگان مقاله : دكتر حميد رضا نويدى

کلمات کلیدی : استراتژي ، بازرس صادق و غيرصادق ، تباني و رشوه ، تراز جديت ، درآمد مالياتي ، كنترل (بازرسي) مالياتي ، Strategy ، Honest and Dishonest Inspectors ، Tax Control ، Collusion ، Bribe ، Tax Income

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تجزيه و تحليل و تعيين تركيب بهينه ذخاير ناخالص ارزي كشورهاي صادركننده مواد خام

نویسندگان مقاله : دكتر سهيلا بى ريا ، دكتر اسدالله فرزين وش

کلمات کلیدی : تركيب ذخاير ارزي ، رهيافت ميانگين واريانس ، كشورهاي صادركننده مواد خام ، Currency Composition of Reserves ، Mean-Variance Approach ، Resource Based Countries

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي

نویسندگان مقاله : دكتر على سورى

کلمات کلیدی : سرمايه اجتماعي ، رشد اقتصادي ، سرمايه گذاري خصوصي ، Social Capital ، Economic Growth ، Private Investment

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : يك مقايسه بين مدل هاي اقتصادسنجي ساختاري , سري زماني و شبكه عصبي براي بيش بيني نرخ ارز

نویسندگان مقاله : دكتر حسين مرزبان ، دكتر رضا اكبريان ، بهنام جواهرى

کلمات کلیدی : پيش بيني نرخ ارز ، برابري قدرت خريد (PPP) ، الگوهاي ساختاري اقتصادي ، شبكه هاي عصبي مصنوعي ، مدل هاي خطي و غيرخطي ، Exchange Rate Forecasting ، Purchasing Power Parity ، Econometric ، Artificial Neural Network ، Linear and Non-Linear Models

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دوره: 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : بررسي تأثير سياست هاي پولي و ارزي بر اقتصاد ايران درچارچوب يك الگوي اقتصاد سنجي كلان پويا

نویسندگان مقاله : دكتر محمد نوفرستي

کلمات کلیدی : سياست پولي ، سياست نرخ ارز ، ابزارهاي سياستي ، مدل اقتصاد سنجي كلان ، همجعي ، اقتصاد ايران ، Monetary Policy ، Exchange Rate Policy ، Policy Instruments ، Macroeconometric Model ، Co-Integration ، Iranian Economy

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بهره وري عوامل توليد و ميزان به كارگيري آنها در صنايع بزرگ استان خراسان

نویسندگان مقاله : دكتر مصطفي سليمي فر

کلمات کلیدی : صنعت ، بهره وري ، ارزش فزوده ، مواد اوليه ، كاربري ، ستانده ، Large-Scale Industrial Firms ، Labour- Intensive ، Capital-Intemive ، Energy- Intensive ، Added Value ، Output ، سرمايه بري ، انرژي بري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تأثیر سياست هاي تعديل اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر نادرمهرگان ، دكتر علي محمد احمدي

کلمات کلیدی : تعديل اقتصادي ، توزيع درآمد ، برنامه اول و دوم ، Economic Adjustment ، Income Distribution ، Inflation ، تورم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : رتبه بندي دانشكده هاي اقتصاد دانشگاه هاي ايران

نویسندگان مقاله : عليرضا اقبالي ، احمد رستمي ، ريحانه گسكري

کلمات کلیدی : دانشكده هاي اقتصاد ، رتبه بندي ، مجلات علمي پژوهشي ، مجلات علمي ترويجي ، مقالات ، تعديل ، Economic Department ، Research Journals of scientific ، Papers ، Adjustment ، Ranking

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي و ارزيابي سير تحول مكتب كلاسيك به نئوكلاسيك و سپس به كلاسيك جديد. كلاسيك هاي جديد، تا چه اندازه جديدند؟

نویسندگان مقاله : شيما مدني ، دكتر ابراهيم گرجي

کلمات کلیدی : The Classical school ، The Neo-classical School ، The New-Classical ، Rational Expectations ، كلاسيك ها ، نئوكلاسيك ها ، مارژيناليست ها ، انتظارات عقلايي ، سيكل تجاري حقيقي ، عقلايي بودن

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي تأثير عوامل رقابتي بر جهاني شدن و تجارت الكترونيك

نویسندگان مقاله : محمد رحيم اسفيداني ، دكتر مجيد صباغ كرماني

کلمات کلیدی : جهاني شدن ، پنج نيروي رقابتي ، مدل هاي جهاني شدن ، مسير تجارت الكترونيك ، Globalization ، E-Commerce ، Competitive Factors ، E-Commerce Roadmap ، تجارت الكترونيك ، Globalization models

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بازارجهاني نفت و سازوكارهاي كنترلي آن

نویسندگان مقاله : مهندس ميرحسين موسوي ، يدالله محمدي

کلمات کلیدی : بازار جهاني نفت ، بازيگران جهاني نفت ، كشورهاي صادركننده نفت ، دولت ها و شركت هاي نفتي ، سازو كارهاي كنترلي بازار جهاني نفت ، World Oil Market ، World Oil Players ، Oil Exporting Countries ، Oil States and Oil Corporations ، Controlling Means of World Oil Market

