رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

يكي از بزرگترين معضلاتي كه عمومًا سيستمهاي برنامه ريزي با آن مواجه هستند، ورود يك سري اطلاعات نادقيق به اين سيستمها مي باشد . عدم قطعيت نسبت به اطلاعات ورودي سبب مي شود كه در بيشتر موارد برنامه هاي خروجي غير واقعي بوده و در عمل با مشكلات زيادي روبرو شوند، همچنين انجام تعديلات لازم براي ايجاد هماهنگي بين شرايط پيش بيني شده و شرايط واقعي معمولا هزينه هاي گزافي را به مجموعه تحميل كرده و كارايي سيستم را كاهش مي دهد . اين امر موجب اتلاف منابع توليدي و استفاده غير مفيد از آنها مي شود . سيستم برنامه ريزي احتياجات مواد (MRP) نيز از شرايط مشابهي برخوردار است . در اين مقاله به بررسي نحوه عملكرد سيستم MRP در شرايط عدم قطعيت (فازي ) نسبت به تقاضا و تأمين پرداخته شده و ارائه يك سيستم برنامه ريزي توليد به نحوي كه در برابر عدم قطعيت نسبت به اطلاعات ورودي مقاومتر بوده و عملكرد بهتري داشته باشد مد نظر قرار گرفته است . در پايان به منظور حصول اطمينان از ارجحيت اين سيستم با رويكرد شبيه سازي به مقايسه دو سيستم MRP کلاسیک و MRP فازی پرداخته شده است.

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

MRP یا Material Requirements Planning برنامه ریزی احتیاجات مواد

 

 

MRP2 یا Manufacturing Resource Planning برنامه ریزی منابع تولید-برنامه ریزی احتیاجات مواد -::

MRP در اوايل دهه 1960 بهعنوان يك رويكرد كامپيوتري به برنامه ريزي تدارك و توليد مواد در آمريكا شكل گرفتهو كتاب راهنماي كامل آن در سال 1975 توسط ارليكي منتشر گرديد.

بدون شك تنكيك MRP پيش از جنگ جهاني دوم نيز به صورت دستي و به شكلي تلفيقي در بخش هاي مختلف اروپابكار گرفته مي شد. با اين حال، آنچه كه ارليكي دريافت، اين بود كه كامپيوتر امكانبكارگيري كليه جزئيات تكنيك MRP را فراهم ساخته و اين امر تكنيك مزبور را در مديريتموجودي‌هاي در جريان توليد بسيار اثر بخش مي سازد.

طرح اوليه فوق براي بكارگيريكامپيوتري MRP، بر مبناي يك پردازشگر ليست مواد (BOMP) ايجاد گرديده بود. اينپردازشگر، برنامه توليدي اقلام والد را به برنامه توليد يا خريد اقلام جزء تبديل مينمود. اين امر با بسط دادن يا باصطلاح انفجار نيازمندي هاي محصول بالاترين سطح درطول ليست مواد (BOM)، به منظور تعيين تقاضاي قطعات انجام مي گرفت. سپس تقاضايناخالص پيش بيني شده، با موجودي هاي در دست و سفارشات در طول افق زماني برنامه ريزيو در هر سطح ازBOM مقايسه مي گرديد. اين سيستمها روي كامپيوترهاي بزرگ(مين فريم) پياده شده و در بخش هاي متمركز بر برنامه ريزي مواد در شركت هاي بزرگ اجرا ميگرديدند.

با گذر زمان، نصب اين سيستم ها در شركت هاي مختلف گسترش يافت و بهمنظور افزايش دامنه عملكرد اين سيستم هاي نرم افزاري، توابع عملياتي متعددي به آنهااضافه گرديد. از جمله توسعه هاي صورت گرفته بر روي سيستم اوليه مي‌توان به سربرنامه توليد(MPS)، كنترل فعاليت توليد (PAC)، برنامه ريزي سرانگشتي ظرفيت (RCCP)،برنامه ريزي احتياجات (نيازمندي هاي) ظرفيت (CRP)، و خريد اشاره نمود.

تركيبمدول هاي برنامه ريزي(يعني CRP,MRP,MPS) و مدول هاي اجرايي (يعني PAC و خريد) و نيزايجاد شرايطي كه سيكل برنامه ريزي بتواند از سيكل اجرايي بازخوردهاي لازم را دريافتنمايد، منجر به نوع كامل تري از MRP گرديد كه به آن MRP حلقه بسته گويند. با اضافهكردن مدول هاي مالي خاصي به MRP حلقه بسته و همچنين توسعه سربرنامه توليد به منظورپذيرش وظايف كامل تري به عنوان يك برنامه اصلي يا مرجع و بالاخره امكان پشتيبانيبرنامه ريزي بازرگاني از لحاظ جنبه هاي مالي آن، سيستم كاملي حاصل مي‌شود كه درواقع رويكردي يكپارچه را براي مديرتي منابع توليدي ارائه مي دهد. اين MRP توسعهيافته، برنامه ريزي منابع توليدي يا MRP-II ناميده مي شود. از سال 1980همچنان كهپياده سازي MRP روي كامپيوترهاي كوچكتر و ريزكامپيوترها امكان پذير مي گرديد، نصبسيستم هاي MRPنيز به روند صعودي خود ادامه مي داد.

