رفتن به مطلب

مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق


Mehdi.Aref

ارسال های توصیه شده

تصمیم دارم تو این تاپیک لینک دانلود رایگان مقالات بیست و پنجمین کنفرانس برق رو در اختیار دوستان قرار بدم.امیدوارم دوستان بتونند از این مقالات بتوانند به خوبی در جهت ارتقای علمی خود استفاده کنند.

درصورتیکه مقاله ای دیگه ای از این کنفرانس را مدنظر دارید تو همین تاپیک درخواست کنید تا در صورت امکان براتون بذارم

عناوین مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

 

 

 1. ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری

 2. بهبود عملکرد جبرانساز SVC برای میراسازی مدهای نوسانی بین ناحیه ای با استفاده از سیگنال های گسترده

 3. بهینه سازی هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان به وسیله الگوریتم NSGA-II

 4. شناسایی مدهای نوسانی سیستم های قدرت براساس اندازه گیری های بهنگام با استفاده از تحلیل پرونی

 5. برنامه ریزی واکنش بار ونیروگاهها برای تامین ظرفیت ذخیره براساس روش احتمالاتی

 6. مكانيزمهاي ظرفيت در بازار برق ايران و ديگر كشورها

 7. ارزیابی وضعیت فنداسیون دکل 230 کیلو ولت عبور از دریا واقع درتنگه پل لافت با استفاده از آزمون های غیرمخرب

 8. تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم درسیستمهای قدرت

 9. ارزیابی تاثیرخطوط HVDC برکاهش هزینه تولید توان وتلفات شبکه به کمک مطالعات پخش بار بهینه ESDC

 10. پخش باربهینه بااستفاده از کنترل کننده انتقال توان ترکیبی

 11. ساخت دستگاه انتقال انرژی بدون سیم و آنالیز حساسیت روی پارامترهای آن

 12. بررسی عملکرد اخذ تولید راکتیو در نیروگاه کرخه و خسارات وارده

 13. روشی نوین در طراحی پایدارکننده های دینامیکی سیستم قدرت

 14. برنامه ریزی بهره برداری بهینه ازمنابع تولید بادی تلمبه ذخیره ای درسیستم قدرت تجدید ساختارشده با استفاده ازمدلسازی فازی

 15. برنامه ریزی توان راکتیو بااستفاده ازپخش باربهینه باقیدپایداری ولتاژ

 16. پیش بینی کوتاه مدت باربااستفاده ازمدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف

 17. تخمین پارامترهای مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از مدل آرماکس و روش پرونی

 18. ارایه روشی جدید برای ارزیابی امنیت درسیستم های قدرت چند ناحیه ای

 19. طراحی توسعه شبکه انتقال درمحیط تجدید ساختارشده به کمک روش تحلیل پوششی داده ها

 20. بهبود شرایط جزیره سازی عمدی شبکه قدرت توسط واحدهای تولید پراکنده

 21. طراحی پایدارکننده سیستم قدرت بااستفاده ازمعیارانتروپی

 22. طراحی برنامه واسط نرم افزارهای MATLAB و DIGSILENT بااستفاده اززبان DPL

 23. ارائه روش جدید IACO به منظور بهبود نتیجه برنامه ریزی توسعه شبکه تولید

 24. جایابی SVC درشبکه سیستان وبلوچستان با استفاده از ترکیب تحلیل مدال و الگوریتم PSO جهت جلوگیری ازفروپاشی

 25. طراحی کنترل کننده فازی عصبی سیستم قدرت چندماشینه برمبنای کنترل تطبیقی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک

 26. تخمین حالت استاتیکی شبکه انتقال فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

 27. معرفی شاخص هایی مبتنی برمعیارهای فنی جهت ارزیابی بهینه طرح های شبکه برق

 28. معادلسازی شبکه انتقال درحوزه زمان برای تحلیل حالت گذرای کلیدزنی خط

 29. تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز بادرنظرگرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامهDEA

 30. ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل با استفاده ازروش قطعی مبتنی بر دسته بندی داده

 31. توزیع اقتصادی بار با درنظرگرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

 32. بررسی برقدارکردن خط 400 کیلو ولت بیرجند سفیدابه زاهدان

 33. ارزیابی و رتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت بر مبنای الگوریتم رویش و برش

 34. به کارگیری الگوریتم ریخت شناسی ریاضیاتی برای مکان یابی تخلیه جزئی در کابل

 35. مقایسه روش های سنتی ومدرن میراسازی نوسانات توان وفرکانس درسیستم قدرت تجدید ساختاریافته

 36. پیاده سازی تکنیک Disk Method برای محاسبه سریع ودقیق توزیع پتانسیل منتجه ازبارهای فضایی درکاربردهای شکست الکتریکی None-Thermal

 37. روشی نوین برای ارزیابی حوادث شبکه براساس پتانسیل حوادث پی درپی و ایجاد خاموشی

 38. طراحی مشاهده گرمقاوم جهت تشخیص عیب درسیستم قدرت کنترل بارفرکانس

 39. اصلاح الگوی بار با استفاده از آنالیز حساسیت به منظور بالا بردن حاشیه پایداری ولتاژ شبکه

 40. بررسی اثر تولید همزمان برق وحرارت درکاهش هزینه بهره برداری وآلودگی ریز شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه

 41. ارزیابی نقش تلفات اکتیو وراکتیو دربرنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با درنظرگرفتن عدم قطعیت به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی

 42. مدلسازی بازارهای رقابتی برق وارزیابی پارامترهای آن مبتنی بررویت پذیر بودن اطلاعات بازیگران بازار

 43. یادگیری عاطفی براساس کنترلر های هوشمند جهت کنترل فرکانس شبکه قدرت با درنظرگرفتن محدودیت نرخ تولید بخار درتوربین

 44. مکانیابی بهینه عنصر HFCدرسیستم قدرت توسط برنامه ریزی غیرخطی ترکیب شده با عدد صحیح

 45. توزیع بهینه توان با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ICA

 46. استفاده ازالگوریتم AWPSO درکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده

 47. برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها باتابع هدف ناهموار بااستفاده ازالگوریتم باکتریایی

 48. بررسی تاثیر نحوه تعیین شرایط اولیه بر نتایج تحلیل شکل نرمال میدان های برداری درتحلیل عملکرد دینامیکی سیستم های قدرت تحت استرس

 49. تحلیل مدال خطی تداخل پیچشی SVC بادرنظرگرفتن اثرمدل سازی و پارامترهای سیستم کنترل

 50. بررسی وتحلیل اضافه ولتاژهای هارمونیکی درترانسفورماتورهای سه فاز درحین بارگردانی سیستم های قدرت

