رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

ایمنی جوشکاری با قوس الکتریکی

 

 

 

 

تجهیزات جوشکاری با قوس (قسمتهای اصلی)

این وسیله بنحوی طراحی شده که ولتاژ زیاد و متناوب جریان برق را که منبع اصلی تغذیه برق به دستگاه است به ولتاژ بدون خطر و جریان زیاد مناسب برای جوشکاری تبدیل کند. ...

 

مشاهده میشود که خروجی ترانسفورماتور جوشکاری میتواند بصورت جریانی متناوب موجی یا یک جریان موجی مستقیم باشد. بمنظور ایمنی ولتاژ خروجی ترانس جوشکاری بین 50-100 ولت محدود میشود اگرچه میزان جریان خروجی ممکنست تا 500 آمپر برسد.

 

خطراتیکه در نتیجه کاربرد دستگاههای جوشکاری با برق وجود دارد

خطراتیکه ممکناست از ناحیه یک دستگاه جوشکاری با برق بوجود آید در تابلو شماره 1-1 درج شده است.

1- قسمت اولیه (ولتاژ زیاد) که بایستی مدار اتصال آن بوسیله یک برقکار ماهر نصب شود.

2- قسمت ثانویه (ولتاژ ضعیف) که مدار خروجی دستگاه است و جوشکار خود با اتصال دادن کابل اتصال بدنه و تنظیم ولتاژ برای میزان آمپر مورد نیاز اقدام به بهرهبرداری مینماید.

 

 

 

جدول 1-1

 

 

مدار – ولتاژ زیاد – ولتاژ اولیه

 

خطا:

1- صدمه عایق بندی

 

2- استفاده از فیوزهای آمپر بالا

3- فقدان اتصال زمین مناسب

خطر:

حریق، صدمه جانی، خسارت مادی، شوک، سوختگی شدید و هلاکت

گرم شدن غیرعادی، صدمه به دستگاه و ایجاد حریق

ایجاد شوک، اگر خطا ادامه یابد، سوختگی شدید و مرگ

 

 

 

مدار – ولتاژ ضعیف – ثانویه ترانس (جریان خیلی زیاد)

 

خطا:

1- فقدان سیم اتصال زمین

2- عایق کابل جوشکاری صدمه دیده

3- ضعیفی کابل جوشکاری

 

4- بدی اتصالات

5- نامناسبی کابل اتصال آهنی

خطر:

شوک در صورت ایجاد اتصالی، سوختگی شدید و هلاکت

ایجاد قوس الکتریکی بین کابل و فلز و آتشسوزی

گرم شدن غیرعادی کابل خراب شدن عایقبندی و ایجاد آتشسوزی

گرم شدن غیرعادی،‌ سوختگیهای شدید، بروز حریق

ایجاد جریان نشتی در قطعات فلزی، گرم شدن شدید و بروز حریق

 

 

برای رفع این خطرات حتیالامکان احتیاطات زیر بایستی در مدنظر گرفته شود.

این موارد از اصول احتیاطات است و همیشه بایستی بررسی شود در شرائط کار ترانس احتیاطات ویژه دیگری نیز لازم است که مراعات شود.

1- اطمینان حاصل کنید منبع تغذیه دستگاه توسط کلید فیوز اعمال گردد بنابراین دستگاه را میتوان از شبکه برق اصلی جدا نمود. و دسترسی به این کلید در هر زمان به آسانی میسر باشد.

2- اطمینان حاصل کنید سیم رابط اولیه دستگاه جوش در مقابل صدمات مکانیکی مسلح شده و عایقبندی آن برای فشار برق تغذیه تا حد v415 مناسب است.

3- اطمینان حاصل کنید که عایقبندی کلیه کابلها سالم و صدمه ندیده باشند و ترمینالها مطمئن و بیعیب هستند در صورت مشکوک بودن نبایستی از دستگاه استفاده کنید مگر دستگاه توسط برقکار ماهری چک شود.

4- اطمینان حاصل کنید بدنه دستگاه با کابلی که بتواند تحمل جریان ثانویه را داشته باشد به زمین ارت شده است.

5- اطمینان حاصل کنید سلکتور رگولاتور جریان دارای یک وضعیت برای قطع جریان دارد بنابراین حتی در موقع بروز حادثه جریان جوشکاری را بدون برگشت به کلیدی که روی کابل اولیه ترانس است قطع نماید.

