رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

دانلود کتاب اموزشی بازاریابی و مدیریت بازار

 

این کتاب براساس کتاب بازاريابی و مديريت بازار حسن الوداری و در بیش از 270 صفحه تهیه شده است.

بازاريابی و مديريت بازار

 

فصل اول

مفاهيم مديريت بازار

 

از دانشجو انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتواند:

1- مفاهيم اساسي بازاريابي را نام برده و هر کدام را شرح دهد.

2- بازاريابي را تعريف کرده و فرايند مديريت بازاريابي را توصيف نمايد.

3- وظايف مختلفي را که مديران بازاريابي موسسات ايفا مي کنند، توضيح دهد.

4- فرق اساسي فلسفه هاي موجود در مديريت بازاريابي را بيان نمايد.

5- اهداف نظام بازاريابي را نام برده و هر يک از آنها را تجزيه و تحليل نمايد.

 

فصل دوم

انواع بازار و محيط بازاريابي

 

از دانشجويان محترم انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- انواع بازارها را از ديدگاههاي مختلف شرح دهند.

2- محيط بازاريابي را توضيح داده و انواع آن را نام ببرند.

3- عوامل تشکيل دهنده محيط خرد موسسه را توضيح دهند.

4- محيط کلان موسسات را توصيف نموده و هر يک از عوامل آن را شرح دهند.

5- واکنشهاي مختلف شرکتها را در برابر محيط بازاريابي بيان نمايند.

 

فصل سوم

تقسيم بازار و تعيين بازار هدف

 

از دانشجويان محترم انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- ضرورت تقسيم بازار را بيان نمايند.

2- سير تکاملي تقسيم بازار را شرح دهند.

3- ضوابط و معيارهاي مختلف تقسيم بازار را توضيح دهند.

4- عوامل موثر در تقسيم بندي بهينه بازار را توصيف نمايند.

5- استراتژيهاي مختلف تعيين بازار هدف را با هم مقايسه نموده و آنها را ارزيابي نمايند.

6- عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بازاريابي را نام برده و تحليل کنند.

 

فصل چهارم

نيازها و رفتار خريداران

 

از دانشجويان عزيز انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- نقش خريداران را در سرنوشت موسسات امروزي توضيح دهند.

2- زنجيره خدمت- سود را با ترسيم شکل، شرح دهند

3- انواع بازارها را با توجه به سه عنصر پول، اشتياق و نيز نام ببرند.

4- هفت O (او) بازاريابي را به طور کامل شرح دهند.

5- انواع شيوه هاي بازاريابي را به طور کامل تشريح نمايند.

6- نيازهاي مختلف خريداران را با توجه به ميزان توسعه يافتگي بازارها بيان کنند.

7- عوامل فردي موثر در رفتار مصرف کنندگان را تجزيه و تحليل نمايند.

 

فصل پنجم

اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش

 

از دانشجويان محترم پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانند به سوالات زير جواب دهند:

1-عوامل موثر بر روي پيش بيني نادرست تقاضا را بيان کنند.

2- مشکلات ناشي از برآوردهاي نادرست تقاضا را بيان کنند.

3- تعريف درستي از واژه فروش در علم بازاريابي ارائه دهند.

4- سهم بازار مطلق و سهم بازار نسبي موسسات را توصيف نمايند.

5- مدلهاي کمي و کيفي پيش بيني را نام برده و هر يک را توضيح دهند.

6- نقش درک صحيح آينده را در پيش بيني درست تقاضا شرح دهند.

 

فصل ششم

اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي

 

انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل دانشجو بتواند:

 

1- اهداف حاکم بر يک سيستم بازاريابي را شرح دهد.

2- فرق اساسي بين رسالت و اهداف شرکت ها را توضيح دهد.

3- سير تکاملي جايگاه بازاريابي را در ساختار تشکيلاتي موسسات تبيين نمايد.

4- عوامل موثر در سازماندهي بازاريابي شرکتها را شرح دهد.

5- انواع ساختارهاي سازماني واحد بازاريابي را توصيف نمايد.

6- چهار سطح سازماني را در زمينه برنامه ريزي استراتژيک بيان نمايد.

7- چالشهاي مهم سازمان بازاريابي را توضيح دهد.

 

فصل هفتم

برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص

 

از دانشجويان محترم انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- نقش قوانين بازاريابي را در يک برنامه ريزي خوب و بهينه توضيح دهند.

2- حيطه هاي مهم بازاريابي موسسات را شرح دهند.

3- راهها و شيوه هاي مناسب، تشخيص يک برنامه بازاريابي موثر را بيان نمايند.

4- منافع حاصل از برنامه ريزي در موسسات را شرح دهند.

5- فرايند برنامه ريزي بازاريابي را تشريح نمايند.

6- گامهاي اساسي در برنامه ريزي را توصيف نمايند.

7- ماهيت و محتواي يک برنامه عملياتي بازاريابي را تحليل نمايند.

8- دلايل اصلي در پياده کردن يک برنامه بازاريابي را توشيح دهند.

9-وجه تمايز بين کالا وخدمت را بيان نمايند.