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي مزيت هاي نسبي و تحليل ساختاري اشتغال دراستان ايلام

نویسندگان مقاله : باقر درويشي ، دكتر حسن سبحاني

کلمات کلیدی : مدل اقتصاد پايه ، مدل تغيير مكان – سهم ، تغييرات ساختاري ، تغييرات رقابتي ، ضرايب LQ(نسبت مكاني) ، بخش هاي پايه و غير پايه ، Basic Economy Model ، Share-Change Model ، Structural Changes ، Basic and Non Basic Sectors ، Competitive Changes

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تصريح و براورد تابع تقاضاي گردشگري ايران با استفاده از داده هاي سري زماني – مقطعي

نویسندگان مقاله : دكتر حسين عباسي نژاد ، فاتح حبيبي

کلمات کلیدی : تقاضاي گردشگري ، عوامل اقتصادي ، مدل تركيب سري زماني – مقطعي ، ايران ، Demand for Tourism ، Iran ، Panel Data

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل هزينه گندم با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ تك محصولي مطالعه موردي: منطقه ارسباران

نویسندگان مقاله : عليرضا اصغري ، مقصود جهاني

کلمات کلیدی : Trans-log Cost Function . Morishima Elasticity ، Return to Scale ، Homothetic ، Complementary ، Substitution ، Seemingly Unrelated Regression ، نظريه دوگانگي ، تابع هزينه ترانسلوگ ، بازده به مقياس ، كشش جانشيني ، آزمون نسبت راستنمايي ، رگرسيون به ظاهر نامرتبط ، Duality Theory ، هموتتيك ، LR Test

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نرخ ارز حقيقي تعادلي و عوامل تعيين كننده آن در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر محسن مهرآرا

کلمات کلیدی : نرخ ارز حقيقي ، انحراف ارز ، هم انباشتگي ، تراز منابع ، اقتصاد ايران ، Real Exchange Rate ، IRAN ، Misalignment ، Co-integration ، Resource Balance

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مدل P و ميزان كارايي آن براي اقتصاد ايران (82-1338)

نویسندگان مقاله : پروانه اصلاني

کلمات کلیدی : مدل P ، توليد بالقوه ، قيمت تعادلي ، سرعت گردش پول بلندمدت ، پيش بيني تورم ، P-Star Model ، Potential Output ، Equilibrium Price ، Velocity Long-Run ، Forecast oflnflation

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۷/۰۱

دوره: 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : آيا بازار سهام در اقتصاد ايران كانالي براي گذر سياست پولي است؟

نویسندگان مقاله : اميد مهدوي ، غلامرضا كشاورز حداد

کلمات کلیدی : بازده سهام ، عرضه پول(M1) ، مدل هاي ARCH و GARCH ، تلاطم شرطي(واريانس شرطي) ، Stock Market ، Money Supply (M1) ، Conditional Volatility ، ARCH (GARCH) ، VAR ، Monetary Transmission Mechanism

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد تأثير متغير هاي اقتصادي بر توسعه فناوري اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه

نویسندگان مقاله : حسين سبحاني ، اسلام محمدي گيگلو

کلمات کلیدی : فناوري اطلاعات ، كشورهاي در حال توسعه ، رشد اقتصادي ، تجارت ، خدمات ، سرمايه انساني ، Information Technology ، Developing Countries ، Economic Growth ، Foreign Trade ، Service Sector ، Human Capital

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر كسري حساب جاري ايران

نویسندگان مقاله : وحيد شقاقي شهري ، رضا نجارزاده

کلمات کلیدی : كسري حساب جاري ، كسري بودجه ، نرخ ارز واقعي ، رابطه مبادله ، هم انباشتگي يوهانسون-يوسيليوس ، Current Account Deficit ، Budget Deficit ، Real Exchange Rate ، Co- Integration

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي كارايي شركت هاي توزيع برق در ايران

نویسندگان مقاله : وحيده احمدي ، محمد علي فلاحي

کلمات کلیدی : تحليل پوششي داده ها ، كارايي فني ، كارايي مقياس ، شاخص مالم كوييست ، شركت هاي توزيع برق ، ايران ، Data Envelopment Analysis ، Technical Efficiency ، Scale Efficiency ، Malmquist Productivity Index ، Electricity Distribution Companies ، Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد سطح و توزيع سرمايه انساني خانوارهاي ايراني

نویسندگان مقاله : كاظم ياوري ، رحمان سعادت

کلمات کلیدی : سرمايه انساني ، متغيرهاي پنهان ، روش داگوم ، خانوار ، رشد اقتصادي ، Human Capital ، Latent Variables ، Dagum Approach

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : سرمايه اجتماعي و چگونگي تأثير آن بر اقتصاد

نویسندگان مقاله : محمود شارع پور ، زهرا(ميلا) علمي ، سيد اميرحسين حسيني

کلمات کلیدی : سرمايه اجتماعي ، سرمايه انساني ، توسعه مالي ، نوآوري ، گردش اطلاعات ، كارايي دولت ، رشد اقتصادي ، Social Capital ، Human Capital ، Financial Development ، Flow of information ، Innovation ، Government Efficiency ، Economic Growth