فراگير شدن MRP ناشي از تلاشو به عبارتي جهادي است كه جامعه كنترل توليد و موجودي آمريكا(APICS) در اوايل دهه 1970 به راه انداخت. نقطه تمركز حركت فوق در واقع ايجاد اين باور بود كه MRP يك راهحل مطمئن است، زيرا يك سيستم يكپارچه ارتباطات و پشتيباني تصميم گيري است كه كليهفعاليتهاي توليدي- تجاري را پشتيباني مي كند. همچنين بر اين نكته تأكيد مي شد كهلازمه موفقيت برنامه هاي اجرايي MRP، در اصل تعهد مديريت و آمزوش كليه نيروهايتوليدي مي باشد. به اين ترتيب نقش تكنيك هاي بهينه سازي مبتني بر تحقيق در عمليات وعلم مديريت به تدريج كمرنگ گرديد. آن چه مرتباً تصريح مي شد اين بود كه مسائل واقعيموجود در صنايع، مسائل مرتبط با نظم، آموزش، درك و ارتباطات مي باشند(نه مسائل عدديو بهينه سازي). اين پيام كه توسط APICS مطرح و تبليغ مي شد، از طريق گروه كثيري ازمشاوران(كه اغلب همچون حواريون آن بودند) در هر گوشه بازگو شده و از طرف صنايعكامپيوتر نيز كه مشتاق گسترش كاربرد آن بودند چون پژواكي تكرار مي گرديد.

ازجمله مهمترين عللي كه منجر به استفاده گسترده از MRP به عنوان يك تكنيك مديريتتوليد گرديد، استفاده آن از قابليت هاي كامپيوتر براي ذخيره سازي و دستيابي به حجمبالايي از اطلاعات بود كه اين امر خود براي اداره هر شركت ضروري مي نمود. به علاوهسيستم MRP به ايجاد هماهنگي ميان فعاليت‌هاي مختلف همانند مهندسي، توليد و مواد درواحد توليدي كمك مي‌كرد. به اين ترتيب جذابيت MRP II نه تنها به خاطر نقش آن بهعنوان يك پشتيبان تصميم گيري مديريت بود، بلكه از آن مهمتر نقش يكپارچه كننده آن درسازمان توليدي بود كه آن را حايز اهميت مي نمود.

امروزه تفكراتي در زمينهچگونگي يكپارچه سازي سيستم هايي از نوع MRP با محيط توليد يكپارچه كامپيوتر(CIM) وكفايت چنين سيستم هايي در مقياسه با فلسفه هاي توليدي جايگزين مانند توليدبموقع(JIT) و تكنيك هاي انحصاري مانند تكنولوژي توليد بهينه(OPT) چنين سيستم هايي،و نيز شكست هاي مكرر در دستيابي به مزاياي وعده داده شده آنها، سئوالات متعددي درزمينه اثر بخشي MRP مطرح مي گردند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

MRP-II

 

 

سه نوع روش برخورد مرسوم كهبا برنامه ريزي توليد وجود دارند، عبارتند از MRP II و JIT و TOC در اين فصل بهمعرفي MRP II پرداخته مي شود.

برنامه ريزي منابع توليد يا MPR II، يك مفهومبسيار متحول كنند بود كه از MPR ساده (برنامه ريزي نيازمندي مواد)ايجاد گرديد ودامنه اش به تمامي بخشهاي سيستم توليد كشيده شد. مفهوم MRP-II بهسادگي از بحثمديريت نقطه سفارش زاده شد و به تدريج به يك سيستم پيچيده در زمان ما تبديل گرديد.

در اواخر دهه پنجاه ميلادي، بحث نقطه سفارش به مفهومي ساخت يافته تر تبديل شد. نوعي بحث از تقاضاي ناخالص و برنامه زمان بندي سفارشات. فقط يك مسأله كوچك وجودداشت: موجودي در دست در آن منظور نشده بود. توليد كنندگان شروع به ايجاد فرمولي جهتغلبه بر اين مشكل نمودند. با تكميل تدريجي فرآيند، ظرافت هاي بيشتري به آن افزودهشدند و سرانجام

MRP-II يعني برنامه ريزي نيازمندي مواد مولد گرديد.

در دههشصت ميلادي، قابليت هاي كامپيوتر در ذخيره كردنBOM، باعث رشد بيشتر MPR شد. وليبسياري از متخصصان در همان زمان نيز روشن بود كه MRP داراي قابليت هاي بسيار بيشترياز صرفاً برنامه ريزي مواد مي باشد. به تدريج اين پرسش مطرح گرديد كه آيا نمي توان MPR را به ديگر مقوله ها در منابع توليد نيز بسط داد؟

از سوي ديگر، از آنجاييكهدر آن زمان، توليدات بر حسب واحد پول سنجيده مي شدند، عده اي تمايل داشتند كه سيستمجديد، مفاهيم مالي نظير هزينه واحد محصول، واريانس و غيره را نيز در برداشته باشد.

و به اين ترتيب بود كه به تدريج،آنچه كه امروز MRP-II مي ناميم، پاي به عرصهوجود گذارد. MRP-II ابزاري است براي مديريت، پيش بيني و كنترل كردن منابع يك شركت ومحلهاي سرمايه گذاري عملياتي شركت به عنوان يك مفهوم كه روي يكپارچگي عمليات توليديتأكيد دارد، MRP-II شامل ابزارها و فرآيندهايي است كه بتوانند تقاضا را به برنامهتوليد معقول تبديل نمايند.

MRP-II شامل فعاليتهاي خريد،برنامه ريزي ظرفيت وزمان بندي اصلي و نيز برنامه ريزي توليد و موجودي نيز مي باشد.

