رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

دانلود کتاب اموزشی بازاریابی و مدیریت بازار

 

این کتاب براساس کتاب بازاريابی و مديريت بازار حسن الوداری و در بیش از 270 صفحه تهیه شده است.

بازاريابی و مديريت بازار

 

فصل اول

مفاهيم مديريت بازار

 

از دانشجو انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتواند:

1- مفاهيم اساسي بازاريابي را نام برده و هر کدام را شرح دهد.

2- بازاريابي را تعريف کرده و فرايند مديريت بازاريابي را توصيف نمايد.

3- وظايف مختلفي را که مديران بازاريابي موسسات ايفا مي کنند، توضيح دهد.

4- فرق اساسي فلسفه هاي موجود در مديريت بازاريابي را بيان نمايد.

5- اهداف نظام بازاريابي را نام برده و هر يک از آنها را تجزيه و تحليل نمايد.

 

فصل دوم

انواع بازار و محيط بازاريابي

 

از دانشجويان محترم انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- انواع بازارها را از ديدگاههاي مختلف شرح دهند.

2- محيط بازاريابي را توضيح داده و انواع آن را نام ببرند.

3- عوامل تشکيل دهنده محيط خرد موسسه را توضيح دهند.

4- محيط کلان موسسات را توصيف نموده و هر يک از عوامل آن را شرح دهند.

5- واکنشهاي مختلف شرکتها را در برابر محيط بازاريابي بيان نمايند.

 

فصل سوم

تقسيم بازار و تعيين بازار هدف

 

از دانشجويان محترم انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- ضرورت تقسيم بازار را بيان نمايند.

2- سير تکاملي تقسيم بازار را شرح دهند.

3- ضوابط و معيارهاي مختلف تقسيم بازار را توضيح دهند.

4- عوامل موثر در تقسيم بندي بهينه بازار را توصيف نمايند.

5- استراتژيهاي مختلف تعيين بازار هدف را با هم مقايسه نموده و آنها را ارزيابي نمايند.

6- عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بازاريابي را نام برده و تحليل کنند.

 

فصل چهارم

نيازها و رفتار خريداران

 

از دانشجويان عزيز انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- نقش خريداران را در سرنوشت موسسات امروزي توضيح دهند.

2- زنجيره خدمت- سود را با ترسيم شکل، شرح دهند

3- انواع بازارها را با توجه به سه عنصر پول، اشتياق و نيز نام ببرند.

4- هفت O (او) بازاريابي را به طور کامل شرح دهند.

5- انواع شيوه هاي بازاريابي را به طور کامل تشريح نمايند.

6- نيازهاي مختلف خريداران را با توجه به ميزان توسعه يافتگي بازارها بيان کنند.

7- عوامل فردي موثر در رفتار مصرف کنندگان را تجزيه و تحليل نمايند.

 

فصل پنجم

اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش

 

از دانشجويان محترم پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانند به سوالات زير جواب دهند:

1-عوامل موثر بر روي پيش بيني نادرست تقاضا را بيان کنند.

2- مشکلات ناشي از برآوردهاي نادرست تقاضا را بيان کنند.

3- تعريف درستي از واژه فروش در علم بازاريابي ارائه دهند.

4- سهم بازار مطلق و سهم بازار نسبي موسسات را توصيف نمايند.

5- مدلهاي کمي و کيفي پيش بيني را نام برده و هر يک را توضيح دهند.

6- نقش درک صحيح آينده را در پيش بيني درست تقاضا شرح دهند.

 

فصل ششم

اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي

 

انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل دانشجو بتواند:

 

1- اهداف حاکم بر يک سيستم بازاريابي را شرح دهد.

2- فرق اساسي بين رسالت و اهداف شرکت ها را توضيح دهد.

3- سير تکاملي جايگاه بازاريابي را در ساختار تشکيلاتي موسسات تبيين نمايد.

4- عوامل موثر در سازماندهي بازاريابي شرکتها را شرح دهد.

5- انواع ساختارهاي سازماني واحد بازاريابي را توصيف نمايد.

6- چهار سطح سازماني را در زمينه برنامه ريزي استراتژيک بيان نمايد.

7- چالشهاي مهم سازمان بازاريابي را توضيح دهد.

 

فصل هفتم

برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص

 

از دانشجويان محترم انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- نقش قوانين بازاريابي را در يک برنامه ريزي خوب و بهينه توضيح دهند.

2- حيطه هاي مهم بازاريابي موسسات را شرح دهند.

3- راهها و شيوه هاي مناسب، تشخيص يک برنامه بازاريابي موثر را بيان نمايند.

4- منافع حاصل از برنامه ريزي در موسسات را شرح دهند.

5- فرايند برنامه ريزي بازاريابي را تشريح نمايند.

6- گامهاي اساسي در برنامه ريزي را توصيف نمايند.

7- ماهيت و محتواي يک برنامه عملياتي بازاريابي را تحليل نمايند.

8- دلايل اصلي در پياده کردن يک برنامه بازاريابي را توشيح دهند.

9-وجه تمايز بين کالا وخدمت را بيان نمايند.

