رفتن به مطلب

ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین


ارسال های توصیه شده

ترجمه روندی است که در آن از اطلاعات رمز شده در RNA برای ساختن

پروتیئنها

استفاده می‌شود.

[h=1]مقدمه[/h]

پروتئینها از اتصال

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

به یکدیگر از طریق پیوند پپتیدی بدست می‌آیند. تشکیل پیوند پپتیدی و قرار گرفتن ترتیب اسیدهای آمینه که برای هر پروتئین اختصاصی است، به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل می‌بایست در یاخته مکانیسم ویژه‌ای وجود داشته باشد که بتواند ویژگی پروتئینها را حفظ کند. بیوسنتز پروتئینها در واقع ترجمه ترتیب نوکلئوتیدی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در مولکول پروتئین است. انتقال اطلاعات از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

به مولکول پروتئین بوسیله

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

، بویژه mRNA امکانپذیر است. بدین ترتیب برای هر پروتئین ، mRNA اختصاصی آن پروتئین وجود دارد.

 

 

به عبارت دیگر هر پروتئین در روی DNA ،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

دارد که اطلاعات آن ژن در mRNA رونویسی و در مولکول ترجمه می‌شود. در بیوسنتز پروتئینهایی که در ساختارشان بیش از چند اسید آمینه دارند، وجود یک مکانیسم سنتزی که در آن ترکیبات و عوامل بسیاری دخالت می‌کنند، الزامی است. این مکانیسم به یک سیستم رمز یاب نیاز دارد که بطور خودکار واحد اسید آمینه معینی را در موقعیت ویژه‌ای از زنجیره پروتئینی قرار می‌دهد.

[h=1]ترکیبات شرکت کننده در سنتز[/h][h=2]RNA پیک (mRNA)[/h]

این

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

اطلاعات مربوط به پروتئین ویژه‌ای را از مولکول

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

می‌گیرد و به ماشین سنتز کننده پروتئین انتقال می‌دهد. در ترتیب نوکلئوتیدهای mRNA هر سه نوکلئوتید مجاور بیانگر رمز (کدون) اسید آمینه مشخص هستند و به همین جهت ترتیب نوکلئوتیدها در mRNA بیان کننده ترتیب اسیدهای آمینه در پروتئین است. هر اسید آمینه رمز مشخصی دارد.

متیونین و تریپتوفان فقط یک رمز دارند، در حالیکه سایر اسیدهای آمینه واجد دو یا تعداد بیشتری رمز هستند.

 

رمز میتونین همیشه AUG است که آغاز سنتز را در همه پروتئینها به عهده دارد. در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، در هر دو پروتئین سازی با میتونین آغاز می‌شود. پروتئینهایی که نخستین اسید آمینه آنها میتونین نیست، پس از آغاز میتونین آغازین از مولکول برداشته می‌شود. سه رمز UGA و UAA و UAG برای پروتئین رمز خوانی نمی‌کنند، بلکه رمزهایی هستند که پایان سنتز زنجیره پروتئین را بیان می‌کنند.

[h=2]RNA ناقل (tRNA)[/h]tRNA ساختار سوم از نوع L دارد که در آن دو ناحیه پذیرنده و آنتی کدون آزادند و بقیه مولکول تاب خورده است. آنتی کدون (پاد رمز) شامل سه نوکلئوتید است که مکمل رمز ویژه‌ای از mRNA است. tRNA از ناحیه پذیرنده یک اسید آمینه اختصاصی را به خود متصل می‌کند.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اختصاصی به نام آمینو اسیل- tRNA- سنتتاز این عمل را انجام می‌دهد. در نتیجه برای هر اسید آمینه دست کم یک tRNA اختصاصی وجود دارد. ولی برخی از اسیدهای آمینه بیش از یک نوع tRNA دارند.