10- بازاريابي در موسسات بيمه را شرح دهند.

 

فصل هشتم

نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي

 

از دانشجويان عزيز انتظار مي رود، پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- ابزار و مفاهيم لازم براي تصميم گيري را نام برده و هر يک را به اختصار شرح دهند.

2- در مورد 4P فروشنده و 4C مشتري توضيحات لازم را ارائه نمايند.

3- تصميمات عمده بازاريابان را در مورد آميزه محصول شرح دهند.

4- انواع تصميمات مديريتي را در مورد گسترش خط محصول با رسم نمودار توضيح دهند.

5- عوامل اصلي موثر در تصميم گيري در مورد آميزه قيمت را بنويسند.

6- در مورد اهداف بازاريابي موسسات توضيحات لازم را ارائه نمايند.

7- تصميمات مربوط به کانالهاي توزيع محصولات را توضيح دهند.

8- علل پيچيدگي تصميمات بازاريابي را شرح دهند.

 

فصل نهم

تحقيقات بازاريابي

 

دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:

1- لزوم تحقيقات در بازاريابي امروزي را شرح دهد.

2- نقش تحقيقات در فرايند تصميم گيري مديران را توضيح دهد.

3- تحقيقات بازاريابي را به وضوح تعريف نمايد.

4- فرايند کامل يک تحقيق بازاريابي را با رسم شکل تشريح نمايد.

5- هفت C لاتين رابط بين مدير و محقق را بيان نمايد.

6- انواع تحقيقات بازاريابي را به اجمال شرح دهد.

7- دبليوهاي ششگانه (6W) تحقيقات توصيفي را ذکر نمايد.

8- روشهاي موجود جهت جمع آوري داده ها در تحقيقات اکتشافي را بيان نمايد.

9- در مورد 10S (ده اس)، 5M (پنج ام) و روش گروه متمرکز توضيحات شفاف ارائه نمايد.

10- تکنيک هاي سه گانه مصاحبه هاي عمقي را توضيح دهد.

11- تکنيک هاي فرافکن را نام برده و هر يک را به اختصار شرح دهد.

12- روشهاي جمع آوري اطلاعات در تحقيقات توصيفي را به اجمال بيان نمايد.

 

فصل دهم

سيستم بازاريابي و انواع مدلهاي بازاريابي

 

دانشجويان محترم پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانند:

1- سيستم بازاريابي را تعريف نمايند.

2- سيستم هاي چهارگانه فرعي يک سيستم بازاريابي را نام برده و هر يک را به اجمال شرح دهند.

3- سيستم هاي اطلاعاتي غيرمتمرکز را توضيح دهند.

4- سيستم هاي سه گانه توزيع را بيان نمايند.

5- انواع مدلهاي بازاريابي (مدلهاي برنامه ريزي استراتژيک) را نام ببرند.

6- مدل موقعيتي بازار- محصول را به طور کامل شرح دهند.

7- مدل گروه مشاوره بوستون (ماتريس BCG ) ماتريس را توضيح دهند.

8- مدل جنرال الکتريک (GE) را به طور کامل توصيف نمايند.

9- مدل استراتژي عمومي پورتر (PGS) را شرح ىهنىز

10- نقاط قوت و ضعف اصلي مدلهاي برنامه ريزي را بيان نمايند.

 

فصل يازدهم

چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي

 

دانشجويان محترم پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانند:

 

1- خلاقيت را تعريف نموده و فرق آن را با نوآوري توضيح دهند.

2- روشهاي اصلي بهسازي محصولات را نام برده و شرح دهند.

3- مراحل ايجاد يک محصول جديد را به طور کامل بيان نمايند.

4- سه نوع تست مهم مربوط به مرحله آزمايش بازاريابي را شرح دهند.

5- دوره عمر يک محصول را با رسم منحني به اجمال شرح دهند.

6- مشکلات مربوط به استفاده از منحني عمر کالا را بيان نمايند.

7- موانع موجود بر سر راه خلاقيت و نوآوري را نام ببرند.

8- مباني هفتگانه خلاقيت را نام برده و هر يک را شرح دهند.

 

برای دانلود کتاب بازاریابی و مدیریت بازار به لینک زیر مراجعه فرمایید :


برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پسورد : www.noandishaan.com

لینک به دیدگاه
  • 3 سال بعد...
  • 2 سال بعد...

اینم یه جزوه دیگه برگرفته از کتاب بازاریابی و مدیریت بازار حسن الوداری هست که توسط خود حسن الوداری به صورت پاورپوینت تهیه شده و با فرمت PDF در 332 صفحه از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

فصل اول: مفاهیم مدیریت بازار
فصل دوم: انواع بازار و محیط بازاریابی
فصل سوم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
فصل چهارم: نیازها و رفتار خریداران
فصل پنجم: اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش
فصل ششم: اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی
فصل هفتم: برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بیمه مخصوص
فصل هشتم: نحوه تصمیم گیری در زمینه بازاریابی
فصل نهم: تحقیقات بازاریابی
فصل دهم: سیستم بازاریابی و انواع مدل های بازاریابی
فصل یازدهم: چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...