رفتن به مطلب

مقالات پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری


ارسال های توصیه شده

در این تاپیک مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری که سال 1392 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد رو می تونید به صورت PDF دانلود کنید.

 

ارائه چارچوب مفهومي جامعه شناختي براي امنيت شهروندي درمحله

 

دراين مقاله سعي شده است كه مفهومي كارامد براي بررسي هاي جامعه شناختي درحوزه امنيت شهري باري شهروندان معرفي شود ابتدا مروري برتحقيقات پيشين درحوزه امنيت شهري انجام شده و با ارجاع به تداخل ها و ابهام هاي مفهومي موجوددراين تحقيقات فضاي مفهومي غالب دراين تحقيقات استخراج شده است سپس در بستري نظري مفهوم امنيت شهروندي درمحله بررسي شده است مفهومي كه برگرفته اززمينه رواني اجتماعي امنيت به عنوان يكي ازنيازهاي اساسي انساني است پس ازآن باتوجه به معضل امنيت درشهرهاي بزرگ و ازنظر به اهميت توسعه محلي و محله گرايي درحوزه جامعه شناسي شهري درسالهاي اخير مفهوم امنيت شهروندي در محله ازمفهوم كلي امنيت تفكيك شد و خود اين مفهوم به دو دسته اساسي امنيت ذهني و امنيت عيني تقسيم بندي شد كه امنيت عيني دردو سطح كلان و خرد قابل بررسي است درگام بعدي امنيت شهروندي درمحله با سه عامل موثر شخصيتي رابطه اي و محيطي تبيين شده است درانتها نيز راهبردهاي كنشگران براي مقابله با ناامني مورد بررسي قرارگرفته است.

 

كلمات كليدي: امنيت، امنيت عيني، امنيت ذهني، شهر، جرم

 

نویسندگان: احمدرضا اصغرپورماسوله، آتنا كامل قاليباف

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 133
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

  • Mohammad Aref

    134

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

ارتقاي امنيت معابرشهري با تاكيد برنورپردازي نمونه موردي: خيابان هاي امامت و فرهنگ درمشهد

 

امنيت به عنوان نيازي اساسي دراجتماعات انساني ازجايگاه خاصي برخورداربوده است و همچنين يكي ازعوامل موثربرحضورشهروندان درفضاهاي شهري ميباشد دستيابي به اين مهم مستلزم فراهمساختن بسترهاي اجتماعي و محيطي و همچنين برنامه ريزي و طراحي شهري مناسب مي باشد مفهومامنيت بايستي درتمام سطوح كلان ميانه و خرد دريك شهر معناپذيرد درپژوهش حاضر تنها برامنيت معابر شهري به عنوان بخشي عمده از اي فضاهاي شهري درسطح خرد تاكيد شده است هدف مقاله حاضر بررسي ارتقا امنيت درفضاهاي شهري به ويژ] معابرشهري با تاكيد برنورپردازي است روش تحقيق استفاده شده دراين مقاله توصيفي تحليلي ازنوع مطالعه موردي است و ابتدا به مطالعه ادبيات موضوع سپس كليات مفهومي امنيت شهري ودرادامه به بررسي نظريه هاي موثر دراين زمينه به ويژه فضاهاي امن شهري و رويكرد CPTED درطراحي محيطي مي پردازد دراين مقاله شاخصهاي امنيت درفضاهاي شهري مورد بررسي قرارگرفته و گوياي اين مهم مي باشد كه عوامل اقتصادي اجتماعي فرهنگي و محيطي باعث شكل گيري ناامني درفضاهاي شهري ميشوند.

 

كلمات كليدي: امنيت، معابر، شهر، نورپردازي

 

نويسند‌گان:مهدي حقيقت بين، آزاده جلالي

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اصول راهبردها و سياست هاي طراحي محيط امن به منظور ارتقاء كيفيت زندگي

 

به مدد پيشرفت هاي صنعتي قرن اخير حفظ حيات مادي درشهرها تا حدودزيادي تسهيل شده ليكن حيات كيفي ايشان پابهپاي آن رشد نكرده و نيازمند توجه بيشتري است دراين راستا بحث كيفيت زندگي مطرح گرديده كه تمام ابعاد زندگي انسان من جمله محيط پيرامون آنها را دربرميگيرد محيطي كه شكل دهي آنرا طراحان شهري و كارشناسان اين فن برعهده دارند بي ترديد رسالت طراح فراتز اشك لدهي صرف به كالبدفضاهاست چرا كه غفلت ازروح حاكم برآنها فضارا عاري ازكيفيت خواهد كرد و ارتقا كيفي فضاهاي مذكور جز ازطريق شناسايي و توجه به نيازهاي همه جانبه ي انساني ميسر نخواهد بود دراين ميان امنيت يكي ازاساسي ترين نيازهايي است كه تامين آن دركيفيت محيط نقش بسزايي دارد و تاثير فرم محيط شهري برآن پذيرفته شده است تاثيري كه ميتواند درجه مثبت يا منفي باشد به واقع چگونگي طراحي محيط هم ميتواند امنيترا بهبود بخشد و هم ميتواند ناامني را دامن زند مقاله حاضر با هدف جمع بندي توسعه و بازتدوين اين اصول با نگرشي توصيفي تحليل تدوين شده است و درنهايت به شش اصل آينده نگري جامع نگري انسان گرايي عدالت محوري مشاركت و مديريت برمحيط نائل آمده كه راهردهايي چون چشم اندازسازي عدم غفلت ازكليت قاعده مندي تعادل و ... را دردستور كار خود قرار دارند و ذيل هريك سياست هايي نيز ارايه شده است