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مطالعه تطبيقي روش هاي خطي ARIMA و غير خطي شبكه هاي عصبي فازي در پيش بيني تقاضاي اشتراك گاز شهري

نویسندگان مقاله : امير افسر ، بيژن نهاوندي ، محمد حسين پور كاظمي

کلمات کلیدی : Neural Networks ، ARIMA ، Nonlinear Method ، Demand Estimation ، Urban Gas ، Fuzzy Model ، شبكه هاي عصبي ، منطق فازي ، روش هاي غير خطي ، پيش بيني ، تقاضا ، گاز شهري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مقايسه كارايي مدل هاي كلاسيك وپوياي بيزي در كاربردي از مدل هاي و پوياي سري زماني بيزي

نویسندگان مقاله : علي فخاري ، محمدرضا مشكاني

کلمات کلیدی : پيشگويي ، دلار ، رگسيون ، روش بيزي ، سري زماني ، مداخله ، مدل خطي پويا ، مدل سازي ، Bayesian ، Dollar ، Dynamic Linear Model ، Intervention ، Modeling ، Regression ، Time Series ، Prediction

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي شاخص هاي حمايت شغلي در ايران

نویسندگان مقاله : محمد قاسمي ، محمود متوسلي

کلمات کلیدی : شاخص امنيت شغلي(JS) ، قانون كار ، هزينه هاي اخراج ، سياست هاي حمايت شغلي ، Labor Law ، Firing Cost ، Employment Protection Policy ، Job Security(JS) Index ، Employment Protection Legislation (EPL) Index ، شاخص مقررات حمايت شغلي (EPL)

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : براورد و ارزيابي سازگاري شاخص هاي نابرابري اقتصادي با استفاده از ريزداده ها در ايران

نویسندگان مقاله : اسماعيل ابونوري ، اسماعيل اسناوندي

کلمات کلیدی : نابرابري ، ضريب تغييرات ، ضريب جيني ، شاخص دالتون ، شاخص تايل ، شاخص اتكينسن ، ريزداده ها ، ايران ، Inequality ، Coefficient of Variation ، Gini Coefficient ، Thiel Index ، Dalton Index ، Atchison Index ، Microdata ، Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تعيين ارزش اقتصادي آب با رهيافت برنامه ريزي آرماني (مطالعه موردي:سد بارزو شيروان)

نویسندگان مقاله : امير حسين چيذري ، غلامعلي شرزه اي ، علي كرامت زاده

کلمات کلیدی : Shirvan Barzo Dam ، Optimal ، Water input ، Goal programming ، Economic value of water ، برنامه ريزي آرماني ، ارزش اقتصادي آب ، نهاده آب ، سد بارزو شيروان ، الگوي كشت بهينه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ساختار مالكيت و كارايي شركت هاي فعال در بازار اوراق بهادار تهران

نویسندگان مقاله : ابوالقاسم مهدوي ، احمد ميدري

کلمات کلیدی : بازار اوراق بهادار تهران ، تمركز مالكيت ، ساختار مالكيت ، شاخص هاي تمركز مالكيت ، خصوصي سازي كوپني ، كارايي ، كشورهاي سوسياليستي سابق ، Qتوبين ، Ownership Concentration ، Ownership Structure ، Privatization ، Post-Socialist Countries ، Tobin's Q ، Tehran Stock Exchange Market ، Voucher ، Efficiency ، خصوصي سازي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۱۱/۰۱

دوره: 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : ارزيابي شاخص توسعه انساني د رمناطق روستايي ايران

نویسندگان مقاله : علينقي رفيعي امام ، حسين عباسي نژاد

کلمات کلیدی : توسعه انساني ، شاخص توسعه انساني ، مناطق روستايي ، Development Index ، Rural Development ، Human Development ، Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي اثر روز هاي هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهاي آرچ و گارچ

نویسندگان مقاله : اسماعيل ابو نوري ، رضا ايزدي

کلمات کلیدی : روزهاي هفته ، بازار كارا ، الگوهاي آرچ ، گارچ ، بورس اوراق بهادار ، تهران ، Day-of-the week ، Efficient Market ، GARCH Models ، Stock Exchange ، Tehran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مقايسه سود آوري قراردادهاي تجاري بلند مدت و كوتاه مدت در صنعت گاز

نویسندگان مقاله : اسحاق منصور كيايي

کلمات کلیدی : تك محموله ، آزادسازي ، مقررات زدايي ، انحصار چند جانبه ، مدل توزيع ريسك ، Liberalization ، Deregulation ، Risk Distribution ، Sport Market ، Oligopoly ، قراردادهاي بلند مدت كوتاه مدت گاز

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : همگرايي منطقه اي و تأثير آن بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (مطالعه موردي كشورهاي اسلامي عضو منا)

نویسندگان مقاله : وحيد شقاقي شهري ، رضا نجارزاده

کلمات کلیدی : سرمايه مستقيم خارجي ، كشورهاي اسلامي عضو منا ، مدل جاذبه ، Regional Integration ، Foregn Direct Investment ، MENA Countries ، Gravity Model ، همگرايي منطقه اي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : منحني فيليپس و تأثير گذاري سياست پولي در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : رضا موسوي محسني ، مريم سعيدي فر