بزرگترين مزيت MRP-II ، توانايي آن در كنترل كردن تمامي منابع توليدي سازمان است. كمياني IBM بهعنوان اولين شركتي كه هم استفاده كننده و هم فروشنده MRP-II بود، نرم افزارهاي

 

MAPICS:

Manufacturing accounting Production information Control system

 

 

و COPICS:

Communications –oriented production and information control system

 

 

را ارائه نمود. هم IBM و هم ديگر شركت هاي استفاده كننده از آن، گزارش دادند كهتوانسته اند به كمك MRP-II سطح موجوديهاي خود را تا حد 65 درصد يا بيشتر كاهش دهند. با توجه به توانايي هاي MRP-II، هم اينك سئوال اصلي اين است كه آيا MRP-II قادرخواهد بود تا خود را با مفاهيم جديد در توليد نظير هوش مصنوعي، انطباق دهد؟ و آيااين انطباق ها باعث نخواهند شد تا MRP-II به چيزي غير از انچه كه امروز هست تبديلگردد؟

 

مطمئناً MRP-II بايد تغيير نمايد. و اصولاً مي بايد MRP-II را نه به صورتمستقل بلكه به عنوان بخشي از يك سيستم بزرگ تر يكپارچه كامپيوتري ديد.از اينديدگاه، سه نكته مهم براي بررسي وجود خواهند داشت:

1. تأثيرات نسل هاي جديدتكنولوژي

2. يك فلسفه مديريتي كه نيازمند يكپارچگي بسياري از زمينه هاي توليدياست كه در بهبود كل سيستم توليد نقش دارند و نه بخشهاي مجزاي آن به طور مستقل.

3. شرايط و فشارهاي سخت رقابتي جهت بهبو هر چه بيشتر كيفيت و كاهش هر چه بيشترپيش زمان هاي تحويل.

3-1-مكانيسم MRP-II

حروف اختصاري MRP،در سه مفهوممتفاوت ولي وابسته به هم به كار برده مي‌شوند. هر يك از اين مفاهيم، درجه اي ازميزان پيشرفت و تحول MRP را نشان مي دهند .

1- برنامه ريزي احتياجات موادMRPI

2- با حلقه بستهMRP

3- برنامه ریزی منابع تولیدMRP-II

شكل ذيل يكديدگاه كلي ازMRP,MRP-I با حلقه بسته و MRP-II را نشان مي دهد MRP-II اولين مرحلهتكاملي در MRP بود. MRP-I كه معمولاً به MRP مشهور است مقدار صحيح، تاريخ نياز وبرنامه ريزي زمانهاي سفارشات براي تك تك زير مجموعه ها، قطعات و مواد اوليه موردنياز توليد اقلام مطرح شده در ليست MPS را ارائه مي دهد. پيش از MRP-I، كنترل زيرمجموعه ها و قطعات مورد استفاده در محصولات به توسط سيستم نقطه سفارش انجام ميگيرد.

MRP با حلقه بسته، مرحله منطقي تحول MRP بود كه منجر به يك سيستم كنترليتوليد گرديد. MRP يا حلقه بسته شامل برنامه ريزي احتياجات ظرفيتي و فيدبك كنترلكننده ميزان پيشرفت برنامه توليد است. اين نوع MRP،زمان بندي اصلي توليد را بهفرآيند برنامه ريزي اتصال مي دهد. MRP با حلقه بسته از برنامه احتياجات مواداستفاده كرده و آنرا به برنامه نيازمنديهاي ظرفيتي تبديل مي‌نمايد. سپس ميزان منابعمورد نياز براي احتياج MPS و MRP با ظرفيت در دسترس مقايسه مي شود تا شدني بودنبرنامه بررسي گردد.

به محض دست يابي به يك برنامه شدني، كنترل توليد در سطحكارگاه و نيز كنترل خريد به مورد اجرا گذارده مي شوند. در اين مرحله، عملكردهايواقعي توليد وتأمين مواد اندازه گيري مي شوند و با برنامه مقايسه مي گردند(حلقهبسته مي شود). اين فيدبك باعث مي شود تا مديريت قادر باشد تشخيص دهد كه آيا نياز بهاقدامات تصحيحي وجود دارد يا خير.

همانطور که بحث شد MRP از سه ديدگاهمختلف اما در ارتباط با هم مورد استفاده قرار مي گيرد: هر يك زا اين سه ديدگاه يكمرحله از توسعه MRP را در بر دارد. اين سه ديدگاه عبارتنداز :

1. MRP-I

2. Closed loop MRP

3. MRP-II. Manufacturing resource Planning.

MRP با حلقه بسته است كه آن نيز خود جزئي از MRP-II مي باشد. MRP-I مقدار واقعي، تاريخ نياز و تاريخ صدور سفارشات برنامه ريزيشده را براي هر يك از مونتاژهاي فرعي، اجزاء و مواد مورد نياز در توليد محصول كه در MPS ليست شده اند را محاسبه مي نمايد.

برنامه ريزي منابعتوليدي در واقع توسعه ويژگي هاي سيستم MRP است كه به منظور پشتيباني از ساير فعاليتهاي توليدي و فراتر از برنامه ريزي مواد، كنترل موجودي، وكنترل BOM شكل گرفته است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

MRPII يك روش برنا مه ريزي كارا براي تمامي منابع سازمان است. اين روش برنامه ريزي اجرايي خود را براساس واحد محصول وبرنامه ريزي مالي خود را براساس واحد پول انجام مي دهد. اين روش داراي قابليت شبيه سازي ويا به عبارت ديگر پاسخگويي به سؤالات “چه خواهد شد اگر چنين شود؟”(what if) مي باشد

 

 

• روش MRP سيكل بسته.

• روش DRP.

• روشMRPII.