 

كلمات كليدي: كيفيت زندگي، كيفيت محيط، طراحي شهري، امنيت

 

نويسند‌گان: عطيه سينافر، پروين پرتوي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

امنيت اجتماعي و اولويت بندي آن در مناطق اقامت و خريد زائران و گردشگران شهر مشهد

 

امروزه امنيت به عنوان پيش نياز هرگونه توسعه مطرح مي شود. شهرها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. رشد و پويايي شهر و قابل زندگي بودن يك شهر براي شهروندان جز از طريق فراهم آوردن امنيت حاصل نمي شود. شهر مشهد بهعنوان دومين كلانشهر ايران سالانه پذيراي ميليون ها زائر و گردشگر مي باشد كه در مناطق خاصي از شهر اقامت كرده و به خريد و گذران اوقات خويش مي پردازند. در اين تحقيق سعي شده است تا با ابزار پرسشنامه و به شيوه توصيفي – تحليلي به شناسايي وضعيت امنيت اجتماعي زائران پرداخته شده و در نهايت اين نياز اجتماعي آنان اولويت بندي گردد.نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه وضعيت تأمين امنيت زائران در هر سه سطح امنيت وجودي، امنيت رفاهي وامنيت معنابخش در حد متوسط قرار دارد و از آنجا كه نمي توان حدي براي تأمين امنيت مشخص كرد فلذا برنامه ريزي هرچه بيشتر و بهتر سازمان هاي ذي ربط براي دستيابي به اين مهم احساس مي گردد

 

كلمات كليدي: امنيت اجتماعي، مشهد، اولويت بندي، زائر

 

نويسند‌گان: سيدهادي زرقاني، محسن حجازي جوشقاني، مهدي اعظم نبوي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي تاثيرطراحي كالبدي درشكل گيري كانونهاي جرم خيزنمونه ي موردي شهر كردكوي

 

جرم و جنايت ازبزرگترين مشكلات موجوددرشهرهاي جهان است كه به يك اختلال مهم درزندگي ساكنان مناطق شهري منجر شده است و به اين ترتيب ايمني جامعه را به يك موضوع بحراني درسطح ملي و محلي تبديل كرده است اين پژوهش باهدف شناسايي محلات جرم خيز شهركردكوي و ارتباط آن با طراحي كالبدي انجام شده است روش تحقيق ازنوع توصيفي تحليلي و ميداني ميباشد براي جمع اوري داده ها ازابزار پرسشنامه استفاده شده و تحيلل داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS و ازمونهاي همبستگي اسپيرمن كراس تب و كااسكوئر انجام شده است نتايج تحقيق نشان ميدهد كه محلات جرم خيز شهر كردكوي درمناطق حاشيه اي واقع شده و بين جرايم مورد بررسي و عوامل كالبدي چون تاريكي فضاهاي متروك معابر نامنظم و شلوغي و ازدحام جمعيت رابطه ي معناداري وجود دارد و همچنين ازجمله دلايل افزايش جرايم دراين محلات مي توان به كمبود يا عدم وجود كاركردهاي تجاري خدماتي و فرهنگي ورزشي اشاره كرد.

 

كلمات كليدي: طراحي كالبدي، كانونهاي جرم خيز، محلات، شهركردكوي

 

نويسند‌گان: سيدعلي علوي، مرتضي شعباني، فاطمه طيبي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي تاثيرفناوري اطلاعات وارتباطات ICTبر امنيت اجتماعي شهروندان

 

پژوهش حاضر در ارتباط با بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT)بر امنيت اجتماعي شهروندان است، جديدي است كه در دهه هاي اخير موردتوجه بسيار قرار گرفته » بحث فن آوري اطلاعات وارتباطات، بحث نسبتااست و بررسي تاثير آن بر امنيت اجتماعي ضروري به نظر مي رسد. جامعه مورد بررسي در اين تحقيق شهروندان منطقه ۲ اروميه مي باشد. براي دستيابي به اهداف تحقيق يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي تنظيم وبراي آزمون اينفرضيه ها، پرسشنامه اي شامل ۱۷ سوال طراحي گرديد. پس از سنجش روايي و پايايي، پرسشنامه در اختيار نمونه آماري كه تعدادآن بااستفاده از جدول مورگان ۳۲۷ نفر برآورد گرديد از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي از جامعه آماري تحقيق، انتخاب شد. پس از جمع آوري پرسشنامه ها اطلاعات حاصله تلخيص وطبقه بندي شد، سپسبراي تحليل داده هاي جمع آوري شده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي (آزمون همبستگي پيرسون) استفاده گرديد. براي نتيجه گيري دقيق تر امنيت اجتماعي را به سه مولفه اعتماد شهروندان، هميت خواهي اجتماعي و فقراقتصادي تقسيم بندي نموده بوديم. نتايج حاصله نشان داد كه در جامعه شهروندان منطقه ۲ اروميه، فناوري اطلاعات وارتباطات روي امنيت اجتماعي تاثير مثبت داشته است. به طوري كه مشخص گرديد فناوري اطلاعات و ارتباطات «. بيشترين تاثير را بر مولفه اعتماد اجتماعي داشته است

