رفتن به مطلب
Occ.Health

داربست و نکات ایمنی آن

پست های پیشنهاد شده

داربست و نکات ایمنی آن

سمانه رادخواه

تعريف داربست

داربست جایگاه و تکیه گاهی است موقت که هنگام اجرای عملیات ساختمانی در ارتفاع برای نگهداری و حفظ کارگران، مصالح ساختمانی و ابزار کار به کار برده میشود.داربستها بسته به نوع استقرار به صورت ساده .معلق.پیش آمده .قابل نوسان.مستقل.برجی وغیره به کار میروند.

 

 

اصطلاحات رايج در داربست

 

Base plate:پایه فلزی برای پخش وتوزیع بار که زیر لوله های استاندارد به کار میرود.(بین خاک ولوله استاندارد)

 

Bay length:فاصله بین دواستاندارد مجاور در طول وروبه روی داربست.

 

board:چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و...به کار میروند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند.

 

Board beare intermediate transom:لوله ایست که در فاصله بین ledger برای تقویت سکوهای کار نصب میشود .

 

brace:لوله های مهاری که به صورت اریب وضربدری بسته میشوند وساختمان داربست را محکم نگه میدارند.

 

butlers:لوله ای که خوب با بریس ها محکم شده و برای حرکت داربست به کارمیرود.

 

Castor:چرخ گردانیست با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده وبرای حرکت داربست به کار میرود.

 

Toe board clip:گیره نگهدارنده قرنیز.

coupler:بستی است که برای اتصال وبستن دو لوله به هم دیگر در اسکافولد به کار میرود که دونوع هستند:»حامل بار وغیر حامل بار

Guard rail:لوله ای است که از داخل دار بست برای جلوگیری از سقوط افراد بسته میشود (معمولا در ارتفاع 91و47 سانتیمتری از کف محل کار).

 

Hoop iron:تسمه ای فلزی که به سر تخته داربست میبندند که از جدا شدن و شکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند .

 

Ledger:لوله ای افقی که به لوله استاندارد بسته میشود( به وسیله بستهای حامل بار)این لوله ها از خم شدن استاندارد جلوگیری میکند ومانند ساپورتی برای ترانزوم ها عمل میکنند همانند barse.

 

Access plate form:سکوی ساخته شده از چوب که محل ورودی نردبان را تامین می نماید.

 

Lift:مجموعه ای از لجر ها وترانزومها وتخته های حامل که یک سطح افقی برای داربست را تامین میکنند .

 

Need transom:ترانزومی که از اسکافولد بیرون آمده باشد .

 

Node point:محل اتصال ترانزوم .لجر واستاندارد ها به یکدیگر را گویند.

 

Puncheon:لوله ای عمودی که در پایین ترین انتهای خود با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت ویا زمین نمی فرستد.

 

Raker:لوله حامل بار که به شکل اریب است وبرای تقویت داربست به کار میرود .

 

Scafftag:اتیکتی که در تمام راههای ورودی به داربست نصب میشود ونشان میدهد که دار بست در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته است ودردو رنگ سبز وقرمز میباشد (سبز داربست ایمن است)( قرمز داربست ناایمن است.)

 

Sleeve coupler:قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل مینماید( همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر ).

 

Sole plate:تخته الوارکوتاه که زیر بیس پلیت نصب میشود و فشار وارده را توزیع میکند در زمینهای سست وشل کاربرد زیادی دارد. ( بین زمین و بیس پلیت قرار میگیرد.)

 

Spigot joint pin:بستی که در آخر داربست بسته مشود برای اتصال دو لوله داربست به یکدیگر.

 

Standard:لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین به کار میرود .

 

Stopend:گارد ریلی است که در انتهای داربست برای جدا کردن قسمت بدون تخته به کار میرود ونیز جلوگیری از سقوط افراد .

 

Tie:لوله ای که برای بستن داربست به یک لنگر به کار میرود .

 

Toebord:(قرنیز) تخته ای که در طول لبه سکو برای جلوگیری از سقوط ابزار و اشیا به کار میرود .

 

Transom:لوله ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی متصل میکند این لوله بین ledger قرار گرفته و سکوی کار را درست میکند .