محدوديت هاي سيستم MRP در مقايسه با سيستم MRPII:

• دستي بودن سيستم برنامه ريزي

• فرضيات غلط در مورد زمان هاي تحويل وخريد

• سيستم هاي MRP اوليه از نوع فشاري هستند

اين روش از اجزاي مختلفي تشكيل شده است كه هر يك به ديگري متصل مي باشند:

برنامه ريزي تجاري، برنامه ريزي توليد، زمان بندي توليد مادرMPS برنامه ريزي احتياجات مواد(MRP)، برنامه ريزي احتياجات ظرفيت‌ (CRP) و سيستم هاي اجرايي جهت كنترل ظرفيت واولوي ها.خروجيهاي هر يك از اين سيستم ها بايد با گزارشات مالي، نظير برنامه تجاري، گزارشات تعهدات خريد، بودجه حمل ونقل، موجودي وتوليد بر حسب واحد پول و… ادغام گردند.

اين روش گسترش ونتيجه مستقيم روشMRP است.

 

تعاريف ونظرات مختلف ازMRPII:

 

• عبارتست از يك مفهوم، كه در آن MRP با مسائل مالي پيوند داده شده است.

• MRPII يك سيستم پيشرفته ازMRP است كه قادر است مسائلي فراتر از برنامه ريزي مواد، كنترل موجودي وكنترل ليست مواد را پشتيباني نمايد.

• MRPII يك سيستم MRP سيكل بسته است كه پارامترهايي جهت پوشش دادن برنامه ريزي هاي مالي وتجاري، به آن اضافه شده است.

 

• MRP به صورت مستقل از سيستم اطلاعاتي ساخت(اجرا ) كار مي كند. چنانچه در بخش ساخت مشكلاتي رخ دهد، برنامه هاي مديريت نيز با مشكل روبرو مي گردد. MRPII با بهره گيري از سيستم بازخوردي، برنامه زماني توليد مادر را بر اساس شرايط حاكم بر محيط اجرا تنظيم مي نمايد.

 

• استفاده از لفظ منابع ساخت نبايد اين ذهنيت را ايجاد نمايد كه اين برنامه ريزي فقط مربوط به واحد هاي اجرايي (ساخت) است، بلكه اين برنامه ريزي همه بخش هاي سازمان را تحت پوشش قرار مي دهد.

اصول واهداف سيستم MRPII:

 

• تامين خدمات پشتيباني جهت تصميم گيري براي تمام سطوح مديريتي.

• محاسبه خودكار جريان كار وجريان مواد.

• عمل كردن براساس مفهوم حلقه هاي اطلاعاتي بسته بين واحدهاي كارخانه.

• متمركز كردن برنامه ريزي سيستم MRP به همراه فعاليت هاي پشتيباني سطوح كارگاهي از قبيل كنترل ابزار وسيستم هاي حمل ونقل مواد.

• كنترل زمان هاي جريان بر طبق زمان تحويل برنامه ريزي شده با استفاده از روش هاي كنترل ورودي / خروجي.

 

معايب MRP كه توسط MRP سيكل بسته برطرف شد:

 

• MRP فقط مقدار و زمان سفارشات را اعلام مي نمود وهيچ مكانيزمي براي به هنگام نمودن آن در رابطه با سفارشاتي كه هم اكنون در كارگاهند، وجود نداشت.

 

• MRP يك روش بدون حساسيت نسبت به ظرفيت بود يعني فرض را بر آن مي داشت كه ظرفيت كافي براي تحقق برنامه اعلام شده وجود دارد.

 

خصوصيات سيستم MRPII:

 

هدف از به كار گيري سيستم MRPII، پياده سازي يك سيستم كامپيوتري جامع جهت مديريت توليد وموجودي در سر تا سر سازمان است.

 

 

يكي از بارزترين تفاوت هاي سيستم MRPII با روش هاي قبل دخيل نمودن مباحث مالي در برنامه ريزي ها بود.

 

Fogarty محاسبات مالي سيستم MRPII را به زبان ساده، چنين بيان مي كند:

 

پس از انجام MRP، خروجي اين برنامه ريزي، ميزان وزمان انجام سفارشات خريد را مشخص مي نمايد به اين ترتيب وبا داشتن قيمتهاي خريد قادريم به راحتي پيش بيني يا محاسبه نماييم كه چه وقت وچه مقدار پرداخت خواهيم داشت. به همين ترتيب با ارائه MRP به سيستم برنامه ريزي ظرفيت اطلاعاتي در مورد سطوح استخدام، اضافه كاري، استفاده از ظرفيت پيمانكاري ونظاير آن بدست خواهد آمد كه از اين اطلاعات نيز قادر خواهيم بود تا هزينه هاي ديگري مربوط به اين اطلاعات ( نظير حقوق، دستمزد، پرداختهاي آتي و…) را مشخص نماييم، از سوي ديگر با توجه به اطلاعات مربوط به مقدار و زمان تحويل محصولات به مشتريان ميتوان درآمدهاي آتي سازمان را با دقت بالايي پيش بيني نمود.

 

مهمترين مسئله در به كارگيري اين سيستم، وضعيت سازماني است كه مي خواهد از آن استفاده كند.از آنجا كه سيستم MRPII يك سيستم كاملا كامپيوتري است، بايد هزينه هاي سخت افزاري ونرم افزاري مورد نياز امكان‌سنجي اقتصادي شود.سيستم MRPII واصولا روش هاي MRP، عموما در كارخانجاتي كه به صورت كارگاهي، دسته اي يا انبوه توليد مي‌كنند، قابل به كارگيري است.

