رفتن به مطلب

بررسی ارتباط ميان هويت مذهبی و کالبدی شهر تهران


Mohammad Aref

ارسال های توصیه شده

چکيده

 

شهر تهران به عنوان پايتخت ايران، همواره از جايگاه مهم فرهنگي، سياسي و اقتصادي برخوردار بوده است. بسياري از ساکنين ساير شهرها به دلايل مختلف زادگاه خود را ترک و جهت ادامه زندگي اين شهر را انتخاب مي‌کنند. از اين رو به لحاظ فرهنگي مي‌توان شهر تهران را عصاره فرهنگي کشور دانست. وجود چند گانگي در هويت فرهنگي تهران، سبب تاثيرگذاري بر هويت کالبدي شهر تهران يا وضعيت معماري شهري شده است. از اين رو ضمن بررسی مطالعات گذشته پيرامون ارتباط هويت مذهبی و کالبدی شهرها، ارتباط ميان اين دو مولفه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی روايي و پايايي پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه گيری خوشه‌ای تصادفی، تعداد 450 پرسشنامه در ميان شهروندان مناطق 2، 5، 11 و 22 توزيع و وضعيت هويت مذهبی و کالبدی مورد پرسش قرار گرفته است. سپس با استفاده از آمار ناپارامتری و ضريب همبستگی پيرسون ارتباط متغيرها تحليل شده است. شرکت در مراسم مذهبی، تمايل به حضور در اماکن مذهبی در صورت دسترسی و در صورت دور بودن، و ضرورت وجود اماکن مذهبی به عنوان مولفه‌های هويت مذهبی مورد سنجش قرار گرفته‌اند. نتايج نشان داده است که منطقه 2 داراي ميزان هويت مذهبي کمتري و مناطق 22 و يازده داراي هويت مذهبي قوی‌تری در ميان مناطق منتخب بوده‌اند. همچنين با مدرن شدن نماي ساختمان، هويت مذهبي در منطقه دو كم رنگ شده است. در شهر تهران نيز وجود رابطه مثبت و معني داري ميان متغيرهاي « دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي» و « هويت مذهبي» تائيد شده است.

 

 

مقدمه شهر تهران به عنوان پايتخت ايران، همواره از جايگاه مهم فرهنگي، سياسي و اقتصادي برخوردار بوده است. بسياري از ساکنين ساير شهرها به دلايل مختلف زادگاه خود را ترک و جهت ادامه زندگي اين شهر را انتخاب مي‌کنند. از اين رو به لحاظ فرهنگي مي‌توان شهر تهران را عصاره فرهنگي کشور دانست. البته اين امر بدين معنا نيست که ايران يعني تهران، بلکه اين شهر را مي‌توان به عنوان نماينده و شاخصي از فرهنگ کشور دانست. وجود تنوع فرهنگي از يک سو و از سوي ديگر اثرگذاري بسياري متغيرها نظير عوامل اقتصادي، امنيتي و سياسي سبب شده است تا طي زمان فرهنگ بومي تهران دچار تغييراتي شده باشد. اين تغييرات در بعضي موارد سبب بروز تعارضاتي نيز شده است. وجود چند گانگي در هويت فرهنگي تهران، سبب تاثيرگذاري بر ساير متغيرهاي شهري شده است. هويت کالبدي شهر تهران يا وضعيت معماري شهري يکي از اين متغيرها است.

حضور فرهنگ در فضاهاي معماري و شهري از راه هاي گوناگون صورت مي گيرد كه براي نمونه مي توان به حضور آن به شكل عناصر ، نقش ها ، تزئينات ، تركيب هاي حجمي يا تركيب هايي خاص در پلان اشاره كرد . هر بنايي به عنوان جزئي از فرهنگ معماري وظيفه عينيت بخشيدن يك انديشه ذهني را از طريق فرم ظاهري خود را دارد كه نمودي است براي سنجش فرهنگ . البته نقش فرهنگ در شكل گيري تمام فضاهاي معماري يكسان نبوده بلكه در سازمان يابي فضاهاي فرهنگي ، آييني و عمومي بيشتر بوده است (پاکزاد و همايون، 1383). از سويي ديگر مهمترين کارکرد هويت،ايجاد پيوستگي و همانندي است.در شکل دهي،ساماندهي و سازماندهي هويت هر فرد،دو عنصر دخالت دارد که عبارتند از،تعريف ما از خود و تعريف ما از ديگران.نکته قابل توجه آن است که هويت در هر سطحي در مقابل (غير) مطرح مي شود. ويژگي ديگر هويت چند لايه اي بودن است. برخورداري از هويتي منسجم سبب مي شودتا فرد نسبت به وقايع و حوادث اطراف خود موضع واحدي را با دردست داشتن معيارهاي واحد،در پيش بگيرد ( حاجياني،۱۳۷۹: ۱۹۶). برخلاف برخي تصورات که مذهب را در نتيجه تداوم روند تجددگرائي، محو شده مي‌پنداشتند. دين به عنوان منبع اوليه معني بخشي و هويت بخشي به بسياري از مردم دنيا چون مسلمانان، مسيحيان، بودائيان و هندوها مطرح است. برخورداري از دين و تعاليم مشترک، پايبندي و وفاداري به آن، اعتقاد و تمايل به مناسک و آئين‌هاي مذهبي فراگير در فرآيند شکل دهي هويت ملي بسيار موثر است. مذهب علاوه بر اين که از لحاظ کارکردي عامل مهمي در روابط اجتماعي به حساب مي‌آيد، موجب دلگرمي، سرزندگي، نشاط و اشتياق عمومي است. ضمن آن که در بسياري مواقع مذهب در مفهوم جامعه شناختي، با تاکيد بر بعد عيني و خارجي آن، با ساير مضامين ملي از جمله دولت، تاريخ و ميراث فرهنگي در آميخته است (حاجياني، 1379). از اين رو اين مطالعه ضمن بررسی برخی مطالعات انجام شده در اين خصوص به بررسی رابطه ميان هويت مذهبی شهروندان مناطق 2، 5، 11و 22 و هويت کالبدی شهر تهران می‌پردازد.

لینک به دیدگاه

مروری بر مطالعات انجام شده

 

تقي زاده (1387) به مطالعه رابطه هويت " سنت معماري ايران" با مدرنيسم يا نوگرايي پرداخته است. در اين مطالعه آمده است که تاملي در ادبيات متذکر به مفاهيمي چون " سنت" ، "نوگرايي" و "مدرنيسم" در معماري ايران بيانگر خلط برخي مباحث و معادل گزيني هاي ناکارآمدي است که همچون هميشه ناشي از مستور بودن و يا مستور نگه داشته شدن مباني نظري و فکري آثار معماري و شهري براي جامعه بوده است. قطبي(1386)، به بررسي هويت و معماري امروز ايران پرداخته است. اين مطالعه آورده است که مقوله اي بنام "هويت" سابقه اي به بلنداي تاريخ دارد. این مطالعه در نهايت به اين نتيجه رسيده است که هويت بيش از آن که معطوف به گذشته باشد به بينش افراد مرتبط است، زمان حال را در بر مي گيرد و تقاضا براي بهره مندي از آن ريشه در نيازهاي فردي و جمعي شهروندان در محيط شهر دارد. اشکال مختلف هويت نيز در مطالعات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. جواني (1384)، به معرفي هويت ديني و تقابل آن با هويت هاي ديني پرداخته است. حجت(1384) نيز به بررسي هويت و معماري پرداخته است. در اين مطالعه آمده است که انسان همواره در پي گوهري و هويتي بوده تا به کيستي و چيستي خويش راه يابد و هنر و معماري بر آن است که اين هويت را جان مايه خويش قرار دهد. دگرگوني نگرش انسان به جهان، دگرگوني هويت ها را در پي داشت. انسان سنتي (مذهبي) جهان را برهه اي مي دانست و انسان مدرن آمده بود تا خود را و جهان را آنگونه که مي خواست بسازد.بمانيان و همکاران(1384) به بازخواني هويت معنوي در معماري مساجد شيعي پرداختند. در اين مطالعه آمده است که معماري قدسي، از ديرباز عالي ترين بستر تکامل روحي آدميان بوده است. اوج اعتلا و شکوفايي هنر معماري مقدس اسلامي را مي توان در ساحت مساجد جستجو کرد، در اين بين به نظر مي رسد مساجدي که در دوران طلايي قدرت معنوي، مالي و سياسي شيعيان در اين سرزمين شکل گرفته‌اند، واجد هويت معنوي ويژه اي بوده اند. سفيري و غفوري (1388) در خصوص تاثير هويت ديني بر جوانان شهر تهران و همچنين بررسي نقش خانواده در شکل گيري اين هويت، به بررسي هويت ديني و ملي جوانان شهر تهران با تاکيد بر تاثير خانواده پرداخته است . کلانتري و همکاران(1388)، به بررسي هويت ديني و جوانان در شهر شيراز پرداخته است. هويت ديني به دليل ماهيت و محتوايي که دارد تقريبا" مهم ترين بعد هويت است که نقش بسيار تعيين کننده اي در هويت يابي افراد يک جامعه بازي مي کند. انتظار مي رود تقويت اين بعد از هويت موجب دوام و قوام ساير ابعاد آن شود و از سوي ديگر، چالش در اين حوزه مي تواند زمينه ساز بحران در ساير ابعاد هويت شود. اين ادعا در جوامعي که دين رکن اساسي اداره آن را مشخص مي کند، کاملا" صادق است. آبل[1](2000)، در کتابي با عنوان معماري و هويت آورده است که معماري و هويت آورده است که معماري در پاسخ به تغييرات تکنولوژيکي و فرهنگي در حال دگرگوني است. تحولات فرهنگي و تکنولوژي سبب شکل دهي مجدد معماري مدرن براي پاسخگويي به عنوان يک منش مدرن و متنوع براي قرن بيست و يکم، شده است. تاثير فن آوري اطلاعات در توليد معماري، روابط بين سنت و نوآوري و چشم انداز جهاني فرهنگ کشورهاي عضو اکو از محورهاي اصلي کتاب آبل است.