کلمات کلیدی : بيكاري متناسب با تورم شتابنده ، قانون اوكان ، augmented Philips Curve ، Monetary Policy ، Natural Rate of Unemployment ، Non Accelerating Inflation Rate Of Unemployment ، Okun’s law ، سياست پولي ، نرخ طبيعي ، منحني فيليپس افزوده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد تقاضاي گاز طبيعي و برق خانوارهاي كشور: مطالعه خرد مبتني بر بودجه خانوار

نویسندگان مقاله : اكبر شاهمرادي ، سعيد مشيري

کلمات کلیدی : Natural Gas ، Electricitity ، AIDS ، تقاضاي انرژي ، گاز طبيعي ، برق ، داده هاي پيمايشي ، بهينه يابي دو مرحله اي ، Demand for Energy

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : باز انديشي اقتصاد توسعه در پرتو نظريه تنظيم: به سوي رويكرد چند رشته اي

نویسندگان مقاله : احمد فرجي دانا

کلمات کلیدی : راهبرد"دولت-محور" ، راهبرد"بازار-محور" ، نظريه تنظيم ، شكل هاي نهادي ، دولت توسعه طلب- اجماع واشنگتن ، Development Economics ، Developmentalist State ، State Led Strategy ، Market Governed Strategy ، Regulation Theory ، Institutional Forms ، Washington Consensus ، Modes of Regulation ، اقتصاد توسعه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي نابرابري جريان هاي تجاري، سرمايه گذاري و درآمد در جهان به روش ناپارماتيك و دلايل آن(1960-2000)

نویسندگان مقاله : محمد نبي شهيكي تاش ، null جعفرعبادي

کلمات کلیدی : جهاني شدن ، نابرابري ، جريان هاي تجاري ، شاخص هاي نابرابري ، FDI ، Globalization ، Trade Inequality ، World Trade Flow ، Inequality Index

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي مقايسه اي زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگير در نقاط شهري ايران

نویسندگان مقاله : هادي قوامي

کلمات کلیدی : خوداشتغالي ، اشتغال دستمزدي ، مشاركت زنان ، Self-Employment ، Own-Account Workers ، Wage and Salary Workers ، Paid Employment ، Women's Participation ، كاركنان مستقل ، كاركنان مزد و حقوق بگير

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آسيب شناسي نظام بانكي ايران از منظر نهاد گرايي

نویسندگان مقاله : رضا آقابابايي ، محمود متوسلي

کلمات کلیدی : هزينه هاي مبادله ، ساختارهاي اداري ، بانكداري ، نرخ بهره ، رباخواري ، نهادها ، Institutions ، Transaction costs ، Governance structures ، Banking ، Interest Rate and Usury

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ايران،ميزان ادغام در اقتصاد جهاني و مزيت هاي نسبي

نویسندگان مقاله : علي رستميان ، محسن مهرآرا

کلمات کلیدی : تجارت درون صنعت ، مزيت نسبي آشكار شده ، Economy of Iran ، Globalization ، Intra-Industry Trade ، Revealed Comparative Advantag ( RCA) ، جهاني شدن ، اقتصاد ايران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي ثبات تابع تقاضاي پول در ايران: كاربرد روش جوهانسون-جوسيليس

نویسندگان مقاله : زهرا (ميلا) علمي ، احمد جعفري صميمي ، علي صادق زاده يزدي

کلمات کلیدی : تابع تقاضاي پول ، روش همجمعي جوهانسون-جوسيليوس ، آزمون هاي همجمعي ، روش حداكثر درست نمايي جوهانسون-جوسيليوس ، رابطه تعادلي بلند مدت ، Money Demand Function ، Johansen and Joselius Cointegration Method ، Cointegration Test ، Johansen and Juselius Maximum Likelihood Approach ، Long Term Equilibrium Relation

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۲/۰۱

دوره: 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : عوامل تعيين‌كننده پس‌انداز خصوصي با تأكيد بر عملكرد بازار‌هاي مالي در ايران

نویسندگان مقاله : محسن رحيم زاده نامور ، حميد ابريشمي

کلمات کلیدی : توسعه مالي ، نرخ پس‌انداز خصوصي ، مؤلفه‌هاي اصلي ، روش هم‌انباشتگي ، اقتصاد ايران ، Financial Development ، Private Saving Rate ، Principle Component ، Cointegration, Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي توان اشتغال‌زايي بخش ساختمان در ايران

نویسندگان مقاله : مجيد حسين پور ، رضا نجارزاده

کلمات کلیدی : اشتغال ، تقاضا ، عرضه ، نيروي انساني و ساختمان ، Employment ، Construction ، Labor demand ، Labor supply

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثر متغيرهاي كيفي بر حجم سرمايه‎گذاري در فضاي نااطميناني

نویسندگان مقاله : پويا جبل عاملي ، حسين عباسي نژاد

کلمات کلیدی : ريسك ، نااطميناني اقتصادي ، پس‎انداز ، Investment ، Risk ، Economic Uncertainty ، Saving ، سرمايه‎گذاري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل اثرات تقويمي در نوسانات قيمت برخي از كالاهاي اساسي (مطالعة موردي: داده‎هاي فصلي قيمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ)