 

كلمات كليدي: فناوري اطلاعات IT، فناوري اطلاعات وارتباطاتICT، امنيت اجتماعي

 

نويسند‌گان: يوسف صوفي، شعبان ابراهيمي، سيدسينا حكيمي، بابك دروگر

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي عوامل كالبدي موثر بر ناامني وجرم خيزي فضا با تاكيد بر رويكرد CPTED مطالعه موردي:محله گودال مصلي در شهر يزد

 

برقراري امنيت در ساختار شهري و برخورداري شهروندان از احساس امنيت اهميت فزاينده اي دارد و مولفه اساسي توسعه پايدار اجتماعي است. توجه به بافت هاي تاريخي كه روزگاري به واسطه تدابير كالبدي و غيركالبديخود احساس امنيت را براي ساكنشان فراهم مي آوردند، امروزه به دليل تغيير در ساختار كالبدي و عملكردي به مكان هاي ناامن شهري تبديل شده اند. مقاله حاضر در راستاي افزايش ارتقا امنيت اجتماعي در محله گودال مصلي،متغيرهاي كالبدي تاثيرگذار بر امنيت محيطي را مورد شناسايي قرار داده و شاخص ها و معيارهاي موثر بر ناامني و ترس از وقوع جرم از منظركالبدي در بافت هاي تاريخي را مورد واكاوي قرارداده است. ابتدا، با روش تحقيقتوصيفي ضمن بهره گيري از مطالعات كتابخانه اي، مباني نظري و تجارب مرتبط تهيه و شاخص ها و معيارهاي وثر بر بروز پديده ناامني استخراج شد. سپس، وضعيت امنيت در محله گودال مصلي با روش توصيفي- تحليلي با تكيه بر تحليل شاخص ها وتهيه چك ليست جامعي كه داده هاي مورد لزوم آن از طرق مشاهده، مصاحبه و پرسشگريدر قالب شصت پرسشنامه و در چهار فضاي عمومي محله، كه شامل خيابان هاي اصلي دورمحلي؛ معابر درون محلي؛ پاركينگ هاي درون محلي و عرصه هاي جمعي و همگاني مي باشد، بدست آمده و توصيف و تبيين شد. درنهايت، راهبردها و سياست هاي مربوط در راستاي بسترسازي براي ارتقاء امنيت اجتماعي و حضور دوباره افراد در اين بافت ارائه شد. نتايج مطالعات نشان داد : از منظر اهالي محله گودال مصلي امنيت محله وضعيت مناسبي ندارد. عوامل محيطي و كالبدي شكل دهنده فضا نقش بسزايي در ميزان وقوع جرم و احساس ناامني ناشي از آن در اين محله دارند. با اتخاذ سياست هاي مبتني بر رويكردCPTEDدر راستاي كاهش جرم از ديدگاه كالبدي، مي توان امنيت اجتماعي درخور محله را تحقق بخشيد

 

كلمات كليدي: احساس امنيت، ناامني، عوامل محيطي، محله گودال مصلي، رويكرد CPTED

 

نويسند‌گان: نجما اسمعيل پور، زهرا فخارزاده

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي عوامل موثردررشد حاشيه نشيني مطالعه موردي شهربانه

 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل موثر درشد حاشيه نشيني درشهر بانه مي باشد به منظور بررسي اين رابطه دربخش نظري براساسديدگاه اورت اس.لي و مرور منابع تجربي موجود يك چارچوب مفهومي تنظيم شده و درقالب آن فرضيه هاي اصلي مطرح شده اند پژوهش حاضر ازنوع پيمايشي و اطلاعات موردنظر ازطريق پرسشنامه محقق ساخته جمع اوري شده است جامع اماري اين تحقيق را حاشيه نشينان شهربانه تشكيل ميدهند كه تعداد آنها درسال 1391 بالغ بر15000 نفر بوده است و ازآن تعداد 300 نفر بهعنوان حجم نمونه با فرمول كوكران با استفاده ازشيوه نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند حاشيه نشينان بانهشامل دو گروه عمده مهاجريان روستايي 52درصد و گروه هاي كم درامد شهري 48درصد مي باشند نتايج حاكي ازآن است كه مهمترين دافعه اقتصادي براي مهاجريان روستايي و گروه هاي كم درامد شهري درامد كم و بيكاري بوده و مهمترين جاذبه هاي اقتصادي نيز به ترتيب يافتن شغل مرتبط با مرزوارزاني زمين بوده است ازمون فرضيات نيز بيانگرآن بود كه بين عوامل اقتصادي جاذبه ها و دافعه ها عوامل اجتماعي فرهنگي جاذبه ها و دافعه ها اشتغال غيررسمي سرمايه اقتصادي به عنوان متغيرهاي مستقل با حاشيه نشيني به عنوان متغير وابسته رابطه معني داري وجود دارد.