لینک به دیدگاه

نتايج و يافته‌ها

 

بررسي هويت مذهبي

 

v بررسي شركت در مراسم مذهبي شامل اعياد و عزاداري‌ها

 

يكي از اشكال هويت كه تاثير بسياري بر رفتار و نگرش افراد داشته و همچنين ساير اشكال هويت را متاثر مي‌سازد هويت مذهبي ساكنين يك منطقه است. جهت بررسي وضعيت هويت مذهبي ساكنين مناطق 2 و 5 و 11 و 22 و ساير مناطق از ساكنين پرسيده شده است كه آيا در مراسم مذهبي شامل اعياد و عزاداري‌ها شركت مي‌كنند. بررسي ها نشان مي‌دهد كه از پاسخ دهندگان در منطقه دو 4/49% گهگاهي در مراسم شركت مي‌كنند و 5/16% از پاسخ‌دهندگان به طور مستمر در مراسمات مذهبي شركت دارند. اين در حالي است كه 7/17% پاسخ دهندگان نيز در مراسمات مذهبي شركت نمي‌كنند. بررسي در منطقه 5 نشان مي‌دهد كه 9/44% گهگاهي در مراسم شركت مي‌كنند و 9/33% از پاسخ دهندگان به طور مستمر در مراسمات مذهبي شركت دارند. اين در حالي است كه 8% پاسخ دهندگان نيز در مراسمات مذهبي شركت نمي‌كنند. بررسي در منطقه 11 نشان مي‌دهد كه 0/49% از پاسخ دهندگان گهگاهي در مراسم شركت مي‌كنند و 5/24% از پاسخ دهندگان به طور مستمر در مراسمات مذهبي شركت دارند. اين در حالي است كه 1/6% پاسخ دهندگان نيز در مراسمات مذهبي شركت نمي‌كنند. بررسي‌ها در منطقه 22 همانطور كه در جدول ذيل آمده است نشان مي‌دهد كه 0/49% پاسخ دهندگان گهگاهي در مراسم شركت مي‌كنند و 7/34% پاسخ دهندگان به طور مستمر در مراسمات مذهبي شركت دارند. اين در حالي است كه 1/6% پاسخ دهندگان نيز در مراسمات مذهبي شركت نمي‌كنند.

 

 

جدول 2- بررسي وضعيت شركت در مراسم مذهبي شامل اعياد و عزاداري‌ها در مناطق 2 و 5 و 11 و 22

[TABLE=align: center]

[TR]

[TD=width: 560, colspan: 4] منطقه دو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] وضعيت حضور

[/TD]

[TD=width: 144] فراواني

[/TD]

[TD=width: 156] سهم

[/TD]

[TD=width: 132] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بلي، مستمر

[/TD]

[TD=width: 144] 26

[/TD]

[TD=width: 156] 5/16%

[/TD]

[TD=width: 132] 5/16%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بلي، گاهي

[/TD]

[TD=width: 144] 78

[/TD]

[TD=width: 156] 4/49%

[/TD]

[TD=width: 132] 8/65%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بندرت

[/TD]

[TD=width: 144] 26

[/TD]

[TD=width: 156] 5/16%

[/TD]

[TD=width: 132] 3/82

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] خير

[/TD]

[TD=width: 144] 28

[/TD]

[TD=width: 156] 7/17%

[/TD]

[TD=width: 132] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] مجموع

[/TD]

[TD=width: 144] 158

[/TD]

[TD=width: 156] 100%

[/TD]

[TD=width: 132]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 560, colspan: 4] منطقه پنج

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] وضعيت حضور

[/TD]

[TD=width: 144] فراواني

[/TD]

[TD=width: 156] سهم

[/TD]

[TD=width: 132] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بلي، مستمر

[/TD]

[TD=width: 144] 43

[/TD]

[TD=width: 156] 9/33%

[/TD]

[TD=width: 132] 9/33%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بلي، گاهي

[/TD]

[TD=width: 144] 57

[/TD]

[TD=width: 156] 9/44%

[/TD]

[TD=width: 132] 7/78%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بندرت

[/TD]

[TD=width: 144] 19

[/TD]

[TD=width: 156] 0/15%

[/TD]

[TD=width: 132] 7/93%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] خير

[/TD]

[TD=width: 144] 8

[/TD]

[TD=width: 156] 3/6%

[/TD]

[TD=width: 132] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] مجموع

[/TD]

[TD=width: 144] 127

[/TD]

[TD=width: 156] 100%

[/TD]

[TD=width: 132]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 560, colspan: 4] منطقه يازده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] وضعيت حضور

[/TD]

[TD=width: 144] فراواني

[/TD]

[TD=width: 156] سهم

[/TD]

[TD=width: 132] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بلي، مستمر

[/TD]

[TD=width: 144] 12

[/TD]

[TD=width: 156] 5/24%

[/TD]

[TD=width: 132] 5/24%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بلي، گاهي

[/TD]

[TD=width: 144] 24

[/TD]

[TD=width: 156] 0/49%

[/TD]

[TD=width: 132] 5/73%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بندرت

[/TD]

[TD=width: 144] 10

[/TD]

[TD=width: 156] 4/20%

[/TD]

[TD=width: 132] 9/93%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] خير

[/TD]

[TD=width: 144] 3

[/TD]

[TD=width: 156] 1/6%

[/TD]

[TD=width: 132] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] مجموع

[/TD]

[TD=width: 144] 49

[/TD]

[TD=width: 156] 100%

[/TD]

[TD=width: 132]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 560, colspan: 4] منطقه بيست و دو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] وضعيت حضور

[/TD]

[TD=width: 144] فراواني

[/TD]

[TD=width: 156] سهم

[/TD]

[TD=width: 132] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بلي، مستمر

[/TD]

[TD=width: 144] 17

[/TD]

[TD=width: 156] 7/34%

[/TD]

[TD=width: 132] 7/34%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بلي، گاهي

[/TD]

[TD=width: 144] 24

[/TD]

[TD=width: 156] 0/49%

[/TD]

[TD=width: 132] 7/83%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بندرت

[/TD]

[TD=width: 144] 5

[/TD]

[TD=width: 156] 2/10%

[/TD]

[TD=width: 132] 9/93%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] خير

[/TD]

[TD=width: 144] 3

[/TD]

[TD=width: 156] 1/6%

[/TD]

[TD=width: 132] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] مجموع

[/TD]

[TD=width: 144] 49

[/TD]

[TD=width: 156] 100%

[/TD]

[TD=width: 132]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه 4/48% از پاسخ دهندگان گهگاهي در مراسم شركت مي‌كنند و 6/24 درصد پاسخ دهندگان به طور مستمر در مراسمات مذهبي شركت درند. اين در حالي است كه 5/12% پاسخ دهندگان نيز در مراسمات مذهبي شركت نمي‌كنند.

 

 

جدو ل 3- بررسي وضعيت شركت در مراسم مذهبي شامل اعياد و عزاداري‌ها در شهر تهران واحد: درصد

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=width: 22%, align: center] وضعيت حضور

[/TD]

[TD=width: 25%, align: center] فراواني

[/TD]

[TD=width: 27%, align: center] سهم

[/TD]

[TD=width: 23%, align: center] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%, align: center] بلي، مستمر

[/TD]

[TD=width: 25%, align: center] 110

[/TD]

[TD=width: 27%, align: center] 6/24%

[/TD]

[TD=width: 23%, align: center] 6/24%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%, align: center] بلي، گاهي

[/TD]

[TD=width: 25%, align: center] 217

[/TD]

[TD=width: 27%, align: center] 4/48%

[/TD]

[TD=width: 23%, align: center] 73%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%, align: center] بندرت

[/TD]

[TD=width: 25%, align: center] 65

[/TD]

[TD=width: 27%, align: center] 5/14%

[/TD]

[TD=width: 23%, align: center] 5/87%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%, align: center] خير

[/TD]

[TD=width: 25%, align: center] 56

[/TD]

[TD=width: 27%, align: center] 5/12%

[/TD]

[TD=width: 23%, align: center] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%, align: center] مجموع

[/TD]

[TD=width: 25%, align: center] 448

[/TD]

[TD=width: 27%, align: center] 100%

[/TD]

[TD=width: 23%, align: center]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

بررسي وضعيت حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي به اماكن

 

از پاسخ دهندگان در مناطق مختلف پرسيده شده است كه در صورت دسترسي به اماكن مذهبي وضعيت حضورشان به چه صورت است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در منطقه 2، 3/44% از پاسخ دهندگان گهگاهي در اين اماكن حضور مي‌يابند. همچنين 7/17% پاسخ دهندگان نيز به طور مستمر در اين اماكن حضور مي‌يابند. 7/12% از پاسخ دهندگان در اماكن مذهبي اصلاً حضور نمي‌يابند. جدول زير وضعيت شركت در مراسمات مذهبي و همچنين حضور در اماكن مذهبي را نشان مي‌دهد. . بررسي‌ها در منطقه 5 نشان مي‌دهد كه 2/47% پاسخ‌دهندگان گهگاهي در اين اماكن حضور مي‌يابند. همچنين 3/32% پاسخ دهندگان نيز به طور مستمر در اين اماكن حضور مي‌يابند اين در حالي است كه 7/4% از پاسخ دهندگان در اماكن مذهبي اصلاً حضور نمي‌يابند. همچنين بررسي‌ها در منطقه 11، نشان مي‌دهد كه 51% پاسخ دهندگان گهگاهي در اين اماكن حضور مي‌يابند. همچنين 5/26% پاسخ دهندگان نيز به طور مستمر در اين اماكن حضور مي‌يابند. اين در حالي است كه 1/4% پاسخ‌دهندگان اصلاً در اماكن مذهبي حضور نمي‌يابند. همچنين بررسي‌ها در منطقه 22 نشان مي‌دهد كه 51% از پاسخ دهندگان گهگاهي در اين اماكن حضور مي‌يابند. همچنين 6/30% پاسخ دهندگان نيز به طور مستمر در اين اماكن حضور مي‌يابند اين در حاليست كه 1/4% از پاسخ دهندگان اصلاً در اماكن مذهبي حضور نمي‌يابند.