 

 

33lt21q9o527axt9caf.jpg

لینک به دیدگاه

[h=2]ریبوزومها[/h]ریبوزمها

که از اتصال RNA ریبوزومی با تعدادی پروتئین شکل می‌گیرند، شامل دو زیر واحد هستند که از نظر اندازه و نوع پروتئینها در یوکاریوتها متفاوت هستند. دو زیر واحد در حالت عادی از یکدیگر جدا بوده و در یاخته پراکنده‌اند. در حالی که با آغاز سنتز پروتئین ، دو زیر واحد به هم متصل شده و یک مجموعه را تشکیل می‌دهند. در روی ریبوزومها (هر دو زیر واحد) در جایگاه وجود دارد. جایگاه آمینو اسیل که با A نمایش داده می‌شود و جایگاه پپتیدیل که با P مشخص می‌شود. هنگامی که دو زیر واحد به هم متصل می‌شوند، جایگاهها به نحوی قرار می‌گیرند که کاملا بر همدیگر منطبق باشند.

[h=2]آنزیم پپتیدیل ترانسفراز یا پپتید سنتتاز[/h]

اتصال دو اسید آمینه به یکدیگر یا تشکیل پیوند پتیدی را کاتالیز می‌کند.

[h=2]عوامل آغازگر[/h]

این عوامل دراز کننده و پایان دهنده یا آزاد کننده زنجیره هستند.

[h=2]انرژی لازم[/h]

انرژی لازم در واکنشها بوسیله

GTP

تامین می‌شود.

[h=1]مراحل سنتز پروتئین(مراحل سنتز در پروکاریوتها)[/h][h=2]آغاز سنتز[/h]

عواملی که در آغاز سنتز زنجیره پروتئین شرکت دارند، عوامل آغازگر خوانده شده و با علامت اختصاصی IF نشان داده می‌شوند. تا کنون سه نوع آغازگر IF

1

, IF

2

, IF

3

شناسایی و مطالعه شده‌اند. رمز آغازگر سنتز در روی mRNA همیشه مربوط به اسید آمینه متیونین بوده و در پروکاریوتها این اسید آمینه حالت فرمیل دار متیونین است. رمز متیونین و یا فرمیل متیونین سه نوکلئوتید AUG است. در مرحله اول ، عامل IF

3

به زیر واحد کوچک ریبوزوم متصل می‌گردد.

 

سپس mRNA در روی آن طوری قرار می‌گیرد که رمز AUG در جایگاه P ریبوزوم واقع شود. پس از استقرار mRNA در جایگاه خود IF

3

آزاد می‌گردد. در مرحله بعد عامل IF2 , GTP به tRNA فرمیل متیونین (fMet) متصل شده و مجموعا بر روی زیر واحد کوچک ریبوزوم که حامل mRNA نیز هست، انتقال می‌یابد. در این حالت زیر واحد بزرگ ریبوزوم به مجموعه فوق به نحوی متصل می‌شود که جایگاه P و A دو زیر واحد به یکدیگر منطبق شوند.

 

 

qd8j5zod7o0r18upbg.gif

 

لینک به دیدگاه

[h=2]دراز شدن زنجیره[/h]

مرحله‌ای است که طی آن اسیدهای آمینه تشکیل دهنده زنجیره پروتئین مورد نظر ، یکی یکی با سوار شدن بر روی tRNA ویژه خود ، بر روی ریبوزوم انتقال می‌یابند و بین آن پیوند پپتیدی ایجاد می‌شود. در این فرآیند عوامل دراز کننده زنجیره شرکت دارند که با EFG و EFT نشان داده می‌شوند. ابتدا اسید آمینه دوم بر روی tRNA خود سوار می‌شود و عوامل GTP و EFG را به خود متصل می‌کند و مجموعه حاصل به جایگاه A ریبوزوم منتقل می‌شود. پس از اینکه tRNA کاملا در محل خود ثابت شد، EFT آزاد می‌شود و GTP به GDP و Pi تبدیل می‌گردد.

