ثبت نام کنید. [/TD] [TD]۹۳-۰۱-۲۰ [/TD] [TD]12,965 [/TD] [TD]13,288 [/TD] [TD]..."> ثبت نام کنید. [/TD] [TD]۹۳-۰۱-۲۰ [/TD] [TD]12,965 [/TD] [TD]13,288 [/TD] [TD]..."> رفتن به مطلب
tak elham

قیمت جدید نهاده ها در بازار مرغداری و دامپروری

پست های پیشنهاد شده

[TABLE=width: 300, align: right]

[TR]

[TD]محصول

[/TD]

[TD]تاریخ

[/TD]

[TD]میانگین امروز

[/TD]

[TD]امروز در ماه گذشته

[/TD]

[TD]امروز در سال گذشته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]12,965

[/TD]

[TD]13,288

[/TD]

[TD]7,567

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]24,500

[/TD]

[TD]24,500

[/TD]

[TD]17,500

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]23,938

[/TD]

[TD]37,589

[/TD]

[TD]23,450

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]45,805

[/TD]

[TD]44,845

[/TD]

[TD]35,256

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]66,235

[/TD]

[TD]64,119

[/TD]

[TD]50,362

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]47,800

[/TD]

[TD]47,800

[/TD]

[TD]40,000

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]87,000

[/TD]

[TD]84,500

[/TD]

[TD]0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]51,500

[/TD]

[TD]59,500

[/TD]

[TD]0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]70,000

[/TD]

[TD]81,500

[/TD]

[TD]0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]105,625

[/TD]

[TD]105,200

[/TD]

[TD]109,000

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]210,000

[/TD]

[TD]209,000

[/TD]

[TD]218,700

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]184,250

[/TD]

[TD]174,250

[/TD]

[TD]0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]10,300

[/TD]

[TD]8,934

[/TD]

[TD]7,075

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]10,350

[/TD]

[TD]10,750

[/TD]

[TD]10,025

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]19,284

[/TD]

[TD]17,925

[/TD]

[TD]12,275

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]14,625

[/TD]

[TD]14,450

[/TD]

[TD]0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]2,850

[/TD]

[TD]1,750

[/TD]

[TD]3,000

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]144,000

[/TD]

[TD]143,750

[/TD]

[TD]160,000

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]59,500

[/TD]

[TD]50,500

[/TD]

[TD]78,000

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]3,325

[/TD]

[TD]3,250

[/TD]

[TD]2,890

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]17,625

[/TD]

[TD]17,625

[/TD]

[TD]21,600

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]2,475

[/TD]

[TD]2,475

[/TD]

[TD]1,675

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]10,155

[/TD]

[TD]9,450

[/TD]

[TD]6,400

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]37,875

[/TD]

[TD]37,875

[/TD]

[TD]32,334

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]9,790

[/TD]

[TD]9,270

[/TD]

[TD]6,250

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]7,750

[/TD]

[TD]8,200

[/TD]

[TD]5,800

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]13,150

[/TD]

[TD]13,125

[/TD]

[TD]13,113

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]22,500

[/TD]

[TD]25,850

[/TD]

[TD]16,600

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]7,850

[/TD]

[TD]7,670

[/TD]

[TD]4,880

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]34,000

[/TD]

[TD]34,000

[/TD]

[TD]40,875

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۲۰

[/TD]

[TD]550

[/TD]

[TD]550

[/TD]

[TD]550

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=width: 300, align: right]

[TR]

[TD]محصول

[/TD]

[TD]واحد

[/TD]

[TD]تاریخ

[/TD]

[TD]حداقل امروز

[/TD]

[TD]حداکثر امروز

[/TD]

[TD]میانگین امروز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]دلار

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]0.20

[/TD]

[TD]0.20

[/TD]

[TD]0.2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]روپیه

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]11.22

[/TD]

[TD]11.29

[/TD]

[TD]11.26

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]دلار

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]0.52

[/TD]

[TD]0.53

[/TD]

[TD]0.53

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]دلار

[/TD]