 

برنامه ريزي احتياجات منابع(RRP):

 

اين برنا مه ريزي ميزان منابع مورد نياز براي تحقق برنامه توليد را محاسبه و سپس اين ظرفيت را با ظرفيت موجود مقايسه مي نمايد.

اين برنامه ريزي به موازات برنامه ريزي توليد قرار دارد.

 

برنامه ريزي احتياجات ظرفيت(CRP)

 

عبارتست از عمل تخمين، اندازه‌گيري، تنظيم حدود و سطوح ظرفيت. فرآيند تخمين آن است كه چه مقدار از منابع، نيروي انساني وماشين‌آلات براي تكميل عمل توليد مورد نيازمي باشد. در اين فرايند سفارشات موجود در كارگاه وسفارشات برنامه ريزي شده توسطMRP به عنوان ورودي به CRP وارد شده وپس از انجام فرايند، به ساعات كاري مورد نياز برحسب هريك از مراكز كاري وبه تفكيك دوره هاي زماني تبديل مي گردند.

 

تفاوتهاي CRP و RCCP :

 

• CRP از اطلاعات فازبندي شده اطلاعات كه توسط MRP تهيه شده است، استفاده مي نمايد .

• رويه تبديل نياز ناخالص به نياز خالص كه در MRP‌وجود دارد، ظرفيت توليد ذخيره شده بشكل موجوديهاي قطعات ومحصولات مونتاژ شده را مد نظر قرار مي دهد.

• با توجه به اطلاعات دقيقي كه سيستم كنترل فعاليت توليد، از مراحل باقيمانده تكميل سفارشات باز ارائه مي نمايد، فقط ظرفيت مورد نياز براي تكميل مابقي كار در بخشهاي مورد نياز محاسبه مي گردد .

• CRP تقاضاهايي نظير قطعات يدكي وديگر موارد كه ممكن است در MPS در نظر گرفته نشده اند را مد نظر قرار مي دهد .

 

اجراي سيستم MRPII:

 

• آموزش مديريت سطح بالا

• توجيه وتاييد سيستم از ديدگاه اقتصادي.

• سازماندهي پروژه وتشكيل كميته اجرايي

• انتخاب مسؤول پروژه

• استفاده از يك مشاور حرفه اي

 

محدوديت هاي سيستم MRPII:

 

• فقط وقتي برنامه ريزي با آن قابل انجام است كه MRP قابل قبولي در دسترس باشد.

• MRPII فقط به دنبال برنامه هاي قابل قبول مي گردد وتلاشي براي بهينه كردن برنامه انجام نمي دهد.

• سيستم MRPII در شرايطي كه زمان هاي تنظيم وآماده سازي به توالي عمليات وابسته اند درست كار نمي كنند.

• سيستم MRPII قابليت كنترل بهينه سيستم را وقتي كه قطعات ومحصولات توليدي هر يك توالي عمليات متفاوتي دارند،ندارد.

در جايي كه سيستم MRP II قابل به كار گيري نباشد مي توان انتخاب هاي زير را مورد بررسي قرار داد:

جايگزين كردن روش JITبه جاي روش MRP در سيستم MRPII .و يا به كار گيري روش تكنولوژي توليد بهينه(OPT).

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

توسعه mpr به mrp ii

 

 

برنامه ريزي منابع توليدي به واسطه يكسري توسعه تدريجي در عملكرد سيستم mrp تكامل يافته است. اين توسعه ها يك روند طبيعي بوده و چندان پيچيده نمي باشند، بطور مثال مي توان به اضافه كردن نرم افزار پردازش معاملات به منظور پشتيباني از خريد، موجودي و عمليات مالي واحد صنعتي اشاره نمود. در توسعه پشتيباني تصميم گيري، فرضيات مشابه و قابل توجهي شكل گرفته و رويه هاي مشابهي در mrp،به كار گرفهت شدند. بدين طريق mrp توسعه پيدا نمود تا از فعاليت هايي مانند برنامه ريزي سرانگشتي ظرفيت(rccp)، برنامه‌ريزي احتياجات ظرفيت (crp)و كنترل فعاليت توليد(pac) پشتيباني نمايد. كنترل فعاليت توليد، عباراتي است كه جامعه كنترل توليد و موجودي آمريكا(apics) براي كليه فعاليت هايي كه به طور سنتي به كنترل كف كارگاه اطلاق مي شوند، برگزيده است.

واژه mrp حلقه بسته بيانگر مرحله اي از توسعه سيستم mrp است كه در آن عمليات طراحي سر برنامه توليد، mrp، و برنامه ريزي احتياجات ظرفيت با عمليات كنترل فعاليت توليد و خريد مرتبط گشته اند. اين مدول هاي اجرايي در بر دارنده قابليت اندازه گيري ورودي/خروجي، برنامه زمانبندي جزء به جزء و اجراي آن برنامه در كارگاه گزارشات تأخير برنام از جانب كارگاه يا فروشندگان و پيگيري و كنترل خريد مي باشند. حلقه بسته حاكي از آن است كه مدول هاي اجرايي نه تنها بخشي از كل سيستم بوده، بلكه بازخوردهاي آنها موجب حفظ دائمي اعتبار برنامه ها مي شود.شكل 3 نمايي از mrp حلقه بسته را نشان مي دهد.

