رفتن به مطلب

قیمت جدید نهاده ها در بازار مرغداری و دامپروری


tak elham

ارسال های توصیه شده

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.44[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.5[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.48[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.59[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.20[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.25[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.33[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.32[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.63[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.77[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.7[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.7[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.92[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.51[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12.96[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14.95[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7843[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6807[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6215[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9863[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10597[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10035[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]32500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34723[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35598[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]31809[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25081[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35032[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17232[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46824[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47069[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]48481[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46486[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38662[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67277[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67222[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]69218[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66860[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66130[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54174[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]32000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]52500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]78000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]58000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]84000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]81000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]102500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]101600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]185000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]235000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]206750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]162500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]168813[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]171813[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]171167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9742[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11392[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6575[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7613[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17019[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17530[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16113[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12850[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12525[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13117[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2138[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2188[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]136500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]167500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]105100[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]59000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]59500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]59250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]59250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]59500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]65500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]42500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]70500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]71000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]70750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]70750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]74500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1984[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2350[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17392[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17392[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17130[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21138[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14300[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1550[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10360[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10380[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10410[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8025[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4591[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9458[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9486[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9486[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8845[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6437[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6070[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4907[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5950[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12600[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16934[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16934[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17967[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15225[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9125[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7884[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5213[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4050[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]39000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7843[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7843[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6405[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9434[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9477[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]33500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35459[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35459[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28456[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34804[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18062[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]48000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45965[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45965[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47262[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46634[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45727[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38334[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]74500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66262[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66262[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67565[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66823[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66003[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54274[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]32000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]42563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]42563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]78000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]58000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]84000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]102500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]102900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]185000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]235000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]205250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]162500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]168813[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]168813[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]172000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9617[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9617[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6425[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7525[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17434[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17434[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13642[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11800[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12225[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11017[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2138[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2138[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]133500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]122934[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]58000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]59250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]71000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]72000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]72000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1984[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2297[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18143[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18143[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17392[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21138[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14300[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1550[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10360[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10490[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8043[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4665[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9509[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9509[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9486[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6425[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5950[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4907[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5900[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12600[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15917[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15225[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9125[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]7800[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]8000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]7884[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]7884[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]7250[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]5325[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]4138[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]39000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.41[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.41[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.45[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.56[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.20[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.23[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.32[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.31[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.30[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.31[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.31[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.31[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.78[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.57[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14.16[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5785[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6027[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8163[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11340[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6977[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36521[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36181[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36767[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30154[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25239[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45643[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45668[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45022[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47481[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43095[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35672[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]69500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]65750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]65635[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]64781[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67858[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61914[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50489[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]32000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40063[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40063[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40063[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]84000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]86000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]86000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]86000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]84500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]70000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]71500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]71500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]58000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]92000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]97000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]89000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103938[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103938[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]102850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]185000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]235000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]210313[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]210313[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]210500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]209000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]158000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]174000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]163450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]164450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]165500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]171917[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9567[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9567[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9634[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9634[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11675[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6563[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6700[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17019[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13925[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10900[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11917[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11917[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12717[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12525[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10150[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2025[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]68000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]69000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]68500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]68500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]70500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2261[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18429[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18429[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18143[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17130[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14300[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1550[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10388[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10388[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10420[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8033[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4703[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9559[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9229[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6528[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6517[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6675[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6675[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6675[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4869[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5342[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10450[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16817[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17217[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15967[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9125[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8217[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5513[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4278[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]42000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]39500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]39500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۶-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]400[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]475[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]475[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]475[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.47[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.49[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.48[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.48[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.44[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.6[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.20[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.24[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.33[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.32[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۶-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.13[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.39[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.26[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.26[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.41[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.7[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.78[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15.16[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]8500[/TD]

[TD=align: center]12500[/TD]

[TD=align: center]11125[/TD]

[TD=align: center]11125[/TD]

[TD=align: center]10375[/TD]

[TD=align: center]9620[/TD]

[TD=align: center]14398[/TD]

[TD=align: center]13778[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]28000[/TD]

[TD=align: center]31000[/TD]

[TD=align: center]29500[/TD]

[TD=align: center]29500[/TD]

[TD=align: center]29500[/TD]

[TD=align: center]29500[/TD]

[TD=align: center]25000[/TD]

[TD=align: center]24500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۶[/TD]

[TD=align: center]27500[/TD]

[TD=align: center]31500[/TD]

[TD=align: center]29549[/TD]

[TD=align: center]29549[/TD]

[TD=align: center]31063[/TD]

[TD=align: center]31737[/TD]

[TD=align: center]22528[/TD]

[TD=align: center]25335[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۶[/TD]

[TD=align: center]32500[/TD]

[TD=align: center]40000[/TD]

[TD=align: center]36874[/TD]

[TD=align: center]36874[/TD]

[TD=align: center]35154[/TD]

[TD=align: center]44899[/TD]

[TD=align: center]39425[/TD]

[TD=align: center]45885[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۶[/TD]