 

كلمات كليدي: حاشيه نشيني، بانه، دافعه و جاذبه اقتصادي و فرهنگي، اشتغال غيررسمي

 

نويسند‌گان: هيرش قادرزاده، حسين حسن پناه، نژادجهاني

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي و تحليل تاثير حاشيه نشيني در وقوع جرم و ناامني مطالعه موردي؛ محله شيخ آباد شهر قم

 

افزايش نابرابريهاي اجتماعي كه نتيجه شهرنشيني بيضابطه و در حال رشد در جهان ميباشد، به افزايش پديده حاشيه نشيني انجاميده است. امروزه محلات حاشيهنشين در تمام نقاط جهان با توجه به ضعف مفرطساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به يكي از مهم ترين مراكز انباشت فقر، عقبماندگي، بزهكاري، جرم و در نهايت ناامني بديل گشتهاند، به طوري كه در حال حاضر آسيب هاي اجتماعي، سهم بالايي از وقوعجرم و جرائم در كشور به حاشيهنشينان اختصاص يافته است. اين محلات بهدليل عدم تطابق هنجاري و نائل نشدن به يك شناخت جامع و همچنين سطح نازل معيشت اقتصادي داراي يك نوع انحرافات نهادينه شده دركنش رفتاري اعتقادي خود ميباشند كه در نهايت منجر به بروز و توجيه بسياري از اعمال مجرمانه و ناامني - هاي موجود در اين محلات ميشود. ازاين رو با توجه به اهميت مسئله و اينكه در حال حاضر بسياري ازشهرهاي كشور با معضل حاشيهنشني و مسائل مرتبط با امنيت آن مواجه ميباشند، پژوهش حاضر با طرح فرضيهاي به بررسي ابعاد عمومي و امنيتي يكي از مهمترين محلات حاشيهنشين شهر قم يعني شيخآباد مي-پردازد. روش مطالعه دراين تحقيق بر مطالعات اسنادي و ميداني استوار بوده و در عين حال تعداد ٣٨٠ پرسشنامه براساس مدل كوكران جهت سنجش وضعيت امنيت اجتماعي محله، ميان سرپرستهاي خانوار توزيع گرديد. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است محله شيخآباد به علت عدم تجانس قومي، فرهنگي و ضعف ساختارهاي اجتماعي به ويژه اقتصادي، همچنين ضعف درعملكرد نيروهاي امنيتي، به شدت نسبت از ضعف ساختاهاي امنيتي در رنج ميباشد

 

كلمات كليدي: امنيت، امنيت اجتماعي، آسيبهاي اجتماعي، حاشيه نشيني، محله شيخ آباد، شهر قم

 

نويسند‌گان: احمد پوراحمد، علي مهدي، معصومه مهديان بهنميري

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

چالشهاي مديريت فرم شهر طبس بعداززلزله سال 1357

 

با افزايش سهم مخاطرات طبيعي در ايجاد خسارت هاي كالبدي جاني و اقتصادي و آگاهي فزاينده اي درارتباط با كاهش اسيب پذري ازطريق ايجاد فرم پايدارشهري ايجاد شد شناخت جنبه هاي تاثيرپذيرو تاثير گذار ازفرم و نحوه استفاده هوشيارانه از آن توسط مديريت شهر ي و مردم بخش مهمي ازفرايند مديريت بحران شهرها را تشكيل مي دهد. هدف پژوهش حاضر بررسي چالش هاي مديريت فرم شهر طبس بعد از زلزله سال ۱۳۵۷ است. از آنجا كه پس از زلزله اين شهر به كلي تخريب و شهر جديد با سياست درجاسازي درهمان محل قبلي احداث گرديد تغييرات فرم شهري قبل و بعداززلزله با دخالت و هدايت مستقيم مديريت شهري قابل مقايسه است بدين ترتيب پس ازبررسي ادبيات نظري درزمينه بررسي تاثير جنبه هاي مختلف فرم شهر و كاهش اسيب پذيري لرزه يا درمقياس هاي مختلف اساختمان محله نواحي شهر شهر تامنطقه شهري سعي گرديد معيارهايي ازفرم كه دركاهش اسيب پذيري موثرند انتخاب و نحوه تغييرات اين معيارها در جريان زلزله شهر توسط مديريت شهري و مردم دنبال گردد. هفت معيار اصلي تحقيق شامل بستر طبيعي، كاربري زمين شبكه ارتباطات فضاي باز ويژگيهاي بافت و مسكن منظر شهري و در نهايت ضوابط و مقررات. نتايج تحقيق نشان دهنده تغييرات آشكار فرم شهر باستاني طبس در جريان زلزله بودبطوريكه كه فرم شهر همساز با اقليم و متراكم شكل گرفته بر اساس چهار عامل عمده اقليم، حكومت، مذهب و تجارت پس از زلزله غالباً با هدف ايستايي و احترام به بافت قبلي همراه با پراكندگي بيشتر بافت و ايجاد معابر عريض، به جاي توجه خاص به اقليم شكل گرفت