با توسعه طراحي سربرنامه توليد(به گونه اي كه با كليه برنامه هاي كلان مرتبط گشته) و نيز با پشتيباني برنامه ريزي تجاري از نظر مالي، و بالاخره با افزودن برخي مشخصه هاي مالي به mrp حلقه بسته(بطوري كه خروجي هايي مانند گزارش تعهد خريد، بودجه ارسال و پيش بيني موجودي را بتوان بدست آورد)، سيستمي عينيت يافت كه در حقيقت يك رويكرد يكپارچه براي مديريت كليه منابع توليدي بود. اين mrp توسعه يافته، برنامه ريزي منابع توليدي يا mrp ii نام گرفت. در نتيجه سيستم mrp ii تركيبي از mrp حلقه بسته به علاوه اجزايي براي برنامه ريزي مالي و تجاري. سيستم هاي جديد mrp ii قابليت تحليل وضعيت به صورت«چه مي شود، اگر» را در حد گسترده اي فراهم مي آورند. با اين حال، بسياري از اجزاي اضافه شده در بسته هاي نرم افزاري mrp ii در عمل بلااستفاده مانده اند.

ساختار مدولار براي يك سيستم mrp ii در شكل 4 نشان داده شده است.

يك سيستم مديريت توليد مانند سيستم mrp ii را مي توان به عنوان يك جزيره مهم اتوماسيون درتوليد، در نظر گرفت. شاهد اين مدعا، يكپارچگي است كه mrp ii در عمليات مختلف توليدي، از سيستم‌هاي مالي گرفته تا كف كارگاه،به وجود مي اورد. با اين وجود mrp ii به عنوان يك جزيره اتوماسيون، تا رسيدن به يكپارچگي گسترده cim كاستي‌هاي فراواني دارد.

 

3-7-طراحي سربرنامه توليد

mps صورت يا بياني است از آنچه كه شركت قصد دارد توليد كند. به عبارت ديگر mpsيك برنامه زمانبندي شده بر حسب مقدار و موعد تحويل براي اقلام سطح بالاست. اقلام سطح بالا ممكن است همان محصولات نهايي و يا يك پيكره بندي واقعي يا تصنعي از مواد در سطح دلخواه باشند. بديهي است پيكره بندي تصنعي مذكور تنها به خاطر طراحي سر برنامه ايجاد مي شود. مدول mps براي تعيين بهتر استراتژي توليدي، علاوه بر پيش بيني فروش، از اطلاعات موجود در زمينه سفارشات عقب افتاده در دسترس بودن مواد و ظرفيت، خط مشي مديريت، اهداف شركت و غيره نيز استفاده مي نمايد.

Mps،يك ورودي كليدي براي فزايندmrp است و باصطلاح آن را به راه انداخته و هدايت مي كند.بروز هر گونه خطا در mps از جمله پيش بيني هاي ضعيف و مواردي از اين دست، حتي توسط تحليل هاي هوشمندانه mrp، مانند تعيين اندازه انباشته، محاسبه ذخيره ايمني و زمانبندي مجدد قابل جبران نمي‌باشد. Mps بايد در اهدافي كه براي واحد توليدي تنظيم مي نمايد، واقع بينانه عمل نمايد. به عبارت ديگر، mps نبايد تنها فهرستي ارماني(ليست آرزوها) از سطوح مطلوب توليد كه توسط مديريت عالي تنظيم گرديده، باشد.

صحت mps، در طول افق برنامه ريزي متغير است. داده هاي برنامه ريزي براي كوتاه مدت دقيق تر و صحيح تر مي باشند؛ زيرا اين داده ها غالباً متأثر از سفارشات واقعي مشتري، نيازهاي انبار توزيع، و احتياجات قطعات يدكي تعيين مي گردند. تغيير mpsي كه براي كوتاه مدت طراحي شده، به ندرت انجام گرفته و در واقع mps كوتاه مدت بايد به عنوان سفارشات برنامه ريزي شده ثابت در نظر گرفته شود.

همچنين در زمان بلندتري از افق برنامه ريزي، mps از دقت كمتري برخوردار بوده و بيش از آن كه متأثر از سفارشات واقعي باشد، بر پيش بيني ها متكي است. پيش بيني ها مي توانند بر تجزيه و تحليل روندهاي تاريخي، در نظر گرفتن وضعيت اقتصاد و بازار، و نيز عملكرد رقبا مبتني باشند. اين پيش بيني ها ممكن است بازتاب بهترين تخمين افراد خبره در بازار بوده، و يا تجزيه و تحليل

ميانگين متحرك، هموارسازي نمايي، و تجزيه و تحليل برگشت(رگرسيون) مي‌توانند در بررسي داده هاي گذشته به منظور پيشگويي اينده مورد استفاده قرار گيرند. اين تكنيك ها در قمست1-3-7-به تفصل شرح داده شده اند. شخص يا گروهي كه مسئوليت موقعيتي در ميان سبد محصولات شركت قرار مي گيرد، آگاهي داشته و اين امر را در فرايند پيش بيني مدنظر قرار دهند. مسأله اخير به ويژه در صنايعي مانند الكترونيك و ارتباطات راه دور كه دوره عمر محصولات شان درحال كوتاهتر شدن است، اهميت بسزايي دارد.

نمونه اي از mps را مي توان در جدول 1-7ملاحظه نمود. نرم افزار مدول طراحي سفارشات دريافت شده مشتري، و رويه اي ساده براي تركيب موارد فوق به منظور پيش بيني تقاضا را براي كاربر فراهم مي سازد. با اين حال كاربر خود نيز مي تواند سر برنامه توليد را تعيين مشابهي مانند mrp با توجه به مقادير سفارشات تثبيت شده(يا همان mps) و موجودي جاري، انجام مي گيرد. نتيجه اين خالص سازي، بدست آمدن مقادير دو نوع موجودي است كه از آنها به عنوان موجودي در دست(يا موجودي پيش بيني شده) و موجودي قول دادني ياد مي شود. موجودي در دست از طريق موجودي اوليه به علاوه سفارشات تثبيت شده منهاي كل تقاضا بدست مي آيد. همچنين موجودي قول دادني بر اساس موجودي اوليه به علاوه سفارشات تثبيت شده منهاي سفارشات انجام شده مشتريان محاسبه مي شود.