 

در مرحله بعد بین دو اسید آمینه که یکی در جایگاه P و دیگری در جایگاه A قرار دارد، پیوند پپتیدی تشکیل می‌شود. این عمل بوسیله

آنزیم پپتیدیل ترانسفراز یا پپتیدیل سنتتاز کاتالیز می‌گردد. در این حالت حرکت ریبوزوم در روی mRNA در جهت 5--->3 به اندازه یک رمز ، موجب می‌شود که tRNA موجود در جایگاه p (که اسید آمینه خود را رها کرده) و tRNA پپتیدیل (که اسید آمینه را بر روی خود حمل می‌کند) از جایگاه A به P انتقال ‌یابد. این مرحله جابجایی نامیده می‌شود و انجام آن به عامل EFG نیاز دارد. جایگاه A که اکنون خالی شده ، برای پذیرش اسید آمینه سوم آماده می‌شود. اتصال واحدهای اسید آمینه به همین ترتیب پیش می‌رود تا اینکه ریبوزوم به انتهای رمز مربوط در روی mRNA برسد.

[h=2]پایان سنتز زنجیره[/h]پایان سنتز زنجیره پروتئین هنگامی است که

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به رمزهای انتهایی روی زنجیره mRNA می‌رسد. در روی mRNA سه رمز پایانی UGA , UAG , UAA وجود دارند، که پایان سنتز زنجیره را اعلام می‌کنند. عواملی که در این مرحله شرکت دارند به نام عوامل آزاد کننده R3 و R2 و R1 معروف هستند. اتصال این عوامل به رمزهای پایانی مربوطه ، باعث می‌شود که آنزیم پپتیدیل سننتاز به جای اینکه پیوند پپتیدی ایجاد کند، مولکول آب را به انتهای زنجیره انتقال دهد. در نتیجه مولکول پروتئین تازه سنتز شده در انتها به عامل COOH پایان می‌یابد و زنجیره آزاد می‌گردد و بلافاصله mRNA و سایر عوامل آزاد شده و دو زیر واحد ریبوزومها نیز از یکدیگر جدا می‌شوند. برای سنتز یک مولکول mRNA چندین ریبوزوم همزمان روی رشته قرار می‌گیرند و در پروتئین سازی شرکت می‌کنند.

 

 

zbbma4l2q32u1dkmsv.gif

 

لینک به دیدگاه

پروتئینها :

 

 

 

مواد آلی بزرگ و یکی از انواع

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
زیستی هستند که از زیرواحدهایی به نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ساخته شده‌اند. پروتئین‌ها مانند زنجیری از یک کلاف سه‌بعدی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هستند که از ترکیب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حاصل می‌شوند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مثل یک زنجیر خطی توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
میان گروه‌های کربوکسیل و آمین مجاور به یکدیگر متصل می‌شوند تا یک
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را به وجود بیاورند. ترتیب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در یک پروتئین توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مشخص می‌شود. اگرچه کد ژنتیک ۲۰ تا اسید آمینه استاندارد را معرفی می‌کند، در بعضی از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(ارگانیسم‌ها) کد ژنتیک شامل
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و در بعضی از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پ یرولزین می‌باشد. گاهی در پروتئین‌ها دگرگونی به وجود می‌آید: یا قبل از آنکه پروتئین بتواند به وظایفش در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
عمل کند و یا به عنوان قسمتی از مکانیسم بازرسی. پروتئین‌ها معمولاً به یکدیگر می‌پیوندند تا یک وظیفه‌ای را با یکدیگر انجام دهند که این خود باعث استوار شدن پروتئین می‌شود. چون ترتیب‌های نامحدودی در توالی و طول زنجیره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در تولید پروتئین‌ها وجود دارد، از این رو انواع بی‌شماری از پروتئین‌ها نیز می‌توانند وجود داشته باشند

 

پروتئین‌های

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در بخشی از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(RNA) ساخته می‌شوند.

 

 

ساختار پروتئین، و یا ساختمان پروتئین به ساختاری گفته می‌شود که پروتئین به خود می‌گیرد. پروتئین دارای چهار ساختار می‌باشد.