 

كلمات كليدي: فرم شهر، مخاطرات طبيعي زلزله، مديريت فرم شهري، شهرطبس

 

نويسند‌گان: زهرا عسگري زاده، محمدرضا پورجعفر

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نقش معماري و طراحي شهري بر امنيت رواني شهروندان

 

نوشتار حاضر با اشاره به بحران سلامت محيطي در ابعاد جسمي و رواني در فضاهاي شهري معاصر آغاز ميشود.فقدان ايمني شهروندان در مقابل عدم امنيت در فضاهاي شهري و سكونتي، انزوا، افسردگي و گسست اجتماعي درمحلات شهري از بيماريهاي مزمن شهري و محيطي هستند. طراحي شهر و نواحي مسكوني زماني ميتواند زمينه- ساز سلامت جسمي و رواني شهروندان باشد كه بر اساس ديدگاهي ائتلافي و كلگرا مركب از متخصصين سلامتو بهداشت محيطي از يك سو و برنامهريزان شهري و طراحان از سوي ديگر به انجام رسد. توسعه بيرويه شهري، افزايش وسائل نقليه و زوال محيط زيست، اثرات زيانباري را بر ساختار محيطي-كالبدي شهر و در نتيجه سلامتجسمي- رواني شهروندان وارد كرده است. فضاهاي شهري حاشيه و حومه، قرباني فضاهاي شهري متن و مركزيشده كه نتيجهي آن پايين بودن نشاط و شادابي اجتماعي و بروز نارضايتي و اغتشاش اجتماعي در اين فضاها است. بر اين اساس طراحي فضاهاي باز و سبز محلي و يا در مقياس بزرگ تر، محلات پياده مدار، محلات متراكم باكاربريهاي مختلط، دسترسيهاي فيزيكي و بصري به طبيعت، ايجاد فرصتهاي فرهنگي- اجتماعي- تفريحي درمجاورت محلات و شهركهاي مسكوني، كاهش وابستگي زندگي شهري به اتومبيل و ترويج حمل ونقل عمومي از راهبردهاي ارتقاي سلامت عمومي از طريق نقش معماري و طراحي شهري بشمار ميآيند. در ادامه ضرورت ائتلاف متخصصان برنامهريزي و طراحي با متخصصان سلامت عمومي براي ارائه راهبردهاي ارتقاي سلامت محيطي شهروندان بيان شده و در پايان برخي راهكارهاي ارتقاي سلامت عمومي شهروندان از طريق طراحي فضاهاي شهري و نواحي مسكوني معرفي شده است

 

كلمات كليدي: معماري، طراحي شهري، امنيت رواني، سلامت محيطي

 

نويسند‌گان: مهدي مهدوي عادلي، محسن دورخيز، رويا سعيد

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

آسيب شناسي بافت تاريخي با تكيه بر زندگي جديد در بافت قديم، بررسي موردي بخشي ازبافت تاريخي خيابان شريعتي جنوبي تبريز گذر مغازه سنگي ها

 

شهر تبريز از جمله شهرهاي قديمي ايران است كه داراي تاريخي طولاني درصفحات اين سرزمين مي باشد و مسلما بافت هاي شهري آن نيز ميتوانند به عنوان بافت هاي غني ازمعماري گذشته ايران مطرح باشند اين شهر پرازكوچه پس كوچه هاي تنگ است كه به نحوي خود را باصفحات ورق خورده ي تقويم تطبيق داده اند ولي شايد اين مطابقت زمان طولاني نكشد اين بافت ها درانتظار دستي ازلطفند تا اعتبار گذشتگان را به آنها بازگرداند و ساكنان شهري دوباره بدان محلات بازگردند بافت مغازه سنگي ها كه براي پژوهش انتخاب شده دريكي ازمحلات قديمي تبريز كه كم دستخوش تغييرات زمان نبوده قرار دارد و همانند اغلب بافت هاي شهري نيازمند رسيدگي و توجه مي باشد وجود عناصرمعماري دوران قاجار و پهلوي با اختلاط مذهبي كه ميان عناصر اسلامي و مسيحي دراين بافت صورت گرفته است اهميت ميزان توجه و رسيدگي به آن را بالامي برد. دراين پژوهش ضعف ها اسيب ها و نگرانيهاي بافت حاضر با بررسي مباني مربوط به اسيب شناسي بافت هاي شهري مورد مطالعه قرارگرفته است.