[TD]۹۳-۰۱-۱۹

[/TD]

[TD]0.25

[/TD]

[TD]0.25

[/TD]

[TD]0.25

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]قیمتهای داخلی

جهت مطالعه مشروح قیمت ها بر روی محصول مورد نظر کلیک نمایید

[TABLE=width: 300, align: right]

[TR]

[TD]محصول[/TD]

[TD]تاریخ[/TD]

[TD]میانگین امروز[/TD]

[TD]امروز در ماه گذشته[/TD]

[TD]امروز در سال گذشته[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]14,703[/TD]

[TD]13,288[/TD]

[TD]6,894[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]24,500[/TD]

[TD]24,500[/TD]

[TD]17,500[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]25,823[/TD]

[TD]31,893[/TD]

[TD]23,550[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]45,558[/TD]

[TD]45,448[/TD]

[TD]34,630[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]65,189[/TD]

[TD]65,125[/TD]

[TD]49,578[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]47,400[/TD]

[TD]47,800[/TD]

[TD]39,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]87,000[/TD]

[TD]87,500[/TD]

[TD]0[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]47,500[/TD]

[TD]51,500[/TD]

[TD]0[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]70,000[/TD]

[TD]67,500[/TD]

[TD]0[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]103,750[/TD]

[TD]105,200[/TD]

[TD]104,800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]206,500[/TD]

[TD]209,000[/TD]

[TD]211,500[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]184,500[/TD]

[TD]175,813[/TD]

[TD]0[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۲[/TD]

[TD]10,375[/TD]

[TD]8,917[/TD]

[TD]6,825[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۲[/TD]

[TD]10,650[/TD]

[TD]10,600[/TD]

[TD]11,950[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]19,044[/TD]

[TD]17,400[/TD]

[TD]13,284[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]15,000[/TD]

[TD]14,350[/TD]

[TD]13,950[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]2,275[/TD]

[TD]1,750[/TD]

[TD]2,675[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]143,500[/TD]

[TD]142,500[/TD]

[TD]169,500[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]57,000[/TD]

[TD]50,500[/TD]

[TD]78,500[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]3,325[/TD]

[TD]3,317[/TD]

[TD]2,810[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]17,309[/TD]

[TD]17,625[/TD]

[TD]21,525[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]2,475[/TD]

[TD]2,475[/TD]

[TD]1,690[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]10,225[/TD]

[TD]9,300[/TD]

[TD]7,050[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]37,625[/TD]

[TD]37,875[/TD]

[TD]30,750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]9,650[/TD]

[TD]9,259[/TD]

[TD]6,338[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]7,400[/TD]

[TD]8,100[/TD]

[TD]5,334[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۲[/TD]

[TD]13,150[/TD]

[TD]13,125[/TD]

[TD]12,750[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]23,917[/TD]

[TD]25,517[/TD]

[TD]16,600[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]8,009[/TD]

[TD]7,750[/TD]

[TD]5,032[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]41,000[/TD]

[TD]34,000[/TD]

[TD]50,125[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۳[/TD]

[TD]475[/TD]

[TD]550[/TD]

[TD]550[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]قیمتهای جهانی

[TABLE=width: 300, align: right]

[TR]

[TD]محصول[/TD]

[TD]واحد[/TD]

[TD]تاریخ[/TD]

[TD]حداقل امروز[/TD]

[TD]حداکثر امروز[/TD]

[TD]میانگین امروز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دلار[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۲[/TD]

[TD]0.19[/TD]

[TD]0.20[/TD]

[TD]0.2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]روپیه[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۲[/TD]

[TD]11.50[/TD]

[TD]11.60[/TD]

[TD]11.55[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دلار[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۲[/TD]

[TD]0.53[/TD]

[TD]0.54[/TD]

[TD]0.54[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دلار[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۰۲[/TD]

[TD]0.24[/TD]

[TD]0.25[/TD]

[TD]0.25

 

 

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]قیمتهای داخلی

جهت مطالعه مشروح قیمت ها بر روی محصول مورد نظر کلیک نمایید

[TABLE=width: 300, align: right]