6- اطمینان حاصل کنید مدار خارجی دستگاه مناسب با جریان زیادی که بایستی برای کار مورد نظر استفاده شود میباشد.

لینک به دیدگاه

مدار خارجی دستگاه جوش برقی

معمولاً آمادهسازی و اتصالات جوشکاری توسط خود جوشکار انجام میگیرد در این رابطه سه اتصال مهم وجود دارد.

1- ارتباط کابل جوشکاری از دستگاه به انبر جوشکاری برای عبور جریان جوشکاری.

2- کابل اتصال آهن که جریان برگشتی جوشکاری را از قطعه کار به دستگاه برگشت میدهد.

انتهای کابل معمولاً توسط بست پیچدار یا انبر فنردار مخصوص مجهز شده و به قطعه کار اتصال مییابد.

3- سیم اتصال زمین: این اتصال برای کلیه مدارات جوشکاری لازمست که قطعه کار بدنه دستگاه و سایر اسکلتبندی فلزی را که ممکن است در تماس با مدار برق جوشکاری قرار گیرند به پتانسیل زمین ارتباط دهد.

انتخاب وضعیت جریان و استفاده از کابلهای مناسب جوشکاری یک اصل مهم ایمنی بشمار میرود. زیرا باید توجه داشت در صورت عدم رعایت مسائل فوق چه عیوبی ممکن است در عمل بوجود آید.

 

مهمترین عیوب به شرح زیر است:

1- بدی اتصالات

2- استفاده از کابلهای درازی که نیاز به آن طول نباشد (به سبب افت ولت بیش از حد)

3- عایقبندی خراب

4- استفاده نمودن از کابلهای اتصال به ثانویه ترانس جوشکاری که ظرفیت عبور جریان لازم را برای جوشکاری نداشته باشد.

این کابل دارای سه یا چهار رشته سیم نسبتاً ضخیم است در صورتیکه جدیداً با دارا بودن صدها رشته سیم نازک از نرمش و قابل انعطاف بودن آن و همچنین ظرفیت لازم برای جریانهای خیلی زیاد برخوردار است. این سیمهای افشان نازک که بدون پوشش کاغذی هستند برای این منظور است که رشتهها با لیز خوردن رویهم بتوانند وضعیت خم شدن را قبول کنند پوشش عایقی و مقاوم برای جدار خارجی کابل با مواد عایقی نظیر لاستیکهای گوگرددار (tvr) معمول گردیده است.

 

خطرات اصلی که در مدار خارجی ترانسهای جوشکاری وجود دارد در جدول 1-1 ذکر شده است که این خطرات را میتوان با استفاده از کابلهای مناسب و اتصال صحیح آنها بمدار برطرف نمود.

 

 

 

جدول 2-1 کابلهای ثانویه جوشکاری :

مشخصات ساختمانی و مقدار جریان کابلهای با عایقبندی لاستیکی/غلافدار لاستیکی و عایق‏بندی لاستیکی/p.c.p کابل غلافدار با هادیهای مسی در جدول داده شده است.

 

 

 

 

 

مشخصات هادی / مقدار جریان زمان جوشکاری،جریان ماگزیمم در هنگام ایجاد قوس الکتریکی

 

سطح مقطع میلیمترمربع تعدادر رشتهها و قطر سیمها بر حسب میلیمتر / 100% 85% 60% 30% 20%

16 20 -513/. 105 115 135 190 235

 

 

25 20- 783/. 135 145 175 245 300

 

 

35 20- 1107/. 170 185 220 310 380

 

 

50 20- 1566/. 220 240 285 400 490

 

 

70 20- 2214/. 270 295 350 496 600

 

 

95 20- 2997/. 330 360 425 600 740

 

 

120 50-608/. 380 410 490 690 8500

 

 

185 50- 925/. 500 540 650 910 1120

 

 

کابلهائیکه از دستگاه جوشکاری به الکترود جوشکاری و اتصال آهن وصل میشود بایستی مناسب با جریان ماکزیمم جوشکاری باشد.

زمان بهرهبرداری (Duty Cycle):

یک دستگاه جوشکاری هیچگاه بطور مداوم تحت بهرهبرداری واقع نمیشود زیرا جوشکار در ضمن جوشکاری زمانهائی صرف تعویض الکترود، تفالهزدائی از ناحیه جوش و غیره مینماید.

