رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

روابط اصلی

 

دو رابطه اساسی که در محاسبه افت فشار نقش مهمی دارند عبارتند از:

 

 

رابطه دارسی ويسباخ

 

0q2np1u93dgoh6zn6yu.gif

 

که در آن l طول لوله, d قطر لوله, v سرعت متوسط سيال, λ ضريب افت و h مقدار افت فشار ميباشد. بسياری از روشهای محاسبه افت فشار در واقع روشهايی هستند برای بدست آوردن مقدار λ که با قرار دادن آن در رابطه دارسی مي‌توان افت فشار را محاسبه کرد.

 

عدد رينولدز

 

mp0tv7qx5cx9g4mq8cf.gif

که در آن V سرعت متوسط سيال, d قطر لوله, ν گرانروی سيال ميباشد.عدد رينولدز در واقع شاخصی است برای تعيين ميزان مغشوش بودن جريان که در بسياری از روشها به عنوان پارامتر ورودی مورد استفاده قرار ميگيرد.

 

مشروح روشها

 

پس از بررسی و مقايسه روشهای ارائه شده در منابع ليستی از تمامی روشهای موجود به شرح زير حاصل شد.

رابطه برای جريان آرام

 

l0l3z06hpu8pqrdopou5.gif

 

اين فرمول فقط برای جريان آرام کاربرد دارد (Re

 

رابطه کوناکف Konakov

 

o0p1s5pzmm5a66mkt7gr.gif

 

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2300 و 106 باشد کاربرد دارد.

 

رابطه بلازيوس Blasius

 

bma4ggzoul5dlzzml8j.gif

 

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2300 و 105 باشد کاربرد دارد.

 

رابطه هرمان Hermann

 

4knvovqjj3mqogpmg8h.gif

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2x104 و 2x106 باشد کاربرد دارد.

 

رابطه پراندتل Prandtle

 

kw698kmeuusg59k7uw48.gif

 

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2300 و 4x106 باشد کاربرد دارد.

 

رابطه نيکورادزه Nikoradze

 

59awf75nverxnddtf8m.gif

 

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 104 و 108 باشد کاربرد دارد.

 

رابطه آتشول Altshul

 

5e7z3mbpoyeq8lsmreje.gif

 

که در آن k مقدار زبری مطلق (ارتفاع پستی بلنديهای جدار داخلی لوله) و d قطر لوله ميباشند.

 

رابطه کلبروک Colebrook

 

s7n8dxky7hw9kwikzdyo.gif

 

 

رابطه کارمان Karman

 

mxcl12efdvzw4te0kt4p.gif

 

 

رابطه دوم کارمان Karman 2

 

d1aralijil7x561q778u.gif

 

رابطه جامعه مهندسين اطريشی

 

kqkjlw5ib7sstdhpq8ej.gif

 

که در آن V سرعت متوسط سيال و s افت فشار به ازای واحد طول لوله (شيب هيدروليکی) بوده و n از فرمول زير محاسبه ميشود:

 

h88oh9d4r0reennrqfz.gif

 

در اين رابطه k بر حسب متر است.

 

رابطه چزی Chezy

 

ufibb9qtbnlqvmg8l7mo.gif

 

در اين رابطه V سرعت بر حسب فوت در ثانيه R شعاع هيدروليکی بر حسب فوت که برای لوله‌های با مقطع دايره برابر d/4 است و C ضريب رابطه است که با استفاده از جدول زير محاسبه ميشود:

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]نوع لوله[/TD]

[TD]ضريب c[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]لوله خيلی صاف مستقيم[/TD]

[TD]140[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]لوله چدنی نو و صاف[/TD]

[TD]130[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]لوله چدنی متوسط, لوله فولادی نو, لوله فاضلاب[/TD]

[TD]110[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]لوله چدنی چند ساله[/TD]

[TD]100[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]لوله چدنی قديمی و فرسوده[/TD]

[TD]80[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

رابطه هازن ويليامز Hazen-Williams

 

8ehypkxlltox2d309z3d.gif

در اين رابطه V سرعت بر حسب فوت در ثانيه R شعاع هيدروليکی بر حسب فوت و C ضريب رابطه است که با استفاده از جدول زير محاسبه ميشود:

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]قطر اسمی بر حسب اينچ[/TD]

[TD]قطر حقيقی بر حسب اينچ[/TD]

[TD=colspan: 10]سرعت بر حسب فوت در ثانيه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1[/TD]

[TD]2[/TD]

[TD]3[/TD]

[TD]4[/TD]

[TD]5[/TD]

[TD]6[/TD]

[TD]8[/TD]

[TD]10[/TD]

[TD]15[/TD]

[TD]20[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3/4[/TD]

[TD]0.824[/TD]

[TD]77[/TD]

[TD]81[/TD]

[TD]84[/TD]

[TD]86[/TD]

[TD]87[/TD]

[TD]88[/TD]

[TD]90[/TD]

[TD]92[/TD]

[TD]94[/TD]

[TD]96[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1[/TD]

[TD]1.048[/TD]

[TD]79[/TD]

[TD]84[/TD]

[TD]86[/TD]

