رفتن به مطلب

قوه ی عقل و کاربردهای آن در فلسفه ی کانت


Dreamy Girl

ارسال های توصیه شده

06263.jpg

 

 

نویسنده: دکتر حسین معصوم

 

 

 

 

به اعتقاد کانت، تمام شناخت ما از حس آغاز می شود و از حس به فاهمه می رسد و در نهایت، به «عقل» ختم می شود. ماورای عقل، قوه ی بالاتری در ما یافت نمی شود تا بر روی شهودها ماهرانه کار کند و در آن ها بیندیشد. (1) با توجه به این نکته، کانت لازم می بیند که ماهیت عقل را تبیین کند، گر چه دشواریِ این کار را هم بیان می کند.

دو کاربردِ منطقی (صوری) و واقعیِ فاهمه

عقل مانند فاهمه به دوگونه به کار می رود: 1. صوری یا منطقی؛ 2. واقعی. کانت در نقد عقل محض (ب 93) کاربرد منطقیِ فاهمه را طرح می کند و می گوید: به دلیل این که بدون حس (حساسیت) (2) نمی توانیم هیچ شهودی داشته باشیم، فاهمه نمی تواند قوه ی شهود باشد. اما علاوه بر شهود، نحوه ی دیگری از شناخت وجود ندارد، مگر با مفاهیم؛ (3) بنابراین، شناختِ حاصل از فاهمه (حداقل فاهمه ی انسانی) باید به وسیله ی مفاهیم باشد و بنابراین، شناخت یاد شده شناختی شهودی نیست، بلکه استدلالی (بحثی و گفتمانی) (4) است. همه ی شهودها، همانند شهود حسی، بر تأثر و انفعال (5) مبتنی است، در حالی که مفاهیم بر کارکرد (6) استوار است.

مقصود کانت این است که حس انفعالی است و صرفاً قوه ی دریافت از خارج است، ولی فاهمه فعال است.

سپس می گوید: مقصود من از «کارکرد» عبارت است از وحدت این عمل که تمثلات و تصورات مختلفی تحت یک تمثّل و تصور واحد آورده شود. مفاهیم مبتنی بر خودانگیختگیِ (7) تفکر است، ولی شهودهایِ حسی بر دریافت انطباعات استوارند. تنها استفاده ای که فاهمه می تواند از این مفاهیم ببرد این است که با آن ها «حکم» کند.

چون هیچ تصور و تمثّلی غیر از شهود به یک شیء (ابژه) به صورت بی واسطه و مستقیم ربط نمی یابد، هیچ مفهومی بی واسطه به یک شیء (ابژه) مربوط نمی شود، بلکه به تصور و تمثّلی از آن شیء ربط پیدا می کند. مقصود کانت این است که شناخت از طریق شهود، شناختِ بی واسطه ی یک شیء است، ولی از راه مفهوم، شناخت مستقیم و بی واسطه ی یک شیء نیست. کانت نتیجه می گیرد که حکم عبارت است از شناختِ با واسطه و غیر مستقیمِ یک شیء؛ یعنی تصوری از تصوراتِ آن شیء. در هر حکمی یک مفهوم یافت می شود که تصورها و تمثلات بسیاری ذیل آن قرار می گیرند و در آن مندرج اند و در میان آن تصورات، تصوری وجود دارد که بی واسطه و مستقیم به یک شیء (ابژه) مربوط است.

او برای روشن شدنِ مطلب مثالی می آورد: در این حکم که «هر جسمی قابل تقسیم است»، مفهوم «قابل تقسیم» شامل مفاهیم متنوعی می شود (زیرا خیلی چیزها قابل تقسیم اند؛ از جمله حرکت، زمان، عدد و اجسام و در این حکم، فقط اجسام ذکر شده است)، ولی در این جا، مفهوم «قابل تقسیم» فقط در مورد مفهوم «جسم» به کار رفته است و خود مفهوم «جسم» در مورد پدیدارهایِ معیّنی که خودشان را بر ما ظاهر

می سازند به کار رفته است (یعنی خود مفهوم «جسم» در مورد اجسام جزئیِ خارجی که از راه شهود بر ما پدیدار می شوند به کار می رود) و این اشیا (ابژه ها) که متعلق شهود ما قرار می گیرند از طریق مفهوم «قابلیت قسمت» با واسطه و غیر مستقیم برای ما متمثل می شوند و به تصور درمی آیند؛ بنابراین، همه ی احکام کارکردهایِ وحدت میان تصورات ما هستند. در شناختنِ یک شیء (ابژه)، به جای یک تصور بی واسطه از تصور بالاتری (یعنی کلی تری) استفاده می شود که هم آن تصور بی واسطه و هم تصورات دیگری را در بر دارد.کانت می گوید:

"ما می توانیم همه ی اعمال فاهمه را به عمل حکم کردن برگردانیم و فاهمه را به «قوه ی حکم» تعریف کنیم، زیرا چنان که گفته شد، فاهمه قوه ی تفکر است و تفکر همان شناختن به وسیله ی مفاهیم است؛ اما مفاهیم، به عنوان محمول هایِ احکام ممکن، به تصور و تمثّلی از یک شیء که هنوز متعین نشده است مربوط می شوند (یعنی مفاهیم ربط بی واسطه و مستقیم به یک شیء جزئیِ متعین ندارند)؛ مثلاً مفهوم

«جسم» به چیزی دلالت می کند که می تواند با آن مفهوم شناخته شود؛ مانند «فلز» که می تواند با مفهوم جسم شناخته شود و لذا، مفهوم «جسم» برای یک حکم ممکن محمول قرار می گیرد؛ مانند «هر فلزی جسم است».

در این حکم، تنوع و کثرت فلزها با مفهوم جسم به وحدت برگردانده شده است؛

یعنی همه ی فلزها با کثرت و تنوعی که دارند تحت یک مفهوم مانند «جسم» وحدت می یابند.