 51. پخش باراقتصادی با درنظرگرفتن محدودیت های ناشی ازنیروگاهها به کمک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و اجتماع ذرات

 52. طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان بخش قدرت

 53. بهبودعملکردجبران کننده استت کام باارائه الگوریتم مبتنی برFPSO به منظور بهبودپارامترهای کیفیت توان در سیستم های قدرت

 54. تحلیل اغتشاشات ناشی ازمراحل کارکرد کوره های قوس الکتریکی برژنراتورهای محلی سیستم های قدرت

 55. تقسیم توان بین منابع ولتاژمبتنی براینورتر موازی دریک سیستم ACمستقل تحت شرایط بار نامتعادل وغیرخطی

 56. کاهش هزینه مشارکت واحدهای نیروگاهی بااجرای هوشمندانه برنامه پاسخ گویی باراضطراری با استفاده ازالگوریتم سردشدن تدریجی فلزات

 57. تنظیم بهینه کنترلر فازی یک جبران کننده استاتیک توان به منظور میراسازی نوسانات توان با الگوریتم هوش گروهی

 58. تلفیق الگوریتم الگویی والگوریتم ژنتیک برای طراحی پایدارساز سیستم قدرت

 59. پیشنهاد الگوریتم جدیدی برای بهبود کیفیت توان حالت های کارجزیره ای ومتصل به شبکه در شبکه های میکرو

 60. جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی بااستفاده ازالگوریتم تکامل دیفرانسیلی

 61. برآورداثرات فنی ومالی ناشی ازهارمونیک برروی تلفات وظرفیت انتقالی خطوط درشبکه های توزیع وانتقال

 62. روش جدید مبتنی براندازه وپرش زاویه فاز برای تشخیص افت ولتاژهای نامتعادل سه فازبرمبنای مقادیراندازه گیری شده

 63. روشی نوین درکنترل جریان هیسترزیس باند ثابت جهت تثبیت فرکانس کلیدزنی درفیلتر اکتیو موازی

 64. طراحی وساخت یک اینورتر سه فازkva 85 برای اتصال یک سیستم میکروتوربین به شبکه قدرت سه فاز سه سیمه

 65. مکانیابی چندمنظوره ی بانک های خازنی درشبکه های توزیع

 66. تعیین بهینه پارامترهای فیلتر شکاف دار وفقی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور دستیابی به یک واحد سنکرونیزاسیون قوی درسیستم قدرت

 67. الگوریتم جبرانسازی برپایه تئوری جامع تکمیلی توان های لحظه ای برای سوئیچ کردن جبرانسازها وامکان پایداری فرکانسی درمیکروگریدها

 68. جایابی UPFCجهت میرا کردن نوسانات سیستم قدرت

 69. استراتژی جدید حذف هارمونیک های مرتبه پایین دراینورترهای چندسطحی جهت کاهش ریپل گشتاور موتورهای القایی

 70. تحلیل حالت ماندگار ادوات کاستوم پاور بین خطی اینترلاین کاستوم پاور

 71. بهبود جامع کیفیت توان با استفاده از پارک کاستوم پاور با حضور DG

 72. بهبودعملکردمحدودسازابررسانایی جریان خطا نوع پل دیودی باتمرکزبرپدیده های کیفیت توان وارائه یک محدودسازابتکاری

 73. بکارگیری تابع هدف سود به سرمایه درجبران بهینه توان راکتیو

 74. جایابی وظرفیت یابی بهینه و همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان ACPو تحلیل سلسله مراتبی AHP

 75. مدلسازی دینامیکی سیستم مرکب فتوولتائیک باتری جهت استفاده درمطالعات دینامیکی ریز شبکه ها

 76. بهبود شاخص های کیفیت توان درسیستم های شامل کوره های قوس الکتریکی DCبا به کارگیری سیستم تغذیه مبتنی بر یکسو سازهای دیودی و مبدل هایDC-DC

 77. کنترل جریان یک منبع تولید پراکنده اینورتری متصل به شبکه ضعیف

 78. کنترل مستقیم توان مبدلهای PWMسه فاز مجهز به فیلتر LCL

 79. بررسی تاثیرخازن های تصحیح ضریب توان وفیلترهای غیرفعال برهارمونیک درشبکه برق منطقه ای غرب

 80. بررسی آماری فنی واقتصادی ترانسفورماتورهای معیوب شده در شبکه توزیع نیروی برق استان مازندران

 81. کنترل توان راکتیو درسیستم های توزیع درحضور منابع تولید پراکنده بادرنظرگرفتن قیود کیفیت توان وبااستفاده از الگوریتم مورچگان بهبودیافته

 82. استراتژی تعمیرات ونگهداری قابلیت اطمینان محور به روش AHPدرشبکه های توزیع

 83. مکانیابی چندمرحله ای پست های فوق توزیع با استفاده از یک روش ابتکاری جدید

 84. کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو درشبکه های توزیع بادرنظرگرفتن منابع تولید پراکنده به کمک الگوریتم رقابت استعماری ICA

 85. بررسی بازآرایی ومکانیابی خازن درحضور انواع مختلف منابع تولید پراکنده

 86. بررسی استانداردهای موجود درزمینه شبکه های هوشمند برق

 87. بهره برداری بهینه یک میکرو شبکه با هدف کمینه سازی هزینه های به کمک الگوریتم PSO

 88. جایابی منابع تولید پراکنده درشبکه توزیع به منظور بهینه کردن شاخص های قابلیت اطمینان با الگوریتم پی اس او و تصمیم گیری چند معیاره

 89. مطالعات برآورد بارمیان مدت شهرشیراز

 90. کاربرد عملی AHPدرمکانیابی کلیدهای شرکت توزیع غرب استان تهران

 91. بررسی توزیع دمایی و میدان الکتریکی درکابل های فشار قوی با حضور حفره

 92. کنترل متمرکز ولتاژ و توان راکتیو درسیستم های توزیع

 93. برنامه ریزی توسعه دینامیکی سیستم فوق توزیع بادرنظرگرفتن تولیدات پراکنده

 94. کنترل فرکانس وولتاژمیکروگرید بااستفاده ازذخیره AC

 95. ارائه فرازهایی برطراحی بهینه روشنایی معابروانتخاب چراغهای برتر

 96. چاره اندیشی تلفات شبکه توزیع حذف شبکه فشار ضعیف ویا توسعه شبکه فشارمتوسط

 97. روشی جدید برای تشخیص خطای کابل های قدرت با استفاده از آنالیز پاسخ فرکانسی

 98. آنالیز حساسیت طرح های حفاظتی شبکه های توزیع نسبت به عدم عملکرد یا حذف یکی ازتجهیزات حفاظتی طرح