[TD]88[/TD]

[TD]89[/TD]

[TD]90[/TD]

[TD]92[/TD]

[TD]94[/TD]

[TD]97[/TD]

[TD]99[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1 1/4[/TD]

[TD]1.380[/TD]

[TD]81[/TD]

[TD]85[/TD]

[TD]88[/TD]

[TD]90[/TD]

[TD]91[/TD]

[TD]93[/TD]

[TD]94[/TD]

[TD]96[/TD]

[TD]99[/TD]

[TD]101[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1 1/2[/TD]

[TD]1.61[/TD]

[TD]82[/TD]

[TD]87[/TD]

[TD]89[/TD]

[TD]90[/TD]

[TD]93[/TD]

[TD]94[/TD]

[TD]96[/TD]

[TD]97[/TD]

[TD]101[/TD]

[TD]103[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2[/TD]

[TD]2.0[/TD]

[TD]84[/TD]

[TD]88[/TD]

[TD]90[/TD]

[TD]93[/TD]

[TD]94[/TD]

[TD]95[/TD]

[TD]98[/TD]

[TD]99[/TD]

[TD]103[/TD]

[TD]105[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2 1/2[/TD]

[TD]2.5[/TD]

[TD]85[/TD]

[TD]89[/TD]

[TD]92[/TD]

[TD]94[/TD]

[TD]96[/TD]

[TD]97[/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]101[/TD]

[TD]104[/TD]

[TD]106[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3[/TD]

[TD]3[/TD]

[TD]87[/TD]

[TD]90[/TD]

[TD]94[/TD]

[TD]96[/TD]

[TD]98[/TD]

[TD]99[/TD]

[TD]101[/TD]

[TD]103[/TD]

[TD]106[/TD]

[TD]108[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4[/TD]

[TD]4[/TD]

[TD]95[/TD]

[TD]101[/TD]

[TD]104[/TD]

[TD]106[/TD]

[TD]107[/TD]

[TD]108[/TD]

[TD]111[/TD]

[TD]114[/TD]

[TD]116[/TD]

[TD]120[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]5[/TD]

[TD]5[/TD]

[TD]97[/TD]

[TD]103[/TD]

[TD]106[/TD]

[TD]107[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]111[/TD]

[TD]114[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]118[/TD]

[TD]121[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6[/TD]

[TD]6[/TD]

[TD]99[/TD]

[TD]104[/TD]

[TD]107[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]111[/TD]

[TD]114[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]116[/TD]

[TD]121[/TD]

[TD]123[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8[/TD]

[TD]8[/TD]

[TD]101[/TD]

[TD]106[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]112[/TD]

[TD]114[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]118[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]123[/TD]

[TD]127[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10[/TD]

[TD]10[/TD]

[TD]103[/TD]

[TD]108[/TD]

[TD]112[/TD]

[TD]114[/TD]

[TD]116[/TD]

[TD]118[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]121[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]129[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]12[/TD]

[TD]12[/TD]

[TD]105[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]114[/TD]

[TD]116[/TD]

[TD]118[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]121[/TD]

[TD]123[/TD]

[TD]127[/TD]

[TD]131[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]15[/TD]

[TD]15[/TD]

[TD]106[/TD]

[TD]112[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]118[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]121[/TD]

[TD]123[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]129[/TD]

[TD]134[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]18[/TD]

[TD]18[/TD]

[TD]108[/TD]

[TD]114[/TD]

[TD]116[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]121[/TD]

[TD]123[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]127[/TD]

[TD]131[/TD]

[TD]136[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]20[/TD]

[TD]20[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]118[/TD]

[TD]121[/TD]

[TD]123[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]127[/TD]

[TD]129[/TD]

[TD]134[/TD]

[TD]136[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]24[/TD]

[TD]24[/TD]

[TD]111[/TD]

[TD]116[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]123[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]127[/TD]

[TD]129[/TD]

[TD]131[/TD]

[TD]136[/TD]

[TD]138[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]30[/TD]

[TD]30[/TD]

[TD]114[/TD]

[TD]118[/TD]

[TD]121[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]127[/TD]

[TD]129[/TD]

[TD]131[/TD]

[TD]134[/TD]

[TD]138[/TD]

[TD]141[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]36[/TD]

[TD]36[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]123[/TD]

[TD]127[/TD]

[TD]129[/TD]

[TD]131[/TD]

[TD]134[/TD]

[TD]136[/TD]

[TD]141[/TD]

[TD]144[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]42[/TD]

[TD]42[/TD]

[TD]116[/TD]

[TD]121[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]129[/TD]

[TD]131[/TD]

[TD]134[/TD]

[TD]136[/TD]

[TD]138[/TD]

[TD]141[/TD]

[TD]144[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]48[/TD]

[TD]48[/TD]

[TD]118[/TD]

[TD]123[/TD]

[TD]127[/TD]

[TD]129[/TD]

[TD]131[/TD]

[TD]134[/TD]

[TD]136[/TD]

[TD]138[/TD]

[TD]144[/TD]

[TD]147[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]60[/TD]

[TD]60[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]129[/TD]

[TD]131[/TD]

[TD]134[/TD]

