رفتن به مطلب

موضوعات جدید برای انتخاب پایان نامه ارشد و رساله دکتری برق


ارسال های توصیه شده

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 100%, align: center][/TD]

[TD=width: 50, align: left]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 1. Distributed control and optimization in energy limited cooperative systems توزیع کنترل و بهینه سازی انرژی در سیستم های محدود تعاونی
 2. Adaptive and neuroadaptive control for nonnegative and compartmental dynamical systems کنترل تطبیقی و neuroadaptive برای سیستم های غیر منفی و compartmental دینامیکی
 3. Adaptive network-based fuzzy inference systems for sensorless control of PMSG based wind turbine with power quality improvement features تطبیقی شبکه های مبتنی بر سیستم استنتاج فازی برای کنترل حسگر از PMSG توربین بادی با بهبود قدرت مبتنی بر ویژگی های کیفیت
 4. A multi-layer robust adaptive fault tolerant control system for high performance aircraft چند لایه مقاوم تطبیقی گسل متحمل سیستم کنترل هواپیما با کارایی بالا
 5. An adaptive disturbance accommodation approach for robust control and fault detection in uncertain stochastic systems اختلال انطباقی رویکرد مسکن قوی برای کنترل و عیب یابی در سیستم های نامشخص تصادفی
 6. An integration of a modern flight control system design technique into a conceptual design stability and controls tool, AeroMech ادغام پرواز مدرن کنترل سیستم طراحی به روش ثبات طراحی مفهومی و ابزار کنترل ، AeroMech
 7. A retrofit network transaction data logger for SCADA control systems مقاوم سازی شبکه معامله چوب داده برای سیستم های اسکادا کنترل
 8. A Study of Nonlinear Control for Power Generation Systems بررسی کنترل غیر خطی برای سیستم های تولید برق
 9. Biologically-inspired control for self-adaptive multiagent systems کنترل بیولوژیکی الهام گرفته برای سیستم های خود انطباقی multiagent
 10. Cancelling multiple disturbances, achieving feedback objectives, and settling time analysis in repetitive control systems Cancelling اختلالات چندگانه ، رسیدن به اهداف بازخورد ، تجزیه و تحلیل و حل و فصل هم در سیستم های کنترل تکراری
 11. Contributions to the control of networked cyber-physical systems ابداعات در کنترل شبکه سیستم های سایبر فیزیکی
 12. Control of diesel engine urea selective catalytic reduction systems کنترل از موتور دیزل اوره انتخابی سیستم دودگیری
 13. Control-systems based analysis and design methods for scanning probe microscopy تجزیه و تحلیل سیستم های مبتنی بر کنترل و طراحی روش برای اسکن میکروسکوپ پروب
 14. Control of distributed parameter systems arising in magnetic confinement fusion کنترل سیستم های توزیع شده ناشی پارامتر در همجوشی مغناطیسی سلول
 15. Control system design of a Hasdek slab-trac wheel tracking device طراحی سیستم کنترل از چرخ Hasdek دال - «ترک» دستگاه ردیابی
 16. Control strategy for dynamic sustainable systems استراتژی کنترل برای سیستم های سازگار با محیط زیست پویا
 17. Control of time-delayed Markovian jump linear systems کنترل از زمان تاخیر در سیستم های خطی پرش Markovian
 18. Control of ribosomal RNA genes by maintenance and de novo methylation in Arabidopsis: Molecular genetics and evolution of the Pol IV/Pol V system کنترل از ژن آر ان ای ریبوزومی توسط تعمیر و نگهداری و از سر نو متیلاسیون در Arabidopsis : ژنتیک مولکولی و تکامل چهارم پل / پل پنجم سیستم
 19. Control of alternative energy hybrid system for residential and low power applications کنترل از سیستم های انرژی جایگزین دوگانه سوز برای برنامه های کاربردی و کم قدرت مسکونی
 20. Creating touchscreen graphics for control systems صفحه نمایش لمسی برای ایجاد گرافیک سیستم های کنترل
 21. Design and implementation of an automatic poly registration control system in a hygienic industry طراحی و پیاده سازی یک سیستم کنترل خودکار ثبت نام پلی در صنعت بهداشتی