 

 

جدول 4- وضعيت حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي به اماكن در مناطق 2و 5و 11و 22

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=width: 100%, colspan: 4] منطقه دو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] وضعيت حضور

[/TD]

[TD=width: 25%] فراواني

[/TD]

[TD=width: 27%] سهم

[/TD]

[TD=width: 23%] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بلي، مستمر

[/TD]

[TD=width: 25%] 28

[/TD]

[TD=width: 27%] 7/17%

[/TD]

[TD=width: 23%] 7/17%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بلي، گاهي

[/TD]

[TD=width: 25%] 70

[/TD]

[TD=width: 27%] 3/44%

[/TD]

[TD=width: 23%] 0/62%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بندرت

[/TD]

[TD=width: 25%] 40

[/TD]

[TD=width: 27%] 3/25%

[/TD]

[TD=width: 23%] 3/87%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] خير

[/TD]

[TD=width: 25%] 20

[/TD]

[TD=width: 27%] 7/12%

[/TD]

[TD=width: 23%] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] مجموع

[/TD]

[TD=width: 25%] 158

[/TD]

[TD=width: 27%] 100%

[/TD]

[TD=width: 23%]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 100%, colspan: 4] منطقه پنج

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] وضعيت حضور

[/TD]

[TD=width: 25%] فراواني

[/TD]

[TD=width: 27%] سهم

[/TD]

[TD=width: 23%] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بلي، مستمر

[/TD]

[TD=width: 25%] 41

[/TD]

[TD=width: 27%] 3/32%

[/TD]

[TD=width: 23%] 3/32%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بلي، گاهي

[/TD]

[TD=width: 25%] 60

[/TD]

[TD=width: 27%] 2/47%

[/TD]

[TD=width: 23%] 5/79%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بندرت

[/TD]

[TD=width: 25%] 20

[/TD]

[TD=width: 27%] 7/15%

[/TD]

[TD=width: 23%] 3/95%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] خير

[/TD]

[TD=width: 25%] 6

[/TD]

[TD=width: 27%] 7/4%

[/TD]

[TD=width: 23%] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] مجموع

[/TD]

[TD=width: 25%] 127

[/TD]

[TD=width: 27%] 100%

[/TD]

[TD=width: 23%]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 100%, colspan: 4] منطقه يازده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] وضعيت حضور

[/TD]

[TD=width: 25%] فراواني

[/TD]

[TD=width: 27%] سهم

[/TD]

[TD=width: 23%] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بلي، مستمر

[/TD]

[TD=width: 25%] 13

[/TD]

[TD=width: 27%] 5/26%

[/TD]

[TD=width: 23%] 5/26%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بلي، گاهي

[/TD]

[TD=width: 25%] 25

[/TD]

[TD=width: 27%] 0/51%

[/TD]

[TD=width: 23%] 6/77%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بندرت

[/TD]

[TD=width: 25%] 9

[/TD]

[TD=width: 27%] 4/18%

[/TD]

[TD=width: 23%] 9/95%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] خير

[/TD]

[TD=width: 25%] 2

[/TD]

[TD=width: 27%] 1/4%

[/TD]

[TD=width: 23%] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] مجموع

[/TD]

[TD=width: 25%] 49

[/TD]

[TD=width: 27%] 100%

[/TD]

[TD=width: 23%]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 100%, colspan: 4] منطقه بيست و دو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] وضعيت حضور

[/TD]

[TD=width: 25%] فراواني

[/TD]

[TD=width: 27%] سهم

[/TD]

[TD=width: 23%] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بلي، مستمر

[/TD]

[TD=width: 25%] 15

[/TD]

[TD=width: 27%] 6/30%

[/TD]

[TD=width: 23%] 6/30%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بلي، گاهي

[/TD]

[TD=width: 25%] 25

[/TD]

[TD=width: 27%] 0/51%

[/TD]

[TD=width: 23%] 6/81%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] بندرت

[/TD]

[TD=width: 25%] 7

[/TD]

[TD=width: 27%] 3/14%

[/TD]

[TD=width: 23%] 9/95%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] خير

[/TD]

[TD=width: 25%] 2

[/TD]

[TD=width: 27%] 1/4%

[/TD]

[TD=width: 23%] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 22%] مجموع

[/TD]

[TD=width: 25%] 49

[/TD]

[TD=width: 27%] 100%

[/TD]

[TD=width: 23%]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

از پاسخ دهندگان پرسيده شده است كه در صورت دسترسي به امكان مذهبي وضعيت حضورشان به چه صورت است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه 7/46% از پاسخ دهندگان گهگاهي در اين امكان حضور مي‌يابند. همچنين 25% پاسخ دهندگان نيز به طور مستمر در اين امكان حضور مي‌يابند. 4/28% از پاسخ دهندگان نيز يا به ندرت در اماكن مذهبي حضور يافته يا اصلاً در اين امكان حضور نمي‌يابند. جدول زير وضعيت شركت در مراسمات مذهبي و همچنين حضور در اماكن مذهبي را نشان مي‌دهد.

 

 

جدول 5- وضعيت حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي به اماكن

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 129] وضعيت حضور

[/TD]

[TD=width: 144] فراواني

[/TD]

[TD=width: 156] سهم

[/TD]

[TD=width: 132] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بلي، مستمر

[/TD]

[TD=width: 144] 112

[/TD]

[TD=width: 156] 25%

[/TD]

[TD=width: 132] 25%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بلي، گاهي

[/TD]

[TD=width: 144] 209

[/TD]

[TD=width: 156] 7/46%

[/TD]

[TD=width: 132] 7/71%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] بندرت

[/TD]

[TD=width: 144] 86

[/TD]

[TD=width: 156] 2/19%

[/TD]

[TD=width: 132] 8/90%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] خير

[/TD]

[TD=width: 144] 41

[/TD]

[TD=width: 156] 2/9%

[/TD]

[TD=width: 132] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 129] مجموع

[/TD]

[TD=width: 144] 448

[/TD]

[TD=width: 156] 100%

[/TD]

[TD=width: 132]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

بررسي وضعيت احساس ضروت نسبت به وجود اماكن مذهبي

 

به منظور سنجش ميزان نياز احساس شده از سوي پاسخ دهندگان به اماكن مذهبي و وجود اين اماكن در محله محل سكونت آنها، از آنها پرسيده شده است كه چه ميزان وجود اين اماكن را در محل خود ضروري مي‌دانند؟ به طور متوسط پاسخ دهندگان گزينه زياد را انتخاب كرده‌اند. بررسي‌ها در منطقه 2 همانطور كه در جدول ذيل آمده نشان مي‌دهد كه 7/36% از پاسخ دهندگان گزينه متوسط و 9/32% پاسخ دهندگان احساس ضرورت زياد مي‌كنند اين در حالي است كه 7/17% پاسخ دهندگان احساس ضرورت كم براي اماكن مذهبي مي‌كنند. بررسي‌ها در منطقه 5 نشاندهنده آن است كه 6/34% پاسخ دهندگان گزينه متوسط و 5/31% از پاسخ دهندگان احساس ضرورت زياد مي‌كنند اين در حالي است كه 7/9% از پاسخ دهندگان احساس ضرورت كم براي اماكن مذهبي مي‌كنند. بررسي‌ها در منطقه 11 حاكي از آن است كه 9/46% پاسخ دهندگان گزينه متوسط و 5/24% پاسخ دهندگان احساس ضرورت خيلي زياد مي‌كنند اين در حالي است كه 2/8% از پاسخ دهندگان احساس ضرورت كم براي اماكن مذهبي مي‌كنند. همچنين بررسي‌ها در منطقه 22 همانطور كه در جدول ذيل آمده است نشان مي‌دهد كه 4/22% پاسخ دهندگان گزينه متوسط و 7/34% پاسخ دهندگان احساس ضرورت زياد مي‌كنند اين در حالي است كه 2/10% پاسخ دهندگان احساس ضرورتي كم براي اماكن مذهبي مي‌كنند.

 

 

جدول 6- وضعيت احساس ضرورت پاسخ دهندگان به وجود اماكن مذهبي در مناطق 2 و 5و 11 و 22

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 560, colspan: 4] منطقه دو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] وضعيت احساس ضرورت

[/TD]

[TD=width: 115] فراواني

[/TD]

[TD=width: 156] سهم

[/TD]

[TD=width: 132] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 115] 20

[/TD]

[TD=width: 156] 7/12%

[/TD]

[TD=width: 132] 7/12%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] زياد

[/TD]

[TD=width: 115] 52

[/TD]

[TD=width: 156] 9/32%

[/TD]

[TD=width: 132] 6/45%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] متوسط

[/TD]

[TD=width: 115] 58

[/TD]

[TD=width: 156] 7/36%

[/TD]

[TD=width: 132] 3/82%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] كم

[/TD]

[TD=width: 115] 28

[/TD]

[TD=width: 156] 7/17%

[/TD]

[TD=width: 132] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] مجموع

[/TD]

[TD=width: 115] 158

[/TD]

[TD=width: 156] 100%

[/TD]

[TD=width: 132]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 560, colspan: 4] منطقه پنج

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] وضعيت احساس ضرورت

[/TD]

[TD=width: 115] فراواني

[/TD]

[TD=width: 156] سهم

[/TD]

[TD=width: 132] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 115] 32

[/TD]

[TD=width: 156] 2/25%

[/TD]

[TD=width: 132] 2/25%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] زياد

[/TD]

[TD=width: 115] 40

[/TD]

[TD=width: 156] 5/31%

[/TD]

[TD=width: 132] 7/56%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] متوسط

[/TD]

[TD=width: 115] 44

[/TD]

[TD=width: 156] 6/34%

[/TD]

[TD=width: 132] 3/91%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] كم

[/TD]

[TD=width: 115] 11

[/TD]

[TD=width: 156] 7/8%

[/TD]

[TD=width: 132] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] مجموع

[/TD]

[TD=width: 115] 127

[/TD]

[TD=width: 156] 100%

[/TD]

[TD=width: 132]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 560, colspan: 4] منطقه يازده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] وضعيت احساس ضرورت

[/TD]

[TD=width: 115] فراواني

[/TD]

[TD=width: 156] سهم

[/TD]

[TD=width: 132] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 115] 12

[/TD]

[TD=width: 156] 5/24%

[/TD]

[TD=width: 132] 5/24%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] زياد

[/TD]

[TD=width: 115] 10

[/TD]

[TD=width: 156] 4/20%

[/TD]

[TD=width: 132] 9/44%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] متوسط

[/TD]

[TD=width: 115] 23

[/TD]

[TD=width: 156] 9/46%

[/TD]

[TD=width: 132] 8/91%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] كم

[/TD]

[TD=width: 115] 4

[/TD]

[TD=width: 156] 2/8%

[/TD]

[TD=width: 132] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] مجموع

[/TD]

[TD=width: 115] 49

[/TD]

[TD=width: 156] 100%

[/TD]

[TD=width: 132]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 560, colspan: 4] منطقه بيست و دو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] وضعيت احساس ضرورت