به اعتقاد کانت، اگر کارکردهایِ وحدت در احکام را بتوانیم به صورت جامع ارائه دهیم، می توانیم کارکردهایِ فاهمه را کشف کنیم. (8)"

رابرت پاول ولف در شرح عبارات فوق می گوید:

"فعالیت اساسیِ فاهمه حکم کردن است که عبارت است از بیان وحدت یا ارتباط میان تصورات. اگر بتوانیم کارکردها یا انحای وحدت در احکام را فهرست بندی کنیم، فهرست کاملِ توانایی هایِ فاهمه را به دست خواهیم آورد. به نظر کانت منطق سنتی جدول کاکردهایِ وحدت در احکام را ارائه کرده است. اما وارد کردن پیوندهای ترکیبی به کثرات حسی، متحد کردن تمثلات و تصورات نیز هست؛

بنابراین، توانایی های ذهنی یک سان باید به کار رود و فهرست کارکردهای وحدت در احکام کلید کشف کارکردهایِ ترکیب، (9) یعنی جدول مفاهیم محض فاهمه را به دست می دهد. کوتاه سخن آن که، حکم محصول کاربرد «منطقیِ» فاهمه و وحدت ترکیبی محصول کاربرد «واقعیِ» آن است. با فهرست بندیِ صُوَری (10) که فاهمه در آن ها فعالیت اول، یعنی حکم کردن را انجام می دهد، صوری را کشف خواهیم کرد که فاهمه در آن ها فعالیت دومی، یعنی وحدت ترکیبی را انجام می دهد. (11)"

خلاصه این که از نظر کانت، فاهمه دو کاربرد دارد: یکی، صوری و منطقی که در این صورت، فاهمه به «قوه ی حکم» تعریف می شود. این کاربردِ فاهمه را از این رو «منطقی» می گویند که «قضیه و حکم» امری منطقی است و در منطق، از آن بحث می شود. کاربرد دوم آن، کاربرد واقعی است که در این حالت، کانت آن را «قوه ی مفاهیم یا قوه ی مقولات» تعریف می کند؛ (12) یعنی قوه ی ایجادکننده ی مقولات یا قوه ی دارنده ی مقولات یا قوه ی اعمال کننده ی مقولات. اما در هر حال، فاهمه قوه ی شناخت بی واسطه ی اشیا نیست، زیرا به اعتقاد کانت، شهود وسیله ای است که ذهن از راه آن،

بی واسطه و مستقیماً به اشیا شناخت می یابد و شهود قوه ای است که یک شیء از طریق آن به ما داده می شود. (13)

ارتباط دو کاربرد فاهمه با تحلیل و ترکیب

رابرت پاول ولف در توضیح بیشتر فرق میان کاربرد منطقی و واقعیِ فاهمه اظهار می دارد که یکی از انحای تفکر ما عبارت است از تحلیل تصورات و تمثلات و از آن ها خصایص مشترک را انتزاع کردن تا مفهومی را به دست آوریم؛ مثلاً ما اشیای متعددی را بررسی می کنیم و می بینیم در میان آن ها تعدادی از اشیا وجود دارد که این خصیصه را دارند که به سهولت به شکل ظرفی که در آن قرار می گیرند در آیند و ما با توجه به این خصیصه و دیگر خصایص، مفهوم «مایع» را می سازیم. نام آن عمل را می توان «وحدت تحلیلیِ» تصورات گذاشت. وحدت تحلیلی، یعنی آوردنِ تمثلات و تصورات مختلف تحت یک مفهومِ واحد به سبب وجود ویژگیِ مشترک میان آن تصورات.

اما پیش فرضِ عمل وحدت تحلیلیِ تصورات این است که آن تصوراتی که قرار است تحلیل شوند قبلاً ترکیب شده باشند: قبل از این که بتوانیم تمثلات سقراط و افلاطون را تحلیل کنیم و ویژگیِ مشترک آن دو را کشف کنیم تا بتوانیم مفهوم «انسانیت» را از آن دو انتزاع کنیم، باید کثرت ادراکاتِ حسی را که هر تمثیلی در بر دارد قبلاً در آگاهیِ واحدی (14) با هم متحد ساخته باشیم؛ مثلاً، تمثّل و تصور سقراط شامل ادراکات حسی از بینیِ پهن او، بازوی او، پاهای او و جز آن است. اگر قبلاً به این ادراکات حسی، به عنوان وحدت، نیندیشیده بودیم، تمثّل و تصوری از سقراط برای تحلیلِ آن وجود نداشت. هیوم نشان داده بود که چنین وحدتی به فاهمه «داده نمی شود»، بلکه ذهن باید آن را از پیشِ خود به وجود آورد. کانت نام این عمل را ترکیب (15) می گذارد؛ بنابراین، وحدت ترکیبیِ کثرت ادراکات حسی، شرط ضروری وحدت تحلیلیِ یک مفهوم و شرط شناخت و شرط تجربه است.

فرق تحلیل و ترکیب این است که تحلیل صرفاً به آن چه ترکیب خرق می کند، نظم و سازمان می بخشد و شباهت آن دو این است که هر دو وحدتی را از کثرت به وجود می آورند: تحلیل تمثلات مختلف کثیری را با آوردنِ آن ها «تحت» مفهوم واحدی، متحد می سازد؛ مثل؛ سقراط و افلاطون را تحت مفهوم «انسان» متحد می سازد، ولی ترکیب شهودات مختلف بسیاری را «در» آگاهیِ واحد یکی می کند.

کانت در نقد عقل محض (ب 104-105) می گوید:

همان کارکردی که وحدت را به تمثلات مختلف در یک حکم می دهد، وحدت را به ترکیب محض تمثلات مختلف در یک شک شهود می بخشد. از این جا نتیجه می شود که به ازای هر کارکرد وحدت در حکم، یک کارکرد ترکیب یا «مقولات» وجود خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، کارکرد وحدت در حکم کلید کشف تمام مفاهیم محض فاهمه است. (16) بنابراین، وحدتِ تحلیلی کاربرد منطقیِ فاهمه و وحدتِ ترکیبی کاربرد واقعیِ فاهمه است.

ولدن می گوید:

"حساسیت منفعل، ولی فاهمه فعال است؛ بنابراین، به پلی احتیاج داریم که بین آن دو ارتباط برقرار سازد. حلقه ی رابط میان حس و فاهمه تخیل است و وسیله ای که تخیل شکاف میان حس و فاهمه را با آن پر می کند «ترکیب» نامیده می شود. (17)"

دو کاربردِ منطقی (صوری) و واقعیِ عقل

اکنون، پس از توضیح مختصر در مورد کاربرد منطقی و کاربرد واقعیِ فاهمه، به کاربرد منطقی و کاربرد واقعیِ عقل می پردازیم: کاربرد منطقی یا صوریِ عقل عبارت است از استنتاجِ با واسطه؛ در حالی که کاربرد واقعیِ عقل ایجاد مفاهیم و اصول است، البته، مفاهیم و اصولی که از حس و فاهمه اخذ نشده اند و مخصوصِ خودِ عقل اند.

کانت می گوید:

"کاربرد منطقی یا صوریِ عقل را از مدت ها قبل اهل منطق به «قوه ی استنتاج با واسطه» تعریف کرده اند. (1818)"

توضیح آن که، استنتاج از یک جهت به بی واسطه و با واسطه تقسیم می شود.

استنتاجِ بی واسطه عبارت است از این که از یک قضیه ی واحد، قضیه ی دیگری نتیجه شود؛ مانند استنتاج عکس مستوی از قضیه ی اصل: مثلاً از قضیه ی صادق «هر آهنی فلز است» می توان بدون کمک گرفتن از قضیه ی دیگر و بدون نیاز به حد وسط، مستقیماً قضیه ی صادق «بعضی فلزها آهن هستند» را استنتاج کرد. به اعتقاد کانت، کار عقل استنتاجِ بی واسطه و مستقیم نیست، بلکه عقل در کاربرد منطقی اش، قوه ی استنتاجِ با واسطه است.