[TR]

[TD]محصول

[/TD]

[TD]تاریخ

[/TD]

[TD]میانگین امروز

[/TD]

[TD]امروز در ماه گذشته

[/TD]

[TD]امروز در سال گذشته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]16,225

[/TD]

[TD]13,778

[/TD]

[TD]11,874

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]25,000

[/TD]

[TD]24,500

[/TD]

[TD]17,500

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]24,654

[/TD]

[TD]25,335

[/TD]

[TD]29,325

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]45,569

[/TD]

[TD]45,885

[/TD]

[TD]38,493

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]65,485

[/TD]

[TD]66,075

[/TD]

[TD]55,115

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]45,532

[/TD]

[TD]47,659

[/TD]

[TD]40,750

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]93,000

[/TD]

[TD]87,000

[/TD]

[TD]0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]59,000

[/TD]

[TD]51,000

[/TD]

[TD]0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]83,500

[/TD]

[TD]70,000

[/TD]

[TD]0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]103,800

[/TD]

[TD]105,000

[/TD]

[TD]102,250

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]208,000

[/TD]

[TD]209,375

[/TD]

[TD]207,750

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]177,550

[/TD]

[TD]189,250

[/TD]

[TD]0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]9,400

[/TD]

[TD]10,307

[/TD]

[TD]7,825

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]10,650

[/TD]

[TD]10,650

[/TD]

[TD]11,450

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]17,767

[/TD]

[TD]19,515

[/TD]

[TD]13,225

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]14,725

[/TD]

[TD]14,559

[/TD]

[TD]13,325

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]3,250

[/TD]

[TD]2,850

[/TD]

[TD]2,125

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]137,250

[/TD]

[TD]144,500

[/TD]

[TD]169,000

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]55,500

[/TD]

[TD]58,500

[/TD]

[TD]73,500

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]3,575

[/TD]

[TD]3,325

[/TD]

[TD]2,810

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]17,475

[/TD]

[TD]17,500

[/TD]

[TD]21,525

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]2,475

[/TD]

[TD]2,475

[/TD]

[TD]2,125

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]10,270

[/TD]

[TD]10,355

[/TD]

[TD]7,322

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]37,625

[/TD]

[TD]37,875

[/TD]

[TD]30,375

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]9,034

[/TD]

[TD]9,808

[/TD]

[TD]6,450

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]5,750

[/TD]

[TD]7,750

[/TD]

[TD]3,920

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]13,325

[/TD]

[TD]13,150

[/TD]

[TD]12,688

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]19,000

[/TD]

[TD]22,325

[/TD]

[TD]16,484

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]7,500

[/TD]

[TD]7,930

[/TD]

[TD]5,389

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]41,000

[/TD]

[TD]34,000

[/TD]

[TD]50,125

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۵

[/TD]

[TD]525

[/TD]

[TD]550

[/TD]

[TD]550

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

قیمتهای جهانی

[TABLE=width: 489, align: right]

[TR]

[TD]محصول

[/TD]

[TD]واحد

[/TD]

[TD]تاریخ

[/TD]

[TD]حداقل امروز

[/TD]

[TD]حداکثر امروز

[/TD]

[TD]میانگین امروز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]دلار

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]0.19

[/TD]

[TD]0.20

[/TD]

[TD]0.2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]روپیه

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]11.62

[/TD]

[TD]11.70

[/TD]

[TD]11.66

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]دلار

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]0.53

[/TD]

[TD]0.54

[/TD]

[TD]0.54

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[TD]دلار

[/TD]

[TD]۹۳-۰۲-۲۴

[/TD]

[TD]0.25

[/TD]

[TD]0.26

[/TD]

[TD]0.26

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE]

[TR]

[TD][TABLE=class: adminlist]

[TR]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH] امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH] امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH] امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH] امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]12700[/TD]

[TD]15000[/TD]

[TD]13994[/TD]

[TD]13994[/TD]

[TD]14308[/TD]