[TD=align: center]46000[/TD]

[TD=align: center]63000[/TD]

[TD=align: center]54685[/TD]

[TD=align: center]54685[/TD]

[TD=align: center]53054[/TD]

[TD=align: center]65470[/TD]

[TD=align: center]58924[/TD]

[TD=align: center]66075[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]13850[/TD]

[TD=align: center]16550[/TD]

[TD=align: center]15028[/TD]

[TD=align: center]15028[/TD]

[TD=align: center]15130[/TD]

[TD=align: center]14725[/TD]

[TD=align: center]16300[/TD]

[TD=align: center]19515[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]8050[/TD]

[TD=align: center]8650[/TD]

[TD=align: center]8350[/TD]

[TD=align: center]8350[/TD]

[TD=align: center]7475[/TD]

[TD=align: center]7775[/TD]

[TD=align: center]7534[/TD]

[TD=align: center]10307[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]105000[/TD]

[TD=align: center]140000[/TD]

[TD=align: center]116850[/TD]

[TD=align: center]116850[/TD]

[TD=align: center]120600[/TD]

[TD=align: center]124350[/TD]

[TD=align: center]115500[/TD]

[TD=align: center]105000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]200000[/TD]

[TD=align: center]305000[/TD]

[TD=align: center]251750[/TD]

[TD=align: center]251750[/TD]

[TD=align: center]250150[/TD]

[TD=align: center]255600[/TD]

[TD=align: center]241500[/TD]

[TD=align: center]209375[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]178000[/TD]

[TD=align: center]187000[/TD]

[TD=align: center]180750[/TD]

[TD=align: center]180750[/TD]

[TD=align: center]181188[/TD]

[TD=align: center]178850[/TD]

[TD=align: center]262100[/TD]

[TD=align: center]189250[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]26500[/TD]

[TD=align: center]41000[/TD]

[TD=align: center]32893[/TD]

[TD=align: center]32893[/TD]

[TD=align: center]32893[/TD]

[TD=align: center]35358[/TD]

[TD=align: center]39072[/TD]

[TD=align: center]47659[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۲[/TD]

[TD=align: center]12300[/TD]

[TD=align: center]12400[/TD]

[TD=align: center]12350[/TD]

[TD=align: center]12350[/TD]

[TD=align: center]12350[/TD]

[TD=align: center]12850[/TD]

[TD=align: center]10413[/TD]

[TD=align: center]14559[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]13100[/TD]

[TD=align: center]15450[/TD]

[TD=align: center]14534[/TD]

[TD=align: center]14534[/TD]

[TD=align: center]14534[/TD]

[TD=align: center]14534[/TD]

[TD=align: center]14300[/TD]

[TD=align: center]13150[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]11200[/TD]

[TD=align: center]11300[/TD]

[TD=align: center]11250[/TD]

[TD=align: center]11250[/TD]

[TD=align: center]9950[/TD]

[TD=align: center]11100[/TD]

[TD=align: center]9600[/TD]

[TD=align: center]10650[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]20000[/TD]

[TD=align: center]69000[/TD]

[TD=align: center]40167[/TD]

[TD=align: center]40167[/TD]

[TD=align: center]40167[/TD]

[TD=align: center]40167[/TD]

[TD=align: center]39834[/TD]

[TD=align: center]37875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]178000[/TD]

[TD=align: center]179000[/TD]

[TD=align: center]178500[/TD]

[TD=align: center]178500[/TD]

[TD=align: center]183000[/TD]

[TD=align: center]177500[/TD]

[TD=align: center]227500[/TD]

[TD=align: center]144500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]61500[/TD]

[TD=align: center]62500[/TD]

[TD=align: center]62000[/TD]

[TD=align: center]62000[/TD]

[TD=align: center]60500[/TD]

[TD=align: center]56500[/TD]

[TD=align: center]53750[/TD]

[TD=align: center]58500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]69500[/TD]

[TD=align: center]70500[/TD]

[TD=align: center]70000[/TD]

[TD=align: center]70000[/TD]

[TD=align: center]70000[/TD]

[TD=align: center]70500[/TD]

[TD=align: center]131500[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]33000[/TD]

[TD=align: center]34000[/TD]

[TD=align: center]33500[/TD]

[TD=align: center]33500[/TD]

[TD=align: center]28500[/TD]

[TD=align: center]28500[/TD]

[TD=align: center]33000[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]105000[/TD]

[TD=align: center]115000[/TD]

[TD=align: center]110000[/TD]

[TD=align: center]110000[/TD]

[TD=align: center]110000[/TD]

[TD=align: center]85000[/TD]

[TD=align: center]85000[/TD]

[TD=align: center]87000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]80000[/TD]

[TD=align: center]83000[/TD]

[TD=align: center]81500[/TD]

[TD=align: center]81500[/TD]

[TD=align: center]81500[/TD]

[TD=align: center]81500[/TD]

[TD=align: center]77500[/TD]

[TD=align: center]51000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]110000[/TD]

[TD=align: center]112000[/TD]