[/TD]

[TD=width: 115] فراواني

[/TD]

[TD=width: 156] سهم

[/TD]

[TD=width: 132] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 115] 16

[/TD]

[TD=width: 156] 7/32%

[/TD]

[TD=width: 132] 7/32%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] زياد

[/TD]

[TD=width: 115] 17

[/TD]

[TD=width: 156] 7/34%

[/TD]

[TD=width: 132] 3/67%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] متوسط

[/TD]

[TD=width: 115] 11

[/TD]

[TD=width: 156] 4/22%

[/TD]

[TD=width: 132] 8/89%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] كم

[/TD]

[TD=width: 115] 5

[/TD]

[TD=width: 156] 2/10%

[/TD]

[TD=width: 132] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 157] مجموع

[/TD]

[TD=width: 115] 49

[/TD]

[TD=width: 156] 100%

[/TD]

[TD=width: 132]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

به منظور سنجش ميزان نياز احساس شده از سوي پاسخ دهندگان به اماكن مذهبي و وجود اين اماكن در محله محل سكونت آنها، از آنها پرسيده شده است كه چه ميزان وجود اين اماكن را در محله خود ضروري مي‌دانند؟

به طور متوسط پاسخ دهندگان گزينه زياد را انتخاب كرده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد 7/51% از پاسخ دهندگان دو گزينه خيلي زياد را برگزيده‌اند. اين پاسخ نشان دهنده نيازي است كه ساكنين شهر تهران در خصوص دسترسي به اماكن مذهبي احساس مي‌كنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تنها 9/13% پاسخ دهندگان احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله خود، ننموده‌اند.

جدول 7- وضعيت احساس ضرورت پاسخ دهندگان به وجود امكان مذهبي در شهر تهران

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 143] وضعيت احساس ضرورت

[/TD]

[TD=width: 130] فراواني

[/TD]

[TD=width: 156] سهم

[/TD]

[TD=width: 132] درصد تجمعي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 143] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 130] 94

[/TD]

[TD=width: 156] 3/21%

[/TD]

[TD=width: 132] 3/21%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 143] زياد

[/TD]

[TD=width: 130] 139

[/TD]

[TD=width: 156] 3/30%

[/TD]

[TD=width: 132] 7/51%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 143] متوسط

[/TD]

[TD=width: 130] 153

[/TD]

[TD=width: 156] 4/34%

[/TD]

[TD=width: 132] 1/86%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 143] كم

[/TD]

[TD=width: 130] 62

[/TD]

[TD=width: 156] 9/13%

[/TD]

[TD=width: 132] 100%

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 143] مجموع

[/TD]

[TD=width: 130] 448

[/TD]

[TD=width: 156] 100%

[/TD]

[TD=width: 132]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

محاسبه ضريب همبستگي ميان مؤلفه‌هاي مختلف هويت مذهبي در مناطق مختلف

 

به منظور سنجش ميزان همبستگي ميان شاخص‌هاي بررسي هويت مذهبي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد است. همانطور كه در جدول زير گزارش شده است، در منطقه 2، حضور در مراسم مذهبي و همچنين حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي 87/0+ با يكديگر همبسته هستند. همچنين وجود همبستگي مثبت ميان مؤلفه‌هاي مختلف هويت مذهبي كه در پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است، تائيد شده است. بنابراين در صورتي كه افراد در مراسم مذهبي شركت نموده در اماكن مذهبي در صورت دسترسي حضور يابند، تمايل زيادي جهت حضور د راماكن مذهبي حتي در صورتي كه اين اماكن مذهبي دور باشند داشته باشند و احساس ضرورت در خصوص وجود اماكن مذهبي نمايند مي‌توان گفت كه عقايد و باورهاي مذهبي در آن منطقه غالب بوده است. به عبارت يگر مؤلفه‌هاي مذكور به عنوان معيارهاي جهت بررسي هويت مذهبي مطرح شده است.

 

 

جدول 8- بررسي وضعيت همبستگي ميان مولفه‌هاي مختلف هويت مذهبي در منطقه 2

[TABLE=align: center]

[TR]

[TD=width: 153] منطقه دو

[/TD]

[TD=width: 91] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 134] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 91] تمايل به حضور در اماكن

[/TD]

[TD=width: 147] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 153] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 91] 1

[/TD]

[TD=width: 134]

 

[/TD]

[TD=width: 91]

 

[/TD]

[TD=width: 147]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 153] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 91] **870/0

[/TD]

[TD=width: 134] 1

[/TD]

[TD=width: 91]

 

[/TD]

[TD=width: 147]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 153] تمايل به حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن

[/TD]

[TD=width: 91] **640/0

[/TD]

[TD=width: 134] **617/0

[/TD]

[TD=width: 91] 1

[/TD]

[TD=width: 147]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 153] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله

[/TD]

[TD=width: 91] **739/0

[/TD]

[TD=width: 134] **763/0

[/TD]

[TD=width: 91] **532/0

[/TD]

[TD=width: 147] 1

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

** تمامي ضرائب همبستي در سطح 99% معني‌دار مي‌باشد.

بررسي وضعيت همبستگي ميان مؤلفه‌هاي مختلف هويت مذهبي در منطقه 5 نشاندهنده آن است كه حضور در مراسم مذهبي مذهبي و همچنين حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي 72/0+ با يكديگر همبسته هستند. همچنين وجود وجود همبستگي مثبت ميان مؤلفه‌هاي مختلف هويت مذهبي كه در پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است، تائيد شده است. و اين همبستگي ها نشان دهنده اين است كه پاسخ دهندگان احساس ضرورت براي وجود اماكن مذهبي كرده و مي‌توان گفت كه عقايد و باورهاي مذهبي در آن منطقه غالب بوده است.

 

 

جدول9- بررسي وضعيت همبستگي ميان مولفه‌هاي مختلف هويت مذهبي در منطقه 5

[TABLE=width: 632]

[TR]

[TD=width: 139] منطقه پنج

[/TD]

[TD=width: 123] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 123] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 123] تمايل به حضور در اماكن

[/TD]

[TD=width: 123] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 139] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 123] 1

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 139] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 123] **726/0

[/TD]

[TD=width: 123] 1

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 139] تمايل به حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن

[/TD]

[TD=width: 123] **361/0

[/TD]

[TD=width: 123] **466/0

[/TD]

[TD=width: 123] 1

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 139] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله

[/TD]

[TD=width: 123] **591/0

[/TD]

[TD=width: 123] **656/0

[/TD]

[TD=width: 123] **542/0

[/TD]

[TD=width: 123] 1

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

** تمامي ضرائب همبستي در سطح 99% معني‌دار مي‌باشد.

 

به منظور سنجش ميزان همبستگي ميان شاخص‌هاي بررسي هويت مذهبي همانطور كه در جدول ذيل براي منطقه 11 گزارش شده است، حضور در مراسم مذهبي و همچنين حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي 81/0+ با يكديگر همبسته هستند. هچنين وجود همبستگي مثبت ميان مؤلفه‌هاي مختلف هويت مذهبي كه در پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است، تائيد شده است. بنابراين در صورتي كه افراد در مراسم مذهبي شركت نموده در اماكن مذهبي در صورت دسترسي حضور يابند، تمايل زيادي جهت حضور در اماكن مذهبي حتي در صورتي كه اين اماكن مذهبي دور باشند داشته باشند و احساس ضرورت در خصوص وجود اماكن مذهبي نمايند مي‌توان گفت كه عقايد و باورهاي مذهبي در آن منطقه غالب بوده است. به عبارت يگر مؤلفه‌هاي مذكور به عنوان معيارهاي جهت بررسي هويت مذهبي مطرح شده است.

 

 

جدول 10-بررسي وضعيت همبستگي ميان مولفه‌هاي مختلف هويت مذهبي در منطقه 11

[TABLE=width: 102%]

[TR]

[TD=width: 21%] منطقه يازده

[/TD]

[TD=width: 19%] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 19%] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 19%] تمايل به حضور در اماكن

[/TD]

[TD=width: 19%] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 21%] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 19%] 1

[/TD]

[TD=width: 19%]

 

[/TD]

[TD=width: 19%]

 

[/TD]

[TD=width: 19%]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 21%] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 19%] **818/0

[/TD]

[TD=width: 19%] 1

[/TD]

[TD=width: 19%]

 

[/TD]

[TD=width: 19%]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 21%] تمايل به حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن

[/TD]

[TD=width: 19%] **541/0

[/TD]

[TD=width: 19%] **423/0

[/TD]

[TD=width: 19%] 1

[/TD]

[TD=width: 19%]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 21%] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله

[/TD]

[TD=width: 19%] **533/0

[/TD]

[TD=width: 19%] **470/0

[/TD]

[TD=width: 19%] **392/0

[/TD]

[TD=width: 19%] 1

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

** تمامي ضرائب همبستي در سطح 99% معني‌دار مي‌باشد.

 

به منظور سنجش ميزان همبستگي ميان شاخص‌هاي بررسي هويت مذهبي همانطور كه در جدول ذيل براي منطقه 22 گزارش شده است، حضور در مراسم مذهبي و همچنين حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي 72/0+ با يكديگر همبسته هستند. هچنين وجود همبستگي مثبت ميان مؤلفه‌هاي مختلف هويت مذهبي كه در پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است، تائيد شده است. بنابراين در صورتي كه افراد در مراسم مذهبي شركت نموده در اماكن مذهبي در صورت دسترسي حضور يابند، تمايل زيادي جهت حضور در اماكن مذهبي حتي در صورتي كه اين اماكن مذهبي دور باشند داشته باشند و احساس ضرورت در خصوص وجود اماكن مذهبي نمايند مي‌توان گفت كه عقايد و باورهاي مذهبي در آن منطقه غالب بوده است. به عبارت يگر مؤلفه‌هاي مذكور به عنوان معيارهاي جهت بررسي هويت مذهبي مطرح شده است.