نسبت درصد بین زمانیکه عملاً جوشکاری انجام میشود یا بعبارت دیگر قوس الکتریکی جریان دارد به زمانیکه کار جوش کاری انجام میگیرد زمان بهرهبرداری (Duty Cycle) نامیده میشود.

زمان بهرهبرداری :

(کل مدت جوشکاری = با زمان برقراری جوش + صرف وقتهای جنبی در ارتباط با جوشکاری)

مسیر ترانسهای جوشکاری مدت زمانیکه تحت برقراری جریان ماکزیمم قرار میگیرند (Duty Cycle ) 40% کل مدت جوشکاری است اگر در جوشکاری از کمترین جریان دستگاه استفاده شود این درصد ممکن است افزایش یابد.

انبرهای جوشکاری :

انبرهای جوشکاری بایستی با سرکابلهای جوشکاری اتصال محکمی داشته باشند. کابلها بایستی متناسب با جریان ماکزیممی که برای جوشکاری مورد استفاده قرار میگیرند انتخاب شوند که از گرم شدن آنها در کار جلوگیری شود. انواع زیادی از انبرهای جوشکاری قابل تهیه است بعضی از آنها دارای اجزائی عایقبندی است و بعضی کاملاً عایقبندی شده هستند.

انبرهای جوشکاری که دارای اجزائی عایقبندی هستند در عوض دارای یک دسته و یک سپر محافظ دست از جنس مقاوم در برابر حرارت و غیرقابل اشتعال هستند. این سپر حفاظتی وظیفه دوگانهای دارد یکی اینکه دست را از لیز خوردن بسوی قطعه کار که هم گرم و هم تحت ولتاژ است جلوگیری نماید و هم اینکه بطور فیزیکی بتواند در روی سطح کار بدون اینکه موجب اتصال کوتاه شود قرار گیرد.

انبرهای کاملاً عایقبندی شده همانطوریکه از اسمشان معلوم است کلیه قسمتهای فلزی آن بجزء قسمت کوچکی که الکترود را نگه میدارد با ماده موثری عایقبندی شدهاند.

دستگاه جوش سیار :

اگرچه این دستگاه ولتاژ تولیدی خطرناکی را ایجاد نمینماید ولی طبیعتاً خطرات ذاتی خود را بشرح زیر دارد:

1- مخزن سوخت قابل اشتعال مربوط به موتور

2- مسمومیت گاز اگزوز آن

تهویه مناسب برای خروج گازهای اگزوز وقتی که دستگاه در محیط های بسته مورد استفاده قرار میگیرد بایستی پیشبینی شده باشد.

لینک به دیدگاه

لوازم حفاظت انفرادی برای محافظت سر و صورت :

برای کلیه عملیات جوشکاری ضروری است که در مقابل تشعشعات پخش ذرات و تفالههای داغ جوشکاری سر و صورت جوشکاران محافظت شود برای این منظور جوشکاران بایستی یا بوسیله کلاه و یا نقاب صورت دستی ، خود را محافظت نمایند.

یک ماسک دستی جوشکاری همانطوری که سر و صورت جوشکار را محافظت میکند دیگر دست او را نیز حفاظت میکند ماسک دستی دارای دستهای عایق است که جوشکار را در مقابل حرارت و جریان الکتریکی محافظت مینماید. دسته ماسک جوشکاری ممکن است داخل محفظه یا خارج آن باشد در صورتیکه دسته در بیرون ماسک باشد بایستی بوسیله حفاظی که بتواند دست را در مقابل حرارت و نور قوس محافظت کند مجهز باشد.

کلاه جوشکاران معمولاً دارای باندی تنظیمدار است که برای سر جوشکار اندازه گردد.

باندهای کلاه جوشکاری و وسیله تنظیم آن بایستی از جنس کاملاً عایقی باشد این عایقها نبایستی جاذب رطوبت باشند زیرا در صورت جذب عرق بدن هادی میشوند قاب آن با چرخ روی محوری در دو وضعیت قرار میگیرد:

وضعیت پائین برای کار جوشکاری و وضعیتی که قاب بدور محور بالا زده شود که برای زمانی است که جوشکار جوشکاری نمیکند بتواند دید داشته باشد. بعضی از جوشکاران ترجیح میدهند که از ماسک دستی بجای کلاه جوشکاری استفاده نمایند زیرا ماسک دستی برای آنها کمتر خسته کننده است و این درحالی است که اگر جوشکار از کلاه محافظ استفاده نماید هر دو دست او نیز آزاد است.