[TD]14703[/TD]

[TD]10250[/TD]

[TD]9638[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]24500[/TD]

[TD]26000[/TD]

[TD]25000[/TD]

[TD]25000[/TD]

[TD]25000[/TD]

[TD]24500[/TD]

[TD]17500[/TD]

[TD]14250[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]24000[/TD]

[TD]28000[/TD]

[TD]26354[/TD]

[TD]26354[/TD]

[TD]26604[/TD]

[TD]25823[/TD]

[TD]30700[/TD]

[TD]14000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]44000[/TD]

[TD]51000[/TD]

[TD]46927[/TD]

[TD]46927[/TD]

[TD]46443[/TD]

[TD]45534[/TD]

[TD]39260[/TD]

[TD]33506[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]62000[/TD]

[TD]76000[/TD]

[TD]67067[/TD]

[TD]67067[/TD]

[TD]66325[/TD]

[TD]65039[/TD]

[TD]56314[/TD]

[TD]48063[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]36000[/TD]

[TD]55000[/TD]

[TD]45532[/TD]

[TD]45532[/TD]

[TD]45532[/TD]

[TD]47400[/TD]

[TD]40750[/TD]

[TD]27625[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]88000[/TD]

[TD]98000[/TD]

[TD]93000[/TD]

[TD]93000[/TD]

[TD]93000[/TD]

[TD]87000[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]52000[/TD]

[TD]55000[/TD]

[TD]53500[/TD]

[TD]53500[/TD]

[TD]55500[/TD]

[TD]47500[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]75000[/TD]

[TD]80000[/TD]

[TD]77500[/TD]

[TD]77500[/TD]

[TD]79500[/TD]

[TD]70000[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]90000[/TD]

[TD]115000[/TD]

[TD]103200[/TD]

[TD]103200[/TD]

[TD]103500[/TD]

[TD]103750[/TD]

[TD]102400[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]170000[/TD]

[TD]240000[/TD]

[TD]206750[/TD]

[TD]206750[/TD]

[TD]207500[/TD]

[TD]206500[/TD]

[TD]203250[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]157000[/TD]

[TD]190000[/TD]

[TD]173450[/TD]

[TD]173450[/TD]

[TD]174700[/TD]

[TD]184500[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]9300[/TD]

[TD]10450[/TD]

[TD]10050[/TD]

[TD]10050[/TD]

[TD]9950[/TD]

[TD]10340[/TD]

[TD]8250[/TD]

[TD]5207[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]10800[/TD]

[TD]10900[/TD]

[TD]10850[/TD]

[TD]10850[/TD]

[TD]10850[/TD]

[TD]10650[/TD]

[TD]10950[/TD]

[TD]9200[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]16900[/TD]

[TD]18050[/TD]

[TD]17644[/TD]

[TD]17644[/TD]

[TD]18092[/TD]

[TD]19044[/TD]

[TD]13713[/TD]

[TD]14100[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]13250[/TD]

[TD]14950[/TD]

[TD]14413[/TD]

[TD]14413[/TD]

[TD]14413[/TD]

[TD]15000[/TD]

[TD]11725[/TD]

[TD]10775[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]3200[/TD]

[TD]3300[/TD]

[TD]3250[/TD]

[TD]3250[/TD]

[TD]3250[/TD]

[TD]2275[/TD]

[TD]2125[/TD]

[TD]2175[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]138000[/TD]

[TD]141000[/TD]

[TD]139375[/TD]

[TD]139375[/TD]

[TD]136750[/TD]

[TD]143500[/TD]

[TD]169000[/TD]

[TD]75467[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]54000[/TD]

[TD]55000[/TD]

[TD]54500[/TD]

[TD]54500[/TD]

[TD]54250[/TD]

[TD]57000[/TD]

[TD]71500[/TD]

[TD]36867[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]2800[/TD]

[TD]4500[/TD]

[TD]3575[/TD]

[TD]3575[/TD]

[TD]3575[/TD]

[TD]3325[/TD]

[TD]2584[/TD]