 99. طراحی وپیاده سازی یک کلید نیمه هادی ولتاژ وجریان بالای سریع جهت کاربرد درادوات FACTSو HVDC-LIGHT

 100. تعیین تعداد ومکان بهینه کلیدهای خودکار دراتوماسیون شبکه توزیع درحضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی PSO&GA

 101. طراحی بهینه شبکه توزیع درحضور DVR

 102. بررسی امکان سنجی استفاده ازهادی های پرظرفیت درشبکه فوق توزیع تبریز

 103. تاثیر درصد نفوذ منابع تولید پراکنده روی هزینه تامین تلفات شبکه های توزیع

 104. مطالعات اقتصادی نصب پایانه های راه دور برای انطباق شبکه دربهترین سطح قابلیت اطمینان سیستم

 105. جایابی وتعیین سایزمنابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع بادرنظرگرفتن الگوی بارسیستم

 106. ارزیابی وتحلیل پارامترهای مؤثردرطراحی محدودسازیهای ابررسانایی نوع القایی برای سیستمهای توزیع

 107. طراحی وتدوین یک رویه آزمون سریع عمرسنجی برای چراغهای LED

 108. ارائه یک الگوریتم چندهدفه برای مدیریت بهره برداری بهینه ی شبکه های توزیع بادرنظرگرفتن اثر پیل های سوختی

 109. کاهش تلفات ناشی از اتصالات سست درشبکه های توزیع با نگاه مدیریت دارایی

 110. طراحی وساخت سیستم تعیین محل جغرافیایی فیوز کات اوت قطع شده درسیستم توزیع با استفاده از سیستم موبایل و سیستم خورشیدی

 111. استفاده از نقشه های خود سازمان SOMبه منظور اولویت بندی تجهیزات شبکه توزیع جهت انجام برنامه تعمیرات و نگه داری پیشگیرانه

 112. روش جدید تشخیص حفاظت ضد جزیره ای براساس ترکیب روش های قبلی

 113. آشکارسازی خطاهای زمین متناوب با استفاده از آنالیز تبدیل موجک گسسته و تئوری مجموعه های فازی

 114. مقایسه روش های کنترل گسترده ولتاژ و توان به منظور رفع اضافه ولتاژ ناشی ازاتصال تولیدات پراکنده به شبکه های توزیع

 115. سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و عوامل موثر برآن

 116. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی درشرکت های هلدینگ صنعت برق

 117. طراحی واستقرارنظام جامع آموزش ویادگیری کارکنان برمبنای استاندارد ایزو10015 درشرکت برق منطقه ای کرمان

 118. روش جدیدی برای حل پخش بارسیستم قدرت راه آهن برق ای سی با تغذیه اتو ترانسفورماتوری

 119. تشخیص ومکانیابی خطاهای فاز به فاز و فاز به زمین درشبکه های توزیع برق با استفاده از امواج رادیویی منتشرشده

 120. جایابی وتعیین بهینه ظرفیت واحدهای تولید هم زمان گازسوز جهت تامین برق وحرارت دریک شهرک صنعتی

 121. الگوریتم ژنتیک اصلاح شده مبتنی برتئوری گراف برای باز آرایی شبکه های توزیع نیروی برق

 122. معرفی مدل تطبیق یافته تعادلی سازمانی برای خودارزیابی مناسب در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 123. مدیریت فرآیند درشرکت برق منطقه ای خراسان

 124. تعیین روابط بین شاخص های عملکردی مبتنی برکارت امتیازی متوازن درشرکت های توزیع برق

 125. مدیریت ریسک پروژه احداث مولدهای مقیاس کوچک گازسوزباشبیه سازمونت کارلونرم افزار پرت مستر

 126. مدیریت دارایی دربخش توزیع برق ضرورت تجدید ساختارصنعت برق کشور

 127. تدوین مدل شایستگی مشاغل مدیریت پروژه درپژوهشگاه نیرو

 128. مطالعه و بررسی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی درشرکت برق منطقه ای یزد

 129. مطالعه موردی بررسی کاهش همزمان تلفات سیستم توزیع فوق توزیع وانتقال یزد

 130. ارزیابی تغییرات بهره وری شرکتهای مدیریت تولید برق بااستفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست

 131. چالشهای ارزیابی ریسک درپستهای بدون اپراتور

 132. بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت برعملکرد سازمانی برمبنای اهداف فردی گروهی و سازمانی کارکنان

 133. بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان توزیع برق مشهد وعوامل موثر برآن براساس تلفیقی ازنظریه هرزبرگ و آرمیچل

 134. شناسایی واولویت بندی شاخصهای مؤثردرارزیابی وانتخاب پیمانکاران

 135. بررسی میزان اثربخشی مدیرتی در توانمندسازی کارکنان پژوهشی موردی درشرکت مدیریت تولید برق شازند

 136. طراحی و امکان سنجی ساخت یک خانه ویلایی با مصرف انرژی صفر درتهران

 137. کاربرد الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه بهبود یافته درتوزیع اقتصادی بار میان نیروگاهها با توابع هزینه ناصاف

 138. توزیع بهینه انرژی درسیستم های یکپارچه چندحاملی با حضور عنصر ذخیره کننده

 139. مدلسازی مشترکین AMI درمدیریت بهینه خاموشی برپایه الگوی مصرفی

 140. تعیین اندازه و بهره برداری بهینه واحدتولید همزمان انرژی الکتریکی وحرارتی با استفاده از بهینه سازی تصادفی

 141. صرفه جویی درمصرف انرژی بااستفاده ازچراغ های LED به جای چراغ های هالوژن مطالعه میدانی

 142. بررسی اقتصادی طرح پیشنهادی برق خراسان درخصوص دیماند منعطف ازدیدگاه مشترکین پرمصرف

 143. امکان سنجی کاهش تلفات انرژی برق درشبکه توزیع به روش یونیدو

 144. تحلیل اقتصادی بکارگیری آبگرمکن پمپ حرارتی ومقایسه آن باآبگرمکنهای خورشیدی وبرقی

 145. پتانسیل سنجی استفاده ازکولرهای خورشیدی هیبریدی در کاهش پیک بار

 146. تعیین شاخصهای موثر براستفاده ازتولید همزمان برق وحرارت درصنایع کشور و اولویت بندی صنایع براین اساس

 147. ارزیابی تاثیرکنتورهای هوشمند و برنامه های پاسخ تقاضا بربازار برق

 148. بهینه سازی اقتصادی زیست محیطی یک نیروگاه توربین گاز با پیش گرمکن به کمک الگوریتم ژنتیک