اثر مضری که از تابش اشعه جوشکاری ناشی میشود برای استفاده از جریان dc یا ac یکسان است تابش اشعه مادون قرمز به چشم و صورت باعث ایجاد گرمای ناخوشایندی میشود که ممکن است سبب ناراحتیهای متعددی برای چشم شود. اگر بدن جوشکار یا افرادی که در مجاور او کار مینمایند تحت تابش مقدار زیادی اشعه مافوق بنفش قرار گیرند اثرات آن ممکن است نظیر آفتاب زدگی در پوست و یا حالتی که قوسزدگی چشم است پیش بیاید و بایستی اضافه نمود که مقدار خیلی زیاد اشعه مرئی خیره کنندهایکه در جوشکاری بوجود میآید در تعداد کمی از جوشکاران باعث سردرد ناشی از فشار به چشمان میشود.

واضح است که احتیاطات گفته شده برای جلوگیری از اثرات مضر تشعشعات ناشی از جوشکاری و پرتاب ذرات مذاب به چشم است این گونه خطرات را میتواند بااستفاده از شیشههای فیلتر رنگی و دانسیته مخصوص که شدت نور مرئی را نیز کاهش میدهد برطرف نمود برای کلاهها و ماسکهای جوشکاری یک فیلتر شیشهای رنگی و یک شیشه شفاف نسبتاً ارزان قیمت بعنوان محافظ روی شیشه رنگی پیشبینی شده است.

در جدول 3-1 با استفاده از استاندارد BS679 چند مثال برای انتخاب فیلتر شیشهای ماسکهای جوشکاری داده شده است.

 

 

نمره فیلتر شیشهای مورد نیاز

 

 

 

حدود جریان جوشکاری

 

(بر حسب آمپر)

 

 

 

 

 

8/EW

 

تا 100 آمپر

 

 

9/EW

 

100 تا 200 آمپر

 

 

10/EW

 

تا 200 آمپر

 

 

11/EW

 

تا 200 آمپر

 

 

12/EW

 

تا 300 آمپر

 

 

13/EW

 

14/EW

 

برای جریانهای بیش از 300 آمپر

 

 

هر فیلتری که در آن استاندارد BS679 رعایت شده باشد بایستی علامت دائمی روی آن بشرح زیر وجود داشته باشد.

1- BS679

2- علامت تائیدیه انستیتو استاندارد انگلیس

3- نام سازنده علامت یا شماره مجوز

4- ارقام و حرف دلالت بر تیرگی و نوع جوشکاری (گاز یا برق) دارد.

شیشههای فیلتری گران قیمت هستند بنابراین بایستی برای محافظت آنها از یک شیشه شفاف که روی آنها قرار میگیرد در مقابل آسیبهای ناشی از پرتاب ذرات و یا دود و دمه جوشکاری محافظت شوند.

این شیشههای محافظ نسبتاً ارزان و به آسانی قابل تعویض هستند.

برداشتن تفاله جوش بوسیله خرد کردن که معمولاً توسط جوشکار با ضربه زدن چکش بر روی جوش صورت میگیرد ممکنست سبب حوادثی برای صورت و چشم گردد زیرا جوشکاران اغلب عادت دارند اینگونه کارها را بدون حفاظت انجام دهند استفاده از عینک و محافظ صورت که دارای شیشه شفاف باشد در اینگونه امور الزامی است.

موقعی که نقاب صورت بایستی برای تفاله زدائی بکار رود توصیه براین است که از یک شیشه نشکن یا روکش پلاستیکی در روی نقاب استفاده شود.

حفاظت بدن :

محصور نمودن یک پست جوشکاری

افرادی که در مجاورت یک پست جوشکاری کار مینمایند که شامل سایر جوشکاران نیز میشود. ممکن است در معرض تابش نور خیره کننده جوشکاری قرار گیرند و سبب ناراحتی آنها شود. نگاه کردن چند ثانیهای به یک قوس جوشکاری که محصور نشده باشد حتی در فاصله چندین متری آن سبب خیرهگی چشم شده و ممکنست بعد از گذشت 4 تا 12 ساعت احساس سوزش در چشم نمایند، این احتمال وجود دارد که کسی در معرض نور خیره کننده واقع شده است از خواب بیدار شود با حالتی که احساس درد چشم میکند معمولاً این افراد احساس میکنند که شن در چشمان آنها رفته است چشم آنان زخم ،سوخته، اشک ریزان میشود.