[TD]136[/TD]

[TD]138[/TD]

[TD]141[/TD]

[TD]147[/TD]

[TD]150[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]72[/TD]

[TD]72[/TD]

[TD]121[/TD]

[TD]127[/TD]

[TD]131[/TD]

[TD]134[/TD]

[TD]136[/TD]

[TD]138[/TD]

[TD]141[/TD]

[TD]144[/TD]

[TD]147[/TD]

[TD]150[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]84[/TD]

[TD]84[/TD]

[TD]123[/TD]

[TD]129[/TD]

[TD]134[/TD]

[TD]136[/TD]

[TD]138[/TD]

[TD]141[/TD]

[TD]144[/TD]

[TD]147[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]153[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]96[/TD]

[TD]96[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]131[/TD]

[TD]136[/TD]

[TD]138[/TD]

[TD]141[/TD]

[TD]144[/TD]

[TD]147[/TD]

[TD]147[/TD]

[TD]153[/TD]

[TD]157[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

رابطه اصلی کلبروک Colebrook

 

y82cecgmccj6hgv31p.gif

 

شکل ترسيمی اين فرمول همان نمودار مودی است که کاربرد زيادی در محاسبه افت فشار دارد.

 

رابطه سوامی جين Swamee-Jain

 

9tfy7pu77ram5tp0n3o.gif

 

اين فرمول در واقع رابطه اصلی کلبروک را با 2-5% خطا تخمين ميزند.

 

جدول عمومی 1

 

اين جدول با توجه به قطر لوله و سرعت سيال ضريب افت را بدست می‌دهد. جواب بدست آمده را بايد در 10-4 ضرب کرد.

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]قطر اسمی لوله بر حسب اينچ[/TD]

[TD]قطر حقيقی بر حسب اينچ[/TD]

[TD=colspan: 10]سرعت بر حسب فوت در ثانيه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1[/TD]

[TD]2[/TD]

[TD]3[/TD]

[TD]4[/TD]

[TD]5[/TD]

[TD]6[/TD]

[TD]8[/TD]

[TD]10[/TD]

[TD]15[/TD]

[TD]20[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3/4[/TD]

[TD]0.824[/TD]

[TD]430[/TD]

[TD]390[/TD]

[TD]365[/TD]

[TD]350[/TD]

[TD]340[/TD]

[TD]330[/TD]

[TD]320[/TD]

[TD]305[/TD]

[TD]290[/TD]

[TD]280[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1[/TD]

[TD]1.048[/TD]

[TD]415[/TD]

[TD]370[/TD]

[TD]350[/TD]

[TD]335[/TD]

[TD]325[/TD]

[TD]315[/TD]

[TD]305[/TD]

[TD]295[/TD]

[TD]275[/TD]

[TD]265[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1 1/4[/TD]

[TD]1.38[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]355[/TD]

[TD]335[/TD]

[TD]320[/TD]

[TD]310[/TD]

[TD]300[/TD]

[TD]290[/TD]

[TD]280[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]255[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1 1/2[/TD]

[TD]1.61[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]345[/TD]

[TD]325[/TD]

[TD]315[/TD]

[TD]300[/TD]

[TD]295[/TD]

[TD]280[/TD]

[TD]275[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]245[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2[/TD]

[TD]2[/TD]

[TD]370[/TD]

[TD]334[/TD]

[TD]315[/TD]

[TD]300[/TD]

[TD]290[/TD]

[TD]285[/TD]

[TD]270[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]245[/TD]

[TD]235[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2 1/2[/TD]

[TD]2.5[/TD]

[TD]355[/TD]

[TD]325[/TD]

[TD]305[/TD]

[TD]290[/TD]

[TD]280[/TD]

[TD]275[/TD]

[TD]260[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]230[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3[/TD]

[TD]3[/TD]

[TD]345[/TD]

[TD]315[/TD]

[TD]295[/TD]

[TD]280[/TD]

[TD]270[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]245[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]220[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4[/TD]

[TD]4[/TD]

[TD]285[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]180[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]5[/TD]

[TD]5[/TD]

[TD]275[/TD]

[TD]245[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]215[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]175[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6[/TD]

[TD]6[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]215[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8[/TD]

[TD]8[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]215[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]160[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10[/TD]

[TD]10[/TD]

[TD]245[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]155[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]12[/TD]

[TD]12[/TD]

[TD]235[/TD]

[TD]215[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]150[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]14[/TD]

[TD]14[/TD]

[TD]233[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]197[/TD]

[TD]188[/TD]

[TD]183[/TD]

[TD]178[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]148[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]16[/TD]

[TD]16[/TD]

[TD]228[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]194[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]167[/TD]

[TD]162[/TD]

[TD]152[/TD]

[TD]145[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]18[/TD]

[TD]18[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]140[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]20[/TD]

[TD]20[/TD]

[TD]215[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]140[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]24[/TD]

[TD]24[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]30[/TD]

[TD]30[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]36[/TD]

[TD]36[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]125[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]42[/TD]

[TD]42[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]125[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]48[/TD]

[TD]48[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]120[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]60[/TD]

[TD]60[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]72[/TD]

[TD]72[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]84[/TD]

[TD]84[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]110[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]96[/TD]

[TD]96[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]105[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول عمومی 2

 

اين جدول با در اختيار داشتن جنس و قطر لوله و سرعت سيال ضريب افت را بدست می‌دهد. جواب بدست آمده را بايد در 10-4 ضرب کرد.

