ثبت نام کنید."> ثبت نام کنید."> رفتن به مطلب
amir.d

بانک اطلاعاتی پوشش گیاهی ایران...........

پست های پیشنهاد شده

بانک اطلاعاتی پوشش گیاهی ایران...........

 

 

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره آپوستازیاسه

Apostasiaceae

گیاهان این تیره واجد ریزوم کوتاه ، برگهای دراز دمبرگ دار با گلهای بسیار کوچک برگشته به پائین و مجتمع در گل آذین خوشه و یا سنبله هستند. گلپوش شش قسمتی آزاد و نافه شامل 3 یا 2 پرچم بارور است. این تیره کوچک را به علت اتصال پرچم ها به قاعده خامه در راسته ژیناندرال یا اگز آلبومینال (بدون آلبومن) قرار داده اند. خامه آنها بسیار بلند و باریک و دارای سه کلاله بارو است. دانه های گرده دان دان و تخمدان سه خانه آنها دارای تمکن محوری است.این تیره دارای 3 جنس و حدود 25 گونه است که غالباً در هند و مالزی می رویند.از این تیره هیچ نمونه ای در ایران وجود ندارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره اریتروگزیلاسه

Erythroxylaceae

این تیره به تیره کتان بسیار نزیک است و برخی از گیاه شناسان مشهور مانند «بنتام و هوکر» این تیره را طایفه ای از تیره کتان به حساب می آورده و جنسی از این تیره دانسته اند.

همه ارتیروگزیلاسه ها گیاهان مناطق گرمسیری هستند و در امریکای جنوبی و ماداگاسکار انتشار دارند گلهای این گیاهان دارای کاسه و جام پنج پر با گلبرگهایی هستند که در سطح درونی زایده زبانکی دارند. فرق اساسی این تیره با تیره کتان در دارا بودن 10 پرچم بارور و مادگی عموماً سه برچه ای آنهاست که فقط یکی از برچه ها بارور و محتوی یک یا دو دانه است. میوه این گیاهان شفت مانند است و برگها شکلهای زبانکی دارند.ارتیروگزیلاسه تیره ای بسیار کوچک، فقط دارای یک جنس بنام Erythroxylon با 90 گونه است که منحصراً در نواحی گرمسیری می رویند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره استرلیتزیاسه

Strelitziaceae

 

گیاهان این تیره گیاهانی چند ساله و ریزوم دار (دارای ساقه های زیرزمینی) برگهای قاعده ای به هم پیچیده، به شکل ساقه ای راست و کاذب در آمده برگها بیضوی، گل آذین خوشه ای برگه ها کوچک، تخم مرغی، گلها نر- ماده، نا منظم، معمولاً به صورت پانیکول سنبله مانند انتهایی، گلپوش خارجی (کاسه گل) سه تایی و جدا ، گلپوش درونی (جام گل) لوله ای و به پرچم ها چسبیده ، پرچم ها گلبرگ نما دارای رنگ روشن و درخشان پرچم های بارور دارای کیسه گرده ای که نیمی از آن بر روی پرچم دیگر قرار گرفته ، پرچم عقیم پائینی به طرف عقب لوله شده (پیچیده) به شکل لب در می آید.تخمدان زیرین ، سه خانه ای، تمکن محوری، میوه کپسول ، دانه ها گرد (دایره ای) با اندوسپرمی محکم.

این تیره فقط دارای یک جنس بنام گل اختری Canna است که تقریباً 50 تا 60 گونه دارد که در مناطق گرم و مرطوب و شبه گرم و مرطوب آمریکا و آسیا پراکنده اند.

این تیره در ایران دارای یک گونه بنام گل اختری Canna indica است که به عنوان زینتی در سراسر ایران بویژه درتهران و پارکها و حاشیه باغچه ها و برخی اماکن کاشته می شود این گیاه احتمالاً از اروپا به ایران آورده شده است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره اسفناج

Chenopodiaceae

 

تیره بزرگی مرکب از 1400 گونه گیاه در 103 جنس است گیاهان فراوان آن دارای وضع پراکنده در غالب نقاط کره زمین بخصوص در مناطق خشک و بایر می باشند.

گیاهانی به صور مختلف علفی یکساله دو ساله یا پایا و یا به صورت بوته هایی با اعضای چوبی (بندرت درختچه) می باشند بعضی از آنها مانند Salicornia ها اعضای هوائی گوشتدار و بند بند دارند.

برگهای آنها ساده ، متناوب (گاهی گوشتدار) بدون استیپول و گاهی کاملاً رشد نیافته است.

