رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

هنگامی که دانه های گندم سخت شدند و دیگر با ناخن تقسیم نمی شدند و رطوبت دانه ۱۴٪ شد، هنگام درو می باشد . برای برداشت باید از کمباین های که معاینه فنی شده اند استفاده شود که بهتر است نو باشند و ریزش بیشتر از ۵٪ نداشته باشند .

تنظیمات کمباین برای گندم در جدول زیر آمده است:

[TABLE=class: MsoNormalTable, align: right]

[TR]

[TD=width: 129, bgcolor: transparent]

واحد

[/TD]

[TD=width: 308, bgcolor: transparent]

تنظمیات

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129, bgcolor: transparent]

دور خرمن کوب

[/TD]

[TD=width: 308, bgcolor: transparent]

1000- 700 دور در دقیقه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129, bgcolor: transparent]

فاصله خرمن کوب

[/TD]

[TD=width: 308, bgcolor: transparent]

14-10 میلیمتر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129, bgcolor: transparent]

اندازه غربال کاه

[/TD]

[TD=width: 308, bgcolor: transparent]

19-16 میلیمتر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129, bgcolor: transparent]

اندازه الک دانه

[/TD]

[TD=width: 308, bgcolor: transparent]

7-4 میلیمتر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129, bgcolor: transparent]

شدت باد پنکه

[/TD]

[TD=width: 308, bgcolor: transparent]

800- 600 دور در دقیقه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129, bgcolor: transparent]

فاصله هلیس

[/TD]

[TD=width: 308, bgcolor: transparent]

14- 12 میلیمتر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129, bgcolor: transparent]

سرعت فلکه

[/TD]

[TD=width: 308, bgcolor: transparent]

20 -10 درصد بیشتر از سرعت خطی کمباین

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

لینک به دیدگاه

جدول رفع ایرادهای کمباین

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent]

ایراد

[/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent]