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]قطر لوله[/TD]

[TD]نوع لوله[/TD]

[TD=colspan: 11]سرعت بر حسب فوت در ثانيه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1[/TD]

[TD]2[/TD]

[TD]3[/TD]

[TD]4[/TD]

[TD]5[/TD]

[TD]6[/TD]

[TD]8[/TD]

[TD]10[/TD]

[TD]15[/TD]

[TD]20[/TD]

[TD]30[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]435[/TD]

[TD]415[/TD]

[TD]410[/TD]

[TD]405[/TD]

[TD]400[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]390[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]375[/TD]

[TD]370[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]355[/TD]

[TD]320[/TD]

[TD]310[/TD]

[TD]300[/TD]

[TD]290[/TD]

[TD]285[/TD]

[TD]280[/TD]

[TD]270[/TD]

[TD]260[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]250[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]300[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]185[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]120[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]425[/TD]

[TD]410[/TD]

[TD]405[/TD]

[TD]400[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]390[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]380[/TD]

[TD]375[/TD]

[TD]365[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]335[/TD]

[TD]310[/TD]

[TD]300[/TD]

[TD]285[/TD]

[TD]280[/TD]

[TD]275[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]260[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]235[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]275[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]420[/TD]

[TD]405[/TD]

[TD]400[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]390[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]380[/TD]

[TD]375[/TD]

[TD]370[/TD]

[TD]365[/TD]

[TD]360[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]320[/TD]

[TD]300[/TD]

[TD]285[/TD]

[TD]280[/TD]

[TD]270[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]260[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]235[/TD]

[TD]225[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]110[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]415[/TD]

[TD]405[/TD]

[TD]400[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]390[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]380[/TD]

[TD]375[/TD]

[TD]370[/TD]

[TD]365[/TD]

[TD]360[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]315[/TD]

[TD]295[/TD]

[TD]280[/TD]

[TD]270[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]260[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]245[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]225[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]260[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]105[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]12[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]415[/TD]

[TD]400[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]390[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]380[/TD]

[TD]375[/TD]

[TD]365[/TD]

[TD]360[/TD]

[TD]355[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]310[/TD]

[TD]285[/TD]

[TD]275[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]260[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]235[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]220[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]160[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]105[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]16[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]405[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]390[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]380[/TD]

[TD]375[/TD]

[TD]370[/TD]

[TD]365[/TD]

[TD]360[/TD]

[TD]350[/TD]

[TD]350[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]300[/TD]

[TD]280[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]260[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]235[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]215[/TD]

[TD]210[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]155[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]105[/TD]

[TD]100[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]20[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]400[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]390[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]380[/TD]

[TD]375[/TD]

[TD]370[/TD]

[TD]365[/TD]

[TD]360[/TD]

[TD]350[/TD]

[TD]350[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]290[/TD]

[TD]275[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]245[/TD]

[TD]235[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]215[/TD]

[TD]205[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]150[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]105[/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]95[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]24[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]400[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]380[/TD]

[TD]375[/TD]

[TD]370[/TD]

[TD]365[/TD]

[TD]360[/TD]

[TD]355[/TD]

[TD]350[/TD]

[TD]345[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]285[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]245[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]200[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]105[/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]95[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]30[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]400[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]380[/TD]

[TD]375[/TD]

[TD]370[/TD]

[TD]365[/TD]

[TD]360[/TD]

[TD]355[/TD]

[TD]350[/TD]

[TD]350[/TD]

[TD]345[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]280[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]245[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]200[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]105[/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]95[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]36[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]375[/TD]

[TD]370[/TD]

[TD]365[/TD]

[TD]360[/TD]

[TD]355[/TD]

[TD]355[/TD]

[TD]350[/TD]

[TD]345[/TD]

[TD]340[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]275[/TD]

[TD]255[/TD]

[TD]245[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]235[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]195[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]215[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]185[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]145[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]135[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]105[/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]95[/TD]

[TD]90[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]48[/TD]

[TD]قديمی[/TD]

[TD]395[/TD]

[TD]385[/TD]

[TD]370[/TD]

[TD]365[/TD]

[TD]360[/TD]

[TD]355[/TD]

[TD]350[/TD]

[TD]350[/TD]

[TD]345[/TD]

[TD]340[/TD]

[TD]335[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]265[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]240[/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]225[/TD]

[TD]220[/TD]

[TD]215[/TD]

[TD]210[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]195[/TD]

[TD]190[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نو[/TD]

[TD]205[/TD]

[TD]190[/TD]

[TD]180[/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]170[/TD]

[TD]165[/TD]

[TD]160[/TD]

[TD]155[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]140[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خيلی صاف[/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]120[/TD]

[TD]115[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]110[/TD]

[TD]105[/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]95[/TD]

[TD]90[/TD]