 

 

جدول 11- بررسي وضعيت همبستگي ميان مولفه‌هاي مختلف هويت مذهبي در منطقه 22

[TABLE=width: 632]

[TR]

[TD=width: 168] منطقه بيست و دو

[/TD]

[TD] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD] تمايل به حضور در اماكن

[/TD]

[TD] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 168] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD] 1

[/TD]

[TD]

 

[/TD]

[TD]

 

[/TD]

[TD]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 168] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD] **716/0

[/TD]

[TD] 1

[/TD]

[TD]

 

[/TD]

[TD]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 168] تمايل به حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن

[/TD]

[TD] **601/0

[/TD]

[TD] **758/0

[/TD]

[TD] 1

[/TD]

[TD]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 168] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله

[/TD]

[TD] **524/0

[/TD]

[TD] **469/0

[/TD]

[TD] **323/0

[/TD]

[TD] 1

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

** تمامي ضرائب همبستگي در سطح 99% معني‌دار مي‌باشد.

 

از مقايسه جداول بالا با هم در مي‌يابيم كه پاسخ دهندگان در مناطق مختلف بين حضور در مراسم مذهبي و همچنين حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي همبستگي بالايي برقرار بوده است و ساير همبستگي‌ها بين مؤلفه‌هاي مختلف مثبت بوده است كه اين نشان دهنده اين است كه پاسخ دهندگان در ساير مناطق عقايد و باورهاي مذهبي قوي در مناطق دارند و وجود براي اماكن مذهبي در آنها احساس مي‌شود.

لینک به دیدگاه

محاسبه ضريب همبستگي ميان مؤلفه‌هاي مختلف هويت مذهبي در شهر تهران

 

به منظور سنجش ميزان همبستگي ميان شاخص‌هاي براي هويت مذهبي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. همانطور كه در جدول ذيل گزارش شده است، حضور در مراسم مذهبي و همچنين حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي 82/0+ با يكديگر همبسته هستند. همچنين وجود همبستگي مثبت ميان مؤلفه‌هاي مختلف هويت مذهبي كه در پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است، تائيد شده است. بنابراين در صورتي كه افراد در مراسم مذهبي شركت نموده در اماكن مذهبي در صورت دسترسي حضور يابند، تمايل زيادي جهت حضور در اماكن مذهبي حتي در صورتي كه اماكن دور باشند، داشته باشند و احساس ضرورت در خصوص وجود اماكن مذهبي نمايند مي‌توان گفت كه عقايد و باورهاي مذهبي در آن منطقه غالب بوده است. به عبارت ديگر مؤلفه‌هاي مذكور به عنوان معيارهاي جهت بررسي هويت مذهبي مطرح شده است.

 

 

جدول 12- بررسي ضريب همبستگي ميان مؤلفه‌هاي مختلف هويت مذهبي در شهر تهران

[TABLE=width: 616]

[TR]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[TD=width: 123] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 123] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 123] تمايل به حضور در اماكن

[/TD]

[TD=width: 123] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 123] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 123] 1

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 123] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 123] **825/0

[/TD]

[TD=width: 123] 1

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 123] تمايل به حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن

[/TD]

[TD=width: 123] 542/0

[/TD]

[TD=width: 123] 567/0

[/TD]

[TD=width: 123] 1

[/TD]

[TD=width: 123]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 123] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محله

[/TD]

[TD=width: 123] 653/0

[/TD]

[TD=width: 123] 673/0

[/TD]

[TD=width: 123] 517/0

[/TD]

[TD=width: 123] 1

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

** تمامي ضرائب همبستگي در سطح 99% معني‌دار مي‌باشد.

 

 

 

 

بررسي امتيازهاي معيارهاي هويت مذهبي در مناطق 2، 5، 11، 22

 

به منظور تجميع و شاخص‌سازي مؤلفه‌هاي مذهبي، به گزينه هاي مختلف اجزاي هويت مذهبي امتياز داده شده است. به اين ترتيب كه براي پاسخ‌ها ، پُرسش اين كه آيا در مراسم مذهبي شامل اعياد و عزاداري‌ها شركت مي‌كنيد؟ گزينه بلي مستمر، 4 امتياز، بلي گاهي، 3 امتياز، به ندرت 2 امتياز و گزينه خير 1 امتياز داده شده است. حداكثر امتياز در منطقه 2، 158 پاسخگو گزينه بلي مستمر را انتخاب مي‌كردند، كه در اين صورت اين امتياز به صورت خواهد بود. جدول زير امتيازات بدست آمده براي هر يك از معيارهاي بررسي هويت مذهبي را نشان مي‌دهد.

 

 

جدول 13- بررسي امتيازهاي معيارهاي هويت مذهبي در منطقه 2

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 616, colspan: 7] منطقه دو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 65] بلي مستمر

[/TD]

[TD=width: 60] بلي گاهي

[/TD]

[TD=width: 54] به ندرت

[/TD]

[TD=width: 42] خير

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 168] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 65] 104

[/TD]

[TD=width: 60] 234

[/TD]

[TD=width: 54] 52

[/TD]

[TD=width: 42] 28

[/TD]

[TD=width: 48] 418

[/TD]

[TD=width: 168]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 65] بلي مستمر

[/TD]

[TD=width: 60] بلي گاهي

[/TD]

[TD=width: 54] به ندرت

[/TD]

[TD=width: 42] خير

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 168] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 65] 112

[/TD]

[TD=width: 60] 210

[/TD]

[TD=width: 54] 80

[/TD]

[TD=width: 42] 20

[/TD]

[TD=width: 48] 422

[/TD]

[TD=width: 168]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179] حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن

[/TD]

[TD=width: 65] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 60] زياد

[/TD]

[TD=width: 54] متوسط

[/TD]

[TD=width: 42] كم

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 168] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 65]

 

[/TD]

[TD=width: 60] 60

[/TD]

[TD=width: 54] 164

[/TD]

[TD=width: 42] 56

[/TD]

[TD=width: 48] 280

[/TD]

[TD=width: 168]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي

[/TD]

[TD=width: 65] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 60] زياد

[/TD]

[TD=width: 54] متوسط

[/TD]

[TD=width: 42] كم

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 168] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 65] 80

[/TD]

[TD=width: 60] 156

[/TD]

[TD=width: 54] 116

[/TD]

[TD=width: 42] 28

[/TD]

[TD=width: 48] 380

[/TD]

[TD=width: 168]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول 14- بررسي امتيازهاي معيارهاي هويت مذهبي در منطقه 5

 

[TABLE=width: 616]

[TR]

[TD=width: 616, colspan: 7] منطقه پنج

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 165] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 71] بلي مستمر

[/TD]

[TD=width: 67] بلي گاهي

[/TD]

[TD=width: 60] به ندرت

[/TD]

[TD=width: 48] خير

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 157] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71] 172

[/TD]

[TD=width: 67] 171

[/TD]

[TD=width: 60] 38

[/TD]

[TD=width: 48] 8

[/TD]

[TD=width: 48] 389

[/TD]

[TD=width: 157]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 165] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 71] بلي مستمر

[/TD]

[TD=width: 67] بلي گاهي

[/TD]

[TD=width: 60] به ندرت

[/TD]

[TD=width: 48] خير

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 157] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71] 164

[/TD]

[TD=width: 67] 180

[/TD]

[TD=width: 60] 40

[/TD]

[TD=width: 48] 6

[/TD]

[TD=width: 48] 390

[/TD]

[TD=width: 157]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 165] حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن

[/TD]

[TD=width: 71] زياد

[/TD]

[TD=width: 67] متوسط

[/TD]

[TD=width: 60] كم

[/TD]

[TD=width: 48]

 

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 157] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71] 72

[/TD]

[TD=width: 67] 134

[/TD]

[TD=width: 60] 36

[/TD]

[TD=width: 48]

 

[/TD]

[TD=width: 48] 242

[/TD]

[TD=width: 157]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 165] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي

[/TD]

[TD=width: 71] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 67] زياد

[/TD]

[TD=width: 60] متوسط

[/TD]

[TD=width: 48] كم

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 157] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71] 128

[/TD]

[TD=width: 67] 120

[/TD]

[TD=width: 60] 88

[/TD]

[TD=width: 48] 11

[/TD]

[TD=width: 48] 347

[/TD]

[TD=width: 157]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

جدول 15- بررسي امتيازهاي معيارهاي هويت مذهبي در منطقه 11

[TABLE=width: 629]

[TR]

[TD=width: 629, colspan: 7] منطقه يازده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 181] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 75] بلي مستمر

[/TD]

[TD=width: 66] بلي گاهي

[/TD]

[TD=width: 60] به ندرت

[/TD]

[TD=width: 42] خير

[/TD]

[TD=width: 42] جمع

[/TD]

[TD=width: 163] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 75] 48

[/TD]

[TD=width: 66] 72

[/TD]

[TD=width: 60] 20

[/TD]

[TD=width: 42] 3

[/TD]

[TD=width: 42] 143

[/TD]

[TD=width: 163]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 181] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 75] بلي مستمر

[/TD]

[TD=width: 66] بلي گاهي

[/TD]

[TD=width: 60] به ندرت

[/TD]

[TD=width: 42] خير

[/TD]

[TD=width: 42] جمع

[/TD]

[TD=width: 163] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 75] 52

[/TD]

[TD=width: 66] 75

[/TD]

[TD=width: 60] 18

[/TD]

[TD=width: 42] 2

[/TD]

[TD=width: 42] 147

[/TD]

[TD=width: 163]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 181] حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن

[/TD]

[TD=width: 75] زياد

[/TD]

[TD=width: 66] متوسط

[/TD]

[TD=width: 60] كم

[/TD]

[TD=width: 42]

 

[/TD]

[TD=width: 42] جمع

[/TD]

[TD=width: 163] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 75] 54

[/TD]

[TD=width: 66] 48

[/TD]

[TD=width: 60] 7

[/TD]

[TD=width: 42]

 

[/TD]

[TD=width: 42] 109

[/TD]

[TD=width: 163]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 181] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي

[/TD]

[TD=width: 75] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 66] زياد

[/TD]

[TD=width: 60] متوسط

[/TD]

[TD=width: 42] كم

[/TD]

[TD=width: 42] جمع

[/TD]

[TD=width: 163] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 75] 48

[/TD]

[TD=width: 66] 30

[/TD]

[TD=width: 60] 46

[/TD]

[TD=width: 42] 4

[/TD]

[TD=width: 42] 128

[/TD]

[TD=width: 163]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

در منطقه 22 هم گزينه بلي مستمر، 4 امتياز، بلي گاهي، 3 امتياز، به ندرت 2 امتياز و گزينه خير 1 امتياز داده شده است. حداكثر امتياز در منطقه 22، 49 پاسخگو گزينه بلي مستمر را انتخاب مي‌كردند، كه در اين صورت اين امتياز به صورت خواهد بود. جدول زير امتيازات بدست آمده براي هر يك از معيارهاي بررسي هويت مذهبي را نشان مي‌دهد.