 149. مدلسازی الگوی واکنش بار قیمت گذاری به هنگام با اعمال سیاست تشویق و جریمه

 150. ارزیابی کارآیی معماری سازمانی دربلوغ همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران

 

لینک به دیدگاه
 • پاسخ 69
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بخش دوم مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

 

151- ارزیابی کارآیی حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان های سرویس گرا مطالعه موردی شرکت مدیریت شبکه برق ایران

152- طراحی وساخت سیستم مانیتورینگ نامحسوس مصرف لوازم خانگی

153- بهینه سازی اقتصادی ظرفیت سامانه تولید همزمان گرمایش سرمایش و توان الکتریکی برپایه موتور ژنراتور گازسوز دریک مرکز خرید

154- استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی کوتاه مدت بار

155- بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی پمپهای موازی وبررسی آن درواحد ابرسانی فولاد هرمزگان

156- تولید همزمان آب شیرین وبرودت به منظور کاهش مصرف وتقاضای برق درسیستم های اسمز معکوس

157- ارائه روشی جدید جهت بهبود درتوزیع ولتاژ وکنترل میدان الکتریکی بوشینگ خازنی

158- بررسی تأثیر اضافه ولتاژبربرقگیراکسیدفلزی باروش اجزا محدود

159- پیش ران های توسعه فناوری اطلاعات درصنعت برق کشور

160- ارائه مدل جهت ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران

161- سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS درمعاونت اجرایی شمالغرب تهران

162- بیشینه سازی رفاه اجتماعی کاربران در بازار برق با استفاده از طراحی سیستم حفاظت ویژه بهینه

163- تاثیر خودروهای دوگانه قابل اتصال به شبکه برق پلاگ این هیبرید الکتریک ویکل به عنوان بارمدیریت پذیر یا منبع تولید انرژی درسیستم های قدرت تجدید ساختاریافته

164- مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی درقیمت دهی به کمک الگوریتم کیو لرنینگ مبتنی بر تابع مطلوبیت

165- تقویت مدل ARدرپیش بینی کوتاه مدت قیمت با کمک شبکه عصبی

166- برنامه ریزی و بهره برداری بهینه تولید توان راکتیو با هدف کاهش قدرت بازار مطالعه موردی شبکه 400 خراسان

167- ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار برپایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI

168- بررسی معیار های بازار محور برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال

169- سنجش قدرت بازاردربرق ایران

170- اثرات لایه های آلودگی باضخامت وهدایت الکتریکی متفاوت برتوزیع میدان مقره های پلیمری

171- بررسی اضافه ولتاژ ناشی ازاصابت صاعقه به خطوط انتقال پست GIS چغادک 2 نیروگاه اتمی بوشهر

172- دسته بندی سیگنال های تخلیه جزیی با هدف ارزیابی عایقی کابل های فشارقوی

173- تخمین حداقل خلاصی لازم دراتصال انعطاف پذیر بین تجهیزات پست در زلزله

174- ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه کلیدهای قدرت برمبنای بهبود شاخص های قابلیت اطمینان

175- توسعه منحنی های شکنندگی وارزیابی آسیب پذیری تجهیزات ایستگاههای برق با استفاده از سیستم یک درجه آزادی معادل

176- طراحی وبهینه سازی مبدل پوسته و لوله مورد استفاده درسیستم CHP با الگوریتم ژنتیک

177- بهینه سازی داکت بخارسیستم خنک کن کنداسورهوایی

178- مدلسازی دینامیکی وشناسایی بخش هیدرولیک نیروگاه برق آبی دز

179- تجزیه وتحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی ورزرو چرخشی برپایه سیستم چندعاملی

180- روشی جدید برای محاسبه قیمت فروش برق دربازار رقابتی بااستفاده از تعادل نش

181- روش جدید پیشنهاددهی دربازار برق رقابتی با استفاده از آنالیز حساسیت و دیدگاه بنگاهی

182- ارائه یک روش جدید برای تصمیم گیری جهت شرکت واحدهای تولیدی دربازار رزرو ازدیدگاه مالک با استفاده از محاسبه هزینه فرصت

183- فروش توان نیروگاه بادی دربازار کوتاه مدت برق با استفاده از روشهای پیش بینی تصادفی

184- نقطه تعادل نش SFE دربازار با پرداخت معادل پیشنهاد

185- طراحی مدل پیشنهادی بازارظرفیت به منظورتامین حدکفایت ظرفیت وافزایش قابلیت اطمینان سیستم

186- تحلیل بازار برق بابهره گیری ازمدل های مبتنی برتشابه های رفتاری

187- بهینه سازی چندهدفه درتسویه بازارهای محلی توان راکتیو بادرنظر گرفتن نایقینی

188- تعیین تعرفه قراردادهای انتقال باتخصیص منصفانه هزینه تراکم

189- روشی برای مدیریت تراکم دربازار برق ایران

190- ضرورت استفاده از نظام حل اختلاف جایگزین دربازار رقابتی صنعت برق ایران

191- بررسی تولید انرژی الکتریکی درایستگاههای تقلیل فشارگاز نیروگاه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

192- بررسی توجیه پذیری استفاده از مشعل های کانالی به منظور افزایش توان تولیدی درنیروگاههای سیکل ترکیبی

193- امکان سنجی بکارگیری تولید همزان برق و حرارت در صنایع کانی غیر فلزی

194- بررسی فنی وعملی تاثیر کارآیی سیستم مه پاش برعملکرد سیکل ترکیبی نیروگاه یزد

195- طراحی مفهومی و ترمودینامیکی میکروتوربین 100 کیلو وات برای تولید هم زمان برق وحرارت برمبنای پتانسیل ساخت داخل کشور

196- ساخت یک میکروتوربین 100 کیلو واتی برمبنای پتانسیل ساخت درداخل کشور

197- ارائه راهکاری به منظورافزایش کارایی واثربخشی با توجه به سطح سیگمای فرآیندبهره برداری واحدهای آلستوم نیروگاه با استفاده ازمتدولوژی اف ام ای آ مطالعه موردی درنیروگاه سیکل ترکیبی یزد

198- شناسایی توربین گازی نیروگاه گیلان با استفاده از مدارک نیروگاه

199- ارزیابی اقتصادی و آنالیز حساسیت سیستم CCHP برای آپارتمان مسکونی درتهران

200- شبیه سازی احتراق سوخت گازوئیل درمحفظه احتراق میکروتوربین

201- بررسی علل بالابودن ارتعاش توربین گازی نیروگاه آبادان و کاهش آن تا حد مجاز

202- بررسی فنی واقتصادی راه کارهای رفع محدودیت تولید نیروگاه رامین

203- بررسی علل تخریب عایقهای حرارتی بویلرهای نیروگاه تبریز و ارائه راهکارهای مناسب