 22. Design and FPGA implementation of a log-domain high-speed fuzzy control system طراحی و پیاده سازی FPGA از ورود دامنه سرعت بالا ، سیستم های کنترل فازی
 23. Designing a control system for the autonomous small scale helicopter طراحی یک سیستم کنترل برای هلی کوپتر خود مختار در مقیاس کوچک
 24. Designing control system of a manual valve for natural gas distribution networks طراحی سیستم کنترل دریچه کتابچه راهنمای کاربر برای شبکه های توزیع گاز طبیعی
 25. Development of an adaptive flap/flaperon flight control system with shape memory alloy actuation توسعه از فلپ تطبیقی / flaperon سیستم کنترل پرواز با تحریک شکل آلیاژ حافظه
 26. Development and evaluation of integrated chassis control systems توسعه و ارزیابی سیستم های شاسی کنترل یکپارچه
 27. Differential flatness based design, planning and control for classes of under-actuated systems دیفرانسیل صافی بر اساس طراحی ، برنامه ریزی و کنترل کلاس از سیستم های زیر actuated
 28. Dissolution, formation, and transformation of the lead corrosion product lead dioxide: Rates and mechanisms of reactions that control lead release in drinking water distribution systems انحلال ، تشکیل ، و تحول از دی اکسید سرب سرب خوردگی محصول : نرخ و مکانیزم واکنش های است که کنترل انتشار سرب در آب آشامیدنی سیستم های توزیع
 29. Dynamic modeling and characterization of a wind turbine system leading to controls development مدل سازی دینامیکی و بررسی خصوصیات سیستم توربین های بادی که منجر به کنترل توسعه
 30. Efficient validation of control flow integrity for enhancing computer system security اعتبار کارآمد از تمامیت کنترل جریان برای بالا بردن امنیت سیستم های کامپیوتری
 31. Efficient identification and control methods for nonlinear systems under uncertainty شناسایی و روش های کارآمد برای سیستم های کنترل غیر خطی تحت عدم قطعیت
 32. Electric motor control system with application to marine propulsion موتور الکتریکی کنترل سیستم با نرم افزار به نیروی محرکه دریایی
 33. Essays on capacity sizing and dynamic control of large scale service systems مقالات در sizing ظرفیت و کنترل دینامیکی سیستم های بزرگ مقیاس خدمات
 34. Evaluation of hydrogen sulfide concentration and control in a sewer system ارزیابی غلظت هیدروژن سولفید و کنترل در سیستم فاضلاب
 35. Fault Tolerant Control for Bimodal Piecewise Affine Systems تحمل پذیر خطا برای کنترل سیستم های Bimodal Affine تکهای
 36. Feedback control techniques for performance management of computing systems انتقادات و پیشنهادات تکنیک های کنترل برای مدیریت عملکرد سیستم های کامپیوتری
 37. Frequency response of web systems containing load cells and dancers, dimensional analysis, and model reference adaptive schemes for tension control پاسخ فرکانسی سیستم های وب که حاوی سلول های بار و رقصنده ، تجزیه و تحلیل بعدی ، و طرح های تطبیقی مدل مرجع برای کنترل تنش
 38. Hierarchical Robust Supervisory Control of Discrete-Event Systems سلسله مراتبی قدرتمند کنترل از نظارت بر سیستم های گسسته رویداد
 39. High performance open loop control for fiber scanner imaging and display systems کارایی بالا کنترل حلقه باز برای تصویربرداری فیبر اسکنر و سیستم های نمایش
 40. Kinetic facades as environmental control systems: Using kinetic facades to increase energy efficiency and building performance in office buildings نمای جنبشی به عنوان سیستم های کنترل محیط زیست : با استفاده از نمای جنبشی را به افزایش کارآیی انرژی و عملکرد ساختمان در ساختمان های اداری
 41. Level one industrial automation: Choosing network control systems سطح یک اتوماسیون صنعتی : انتخاب شبکه سیستم های کنترل
 42. Loopless control of a feed system کنترل Loopless از سیستم اشتراک
 43. Modeling and control of underwater pan/tilt camera tracking system مدلسازی و کنترل حرکت در زیر آب / شیب دوربین ردیابی سیستم
 44. Modeling, analysis and control of DC hybrid power systems مدلسازی ، تحلیل و کنترل سیستم های قدرت دی سی هیبریدی