جدول 16- بررسي امتيازهاي معيارهاي هويت مذهبي در منطقه 22

[TABLE=width: 637]

[TR]

[TD=width: 637, colspan: 7] منطقه بيست و دو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 181] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 75] بلي مستمر

[/TD]

[TD=width: 69] بلي گاهي

[/TD]

[TD=width: 54] به ندرت

[/TD]

[TD=width: 42] خير

[/TD]

[TD=width: 54] جمع

[/TD]

[TD=width: 163] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 75] 68

[/TD]

[TD=width: 69] 72

[/TD]

[TD=width: 54] 10

[/TD]

[TD=width: 42] 3

[/TD]

[TD=width: 54] 153

[/TD]

[TD=width: 163]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 181] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 75] بلي مستمر

[/TD]

[TD=width: 69] بلي گاهي

[/TD]

[TD=width: 54] به ندرت

[/TD]

[TD=width: 42] خير

[/TD]

[TD=width: 54] جمع

[/TD]

[TD=width: 163] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 75] 60

[/TD]

[TD=width: 69] 75

[/TD]

[TD=width: 54] 14

[/TD]

[TD=width: 42] 2

[/TD]

[TD=width: 54] 151

[/TD]

[TD=width: 163]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 181] حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن

[/TD]

[TD=width: 75] زياد

[/TD]

[TD=width: 69] متوسط

[/TD]

[TD=width: 54] كم

[/TD]

[TD=width: 42]

 

[/TD]

[TD=width: 54] جمع

[/TD]

[TD=width: 163] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 75] 33

[/TD]

[TD=width: 69] 56

[/TD]

[TD=width: 54] 10

[/TD]

[TD=width: 42]

 

[/TD]

[TD=width: 54] 99

[/TD]

[TD=width: 163]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 181] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي

[/TD]

[TD=width: 75] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 69] زياد

[/TD]

[TD=width: 54] متوسط

[/TD]

[TD=width: 42] كم

[/TD]

[TD=width: 54] جمع

[/TD]

[TD=width: 163] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 75] 64

[/TD]

[TD=width: 69] 51

[/TD]

[TD=width: 54] 22

[/TD]

[TD=width: 42] 5

[/TD]

[TD=width: 54] 142

[/TD]

[TD=width: 163]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

هرچه نسبت امتياز به حداكثر امتياز به يك نزديك تر باشد نشاندهنده شدت هويت مذهبي است. بنابراين مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه به طور متوسط هر يك از مناطق از هويت مذهبي نسبتاً بالايي برخوردار است. بررسي گزينه‌هاي مختلف هويت مذهبي نشان مي‌دهد كه حضور در اماكن مذهبي مطرح بوده است. گرچه اين معيار اختلاف اندكي با ساير معيارها داشته است.

لینک به دیدگاه

بررسي معيارهاي هويت مذهبي در شهر تهران

 

به منظور تجميع و شاخص سازي مؤلفه‌هاي مذهبي، به گزينه‌هاي مختلف اجزاي هويت مذهبي امتياز داده شده است. به اين ترتيب كه براي پاسخ‌ها، پُرسش اين كه آيا در مراسم مذهبي شامل اعياد و عزاداري‌ها شركت مي‌كنيد؟ گزينه بلي مستمر، 4 امتياز، بلي گاهي، 1 امتياز، به ندرت 2 امتياز و گزينه خير 1 امتياز داده شده است. حداكثر امتياز اين سؤال در صورتي بود كه تمام 448 پاسخگو گزينه بلي مستمر را انتخاب مي‌كردند، كه در اين صورت اين امتياز به صورت 179= 4 × 448 خواهد بود. جدول زير امتيازات بدست آمده براي هر يك از معيارهاي بررسي هويت مذهبي را نشان مي‌دهد.

 

 

جدول 17- بررسي امتيازهاي معيارهاي هويت مذهبي در شهر تهران

[TABLE=width: 627]

[TR]

[TD=width: 172] شركت در مراسم مذهبي

[/TD]

[TD=width: 70] بلي مستمر

[/TD]

[TD=width: 64] بلي گاهي

[/TD]

[TD=width: 54] به ندرت

[/TD]

[TD=width: 42] خير

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 177] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 70] 440

[/TD]

[TD=width: 64] 651

[/TD]

[TD=width: 54] 130

[/TD]

[TD=width: 42] 56

[/TD]

[TD=width: 48] 1277

[/TD]

[TD=width: 177]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 172] حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي

[/TD]

[TD=width: 70] بلي مستمر

[/TD]

[TD=width: 64] بلي گاهي

[/TD]

[TD=width: 54] به ندرت

[/TD]

[TD=width: 42] خير

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 177] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 70] 448

[/TD]

[TD=width: 64] 627

[/TD]

[TD=width: 54] 172

[/TD]

[TD=width: 42] 41

[/TD]

[TD=width: 48] 1288

[/TD]

[TD=width: 177]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 172] حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن

[/TD]

[TD=width: 70] زياد

[/TD]

[TD=width: 64] متوسط

[/TD]

[TD=width: 54] كم

[/TD]

[TD=width: 42]

 

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 177] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 70] 276

[/TD]

[TD=width: 64] 454

[/TD]

[TD=width: 54] 129

[/TD]

[TD=width: 42]

 

[/TD]

[TD=width: 48] 859

[/TD]

[TD=width: 177]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 172] احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي

[/TD]

[TD=width: 70] خيلي زياد

[/TD]

[TD=width: 64] زياد

[/TD]

[TD=width: 54] متوسط

[/TD]

[TD=width: 42] كم

[/TD]

[TD=width: 48] جمع

[/TD]

[TD=width: 177] نسبت امتياز به حداكثر امتياز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 70] 380

[/TD]

[TD=width: 64] 405

[/TD]

[TD=width: 54] 306

[/TD]

[TD=width: 42] 65

[/TD]

[TD=width: 48] 1156

[/TD]

[TD=width: 177]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

بررسي متوسط امتيازهاي كسب شده توسط معيارهاي هويت مذهبي شهر تهران نشان مي‌دهد كه اين ميزان برابر 68/0 محاسبه شده است. هرچه اين ميزان به عدد يك نزديك‌تر باشد نشان دهنده شدت هويت مذهبي است. بنابراين مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه به طور متوسط شهر تهران عليرغم اين كه بيش از جمعيت خود را از متولدين ساير شهرها تشكيل داده است اما از هويت مذهبي نسبتاً بالايي برخوردار است. بررسي گزينه‌هاي مختلف هويت مذهبي نشان مي‌دهد كه حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي به عنوان اثرگذارترين معيار هويت مذهبي مطرح بوده است. اگر چه اين معيار اختلاف اندكي، با ساير معيارها داشته است.

 

به منظور شاخص‌سازي و كمي سازي هويت مذهبي از چهار پرسش شركت در مراسم مذهبي، حضور در اماكن مذهبي در صورت دسترسي و تمايل به حضور در اماكن مذهبي در صورت دور بودن و احساس ضرورت جهت وجود اماكن مذهبي در محل استفاده شده است. به به هر يك از گزينه‌هاي پاسخ ارائه شده به چهار سؤال فوق به گونه‌اي امتياز داده مي‌شود كه امتياز بيشتر نشان‌دهنده وضعيت هويت مذهبي نامناسب است. به عنوان مثال گزينه بلي، مستمر در شركت در مراسم امتياز 4 خواهد داشت. پس از كمي‌سازي پاسخ ارائه شده به هر يك از سؤالات، اين پاسخ‌ها با استفاده از رابطه زير به يك متغير نرمال استاندارد تبديل شده است.

 

 

كه در آن ، ميانگين پاسخ‌هاي ارائه شده و نشان دهنده انحراف معيار پاسخ‌هاي ارائه شده است. بنابراين براي هر يك از پرسش‌هاي چهارگانه و براي هر پاسخ يك متغير نرمال استاندارد بر اساس رابطه بالا استخراج شده است. سپس شاخص وضعيت هويت مذهبي با استفاده از رابطه زير استخراج شده است.

 

 

كه در آن شاخص وضعيت مذهبي است كه مقدار بيشتر آن نشان‌دهنده وضعيت مذهبي بد است. متوسط شاخص وضعيت مذهبي محاسبه شده براي منطقه دو برابر 37/0، و انحراف معيار 302/0 مي‌باشد در منطقه 5، متوسط شاخص وضعيت مذهبي برابر 18/0 و انحراف معيار 81/0 مي‌باشد. در منطقه 11، متوسط شاخص وضعيت مذهبي برابر 36/0 و انحراف معيار 28/0 مي‌باشد و در منطقه 22 متوسط شاخص وضعيت مذهبي برابر 57/0 و انحراف معيار 5762/0 مي‌باشد.

و براي بررسي شاخص مذهبي در شهر تهران هم مانند بالا عمل كرده كه بررسي‌هاي بدست آمده به صورت زير است.متوسط شاخت وضعيت مذهبي 25/0 و انحراف معيار آن برابر 17/0 مي‌باشد.

لینک به دیدگاه

بررسی رابطه هويت مذهبی و هويت کالبدی

 

به منظور بررسي اين فرضيه بعد از بدست آوردن شاخص هويت مذهبي، شاخص موقعيت قرارگيري و شاخص وضعيت فيزيكي و وضعيت همبستگی ميان آن‌ها بررسی می شود.

انتظار مي‌رود با بهتر شدن موقعيت قرارگيري ساختمان‌ها، وضعيت فيزيكي آن‌ها نيز بهتر و هويت مذهبي كمتر شود.

 

در منطقه دو مطابق انتظار، با بهتر شدن موقعيت قرارگيري (دسترسي به مراكز فرهنگي و اداري) خصوصيات فيزيكي بنا (نماي ساختمان) نيز بهتر بهتر شده است.