[TD]2158[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]16500[/TD]

[TD]19000[/TD]

[TD]17475[/TD]

[TD]17475[/TD]

[TD]17475[/TD]

[TD]17309[/TD]

[TD]21184[/TD]

[TD]14050[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]2450[/TD]

[TD]2500[/TD]

[TD]2475[/TD]

[TD]2475[/TD]

[TD]2475[/TD]

[TD]2475[/TD]

[TD]1925[/TD]

[TD]1650[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]10100[/TD]

[TD]10500[/TD]

[TD]10325[/TD]

[TD]10325[/TD]

[TD]10325[/TD]

[TD]10225[/TD]

[TD]8040[/TD]

[TD]4250[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]20000[/TD]

[TD]60000[/TD]

[TD]37125[/TD]

[TD]37125[/TD]

[TD]37125[/TD]

[TD]37625[/TD]

[TD]30375[/TD]

[TD]15750[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]8600[/TD]

[TD]9100[/TD]

[TD]8834[/TD]

[TD]8834[/TD]

[TD]8770[/TD]

[TD]9635[/TD]

[TD]6588[/TD]

[TD]4334[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]4500[/TD]

[TD]7000[/TD]

[TD]5750[/TD]

[TD]5750[/TD]

[TD]5750[/TD]

[TD]7400[/TD]

[TD]4050[/TD]

[TD]3979[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]12300[/TD]

[TD]14350[/TD]

[TD]13325[/TD]

[TD]13325[/TD]

[TD]13325[/TD]

[TD]13425[/TD]

[TD]12663[/TD]

[TD]9750[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]17000[/TD]

[TD]17500[/TD]

[TD]17250[/TD]

[TD]17250[/TD]

[TD]21575[/TD]

[TD]23917[/TD]

[TD]16425[/TD]

[TD]8400[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]6900[/TD]

[TD]7300[/TD]

[TD]7175[/TD]

[TD]7175[/TD]

[TD]7350[/TD]

[TD]8009[/TD]

[TD]5608[/TD]

[TD]3018[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]38000[/TD]

[TD]44000[/TD]

[TD]41000[/TD]

[TD]41000[/TD]

[TD]41000[/TD]

[TD]41000[/TD]

[TD]50125[/TD]

[TD]31703[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1]

[TD][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD]۹۳-۰۳-۰۴[/TD]

[TD]450[/TD]

[TD]500[/TD]

[TD]463[/TD]

[TD]463[/TD]

[TD]463[/TD]

[TD]475[/TD]

[TD]550[/TD]

[TD]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13692[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13924[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13924[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10290[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]24500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14250[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]33500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]31130[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28113[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26447[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25797[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15600[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46645[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46658[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45258[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]39172[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34380[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]76000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67377[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67377[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66878[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]65137[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56205[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]48512[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45375[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27625[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]87000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]51000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]52500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]51000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]75000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]101750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]245000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]208750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]206750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]206750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]207000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]205250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]167000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]189000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]175250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]173100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]173450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]186500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]176417[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9934[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10025[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9967[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9709[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5250[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10963[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9200[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17588[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14292[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]144950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14413[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12088[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9700[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2225[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]138000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]138500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]138250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]138250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]138750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]138000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]167500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79267[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]71500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36867[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3575[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3575[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3575[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1800[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17622[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1580[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10340[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4480[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15750[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8821[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8770[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9434[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6407[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4315[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4515[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4058[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13425[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12763[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9675[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22734[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19334[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]23200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7963[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7175[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7175[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8025[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5523[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3070[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]38000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]50125[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۱۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۳-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.55[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.55[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.55[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.55[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.56[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.56[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.49[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.23[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.23[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.23[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.23[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.24[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.26[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.26[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.26[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.08[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.35[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.25[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.61[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13692[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13692[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13692[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16225[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9207[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9828[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]24500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14250[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]31000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34012[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34012[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]33991[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25526[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19095[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46777[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46728[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46715[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45569[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]39768[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37519[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]74550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67334[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67505[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]65485[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56665[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]51557[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]52500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]59000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]76000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]81000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]78500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]78500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]83500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]101500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]245000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]208250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]208000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]204000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]173000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]189000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]180875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]181750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]177550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]173834[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9984[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9917[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5040[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7100[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17467[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17363[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17940[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17767[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9900[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14725[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9445[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2063[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2063[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]136750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]137250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]167500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82100[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60375[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]65500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3575[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2072[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1434[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17622[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13950[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1570[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10340[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10340[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10310[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10270[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7859[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4488[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15750[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8591[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8594[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8806[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9034[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4654[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6113[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6113[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4250[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21384[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21434[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16717[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7963[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5378[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3328[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۳-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]525[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]525