 

كلمات كليدي: تبريز،محورمغازه سنگي ها، بافت تاريخي شهري، آسيب شناسي

 

نويسند‌گان: داوود رضايي، سعيده سلطان محمدلو، شهرزاد عالمي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

آسيب شناسي قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده وناكارآمد شهري

 

ضرورت احيا، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده در حال حاضر بر هيچ كسي پوشيده نيست و نهادهاي ذي ربط در اين راستا تلاش قابل توجهي را در جهت تسهيل و تسريع اين امر مبذول داشته اند. مجلس شوراي اسلامي ني ز در تاريخ89/10/12قانوني موسوم به قانون احي ا، بهساز ي و نوساز ي بافت ها ي فرسوده و ناكارآمد شهر ي را تصويب نموده است كه بايستي مبنا و مرجع اقدامات دستگاه ها ي اجرايي متول ي بافت فرسوده باشد. متاسفانه تاكنون اين قانون آنگونه كه بايد و شايد مورد توجه و عمل مجريان طرحهاي بافت فرسوده قرار نگرفته و درعمل مشاهده مي شود كه اين دستگاهها با تمسك به قوانين سابق مربوط به تملك، اقدامات خود را پي مي گيرند. يكي از دلايل اين امر مي تواند ايرادات و ابهامات موجود در قانون مزبور باشد كه ب هطور مبسوط مورد نقد و بررس يحقوقدانان و صاحبنظران قرار نگرفته و نقاط ضعف و قوت آن مشخص نشده است. اين تحقيق بر آن است ضمن ورود فني و دقيق به مباحث مرتبط با اين قانون، با تكيه بر تجربيات عمل ي نگارنده تا حد توان برخ ي ابهامات و ايرادات قانون را مورد نقد و بررسي قرار دهد

 

كلمات كليدي: بافت فرسوده، احيا، نوسازي، تملك قانوني، مجري طرح

 

نويسنده: حسن رضا انتظاريزدي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارزيابي اولويت هاي كيفي مداخله دربافت هاي فرسوده شهرزاهدان

 

كشورهاي درحال توسعه با انبوهي ازشهرهاي نابسامان مواجه هستند كه دسترسي به پايداري شهري را به دليل معضلاتموجود درفرايند برنامه ريزي مشكل كرده است بافت هاي فرسوده به عنوان يكي ازاين عوامل ناپايداري ازاهميت بيشتري برخوردار است تاثيرات منفي ناشي ازاين نوع بافت درشهرها مسبب نقص شاخص هاي كيفي مناسب شهري و ناحيه اي شده است بنابراين توجه به كيفيات محيطي بافت هاي فرسوده شهري يكي ازعوامل مهم درشناسايي محدوده هاي شهرزاهدان براي بررسي آن مي باشد امروزه خيلي ازصاحبنظران اين نوع بافت را آپانديش شهرها ناميده اند كه حل تمامي مشكلات شهري را درگرو حل آن ميدانند طبق وضع موجود بافت هاي فرسوده اين ذهنيت ايجاد ميشود كه به شاخصهاي كيفي محيطي توجه درخوري نشده است كه اين خود دليلي است تادراين مقاله به مطالعه رئوس مباحث مربوط به كيفيات محيطي و بررسي عوامل اثرگذار برشاخصهاي مداخله دربافت هاي فرسوده شهري پرداخته شود. بنابراين عامل ناپايداري كه شامل شاخصهاي عوامل طبيعي عوامل اقتصادي و عوامل اجتماعي و عامل كالبدي مي باشند به عنوان عوامل تاثيرگذاردرشناخت و مداخله دربافت هاي فرسوده مورد استفاده قرارميگيرد.

 

كلمات كليدي: عوامل محيطي، بافت فرسوده، عناصركيفي، بهبود بافت فرسوده، شيوه هاي مداخله، شهرزاهدان

 

نويسند‌گان: ادريس نوري، وحيد رحيمي، داود حاتمي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارزيابي عوامل موثربرمشاركت ساكنان بافت هاي فرسوده شهري درنوسازي و بهسازي اين بافت ها نمونه موردي شهرتايباد

 

اين مقاله با رويكردي توصيفي - تحليلي و باهدف تحليل ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي ساكنين بافت فرسوده شهرتايباد و تحليل رابطه ان با تمايل به مشاركت ساكنان دربهسازي ونوسازي اين بافت انجام گرفته است روش گرداوري دادهها پيمايشي پرسشنامه است داده هاي گرداوري شده با بكارگيري روشهاي امار توصيفي و استنباطي و با استفاده ازنرم افزارsPSS تجزيه و تحليل شده است نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه عليرغم فرسودگي نسبي واحدهاي مسكوني درمحدوده مورد مطالعه اين بافت به دليل حضور ساكنان اوليه درمحل ازساخت اجتماعي نسبتا همگني برخوردار است بطوريكه بيش از39درصد ساكنان بيش از20درصد سابقه سكونت درمحله داشته و بيش از68درصد ساكنان داراي واحد مسكوني ملكي هستند همچنين 79درصد ازپاسخگويان به نوسازي و بهسازي واحد مسكوني و محل سكونت خود ابراز تمايل كرده اند ازنتايج ديگر اين پژوهش وجود رابطه معهني دار بين شاخصهاي اجتماعي مانند سطح تحصيلات و الگوي تصرف مسكن با تمايل به مشاركت ساكنان درنوسازي و بهسازي بافت است به اين ترتيب كه سطوح بالاتر تحصيلي بيشترازسطوح پايين و مالكان بيشتر ازساير اشكال مالكيت تمايل به مشاركت درنوسازي و بهسازي بافت فرسوده نشانداده اند.