 45. Multi-agent based control of large-scale complex systems employing distributed dynamic inference engine چند عامل مبتنی بر سیستم های کنترل در مقیاس بزرگ پیچیده به کارگیری توزیع موتور استنتاج پویا
 46. Neural control strategies for a complex biomechanical system: Primary motor cortex and the hand استراتژی های عصبی برای کنترل یک سیستم پیچیده بیومکانیکی : قشر حرکتی اولیه و دست
 47. Neuro adaptive control for aerospace and distributed systems کنترل تطبیقی برای مغز و اعصاب هوافضا و سیستم های توزیع شده
 48. New Dynamic Modeling and Practical Control Design for MacPherson Suspension System مدلسازی دینامیک جدید و عملی برای کنترل طراحی سیستم تعلیق MacPherson
 49. Nonlinear System Identification and Control using Dynamic Multi-Time Scales Neural Networks غیر خطی سیستم شناسایی و کنترل با استفاده از دینامیک چند ساعت مقیاس شبکه های عصبی
 50. Nonlinear control and estimation techniques with applications to vision-based and biomedical systems کنترل غیر خطی و تکنیک های برآورد با نرم افزار کاربردی برای سیستم های مبتنی بر بینایی و زیست پزشکی
 51. Non-linear optics of coupled quantum dots and atomic systems with coherent control fields اپتیک غیر خطی از نقطه های کوانتومی جفت شده و سیستم های اتمی با زمینه های کنترل منسجم
 52. Online Adaptive and Intelligent Control Strategies for Multizone VAV Systems آنلاین تطبیقی و هوشمند استراتژی های کنترل برای سیستم های واو Multizone
 53. Optimal control policies for production/inventory systems with exchange transactions سیاست های مطلوب برای تولید سیستم های کنترل موجودی / با معاملات ارز
 54. Optimal control of piecewise smooth systems کنترل بهینه سیستم های تکهای صاف
 55. Optimal control design for polynomial nonlinear systems using sum of squares technique with guaranteed local optimality مطلوب طراحی کنترل برای سیستم های چند جمله ای با استفاده از روش مجموع مربعات غیر خطی با تضمین بهینگی محلی
 56. Optimal control of a class of nonlinear parabolic PDE systems arising in fusion plasma current profile dynamics کنترل بهینه در یک کلاس سیستم های غیر خطی PDE سهمی وار ناشی در پلاسمای همجوشی دینامیک مشخصات فعلی
 57. Perception, planning, and control for mobile robotics systems ادراک ، برنامه ریزی و کنترل برای سیستم روبوتیک تلفن همراه
 58. Perspective Control: Technology to Solve the Multiple Feeds Problem in Sensor Systems کنترل چشم انداز : تکنولوژی برای حل این مشکل چند خوردها در سیستم های حسگر
 59. Power-aware integrated control systems for soft-bodied robots in dynamic environments قدرت آگاه یکپارچه سیستم های کنترل برای روباتها نرم عادی در محیط های پویا
 60. Practical issues in formation control of multi-robot systems مسائل عملی در کنترل تشکیل چند ربات سیستم
 61. Real time hardware and software systems for micro air vehicle flight control testing سخت افزار زمان واقعی و سیستم های نرم افزاری برای میکرو هوا خودرو تست کنترل پرواز
 62. Repetitive control of hysteretic systems using robust H-infinity controller تکراری از سیستم های کنترل با استفاده از hysteretic قوی ح بی نهایت کنترل کننده
 63. Robust control design for teleoperation systems with haptic feedback using neural-adaptive backstepping طراحی کنترل مقاوم برای سیستم های teleoperation با استفاده از haptic بازخورد عصبی تطبیقی backstepping
 64. Robust control strategies for hybrid Solid Oxide Fuel Cell systems استراتژی های کنترل مقاوم برای دوگانه سوز سوخت جامد اکسید سیستم های همراه
 65. Security Mechanisms and Policy for Mandatory Access Control in Computer Systems مکانیزم های امنیتی و سیاسی برای کنترل دسترسی اجباری در سیستم های کامپیوتری
 66. Security, protection, and control of power systems with large-scale wind power penetration امنیت ، حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در مقیاس بزرگ با نفوذ باد قدرت
