رفتن به مطلب

داروهای ممنوع برای بیماران مبتلا به فاویسم


masi eng

ارسال های توصیه شده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بیماری کمبود G6PD یا فاویسم یک بیماری شایع است. اغلب پزشکان متخصص کودکان در اوایل دوران نوزادی تست بررسی کمبود G6PD یا فاویسم را برای نوزاد درخواست می کنند تا تکلیف نوزاد از نظر این بیماری مشخص گردد. در ویزیت کودکان مبتلا به این بیماری گاهی اوقات هم پزشک و هم والدین از نظر ذکر ابتلای کودک به این بیماری در هنگام تجویز دارو دچار کوتاهی شده، که این امر ممکن است در موارد نادر باعث بروز مشکلات جدی گردد.

لیست زیر داروهایی را که باید در بیماران مبتلا به فاویسم با احتیاط مصرف شوند، نشان می‌دهد.

 

 

 

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 84] سطح خطر

[/TD]

[TD=width: 377] نام انگلیسی دارو

[/TD]

[TD=width: 56] ردیف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Acetanilide (Acetanilid)

[/TD]

[TD=width: 56] 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Acetylphenylhydrazine (2- Phynylacetohydrazide)

[/TD]

[TD=width: 56] 2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Aldesulfone Sodium (Slfoxone)

[/TD]

[TD=width: 56] 3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377]

Aminophenazone (Aminopyrine)

[/TD]

[TD=width: 56] 4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377]

Antaozoline (Antistine)

[/TD]

[TD=width: 56] 5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Arsine

[/TD]

[TD=width: 56] 6

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Ascorbic Acid

[/TD]

[TD=width: 56] 7

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Beta- Naphthol (2-Naphthol)

[/TD]

[TD=width: 56] 8

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Chloramphenicol

[/TD]

[TD=width: 56] 9

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Chloroquine

[/TD]

[TD=width: 56] 10

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Ciprofloxacin

[/TD]

[TD=width: 56] 11

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Colchicine

[/TD]

[TD=width: 56] 12

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Cotrimoxazal

[/TD]

[TD=width: 56] 13

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Dapsone (Diaphenylsulfone)

[/TD]

[TD=width: 56] 14

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Dimercaprol

[/TD]

[TD=width: 56] 15

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377]

Diphenhydramine (Difenilhydramine)

[/TD]

[TD=width: 56] 16

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377]

Dopamine (L- dopa)

[/TD]

[TD=width: 56] 17

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Doxorubicin

[/TD]

[TD=width: 56] 18

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Furazolidone

[/TD]

[TD=width: 56] 19

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Glibenclamide

[/TD]

[TD=width: 56] 20

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Glucosulfone (Glucosulfone Sodium)

[/TD]

[TD=width: 56] 21

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Isobutyl Nitrite

[/TD]

[TD=width: 56] 22

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Isoniazid

[/TD]

[TD=width: 56] 23

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Menadiol Sodium Sulfate (Vitamin k4 Sodium Sulfate)

[/TD]

[TD=width: 56] 24

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Menadione (menaphtone)

[/TD]

[TD=width: 56] 25

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Menadione sodium bisulfate (Vitamine K3 Sodium Bisulfite)

[/TD]

[TD=width: 56] 26

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Mepacrine (Zuinacrine)

[/TD]

[TD=width: 56] 27

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Mesalazine -5-Aminosalicylic Acid (Paraminosalicylic acid)

[/TD]

[TD=width: 56] 28

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Methyltioninium Chloride (Methylene Blue)

[/TD]

[TD=width: 56] 29

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Nalixic Acid

[/TD]

[TD=width: 56] 30

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Naphthalene, Pure (Naphtalin)

[/TD]

[TD=width: 56] 31

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Niridazole

[/TD]

[TD=width: 56] 32

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Nitrofural (Nitrofurazone)

[/TD]

[TD=width: 56] 33

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Nitrofurantoin

[/TD]

[TD=width: 56] 34

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Norfloxacin

[/TD]

[TD=width: 56] 35

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] O-Acetylsalicylic Acid (Acetylsalicylic Acid)

[/TD]

[TD=width: 56] 36

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Oxidase, Urate (urate Oxidase)

[/TD]

[TD=width: 56] 37

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Pamaquine

[/TD]

[TD=width: 56] 38

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Para- Aminobenzoic Acid

[/TD]

[TD=width: 56] 39

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Pentaquine

[/TD]

[TD=width: 56] 40

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Phenacetin (acetophenetidin)

[/TD]

[TD=width: 56] 41

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377]

Phenazone (antipyrine)

[/TD]

[TD=width: 56] 42

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Phenazopyridine

[/TD]

[TD=width: 56] 43

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Phenylbutazone

[/TD]

[TD=width: 56] 44

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Phenytoin

[/TD]

[TD=width: 56] 45

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84]

High

[/TD]

[TD=width: 377] Phynylhydrazine

[/TD]

[TD=width: 56] 46

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377]

Phytomendadione (vitamin K1)

[/TD]

[TD=width: 56] 47

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377]

Pracetamol (acetaminophen)

[/TD]

[TD=width: 56] 48

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Primaquine

[/TD]

[TD=width: 56] 49

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Probenecid

[/TD]

[TD=width: 56] 50

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Procainamide

[/TD]

[TD=width: 56] 51

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377]

Proguanil (chlorguanidine)

[/TD]

[TD=width: 56] 52

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Pyramethamine

[/TD]

[TD=width: 56] 53

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Quinidine

[/TD]

[TD=width: 56] 54

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Quinine

[/TD]

[TD=width: 56] 55

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Stibophen

[/TD]

[TD=width: 56] 56

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Streptomycin

[/TD]

[TD=width: 56] 57

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Sulfacetamind

[/TD]

[TD=width: 56] 58

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Sulfacytine

[/TD]

[TD=width: 56] 59

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Sulfadiazine

[/TD]

[TD=width: 56] 60

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Sulfadimindine

[/TD]

[TD=width: 56] 61

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Sulfafurazole (Sulfafurazone, Sulfisoxazole)

[/TD]

[TD=width: 56] 62

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Sulfaguanidine

[/TD]

[TD=width: 56] 63

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Sulfamerazine

[/TD]

[TD=width: 56] 64

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Sulfamethoxazole

[/TD]

[TD=width: 56] 65

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Sulfamethoxazole

[/TD]

[TD=width: 56] 66

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Sulfamethoxypyridazine

[/TD]

[TD=width: 56] 67

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377] Sulfapyridine

[/TD]

[TD=width: 56] 68

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Sulfasalazine, Salazosulfapyridine (Salazopyrin)

[/TD]

[TD=width: 56] 69

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Thiazosulfone (Thiazolesulfone)

[/TD]

[TD=width: 56] 70

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Tiaprofenic Acid

[/TD]

[TD=width: 56] 71

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Tolonium Chloride, Tolonium Chloride (Toluidine Blue)

[/TD]

[TD=width: 56] 72

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377]

Trihexyphynidyl (Benzhexol)

[/TD]

[TD=width: 56] 73

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Trimethoprim

[/TD]

[TD=width: 56] 74

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] High

[/TD]

[TD=width: 377]

Trinitrotoluene (2,4,6- Trinitrotoluene)

[/TD]

[TD=width: 56] 75

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 84] Low

[/TD]

[TD=width: 377] Tripelennamine

[/TD]

[TD=width: 56] 76

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...