و همان طور كه انتظار مي‌رفت با مدرن شدن نماي ساختمان هويت مذهبي در اين منطقه كم رنگ شده است. همچنين بين « وضعيت فيزيكي ساختمان» و « نماي ساختمان» رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

 

 

جدول 18- همبستگي خطي ميان خصوصيات فيزيكي بنا و موقعيت قرارگيري و هويت مذهبي در منطقه 2

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=width: 12%] وضعيت فيزيكي

[/TD]

[TD=width: 17%] نماي ساختمان

[/TD]

[TD=width: 14%] نظافت و فضاي سبز

[/TD]

[TD=width: 22%] دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي

[/TD]

[TD=width: 14%] هويت مذهبي

[/TD]

[TD=width: 18%][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 12%][/TD]

[TD=width: 17%][/TD]

[TD=width: 14%][/TD]

[TD=width: 22%][/TD]

[TD=width: 14%]

1

[/TD]

[TD=width: 18%] هويت مذهبي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 12%][/TD]

[TD=width: 17%][/TD]

[TD=width: 14%][/TD]

[TD=width: 22%]

1

[/TD]

[TD=width: 14%]

0.068

[/TD]

[TD=width: 18%] دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 12%][/TD]

[TD=width: 17%][/TD]

[TD=width: 14%]

1

[/TD]

[TD=width: 22%]

0.1-

[/TD]

[TD=width: 14%]

0.013

[/TD]

[TD=width: 18%] نظافت و فضاي سبز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 12%][/TD]

[TD=width: 17%]

1

[/TD]

[TD=width: 14%]

0.101-

[/TD]

[TD=width: 22%]

**0.275

[/TD]

[TD=width: 14%]

*0.168-

[/TD]

[TD=width: 18%] نماي ساختمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 12%]

1

[/TD]

[TD=width: 17%]

*0.168

[/TD]

[TD=width: 14%]

0.009

[/TD]

[TD=width: 22%]

0.063

[/TD]

[TD=width: 14%]

0.97-

[/TD]

[TD=width: 18%] وضعيت فيزيكي

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

** در سطح 99% معني دار است.

* در سطح 95% معني دار است.

 

 

روابط موجود در منطقه پنج از اين قرار است كه بين نماي ساختمان و وضعيت نظافت و فضاي سبز محوطه ساختمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. كه اين دقيقاً مطابق انتظار است، زيرا هرچه به طرف بالا شهر حركت مي‌كنيم انتظار مي‌رود كه نماي ساختمان و وضعيت نظافت و فضاي سبز محل بهتر شود. بين « نماي ساختمان» و « وضعيت فيزيكي ساختمان‌» رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

 

 

جدول 19- همبستگي خطي ميان خصوصيات فيزيكي بنا و موقعيت قرارگيري و هويت مذهبي در منطقه 5

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=width: 14%] وضعيت فيزيكي

[/TD]

[TD=width: 13%] نماي ساختمان

[/TD]

[TD=width: 15%] نظافت و فضاي سبز

[/TD]

[TD=width: 20%] دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي

[/TD]

[TD=width: 15%] هويت مذهبي

[/TD]

[TD=width: 20%][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 14%][/TD]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 15%][/TD]

[TD=width: 20%][/TD]

[TD=width: 15%]

1

[/TD]

[TD=width: 20%] هويت مذهبي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 14%][/TD]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 15%][/TD]

[TD=width: 20%]

1

[/TD]

[TD=width: 15%]

0.069-

[/TD]

[TD=width: 20%] دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 14%][/TD]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 15%]

1

[/TD]

[TD=width: 20%]

0.01-

[/TD]

[TD=width: 15%]

0.107

[/TD]

[TD=width: 20%] نظافت و فضاي سبز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 14%][/TD]

[TD=width: 13%]

1

[/TD]

[TD=width: 15%]

*0.209

[/TD]

[TD=width: 20%]

0.055

[/TD]

[TD=width: 15%]

0.021

[/TD]

[TD=width: 20%] نماي ساختمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 14%]

1

[/TD]

[TD=width: 13%]

**0.427

[/TD]

[TD=width: 15%]

0.016-

[/TD]

[TD=width: 20%]

0.024

[/TD]

[TD=width: 15%]

0.051

[/TD]

[TD=width: 20%] وضعيت فيزيكي

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

** در سطح 99% معني دار است.

* در سطح 95% معني دار است.

 

 

تنها رابطه معني دار در منطقه يازده، رابطه بين « نماي ساختمان» و « نظافت و فضاي سبز محله» است كه اين رابطه مثبت است.

 

 

جدول 20- همبستگي خطي ميان خصوصيات فيزيكي بنا و موقعيت قرارگيري و هويت مذهبي در منطقه 11

[TABLE=width: 104%]

[TR]

[TD=width: 11%] وضعيت فيزيكي

[/TD]

[TD=width: 12%] نماي ساختمان

[/TD]

[TD=width: 16%] نظافت و فضاي سبز

[/TD]

[TD=width: 19%] دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي

[/TD]

[TD=width: 17%] هويت مذهبي

[/TD]

[TD=width: 21%][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 11%][/TD]

[TD=width: 12%][/TD]

[TD=width: 16%][/TD]

[TD=width: 19%][/TD]

[TD=width: 17%]

1

[/TD]

[TD=width: 21%] هويت مذهبي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 11%][/TD]

[TD=width: 12%][/TD]

[TD=width: 16%][/TD]

[TD=width: 19%]

1

[/TD]

[TD=width: 17%]

0.019

[/TD]

[TD=width: 21%] دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 11%][/TD]

[TD=width: 12%][/TD]

[TD=width: 16%]

1

[/TD]

[TD=width: 19%]

0.302

[/TD]

[TD=width: 17%]

0.053-

[/TD]

[TD=width: 21%] نظافت و فضاي سبز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 11%][/TD]

[TD=width: 12%]

1

[/TD]

[TD=width: 16%]

0.067*

[/TD]

[TD=width: 19%]

0.04

[/TD]

[TD=width: 17%]

0.41-

[/TD]

[TD=width: 21%] نماي ساختمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 11%]

1

[/TD]

[TD=width: 12%]

0.044

[/TD]

[TD=width: 16%]

0.011-

[/TD]

[TD=width: 19%]

0.019-

[/TD]

[TD=width: 17%]

0.17

[/TD]

[TD=width: 21%]

وضعيت فيزيكي

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

** در سطح 99% معني دار است.

* در سطح 95% معني دار است.

 

در منطقه بيست و دو، بين « هويت مذهبي» با « دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي» و « نماي ساختمان» رابطه معني دار و مثبتي برقرار است. همچنين بين « دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي» با « نماي ساختمان» و « وضعيت فيزيكي ساختمان» رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد.

 

 

جدول 21- همبستگي خطي ميان خصوصيات فيزيكي بنا و موقعيت قرارگيري و هويت مذهبي در منطقه 22

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=width: 13%] وضعيت فيزيكي

[/TD]

[TD=width: 13%] نماي ساختمان

[/TD]

[TD=width: 15%] نظافت و فضاي سبز

[/TD]

[TD=width: 21%] دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي

[/TD]

[TD=width: 15%] هويت مذهبي

[/TD]

[TD=width: 19%][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 15%][/TD]

[TD=width: 21%][/TD]

[TD=width: 15%]

1

[/TD]

[TD=width: 19%] هويت مذهبي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 15%][/TD]

[TD=width: 21%]

1

[/TD]

[TD=width: 15%]

**0.430

[/TD]

[TD=width: 19%] دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 15%]

1

[/TD]

[TD=width: 21%]

0.165

[/TD]

[TD=width: 15%]

0.039-

[/TD]

[TD=width: 19%] نظافت و فضاي سبز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 13%]

1

[/TD]

[TD=width: 15%]

0.039-

[/TD]

[TD=width: 21%]

**0.430

[/TD]

[TD=width: 15%]

**1

[/TD]

[TD=width: 19%] نماي ساختمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 13%]

1

[/TD]

[TD=width: 13%]

0.116

[/TD]

[TD=width: 15%]

0.065

[/TD]

[TD=width: 21%]

*0.327

[/TD]

[TD=width: 15%]

0.116

[/TD]

[TD=width: 19%] وضعيت فيزيكي

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

** در سطح 99% معني دار است.

* در سطح 95% معني دار است.

 

در كل شهر تهران بين « دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي» و « هويت مذهبي» رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين بين « نماي ساختمان» و «وضعيت فيزيكي ساختمان» رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

 

 

جدول 22- همبستگي خطي ميان خصوصيات فيزيكي بنا و موقعيت قرارگيري و هويت مذهبي در سطح شهر تهران

[TABLE=width: 102%]

[TR]

[TD=width: 13%] وضعيت فيزيكي

[/TD]

[TD=width: 15%] نماي ساختمان

[/TD]

[TD=width: 14%] نظافت و فضاي سبز

[/TD]

[TD=width: 20%] دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي

[/TD]

[TD=width: 14%] هويت مذهبي

[/TD]

[TD=width: 21%][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 15%][/TD]

[TD=width: 14%][/TD]

[TD=width: 20%][/TD]

[TD=width: 14%]

1

[/TD]

[TD=width: 21%] هويت مذهبي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 15%][/TD]

[TD=width: 14%][/TD]

[TD=width: 20%]

1

[/TD]

[TD=width: 14%]

**0.160

[/TD]

[TD=width: 21%] دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 15%][/TD]

[TD=width: 14%]

1

[/TD]

[TD=width: 20%]

0.091

[/TD]

[TD=width: 14%]

0.06

[/TD]

[TD=width: 21%] نظافت و فضاي سبز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 13%][/TD]

[TD=width: 15%]

1

[/TD]

[TD=width: 14%]

92

[/TD]

[TD=width: 20%]

0.01

[/TD]

[TD=width: 14%]

0.052-

[/TD]

[TD=width: 21%] نماي ساختمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 13%]

1

[/TD]

[TD=width: 15%]

**0.253

[/TD]

[TD=width: 14%]

0.041

[/TD]

[TD=width: 20%]

0.067

[/TD]

[TD=width: 14%]

0.019

[/TD]

[TD=width: 21%] وضعيت فيزيكي

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

** در سطح 99% معني دار است.

* در سطح 95% معني دار است.

لینک به دیدگاه

جمع بندی و پيشنهادات

 

 

در مورد سن ساکنان مناطق منتخب شهر تهران، 87% پاسخ دهندگان در منطقه 22 کمتر از 38 سال سن داشته‌اند. در حالي که در منطقه 5 تنها 63% پاسخ‌دهندگان کمتر از 38 سال سن داشته‌اند. براي شهر تهران نيز 5/68% از پاسخ‌دهندگان کمتر از 38 سال سن داشته‌اند.