گلهایی نر – ماده یا بر دو نوع نر و ماده بر روی یک یا دو پایه و مجتمع به صورت گرزن های متراکم دارند کاسه گل آنها مرکب از 2 تا 5 (بندرت یک) قطعه است. برخی از آنها نیز ممکن است اصولاً فاقد هر گونه پوشش گل باشند مادگی گلهای آنها از 2 (بندرت 3 تا 5) برچه تشکیل می یابد که مجموعاً تخمدانی یک خانه و محتوی یک تخمک خمیده با غشای مضاعف بوجود می آورند.میوه آنها فندقه با پوشینه و غالباً محصور در پوشش گل است.

اختصاصات تشریحی : در انواع یکساله این گیاهان ریشه و ساقه دارای ساختمان تشریحی طبیعی مانند سایر گیاهان دیگر است ولی در انواع دو ساله و پایای آنها دسته های چوب آبکش بر روی حلقه های متعدد و متحد المرکز و یا به وضع غیر طبیعی دیگر به صورت زیر دیده می شود :

در Noaea ها که بطور عموم ساقه های سخت و چوبی شده دارند دسته های کوچک و متعدد چوب آبکش به وضع معکوس در ناحیه پوست ساقه دیده می شود در بعضی دیگر از این گیاهان نیز آبکش داخلی (آبکش در داخل منطقه چوب و حتی نزدیک مغز) مشاهده می گردد.

و یا صفات غیر طبیعی دیگر به چشم می خورد.

در سطح برگ آنها به تفاوت تارهای مخروطی و پایه‌دارو منتهی به سلول مدور دیده می شود این سلولها معمولاً عمل ذخیره آب را به عهده دارند. از خشک شدن این تارها گرد آرد مانندی که بقایای آنها است بر روی سطح برگها باقی می‌ماند که در عده زیادی از گیاهان این تیره با آن برخورد می شود.

جنسهای مهم این تیره عبارتند از :

Chenopodium(دارای متجاوز از 100 گونه)

Atriplex ( گونه150)

Suaeda (متجاوز از 100 گونه)

Salsola (متجاوز از 100 گونه)

Salicornia (دارای حدود 50 گونه)

Anabasis ( گونه15)

Beta ( گونه12)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره افدرا

phedraceae-Ephedrineae

 

تیره افدرا دارای یک جنس و متجاوز از 35 گونه است که به وضع فاصله دار و دور از یکدیگر در نواحی مختلف کره زمین پراکنده اند. فراوانی آنها بیشتر در آمریکای شمالی و جنوبی و برخی نواحی آسیاست.

گیاهانی عموماَ دو پایه (بندرت یک پایه) بالا رونده و یا به صورت بوته هائی با اعضای چوبی و به ارتفاع در حدود یک متر و گاهی بیشتر می باشند. ساقه آنها دارای انشعابات فراوان ظاهر بند بند و غلافی از فلس ها در هر بند است که برگهائی رشد نیافته آن به حساب می آیند. ساقه کلروفیل دار این گیاهان عهده دار عمل جذب سبزینه ای در آنها می باشد. گلهای نر آنها مجتمع به صورت شاتونهائی در محور ساقه و دارای 2 تا 6 بساک واقع بر روی یک میله مشترک است هر یک از آنها نیز در کناره یک براکته گل آذین قرار دارد. در قاعده هر پرچم معمولاً دو براکته نازک دیده میشود که از قاعده به یکدیگر پیوسته بوده نوعی پوشش بسیار کوچک برای آن بوجود می آورند. گلهای ماده آنها معمولاً در انتهای شاخه های به صورت منفرد یا دسته های 2-3 تایی محصور در 2-4 زوج براکته (دو به دو متقابل) قرار دارند. دو براکته فوقانی آنها به یکدیگر پیوسته بوده پوشش کیسه مانند که در انتها باز می باشد برای تخمک بوجود می آورند. افدراها فاقد میوه حقیقی هستند معهذا براکته داخلی گلهای ماده آنها پس از آمیزش تخمک چوبی گردیده برای آن پوشش سختی بوجود می آرود در حالیکه براکته خارجی گوشتدار شده مجموعاَ مشخصات یک میوه شفت برای آن فراهم می شود در ایران انواع متعددی از Ephedra ها در نقاط مختلف مخصوصاً نواحی بابر می رویند. بعضی از آنها نیز در دامنه کوهستانهای خشک یافت می شوند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره آلاله

 

مقدمه

 