[TD]90[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جداول جامعه مهندسين آلمانی

 

اين جداول با استفاده از شدت جريان, قطر و نوع لوله مستقيما افت فشار را بدست می‌دهند. جواب بدست آمده بر حسب متر آب به ازای هر کيلومتر می‌باشد

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]شدت جريان به ليتر در ثانيه[/TD]

[TD=colspan: 10]قطر به ميليمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]40[/TD]

[TD]50[/TD]

[TD]70[/TD]

[TD]80[/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]300[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1[/TD]

[TD]33.5[/TD]

[TD]10.8[/TD]

[TD]1.78[/TD]

[TD]0.93[/TD]

[TD]0.32[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1.5[/TD]

[TD]75[/TD]

[TD]22.4[/TD]

[TD]3.8[/TD]

[TD]1.96[/TD]

[TD]0.66[/TD]

[TD]0.22[/TD]

[TD]0.09[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2[/TD]

[TD]130[/TD]

[TD]38.5[/TD]

[TD]6.5[/TD]

[TD]3.3[/TD]

[TD]1.12[/TD]

[TD]0.37[/TD]

[TD]0.15[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3[/TD]

[TD]282[/TD]

[TD]83.5[/TD]

[TD]14[/TD]

[TD]7.05[/TD]

[TD]2.35[/TD]

[TD]0.77[/TD]

[TD]0.31[/TD]

[TD]0.074[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4[/TD]

[TD][/TD]

[TD]145[/TD]

[TD]24.1[/TD]

[TD]12.1[/TD]

[TD]3.98[/TD]

[TD]1.31[/TD]

[TD]0.52[/TD]

[TD]0.123[/TD]

[TD]0.042[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]5[/TD]

[TD][/TD]

[TD]221[/TD]

[TD]37[/TD]

[TD]18.5[/TD]

[TD]6.05[/TD]

[TD]1.96[/TD]

[TD]0.78[/TD]

[TD]0.185[/TD]

[TD]0.062[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6[/TD]

[TD][/TD]

[TD]312[/TD]

[TD]52.5[/TD]

[TD]26[/TD]

[TD]8.58[/TD]

[TD]2.74[/TD]

[TD]1.09[/TD]

[TD]0.255[/TD]

[TD]0.087[/TD]

[TD]0.033[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]7[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]70.1[/TD]

[TD]34.9[/TD]

[TD]11.5[/TD]

[TD]3.6[/TD]

[TD]1.45[/TD]

[TD]0.339[/TD]

[TD]0.114[/TD]

[TD]0.044[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]91.5[/TD]

[TD]45.2[/TD]

[TD]14.7[/TD]

[TD]4.65[/TD]

[TD]1.84[/TD]

[TD]0.43[/TD]

[TD]0.145[/TD]

[TD]0.056[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]9[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]114[/TD]

[TD]56.5[/TD]

[TD]18.3[/TD]

[TD]5.75[/TD]

[TD]2.29[/TD]

[TD]0.53[/TD]

[TD]0.178[/TD]

[TD]0.07[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]140[/TD]

[TD]69.5[/TD]

[TD]22.3[/TD]

[TD]7[/TD]

[TD]2.79[/TD]

[TD]0.65[/TD]

[TD]0.218[/TD]

[TD]0.085[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]15[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]151[/TD]

[TD]49[/TD]

[TD]15.3[/TD]

[TD]5.95[/TD]

[TD]1.36[/TD]

[TD]0.45[/TD]

[TD]0.178[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]20[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]84[/TD]

[TD]26.3[/TD]

[TD]10.3[/TD]

[TD]2.32[/TD]

[TD]0.76[/TD]

[TD]0.302[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]30[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]57[/TD]

[TD]22[/TD]

[TD]5[/TD]

[TD]1.6[/TD]

[TD]0.64[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]40[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]98[/TD]

[TD]37.5[/TD]

[TD]8.65[/TD]

[TD]2.75[/TD]

[TD]1.09[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]50[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]57[/TD]

[TD]13.3[/TD]

[TD]4.21[/TD]

[TD]1.65[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]60[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]80[/TD]

[TD]18.8[/TD]

[TD]5.95[/TD]

[TD]2.34[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]70[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]25.3[/TD]

[TD]8.05[/TD]

[TD]3.12[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]شدت جريان به ليتر در ثانيه[/TD]

[TD=colspan: 9]قطر به ميليمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]400[/TD]

[TD]500[/TD]

[TD]600[/TD]

[TD]700[/TD]

[TD]800[/TD]

[TD]900[/TD]

[TD]1000[/TD]

[TD]1100[/TD]

[TD]1200[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10[/TD]

[TD]0.021[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]15[/TD]

[TD]0.044[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]20[/TD]

[TD]0.075[/TD]

[TD]0.025[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]30[/TD]

[TD]0.157[/TD]

[TD]0.052[/TD]

[TD]0.02[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]40[/TD]

[TD]0.265[/TD]

[TD]0.088[/TD]

[TD]0.035[/TD]

[TD]0.017[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]50[/TD]

[TD]0.405[/TD]

[TD]0.132[/TD]

[TD]0.052[/TD]