کاربرد واقعیِ عقل

کاربرد واقعیِ عقل (یا کاربرد محض یا کاربرد استعلایی) این است که خود عقل بدون کمک حس و فاهمه مفاهیمی را به وجود می آورد. از نظر کانت، عقل قوه ای است هم منطقی و هم استعلایی؛ بنابراین، انتظار می رود که کارکردهایِ منطقیِ عقل کلیدی برای کشف کارکردهایِ استعلایی و واقعی اش باشد، (19) همان گونه که در بخش آنالیتیک، صور منطقیِ احکام به کار کشف مقولات فاهمه می آمد.

کانت سابقاً فاهمه را به «قوه ی قواعد» (20) تعریف کرده است و در این جا، عقل را به «قوه ی اصول» (21) تعریف می کند. بنت در این مورد می گوید:

"فاهمه داده های حسی را با اطلاق مفاهیم به آن ها در «قواعد» یا احکام وحدت می بخشد و عقل احکام را با ربط دادنِ آن ها، در نظام گسترده تر «اصول» متحد

می سازد. (22)"

به نظر کانت، فاهمه با حواس سر و کار دارد؛ در حالی که، عقل نسبت بی واسطه و مستقیمی با حواس ندارد و صرفاً با فاهمه رابطه دارد. فاهمه وحدت پدیدارها را به وسیله ی قواعد تأمین می کند و عقل وحدت قواعد فاهمه را به وسیله ی اصول فراهم می آورد. (23) به نظر کانت، دقیقاً همان گونه که فاهمه کثرات حسی را با مفاهیم در ابژه متحد می سازد، عقل نیز کثرات مفاهیم را به وسیله ی ایده ها متحد می کند. (24)

بنت می گوید:

"منظور از «قواعد»، در این جا حقایق و قضایایِ کلی درباره ی جهان است. عقل اصول را ایجاد می کند و فاهمه قواعد را. اصول از قواعد کلی تر است، ولی مرز مشخصی میان فاهمه و عقل وجود ندارد؛ یعنی نمی توان مرزی را تعیین کرد که قواعد بدان جا پایان یافته و اصول از آن جا شروع شده باشد: میان فعالیتِ فاهمه درآوردنِ شهودها تحت قواعد و فعالیتِ عقل درآوردنِ آن قواعد تحت تعمیماتِ کلی تری به نام اصول، خط و مرز معینی وجود ندارد. (25)"

کانت در توضیح معنای «اصل» می گوید:

"هر قضیه کلی، حتی آن قضیه کلی که از طریق استقرا از تجربه اخذ شده باشد، می تواند به عنوان کبرا در یک قیاس به کار رود، اما خودش یک اصل نیست. اصول متعارف ریاضی

(مانند این که فقط یک خط مستقیم میان دو نقطه می تواند وجود داشته باشد) از مصادیق شناختِ کلی پیشین است و بنابراین، به درستی نسبت به مواردی که می توانند تحت آن ها مندرج شوند اصل نامیده می شود. اما من نمی توانم بگویم که این صفت خط مستقیم را (یعنی این ویژگیِ خط مستقیم را که فقط یک خط مستقیم میان دو نقطه وجود دارد) به طور کلی و فی نفسه از اصول دریافت می کنم. من آن را فقط در شهود محض درک می کنم. (26)"

کمپ اسمیت می گوید:

"اصول مطلقاً پیشین اند؛ پس، آن قضایایِ کلی که متضمن عنصر شهودند، به معنای دقیق کلمه اصل نیستند، بلکه بهتر است قاعده نامیده شوند. «اصل» به معنای دقیق کلمه عبارت است از اصلی که با مفاهیم محض، شناخت جزئیاتی را که تحت آن اصل هستند فراهم سازد؛ به عبارت دیگر، اصل چیزی است که شناختِ ترکیبیِ پیشین را به بار می آورد و در عین حال، این کار را مستقل از هر تجربه ای انجام می دهد. (27)"

کانت در این مورد می گوید:

"شناخت از طریق اصول صرفاً آن شناختی است که در آن، من از طریق مفاهم، جزئی را در کلی درک کنم؛ بنابراین، هر قیاسی نحوه ای است از به دست آوردنِ شناخت از یک اصل، زیرا کبرا همیشه مفهومی را افاده می کند که بدان وسیله هر چیزی که تحت آن مفهوم مندرج و بدان مشروط است، از آن مفهوم طبق یک اصل شناخته می شود.

حال، می گوییم از آن جا که هر شناخت کلی می تواند کبرای یک قیاس باشد و از آن جا که فاهمه قضایایِ کلیِ پیشینی از همین نوع در اختیار ما می نهد می توان این قضایا را به کاربرد ممکن شان اصل نامید.

اما اگر آن ها را فی نفسه در رابطه با منشأشان در نظر بگیریم، این قضایایِ اساسیِ فاهمه ی محض، شناخت مبتنی بر مفاهیم نیستند، زیرا این قضایا اگر با شهود محض (در ریاضیات) یا با شرط های تجربه ی ممکن به طور کلی تأیید نشوند، حتی به طور پیشینی هم ممکن نخواهند بود. این که «هر حادثی علتی دارد» نمی تواند صرفاً از مفهوم حدوث به طور کلی استنتاج شود، بلکه برعکس، خودِ همین قضیه ی اساسی است که نشان می دهد که ما چگونه می توانیم درباره ی آن چه حادث می شود مفهوم تجربیِ معیّنی را به دست آوریم.

بنابراین، فاهمه هرگز نمی تواند هیچ گونه شناختِ تألیفیِ مأخوذ از مفاهیم را فراهم سازد. این گونه شناخت های تألیفیِ مبتنی بر مفاهیم اند که به درستی و بدون قید می توان آن ها را «اصل» نامید. با وجود این، همه ی قضایایِ کلی را، به معنایی نسبی (مقایسه ای)، می توان «اصل» نامید. (28)"

کمپ اسمیت در این باره می گوید:

"اصل چیزی است که شناختِ تألیفیِ پیشین را فقط با استفاده از مفاهیم افاده کند و کانت در بخش آنالیتیک اثبات کرده است که شناختِ به دست آمده از طریق فاهمه، چه در علوم طبیعی و چه در علوم ریاضی، هرگز این ویژگی را ندارد؛ یعنی فاهمه هرگز نمی تواند شناختِ تألیفی را از طریق مفاهیم محض به دست آورد، زیرا قواعد و اصولِ فاهمه فقط به عنوان شرایط تجربه ی ممکن معتبرند و فقط به ابژه های ادراک حسی قابل اطلاق اند؛ لذا فاهمه نمی تواند شناختِ تألیفی را از صِرف مفاهیم محض حاصل کند (بلکه عنصر تجربه و ادراک حسی هم در شناخت هایِ فاهمه دخیل است). مثلاً، گر چه فاهمه این اصل را بیان می کند که «هر حادثی علتی دارد، آن اصل خودش را با مفاهیمی که در بر دارد، اثبات نمی کند، بلکه آن فقط پیش فرض ضروریِ امکان تجربه ی حسی است؛ بنابراین، اگر اصول به معنای دقیق واقعاً وجود دارد، باید به قوه ای متمایز از فاهمه (یعنی عقل) نسبت داده شود و این مستلزم استنتاجی متفاوت با مقولات خواهد بود. (29)»"

کاربرد منطقیِ عقل

گفته شد که از نظر کانت، عقل یک کاربرد منطقی دارد که منطقیان از آن بحث می کنند و آن را قوه ی استنتاجِ با واسطه می دانند و یک کاربرد واقعی هم دارد که همان قوه ی اصول است که معنایِ «اصل» به اجمال توضیح داده شد.

کانت در نقد عقل محض به شرح بیشتر کاربرد منطقی و صوریِ عقل می پردازد. او می گوید:

"شناسایی گاهی بی واسطه و زمانی از راه استنتاج حاصل

می شود. اگر شکلی با سه خط مستقیم محصور شده باشد، مستقیماً و بی واسطه می توان این شناسایی را به دست آورد: در آن شکل سه زاویه وجود دارد. اما این که «مجموع این سه زاویه برابر با 180 درجه است» تنها از راه استنتاج حاصل

می شود. البته، به دلیل این که به استنتاج عادت کرده ایم، اغلب، شناخت استنتاجی را هم نوعی شناخت بی واسطه محسوب می کنیم و فرق آن را با شناخت بی واسطه در

نمی یابیم. (30)"

وی در ادامه می افزاید:

"در هر استنتاجی، اگر بتوان نتیجه را بدون وساطت یک تصور سوم به دست آورد، آن را «استنتاج بی واسطه» می نامند و من ترجیح می دهم که آن را «استنتاج فاهمه » بنامم، ولی اگر علاوه بر معرفت نهفته در قضیه ی نخست، نیاز به حکم دیگری باشد تا بتوان نتیجه را حاصل کرد، آن را «استنتاج عقل» (31) می نامم. در قضیه ی «همه ی انسان ها فانی اند»، سه قضیه ی زیر بدون واسطه و بدون احتیاج به قضیه ی دیگر، مستقیماً از آن نتیجه می شود:

1. بعضی از انسان ها فانی اند. 2. بعضی از فانی ها انسان اند.

3. چیزی که فانی نباشد انسان نیست. توضیح این که، قضیه ی 1 با قضیه ی اصلی (هر انسانی فانی است) متداخلان هستند و اگر قضیه ی کلی صادق باشد، قضیه ی جزئی نیز صادق است. قضیه ی دوم، عکس مستویِ قضیه ی اصلی و قضیه ی سوم، عکس نقیض قضیه ی اصلی است و لذا هر دو صادق اند. هر سه قضیه ی یاد شده بی واسطه از قضیه ی اصلی استنتاج شده اند، اما قضیه «هر دانشمندی فانی است» در قضیه ی اصلی منطوی و مندرج نیست (زیرا مفهوم «دانشمند» در قضیه ی اصلی واقع نشده است)؛ بنابراین، فقط با یک قضیه ی واسطه می تواند از قضیه ی اصلی استنتاج شود. (32)"

بدین ترتیب: هر انسانی فانی است. هر دانشمندی انسان است. پس هر دانشمندی فانی است.

کانت بعد از فرق نهادن میان استنتاجِ بی واسطه (یا استنتاج فاهمه) و استنتاجِ با واسطه (یا استنتاج عقل یا قیاس) می گوید:

"در هر قیاسی، نخست یک قاعده (کبرا) را با فاهمه ادراک می کنم. ثانیاً، با قوه ی حکم چیز معلومی را تحت شرط این قاعده، مندرج می سازم (صغرا). در نهایت، آن چه را بدین وسیله شناخته می شود، از طریق محمول قاعده و بنابراین به طور پیشینی، با عقل متعیّن می سازم (نتیجه)؛ بنابراین، نسبتی که کبرا به عنوان قاعده میان آن چه شناخته شده است و شرطش نشان می دهد، اساس و زمینه ی انواع مختلف قیاس هاست (یعنی با اختلاف آن نسبت، قیاس ها هم مختلف می شوند). در نتیجه، قیاس ها نیز، مانند احکام، بر سه نوع اند: قیاس حملی، قیاس شرطی و قیاس انفصالی. (33)"

به عقیده ی کمپ اسمیت، کانت با نشان دادنِ این که استنتاج، «نسبتِ» موجود میان کبرا (که ناشی از فاهمه است) و شرطی را که در صغرا مشخص شده است (که معلول قوه ی حکم است) معیّن می کند، می خواهد توجیهی برای طبقه بندیِ صورِ ممکن قیاس (حملی، شرطی، انفصالی) مطابق با سه مقوله ی نسبت (جوهر، علیت، مشارکت) به دست دهد. (34)

پی‌نوشت‌ها:

1. Immanuel kant, Critique of Pure Reason, B 355, P300

2. Sensibility

3. Concepts

4. Discursive

5. Affection

6. Function

7. Spontaneity

8. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B93-94m P 105-106.

9. Synthesis

10. Forms

11. Robert wolff, Kants theay of Mental Activity, P 62.

12. Immanuel Kant, ibid, A126, P 147.

13. ibdi, B74, P92.

14. one Consciousness

15. Synthesis

16. Robert Wolff, Kants Theory of Mental Activity, P68-69.

17. 7.D weldon, Kants Critique of Pure Reason, P129.

18. Immanuel Kant, critique of Pure Reason, B355, P300-301.

19. Norman Kemp Smith, Acommentary to Kants Critique of Pure Reason, P442.

20. Rules

21. Principles

22. Jonathan Bennett, Kants Dialectic, P261.

23. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B359, P302.

24. ibid, B672, P533.

25. Jonathan Bennett, Kants Dialectic, P262.

26. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B356 P 301.

27. Norman Kemp smith, A Commentary to Kants Critique of Pure Reason, P442.

28. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B351-358, P 307-392.

29. Norman Kemp Smith, A Commentary to Kants Critique of Pure Reason, 442-443.

30. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B356, P 303.

31. ibid, B360, P303-304.

32. همان، ب 360، ص 303-304.

33. ibid, B 360-361, P 304.