نویسندگان مقاله : غلامرضا كشاورز حداد

کلمات کلیدی : ريشه‌هاي واحد فصلي ، داده‌هاي ماهيانه ، اثرات تقويم ، SARIMA ، Seasonal Unit Roots ، Calendar Effects

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آيا نااطميناني تورمي با سطح تورم تغيير مي‌كند؟

نویسندگان مقاله : احمد تشكيني

کلمات کلیدی : تورم ، نااطميناني تورم ، نااطميناني رژيم ، تخصيص منابع ، مدل واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته ، Inflation ، Inflation Uncertainty ، Regime Uncertainty ، Resource Allocation ، Generalized Auto ، Regressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Model

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : پيش‌بيني احتمال وقوع بحران نقدينگي‌ در كشور‌هاي عضو اوپك

نویسندگان مقاله : عليرضا عرفاني ، اسمعيل ابونوري

کلمات کلیدی : بحران نقدينگي ، الگوي هشدار‌دهنده قبل از وقوع ، روش سيگنالي ، روش احتمالي ، اوپك ، Currency Crisis ، Early Warning Model ، Signalling method ، Probability method ، OPEC

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل هزينه- فايده انتقال آب از سد سيبويه‌(سيوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس

نویسندگان مقاله : رحمان خوش اخلاق ، مرتضي حسن شاهي

کلمات کلیدی : Cost ، Benefit ، Water Transfer – Water ، Demand and Supply ، شهري ، عرضه آب ارسنجان ، مدل استون گري ، تقاضاي آب كشاورزي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تبيين نقش عوامل موثر بر جلب سرماية مستقيم خارجي در ايران

نویسندگان مقاله : منصوره عباسي ، اكبر كميجاني

کلمات کلیدی : سرمايه‎گذاري مستقيم خارجي ، سرمايه‎گذاري پرتفليوي خارجي ، تورم ، نرخ ارز ، نرخ بهره ، درجة باز بودن اقتصادي ، توليد ناخالص داخلي ، كوتاه مدت ، بلند مدت ، Foreign Direct Investment ، Foreign Portfolio Investment – Inflation ، Exchange rate ، Interest rate ، Openness of Economy ، Gross Domestic product ، short term ، long term

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كاركرد اقتصاد بازار در حل بيكاري ايران

نویسندگان مقاله : نظر دهمرده ، محمود متوسلي

کلمات کلیدی : بازار كار ايران ، اقتصاد بازار ، تكنيك‌هاي هم‌انباشتگي ، توابع عكس‌العمل آني ، تجزيه واريانس ، Labor Market in Iran ، Market Economy – Co integration Techniques ، Impulse Response Function ، Variance decomposition

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ابزارها و قواعد شناخته شده سياست‌هاي پولي در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : رويا سيفي پور ، محمود ختايي

کلمات کلیدی : گسترش مالي ، اهداف سياست‌هاي پولي ، شاخص شرايط پولي MCI ، ابزار سياست پولي ، قاعده تيلور ، مدل اقتصادسنجي ، monetary policy Goals ، Monetary Condition Index ، Monetary Policy Instrumennts ، Taylor Rule ، Econometric Model

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تعيين سبد سهام بهينه در بازار بورس ايران بر اساس نظريه

نویسندگان مقاله : نسيبه اميري ، حميد خالوزاده

کلمات کلیدی : نظريه ارزش در معرض ريسك (VaR) ، انتخاب سبد سهام ، سبد سهام بهينه ، الگوريتم بهينه‌سازي ژنتيك ، Value ، at ، Risk Theory ، Portfolio Selection ، Optimal Portfolio ، Genetic Algorithm Optimization

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۴/۰۱

دوره: 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : اثر آموزش بر درآمد افراد شهري در ايران با استفاده از روش مدل‌هاي چندسطحي در سال 1382

نویسندگان مقاله : زهرا علمي ، كامران كسرايي ، سعيد كريمي پتانلر

کلمات کلیدی : مدل‌هاي چندسطحي ، سرماية انساني ، آموزش ، درامد افراد ، تابع دريافتي مينسر ، Multilevel Model ، Human Capital – Education ، Personal Income ، Mincer's Earning Function

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۶/۰۱

دوره: 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي صادرات پستة ايران: چالش‌ها و رهيافت‌ها

نویسندگان مقاله : سعيد يزداني ، جعفر عزيزي

کلمات کلیدی : پسته ، استراتژي صادراتي ، ايران، پايداري ، عرضة صادرات ، Pistachio ، Export Strategy ، Iran ، Stability ، Export Supply

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۶/۰۱

دوره: 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : پويايي‌هاي تراز تجاري: بررسي منحني J شكل ارتباط تجاري ايران با آلمان

نویسندگان مقاله : آمنه خوشبخت ، محمد اخباري

کلمات کلیدی : منحني J شكل ، تراز تجاري ايران و آلمان ، نرخ واقعي ارز ، Trade balance ، Real exchange rate ، J curve

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۶/۰۱

دوره: 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : هزينة مبادلة تأمين مالي بنگاه‌هاي توليد- ساخت (مطالعة موردي 40 بنگاه كوچك)