[TD]0.026[/TD]

[TD]0.014[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]60[/TD]

[TD]0.565[/TD]

[TD]0.184[/TD]

[TD]0.074[/TD]

[TD]0.036[/TD]

[TD]0.018[/TD]

[TD]0.011[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]70[/TD]

[TD]0.755[/TD]

[TD]0.245[/TD]

[TD]0.098[/TD]

[TD]0.047[/TD]

[TD]0.025[/TD]

[TD]0.014[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]شدت جريان به ليتر در ثانيه[/TD]

[TD=colspan: 10]قطر به ميليمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]40[/TD]

[TD]50[/TD]

[TD]70[/TD]

[TD]80[/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]300[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]80[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]32.9[/TD]

[TD]10.3[/TD]

[TD]4.05[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]90[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]41.2[/TD]

[TD]13[/TD]

[TD]5.05[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]100[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]50.5[/TD]

[TD]15.9[/TD]

[TD]6.2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]150[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]34.1[/TD]

[TD]13.65[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]200[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]23.5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]300[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]شدت جريان به ليتر در ثانيه[/TD]

[TD=colspan: 10]قطر به ميليمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]400[/TD]

[TD]500[/TD]

[TD]600[/TD]

[TD]700[/TD]

[TD]800[/TD]

[TD]900[/TD]

[TD]1000[/TD]

[TD]1100[/TD]

[TD]1200[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]80[/TD]

[TD]0.97[/TD]

[TD]0.314[/TD]

[TD]0.125[/TD]

[TD]0.06[/TD]

[TD]0.031[/TD]

[TD]0.018[/TD]

[TD]0.011[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]90[/TD]

[TD]1.32[/TD]

[TD]0.39[/TD]

[TD]0.156[/TD]

[TD]0.074[/TD]

[TD]0.039[/TD]

[TD]0.022[/TD]

[TD]0.013[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]100[/TD]

[TD]1.49[/TD]

[TD]0.48[/TD]

[TD]0.19[/TD]

[TD]0.09[/TD]

[TD]0.047[/TD]

[TD]0.027[/TD]

[TD]0.016[/TD]

[TD]0.01[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]150[/TD]

[TD]3.22[/TD]

[TD]1.02[/TD]

[TD]0.405[/TD]

[TD]0.192[/TD]

[TD]0.099[/TD]

[TD]0.056[/TD]

[TD]0.034[/TD]

[TD]0.021[/TD]

[TD]0.014[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]200[/TD]

[TD]5.55[/TD]

[TD]1.75[/TD]

[TD]0.695[/TD]

[TD]0.325[/TD]

[TD]0.17[/TD]

[TD]0.094[/TD]

[TD]0.056[/TD]

[TD]0.035[/TD]

[TD]0.023[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]300[/TD]

[TD]12.1[/TD]

[TD]3.8[/TD]

[TD]1.5[/TD]

[TD]0.7[/TD]

[TD]0.363[/TD]

[TD]0.199[/TD]

[TD]0.12[/TD]

[TD]0.073[/TD]

[TD]0.048[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]400[/TD]

[TD]20.9[/TD]

[TD]6.6[/TD]

[TD]2.6[/TD]

[TD]1.2[/TD]

[TD]0.62[/TD]

[TD]0.339[/TD]

[TD]0.202[/TD]

[TD]0.124[/TD]

[TD]0.082[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]500[/TD]

[TD][/TD]

[TD]10.2[/TD]

[TD]3.95[/TD]

[TD]1.85[/TD]

[TD]0.94[/TD]

[TD]0.515[/TD]

[TD]0.31[/TD]

[TD]0.19[/TD]

[TD]0.123[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]600[/TD]

[TD][/TD]

[TD]14.4[/TD]

[TD]5.6[/TD]

[TD]2.6[/TD]

[TD]1.32[/TD]

[TD]0.725[/TD]

[TD]0.437[/TD]

[TD]0.265[/TD]

[TD]0.174[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]700[/TD]

[TD][/TD]

[TD]19[/TD]

[TD]7.55[/TD]

[TD]3.5[/TD]

[TD]1.77[/TD]

[TD]0.975[/TD]

[TD]0.582[/TD]

[TD]0.355[/TD]

[TD]0.231[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]800[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]9.7[/TD]

[TD]4.49[/TD]

[TD]2.29[/TD]

[TD]1.25[/TD]

[TD]0.75[/TD]

[TD]0.452[/TD]

[TD]0.295[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]900[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]12.2[/TD]

[TD]5.6[/TD]

[TD]2.85[/TD]

[TD]1.58[/TD]

[TD]0.94[/TD]

[TD]0.57[/TD]

[TD]0.37[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1000[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]14.8[/TD]

[TD]8.85[/TD]

[TD]3.52[/TD]

[TD]1.94[/TD]

[TD]1.15[/TD]

[TD]0.695[/TD]

[TD]0.455[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1500[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]14.8[/TD]

[TD]7.7[/TD]

[TD]4.23[/TD]

[TD]2.5[/TD]

[TD]1.51[/TD]

[TD]0.99[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2000[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]7.4[/TD]

[TD]4.3[/TD]