همچنين بررسي نشان داده است که 7/87% از پاسخ‌دهندگان در منطقه 11 تحصيلات فوق ديپلم و پائين‌تر داشته‌اند. به عبارتي ديگر در بين مناطق منتخب ساکنان منطقه 11 کمترين ميزان تحصيلات را داشته اند. اين در حالي است که منطقه 22 با دارا بودن 3/16% افراد با تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر، در مقايسه با ساير مناطق منتخب، ساکنين با تحصيلات بالاتر را در خود جاي داده‌اند. در مجموع 8/9% ساکنين شهر تهران تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر اشته‌اند.

بررسي وضعيت محل تولد نيز نشان مي‌دهد که در ميان مناطق منتخب مناطق پنج .و يازده با 63% بيشترين متولد شهر تهران را در خود جاي داده‌اند. در حالي که منطقه 22 با 59% کمترين ميزان متولد شهر تهران را داشته است. به طور متوسط در شهر تهران 37% پاسخ دهندگان عليرغم سکونت در شهر تهران متولد اين شهر نبوده‌اند. يکي از اشکال هويت که تاثير بسياري بر رفتار و نگرش افراد داشته و همچنين ساير اشکال هويت را متاثر مي‌سازد، هويت مذهبي ساکنين يک منطقه است. بررسي نشان داده که 7/17% ساکنين منطقه 2، اصلاً در مراسمات مذهبي شرکت نمي‌کنند. اين در حالي است که 33% ساکنين منطقه 5 و 35% ساکنين منطقه 22 به طور مستمر در مراسم مذهبي شرکت دارند. اين در حالي است که به طور متوسط در شهر تهران 73% از پاسخ دهندگان به طور مستمر يا گهگاهي در مراسمات مذهبي شرکت مي‌کنند.

در خصوص حضور در اماکن مذهبي در صورت دسترسي تنها 17% از ساکنان منطقه 2 به طور مستمر در اين اماکن حضور مي‌يابند. اين در حالي است که 32% ساکنان منطقه پنج و 22 به طور مستمر در اين اماکن حضور مي‌يايند. به طور متوسط در شهر تهران، 71% ساکنين در صورت دسترسي به اماکن مذهبي به صورت مستمر يا گهگاهي در اماکن مذهبي حضور مي‌يابند.

به منظور سنجش ميزان تمايل و علاقمندي افراد به حضور در اماکن مذهبي در صورت دور بودن از آن ها پرسيده شد که چه ميزان نسبت به حضور در اماکن مذهبي در صورت دور بودن تمايل دارند، بررسي‌ها نشان مي‌دهد که 36% ساکنان منطقه 11 و 22% ساکنان منطقه 22 تمايل زيادي جهت حضور در اماکن مذهبي حتي در صورت دور بودن از اين اماکن دارند. اين در حالي است که ساکنان منطقه 2 با 4/35% کمترين ميزان تمايل را نسبت به حضور در اماکن مذهبي اظهار کرده‌اند. به طور متوسط در شهر تهران 4/71% از ساکنان تمايل متوسط و زياد جهت حضور در اماکن مذهبي حتي در صورت دور بودن را ابراز کرده‌اند.

در ميان مناطق منتخب ساکنان منطقه 2 با 7/17% احساس ضرورت کمي جهت وجود اماکن مذهبي احساس مي‌کنند. اين در حالي است که ساکنان منطقه 11 بيشترين احساس ضرورت نسبت به وجود اماکن مذهبي را دارند. بررسي‌ها نشان داده است که در مجموع 1/86% پاسخ دهندگان در شهر تهران نسبت به وجود اماکن مذهبي در شهر احساس ضرورت متوسط و بالاتر داشته‌اند.

بررسي وضعيت هويت مذهبي روي‌هم رفته نشان مي‌دهد که منطقه 2 داراي ميزان هويت مذهبي کمتري و مناطق 22 و يازده داراي هويت مذهبي بيشتري در ميان مناطق منتخب داشته‌اند.

در منطقه دو با بهتر شدن موقعيت قرارگيري (دسترسي به مراكز فرهنگي و اداري) خصوصيات فيزيكي بنا نيز بهتر بهتر شده است. و همان طور كه انتظار مي‌رفت با مدرن شدن نماي ساختمان، هويت مذهبي در اين منطقه كم رنگ شده است. همچنين بين « وضعيت فيزيكي ساختمان» و « نماي ساختمان» رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

در منطقه پنج بين نماي ساختمان و وضعيت نظافت و فضاي سبز محوطه ساختمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين بين « نماي ساختمان» و « وضعيت فيزيكي ساختمان‌» رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. اما ميان هويت مذهبي در اين منطقه و خصوصيات فيزيکي و يا موقعيت قرار گيري آن رابطه معني‌داري تائيد نشده است.

براساس بررسي‌هاي به عمل آمده وجود رابطه ميان هويت مذهبي و خصوصيات فيزيکي و يا موقعيت قرارگيري آن در منطقه 11، رابطه معني‌داري تائيد نشده است.

در منطقه بيست و دو، بين « هويت مذهبي» با « دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي» و « نماي ساختمان» رابطه معني دار و مثبتي برقرار است. همچنين بين « دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي» با « نماي ساختمان» و « وضعيت فيزيكي ساختمان» رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد.

در شهر تهران نيز وجود رابطه مثبت و معني داري ميان متغيرهاي « دسترسي به مراكز اداري و فرهنگي» و « هويت مذهبي» تائيد شده است. همچنين بين « نماي ساختمان» و «وضعيت فيزيكي ساختمان» رابطه مثبت و معني داري وجود داشته است.

اگر چه منطقه يازده داراي هويت مذهبي قوي تري در مقايسه با ساير مناطق منتخب بوده است ،اما با توجه به چالشهاي پيش روي ساکنان اين منطفه نظير بالا بودن عمر ساختمان ها ،کم بودن مقاومت بنا ،کم بودن فضاي سبز وکمترين رضايت از نظافت محله ،دسترسي کم به مراکز فرهنگي اين منطقه دچار نوعي آنارشيست در خصوص وضعيت فيزيکي بنا و موقعيت قرارگيري شده است .بررسي ها نشان مي دهد ساکنان منطقه يازده بيشترين مراکز مذهبي را در اختيار داشته ،اما با توجه به غلبه هويت مذهبي در اين منطقه همچنان احساس ضرورت زيادي نسبت به اين امکن دارند.وجود اين مراکز و معماري حاکم بر آنها سبب شده است تا نماهاي مدرن مفهوم چنداني براي ساکنان پيدا نکنند. از اين رو پيشنهاد می شود:

1. اگرچه معماران جهت بروز هويت فرهنگي از طريق معماري راهکارهاي مختلفي دارند، اما وجود وحدت نظر و رويه جهت ارتقاء هويت کالبدي شهرها بايستي مورد توجه قرار گيرد.

2. اگرچه معماري در پاسخ به تغييرات تکنولوژي و فرهنگي در حال دگرگوني است. اما مي‌توان اين تحولات را به شکلي مديريت کرد که خرده‌ فرهنگ‌ها حفظ و سنت‌ها نيز تقويت گردند. وجود وحدت در عين کثرت يکي از ابزارهايي است که جاذبه‌هاي بسياري براي معماري بومي به همراه خواهد داشت.

3. هويت ديني به سبب ماهيت و محتواي آن، نقش تعيين کننده در زندگي جوانان داراست و اشکال مختلف زندگي آنان را متاثر مي‌سازد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود تا اين شکل از هويت و راهکارهاي تقويت آن در سياستگذاري‌ها لحاظ شود.

4. با توجه به اينکه 76% مردم تهران داراي هويت مذهبي بالا بوده اند و از سويي ديگر دسترسي به مراکز مذهبي و فرهنگي تاثير مثبت بر اين هويت داشته است، مي توان انتظار داشت که اين نياز همچنان ادامه دارد و اين خلاء سبب شده است تا رابطه‌ي مثبت و معني دار شکل گيرد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود که دسترسي به اماکن فرهنگي مذهبي البته با حفظ هويت هاي فرهنگي و مذهبي موجود در هر منطقه، گسترش يابد. همچنين ايجاد مراکز فرهنگي و مذهبي ضمن بهبود دسترسي، سبب تاثيرگذاري بر هويت مذهبي شده و اثرات مثبت بر آن خواهد داشت. و مورد تکميلي آن که خصوصيات فيزيکي بنا به گونه اي بايستي پيش بيني و طراحي شود که در تقويت هويت فرهنگي و مذهبي تاثير به سزايي داشته باشد.

 

 

 

منابعو مآخذ:

 

1. بمانیان، محمد رضا و پورجعفر،محمدرضا و احمدی،فریال و صادقی،علی رضا (1389). بازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدسی در معماری مساجد شیعی. نشریه: فلسفه، کلام و عرفان ( شیعه شناسی ) شماره 30 صص 37-70.

2. پاکزاد، جهانشاه و عبدالرضا همايون (1383). زيبايي شناسی در معماری. نوشته يورگ گروتر. انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی.

3. تقی زاده، کتايون (1387) . طراحی عملکردی در مهندسی سازه و تاثير آن بر طراحی معماری . نشريه هنرهای زيبا. شماره 34. صص 59-69.

4. جوانی، حجت اله (1384). هويت دينی يا هويت‌های دينی. نشريه اسلام پژوهي. شماره 1. صص 135-154.

5. حاجياني، ابراهيم،(1379). تحليل جامعه شناختي هويت ملي در ايران و طرح چند فرضيه، فصلنامه مطالعه ملي سال دوم، شماره 5، صص193 – 228.

6. حجت، عيسی (1384). هويت انسان ساز انسان هويت پرداز. نشريه هنرهای زيبا. شماره 24.

7. سفيری، خديجه و معصومه غفوری (1388). بررسي هويت ديني و ملي جوانان شهر تهران با تاکيد بر تاثير خانواده. نشريه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه. شماره2 . صص 1-27.

8. قطبی، علی اکبر (1386). مفهوم هويت و معماری امروز ايران. نشريه آينه خيال. شماره 10. صص 78-83.

9. کلانتری، عبدالحسين و جليل عزيزی، سيد سعيد زاهد زاهدانی (1388). هویت دینی و جوانان (نمونه آماری، جوانان شهر شیراز). نشريه تحقيقات فرهنگی ايران. شماره 2.

 

10. Abel, chris(2000) architecture and identity : responses to cultural and technological change. Architecture press. 270 pages.

 

منبع: سازمان زیباسازی

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...