هرجا که امکان دارد ناحیه جوشکاری بایستی بطریقی محصور شود که نفوذ پرتوهای نورانی به حداقل خود برسد، دیوارهای محل جوشکاری یا یک پست جوشکاری بایستی با رنگهای جاذب مات، نقاشی شود که بازتاب خیلی کمی داشته باشند رنگ نقاشی نبایستی مشکی باشد بنابر تجربه که مورد تائید واقع شده استفاده از رنگهای مات خاکستری تیره یا آبی یا سبز بطور یکسان موثرند.

اگر فردی در معرض تابش نور خیره کننده قرار گرفته باشد اثر برق زدگی چشمش را میتوان با استفاده فوری از محلولهای مخصوص چشم که در قفسه کمکهای اولیه وجود دارد بحداقل رسانید.

یکبار تجربه برای شخص که در معرض نور خیره کننده جوشکاری قرار گرفته باشد کافی است تا از پریشانیها و رنج و عذابی که متحمل شده در آینده بطور جدی محتاط باشد.

خطر آتشسوزی :

خطریکه معمولاً فراموش میشود که به آن توجه شود سوختگی بدن ناشی از سطوح داغی است که روی قطعاتی که تازه جوش داده شده پدید میآید اینگونه نواحی جوش داده شده را بایستی بوسیله گچ یا مواد رنگی با علامت داغ است هشدار داد. اینگونه احتیاطات ساده ایمنی هنگام جوش کاری با برق و یا برشکاری با گاز بایستی مراعات شود.

همچنین از دیگر مواردی که جوشکاری را از خطر سوختگی حفظ میکند توجه به جرقهها ذرات مذاب و تفالههای داغ جوشکار است که در صورت وجود مواد قابل اشتعال در حریم جوشکاری ممکن است موجب آتشسوزی شود لذا قبل از انجام جوشکاری بایستی لباسهای کهنه، ضایعات پنبهای گونی کاغذ و غیره را از ناحیه جوشکاری دور ساخت، سطلهای محتوی شن یا آزبست جهت انداخت سر تکههای الکترود جوشکاری در محل قرار داده شود.

انداخت سرتکههای الکترود جوشکاری بر روی کف کارگاه که داغ هستند میتواند با سوزانیدن کف کفش و فرو رفتن به آن سبب حادثه گردند. همچنین پا گذاشتن روی تکه باقیمانده الکترود جوشکاری که روی کف محل پرتاب شده میتواند همان اثر را که پا روی یک اسکیت چرخدار گذارده میشود دارا باشد.

نظافتهای عمومی محلهای جوشکاری بنظر نمیرسد که تا این اندازه اساسی و مهم هستند.

هرجا که جوشکاری با برق یا برشکاری با گاز انجام میشود منطقه کار بایستی با ورقهای فلزی یا پارچههای آزبستی محصور شود، کف محل در صورتیکه دارای پوشش چوبی است بایستی با لایهای از شن و یا گذاردن سطوح فلزی پوشانیده شود.

جرقه و تکههای مذاب فلزی نبایستی بداخل شکاف و درزهای کف افتاده شود. گاهی ایجاد مینماید که جوشکار روی سقف کار نماید در اینصورت احتیاطات ایمنی کار در ارتفاع باید رعایت شود.

حساس بودن جوشکاری لزوم استفاده ازبستن پارچه نسوز آزبستی را برای جلوگیری از ریزش جرقههای جوش ایجاب مینماید.

 

تهویه :

هنگامیکه مقدار زیادی الکترود برای جوشکاری مصرف میشود جوشکار در صورت وجود هواکش مناسب میل ندارد از بیماریهای ناشی از دود و دمه رنج ببرد. با تهویه موضعی نه تنها میتوان دود و دمه را در ناحیه جوشکاری رقیق و خارج ساخت بلکه میتوان درجه حرارت را نیز کاهش داد و به راحتی جوشکار در بازدهی کار کمک نمود، این نوع مکنده موضعی دود از یک فن که توسط یک الکتروموتور بحرکت درمیآید ساخته شده و دارای فیلتری است که هرچند یکبار تعویض میگردد.

شاد و پیروز باشید.

گرد آوری از حسین وطن دوست

تدوین از پسر شاد

 

J

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...