204- آنالیز ترمودینامیکی سیستم های ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد و توربین گاز از طریق اگزرژی

205- اثر میدان الکترومغناطیس دارای فرکانس بسیار پایین 50 هرتزی بریادگیری موش های نر و ماده نژاد NMRI

206- بررسی اثرات زیست محیطی تلفات درشبکه های توزیع نیرو

207- مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی دربرنامه ریزی مشارکت نیروگاههای حرارتی

208- ارزیابی ارگونومی به منظور پیشگیری از آسیبهای اسکلتی عضلانی

209- بررسی ایمنی سلامت ومحیط زیست اچ اس ای صنایع برق والکترونیک درسال1388 مطالعه موردی شهرستان رشت

210- بررسی تولید انرژی الکتریکی درایستگاههای تقلیل فشارگاز نیروگاه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

211- اثر میدان الکترومغناطیس دارای فرکانس بسیار پایین 50 هرتزی بریادگیری موش های نر و ماده نژاد NMRI

212- مدلسازی وشبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبک 9 فاز

213- محاسبه ظرفیت خازنی یک حلقه ازکویل ژنراتور تراکم شار با سطح مقطع مستطیلی با استفاده ازمدل شش ضلعی منتظم

214- طراحی مفهومی کویل تروئیدی گسسته درتعامل بااینورتر منبع ولتاژ بااستفاده از الگوریتم های کلاسیک

215- مدلسازی ماشین آهنربای دائم شار شعاعی سطحی بادرنظرگرفتن کموتاسیون درسیم پیچ های استاتور

216- کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم با حذف سنسور سرعت مبتنی بر تئوری مؤلفه های متقارن

217- تاثیر واحدهای پیل سوختی برپایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون

218- اندازه گیری و ارزیابی ایمنی پرتوزیستی لامپهای کم مصرف CFL

219- شناسایی پارامترهای اشتباه تخمین حالت بادرنظرگرفتن اندازه گیری های WAMS

220- بررسی چالش های موجود درکنترل شبکه برق ایران و ارائه راهکار دیسپاچینگ متمرکز

221- بررسی عملکرد دیسپاچینگ فشار ضعیف منطقه برق تهرانپارس و ارائه راهکارهای بهبود آن

222- روش های افزایش امنیت درسیستم های Power line carrier

223- طراحی وساخت مدارمولدمیدان مغناطیسی نوسانی میرا برای آزمایش ایمنی دستگاهRTU دربرابر میدان مغناطیسی ناشی ازپدیده سوئیچینگ

224- ملاحظات اساسی دربکارگیری واطمینان ازسازگاری درپروتکل IEC 60870 5 104

225- طراحی وساخت ماژول تشخیص خطادرپایانه راه دور RTU

226- جایابی بهینه واحدهای اندازه گیر فازوری درشبکه درحال توسعه آذربایجان

227- بهبود پایش شبکه انتقال برق دیسپاچینگ منطقه ای شمال به کمک فن آوری نوین ارتباطی طراحی و پیاده سازی سیستم واسط اسکادا و صفحه میمیک

228- بررسی میزان امنیت سه نسل مختلف تلفن همراه ازحیث تبادل اطلاعات درکنتورهای هوشمند

229- طراحی سخت افزارمودی خاص برای استفاده موثرازپهنای باند PLC های آنالوگ

230- مدلسازی امنیت وقابلیت اطمینان درسامانه حفاظت ازراه دور

231- گروه بندی آلارم های پست های فوق توزیع با روش AHP

232- تحلیل اولویت بکارگیری فیبر نوری به عنوان سیستم انتقال مخابراتی درشبکه قدرت و بررسی روند دینامیکی استفاده از آن

233- مکانیابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک درخطوط انتقال جبران شده با UPFC درمیانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال

234- مطالعه بروی تاثیر محدودکننده ی جریان خطا نیمه هادیبروی شبکه توزیع در حضور تولید پراکنده

235- پایدار سازی رله دیفرانسیلی ترانسفورماتور قدرت در هنگام اشباع ترانسفورماتورهای جریان با استفاده از مشخصه توان ظاهری

236- مکانیابی بهینه RTU به کمک روش پیشنهادی بر مبنای تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP

237- بکارگیری روش دلفی فازی برای انتخاب یک گروه از آلارمهای سیستم قدرت

238- مقایسه دو روش حداقل مربعات وزن دارشده وحداقل قدرمطلق وزن دار شده به منظور بهبود عملکرد تخمین حالت درسیستم های قدرت

239- جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور جهت مشاهده پذیری سیستم قدرت بااستفاده از روش انفجار نارنجک

240- تعیین فاصله زمانی بهینه تستهای نگهداری دوره ای سیستم حفاظتی پستهای فوق توزیع وانتقال

241- آشکارسازی وتشخیص عیب واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بااستفاده از شبکه های عصبی فازی

242- انتخاب بهینه نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا جهت بازیابی هماهنگی رله های جریان زیاد با حضور تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع

243- تاثیر نصب محدودساز جریان خطا برهماهنگی رله های جریان زیاد وروش های بازیابی هماهنگی رله ها

244- هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم SADE

245- تشخیص عیب سیستم های قدرت با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده براساس حلقه دوتایی مبتنی بر IPSO وIDPSO

246- روشی ساده درمحاسبات جریان اتصال زمین درفیدرهای فشارضعیف مکرر زمین شده

247- روش جدیدهایبریدبرای حفاظت ضدجزیره ای با استفاده ازرله های فرکانسی وتغییرتوان اکتیو

248- طراحی الگوریتم جدیدحذف بارهوشمندبراساس اضافهبارخطوط بحرانی به منظورکاهش ریسک حوادث پی درپی شبکه

249- رله جهتی برمبنای حالات گذرابرای اتصال منابع تولید پراکنده دوربه شبکه توزیع

250- روش جدید برای کشف وجهت یابی خطا درحضورمنابع تولیدپراکنده دور

251- آشکارسازی جزیره الکتریکی درشبکه توزیع باحضور منابع تولیدپراکنده گردان با استفاده ازروش غیرفعال چندمعیاره

252- طراحی PTC به عنوان محدود کننده جریان در سیستم های قدرت

253- انتخاب تابع موجک مادرمناسب درتبدیل موجک جهت تشخیص خطا درسیستم انتقالHVDC

254- یک الگوریتم جستجوی هارمونی جدید برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهت دار