رفع نقص

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] افت دانه در اثر ضربه وارده به خوشه قبل از عمل برش [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] سرعت چرخ و فلک جلو را تقلیل دهید تا با سرعت حرکت کمباین تطبیق نماید [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] گندم در جلو تیغه برش جمع شده و در نتیجه منجر به ریزش خوشه در دستگاه برش می گردد [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] چرخ و فلک را ضمن اینکه کاملاً به پایین می آورید به طرف جلو ببرید به طوری که محصول بریده شده بیرون نریخته و به طرف حلزون بالابر هدایت شود ارتفاع دستگاه درو را تقلیل دهید به طوری که طول محصول بریده شده برای هدایت به هلیس مناسب باشد [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] طول محصول بریده شده یکنواخت نبوده و ساقه ها پاره شده اند [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] تمام قسمتای آسیب دیده انگشتی و تیغه ها را تعویض نمایید تا محصول یکنواخت بریده شود تیغه های خم شده را صاف کرده ، انگشتی و تیغه را دوباره آزمایش و در صورت لزوم تنظیم نمایید گره ها را طوری تنظیم کنید که ضمن این که تیغه به آسانی حرکت می کند جای بازی زیادی نداشته باشد پلیت های مربوطه را طوری قرار دهید که بین انگشتی و تیغه فاصله نباشد [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] علوفه هرز و سنبل ها دور چرخ و فلک می پیچند [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] چرخ و فلک را کاملاً به طرف جلو برده به پایین بیاورید سرعت چرخ و فلک جلو را تقلیل دهید تا محصولی که دارای علوفه هرز است به سفره پلانفرم بریزد [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] حمل ساقه توسط چرخ و فلک [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] ضمن تقلیل سرعت چرخ فلک تطبیق سرعت آن سرعت حرکت کمباین را بررسی کنید ، چنگک ها را در انواع انگشتی دار به طور عمودی تنظیم کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] محصول غیرمنظم وارد سیلندر کوبنده می شود [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] ارتفاع چرخ و فلک جلو و کشیدگی زنجیر دستگاه هدایت کلش را تصحیح نمایید [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] سیلندر کوبنده غیرمنظم کار کرده و بار زیاد وارد می شود [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] تسمه انتقال دهنده نیرو را تنظیم کرده تا از یکسوات آن جلوگیری شود ، سرعت حرکت را تقلیل دهید . فاصله را طوری تنظیم کنید که دانه ها به طور کامل از خوشه جدا شوند . دور موتور کمباین توسط متخصص مربوطه تنظیم گردد . به کمک واحد مربوطه دور سیلندر کوبنده را اصلاح کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] کزل دانه های جدا نشده در خوشه [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] مقدار رطوبت محصول را آزمایش کنید . محصول باید کاملاً رسیده باشد . دور سیلندر کوبنده را افزایش دهید البته افزایش دور طوری باشد که ضمن این که دانه کاملاً جدا می شود موجب خرد شدن آن نشود سرعت حرکت کمباین را افزایش دهید فاصله را کاهش دهید تا قدرت کوبیدن افزایش پیدا کند دستگاه درو را آزمایش کنید که عیب و نقص فنی نداشته باشد [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] در مخزن ، مقدار دانه های خرد و شکسته بیشتر از حد معمولی به چشم می خورد [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] سرعت دور سیلندر کوبنده را کاهش دهید و یا فاصله کوبنده و ضد کوبنده را اصلاح کنید. [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] وجود مواد خارجی و خار در مخزن دانه [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] دور بادبزن را زیاد کنید با دریچه های مربوطه جهت وزش باد را درست تنظیم کنید منافذ الک ها را کمی ببندید فاصله سیلندر کوبنده و زیر سیلندر کوبنده را بیشتر نمایید و دور سیلندر کوبنده را کاهش دهید نوسان الک ها را چک کنید [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] افت دانه در الک [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] مقدار باد را بیشتر کرده و روزنه الک ها را بیشتر باز کنید دور بادبزن را کاهش داده و دریچه های باد را تنظیم کنید روزنه الک بالایی را بازتر کرده و فاصله کوبنده و ضد کوبنده را کمتر کنید [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] مقدار کاه موجود در مخزن زیاد است [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] دنباله الک بالایی را طوری قرار دهید که از شیب آن کاسته شود و روزنه های الک را کمی ببندید دور بادبزن را افزایش دهید فاصله کوبنده و ضد کوبنده را کاهش داده و یا دور سیلندر کوبنده را کم کنید [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 188, bgcolor: transparent] در مخزن مقدار دانه های خرد و شکسته بیشتر از حد معمولی به چشم می خورد [/TD]