 

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  : به توالی پروتئین که به صورت رشته‌ای از
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  می‌باشد گفته می‌شود. پروتئین‌ها
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  خطی از
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  هستند که با
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  بهم متصل شده‌اند.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  : به نظم‌های موضعی گفته می‌شود که پروتئین در حین
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  به خود می‌گیرد. ساختار دوم پروتنئین‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

ساختار دوم قسمتی از یک پروتئین؛

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به رنگ خاکستری و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به رنگ قرمز نمایش داده شده

 

 

 


  • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
   ساده‌ترین و انعطاف پذیرترین ترتیب، کونفرماسیونی مارپیچی و راست گرد بود به نام
   برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
   . مارپیچ آلفا یکی از ساختارهای دوم رایج در پروتئین‌هاست.
   برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
   یک مارپیچ راست‌گرد است که ساختار آن هر ۴/۵
   برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
   یک‌بار تکرار می‌شود. در هر دو مارپیچ آلفا، ۶/۳
   برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
   وجود دارد. یعنی هر ۵/۱
   برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
   یک اسید آمینه در طول
   برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
   قرار می‌گیرد. هر گروه کربوکسیل و آمین در مارپیچ آلفا با اسید آمینه‌ای با فاصله چهار تا از خود، دارای باند هیدروژنی می‌باشد و این الگو در سراسر مارپیچ، غیر از چهار اسیدآمینه در دو انتهای آن تکرار شده‌است.
  • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
   : ساختار صفحه‌های بتا، ساختار دوم بسیارکشیده و چین‌دار می‌باشد. یکی از تفاوت‌های مهم صفحه‌های بتا با مارپیچ آلفا این است که اسیدآمینه‌هایی که معمولاً در ساختار اول زنجیره پروتئینی با فاصله زیاد از هم قرارگرفته‌اند، برای تشکیل این ساختار در مجاورت یکدیگر قرار می‌گیرند بنابراین صفحه‌های بتا تمایل به سختی داشته و انعطاف‌پذیری ناچیزی دارند. پیوندهای هیدروژنی بین‌رشته‌ای که میان گروه‌های CO یک رشته بتا و NH رشته بتای مجاور ایجاد می‌شوند، به صفحات بتا پایداری می‌بخشند و باعث می‌شوند که این صفحات ظاهری زیگزاگ داشته باشند.

   

  [*]

  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  : حالت سه‌بعدی که پروتئین بعد از پیچش به خود می‌گیرد گفته می‌شود.

  [*]

  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  : حالت قرارگیری چند پروتئین در فضا کنار یکدیگر. بیشتر پروتئین‌ها از پیوند زنجیرهای پلی پپتیدی مشابه و یا متفاوت ساخته شده‌اند، اتصال بین زنجیرها توسط پیوندهای ضعیف تری برقرار می‌گردد. این ساختارترتیب قرارگرفتن زیر واحدهای یک پروتئین را شرح می‌دهد و نقش مهمی در توضیح چگونگی شرکت پروتئین در واکنش‌های شیمیایی دارد.

روش‌های تعیین ساختار پروتئینکشف ساختار سوم و چهارم یک پروتئین راهنمای بسیار مهمی برای تعیین کارکرد این پروتئین است. از روشهای معمول می‌توان به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اشاره کرد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(تفرق)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
روشی برای مطالعهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که در سال ۱۹۱۲ میلادی توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کشف شد و توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای بررسی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بکار گرفته شد.

cryo-electron microscopy روش دیگری است برای مطالعه ساختار پروتئین که معمولاً در دمای نزدیگ به نیتروژن مایع انجام می‌شود.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
: Electron crystallography) روشی برای تعیین آرایش اتم‌ها در جامدات به وسیله
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. این روش می‌تواند مکملی برای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
روی پروتئین‌هایی (مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) که به راحتی نمی‌توانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سه‌بعدی لازم برای این کار را تشکیل بدهند، دانست.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
: Protein Data Bank) (به اختصار PDB) منبعی برای داده‌های ساختار سه‌بعدی پروتئین‌ها و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. این داده‌ها عموماً توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به دست می‌آیند و توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از سراسر دنیا برای دسترس عموم آن‌جا گذاشته می‌شوند.