[TD]2.6[/TD]

[TD]1.71[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3000[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]9.4[/TD]

[TD]5.7[/TD]

[TD]3.7[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4000[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]6.35[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]شدت جريان به ليتر در ثانيه[/TD]

[TD=colspan: 10]قطر به ميليمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]40[/TD]

[TD]50[/TD]

[TD]70[/TD]

[TD]80[/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]300[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1[/TD]

[TD]33[/TD]

[TD]10[/TD]

[TD]1.8[/TD]

[TD]0.9[/TD]

[TD]0.3[/TD]

[TD]0.94[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1.5[/TD]

[TD]74[/TD]

[TD]22[/TD]

[TD]3.8[/TD]

[TD]1.9[/TD]

[TD]0.63[/TD]

[TD]0.205[/TD]

[TD]0.78[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]39[/TD]

[TD]6.5[/TD]

[TD]3.25[/TD]

[TD]1.08[/TD]

[TD]0.36[/TD]

[TD]0.138[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3[/TD]

[TD]275[/TD]

[TD]83[/TD]

[TD]14.5[/TD]

[TD]7.3[/TD]

[TD]2.32[/TD]

[TD]0.75[/TD]

[TD]0.295[/TD]

[TD]0.076[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4[/TD]

[TD]475[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]25[/TD]

[TD]12.8[/TD]

[TD]4[/TD]

[TD]1.3[/TD]

[TD]0.51[/TD]

[TD]0.128[/TD]

[TD]0.039[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]5[/TD]

[TD][/TD]

[TD]230[/TD]

[TD]39[/TD]

[TD]19.8[/TD]

[TD]6.2[/TD]

[TD]2[/TD]

[TD]0.79[/TD]

[TD]0.192[/TD]

[TD]0.06[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6[/TD]

[TD][/TD]

[TD]320[/TD]

[TD]56[/TD]

[TD]28.3[/TD]

[TD]9[/TD]

[TD]2.8[/TD]

[TD]1.12[/TD]

[TD]0.271[/TD]

[TD]0.086[/TD]

[TD]0.034[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]7[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]76[/TD]

[TD]38.5[/TD]

[TD]12[/TD]

[TD]3.8[/TD]

[TD]1.5[/TD]

[TD]0.365[/TD]

[TD]0.115[/TD]

[TD]0.046[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]49.5[/TD]

[TD]15.5[/TD]

[TD]4.95[/TD]

[TD]1.95[/TD]

[TD]0.46[/TD]

[TD]0.147[/TD]

[TD]0.059[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]9[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]62[/TD]

[TD]19.6[/TD]

[TD]6.2[/TD]

[TD]2.45[/TD]

[TD]0.58[/TD]

[TD]0.183[/TD]

[TD]0.074[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]77[/TD]

[TD]24.5[/TD]

[TD]7.7[/TD]

[TD]2.95[/TD]

[TD]0.7[/TD]

[TD]0.224[/TD]

[TD]0.091[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]15[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]175[/TD]

[TD]54[/TD]

[TD]16.8[/TD]

[TD]6.45[/TD]

[TD]1.52[/TD]

[TD]0.48[/TD]

[TD]0.196[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]20[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]95[/TD]

[TD]29.6[/TD]

[TD]11.2[/TD]

[TD]2.6[/TD]

[TD]0.845[/TD]

[TD]0.34[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]30[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]65[/TD]

[TD]25[/TD]

[TD]5.8[/TD]

[TD]1.85[/TD]

[TD]0.73[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]40[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]44[/TD]

[TD]10.2[/TD]

[TD]3.2[/TD]

[TD]1.28[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]50[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]68[/TD]

[TD]16[/TD]

[TD]4.95[/TD]

[TD]1.95[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]60[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]22.7[/TD]

[TD]7[/TD]

[TD]2.78[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]70[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]30.3[/TD]

[TD]9.4[/TD]

[TD]3.7[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]شدت جريان به ليتر در ثانيه[/TD]

[TD=colspan: 10]قطر به ميليمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]400[/TD]

[TD]500[/TD]

[TD]600[/TD]

[TD]700[/TD]

[TD]800[/TD]

[TD]900[/TD]

[TD]1000[/TD]

[TD]1100[/TD]

[TD]1200[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10[/TD]

[TD]0.021[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]15[/TD]

[TD]0.045[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]20[/TD]

[TD]0.078[/TD]

[TD]0.025[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]30[/TD]

[TD]0.168[/TD]

[TD]0.055[/TD]

[TD]0.022[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]40[/TD]

[TD]0.285[/TD]

[TD]0.098[/TD]

[TD]0.037[/TD]

[TD]0.018[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]50[/TD]

[TD]0.435[/TD]

[TD]0.145[/TD]

[TD]0.057[/TD]

[TD]0.027[/TD]

[TD]0.014[/TD]

[TD]0.027[/TD]

[TD]0.014[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]60[/TD]

[TD]0.61[/TD]

[TD]0.205[/TD]

[TD]0.081[/TD]

[TD]0.038[/TD]

[TD]0.0195[/TD]

[TD]0.011[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]70[/TD]