 67. Sliding mode control for systems with slow and fast modes کنترل حالت کشویی برای سیستم های با حالت آهسته و سریع
 68. Sliding mode control of continuous-time weakly coupled systems کشویی کنترل حالت پیوسته از زمان ضعیف همراه سیستم
 69. Specification, placement, and control of fault current limiters in power systems مشخصات ، قرار دادن و کنترل محدود کننده جریان خطا در سیستم های قدرت
 70. Strong field control of multilevel quantum systems کنترل زمینه قوی از سیستم های کوانتومی چند سطحی
 71. Structural and functional analysis of macromolecular machines involved in the protein quality control system تحلیل ساختاری و عملکردی از ماشین های ماکرومولکولی در پروتئین سیستم کنترل کیفیت شرکت
 72. Study of fly-by-wire flight control system and its benefits for jet transport مطالعه از پرواز با سیم سیستم کنترل پرواز و فواید آن برای حمل و نقل جت
 73. Active control and adaptive estimation of an optically trapped probing system کنترل فعال و برآورد تطبیقی از سیستم نوری به دام افتاده کاوش
 74. Adaptive model predictive control of diesel engine selective catalytic reduction (SCR) systems کنترل تطبیقی مدل پیش بینی کننده از موتور دیزل کاهش کاتالیستی انتخابی (SCR) سیستم
 75. Adaptive control of hysteretic smart material systems کنترل تطبیقی سیستم های hysteretic از مواد هوشمند
 76. Adaptive control of periodic systems کنترل تطبیقی سیستم های تناوبی
 77. Adaptive power control for single and multiuser opportunistic systems کنترل تطبیقی برای سیستم های قدرت تک و multiuser فرصت طلب
 78. Advanced control techniques for doubly fed induction generator-based wind turbine converters to improve low voltage ride-through during system imbalances تکنیک های پیشرفته کنترل مضاعف تغذیه القاء ژنراتور بر اساس مبدل های توربین بادی به منظور بهبود ولتاژ پایین سوار از طریق عدم تعادل در سیستم
 79. A hierarchical control system for scheduling and supervising flexible manufacturing cells سیستم کنترل سلسله مراتبی برای برنامه ریزی و نظارت بر سلول های تولید انعطاف پذیر
 80. A language theoretic framework for decision and control of autonomous systems چارچوب نظری زبان برای تصمیم گیری و کنترل سیستم های خود مختار
 81. A model-based approach to nonlinear networked control systems رویکرد مبتنی بر مدل غیر خطی به سیستم های کنترل شبکه
 82. A multi-rate predictive control scheme for a robotic eye/head system integrating visual and self-motion cues چند طرح کنترل میزان پیش بینی برای چشم روباتیک / سیستم یکپارچه بصری و سر خود حرکت نشانه
 83. An adaptive control algorithm for maximum power point tracking for wind energy conversion systems الگوریتم کنترل تطبیقی برای ردیابی نقطه توان حداکثر باد برای سیستم های تبدیل انرژی
 84. Analysis of access control policies in operating systems تجزیه و تحلیل سیاست های کنترل دسترسی در سیستم عامل
 85. An impulse-momentum approach to control of a class of underactuated mechanical systems انگیزش ، حرکت روش برای کنترل از کلاس از سیستم های مکانیکی underactuated
 86. An investigation of continuous compaction control systems بررسی سیستم های کنترل تراکم مداوم
 87. A reconfigurable cooperative control system for rapid deployment of multi-robot systems reconfigurable سیستم کنترل گروهی برای استقرار سریع سیستم های چند ربات
 88. A security risk analysis of the data communications network proposed in the NextGen air traffic control system امنیت آنالیز ریسک از شبکه ارتباطات داده ها ارائه شده در NextGen هوا سیستم کنترل ترافیک
 89. A software and hardware system for the autonomous control and navigation of a trained canine نرم افزار و سخت افزار سیستم برای کنترل مستقل و ناوبری از سگ آموزش دیده