34. Norman Kemp Smith, A Commentary Kant Critique of Pure Reason, P444.

 

 

 

لینک به دیدگاه

قوه ی عقل و کاربردهای آن در فلسفه ی کانت (2)

06264.jpg

 

 

نویسنده: دکتر حسین معصوم

 

 

 

 

آیا عقل علاوه بر کاربرد منطقی، کاربرد واقعی (یا محض یا استعلایی) هم دارد؟

آیا عقل منبع و سرچشمه ی مستقلی برای مفاهیم و احکامی است که فقط از عقل ناشی شوند و عقل به وسیله ی آن ها با اشیا (ابژه) ارتباط یابد، یا این که صرفاً قوه ای فرعی و غیر مستقل است برای دادنِ صورتی منطقی به شناخت های داده شده؟ (1) به عبارت روشن تر، آیا عقل مستقلاً و بدون کمک از قوای ادراکیِ دیگر می تواند شناختی درباره ی اشیا کسب کند، یا این که صرفاً قوه ای است که تابع قوای ادراکیِ دیگر است و فقط به شناخت حاصل از قوای دیگر صورت منطقی می بخشد؟

به عقیده ی کانت، همان گونه که فاهمه کثرات شهود را با مندرج ساختنشان تحت مفاهیم متحد می سازد و به آن ها وحدت می بخشد، عقل هم طالب آن است که کثرت قواعد فاهمه را با مندرج ساختن شان تحت اصول عقل متحد سازد و به آن ها وحدت ببخشد؛ بنابراین، عقل اصولی دارد که می خواهد وحدتی بالاتر از وحدتی که فاهمه به کثرات ادراک حسی می بخشد به کثرات مفاهیم محض فاهمه اعطا کند، ولی این اصول عقل را باید قوانینی ذهنی (سوبژکتیو) تلقی کرد که متعلق آن ها، اشیا نیستند، بلکه فقط درباره ی فعالیت هایِ فاهمه به کار می روند؛ به عبارت دیگر، متعلق اصول عقلانی عبارت است از فعالیت فاهمه و نه اشیای خارجی. (2)

دو ویژگی قیاس عقلی

کانت می پرسد: آیا عقل فی نفسه، یعنی عقل محض، قواعد و اصولِ تألیفیِ پیشین دارد یا خیر و اگر آری، این اصول عبارت از چه می تواند باشد؟ به اعتقاد وی، در قیاس- که در کارِ عقل است- دو ویژگی وجود دارد که در این باره می تواند به ما کمک کند:

1. عقل در قیاس به صورت بی واسطه با شهودها مربوط نمی شود تا این که آن ها را ذیل قواعد مندرج سازد (آن گونه که فاهمه با مقولات خودش این کار را انجام می دهد)، بلکه عقل با مفاهیم و احکام ارتباط دارد. عقل با واسطه (از طریق فاهمه و احکام فاهمه) با اشیا و شهود آن ها ارتباط می یابد؛ بنابراین، وحدتی که عقل می جوید غیر از وحدت تجربه ی ممکن، یعنی وحدت فاهمه است؛ مثلاً اصل علیت، یعنی این که «هرچه رخ می دهد علتی دارد» اصلی نیست که با عقل شناخته شده و تجویز شده باشد. (3)

کمپ اسمیت با اشاره به عبارات یاد شده می گوید:

"نحوه ی بیان کانت در جمله ی آخر بند سوم (ب 363-364) چنان فشرده و خلاصه است که قدری گمراه کننده است، ولی به هر حال، مقصود کانت این است که، اصل علیت وحدت تجربه را ممکن می سازد و از عقل چیزی نمی گیرد (یعنی اصل علیت یکی از اصول عقل نیست، بلکه از اصول فاهمه است) و اگر عقل به وسیله ی فاهمه با تجربه ارتباط بر قرار نمی کرد، هرگز با مفاهیم محض نمی توانست چنین وحدت ترکیبی را وضع کند. (4)

2. ویژگی دوم قیاس که می تواند درباره ی مسائل طرح شده به ما کمک کند این است که، عقل در کاربرد منطقی اش در پیِ آن است که برای حکم خویش (نتیجه ی قیاس) شرط کلی کشف کند و خود قیاس چیزی نیست مگر حکمی که با اندراج شرط آن حکم تحت قاعده ای کلی (کبرا) ساخته شده است.

اما چون این قاعده ی کلی (کبرا) خودش نیازمند این است که عقل شرط آن را نیز بجوید، تا آن جا که ممکن و عملی است، باید از طریق قیاس مقدم (5) شرطِ شرط (شرط کبرا) نیز جست و جو شود؛ یعنی عقل خواستار و طالب شرط کلیِ نتیجه ی قیاس است و زمانی که در کبرا چنین شرط کلی را نیابد، به کشف آن از طریق مجموعه ی قیاس هایِ مقدم ادامه می دهد)؛ بنابراین، اصل مخصوص به عقل در کاربرد منطقی اش این است که: برای شناختِ مشروطِ به دست آمده از طریق فاهمه، امر نامشروط که با آن وحدت شناختِ مشروطِ فاهمه کامل می شود، باید کشف شود. پیداست که چنین اصلی تألیفی است، زیرا از تحلیل مفهوم مشروط فقط می توانیم نسبت آن را با شرط کشف کنیم، نه با نامشروط. (6)

مقصود کانت این است که تحلیل خود مفهوم مشروط مستلزم وجود شرط است، زیرا مشروط، یعنی امر دارای شرط؛ بنابراین، قضیه ی «امر مشروط دارای شرطی است» قضیه ای تحلیلی است و مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج است، ولی قضیه ی «امر مشروط نیازمند امر نامشروط است» یک قضیه ی تألیفی است و در مفهومِ موضوع (امر مشروط) مفهوم محمول (امر نامشروط) مندرج نیست.

تفاوت قاعده ی منطقی و اصل عقلی و نادرستیِ انتقال از یکی به دیگری از سخنان کانت تا این جا این نتیجه به دست می آید که بالاترین و کلی ترین اصل مربوط به عقل (اصل عقلانی) این است که «اگر مشروط داده شده باشد؛ یعنی اگر امر مشروط وجود داشته باشد، امر نامشروط هم وجود خواهد داشت» و کانت معتقد است که این اصل یک قضیه ی ترکیبی است، نه تحلیلی. به نظر او، این اصل عقل محض (7) با قاعده ی منطقی (8) فرق دارد.