255- تعیین طرح انعطاف پذیر ازمیان چندین طرح محل قرارگیری تجهیزات حفاظتی درشبکه های توزیع بدست آمده ازالگوریتم ژنتیک

256- تشخیص خطای داخلی ازجریان هجومی درترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S

257- تست نرم افزاری عملکرد طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی DUTT و PUTT و POTT در خطوط انتقال سه پایانه ای

258- حفاظت شبکه توزیع در برابر جزیره شدن با استفاده از روشهای تشخیص الگو

259- بررسی نقش عملکرد مناسب سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در جلوگیری از سوختن ترانسفورماتور های زمین و ارائی راهکار های لازم

260- مدل الکتریکی حرارتی محدودساز ابررسانایی نوع شیلد مغناطیسی و طراحی بهینه محدودسازی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

261- با استفاده از نانو ذرات (PCB) تجزیه پلی کلرو بای فنیل CdS و ZnS

262- بررسی ولتاژ تخلیه الکتریکی مقره های سرامیکی دارای پوشش سلیکونی RTV درمحیط های آلوده

263- مقایسه خواص مکانیکی الکتریکی وریزساختاری چترک مقره سیلیکونی درشرایط محیطی و شتاب یافته

264- اعمال لایه نازک تیتانیا با خواص فتوکاتالیستی بر روی مقره های پرسلانی جهت حذف آلاینده ها

265- اثر کارکرد طولانی مدت بر ریز ساختار وخواص مکانیکی پره متحرک توربین گازی

266- تهیه اطلاعات شاهد جهت پایش وضعیت ژنرتورهای نیروگاهی ازطریق آنالیز گاز خنک کننده

267- تخمین عمر باقیمانده روتور توربین گازی نیروگاه مشهد

268- روشی نوین جهت طبقه بندی خطاها درخطوط انتقال بااستفاده از تبدیل موجک گسسته و شبکه موجک

269- آنالیز تخریب یک نمونه پره بازسازی شده توربین گاز

270- بررسی اثرسیلیس برساختاروخواص فیزیکی والکتریکی مقره های پرسلانی

271- بررسی خواص الکتریکی مقره های پرسلانی بالعاب نیمه هادی

272- بررسی ومقایسه نقش خزش وخستگی درکاهش عمر هدرهای نیروگاهی

273- بررسی تاثیرروش ساخت برعملکرد اتصالات شبکه توزیع

274- بررسی خواص غیرخطی وریستورهای اکسیدروی نانو ساختار

275- طراحی وساخت حسگراندازه گیری خلوص هیدروژن بافناوری MEMS

276- استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی به منظور اندازه گیری همزمان یونهای آلومینیوم و آهن

277- علل زوال پره گردان ردیف دوم توربین گازی GE-F5 یکی ازواحدهای نیروگاهی

278- بررسی عملکرد سیستم CPP نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و ارائه پیشنهاد جهت رفع معایب آن

279- بررسی علل شکست پره فن بویلر یک واحد نیروگاهی داخل کشور

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : ارائه روشي جديد براي حل مسئله توسعه شبكه انتقال به كمك الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري

نويسند‌گان: [ مهدي صمدي ] - دانشجوي دكتري برق- قدرت آزمايشگاه تخصصي مطالعات سيستم و تجديد ساختار،

 

[ محمدحسين جاويدي ] - استاد گروه برق آزمايشگاه تخصصي مطالعات سيستم و تجديد ساختار، دانشكده

 

خلاصه مقاله:

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال از مسائل بسيار مهم دربرنامه ريزي سيستمهاي قدرت است. فرايند يافتن طرح توسعه بهينه، غالباً به يك مسأله بهينهسازي غيرخطي، غير محدب، آميخته با متغيرهاي صحيح و در ابعاد بزرگ مي شود . تا به حال روشهاي بسيار متنوعي براي حل اين مسئله ارائه شده است. با اين حال، تحقيقات براي يافتن الگوريتم ه اي بهتر همچنان ادامه دارد. در اين مقاله از روشي جديد براي حل مسئله توسعه شبكه انتقال استفاده شده كه به الگوريتم رقابت استعماري موسوم است. الگوريتم رقابت استعماري يكي از جديدترين الگوريتمهاي بهينهسازي تكاملي است كه در سال 2007 براي حل مسائل بهينهسازي پيوسته معرفي شده است . در تكنيك پيشنهادي اين مقاله، الگوريتم رقابت استعماري براي حل مسئله توسعه شبكه انتقال (شامل متغيرهاي گسسته )، توسعه داده شده است. نتايج شبيه سازي بر روي شبكه 24 باسه كارايي بالا و همچنين سرعت همگرايي ، IEEE استانداردبيشتر الگوريتم پيشنهادي را در مقايسه با روشهاي معمول نظير الگوريتم ژنتيك، بخوبي نشان ميدهد.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :بهبود عملکرد جبرانساز SVC برای میراسازی مدهای نوسانی بین ناحیه ای با استفاده از سیگنال های گسترده

:download2:

 

 

عنوان مقاله :بهینه سازی هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان به وسیله الگوریتم NSGA-II

:download2:

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :شناسایی مدهای نوسانی سیستم های قدرت براساس اندازه گیری های بهنگام با استفاده از تحلیل پرونی

دانلود

 

عنوان مقاله :برنامه ریزی واکنش بار ونیروگاهها برای تامین ظرفیت ذخیره براساس روش احتمالاتی

دانلود

 

عنوان مقاله :مكانيزمهاي ظرفيت در بازار برق ايران و ديگر كشورها

دانلود

 

عنوان مقاله :ارزیابی وضعیت فنداسیون دکل 230 کیلو ولت عبور از دریا واقع درتنگه پل لافت با استفاده از آزمون های غیرمخرب

دانلود

 

عنوان مقاله :تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم درسیستمهای قدرت

دانلود

 

عنوان مقاله :ارزیابی تاثیرخطوط HVDC برکاهش هزینه تولید توان وتلفات شبکه به کمک مطالعات پخش بار بهینه ESDC

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :پخش باربهینه بااستفاده از کنترل کننده انتقال توان ترکیبی

 

عنوان مقاله :ساخت دستگاه انتقال انرژی بدون سیم و آنالیز حساسیت روی پارامترهای آن

 

عنوان مقاله :بررسی عملکرد اخذ تولید راکتیو در نیروگاه کرخه و خسارات وارده

 

 

عنوان مقاله :روشی نوین در طراحی پایدارکننده های دینامیکی سیستم قدرت

 