[TD]0.83[/TD]

[TD]0.275[/TD]

[TD]0.108[/TD]

[TD]0.051[/TD]

[TD]0.026[/TD]

[TD]0.0145[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]شدت جريان به ليتر در ثانيه[/TD]

[TD=colspan: 10]قطر به ميليمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]40[/TD]

[TD]50[/TD]

[TD]70[/TD]

[TD]80[/TD]

[TD]100[/TD]

[TD]125[/TD]

[TD]150[/TD]

[TD]200[/TD]

[TD]250[/TD]

[TD]300[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]80[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]39[/TD]

[TD]12.2[/TD]

[TD]4.8[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]90[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]15.3[/TD]

[TD]6[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]100[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]19[/TD]

[TD]7.4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]150[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]42.5[/TD]

[TD]16.5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]200[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]29[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]300[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]65[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: cms_table_std]

[TR]

[TD]شدت جريان به ليتر در ثانيه[/TD]

[TD=colspan: 10]قطر به ميليمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]400[/TD]

[TD]500[/TD]

[TD]600[/TD]

[TD]700[/TD]

[TD]800[/TD]

[TD]900[/TD]

[TD]1000[/TD]

[TD]1100[/TD]

[TD]1200[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]80[/TD]

[TD]1.07[/TD]

[TD]0.36[/TD]

[TD]0.14[/TD]

[TD]0.064[/TD]

[TD]0.033[/TD]

[TD]0.0185[/TD]

[TD]0.0108[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]90[/TD]

[TD]1.35[/TD]

[TD]0.45[/TD]

[TD]0.17[/TD]

[TD]0.08[/TD]

[TD]0.041[/TD]

[TD]0.023[/TD]

[TD]0.0135[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]100[/TD]

[TD]1.65[/TD]

[TD]0.55[/TD]

[TD]0.21[/TD]

[TD]0.097[/TD]

[TD]0.05[/TD]

[TD]0.028[/TD]

[TD]0.0165[/TD]

[TD]0.012[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]150[/TD]

[TD]3.7[/TD]

[TD]1.2[/TD]

[TD]0.46[/TD]

[TD]0.215[/TD]

[TD]0.108[/TD]

[TD]0.06[/TD]

[TD]0.036[/TD]

[TD]0.022[/TD]

[TD]0.0145[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]200[/TD]

[TD]6.5[/TD]

[TD]2.6[/TD]

[TD]0.8[/TD]

[TD]0.37[/TD]

[TD]0.185[/TD]

[TD]0.103[/TD]

[TD]0.061[/TD]

[TD]0.038[/TD]

[TD]0.025[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]300[/TD]

[TD]14.5[/TD]

[TD]4.55[/TD]

[TD]1.76[/TD]

[TD]0.81[/TD]

[TD]0.41[/TD]

[TD]0.23[/TD]

[TD]0.132[/TD]

[TD]0.083[/TD]

[TD]0.054[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]400[/TD]

[TD]25[/TD]

[TD]8[/TD]

[TD]3.1[/TD]

[TD]1.42[/TD]

[TD]0.72[/TD]

[TD]0.4[/TD]

[TD]0.23[/TD]

[TD]0.145[/TD]

[TD]0.094[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]500[/TD]

[TD][/TD]

[TD]12.5[/TD]

[TD]4.8[/TD]

[TD]2.2[/TD]

[TD]1.1[/TD]

[TD]0.61[/TD]

[TD]0.355[/TD]

[TD]0.22[/TD]

[TD]0.145[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]600[/TD]

[TD][/TD]

[TD]18[/TD]

[TD]6.8[/TD]

[TD]3.2[/TD]

[TD]1.55[/TD]

[TD]0.87[/TD]

[TD]0.51[/TD]

[TD]0.31[/TD]

[TD]0.205[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]700[/TD]

[TD][/TD]

[TD]24.5[/TD]

[TD]9.2[/TD]

[TD]4.25[/TD]

[TD]2.1[/TD]

[TD]1.17[/TD]

[TD]0.69[/TD]

[TD]0.42[/TD]

[TD]0.275[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]800[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]12[/TD]

[TD]5.5[/TD]

[TD]2.68[/TD]

[TD]1.5[/TD]

[TD]0.9[/TD]

[TD]0.55[/TD]

[TD]0.355[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]900[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]15.4[/TD]

[TD]8[/TD]

[TD]3.4[/TD]

[TD]1.9[/TD]

[TD]1.12[/TD]

[TD]0.7[/TD]

[TD]0.45[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1000[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]19[/TD]

[TD]8.6[/TD]

[TD]4.2[/TD]

[TD]2.31[/TD]

[TD]1.37[/TD]

[TD]0.85[/TD]

[TD]0.55[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1500[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]18.5[/TD]

[TD]9.5[/TD]

[TD]5.1[/TD]

[TD]3[/TD]

[TD]1.85[/TD]

[TD]1.2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2000[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]9[/TD]

[TD]5.4[/TD]

[TD]3.2[/TD]

[TD]2.08[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3000[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]7[/TD]

[TD]4.55[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4000[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]7.9[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

منبع : arash.dejkam

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...