نویسندگان مقاله : الياس نادران ، علي نصيري اقدم

کلمات کلیدی : نهاد، اقتصاد نهادگراي جديد ، هزينة مبادله ، اقتصاد هزينة مبادله ، فرضيه ‌‌ترازسازي تبعيض‌آميز ، تأمين مالي و بنگاه توليد ، ساخت ، Institution ، New institutional economics ، Transaction cost ، Transaction cost economics ، Discriminating Alignment Hypothesis ، Finance, and Manufacturing firm

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۶/۰۱

دوره: 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تقاضا براي بيمه عمر در ايران و كشورهاي صادر كننده نفت

نویسندگان مقاله : محمد اعظم رجبيان ، محسن مهرآرا

کلمات کلیدی : بيمة عمر ، كشورهاي صادركنندة نفت – الگويARDL ، داده‌هاي پانل ، اقتصاد ايران ، life insurance ، panel data ، oil ، exporting countries ، ARDL model ، Iranian economy

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۶/۰۱

دوره: 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي ارتباط بين تورم و نااطميناني تورمي در ايران با استفاده از مدل‌هاي GARCH و حالت – فضا (1382-1340)

نویسندگان مقاله : موسي عباسي ، اسدا... فرزين وش

کلمات کلیدی : تورم ، نااطميناني تورمي ، متغيرهاي حقيقي ، حالت ، فضا ، نامتقارن ، MDH ، SIAH ، volatiliry ، Return ، volvmer ، GARCH

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۶/۰۱

دوره: 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي ارتباط تجربي بين حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان مقاله : null unknown

کلمات کلیدی : حجم معاملات ، فرضيه MDH ، فرضيه SIAH ، نوسانات بازده GARCH ، MDH ، SIAH ، volatiliry ، Return ، volvmer ، GARCH.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۶/۰۱

دوره: 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تخمين تابع تقاضاي مكالمات تلفن بين الملل

نویسندگان مقاله : اسدا... جلال آبادي ، ميرطاهر پورپرتوي

کلمات کلیدی : تقاضاي مكالمه ، تلفن بين الملل ، اثرات ثابت ، اثرات تصادفي ، آزمون هازمن ، call demand ، international phone ، fixed effects ، random effects ، hausman test

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۶/۰۱

دوره: 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : برآورد بهره‌وري و كارايي در اقتصاد ايران و رابطة آن با مخارج دولت

نویسندگان مقاله : علي سوري ، منصور خليلي عراقي

کلمات کلیدی : بهره‌وري – كارايي ، مخارج دولت ، دستمزد ، درامدهاي نفتي ، Productivity – Officiency ، Government Expenditure ، out Income

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۶/۰۱

دوره: 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : پيش‌بيني نرخ رشد و نرخ تورم در بخش كشاورزي ايران

نویسندگان مقاله : صادق خليليان ، احمد سام دليري

کلمات کلیدی : بخش كشاورزي ، مدل‌هاي پيش‌بيني ، رشد ، تورم ، prediction models ، growth rate ، inflation rate ، agricultural sector

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۶/۰۱

دوره: 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : بهره‎وري كل عوامل در بخش نفت و گاز ايران

نویسندگان مقاله : داريوش وافي

کلمات کلیدی : بهره‎وري كل ، تابع توليد ، رويكرد سولو ، كشش‎ نهادة نيروي كار و سرمايه ، ارزش افزودة نفت و گاز ، Solow residual – productivity – TFP ، labour elasticity ، capital elasticity ، oil and gas sector

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۸/۰۱

دوره: 75

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثر عدم اطمينان مالياتها بر اشتغال بخشهاي عمدة اقتصادي ايران

نویسندگان مقاله : عزت ا... عباسيان ، حجت ا... هاشم بيگي ، مهدي مرادپور اولادي

کلمات کلیدی : عدم اطمينان ، ماليات ، اشتغال ، بخش‌هاي عمدة اقتصادي ، روش GARCH ، Uncertainty – Tax – Employment ، Iranian Economic Sectors ، GARCH

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۸/۰۱

دوره: 75

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آزمون پولي بودن روند حركت نرخ ارز در دورة درامد

نویسندگان مقاله : محمد اخباري

کلمات کلیدی : مدل پولي تعيين نرخ ارز ، حجم پول ، توليد ناخالص داخلي ، exchange rate ، monetary approach ، co integration

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۸/۰۱

دوره: 75

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اطلاعات نامتقارن و قراردادهاي سازگار اطلاعاتي و كاربرد آن‌ها در بيمة اتومبيل: مورد، ايران

نویسندگان مقاله : قهرمان عبدلي

کلمات کلیدی : سيكل‌هاي تجاري ، نظرية موجك‌ها ، ***** هودريك ، پرسكات ، ***** باكستر ، كينگ‏ ، سري‌هاي زماني ، تحليل فوريه ، Nash equilibrium ، adverse selection ، informationally consistent contracts ، automobile collusion insurance

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۸/۰۱

دوره: 75

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال

نویسندگان مقاله : مصطفي عمادزاده ، روح ا... بابكي ، عباس محمدزاده ، روح ا... شهنازي