توضیح این که، همان گونه که گفته شد، قیاس عقلی دو ویژگی دارد: یکی این که، با شهودها و ادراکات حسی سر و کار ندارد و نمی خواهد مانند فاهمه آن ها را ذیل قواعدی متحد سازد، بلکه عقل و قیاس عقلی با مفاهیم و احکام سر و کار دارند. (9) دوم آن که، قوه ی عقل وقتی احکام را بر حسب نظم لازم برای تشکیل قیاس مرتب می کند، برای هر یک از احکامی که در قیاس تألیف شده اند، سعی دارد مقدمه ی کبرایِ کلی تری بیابد و در هر زنجیره ای از قیاس ها، به دنبال مقدمه ی اعلا و نهایی است. به قول کانت- که با الفاظ پیچیده و مبهم مقصود خویش را ادا می کند- قیاس عقلی بر آن است «تا به ازای شناخت مشروط قوه ی فاهمه، امر نامشروط را بیابد و شناخت یادشده را به کمال برساند». (10)

فرق قاعده ی منطقی و اصل عقل محض این است که قاعده ی منطقی به ما می گوید: اگر بخواهیم احکامی را که دارید به صورت قیاس مرتب کنید و از این راه به آن ها وحدت منظم ببخشید، باید به ازای هر شرط یا مقدمه، شرط دیگری بیابید و به همین وجه، راهتان را به سوی شرط اعلا یا نهایی ادامه دهید که چون قائم به هیچ شرط دیگری نیست، لابشرط و مطلق خواهد بود. باید توجه داشت که این قاعده ی سودمند مستلزم آن نیست که شرط نهاییِ نامشروطی وجود داشته باشد و از این جهت، به دستوری در اخلاق می ماند که بگوید: همه باید بکوشیم به مرتبه ی قدیسان و اولیا برسیم- دستوری که هر قدر هم گران بها باشد، یقیناً پیروی از آن مستلزم رسیدن یا حتی امکانِ رسیدن به مرتبه ی قدیسان نیست.

در مقابلِ این قاعده ی منطقی، اصل عقل محض است؛ یعنی این فرض که زنجیره ی مقدمات یا شرط ها واقعاً دارای یک حد نهاییِ نامشروط و مطلق است؛ بنابراین، ممکن است به حد کمال برسد و کاملاً اکتساب شود. رسیدن از قاعده ی منطقی به اصل عقل محض مانند این است که بخواهیم بر مبنای دستوری که می گوید: «همه باید بکوشیم تا به مرتبه ی اولیا برسیم»، فرض را بر امکان پذیر بودنِ این کار قرار دهیم و همان گونه که انتقال از این دستور اخلاقی به امکان رسیدن به مرتبه ی اولیا نارواست، انتقال از آن قاعده ی منطقی که «باید در جست و جویِ امر نامشروط بود»، به این اصل عقلی که

«امر نامشروط مطلق وجود دارد»، نیز خطاست. به نوشته ی کانت «قاعده ی منطقی ممکن نیست به اصل عقل محض مبدل شود، مگر آن که فرض کنیم که اگر امر مشروط داده شده باشد، سلسله ی شرط های تابع که در نتیجه ی خود نامشروط است، یک سره داده شود». (11)

بنابراین، در اصل عقل محض، مفروض این است که وحدت منظم در تمام احکامِ قوه ی فاهمه که قاعده ی منطقی فقط به تلاش برای دست یافتن به آن ترغیب می کند، کاملاً داده شده و مسلّم است. کانت فرق آشکاری می گذارد بین دستوری که می گوید: در یک زنجیره ی صعودی مرکب از قیاس ها، عضو یا واحد بعدی را چگونه می توان یافت و فرضی که می گوید: تمام حلقه های این زنجیر تا پایان داده شده یا معلوم است. فرقی که کانت می گذارد بسیار شبیه فرقی است که در نظریه ی امروزیِ مجموعه ها و بنیادهایِ تحلیل ریاضی گذاشته می شود. مقصود فرق بین قاعده ای است که «امکان می دهد هر عضو بعدی در یک سلسله ی نامتناهی ساخته شود» و فرض این که «آن سلسله تماماً داده شده است». فرض سلسله ای را که هم نامتناهی باشد و هم تماماً داده شود، امروزه، بسیاری ناروا می دانند. (12)

به نظر کانت، این اصل عقل محض که می گوید: اگر امر مشروط داده شده باشد، امر نامشروط هم داده شده است، کاملاً خارج از قلمرو فاهمه قرار دارد، زیرا فاهمه فقط با ابژه های یک تجربه ی ممکن سر و کار دارد و شناخت و تألیف آن ابژه ها همیشه مشروط است؛ بنابراین، فاهمه با امر نامشروط سر و کار ندارد.

اصل یاد شده بالاترین اصل عقل محض است و اصول دیگری که از این اصل ناشی می شوند در رابطه با همه ی پدیدارها «متعالی» (13) خواهند بود؛ یعنی کاربرد تجربیِ مناسبی برای این اصل هرگز نمی تواند وجود داشته باشد؛ بنابراین، اصل عقل محض کاملاً با اصول فاهمه فرق دارد، زیرا سر و کار اصول فاهمه با امکان تجربه است و با ماورای تجربه سر و کار ندارند؛ لذا کاربرد اصول فاهمه حلولی، (14) یعنی در داخل قلمرو تجربه است و نه متعالی از حیطه ی تجربه. (15)

فرق کاربرد منطقی و واقعیِ عقل

بنت درباره ی فرق میان کاربرد منطقی و واقعیِ عقل می گوید: در کاربرد منطقی، عقل ما شناختی را که از راه حس و فاهمه به دست آمده است منظم و مرتب و متحد می سازد، ولی در کاربرد واقعی یا استعلایی، عقل مدعی است که شناخت ما را افزایش می دهد. (16) کانت کاربرد واقعی یا استعلاییِ عقل را کاربرد محض (17) هم می نامد و همین «عقل محض» است که به نقد آن در کتاب نقد عقل محض پرداخته است. یکی از معانیِ واژه «محض» این است که حاوی هیچ عنصر تجربی نباشد؛ به عبارت دیگر، متضاد واژه ی «محض» اصطلاح «تجربی» است، ولی به نظر بنت، شاید مناسب تر باشد که متضاد واژه ی «محض» را اصطلاح «منطقی» (18) قرار دهیم. عقل در کاربرد منطقی، شناختی را که قبلاً از طریق قوای دیگر به دست آمده است متحد می سازد، ولی در کاربرد محض، سعی می کند با تلاش خودش (و نه قوای دیگر) بر شناخت ما چیزی بیفزاید (19) و کانت این «عقل محض» را نقد می کند، نه «عقل منطقی» را.

کانت درباره ی این اصل عقل محض که: اگر امر مشروط داده شده باشد، امر نامشروط هم داده شده است، سؤالاتی از این قبیل طرح می کند: 1. آیا اصل عقل محض که ادعا دارد سلسله ی شرط ها تا امر نامشروط امتداد دارد، اعتبار عینی دارد یا خیر؟ 2. لوازم و نتایج اصل عقل محض از جهت کاربرد تجربیِ فاهمه چه هستند؟

دیالکتیک نقادیِ کانت در صدد است به سؤالات فوق و دیگر پرسش ها پاسخ دهد. این دیالکتیک دو بخش اصلی دارد: الف) مفاهیم متعالیِ عقلِ محض (ایده ها)؛

ب) استنتاجات دیالکتیکی و متعالیِ عقلِ محض. بهتر است در این جا به سخنانی که کانت درباره ی قوای ادراکیِ آدمی و تعداد آن ها گفته است نیز اشاره ای بکنیم.