[TD=width: 402, bgcolor: transparent] روزنه های الک بالایی و پایینی را بیشتر باز نمایید سرعت حرکت کمباین را زیاد نمایید فاصله سیلندر و ضدکوبنده را تنظیم کنید [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] کلش به طور منظم از کمباین خارج نشده و جلو کاه برها تجمع می کنند [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] کشش تسمه ای منتقل کننده نیرو به شافت مربوط به کاه برها را کنترل نماید سرعت حرکت شافت اصلی را افزایش دهید [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] افت دانه در کاه برها [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] سرعت حرکت را کم کرده و طول کاه برها را افزایش دهید سفره جلوی کاه برهای مایل را ببندید سطح رویی کاه برها را کاملاً تمیز کنید [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] عمل برش ضعیف است [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ نگاهدارنده تیغه ها را دوباره تنظیم کنید . 2ـ تیغه را تمیز کنید . 3ـ میله های انگشتی را در حالت مستقیم تر قرار دهید . 4ـ تیغه های خراب را تعویض نمایید . 5ـ مواد زاید و خارجی و آشغالهایی که جمع شده ، جمع آوری و پاک نمایید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] تپه به طور ناگهانی متوقف می گردد [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ مواد زاید و آشغال هایی را که جمع شده جمع آوری و پاک نمایید . 2ـ میله های انگشتی که خراب شده اند را تعویض نمایید . 3ـ کشش تسمه انتقال حرکت تیغه را تنظیم کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] محصولات خوابیده یا کج ، خوب و مناسب برداشت نمی شود . [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ فاصله بین میله های بلند کننده های دانه را تنظیم نمایید . 2ـ انگشتی های پروانه را در حالت مورب قرار دهید . 3ـ محصول را از جهت دیگر برداشت نمایید . 4ـ فنرهای شناور را تنظیم کنید . 5ـ پرانه را مقداری به سمت جلو تنظیم کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] آشغال و مواد زاید در نوک مقسم ها جمع می شوند [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ به وسیله ی تنظیم کشویی مقسم ها را در حالت بالاتری تنظیم کنید . 2ـ از مقسم های مخصوص استفاده کنید . 3ـ چنانچه لازم شد محافظ یا حائل و یا سینی زیر دستگاه برش را تعویض نمایید . [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] دستگاه برش خیلی آهسته بالا می رود [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ تسمه پمپ هیدرولیک تنظیم شود . 2ـ روغن هیدرولیک اندازه گیری و در صورت نیاز مخزن را باید بمقدار مورد لزوم پر کرد . 3ـ باید فشار روغن هیدرولیک کنترل گردد . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] چرخ و فلک می خواهد از حرکت باز ایستد [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ مقدار کمی کشش کلاچ لغزنده را تنظیم کنید . 2ـ سطوح کشویی پولی های تغییر دهنده دور را روغنکاری کنید دقت شود بیش از اندازه روغنکاری نشود . (تسمه (V) شکل نباید روغنکاری و گریسکاری گردد) 3ـ کابل کنترل دور چرخ و فلک را عوض کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] دستگاه برش در زمین مسطح تر از عرض نیست [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ مهره های نگاهدارنده را که در روی محفظه خوراک دهنده قرار گرفته اند شل کره و سپس به وسیله ی آنان دستگاه برش را تنظیم کنید تا در یک سطح موازی با زمین قرار گیرد . 2ـ باد لاستیکها را کنترل نمایید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] کلاچ دستگاه برش درگیر نمی شود . [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ تنظیم تسمه کلاچ دستگاه برش کنترل گردد 2ـ پولیهای کلاچ دستگاه برش کنترل گردد . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] عدم تغذیه یکنواخت دستگاه [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ با توجه به وضعیت محصول و متناسب با آن نسبت به تنظیم ارتفاع مارپیچ اصلی نیز اقدام شود . 2ـ وضعیت و حالت انگشتی های پروانه و دور آن را تنظیم نمایید. 3ـ نسبت به وضعیت محصولات پروانه را عمودی تر تنظیم نمایید. 4ـ زنجیر استوانه خوراک دهند یا زنجیر کلش کش را تنظیم کنید . 5ـ نگاهدارنده یا ضامن محفظه خوراک دهنده را نسبت به وضعیت صحیح خود تنظیم نمایید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] مارپیچ اصلی می خواهد از حرکت باز ایستد تا گیر کند [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ مارپیچ را به وسیله پره ها به عقب برگردانید و مواد را بیرون آورید . 2ـ کلاچ لغزنده مربوطه را در وضعیت صحیح خود تنظیم نمایید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] محصولات بدور سرشافت پروانه جمع می شوند [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ برگردان های داخلی را به مرکز دستگاه برش نزدیکتر نمایید و در صورت امکان کمی بالاتر . [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] محصولات بدور لوله انگشتی های چرخ و فلک جمع می شوند [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 2ـ چرخ و فلک را بالا ببرید . 2ـ انگشتی های چرخ و فلک را کمی بیشتر بجلو خم کنید . 4ـ دور پروانه را با سرعت حرکت کمباین هماهنگ نمایید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] در پایین ترین وضعیت انگشتی های چرخ و فلک به تیغه گیر می کند [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ چرخ و فلک را بلند کنید ، در صورت امکان بوسیله پیچ رگلاژ جک چرخ و فلک را بلند کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] سنگ زیاد برداشته می شود [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ تعداد بلند کننده های محصول را کاهش دهید . 2ـ از برداشت محصولات غیر ضروری و خیلی کوتاه خودداری گردد . (محصولات خمیده و خوابیده باید به وسیله ی بلند