کلمات کلیدی : فناوري اطلاعات و ارتباطات = اشتغال ، Panel Data ، information and communication technology (ICT) ، employment ، panel

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۸/۰۱

دوره: 75

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نقش انواع درامدها در نابرابري توزيع درامد در ايران

نویسندگان مقاله : سهيلا پروين

کلمات کلیدی : شاخص تمركز ، ضريب جيني ، نابرابري توزيع درامد ، Concentration Ratio ، Income Inequality Decomposition

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۸/۰۱

دوره: 75

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل سيكل‌هاي تجاري ايران با استفاده از نظرية موجك‌ها

نویسندگان مقاله : حسين عباسي نژاد ، شاپور محمدي

کلمات کلیدی : سيكل‌هاي تجاري ، نظرية موجك‌ها ، ***** هودريك ، پرسكات ، ***** باكستر ، كينگ‏ ، سري‌هاي زماني ، تحليل فوريه ، Business Cycles ، Wavelet Theory ، HP and BP Filter ، Time Series ، Fourier Analysis

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۸/۰۱

دوره: 75

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي سطح بلوغ تجارت الكترونيكي صادركنندگان برتر

نویسندگان مقاله : هاشم آقازاده ، محمد رحيم اسفيداني

کلمات کلیدی : EC maturity ، تجارت بين المللي ، توسعه صادرات‌ ، تجارت الكترونيكي‌ ، مدل بلوغ تجارت الكترونيكي صادركنندگان ، EC ، maturity model ، implementing model

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۸/۰۱

دوره: 75

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي اقتصادي وسايل حمل و نقل جاده اي بار در مازندران

نویسندگان مقاله : نورالدين شريفي

کلمات کلیدی : ارزيابي اقتصادي ، حمل و نقل بار ، مازندران ، نرخ برگشت سرمايه و متوسط سود سالانه ، Economic Evaluation ، Luggage Transportation – Mazandaran ، Capital Return Rate ، Annual Profit

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۰۸/۰۱

دوره: 75

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : بررسي هم‌زمان اثر اهرمي و بازخورد نوسانات در

نویسندگان مقاله : ماني موتمني ، اسمعيل ابونوري

کلمات کلیدی : بازده ، نوسانات ، اثر اهرمي ، بازخورد نوسانات ، بورس اوراق بهادار تهران ، Leverage effect ، Volatility feedback ، Tehran Stock Exchange ، Latent VAR model

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۰/۰۱

دوره: 76

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بكارگيري نماي لياپانوف براي مدل‌ سازي سري زماني قيمت‌ نفت بر پاية توابع پويا

نویسندگان مقاله : علي معيني ، مهدي احراري ، حميد ابريشمي

کلمات کلیدی : آشوب ، تابع لجستيك ، قيمت‌ نفت ، سيستم‌هاي پويا ، نماي لياپانوف ، سري زماني ، Chaos ، Logistic map ، Oil price ، Dynamic Systems ، Lyapunov exponent ، Time series

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۰/۰۱

دوره: 76

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مدل‎سازي و تحليل قراردادهاي بيع متقابل و اراية مدل بهينه‌سازي قرارداد در ايران

نویسندگان مقاله : محمد مزرعتي ، محمدرضا مقدم

کلمات کلیدی : قرارداد بيع متقابل ، قرارداد مشاركت در توليد ، ايران ، فرمول بندي قراردادهاي نفتي ، برنامه‌ريزي رياضي ، بهينه‌سازي در قرارداد ، Buyback contract ، Risk sharing ، Contractual framework

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۰/۰۱

دوره: 76

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثرسرريز سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اشتغال ماهر و غيرماهر بخش خدمات ايران

نویسندگان مقاله : صالح قويدل ، اكبر كميجاني

کلمات کلیدی : جهاني شدن اقتصاد – اشتغال ، ‌ سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ، نيروي كار ماهر وغيرماهر ، اثر سرريز ، شكاف بهره‌وري ، بخش خدمات ، Economic globalization ، foreign direct investment ، Skilled and unskilled labor ، Spillover effect ، Productivity gap ، Service sector

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۰/۰۱

دوره: 76

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي آثار افزايش قيمت جهاني نفت بر توليد ناخالص داخلي و اشتغال در ايران با استفاده از يك مدل تعادل عمومي محاسبه‌اي

نویسندگان مقاله : معصومه فولادي ، محمود متوسلي

کلمات کلیدی : قيمت نفت ، مدل‌هاي تعادل عمومي ، توليد ناخالص داخلي ، اشتغال بخش‌هاي اقتصادي ، Oil price ، CGE models ، GDP ، Employment. Economic sectors

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۰/۰۱

دوره: 76

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : الگوي بررسي اثر ذخيره‌سازي گاز طبيعي بر نوسانات قيمت آن

نویسندگان مقاله : احمد برادران هاشمي ، احمد جعفري صميمي ، تورج دهقاني

کلمات کلیدی : ذخيره‌سازي گاز طبيعي ، گازطبيعي مايع ، بازار رقابتي ، بازار انحصاري ، برنامه‌ريزي پويا ، فرايند استاندارد وينر ، اصل بهينگي بلمن ، Natural Gas Storage ، Liquefied Natural Gas ، Competitive Market ، Monopoly Market ، Dynamic Programming ، Standard Wiener Process ، Bellman Optimality