 90. Autism, autoimmunity and the environment: A case-control study of biomarkers of nervous system and thyroid autoimmunity, interaction with airborne pollutants, and risk for autism درخودماندگی (اوتیسم) ، خود ایمنی و محیط زیست : مطالعه مورد شاهد از نشانگرهای زیستی از سیستم عصبی و خودایمنی تیروئید ، تعامل با آلاینده های هوا ، و خطر ابتلا به اوتیسم
 91. A validation of the Controls Cluster of the Rorschach Comprehensive System اعتبار از خوشه کنترل از رورشاخ جامع سیستم
 92. Brain computer interface system for communication and robot control based on auditory evoked event-related potentials مغز کامپیوتر سیستم رابط برای برقراری ارتباط و کنترل ربات بر اساس پتانسیل های برانگیخته شنوایی رویداد های مربوط به
 93. Classical and higher-order sliding mode attitude control for launch vehicle systems کلاسیک و مرتبه بالاتر کشویی حالت نگرش کنترل برای سیستم های خودرو راه اندازی
 94. Closed loop system identification of postural control with bilateral vestibular loss حلقه بسته شناسایی سیستم کنترل پاسچر با از دست دادن دو طرفه وستیبولار
 95. Closed-loop force control for a semi-automatic grinding system حلقه بسته کنترل نیرویی برای نیمه اتوماتیک سیستم سنگ زنی
 96. Controls on septic system wastewater treatment and shallow groundwater quality in coastal North Carolina کنترل در سیستم تصفیه فاضلاب سپتیک و کیفیت آبهای زیرزمینی کم عمق ساحلی در کارولینای شمالی
 97. Control and inverse problems for one dimensional systems کنترل و مشکلات معکوس برای یک سیستم بعدی
 98. Control of an unconventional double-ducted fan VTOL UAV for obstructed environments using the MARC system کنترل از غیر متعارف دو ducted فن VTOL هواپیمای بدون سرنشین برای محیط های مسدود با استفاده از سیستم مارک
 99. Control and estimation algorithms for multiple-agent systems الگوریتم های کنترل و برآورد برای چند سیستم عامل
 100. Control system development for a pre-transmission parallel plug-in hybrid electric vehicle powertrain with a mechanical continuously variable transmission کنترل سیستم را برای توسعه قبل از انتقال خودرو موازی پلاگین در هیبرید الکتریکی انتقال قدرت با یک سیستم انتقال نیروی مکانیکی به طور مداوم متغیر
 101. Control of information systems development: Investigating the relationship between control and performance کنترل اطلاعات توسعه سیستم های : بررسی ارتباط بین کنترل و عملکرد
 102. Control of stored grain fungi and off odors with ozone in a grain treatment system کنترل قارچ ذخیره دانه و بو کردن با ازن در سیستم دانه درمان
 103. Control of nonholonomic systems کنترل سیستم های nonholonomic
 104. Control of fuel cell based green energy systems for distributed generation applications کنترل از سلول سوختی بر اساس سیستم های انرژی سبز در برنامه های کاربردی نسل توزیع
 105. Control of infinite dimensional bilinear systems: Applications to quantum control systems کنترل از بینهایت بعدی سیستم دارای دو خط مستقیم : نرم افزار کاربردی برای سیستم های کنترل کوانتومی
 106. Control, dynamics, and epidemic spreading in complex systems کنترل ، دینامیک ، گسترش و همه گیر در سیستم های پیچیده
 107. Control of PWM AC motor-drive systems under faulty conditions کنترل PWM موتور برق - درایو سیستم تحت شرایط معیوب
 108. Control and filtering of time-varying linear systems via parameter dependent Lyapunov functions کنترل و فیلتر کردن از زمان های مختلف سیستم های خطی از طریق پارامتر توابع Lyapunov وابسته
 109. Control design for a class of nonlinear systems using limited information and its application to robotics طراحی کنترل برای یک کلاس سیستم های غیر خطی با استفاده از اطلاعات محدود و کاربرد آن در روباتیک
 110. Control of a class of microelectromechanical systems using finite-time stabilization approach کنترل از کلاس سیستم های microelectromechanical با استفاده از روش محدود وقت ثبات
 111. Control systems for experiments in quantum communication and computing on optical fibres سیستم های کنترل را برای آزمایش در ارتباطات کوانتومی و محاسبات در فیبرهای نوری