قوای ادراکیِ آدمی و تمایز فاهمه و عقل از نظر کانت

سخنان کانت درباره ی تعداد قوای ادراکی

در سخنان کانت درباره ی قوای ادراکیِ انسان، نوعی اضطراب و تشویش وجود دارد: وی گاهی قوای شناخت را به حس و فاهمه و عقل تقسیم می کند و گاهی، از قوای ادراکی با عنوان قوه ی فاهمه، قوه ی حکم و قوه ی عقل نام می برد و در جایی دیگر، به حس و تخیل و فاهمه اشاره می کند. بعضی از سخنان کانت را در این باره بیان می کنیم:

"تمام شناخت ما از حس آغاز می شود و از حس به فاهمه و در نهایت، به عقل ختم می شود. (20)"

در این عبارت، وی قوای شناخت انسان را به حس و فاهمه و عقل تقسیم می کند. در جایی دیگر، می گوید:

"در هر قیاسی، نخست، یک قاعده (کبرای قیاس) را به وسیله ی فاهمه ادراک می کنم.

ثانیاً، به وسیله ی حکم چیز معلومی را تحت شرط این قاعده مندرج می سازم (صغرای قیاس). در نهایت، آن چه را بدین وسیله شناختی می شود، از طریق محمول قاعده و بنابراین به طور پیشینی، به وسیله ی عقل متعیّن می سازم (نتیجه).

(21)"

چنان که از عبارات فوق پیداست، کانت سه قوه ی شناخت، یعنی فاهمه و حکم و عقل را به سه بخش یک قیاس، یعنی کبرا، صغرا و نتیجه، مربوط می کند: قوه ی فاهمه که قوه ی قواعد کلی و عام است، کبرایِ قیاس را ادراک می کند

(می اندیشد). قوه ی عقل نیز نتیجه را استنتاج می کند. (22)

در جایی دیگر او می گوید: «ترکیب به طور کلی ... نتیجه ی صِرف نیروی تخیل است که عبارت است از کارکرد کورکورانه ولی ضروریِ نفس». (23) توضیح این که، به اعتقاد کانت، برای حصول شناخت مراحل زیر طی می شود:

1. قوه ی حس داده های حس و کثرات تصورات را به ذهن می دهد.

2. این تصورات به وسیله ی قدرت (نیروی) تخیل، (24) با به کار بستنِ صور محض شهود، یعنی مکان و زمان، با هم ترکیب می شوند.

3. قوه ی فاهمه با اطلاق مقولات به ترکیب فوق وحدت ترکیبیِ لازم، یعنی دلالت عینی، می دهد.

طبق این جریان، قوای شناخت از نظر کانت عبارت است از: حس، تخیل و فاهمه.

نتیجه آن که، نظر کانت درباره ی قوایِ ادراکیِ انسان همه جا یک سان نیست و او در جاهای مختلف آرای متفاوتی را ذکر می کند. کانت حتی در جایی ظاهراً قوه ی حس و تخیل را قوه ی واحدی تلقی می کند و در نتیجه، قوای شناخت انسان را حس و فاهمه می داند و از این بالاتر آن که، حس و فاهمه را نیز ناشی از یک ریشه ی مشترک می داند:

".. شناخت آدمی دو شاخه دارد: یکی، حس و دیگری، فاهمه، که شاید هر دو ناشی از یک ریشه ی مشترک ولی مجهول و ناشناخته (برای ما) باشند. اشیا از طریق حس به ذهن داده می شوند و از طریق فاهمه اندیشیده می شوند. (25)"

ملاک تمایز فاهمه از عقل از نظر کانت و نقد آن

ملاک تمایز فاهمه از عقل چیست؟ چرا کانت قوه ی فاهمه را از قوه ی عقل متمایز می داند؟ پاسخ های مختلفی به این سؤال می توان داد:

1. فعالیت های فکریِ ذهنِ انسان در منطق سنتی، مانند منطق پتروس راموس، (26) که کانت به کتاب منطقیِ او در پاورقیِ نقد عقل محض (ب 173) اشاره می کند، به سه قسم، یعنی تشکیل مفاهیم، حکم کردن و استنتاج کردن تقسیم می شود. این فعالیت هایِ سه گانه ی ذهن هر یک به قوه ای نسبت داده شده است: فاهمه، قوه ی مفاهیم است؛ یعنی قوه ای است که مفاهیم را ایجاد می کند. قوه ی حکم، اثبات یا نفی (= حکم) می کند و عقل نیز قوه ی استنتاج است. (27)

البته، کانت در نقد عقل محض معمولاً به قوه ی حکم جدای از قوه ی فاهمه قائل نیست و ایجاد مفاهیم و حکم، هر دو، را به قوه ی فاهمه نسبت می دهد، ولی بر تمایز فاهمه از عقل تأکید می کند و این تمایز یکی از ارکان فلسفه ی او است و با رد آن، فلسفه ی او خلل اساسی می یابد.

والش می گوید: «نسبت دادنِ اعمال و فعالیت هایِ منطقی به قوای مختلف محل تردید است». (28) بر اساس این نظر، تمایزی میان فاهمه و عقل، به عنوان دو قوه ی جداگانه، وجود ندارد و می توان هر سه فعالیت فکریِ یاد شده، یعنی تشکیل مفاهیم، حکم کردن و استنتاج کردن را به عقل نسبت داد؛ بنابراین، قوه ای جدا به نام فاهمه وجود نخواهد داشت و با حذف قوه ی فاهمه از قلمرو شناخت، اساس فلسفه ی کانت و مقولات کانتی متزلزل می شود و آن سهم عظیمی که کانت برای قوه ی فاهمه قائل است از بین می رود.

2. از نظر کانت، مفاهیم به سه دسته تقسیم می شود:

الف) مفاهیم تجربی یا پسینی که عبارت است از مفاهیمی که اولاً، مأخوذ از تجربه اند و ثانیاً، بر تجربه هم قابل اطلاق اند؛ مانند مفهوم «درخت» و «سبز». ب) مفاهیم پیشینی، یعنی مفاهیمی که مأخوذ از تجربه نیستند (بلکه شرط پیشین آن اند)، ولی قابل اطلاق بر تجربه اند؛ مانند مفهوم «علت» و دیگر مقولات محض پیشین، ج) صور معقول (ایده ها) که تصوراتی اند که نه مأخوذ و مشتق از تجربه اند و نه قابل اطلاق و اعمال بر تجربه؛

مانند تصور «نفس» و «خدا». مفاهیم تجربی به حس، مفاهیم پیشینی به قوه ی فاهمه و صور معقول به قوه ی عقل مربوط است؛ یعنی از آن جا که انسان سه گونه مفهوم متمایز دارد، سه قوه ی متمایز نیز دارد.