 

 

[h=2]خالص سازی پروتئین‌ها[/h]

خالص سازی پروتئین شامل یک سری مراحل می‌باشد که برای مجزا کردن یک نوع پروتئین از پروتئین‌های مختلط استفاده می‌شود. خالص سازی امری حیاتی برای توصیف وظیفه، ساختار و فعل و انفعالات پروتئین مورد نظر می‌باشد. این کار معمولاً با یک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
زیستی و یا کشت میکروبی آغاز می‌شود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
جدا شده و سپس پروتئین‌ها از دیگر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
جدا می‌شوند. در انتها پروتئین مورد نظر از دیگر پروتئین‌ها جدا می‌شود
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

[h=2]پروتئین‌سازی[/h]

از اطلاعات موجود در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای ساختن پروتئین‌ها استفاده می‌شود، اما جایگاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و جایگاه پروتئین‌سازی در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. اندازه‌گیری‌های گوناگون نشان داده‌اند که در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که در آنها فعالیت پروتئین‌سازی چندان شدید نیست، مقدار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز کم است. از طرف دیگر،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هم در هسته یافت می‌شود و هم در سیتوپلاسم. بر این اساس و نیز بر اساس آزمایش‌ها و مشاهده‌های دیگر، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اطلاعات را از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حمل می‌کند. به این نوع
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که اطلاعات را از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حمل می‌کند،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا پیامبر(mRNA) می‌گویند. نوعی دیگر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(tRNA) است که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
منتقل می‌کند، تا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را بر اساس اطلاعات موجود در mRNA کنار یکدیگر ردیف کند. نوع دیگر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(rRNA) است که در ساختار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شرکت دارد.

برای ساخت پروتئین در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مراحل زیر باید انجام شود:

 

 • ۱-
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  باید
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  شود.
 • ۲- mRNA از هسته خارج می‌شود و وارد
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  می‌شود.
 • ۳- در
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  mRNA به پروتئین
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  می‌شود.
 • ۴- پس از ترجمه، تغییرات بیشتری در پروتئین ساخته شده بوجو می‌آید.

[h=3]رونویسی[/h]

ساخته شدن mRNA از روی DNA را رونویسی می‌گویند که با کمک آنزیم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(RNA polymerase) انجام می‌شود. سلول‌های پروکاریوتی فقط یک نوع آنزیم RNA پلی‌مراز دارند. در سلول‌های یوکاریوتی سه نوع آنزیم RNA پلی‌مراز یافت شده‌است که آن‌ها را با علامت‌های I و II و III مشخص می‌کنند.

 

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  فقط رونویسی ژن‌های rRNA را انجام می‌دهد.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  رونویسی پیشسازهای mRNAها و نیز برخی از RNAهای کوچک را انجام می‌دهد.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  رونویسی ژن‌های tRNA و نیز برخی از RNAهای کوچک را کاتالیز می‌کند.

مراحل رونویسی:

 

 • مرحلهٔ ۱: رونویسی با اتصال RNA پلی‌مراز به قسمتی از ژن به نام راه انداز ژن (promoter) شروع می‌شود. راه انداز، قسمتی از DNA است که به RNA پلی‌مراز امکان می‌دهد رونویسی را از محل صحیح آغاز کند و مثلا این کار را از وسط ژن شروع نکند. راه اندازی در نزدیکی جایگاه آغاز رونویسی (initiation site) قرار دارد. جایگاه آغاز رونویسی، به اولین نوکلئوتیدی از DNA گفته می‌شود که رونویسی می‌شود.
 • مرحلهٔ ۲: RNA پلی‌مراز دو رشتهٔ DNA را از یکدیگر باز می‌کند.
 • مرحلهٔ ۳: RNA پلی‌مراز هم چون قطاری که روی ریل حرکت می‌کند، در طول نوکلئوتبدهای DNA به حرکت در می‌آید و در مقابل هر یک از دئوکسی ریبوتوکلئوتیدهای DNA، ریبونوکلئیوتید مکمل را قرار می‌دهد و به علاوه، هر ریبوتوکلئوتید جدید را به ریبونوکلئوتید قبلی وصل می‌کند. در رونویسی نیز از همان قوانین جفت شدن بازها که در همانندسازی DNA به کار می‌رود، استفاده می‌شود. تنها تفاوت این است که در مقابل دئوکسی نوکلئوتید A (آدنین دار) در DNA، ریبونوکلئوتید U (یوراسیل دار) در RNA قرار می‌گیرد.
 • مرحلهٔ ۴: RNA پلی‌مراز، DNA و mRNA تازه ساخته شده، پس از رونویسی جایگاه پایان رونویسی (termination site)، از یکدیگر جدا می‌شوند و مولکول mRNA برای مرحله بعدی یعنی ترجمه، آزاد می‌شود.