تیره آلاله (Rununculaceae) شامل 32 جنس و تقریبا 1200 گونه است که 250 گونه آن فقط به جنس آلاله و 170 گونه به جنس کله‌ماتیس تعلق دارند. تیره آلاله در واقع یکی از تیره‌های بزرگ نهاندانگان است و گیاهان آن بیشتر در نواحی معتدل و سرد و یا در نقاط کوهستانی نیمکره شمالی می‌رویند. تعدادی از گونه‌های این تیره در آسیا ، آسیا- اروپا ، اروپا و آمریکا انتشار دارند. همه آنها کم و بیش گونه‌های مجاور و نزدیک هم هستند و اصالت ساختار گل در گونه‌های قاره‌های ذکر شده حاکی از پیوند و خویشاوندی آنهاست. در ایران نیز تیره آلاله گونه‌های متعددی دارد. (15 جنس و بیش از 127 گونه)

 

 

 

rununculaceae1.JPG

اختصاصات عمومی

 

اختصاصات دستگاه رویشی

 

آلاله‌ها بطور کلی گیاهانی علفی ،‌ بندرت درختچه‌ای ، بالا رونده و دارای دمبرگهای پیچنده و پیچکی هستند مانند کله‌ماتیس. این گیاهان غالبا مانند تک‌لپه‌ایها به علت دارا بودن اندامهای زیرزمینی متورم ، نظیر سوخ ، غده ، ریزوم و ریشه‌های متورم ، پایا و چندساله‌اند. برگها ، جز در کله‌ماتیس‌ها که برگهای متقابل دارند ، معمولا منفرد و متناوب بوده و غالبا دارای نیام رشد یافته و پهنکهایی به اشکال متفاوت‌اند.

اختصاصات دستگاه زایشی

 

گلها گاهی منفرد یا انتهایی هستند ویا به صورت گل آذینهای مختلف ، مانند گرزن (خربق) ، خوشه (آکونیتوم) و خوشه گرزن با شاخه های بسیار (تالیکتروم) مجتمع‌اند. تیره آلاله در حالت کلی بی‌گلبرگ است، از این‌رو چگونگی پیدایش جام و تغییرشکل پرچمها به صورت گلبرگ در آنها اهمیت فراوان دارد.

اختصاصات طایفه‌های مختلف

 

طایفه کله ماتیده

 

این طایفه شامل دو جنس آتراژن و کله‌ماتیس است. جنس کله‌ماتیس در جهان بیش از 170 گونه دارد. در ایران نیز چند گونه از آن در دامنه‌های البرز و بخش شمالی ایران می‌رویند. کله‌ماتیس‌ها درختچه‌هایی بالارونده‌اند و با پیچش دمبرگها به صورت پیچک به تکیه‌گاه خود می‌چسبند. آرایش برگهای کله‌ماتیس ، برخلاف همه آلالگان ، متقابل و پهنک آن مرکب شانه‌ای است. گلها معمولا مجتمع و به صورت خوشه گرزن‌هایی در محل پیوستگی دمبرگ به ساقه ظاهر می‌شوند و گاهی نیز تک‌جنس و دوپایه‌اند.

 

 

 

rununculaceae3.JPG

طایفه آنمونه

 

این طایفه شامل گونه‌های علفی است و غالبا به علت داشتن ریزوم پایا هستند. برگها در گیاهان این طایفه یا مانند آنمون‌ها عمیقا پنجه‌ای هستند و یا نظیر تالیکتروم مرکب شانه‌ای و چند بار تقسیم شده‌اند. اساس ساختار گل ، با وجود شباهت به کله‌ماتیس‌ها ، به نحوی است که غالبا قطعات آن نظیر جنس آنمون نظم سه پر دارند و در زیر هر گل گریبانی از برگ وجود دارد که ممکن است فاصله آن از گل زیاد و یا چون کاسبرگ واقعی کاملا در زیر گل قرار داشته باشد. جنسهای اصلی این طایفه عبارت‌اند از آنمون و تالیکتروم.

طایفه آلاله

 

گل در این طایفه نسبت به دو طایفه قبلی کاملا متفاوت است، زیرا اولا پنج پر است و ثانیا گلپوش مضاعف دارد و جام رنگین آنها به رنگهای زرد ، سرخ یا سفید کاملا از کاسبرگ سبزرنگ متمایز است. نافه شامل پرچمهای فراوانی است که به صورت مارپیچهای متعدد روی نهنج قرار دارند. مادگی نیز متشکل از برچه‌های آزاد و فراوانی است که روی نهنجی برجسته و رشد یافته قرار دارند.

 

هر برچه به هنگام رسیدن فندقه‌ای را تشکیل می‌دهد. گلبرگها در بخش پایین خود دارای یکچاله نوشجایی واقعی هستند. تعداد قطعات گل و بویژه گلبرگها در این گروه کاملا مشخص نیست و ممکن است بیش از 5 قطعه باشند، ولی همیشه کمتر از تعداد پرچمهای واقع بر یک مارپیچ‌اند.