 

Unitbeam:به منظور ساخت شبکه ایاز بیم های ترکیب شده به داربست .

 

Working plate form:محل کار .

 

 

نكات ايمني در داربست بندي

 

پایه های عمودی داربست یا همان لوله های استانداردنقش مهمی در استحکام داربست دارند که حد اکثر فاصله آنها از هم 2متر میباشد.( معمولا )

 

داربست خوب داربستی است که شما تمامی پایه های استاندارد را در یک خط مستقیم مشاهده کنید .

 

بستهای با زاویه قائم :برای اتصال لوله های داربست در حالت عمود به کار میروند

 

لجرledgerلوله های افقی که برای استوار ماندن لوله های عمودی برای تحمل بهتر به کار میرودهمچنین برای جلوگیری از خم شدن لوله های افقی (ترانزوم)هم به کار میرود .

 

بست های put log coupler یا بست تخته برای اتصال ترانزوم ولجر به کار برده میشود .حداقل بار ایمن برای این بستها 53/0کیلو نیوتن میباشد .

 

ترانزوم لوله استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی نصب میکند این لوله از عرض لجر عبور کرده ومحل کار را میسازد .

 

تخته داربست با طول کمتر از 5/1متر حداقل به 2 میله ساپورت زیری نیاز دارد ولی برای طولهای بیشتر از 5/1متر حداقل به 3 میله ساپورت نیاز دارد.

 

پین های اتصال joint pin قطعه ای است که برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

 

لوله اتصال SLEEVE COUPLER برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار میگیرد .که به دو کلاس تقسیم بندی میشود :

 

-کلاس اول:SWL1/5KN

-کلاس دوم :SWL3KN

 

بریس BRACEیا همان لوله های مهاری که به شکل ضربدری به داربست زده میشوند تا مقاومت داربست بیشتر شود.

 

بریسهای بیرونی FACED BRACEکه هر 10 متر بسته میشود.

 

بریس های داخلی که لجر به لجر ودر فاصله استاندارد ها بسته میشود.

 

بستهای مورد استفاده در بریس از نوع SLEEVE COUPLER میباشند.

 

استفاده از بستهای SPIGOTدر بریسها مورد تایید نیست.

 

بستهای گردان برای استفاده در زاویه های مختلف از آنها استفاده میشود دارای SWL5/3KNمیباشند.

 

بستها عموما در دونوع چدنی وفرج هستند(از نظر جنس).

 

بستها باید به طور مرتب روغن کاری شده و در مخلوط مناسبی از گازوییل و روغن نگهداری شوند.

 

بستها دو نوع هستند .2پیچ و 4پیچ که هر کدام به ثابت و گردون تقسیم بندی میشوند.

 

پله ها بهترین وسیله برای دسترسی ایمن به بالای سکو میباشند

.

به ازای هر 2متر ارتفاع بین 7-6پله در نظر گرفته میشود.

 

فاصله بین پله ها 30-25متر بوده و عرض ورودی پله ها بین 120-60سانتیمتر میباشد.

 

در هر2متر ارتفاع و ادامه پله ها حتما یک پاگرد جهت رفع خستگی باید در نظر گرفته شود .

 

پله ها حداقل 20سانتیمتر بوده و دارای دستگیره و حفاظ پاگیر میباشند.

 

پله ها مبادی ورودی داربست بوده و علایم هشدار دهنده در آنجا جهت رویت همگان نصب میشوند .

 

در شیب های ملایم وبنا به ضرورت گاهی به جای پله ها از سطح شیب دار استفاده میشود.

 

پله ها در سازه های دایمی به طور عمود بوده واز ارتفاع 2 متر به بالا دارای پشت بند هستند.

 

اگر در روی پله از تخته برای عبور مرور بهتر استفاده میکنید حتما آنرا با سیم محکم ببندید.

 

تخته های داربست روی سکو و پاگردها را پوشانده ودر دو انتها دارای لب بند یا تسمه فلزی هستند.

 

عرض سکواز150-60سانتی متر بسته به نوع کار تغییر میکند.