[h=3]ترجمه[/h]

اطلاعات در دی‌ان‌ای بصورت رمز ۳ تایی وجود دارد یعنی هر ۳

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
معرف ۱ رمز و هر رمز معرف ۱ اسید آمینه‌است. پس از رونویسی mRNA از هسته خارج می‌شود و در سیتوپلاسم به کمک نوع دیگر آران‌ای به نام تی‌آران‌ای (tRNA) اسید آمینه را به هم متصل می‌کند. tRNA روی mRNA متصل می‌شود و طبق رمزهای tRNA, mRNA اسید آمینه‌ها را کنار هم می‌گذارد. و در آخر زنجیرهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به وجود می‌آید. به این مرحله ترجمه پروتئین گفته می‌شود.

[h=3]تغییرات پس از ترجمه[/h]

[h=2]کارکردهای سلولی پروتئین‌ها"[/h]

 

 

 

 

 

 

رفتار سلولی و تمام فعالیت‌هایی که در سلول انجام می‌شود بر عهده پروتئین‌ها است. همه پروتئین‌ها با هم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دارند و تقریباً می‌توان گفت که همه پروتئین‌ها اثر خود را با همکاری پروتئین‌های دیگر در سلول اعمال می‌کنند و هیچ پروتئینی نیست که در یاخته به تنهایی عمل کند.

[h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h]

زیمایه یا آنزیم یک ماده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که یک فرایند شیمیایی را در یک
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا موجود زنده تقویت یا تضعیف می‌کند ولی خودش دگرگون نمی‌شود. به عبارت دیگر آنزیم‌ها
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فرایندهای زیستی هستند و نسبت به کاتالیزگره

ای غیر زیستی کارایی بسیار بالایی دارند. اغلب آنزیم‌ها ساختار پروتئینی دارند، به غیر از انواع محدودی از آن‌ها که از جنس ریبونوکلئیک اسید هستند؛ مانند

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

 

[h=3]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/h]

پادتَن یا آنتی‌بادی پروتئینی است که دستگاه ایمنی بدن از آن استفاده می‌کند تا اجسام بیگانه همچون باکتری و ویروس را پیدا کرده و خنثی سازد. هر پادتن یک پادگن ویژه را در هدف خود تشخیص می‌دهد.پادتن‌ها در ایمنی هومورال دفاع اختصاصی توسط پلاسموسیت‌ها تشکیل و سپس در سطح ماستوسیت‌ها قرار می‌گیرد.

 

 

[h=3]علامت دهی سلولی:[/h]

سلول‌ها به یکدیگر پیام‌هایی می‌دهند (به‌صورت شیمیایی یا الکتریکی) که به‌واسطهٔ این پیام‌ها با هم صحبت کرده و ارتباط برقرار می‌نمایند و اعمال خود را هماهنگ می‌کنند. از معروف‌ترین پیام‌رسان‌های شیمیایی «