کننده ها ، بلند شوند) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] سنگها و سایر مواد خارجی موجب خرابی قطعات کوبنده می شوند [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ سنگ گیر را زود به زود تمیز کنید . 2ـ در زمینهای سنگلاخ محصولات کم ارتفاع و غیرضروی را برداشت نکنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] دور کوبنده کم و زیاد می شود یا نامنظم است : [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ پولی و فنر سیلندر را که کشش تسمه انتقال نیرو را کنترل

می کند دوباره تنظیم کنید . 2ـ موتور را چک کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] تاب خودرن یا ساییدن بیش از اندازه تسمه [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ آشغال و مواد زاید را از پولی پاک نمایید مخصوصاً از پولی تغییر دور . 2ـ سطوح لغزنده پولی های تغییر دور را تمیز و گریسکاری نمایید . 3ـ در صورتیکه تسمه ها روغنی شدند با محلول صابون بشویید. 4ـ دستگاههای مختلف کمباین را در دور کم موتور به حرکت درآورید و سپس موتور را به حداکثر دور برسانید . 5ـ کشش تسمه را کنترل کنید و در صورت لزوم محکم کنید . [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] خرمنکوب یا کوبنده ضعیف عمل می کند یا خوب کار نمی کند [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ فاصله چند کوبنده و کوبنده را کمتر کنید . 2ـ دور یا سرعت سیلندر را زیادتر کنید . 3ـ تنظیمات اولیه یا ضد کوبنده را انجام دهید (اگر لازم باشد) 4ـ قطعات تاب خورده کوبنده را تعمیر یا تعویض کنید . 5ـ فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده را در قسمت ورودی و خروجی تنظیم کنید . 6ـ از قطعات و یا تجهیزات مخصوص خرمنکوب استفاده کنید . (اگر لازم باشد) 7ـ اگر لازم شد صفحات مقعر شکل کوبنده را درگیر کنید [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] شکستگی دانه [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ دور استوانه یا سیلندر را کاهش دهید . 2ـ فاصله بین سیلندر و نیم سیلندر را افزایش دهید . 3ـ دور سیلندر را برای محصولات معین کاهش دهید ، البته با استفاده از تجهیزات اختیاری (زنجیر). 4ـ صفحات مقعر شکل را خلاص کنید . 5 ـ سوراخ های الک ها را بازتر کنید و از الک هایی که دارای سوراخ های سایز بزرگتر هستند استفاده کنید . 6ـ کشش زنجیره و الواتور را تنظیم کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] کاه برها گیر کرده یا افت دور پیدا کرده و با چراغ روشن می شود . [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ دور شافت کاه برها را تنظیم کنید . 2ـ کشش تسمه انتقال حرکت یا نیرو به کاه برها را تنظیم کنید . 3ـ کاه برها یا شانه های آنها را از موادی که جمع شده تمیز کنید. [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] عدم تغذیه یکنواخت الک ها [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ کف سینی دانه و محصول تمیز گردد . 2ـ سیم های قسمت محفظه آماده سازی محصول که ممکن است کج شده باشند ، راست گردند . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] سینی الک می کوبد [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ گرد و خاک و آشغال جمع شده را از محفظه پنکه پاک کنید . 2ـ تمام پیچ و مهره های نگهدارنده سینی الک را دوباره محکم کنید. 3ـ اجزایی که الک ها را نگهداری می کنند خوب محکم کنید . 4ـ پاتاقانها و بلبرینگهای سینی را تعویض کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] جمع شدن زیادی مواد در الک ها [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ دور سیلندر را کاهش دهید . 