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.51[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.54[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.54[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.5[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.23[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.25[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.25[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۳-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.26[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.81[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.89[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.85[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.85[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.45[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.85[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.13[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13671[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13671[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13692[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14308[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9367[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8923[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]24500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14250[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37003[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37003[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35592[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26604[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17830[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47091[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47091[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46565[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46443[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40627[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38985[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67732[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67732[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67243[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57758[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]42750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]52500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]102000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]245000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]208250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]207500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]204750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]173000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]189000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]182167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]174700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]172000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9909[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9909[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5044[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7150[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17413[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17413[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17880[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18092[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9900[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13784[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14413[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10388[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9680[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2063[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2063[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]132500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]133500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]133000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]133000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]136750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]167000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]89834[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3575[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2072[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1384[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17622[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13950[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1570[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10340[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10340[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10310[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7859[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4562[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8591[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8591[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8806[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8770[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6509[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5223[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]5800[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]7000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6113[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6113[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]5900[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]5750[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]4750[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]4400[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9725[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]23500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21575[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16717[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7963[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5365[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3482[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.50[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.50[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.5[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.5[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.54[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.5[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.25[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.26[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.27[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۳-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.82[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.97[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.9[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.9[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.85[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.96[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.34[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]8500[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]12000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]11040[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]11040[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]13500[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]13994[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]9850[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]9050[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]24500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]31413[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]31636[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36891[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26502[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19817[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]49000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46665[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46477[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46822[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]42735[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41850[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]74000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67264[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67065[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67629[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67202[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61331[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57463[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]76500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]101750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]245000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]210250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]210250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]210250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]206750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]204000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]171000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]189000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]178000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]178000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]173450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]171250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10025[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4985[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7570[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17413[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17588[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12494[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13510[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10317[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9575[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2063[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2063[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]146000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]147000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]146500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]146500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]138250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]138750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]166000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90667[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]64500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2967[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2967[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3575[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2072[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1544[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13950[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1570[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10270[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10270[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10340[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7666[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4509[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8593[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8593[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8591[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6247[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4915[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6113[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4834[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4463[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12088[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19334[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15317[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7963[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7175[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5364[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3496[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.51[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.5[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.55[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.51[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.24[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.25[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.26[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.44[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.60[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.92[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14.13[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13924[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9632[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9050[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]24500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30113[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]31071[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]33656[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28113[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]23650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19645[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]48000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46418[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46662[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]42408[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40093[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]72300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66663[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67415[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67377[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61556[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57242[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]85000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]76500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]105000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94834[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]101250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]245000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]210250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]206750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]204000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]164000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]177000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]171834[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]171834[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]173100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]171250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9817[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9817[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9834[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10025[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5030[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7570[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17984[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17984[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18084[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17588[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13510[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10009[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9575[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2063[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2063[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]143000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]145000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]144000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]144000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]153500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]138250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]166000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90667[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2967[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3575[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2072[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1544[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13950[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1570[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10410[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10410[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10270[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7666[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4478[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8663[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6247[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4928[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6017[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6017[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4834[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4463[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19334[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7963[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7175[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5364[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3496[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]38000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]50125[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.51[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.51[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.55[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.53[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.24[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.25[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.27[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۰۸[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.44[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.60[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.07[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.77[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9240[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9513[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10858[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13692[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9263[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28916[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]29595[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]31413[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]31463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20575[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47048[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47043[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46665[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46795[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43864[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]75800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67767[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67613[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67264[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67664[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61704[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]59909[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]85000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]52500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]76500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]105000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94834[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94834[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]99300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]245000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]210250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]208750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]199000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]163000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]180000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]172125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]172625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]178000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]176375[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]171250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9759[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9759[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9817[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7688[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5013[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10725[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7550[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17570[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17984[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17425[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13434[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12925[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12925[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9788[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2038[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]141500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]142500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]142000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]144500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]146000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]136375[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]164500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]117500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]65000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]65500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]64500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]65250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]48000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2967[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2065[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1663[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17622[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13950[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1570[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10410[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10410[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10270[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10295[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7433[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4507[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8728[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8579[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8859[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6298[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5050[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6017[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6017[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5240[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4822[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18417[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17825[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7963[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6400[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6700[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]5305[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]3673[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.46[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.47[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.47[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.47[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.56[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.54[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۴-۱۳[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.23[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.24[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.16[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.16[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.16[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.16[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.27[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۱۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.63[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.80[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.72[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.72[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.09[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.68[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9513[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13692[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11069[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9113[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]31000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28456[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26445[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27087[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35592[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19900[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]48000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46634[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46558[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46955[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46565[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43159[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44375[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]72500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66823[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66955[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67556[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67243[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62044[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61400[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45532[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]53000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]85000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]52500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]76500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]105000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]77500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]100000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]245000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]208250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]205250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]164000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]180000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]172125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]182167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]167334[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]89500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36384[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36384[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9742[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5300[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7800[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17460[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17460[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17880[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13784[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11300[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2088[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2200[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]139125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]163000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]107734[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]64250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1894[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2084[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17622[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13950[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1570[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10490[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10490[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10410[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10310[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7355[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4505[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]36500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8988[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8988[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8788[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8806[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6078[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5334[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4963[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5009[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13325[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18417[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7963[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5207[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3693[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]39000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۴-۲۳[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.44[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.46[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.5[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.20[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.25[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.32[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.16[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.29[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.45[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.63[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.54[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.54[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.58[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.85[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.81[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.36[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