 

كلمات كليدي: تايباد، بافت فرسوده، مشاركت، بهسازي، نوسازي

 

نويسند‌گان: يعقوب زنگنه، حامد گنابادي، حفيظ الله نوري

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارزيابي كيفيت زندگي شهري مطالعه ي موردي: بافت فرسوده شهر آمل

 

كيفيت زندگي شهري يكي از مهم ترين حوزه هاي مطالعات شهري در كشورهاي مختلف به شمار مي رود كه داراي مؤلفه هاي چندگانه ي اجتماعي، محيطي و اقتصادي مي باشد. بافت فرسوده شهرها از جمله مناطق شهريمي باشند كه آهنگ تحولات كالبدي و رونق اقتصادي– اجتماعي آن ها با ساير نقاط شهري مطابقت ندارد. بافت فرسوده شهر آمل نيز از جنبه هاي گوناگون كيفيت زندگي از جمله كيفيت محيطي و اقتصادي و سلامت اجتماعيچهره اي متفاوت نسبت به سطح شهر را به نمايش گذارده است. از اينرو هدف از اين تحقيق سنجش شاخص كيفيت زندگي در بافت فرسوده بوده است. روش تحقيق از نوع توصيفي - تحليلي بوده است. جامعه آماري آنشامل ۳۵۰ خانوار در بافت فرسوده بوده كه به شيوه تصادفي ساده براي مطالعه انتخاب شده اند. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديد كه در نهايت به منظور تحليل آمار گردآوري شده از نرم افزارSPSSو از روش هاي آماري از قبيل همبستگي اسپيرمن و آزمون كاي اسكوئر استفاده شد. نتايج آزمون ها نشان مي دهد كه بافت فرسوده ي شهر به لحاظ مؤلفه كيفيت زندگي در زير سطح متوسط قرار گرفته است

 

كلمات كليدي: كيفيت زندگي، بافت فرسوده، شهر آمل

 

نويسنده: اميرحسين خادمي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارزيابي مفهوم تعادل بخشي در طرح منظر محله خوب بخت

 

توجه به بافت فرسوده و نوسازي آن يكي از مقولاتي است كه در سال هاي اخير در عرصه شهرسازي كشورمان جايگاه ويژه اي يافته است. يكي از اهداف مهمي كه براي نوسازي بافت هاي فرسوده در نظر گرفته شده، عادلبخشي به بافت استت.تعادل بخشي كه به ايجاد فرصتهاي برابر رشد و خارج ساختن شهر از حالت دوقطبي مي پردازد،، هكارهاي مختلفي جهت تحقق دارد. توزيع متعادل جمعيت در بافت، ايجاد اختلاط اجتماعي، ، يعمتعادل امكانات و خدمات شهري، توزيع متعادل فرصت ها و بهبود كيفيت محيط زيست انساني از اين دست راهكارها است. . تحقيق در پژوهش حاضر توصيفي –تحليليو شيوه ي گردآوري داده ها اسنادي است كه ابتدا بهمعرفي مفهوم تعادل بخشي و راهكارهاي تحقق آن پرداخته است و سپس به ارزيابي ميزان توجه به اين راهكارها در پروسه نوسازي محله خوب بخت از ناحيه امام علي (ع) منطقه ۱۵ شهر تهران ، ، نوان يكي از اولين طرحهاي نوسازي شهر تهران با رويكرد جديد، مي پردازد . د.پايان، نتايجنشان مي دهدكه نوسازي بافت اين محلهبا عدم توجه كامل بهاين راهكارها، نوسازي دروني و محتوايي ساختارهاي اجتماعي ، ا،صادي و فرهنگي محله را مدنظر قرار نداده است و با تلاش هاي غالبا ظاهرگرا نتوانسته بافت را به حالت تعادل مطلب برساند.

 

كلمات كليدي: بافت فرسوده، نوسازي، تعادل بخشي، محله خوب بخت، ارزيابي

 

نويسند‌گان: كرامت الله زياري، كاظم افرادي، هادي سليماني، واحد احمدتوزه

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي عوامل مؤثر در بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي: محله نفرآباد شهرري