تفاوت ميان مدول mps و رويه mrp در اين است كه تقاضاهاي درون جدول mrp تنها از سر برنامه زمانبندي شده نشأت گرفته و نه از پيش بيني احتياجات. اين در حالي است كه mps آنجا كه در اين راه، نظرات طراح سر برنامه در شكل گيري mps اثر دارد، لذا مي توان گفت كه mps بدون دخالت طراح سر برنامه بر سفارشات ساخت و خريد تأثيري ندارد.

 

پایگاه داده های تولید :

سیستم mrp ii بر حجم بالایی از داده ها متکی است مجموعه این داده ها به پایگاه داده های تولیدی معروف است .سیستمهای mrp ii به تدریج از سیستمهای ذخیره داده ها به صورت فایل به سیستمهای مدیریت پایگاه داده ها تبدیل شده و به طور خاص به سیستمهای پایگاه داده های ارتباطی گرایش یافته اند. به عبارت دیگر , داده ها باید به گونه ای ذخیره گردند که از طرفی از ذخیره سازی زاید آنها اجتناب گردد و از طرف دیگر دستیابی به هر اطلاعات دلخواه را تسهیل گردد.

یک پایگاه داده های تولیدی به طور نمونه در بردارنده منابع متعدد اطلاعاتی می باشد. این منابع عبارتند از :

 

اطلاعات اصلی قطعات

اطلاعات کامل موجودی

اطلاعات لیست مواد

مسیر تولید

اطلاعات مرکز کاری

اطلاعات ابزار آلات

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اطلاعات اصلی قطعات

اطلاعات اصلی قطعات شامل داده های جرئی تری در مورد هر یک از اقلام برنامه ریزی شده در سیستم MRP II می باشد به عنوان مثال :

شماره قطعه , شرح قطعه , واحد شمارش , سیاست اندازه انباشته , ذخیره احتیاطی , کد خریدنی یا ساختنی , کد در MPS و ...

 

وضعیت کامل موجودی :

 

این داده ها وضعیت کامل موجودی را برای قطعه شرح می دهند . این وضعیت شامل احتیاجات , مقدار تخصیص یافته , سفارشات در راه و سفارشات برنامه ریزی شده می باشد..

 

اطلاعات لیست مواد :

 

لسیت مواد ساختار محصول را تبیین می کند . داده ها در این لیست به نحوی ذخیره می شوند که از انتخابهایی که معمولا در BOM در دسترس هستند , پشتیبانی می نمایند.. چنین انتخابهایی شامل توانایی تولید BOM های مونتاژ تک سطحی , BOM های سفارشی , خلاصه لیست مواد و جداول " کجا بکار می رود " برای قطعات و زیر مو نتاژ ها می باشد.

 

اطلاعات مسیر :

 

اطلاعات مرکز کاری اساسا به منظور برنامه ریزی ظرفیت مورد استفاده قرار می گیرد .این اطلاعات شامل داده های هر مرکز کاری در آن سیستم تولیدی می باشد :

مانند : شماره مرکز کاری , شرح وضعیت مرکز کاری , ظرفیت در دسترس , واحد ظرفیت , متوسط زمان صف در مرکز کاری , هزینه های مرکز کاری .

 

اطلاعات ابزار آلات :

 

اطلاعات ابزار الات در بردارنده داده هایی دقیق در مورد ابزارهای در دسترس در یک مرکز کاری و مورد نیاز برای یک عملیات خاص می باشد مانند : شماره ابزاز نام ابزار , شرح ابزار , شماره قطعه , موقعیت در انبار , وضعیت ابزار , ابزار جایگزین , طول عمر ابزار .

 

كنترل فعاليت توليد

 

در سطح كنترل فعاليت توليد(PAC)، فعاليت هايي به سيستم MRP پايه اضافه مي‌گردند كه درمسير فرايند(يعني توالي مرحله كه يك قطعه در طي فرايند توليدش طي مي كند) را براي انجام يك سفارش توليد شرح مي دهند. همچنين PAC اطلاعات مربوط به مراكز كاري و زمان هاي استاندارد را مشخص مي‌نمايد. اطلاعات مسير و اطلاعات مركز كاري در سيستم PAC قبلاً در بخش 5-7تشريح گرديدند.

رويه هايي همانند آنچه در سيستم CRP مشاهده گرديد، براي زمانبندي عمليات بكار گرفته مي شوند تا زمان هاي شروع فعاليت هاي برنامه ريزي شده در آنچه اصطلاحاً ليست گسيل(يا ارسال) قطعات گفته مي شود، آماده گردند. تسهيلات مربوط به رديابي مواد در جريان ساخت، امكان اولويت بندي سفارشات توليدي را در ليست گسيل قطعات فراهم مي نمايد. تكنيك هاي متعددي براي اين اولويت بندي وجود دارند كه از جمله مي توان به تكنيك هاي نسبت يا نرخ بحراني اشاره نمود. نرخ بحراني به صورت نسبت زمان باقيمانده تا موعد تحويل به مجموع زمان هاي عمليات باقيمانده محاسبه مي شود.

كنترل ظرفيت در برخي سيستم ها، در قالب كنترل ورودي-خروجي انجام مي‌شود. اين كنترل سه نوع گزارش را تدارك مي بيند. گزارش اول مربوط به باركاري برنامه ريزي شده اي است كه مي بايست در طول يك هفته به مركز كاري وارد و از آن خارج گردد، گزارش دوم مربوط به مقدار بار واقعي است كه در خلال هفته به مركز كاري وارد و از آن خارج شده است.