:a030:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9841[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13671[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11143[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8680[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]31000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28015[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28015[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]24637[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35789[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]26850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18472[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]48000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46658[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46658[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46425[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47022[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]42324[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50404[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]72500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66922[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66922[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66987[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67547[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61237[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62250[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]85000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73334[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73334[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]78000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]105000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]95084[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]95084[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]100100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]245000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]203500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۴[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]162000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]178000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]168300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]168300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]171813[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]166917[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9334[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9934[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9425[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5527[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17510[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17510[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17490[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17413[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15575[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19800[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12725[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12725[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10634[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11850[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2088[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2200[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]136000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]133000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]161250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]106800[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1882[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2215[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13950[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1570[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10490[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10490[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10410[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10340[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7369[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4453[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]8550[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]9400[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]8975[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]8975[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]8825[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]8591[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6044[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]5342[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6113[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4963[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5057[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17067[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17067[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14675[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7963[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۵[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5188[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3743[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]39000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۶[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.5[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.52[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.55[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۴-۲۷[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.20[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.20[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.22[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.25[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.33[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.17[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.31[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۷[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.45[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.75[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.6[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.6[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.54[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10.79[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.82[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14.54[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13671[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11065[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8680[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30956[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]29972[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28456[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37003[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]24600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18034[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]48000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46498[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46682[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46634[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47091[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]42847[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50250[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]72500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66770[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67092[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66823[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67732[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61316[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62445[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73334[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]78000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]95084[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]101250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]245000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]204000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]162500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]178000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]168750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]168750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170563[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]167292[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9909[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9925[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5610[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8388[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17413[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10550[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10688[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11850[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2088[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2200[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]133000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]160750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]106800[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]62750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1882[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2215[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13950[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1570[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10460[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10460[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10490[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10340[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7369[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4475[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9220[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9220[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8591[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6046[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5363[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6675[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6675[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6113[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4963[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5057[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12659[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۴-۲۹[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]12300[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]20000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]17067[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]17067[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]17167[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]20350[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]14675[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]9125[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5188[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3743[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]39000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۰[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9084[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9084[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12273[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11414[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9220[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]32000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]29086[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]29086[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28015[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]32304[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]25050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18562[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]48000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46648[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46648[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46658[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]42881[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50728[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67012[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67012[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66922[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67164[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]70000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45094[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73334[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]54500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]78000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]82500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]95084[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]90000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]101600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]170000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]245000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]210250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]205250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]162000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]178000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]168300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]167292[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9667[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6363[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7587[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17440[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17440[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17510[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18067[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15788[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11550[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13117[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13117[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12725[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10817[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11125[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2138[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2188[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]136000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]146500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]158750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104600[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]65500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]58250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2967[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1882[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2363[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17130[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17130[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14200[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۴-۳۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1560[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10460[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10460[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10490[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10270[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4550[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8663[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6173[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5629[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6675[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6675[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4963[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5369[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12659[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17067[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9125[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5303[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3830[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]39000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]45500[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۲[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]واحد[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.43[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.42[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.5[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.53[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.57[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.19[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.20[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.2[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.24[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]0.33[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]دلار[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.14[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.15[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.18[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.21[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]0.31[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]روپیه[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۰۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.90[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12.05[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.98[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.98[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.6[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11.23[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13.35[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15.61[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[TABLE=class: adminlist, width: 80%]