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۰/۰۱

دوره: 76

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تخمين توابع تقاضاي كوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل توليد

نویسندگان مقاله : ابراهيم حيدري

کلمات کلیدی : تابع تقاضاي كوتاه‌مدت و بلندمدت نهاده‌ ، نهاده شبه‌ثابت ، كشش‌هاي قيمتي ، Generalized leontief cost function(GL) ، Short ، run and Long ، run input demand function ، Quasi ، fixed factor ، Price Elasticity ، تابع هزينه تعميم يافته لئونتيف

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۰/۰۱

دوره: 76

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثرحقوق مالكيت بر بهره ‌برداري از منابع طبيعي: رويكرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ايران

نویسندگان مقاله : ژيان مردوخي ، علي طيب نيا

کلمات کلیدی : حقوق مالكيت – نهاد ، منابع نفت خام ، دولت ، بودجه ، كشورهاي صادركنندة نفت ، كارگزاران اجرائي ، مقامات سياسي ، Property right ، Institution ، Crude oil

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۰/۰۱

دوره: 76

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : ارزيابي و مقايسه چهار سناريوي مختلف مدل كاربري زمين از نوع مدل گرين-لاري

نویسندگان مقاله : محمد حسين شريف زادگان، فرشيد عشق آبادي

کلمات کلیدی : كاربري زمين، مدل گرين، لاري پويا، لوجيت چندگانه، براورد جمعيت و اشتغال، اقتصاد پايه، Land use Model، Dynamic Garin، Lowry model، Multiple Logit Model، Estimation of Employment and Population، Economic Base Theory.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۲/۰۱

دوره: 77

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي تاثير تمركززدايي مالي بر رشد و ثبات اقتصادي در ايران

نویسندگان مقاله : محمد غفاري فرد، اسدا... فرزين وش

کلمات کلیدی : تمركززدايي‌مالي، رشد اقتصادي، ثبات كلان اقتصادي، مدل خود توضيح با وقفه‌‎هاي‌گسترده، Fiscal decentralization، Economic growth، Macro stability، Auto regressive Distributed Lag Model.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۲/۰۱

دوره: 77

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثر شاخص‎هاي اقتصادكلان بر توزيع درآمد در ايران: مطالعه بين استاني

نویسندگان مقاله : آرش خوشكار، اسمعيل ابونوري

کلمات کلیدی : توزيع درآمد، ضريب جيني، محصول ناخالص استاني – تورم – ماليات، هزينه‎هاي دولتي، مدل SURE، Income Distribution، Gini Coefficient، Gross Regional Product – Inflation – Tax، Government Expenditure، SURE Model

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۲/۰۱

دوره: 77

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : الگوسازي غيرخطي و پيش‎بيني درآمدهاي ماليات بر مشاغل در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : محمد علي فلاحي، حميد خالوزاده، سعيده حميدي علمداري

کلمات کلیدی :

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۲/۰۱

دوره: 77

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نقش بهره‎وري در تعيين سطح دستمزد نيروي كار در بخش صنعت ايران (1376تا1382)

نویسندگان مقاله : سكينه سجودي، عليرضا كازروني

کلمات کلیدی : دستمزد، بهره‎وري، مدل چانه زني دستمزد، داده‎هاي تلفيقي، صنعت، Wage – Productivity، Bargaining Model – Manufacturing، Panel Data

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۲/۰۱

دوره: 77

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آزادسازي تجاري و نابرابري دستمزدها در ايران سال‎هاي1382-1380

نویسندگان مقاله : زهرا نجاتي محرمي، غلامرضا كشاورز حداد

کلمات کلیدی : آزاد سازي تجاري، نابرابري دستمزدها، بازار كار، داده‌هاي پانل و مدل توبيت، Trade liberalization، Wage inequality، Panel Tobit، Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۲/۰۱

دوره: 77

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : شوك‎هاي نفتي و پديده بيماري هلندي در اقتصاد ايران: يك الگوي محاسبه‎پذير تعادل عمومي

نویسندگان مقاله : رضا موسوي محسني، رحمان خوش اخلاق

کلمات کلیدی : تمركززدايي‌مالي، رشد اقتصادي، ثبات كلان اقتصادي، مدل خود توضيح با وقفه‌‎هاي‌گسترده، Computable General Equilibrium Model، Dutch disease، Oil Shock، Tradable Sectors، Non Tradable Sectors، Social Accounting Matr

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۲/۰۱

دوره: 77

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نظريه هم‎گرايي، وابستگي فضائي و رشد منطقه‎اي

نویسندگان مقاله : اسرافيل كسرايي

کلمات کلیدی : اتو (خود) رگرسيون فضايي (مدل وقفه فضايي SAR)، مدل خطاي فضايي، رگرسيون وزني جغرافيايي، ضريب هم‎گرايي، سرعت هم‎گرايي، سرريز و كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي، SAR – SEM – GWR – Spillover، OIC

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۵/۱۲/۰۱

دوره: 77

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...