وسعت روزافزون بافت ها ي فرسوده در كشور، به ويژه در تهران از يك سو، وجود ابعاد گوناگون و متنوع اجتماعي، اقتصادي، فني، حقوقي، مديريتي و محيط زيستي اين بافت ها از سوي ديگر، موضوع نوسازي آن ها را درمحافل تخصصي كشور به يكي از مباحث جدي و با اهميت تبديل نموده است. بافت سنتي محله نفرآباد دراطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظيم (ع) با توجه به اهميتي كه به مناسبت همجواري با اين مجموعه عظيم الشأن دارد، ازاولويت بسياري به منظور تهيه طرح بهسازي و نوسازي بر خوردار است. اين پژوهش كه از نوع توص يفي- تحليل ي است و از لحاظ هدف، كاربردي مي باشد، به بررسي عوامل مؤثر در بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در يكي از محله هاي شهر تهران پرداخته است. داده هاي مورد نياز از طريق روش پرسشنامه اي جمع آوري شدهاست. روش نمونه گيري تصادفي وحجم نمونه براساس فرمول كوكران، به تعداد ۲۶۲ نمونه تعيين شده است . براساس نتايج به دست آمده از ضريب همبستگي پيرسون نشان م ي دهد كه بين سن و ميزان تحصيلات بارضايتمندي ساكنين از وضعيت محله و مسكن رابطه معناداري وجود دارد و همينطور بين مدت اقامت ساكنين با ميزان مشاركت آن ها رابطه معناداري وجود دارد

 

كلمات كليدي: رضايتمندي، نوسازي، بهسازي، بافت فرسوده، محله نفرآباد

 

نويسند‌گان: احمد خادم الحسيني، مريم دارابي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي وضعيت سلامت اجتماعي شهروندان دركيفيت زندگي شهري مطالعه موردي: مقايسه بافت فرسوده و سطح شهر كامل

 

كيفيت اجتماعي زندگي يكي ازمهمترين حوزه هاي مطالعات كيفيت زندگي دركشورهاي مختلف مي باشد كه ازنتايج مهم سلامت اجتماعي شهروندان قلمداد ميگردد بافت فرسوده ي شهرها ازجمله مناطق شهري مي باشند كه سطح كيفي سلامت فردي و اجتماعي ساكنان درآن بيش ازساير نقاط شهر مورد تهديد قرارگرفته است بافت فرسوده شهر امل نيز كه حدود 440 هكتار ازشهر را شامل ميشود ازجنبه هاي گوناگون كيفيت زندگي ازجمله كيفيت اجتماعي چهره اي متفاوت نسبت به سطح شهر را به نمايش گذارده است ازاين رو هدف ازاين تحقيق سنجش مولفه كيفيت اجتماعي دربافت فرسوده و سطح شهر امل و مقايسه اين نتايج با يكديگر بوده است روش تحقيق ازنوع توصيفي تحليلي مي باشد جامعه اماري آن شامل 350خانوار دربافت فرسوده و 350خانوارد يگر ازبين محلات مختلف شهر بوده كه به شيوه تصادفي ساده براي مطالعه انتخاب شده اهند براي تعيين حجم نمونه ازفرمول كوكران استفاده گرديد و درنهايت به منظور تحليل امارگرداوري شده ازنرم افزار sPSS و ازروشهاي اماري ازقبيل همبستگي اسپيرمن و كاي اسكوئر به منظور سنجش كيفيت اجتماعي و تحليل و ارزيابي روابط آن با برخي ازخصوصيات فردي استفاده شد.

 

كلمات كليدي: كيفيت زندگي، سلامت اجتماعي، شاخصهاي ذهني، بافت فرسوده، شهرآمل

 

نويسنده: اميرحسين خادمي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي وضعيت كالبدي بافت مركزي شهرها با استفاده ازAHP,GIS مطالعه موردي: منطقه ثامن شهرداري مشهد

 

درطي دهه هاي گذشته جمعيت كشوربه شدت افزايش يافته بطوريكه جمعيت 49ميليوني درسال 1365 به 70ميليون درسال 85 رسيده است اين افزايش جمعيت باعث گسترش رشدبي رويه كالبدي درشهرها و استقرار نامتعادل جمعيت درعرصه شهرها شده است نواحي مركزي شهرها نيز دراثرچنين تحولاتي و همچنين بي توجهي مديريت شهري ازاين امربي نصيب نمانده و دچارركود و فرسودگي فراواني شده اند شهرمشهد به عنوان دومين كلانشهر كشور مطرح بوده و هرساله ميليون ها زائر راهي اين شهرميشوند كه خيل عظيمي از آنها سعي دراسكان پيرامون حرم مطهر را دارند محدوده پيرامون حرم مطهر امام رضا ع به علت گذرزمان و دراثرتحولات گوناگون دچار ركود و فرسودگي فراواني شده است كه اين امر نيازي به نوسازي و بهسازي منطقه را ضروري مي نمايد برهمين اساس هدف ازپژوهش حاضر شناسايي نواحي مختلف اين بافت ازنظر اولويت درنوسازي و بهسازي با استفاده ازنرم افزار ARC GIS و مدل تحليلي سلسله مراتبي AHP درمحدوده موردنظر و ميزان تمايل به ماندگاري ساكنين دراثراجراي طرح مي باشد.

 

كلمات كليدي: بافت فرسوده، بهسازي، نوسازي، مدل تحليلي AHP، ماندگاري جمعيت، منطقه ثامن مشهد

 

نويسند‌گان: محمد محمدزاده، وحيد يوسف پورطرقي، علي رضايي مقدم، محمد پارسايي جم

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...