10- بازاريابي در موسسات بيمه را شرح دهند.

 

فصل هشتم

نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي

 

از دانشجويان عزيز انتظار مي رود، پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- ابزار و مفاهيم لازم براي تصميم گيري را نام برده و هر يک را به اختصار شرح دهند.

2- در مورد 4P فروشنده و 4C مشتري توضيحات لازم را ارائه نمايند.

3- تصميمات عمده بازاريابان را در مورد آميزه محصول شرح دهند.

4- انواع تصميمات مديريتي را در مورد گسترش خط محصول با رسم نمودار توضيح دهند.

5- عوامل اصلي موثر در تصميم گيري در مورد آميزه قيمت را بنويسند.

6- در مورد اهداف بازاريابي موسسات توضيحات لازم را ارائه نمايند.

7- تصميمات مربوط به کانالهاي توزيع محصولات را توضيح دهند.

8- علل پيچيدگي تصميمات بازاريابي را شرح دهند.

 

فصل نهم

تحقيقات بازاريابي

 

دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

1- لزوم تحقيقات در بازاريابي امروزي را شرح دهد.

2- نقش تحقيقات در فرايند تصميم گيري مديران را توضيح دهد.

3- تحقيقات بازاريابي را به وضوح تعريف نمايد.

4- فرايند کامل يک تحقيق بازاريابي را با رسم شکل تشريح نمايد.

5- هفت C لاتين رابط بين مدير و محقق را بيان نمايد.

6- انواع تحقيقات بازاريابي را به اجمال شرح دهد.

7- دبليوهاي ششگانه (6W) تحقيقات توصيفي را ذکر نمايد.

8- روشهاي موجود جهت جمع آوري داده ها در تحقيقات اکتشافي را بيان نمايد.

9- در مورد 10S (ده اس)، 5M (پنج ام) و روش گروه متمرکز توضيحات شفاف ارائه نمايد.

10- تکنيک هاي سه گانه مصاحبه هاي عمقي را توضيح دهد.

11- تکنيک هاي فرافکن را نام برده و هر يک را به اختصار شرح دهد.

12- روشهاي جمع آوري اطلاعات در تحقيقات توصيفي را به اجمال بيان نمايد.

 

فصل دهم

سيستم بازاريابي و انواع مدلهاي بازاريابي

 

دانشجويان محترم پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانند:

1- سيستم بازاريابي را تعريف نمايند.

2- سيستم هاي چهارگانه فرعي يک سيستم بازاريابي را نام برده و هر يک را به اجمال شرح دهند.

3- سيستم هاي اطلاعاتي غيرمتمرکز را توضيح دهند.

4- سيستم هاي سه گانه توزيع را بيان نمايند.

5- انواع مدلهاي بازاريابي (مدلهاي برنامه ريزي استراتژيک) را نام ببرند.

6- مدل موقعيتي بازار- محصول را به طور کامل شرح دهند.

7- مدل گروه مشاوره بوستون (ماتريس BCG ) ماتريس را توضيح دهند.

8- مدل جنرال الکتريک (GE) را به طور کامل توصيف نمايند.

9- مدل استراتژي عمومي پورتر (PGS) را شرح ىهنىز

10- نقاط قوت و ضعف اصلي مدلهاي برنامه ريزي را بيان نمايند.

 

فصل يازدهم

چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي

 

دانشجويان محترم پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانند:

 

1- خلاقيت را تعريف نموده و فرق آن را با نوآوري توضيح دهند.

2- روشهاي اصلي بهسازي محصولات را نام برده و شرح دهند.

3- مراحل ايجاد يک محصول جديد را به طور کامل بيان نمايند.

4- سه نوع تست مهم مربوط به مرحله آزمايش بازاريابي را شرح دهند.

5- دوره عمر يک محصول را با رسم منحني به اجمال شرح دهند.

6- مشکلات مربوط به استفاده از منحني عمر کالا را بيان نمايند.

7- موانع موجود بر سر راه خلاقيت و نوآوري را نام ببرند.

8- مباني هفتگانه خلاقيت را نام برده و هر يک را شرح دهند.

 

برای دانلود کتاب بازاریابی و مدیریت بازار به لینک زیر مراجعه فرمایید :


دانلود کنید

 

پسورد : www.noandishaan.com

لینک به دیدگاه
  • 3 سال بعد...
  • 2 سال بعد...

اینم یه جزوه دیگه برگرفته از کتاب بازاریابی و مدیریت بازار حسن الوداری هست که توسط خود حسن الوداری به صورت پاورپوینت تهیه شده و با فرمت PDF در 332 صفحه از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

فصل اول: مفاهیم مدیریت بازار
فصل دوم: انواع بازار و محیط بازاریابی
فصل سوم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
فصل چهارم: نیازها و رفتار خریداران
فصل پنجم: اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش
فصل ششم: اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی
فصل هفتم: برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بیمه مخصوص
فصل هشتم: نحوه تصمیم گیری در زمینه بازاریابی
فصل نهم: تحقیقات بازاریابی
فصل دهم: سیستم بازاریابی و انواع مدل های بازاریابی
فصل یازدهم: چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی

دانلود جزوه

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...