[TD=align: center]111000[/TD]

[TD=align: center]111000[/TD]

[TD=align: center]111000[/TD]

[TD=align: center]111000[/TD]

[TD=align: center]102500[/TD]

[TD=align: center]70000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]20000[/TD]

[TD=align: center]22500[/TD]

[TD=align: center]21129[/TD]

[TD=align: center]21129[/TD]

[TD=align: center]21129[/TD]

[TD=align: center]21129[/TD]

[TD=align: center]19858[/TD]

[TD=align: center]17500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]15000[/TD]

[TD=align: center]21600[/TD]

[TD=align: center]18300[/TD]

[TD=align: center]18300[/TD]

[TD=align: center]18400[/TD]

[TD=align: center]18500[/TD]

[TD=align: center]14384[/TD]

[TD=align: center]22325[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]30000[/TD]

[TD=align: center]37000[/TD]

[TD=align: center]33500[/TD]

[TD=align: center]33500[/TD]

[TD=align: center]33500[/TD]

[TD=align: center]33500[/TD]

[TD=align: center]39500[/TD]

[TD=align: center]34000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]600[/TD]

[TD=align: center]700[/TD]

[TD=align: center]650[/TD]

[TD=align: center]650[/TD]

[TD=align: center]650[/TD]

[TD=align: center]650[/TD]

[TD=align: center]475[/TD]

[TD=align: center]550[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]6700[/TD]

[TD=align: center]7250[/TD]

[TD=align: center]6934[/TD]

[TD=align: center]6934[/TD]

[TD=align: center]6967[/TD]

[TD=align: center]7117[/TD]

[TD=align: center]8650[/TD]

[TD=align: center]7930[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]1500[/TD]

[TD=align: center]2000[/TD]

[TD=align: center]1738[/TD]

[TD=align: center]1738[/TD]

[TD=align: center]1959[/TD]

[TD=align: center]2059[/TD]

[TD=align: center]3100[/TD]

[TD=align: center]2850[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]9750[/TD]

[TD=align: center]12100[/TD]

[TD=align: center]10600[/TD]

[TD=align: center]10600[/TD]

[TD=align: center]10650[/TD]

[TD=align: center]10638[/TD]

[TD=align: center]10850[/TD]

[TD=align: center]10355[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]6400[/TD]

[TD=align: center]9100[/TD]

[TD=align: center]7572[/TD]

[TD=align: center]7572[/TD]

[TD=align: center]7330[/TD]

[TD=align: center]7985[/TD]

[TD=align: center]9610[/TD]

[TD=align: center]9808[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]7000[/TD]

[TD=align: center]11100[/TD]

[TD=align: center]9488[/TD]

[TD=align: center]9488[/TD]

[TD=align: center]9488[/TD]

[TD=align: center]10663[/TD]

[TD=align: center]10050[/TD]

[TD=align: center]7750[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۵[/TD]

[TD=align: center]3500[/TD]

[TD=align: center]3600[/TD]

[TD=align: center]3550[/TD]

[TD=align: center]3550[/TD]

[TD=align: center]3950[/TD]

[TD=align: center]3900[/TD]

[TD=align: center]6600[/TD]

[TD=align: center]3325[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]00:00:00[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[TD=align: center][/TD]

[TD=align: center][/TD]

[TD=align: center][/TD]

[TD=align: center][/TD]

[TD=align: center]2475[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[TD=align: center]2475[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]دلار[/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۷[/TD]

[TD=align: center]0.32[/TD]

[TD=align: center]0.33[/TD]

[TD=align: center]0.33[/TD]

[TD=align: center]0.32[/TD]

[TD=align: center]0.3[/TD]

[TD=align: center]0.3[/TD]

[TD=align: center]0.34[/TD]

[TD=align: center]0.53[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]دلار[/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۷[/TD]

[TD=align: center]0.17[/TD]

[TD=align: center]0.17[/TD]

[TD=align: center]0.17[/TD]

[TD=align: center]0.17[/TD]

[TD=align: center]0.17[/TD]

[TD=align: center]0.18[/TD]

[TD=align: center]0.19[/TD]

[TD=align: center]0.25[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]دلار[/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۷[/TD]

[TD=align: center]0.15[/TD]

[TD=align: center]0.15[/TD]

[TD=align: center]0.15[/TD]

[TD=align: center]0.15[/TD]

[TD=align: center]0.14[/TD]

[TD=align: center]0.14[/TD]

[TD=align: center]0.15[/TD]

[TD=align: center]0.2[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD=align: center][h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h][/TD]

[TD=align: center]روپیه[/TD]

[TD=align: center]۹۵-۰۱-۲۶[/TD]

[TD=align: center]11.95[/TD]

[TD=align: center]12.12[/TD]

[TD=align: center]12.04[/TD]

[TD=align: center]12.04[/TD]

[TD=align: center]12.87[/TD]

[TD=align: center]13.85[/TD]

[TD=align: center]12.03[/TD]

[TD=align: center]11.47[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...