عنوان مقاله :برنامه ریزی بهره برداری بهینه ازمنابع تولید بادی تلمبه ذخیره ای درسیستم قدرت تجدید ساختارشده با استفاده ازمدلسازی فازی

 

عنوان مقاله :برنامه ریزی توان راکتیو بااستفاده ازپخش باربهینه باقیدپایداری ولتاژ

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :پیش بینی کوتاه مدت باربااستفاده ازمدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف

دانلود

 

عنوان مقاله :تخمین پارامترهای مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از مدل آرماکس و روش پرونی

دانلود

 

عنوان مقاله :ارایه روشی جدید برای ارزیابی امنیت درسیستم های قدرت چند ناحیه ای

دانلود

 

 

عنوان مقاله :طراحی توسعه شبکه انتقال درمحیط تجدید ساختارشده به کمک روش تحلیل پوششی داده ها

دانلود

 

عنوان مقاله :بهبود شرایط جزیره سازی عمدی شبکه قدرت توسط واحدهای تولید پراکنده

دانلود

 

عنوان مقاله :طراحی پایدارکننده سیستم قدرت بااستفاده ازمعیارانتروپی

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :طراحی برنامه واسط نرم افزارهای MATLAB و DIGSILENT بااستفاده اززبان DPL

دانلود

 

عنوان مقاله :ارائه روش جدید IACO به منظور بهبود نتیجه برنامه ریزی توسعه شبکه تولید

دانلود

 

عنوان مقاله :جایابی SVC درشبکه سیستان وبلوچستان با استفاده از ترکیب تحلیل مدال و الگوریتم PSO جهت جلوگیری ازفروپاشی

دانلود

 

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :طراحی کنترل کننده فازی عصبی سیستم قدرت چندماشینه برمبنای کنترل تطبیقی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک

دانلود

 

عنوان مقاله :تخمین حالت استاتیکی شبکه انتقال فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود

 

عنوان مقاله :معرفی شاخص هایی مبتنی برمعیارهای فنی جهت ارزیابی بهینه طرح های شبکه برق

دانلود

 

 

عنوان مقاله :معادلسازی شبکه انتقال درحوزه زمان برای تحلیل حالت گذرای کلیدزنی خط

دانلود

 

عنوان مقاله :تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز بادرنظرگرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامه DEA

دانلود

 

عنوان مقاله :ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل با استفاده ازروش قطعی مبتنی بر دسته بندی داده

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :توزیع اقتصادی بار با درنظرگرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

دانلود

 

عنوان مقاله :بررسی برقدارکردن خط 400 کیلو ولت بیرجند سفیدابه زاهدان

دانلود

 

عنوان مقاله :
ارزیابی و رتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت بر مبنای الگوریتم رویش و برش

دانلود

 

 

عنوان مقاله :
به کارگیری الگوریتم ریخت شناسی ریاضیاتی برای مکان یابی تخلیه جزئی در کابل

دانلود

 

عنوان مقاله :
مقایسه روش های سنتی ومدرن میراسازی نوسانات توان وفرکانس درسیستم قدرت تجدید ساختاریافته

دانلود

 

عنوان مقاله :پیاده سازی تکنیک Disk Method برای محاسبه سریع ودقیق توزیع پتانسیل منتجه ازبارهای فضایی درکاربردهای شکست الکتریکی None-Thermal

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :روشی نوین برای ارزیابی حوادث شبکه براساس پتانسیل حوادث پی درپی و ایجاد خاموشی

دانلود

 

عنوان مقاله :طراحی مشاهده گرمقاوم جهت تشخیص عیب درسیستم قدرت کنترل بارفرکانس

دانلود

 

عنوان مقاله :اصلاح الگوی بار با استفاده از آنالیز حساسیت به منظور بالا بردن حاشیه پایداری ولتاژ شبکه

دانلود

 

 

عنوان مقاله :بررسی اثر تولید همزمان برق وحرارت درکاهش هزینه بهره برداری وآلودگی ریز شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه

دانلود

 

عنوان مقاله :مدلسازی بازارهای رقابتی برق وارزیابی پارامترهای آن مبتنی بررویت پذیر بودن اطلاعات بازیگران بازار

دانلود

 

عنوان مقاله :ارزیابی نقش تلفات اکتیو وراکتیو دربرنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با درنظرگرفتن عدم قطعیت به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی

 

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :یادگیری عاطفی براساس کنترلر های هوشمند جهت کنترل فرکانس شبکه قدرت با درنظرگرفتن محدودیت نرخ تولید بخار درتوربین

دانلود

 

عنوان مقاله :مکانیابی بهینه عنصرHFC درسیستم قدرت توسط برنامه ریزی غیرخطی ترکیب شده با عدد صحیح

دانلود

 

عنوان مقاله :توزیع بهینه توان با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ICA

دانلود

 

 

عنوان مقاله :استفاده ازالگوریتم AWPSO درکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده

دانلود

 

عنوان مقاله :برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها باتابع هدف ناهموار بااستفاده ازالگوریتم باکتریایی

دانلود

 

عنوان مقاله :بررسی تاثیر نحوه تعیین شرایط اولیه بر نتایج تحلیل شکل نرمال میدان های برداری درتحلیل عملکرد دینامیکی سیستم های قدرت تحت استرس

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :تحلیل مدال خطی تداخل پیچشی SVC بادرنظرگرفتن اثرمدل سازی و پارامترهای سیستم کنترل

دانلود

 

عنوان مقاله :بررسی وتحلیل اضافه ولتاژهای هارمونیکی درترانسفورماتورهای سه فاز درحین بارگردانی سیستم های قدرت

دانلود

 

عنوان مقاله :پخش باراقتصادی با درنظرگرفتن محدودیت های ناشی ازنیروگاهها به کمک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و اجتماع ذرات

دانلود

 

 

عنوان مقاله :طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان بخش قدرت

دانلود

 

عنوان مقاله :بهبودعملکردجبران کننده استت کام باارائه الگوریتم مبتنی بر FPSO به منظور بهبودپارامترهای کیفیت توان در سیستم های قدرت

دانلود

 

عنوان مقاله :تحلیل اغتشاشات ناشی ازمراحل کارکرد کوره های قوس الکتریکی برژنراتورهای محلی سیستم های قدرت

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :تقسیم توان بین منابع ولتاژمبتنی براینورتر موازی دریک سیستم
ac
مستقل تحت شرایط بار نامتعادل وغیرخطی

دانلود

 

عنوان مقاله :کاهش هزینه مشارکت واحدهای نیروگاهی بااجرای هوشمندانه برنامه پاسخ گویی باراضطراری با استفاده ازالگوریتم سردشدن تدریجی فلزات