 112. Control and dynamics of few-body systems at ultracold temperatures کنترل و دینامیک سیستم های چند جسم در دمای ultracold
 113. Control methods for systems with nonlinear instrumentation: Root Locus, performance recovery, and instrumented LQG روش های کنترل برای سیستم های غیر خطی با ابزار دقیق : ریشه منبع ، بهبود عملکرد ، و آمادهسازی LQG
 114. Cooperative control of a network of multi-vehicle unmanned systems کنترل تعاونی از شبکه ای از چند خودرو سیستم های بدون سرنشین
 115. Cooperative control of multi-agent systems کنترل تعاونی از چند سیستم عامل
 116. Corrosion control in thermoelectric power plant cooling systems using impaired waters as alternative sources کنترل خوردگی در نیروگاه حرارتی سیستم های خنک کننده با استفاده از آبهای اختلال به عنوان منابع جایگزین
 117. Damage-tolerant flight control system design for propulsion-controlled aircraft خسارت متحمل - طراحی سیستم کنترل پرواز هواپیما برای نیروی محرکه کنترل
 118. Data-based fault detection and isolation for nonlinear process systems using feedback control داده ها بر اساس تشخیص گسل و انزوا برای سیستم های غیر خطی با استفاده از فرایند کنترل بازخورد
 119. Decentralized frequency control of a multi-machine power system using frequency measurements from FNET غیر متمرکز کنترل فرکانس سیستم قدرت با استفاده از چند دستگاه اندازه گیری فرکانس از FNET
 120. Decentralized, cooperative control of multivehicle systems: Design and stability analysis غیر متمرکز ، کنترل سیستم های همکاری multivehicle : طراحی و تجزیه و تحلیل پایداری
 121. Degenerate mechanical systems for tracking control and prevention of vehicle roll-over and lane departure منحط مکانیکی سیستم های کنترل برای ردیابی و جلوگیری از خروج خودرو رول بارها و خط
 122. Design and analysis of a control system for a debris removal attachment طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم کنترل برای اتصال باقی مانده حذف
 123. Design and analysis of algorithms for large-scale distributed systems: A control theoretic approach طراحی و تجزیه و تحلیل الگوریتم ها برای مقیاس بزرگ سیستم های توزیع : کنترل رویکرد نظری
 124. Design of a quality control framework for corporate e-learning systems طراحی چارچوب های کنترل کیفیت شرکت های آموزش الکترونیکی سیستم
 125. Design of fibers spun from carbon nanotube-sphere binary colloidal systems as substrates for cell behaviour control طراحی از الیاف تابیده از کربن نانولوله - حوزه دودویی سیستم کلوییدی به عنوان سوبسترا برای کنترل رفتار سلول
 126. Design of a phase shifter with a 50ps phase resolution for a timing trigger control system for CERN's SLHC طراحی عیار فاز با فاز قطعنامه 50ps برای زمان بندی سیستم ماشه کنترل SLHC سرن
 127. Development of software system for constraint control of mobile sensors in wireless sensor networks توسعه سیستم نرم افزاری برای کنترل محدودیت از حسگرهای تلفن همراه در شبکه های حسگر بی سیم
 128. Directed control of discrete event systems کارگردان از سیستم های کنترل گسسته رویداد
 129. Dual-stage boosting systems: Modeling of configurations, matching and boost control options دو مرحله تقویت سیستم : مدل سازی تنظیمات ، تطبیق خواهد داد و افزایش گزینه های کنترل
 130. Dynamic modeling, intelligent control and diagnostics of hot water heating systems مدلسازی دینامیکی ، کنترل هوشمند تشخیص و از آب گرم حرارت سیستم
 131. Dynamic Flowgraph Methodology for reliability modelling of networked control systems with application to a nuclear-based hydrogen production plant پویا Flowgraph روش برای مدلسازی قابلیت اطمینان از سیستم های کنترل شبکه با نرم افزار به سلاح هسته ای مبتنی بر گیاه تولید هیدروژن
 132. Dynamics and control in natural and engineered multi-agent systems دینامیک و کنترل طبیعی و مهندسی در چند سیستم عامل