 

دوطرف و وسط تخته ها باید بر روی لوله های داربست TRANSOMقرار گیرد.

 

طول این تخته ها 4مترمیباشد و بسته به ضخامت آنها از طول 1 الی 5/3متر را پوشش میدهند.

 

عرض تخته هااز 25-5/22سانتیمترمیباشد.

 

ضخامت تخته ها بسته به نوع استفاده از 63-32میلیمتر میباشد.

 

در کنار سکوی کار قرنیزقرار گرفته و از افتادن اشیا جلوگیری میکنند وبه آنها TOE BOARDگفته میشود عر ض تخته های قرنیزبین 25-15سانتیمتر میباشد.

فاصله بین تخته ها بر روی سکو نباید بیش از 5/2سانتیمتر شود.

 

تخته ها در طول سکو برای این که پاگیر نشوند باید روبروی هم باشند اما بنا به ضرورت بین 45-25سانتیمترمیتوانند همدیگر را پوشش دهند.

 

یک سکوی مناسب میبایست در هر متر مربع بین 250-150کیلوگرم وزن را تحمل نماید.

 

نردبان خطرناکترین قسمت یک داربست میباشد.

 

زاویه مناسب پایه های نردبان وزمین بین 75-68درجه میباشد.

 

به ازای هر 4 متر ارتفاع 1مترپایه های نردبان به عقب کشیده میشود.

 

نردبان در اشکال مختلف ساخته و کاربرد های متفاوت دارند.

 

حتما قبل از کار از تمام اجزای نردبان بازرسی شود .برای کارهای برقی حتما از نوع عایق آن استفاده شود.

 

نردبان مورد استفاده در داربست فلزی بوده و باید 1 متر از محل کار بلند تر باشد.

 

از نردبانهای چوبی و کوتاه برای کار استفاده نکنید.

 

بالا و پایین نردبان را به جای محکم ببندید .

 

موقع بالا وپایین رفتن حتما صورت شما رو به نردبان باشد.

 

از هر دو دست خود برای بالارفتن استفاده نمایید .

 

همراه داشتن ابزار در دست هنگام بالا رفتن و پایین آمدن ازنردبان ممنوع است.

 

هرگز از لوله های داربست بالا و پایین نروید.

 

کمرکشها و حفاظ پاگیرحتما نصب شود تا نفرات به ایمن بودن داربست مطمئن باشند.

 

هرگزدر کار داربست بندی دخالت نکنید.

 

پرتاب کردن هرگونه وسیله .ابزار و....از بالای داربست به پایین ممنوع است.

 

استفاده از قطعات معیوب وخمیده وخراب در داربست ممنوع است.

 

لوله های داربست از جنس فلز بوده وبسیار محکم و مقاوم میباشند .

قطر بیرونی لوله 3/48میلیمتر میباشد.

 

ضخامت اسمی 4 میلیمتر میباشد.

 

استفاده از لوله های خم شده و برش داده شده توسط حرارت ممنوع است.

 

بالا و پایین نردبان را به جای محکم ببندید .

 

موقع بالا وپایین رفتن حتما صورت شما رو به نردبان باشد.

 

از هر دو دست خود برای بالارفتن استفاده نمایید .

 

همراه داشتن ابزار در دست هنگام بالا رفتن و پایین آمدن ازنردبان ممنوع است.

 

هرگز از لوله های داربست بالا و پایین نروید.

 

کمرکشها و حفاظ پاگیرحتما نصب شود تا نفرات به ایمن بودن داربست مطمئن باشند.

 

هرگزدر کار داربست بندی دخالت نکنید.

 

پرتاب کردن هرگونه وسیله .ابزار و....از بالای داربست به پایین ممنوع است.

 

استفاده از قطعات معیوب وخمیده وخراب در داربست ممنوع است.

 

لوله های داربست از جنس فلز بوده وبسیار محکم و مقاوم میباشند .

 

قطر بیرونی لوله 3/48میلیمتر میباشد.

 

ضخامت اسمی 4 میلیمتر میباشد.

 

استفاده از لوله های خم شده و برش داده شده توسط حرارت ممنوع است.

 

 

منبع:http://www.ohk.blogfa.com

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...