[TR=bgcolor: #FFFFFF]

[TH]محصول[/TH]

[TH]تاریخ[/TH]

[TH]حداقل

امروز[/TH]

[TH]حداکثر

امروز[/TH]

[TH]میانگین

امروز[/TH]

[TH]میانگین

دیروز[/TH]

[TH]امروز در

هفته گذشته[/TH]

[TH]امروز در

ماه گذشته[/TH]

[TH]امروز در

سال گذشته[/TH]

[TH]امروز در دو

سال گذشته[/TH]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]7500[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]6103[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]8163[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]8500[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]9307[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]11603[/TD]

[TD=bgcolor: #FFFFDD, align: center]10035[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]27000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]22000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]29500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]34500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]32342[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30154[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30111[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30067[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]28650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16265[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]50000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]48481[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47481[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]47043[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46753[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43716[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]40847[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]75000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]69218[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67858[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67428[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]67375[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]63137[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56700[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]52500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]46000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43117[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]35875[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]88000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]70967[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]70967[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]93000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]56000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]58000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]57000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]55000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]73167[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]78000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]84000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]81000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]79000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]80250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]94834[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]98000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]115000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]102500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]104000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]101600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]185000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]235000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211438[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]211250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]205250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]162500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]179000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]169500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]173125[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]168459[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8650[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10150[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9617[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9634[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9634[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9784[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10350[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7434[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17019[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17019[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17440[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17984[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]15625[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11025[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12525[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12525[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13075[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10450[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2100[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2138[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2188[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]136000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]135500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]134500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]144000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]160750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]103000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]61000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]66000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]43000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3400[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2950[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1882[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2350[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17130[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17130[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17130[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]17275[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]21184[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14300[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2475[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]2300[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]1550[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10200[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10420[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10420[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10420[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]10410[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4558[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]18000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]60000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]38250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]37875[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16000[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9600[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9229[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9229[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9229[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]8700[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6160[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5713[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]7000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6017[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]4963[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5809[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13900[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14050[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]13975[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12659[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]12750[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]20000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]16684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]11250[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]19017[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]14850[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]9125[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6800[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6684[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]6584[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]5270[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]3956[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]39000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]44000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41750[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]41000[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]45500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]30500[/TD]

[/TR]

[TR=class: row1, bgcolor: #F4F4F4]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center][h=3]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h][/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]۹۳-۰۵-۱۱[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]450[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]500[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]463[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]550[/TD]

[TD=bgcolor: #F4F4F4, align: center]525[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...