دانلود

 

عنوان مقاله :تنظیم بهینه کنترلر فازی یک جبران کننده استاتیک توان به منظور میراسازی نوسانات توان با الگوریتم هوش گروهی

دانلود

 

 

عنوان مقاله :تلفیق الگوریتم الگویی والگوریتم ژنتیک برای طراحی پایدارساز سیستم قدرت

دانلود

 

عنوان مقاله :پیشنهاد الگوریتم جدیدی برای بهبود کیفیت توان حالت های کارجزیره ای ومتصل به شبکه در شبکه های میکرو

دانلود

 

عنوان مقاله :جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی بااستفاده ازالگوریتم تکامل دیفرانسیلی

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :برآورداثرات فنی ومالی ناشی ازهارمونیک برروی تلفات وظرفیت انتقالی خطوط درشبکه های توزیع وانتقال

دانلود

 

عنوان مقاله :روش جدید مبتنی براندازه وپرش زاویه فاز برای تشخیص افت ولتاژهای نامتعادل سه فازبرمبنای مقادیراندازه گیری شده

دانلود

 

عنوان مقاله :روشی نوین درکنترل جریان هیسترزیس باند ثابت جهت تثبیت فرکانس کلیدزنی در***** اکتیو موازی

دانلود

 

 

عنوان مقاله :طراحی وساخت یک اینورتر سه فاز kva 85 برای اتصال یک سیستم میکروتوربین به شبکه قدرت سه فاز سه سیمه

دانلود

 

عنوان مقاله :مکانیابی چندمنظوره ی بانک های خازنی درشبکه های توزیع

دانلود

 

عنوان مقاله :تعیین بهینه پارامترهای فیل.تر شکاف دار وفقی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور دستیابی به یک واحد سنکرونیزاسیون قوی درسیستم قدرت

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :الگوریتم جبرانسازی برپایه تئوری جامع تکمیلی توان های لحظه ای برای سوئیچ کردن جبرانسازها وامکان پایداری فرکانسی درمیکروگریدها

دانلود

 

عنوان مقاله :جایابی UPFC جهت میرا کردن نوسانات سیستم قدرت

دانلود

 

عنوان مقاله :استراتژی جدید حذف هارمونیک های مرتبه پایین دراینورترهای چندسطحی جهت کاهش ریپل گشتاور موتورهای القایی

دانلود

 

 

عنوان مقاله :تحلیل حالت ماندگار ادوات کاستوم پاور بین خطی اینترلاین کاستوم پاور

دانلود

 

عنوان مقاله :بهبود جامع کیفیت توان با استفاده از پارک کاستوم پاور با حضور DG

دانلود

 

عنوان مقاله :بهبودعملکردمحدودسازابر رسانایی جریان خطا نوع پل دیودی باتمرکزبرپدیده های کیفیت توان وارائه یک محدودسازابتکاری

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :بکارگیری تابع هدف سود به سرمایه درجبران بهینه توان راکتیو

دانلود

 

عنوان مقاله :جایابی وظرفیت یابی بهینه و همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان ACS و تحلیل سلسله مراتبی AHP

دانلود

 

عنوان مقاله :مدلسازی دینامیکی سیستم مرکب فتوولتائیک باتری جهت استفاده درمطالعات دینامیکی ریز شبکه ها

دانلود

 

 

عنوان مقاله :بهبود شاخص های کیفیت توان درسیستم های شامل کوره های قوس الکتریکی DC با به کارگیری سیستم تغذیه مبتنی بر یکسو سازهای دیودی و مبدل های DC-DC

دانلود

 

عنوان مقاله :کنترل جریان یک منبع تولید پراکنده اینورتری متصل به شبکه ضعیف

دانلود

 

عنوان مقاله :کنترل مستقیم توان مبدلهای PWM سه فاز مجهز به ***** LCL

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :بررسی تاثیرخازن های تصحیح ضریب توان و*****های غیرفعال برهارمونیک درشبکه برق منطقه ای غرب

دانلود

 

عنوان مقاله :بررسی آماری فنی واقتصادی ترانسفورماتورهای معیوب شده در شبکه توزیع نیروی برق استان مازندران

دانلود
عنوان مقاله :استراتژی تعمیرات ونگهداری قابلیت اطمینان محور به روش AHP درشبکه های توزیع

دانلود

 

عنوان مقاله :مکانیابی چندمرحله ای پست های فوق توزیع با استفاده از یک روش ابتکاری جدید

دانلود

 

عنوان مقاله :کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو درشبکه های توزیع بادرنظرگرفتن منابع تولید پراکنده به کمک الگوریتم رقابت استعماری ICA

دانلود

 

عنوان مقاله :بررسی بازآرایی ومکانیابی خازن درحضور انواع مختلف منابع تولید پراکنده

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :بررسی استانداردهای موجود درزمینه شبکه های هوشمند برق

دانلود

 

عنوان مقاله :بهره برداری بهینه یک میکرو شبکه با هدف کمینه سازی هزینه های به کمک الگوریتم PSO

دانلود

 

عنوان مقاله :جایابی منابع تولید پراکنده درشبکه توزیع به منظور بهینه کردن شاخص های قابلیت اطمینان با الگوریتم پی اس او و تصمیم گیری چند معیاره

دانلود

 

عنوان مقاله :مطالعات برآورد بارمیان مدت شهرشیراز

دانلود

 

عنوان مقاله :بررسی توزیع دمایی و میدان الکتریکی درکابل های فشار قوی با حضور حفره

دانلود

 

عنوان مقاله :کنترل متمرکز ولتاژ و توان راکتیو درسیستم های توزیع

دانلود

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله :برنامه ریزی توسعه دینامیکی سیستم فوق توزیع بادرنظرگرفتن تولیدات پراکنده

دانلود

 

عنوان مقاله :کنترل فرکانس وولتاژمیکروگرید بااستفاده ازذخیره AC

دانلود

 

عنوان مقاله :ارائه فرازهایی برطراحی بهینه روشنایی معابروانتخاب چراغهای برتر

دانلود

 

عنوان مقاله :چاره اندیشی تلفات شبکه توزیع حذف شبکه فشار ضعیف ویا توسعه شبکه فشارمتوسط

دانلود

 

عنوان مقاله :روشی جدید برای تشخیص خطای کابل های قدرت با استفاده از آنالیز پاسخ فرکانسی

دانلود

 

عنوان مقاله :آنالیز حساسیت طرح های حفاظتی شبکه های توزیع نسبت به عدم عملکرد یا حذف یکی ازتجهیزات حفاظتی طرح

دانلود

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...