2ـ فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده را بیشتر کنید . 3ـ فاصله کوبنده و ضد کوبنده را در انتها بیشتر کنید . 4ـ شکاف یا فاصله منافذ الک ها را تنظیم کنید . 5ـ جریان باد را بیشتر کنید . 6ـ جهت وزش باد را درست تنظیم کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] همراه دانه پوسته و آشغال وجود دارد [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ جریان وزش باد را افزایش دهید . 2ـ جهت وزش باد را درست تنظیم کنید . 3ـ سوراخ های الک ها را تنگتر انتخاب کنید . 4ـ از الک های مسطح با سوراخ های کوچکتر استفاده کنید . 5ـ کشش تسمه انتقال دور دستگاه را کنترل و در صورت نیاز تنظیم نمایید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] زیادی مقدار کاه و پوشال یا کاه ریزه در برگشتیها [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ جریان وزش باد را افزایش دهید . 2ـ دهانه الک ها را کم یجمع تر کنید . 3ـ دور استوانه را کاهش دهید . 4ـ در صورت امکان فاصله عقب نیم سیلندر یا ضد کوبنده را تغییر دهید . 5ـ به وسیله ی تنظیم کش تسمه انتقال دور ، دور لازم را کنترل کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] زیادی مقدار دانه ها در برگشتیها [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ الک های مسطح را تمیز کنید یا از الک های سوراخ پهن تر استفاده کنید . 2ـ سوراخ های الک ها را بازتر کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] زیادی مقدار مواد زائد و سبز در برگشتیها [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ دستگاه برش را تا حد امکان بالا ببرید ، بلند کننده های دانه باید محصول را از مواد زائد و سبز جدا سازند . 2ـ دهانه عقب الک را کمی تنگتر کنید . [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] دانه از پوست جدا نمی شود [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ دور سیلندر را افزایش دهید . 2ـ فاصله بین نیم سیلندر به سیلندر را کمتر کنید . 3ـ دو صفحه مقعر شکل اولیه را درگیر سازید . 4ـ اگر درگیر ساختن در صفحه اولیه نتوانستند رفع نقص نمایند بقیه صحات را نیز درگیر سازید . 5ـ منتظر باشید تا محصول خوب رسیده و آماده برداشت گردید. 6ـ تنظیمات اولیه ذکر شده در مورد ضد کوبنده یا نیم سیلندر را کنترل و در صورت لزوم مجدداً آن را تنظیم کنید . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] الواتور مسدود می شود (چراغ افت دور مربوط به پاک کننده و الواتور برگشتی ها روشن می شود) [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ دریچه کف الواتور را باز کنید و مواد و اجسام را پاک کرده ، همچنین قسمت گلویی مارپیچ را باز نمایید . کمباین را با باز بودن دریچه بحرکت درآورید تا الواتور و مارپیچ کاملاً تمیز گردند . 1ـ امکان دارد مشکل با تنظیم و کشش زنجیر الواتور رفع گردد . 2ـ سعی گرد از تجمع زیاد مواد و برگشتنی بیش از اندازه مواد جلوگیری شود . 3ـ تسمه ایکه الواتورها را بحرکت درمی آورد تنظیم گردد . [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 215, bgcolor: transparent] تخلیه مخزن دانه خوب کار نمی کند و یا کلاً از کار افتاده است . [/TD]

[TD=width: 479, bgcolor: transparent] 1ـ کشش تسمه (V) را تنظیم کنید . 2ـ کشش تسمه اصلی و تسمه انتقال نیرو به مارپیچ های تخلیه مخزن دانه را دوباره تنظیم کنید . 3ـ مهره چرخ دنده مخصوص مارپیچ تخلیه مخزن دانه را عوض کنید . 4ـ پره های اشتباه خم داده شده مارپیچ را دوباره بصورت دقیق خم کنید . 5ـ کشش زنجیر انتقال نیروی مارپیچ تخلیه را در آخر لوله تخلیه تنظیم کنید . [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...