در تشخيص اينكه آيا علت مشكل در خروجي يك مركز كاري، وجود مسأله ظرفيت در آن مركز كاري بوده و يا اينكه علت آن وجود مشكل در مراكز كاري بالا دست آن بوده، بسيار مفيد مي باشد.

برخي نواقص مدول هاي PAC در سيستم MRP II در فصل 3 مورد بحث واقع گرديد. بعضي از آنها را مجدداً به صورت ذيل فهرست مي نماييم:

• مشكل ارتباط ابزارهاي خودكار جمع آوري داده با قطعات خارج از رده

• فقدان عمليات مديريت كيفيت.

• عمليات كنترل مسير مدول هاي PAC در سيستم هاي MRP II هنوز ابتدايي مي باشد. به عبارت ديگر، تنها جريان هاي خط مستقيم قابل كنترل بوده و رديابي چند سطحي يعني رديابي محصول بالاترين سطح و زير مونتاژها و قطعات اصلي از طريق مسيرهاي موازي امكان پذير نمي باشد. به علاوه رديابي عمدتاً به وسيله سفارش توليد بوده و پشتيباني به ندرت در مورد شناسايي واحدها در يك دسته انجام مي گيرد.

• كنترل ابزار به ندرت بطور مناسب انجام مي شود.

• نگهداري و تعمير پيشگيرانه و رديابي تجهيزات به ندرت امكان پذير مي‌باشند.

 

برنامه ريزي احتياجات – حوزه اي كوچكتر براي MRP

 

برنامه ريزي احتياجات در سطح تاكتيكي سلسله مراتب PMS قرار مي گيرد. اين سطح از برنامه ريزي، شامل برنامه ريزي احتياجات مواد(MRP) و برخي اجزاء برنامه ريزي منابع توليدي (MRP II) مي شود كه البته MRP II نيز توسعه اي از MRP است.

در اين قسمت به منظور يادآوري، تكرار تعاريف بعضي واژگان كليدي مفيد مي باشد. MRP II طبق تعريف ZPICS به صورت ذيل تعريف گرديده است:

روشي براي برنامه ريز مؤثر كليه منابع توليدي شركت، MRP II در حالت مطلوب با برنامه ريزي عملياتي، و برنامه ريزي مالي سرو كار داشته و توانايي شبيه سازي براي پاسخگويي به سئوالات«چه مي شود اگر» را دارا مي باشد. اين سيستم شامل دامنه متنوعي از فعاليت هاي مرتبط است: برنامه ريزي تجاري، برنامه ريزي توليد، طراحي سر برنامه توليد، برنامه ريزي احتياجات مواد، برنامه ريزي احتياجات ظرفيت، و سيستم هاي اجرايي براي ظرفيت و اولويت.

خروجي اين سيستم ها با گزارشات مالي چون برنامه تجاري، گزارش خريد، بودجه ارسال، موجودي بر حسب دلار و غيره يكپارچه مي گردد. برنامه ريزي منابع توليدي، توسعه MRP بوده و غالباً به آن MRP II مي گويند.(درمقايه با MRP حلقه بسته)

MRP II توسعه اي از مشخصه هاي MRP مي باشد كه هدف آن پشتيباني از ساير فعاليت هاي توليدي فراتر از فعاليتهايي نظير برنامه ريزي مواد، كنترل موجودي، و نكترل BOM است. فعاليت هايي كه MRP II علاوه بر MRP در بر مي گيرد، شامل برنامه ريزي تجاري طراحي سر برنامه توليد، برنامه ريزي سرانگشتي (RCCP)برنامه ريزي احتياجات ظرفيت (CRP) و PAC ميباشد.

عملكرد موثر سيستم MRP II نيازمند در نظر گرفتن فرضياتي است كه در ذيل بدان ها اشاره مي شود. (جونز و رابرت 1990):

 

1. دسترسي مطمئن به داده هاي پايه و صحيح.

2. قابليت استفاده از سيستم هاي پيچيده برنامه ريزي توليد و كنترل.

3. وجود مهارت كافي در زمينه اجراي موثر سيستم هاي MRP II.

4. برقراري نظم لازم براي اجراي سيستم هاي MRP II.

5. بهبود محيط توليدي و رويه هاي مورد استفاده به منظور تطابق با سيستم

MRP II.

6. تعيين زمان هاي پيشبرد و(براي استفاده بهينه) در نظر گرفتن اين مسأله كه زمان تحويل كل محصول از تركيب زمان هاي پيشبرد قطعات بزرگتر خواهد بود.

MRP II در تلاش است تا كليه چارچوب هاي زماني اصلي PMS را پوشش دهد، و به همين دليل برنامه ريزي در افق هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت را مد نظر دارد. با اين حال، اين امر ضرورتاً يك رويكرد مناسب تلقي نمي شود چرا كه ما نمي توانيم در چارچوب هاي زماني مختلف از تكنيك هاي يكسان استفاده كنيم. در افق زماني بلند مدت، هم در سيستم ساخت براي انبار (MTS) و هم در سيستم مبتني بر سفارش مشتري(مشتري گرا)، ما به ميزان زيادي بر پيش بيني ها متكي هستيم، در حالي كه در افق هاي زماني كوتاهتر، احتياجات اقلام، دقيق تر و قابل پيش بيني تر بوده و اغلب مي توان آنها را با درصد بالاي اطمينان و صحت محاسبه كرد.

 

منبع :

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...