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
»ها هستند. هورمون ماده‌ای شیمیایی است که در غدد درون‌ریز ساخته شده و به داخل جریان خون می‌ریزد. این ماده روی سلول‌های هدف گیرنده دارد و با نشستن روی آن اعمال سلول را تغییر می‌دهد. گیرنده‌های هورمون‌های امینو اسیدی در روی سلول‌های هدف قرار دارد. هورمون‌ها گاهی از یک غده در یک نقطه از بدن ترشح می‌شوند و اثر خود را در نقطه‌ای دورتر اعمال می‌کنند. هورمون‌ها و پیام‌رسان‌های شیمیایی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. برخی از هورمون‌ها توانایی عبور از غشای سلولی و ورود به سلول را دارند و برخی دیگر نمی‌توانند از غشا عبور کنند. دستهٔ اخیر گیرنده‌هایی در سطح سلول دارند که پس از اتصال به آن‌ها، پیام خود را با واسطهٔ چندین ملکول دیگر به داخل سلول منتقل می‌کنند. برخی از این واسطه‌ها را «پیام‌رسان ثانویه» می‌گویند. از معروف‌ترین «سیستم‌های پیام‌رسانی ثانویه» سیستم «جی-پروتئین‌ها» است. این سیستم در مدار بسیاری از هورمون‌ها دیده می‌شود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

[h=3]پروتئین‌های ساختمانی:[/h]

سلول‌های موجودات پرسلولی توسط انواعی از ملکول‌های پروتئینی و غیرپروتئینی به یکدیگر چسبیده باقی می‌مانند. این اتصال‌های گوناگون است که سلول‌های یک بافت را در کنار هم و بافت‌های مجاور را در کنار هم نگه‌می‌دارد. این پروتیین ها در سازمان بندی سلول نقش دارند مثل : اکتین و میوزین

 

 

[h=2]پروتئین و بیماری‌ها:[/h]

در سطح مولکولی، کلیه مکانیسم‌های زیستی سلول‌ها توسط پروتئین‌ها انجام می‌شود. پروتئین‌ها با ارتباط با یکدیگر بطور دقیق و بسیار کنترل شده‌ای وظایف خود را انجام می‌دهند. اساس مولکولی اغلب بیماری‌ها، بروز نقص یا تداخل در این کارکرد عادی پروتئین‌ها، که از طریق آن مکانیسم‌های زیستی سلولی را انجام می‌دهند، می‌باشد. اگر کار پروتئین‌ها از حالت طبیعی خارج شود می‌توانند باعث بروز بیماری‌های مختلف شوند. از جمله این بیماری‌ها

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یکی از پروتئین‌هایی است که بطور عادی در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
عصبی بیان می‌شود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در این پروتئین می‌تواند باعث تغییر ساختار این پروتئین شده بطوری که پروتئین جهش یافته می‌تواند مجتمع شده و پلاک‌های پروتئینی را در سلول‌های عصبی ایجاد کند.

 

 

[h=2]پروتئین‌ها در رژیم غذایی:[/h]

مقاله اصلی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

پروتئین‌ها مواد مغذی اصلی هر سلول زنده هستند. در ساختمان آنها نه تنها کربن، هیدروژن و اکسیژن وجود دارد، بلکه ازت و گاهی گوگرد نیز موجود می‌باشد. پروتئین‌ها مسئول انجام اعمال گوناگونی هستند. نقش آنها از تشکیل ماده انقباضی عضلات گرفته تا ساختن بعضی از هورمون‌ها، آنزیم‌ها و آنتی بادی‌ها، تبدیل انرژی شیمیایی به کار و انتقال اکسیژن و هیدروژن متنوع می‌باشد.

 

منابع

 

 

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 • آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون. اصول بیوشیمی لنینجر. ترجمهٔ رضا محمدی. آییژ، ۱۳۸۵.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  .
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  (فارسی)‎. پرتال بیوانفورمایتک ایرانیان، ۱ فروردین ۱۳۸۷. بازبینی‌شده در ۳ اسفند ۱۳۸۷.

 

 • Amino Acids and Peptides by G. C. Barrett and D. T. Elmore- Cambridge University Press, ۱۹۹۸- UK

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...