پاسخ فوق نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای تمایز فاهمه از عقل باشد، زیرا تمام مفاهیمی را که کانت تحت عنوان «مقولات» به قوه ی فاهمه نسبت می دهد، می توان به قوه ی عقل نسبت داد و قوه ی متمایزی به نام فاهمه را از صحنه ی شناخت حذف کرد و اصلاً لزومی به قائل شدن به قوه ی فاهمه وجود ندارد.

3. کانت سه قوه ی شناخت را به سه بخش مختلفِ یک قیاس مربوط می کند: فاهمه کبرای یک قیاس را می اندیشد. قوه ی حکم قوه ای است که جزئی را تحت کلی مندرج می سازد؛ یعنی قوه ی حکم صغرای یک قیاس را می اندیشد و عقل نیز نتیجه ی یک قیاس را استنتاج می کند. (29)

چنان که روشن است، پاسخ فوق نیز نمی تواند ملاکی برای تمایز ذاتیِ فاهمه از عقل باشد؛ بنابراین، بهتر است قائل شویم انسان دو قوه ی اصلی برای شناختن امور دارد: حس و عقل و دیگر قوه ای جداگانه و متمایز به نام فاهمه وجود ندارد.

4. ملاک دیگری که کانت برای تمایز فاهمه از عقل بیان می کند این است که فاهمه قوه ی استنتاج بی واسطه است و عقل قوه ی استنتاجِ باواسطه (همان). استنتاجِ بی واسطه این است که از یک قضیه ی واحد، قضیه ی دیگری نتیجه شود؛ مانند استنتاج عکس مستوی از قضیه ی اصل. مثلاً از قضیه ی «هر جیوه ای فلز است » می توان بدون استمداد از قضیه ی دیگر و بدون نیاز به حد وسط، مستقیماً قضیه ی «بعضی فلزها جیوه اند» را استنتاج کرد. اما استنتاجِ با واسطه با کمک دو قضیه و با استفاده از حد وسط صورت می گیرد که کانت آن را قیاس می نامد.

این ملاک نیز نمی تواند دلیلی برای تمایز فاهمه از عقل باشد. بنت در این باره می گوید:

"این تمایز مبهم است، زیرا فرض شده است که میان استنتاج با کمک یک مقدمه و استنتاج با کمک دو مقدمه تمایز هست، ولی می توان تمایز را میانِ 1. استدلالی که نتیجه در آن به صورت بی واسطه از مقدمه یا مقدمات به دست می آید و 2. استدلالی که نتیجه در آن با کمک حد وسط از مقدمه یا مقدمات حاصل می شود، قائل شد.

کانت تمایز اول را ذکر می کند، ولی کاربردش از اصطلاح «بی واسطه و با واسطه» تمایز دوم را می رساند. به نظر کانت، شناختنِ نتایج بی واسطه ی یک قضیه، کار فاهمه است، ولی آگاهی از نتایجِ دورتر آن به قوه ی عقل احتیاج دارد."

بنت در ادامه می گوید:

"تمایز دوم یک امر نسبی است، زیرا با توجه به اشخاص مختلف فرق می کند.

شخصی که نمی داند قضیه ی p مستلزم قضیه ی R است مگر با دانستنِ این که p مستلزم Q است و Q مستلزم R است، او به Q یعنی حد وسط نیاز دارد."

بنت در مورد تمایز اول می گوید:

"واقعاً چنین تمایزی وجود ندارد، زیرا هر استنتاجی از دو قضیه، منطقاً معادل استنتاج از یک قضیه ی عطفیِ واحد است. (وقتی که نتیجه ی A از دو مقدمه ی B و C به دست

می آید، می توان گفت نتیجه ی A از مقدمه ی واحدِ «B و C» (ترکیب عطفیِ B و C) استنتاج شده است)؛ بنابراین، وجهی ندارد که یک استنتاج را به عقل و دیگری را به فاهمه نسبت دهیم، زیرا این دو استنتاج منطقاً معادل هم اند. (30)"

بنابراین، جدا کردنِ فاهمه و عقل درست نیست. انسان علاوه بر حس، قوه ی شناخت دیگری به نام عقل دارد و آن به کارکردها و فعالیتِ های مختلفی را می توان نسبت داد؛ از قبیل:

الف) درک کردنِ مفاهیم و تصورات کلی؛

ب) حکم و تصدیق کردن (ساختنِ قضیه)؛

ج) استدلال کردن، یعنی استنتاجِ فروع و نتایج از اصول و مقدمات یا بر عکس، ارجاع فروع و نتایج به اصول و مقدمات.

کانت فعالیت الف و ب را به قوه ی فاهمه و فعالیت ج را به قوه ی عقل نسبت می دهد و در نتیجه، به تمایز فاهمه و عقل قائل می شود، ولی می توان هر سه کارکرد و فعالیت را به قوه ی واحدی به نام عقل نسبت داد و قوه ی مستقلی به نام فاهمه را حذف کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B362, P305.

2. Norman kemp Smith, A Commentary to Kants Critique of Pure Reason, P 445.

3. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B 363, P 305-306.

4. Norman Kemp Smith, A Commentary to Kant Critique of Pure Reason, P 445.

5. Prosylogism

6. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B364, P306.

7. Principle of pure reason

8. Logical maxim

9. ibid, B363, P 305-306.

10. ibid, B364, P 306.

11. ibid.

12. اشتفان کورنر، فلسفه ی کانت، ترجمه ی عزت الله فولادوند، ص 248-251.

13. Transcendent

14. Immanuel

15. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B364, P365-307.

16. Jonanthan Bennet, Kants Dialectic, P268.

17. Pure

18. Logical

19. ibid.

20. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B355, P300.

21. ibid, B360, P304.

22. A. C. Ewing, A shore Commentary Kants Critique of pure Reason, P200.

23. Immanuel Kant, ibid, B103, P112.

24. Power of imagination

25. ibid, B29, P61.

26. پتروس راموس (Petrus Ramus) نام لاتین پی یر دو لارامه (Pierre de la Ramee)، منطق دان فرانسوی است که کانت به «بخش دوم» از کتاب وی در منطق اشاره کرده است.

27. ibid, B169-173, P176-178.

28. w.H. walsh, Kants Crieicism of Metaphysics, P 173.

29. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, B360-361, P304.

30. Jonathan Bennett, Kants Dialectic, P258-259.

منبع مقاله :

معصوم، حسین؛ (1390)، مطالعات عقل محض در فلسفه ی کانت، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم)، چاپ اول

 

 

 

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...