 133. Dynamics of quantum control in cold-atom systems دینامیک کوانتومی کنترل در سیستم های سرد اتم
 134. Effects of brining ingredients and antimicrobials on thermal inactivation of Escherichia coli O157:H7 in a meat model system and control of Listeria monocytogenes in frankfurters اثر مواد مورد استفاده و پرورش در antimicrobials غیرفعال حرارتی از اشرشیاکلی O157 : H7 در گوشت مدل سیستم و کنترل از لیستریا در frankfurters
 135. Effects of phase and amplitude errors on QAM systems with error-control coding and soft decision decoding اثرات فاز و اشتباهات دامنه در سیستم های QAM با خطای کنترل و تصمیم گیری برنامه نویسی نرم رمزگشایی
 136. End-of-life inventory control of spare parts for weapon systems پایان عمر از کنترل موجودی از قطعات یدکی برای سیستم های تسلیحاتی
 137. Energy storage system optimization and control with wind energy انرژی ذخیره سازی بهینه سازی سیستم و کنترل با انرژی باد
 138. Engineering defined embryonic stem cell culture through feedback system control مهندسی بنیادی جنینی کشت سلولی از طریق کنترل بازخورد سیستم تعریف شده
 139. Estimation and control of jump stochastic systems برآورد و کنترل از پرش سیستمهای تصادفی
 140. Euclidean adaptive resonance theory with application to nonlinear and adaptive control systems اقلیدسی تئوری رزونانس تطبیقی با نرم افزار به سیستم های کنترل غیر خطی و تطبیقی
 141. Evaluating the controls of soil moisture variability within the Canadian Land Surface Scheme (CLASS) بررسی کنترل از تنوع خاک رطوبت در سطح کانادا سرزمین طرح (کلاس)
 142. Evaluative assessment of adaptive traffic control systems in field and microsimulation ارزیابی Evaluative از ترافیک سیستم های کنترل تطبیقی در این زمینه و microsimulation
 143. Examining the dynamics of managing information systems development projects: A control loss perspective بررسی دینامیک سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه های توسعه : چشم انداز از دست دادن کنترل
 144. Experimental analysis of power control and element spacing for unobtrusive MIMO antenna systems تجزیه و تحلیل تجربی از کنترل قدرت و عنصر فاصله برای سیستم های آنتن MIMO محجوب
 145. Exploratory studies of human sensorimotor learning with system identification and stochastic optimal control مطالعات اکتشافی از حسی حرکتی انسان در یادگیری با شناسایی سیستم تصادفی و کنترل بهینه
 146. Fault-tolerant supervisory control of discrete-event systems تحمل پذیر خطا کنترل نظارتی از سیستم های گسسته رویداد
 147. Fault tolerant control for an electric power steering system کنترل خطا مقاوم برای قدرت سیستم فرمان برقی
 148. Force control of a hydraulic servo system کنترل نیروی یک سیستم سرو هیدرولیک
 149. Fuzzy optimal swarm of autonomous aircrafts for target determination and convergence control system ازدحام فازی بهینه از هواپیما مستقل برای تعیین هدف و همگرایی سیستم کنترل
 150. Gain analysis and stability of nonlinear control systems تجزیه و تحلیل سود و ثبات سیستم های کنترل غیر خطی
 151. Geometric control of linear patterned systems کنترل سیستم های خطی هندسی از الگو
 152. Guidance, navigation and control system for autonomous proximity operations and docking of spacecraft ارشاد ، ناوبری و سیستم های کنترل برای انجام عملیات مجاورت خود مختار و docking از فضاپیما
 153. High precision control of indirect drive systems based on end-effector sensor information بالا کنترل دقیق از سیستم درایو غیر مستقیم در پایان effector بر اساس اطلاعات حسگر
 154. High precision spatial and temporal control of neural circuitry using semi-automated, multi-wavelength nanopatterning system دقت بالا کنترل مکانی و زمانی از مدار عصبی با استفاده از نیمه خودکار ، با چند طول موج سیستم nanopatterning
 155. Improved robustness of a servomotor system using internal model control

  نظرات شما عزیزان:


لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...