طایفه خربق

 

در واقع از مهمترین تقسیمات این تیره است، شامل جنسهای اصلی نظیر: کالتا ، ایزوپیروم ، سیاه دانه ، خربق (هله‌بوروس) ، کوپتیس ، ترولیوس ، دلفینیوم ، کونسولیدا ، آکونیتوم است. همه این جنسها گیاهانی علفی یکساله یا پایا هستند.

طایفه گل صدتومانی

 

این طایفه ، که شامل جنسهای پئونیا و هیدراستیس است، با طایفه خربق گروه طبیعی مشخصی را تشکیل می‌دهند که مادگی آنها شامل برچه‌های کم با تخمکهای فراوان‌اند.

کاربرد گیاهان تیره آلاله

 

بسیاری از گیاهان این تیره ، مانند کله‌ماتیس ، آنمون ، آدونیس ، آکونیتوم ، تاج‌الملوک ، زبان در قفا و پئونیا به عنوان گلهای زینتی در باغچه‌ها کاشته می‌شوند و گونه‌ها و واریته‌های زیادی از آنها به صورت پرورش یافته وجود دارند. در این تیره هیچ گونه‌ای دارای مصرف خوراکی یا صنعتی نیست و تقریبا همگی به علت دارا بودن گلوکوزیدها و آلکالوئیدها کم و بیش سعی هستند. از سایر مواد محتوی در آنها اطلاعات کافی دردست نیست.

 

بعضی از گونه‌ها از نظر پزشکی اهمیت فراوان دارند. مثلا آکونیتوم دارای آکونیتین و هیدراستیس حاوی بربرین و هیدراستین است. البته سایر گونه‌ها نیز الکالوئیدهای گوناگونی دارند که برخی از آنها در پزشکی و همچنین در ساختن حشره‌کشها مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از آلالگان مانند کله‌ماتیس ، فیکاریا ، هله‌بوروس (خربق) و پئونیا از گذشته‌های دور در طب سنتی و عطاری شناخته شده‌اند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره ریسیاسه تیره انگورک فرنگی

Ribesiacea

 

در شرح این تیره به طور خیلی ساده باید گفت که ریسیاسه ها همان ساکسیفراگاسه های چوبی هستند و به همین علت در اغلب رده بندیهای گیاهی جنسی از تیره ها ساکسفیراگاسه به شمار آمده اند. به هر حال تیره ریبسیاسه به تیره ساگسیفراگاسه بسیار نزدیک است و با داشتن تخمدان زیرین، تمکن جداری و میوه های سته مشخص است. این تیره فقط یک جنس بنام انگورک فرنگی (Ribes) دارد که تقریباً دارای 50 گونه است غالب مولفان آنرا طایفه ساده ای از ساکسیفراگاسه دانسته اند و تنها تفاوت آن با تیره مذکور در داشتن تخمدان منظم زیرین و پیوسته بودن آن و همچنین میوه سته مانند است. انواع ریسپس ها درختچه هایی با برگهای متناوب کم و بیش پنجه ای فاقد گوشوارک روی هر برگ غالباً دارای سه خار حاصل از تغییرات زواید اپیدرمی هستند.

گلها مجتمع در گل آذین خوشه ای منظم پنج و در واقع تیپ کاملی از گل ساگیسفراگاسه با تخمدان زیرین اند دارای 5 پرچم متکی بر کاسبرگها هستند که با جام گل 2 چرخه تشکیل می دهنده و به تخمدان می پیوندند.

تخمدان زیرین حاصل از دو برچه دارای لبه های به هم پیوسته به صورت حفره ای یک خانه با تمکن کناری و دو جفت (پلا سانتا) جانبی یا خلفی و قدامی ، حاصل تعداد زیادی تخمک و خامه ای آزاد است. میوه نوعی سته محتوی دانه های متعدد و در رأس حامل دندانه های باقیمانده از کاسه گل است. دانه ها دارای پوسته ای ضخیم و گوشت دارند و برای انتشار که وسیله پرندگان سازش کامل یافته اند.

این تیره تک جنس در ایران دارای 4 گونه شناخته شده است که به نامهای انگورک فرنگی طلایی، انگورک فرنگی، گالش انکوری ، دیوانگوری ، انگورک فرنگی سرخ و فره غات معروف اند و قره غات درختچه ای بدون خار است که در جنگلهای ارسباران می روید.

و در ارتفاعات شمالی البرز نیز از آن نام برده اند. گالش انگوری (Ribes grossularia) درختچه ای است با خارهای سرخانه که در ارتفاعات بالای البرز میروید و از گونه های بومی ایران است. اما دو گونه دیگر با خاستگاه امریکا و شمال آسیا بیشتر جنبه زینتی دارند و از چند دهه پیش وارد رویشهای ایران شده اند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره اولاکاسه

Olacaceae

 

تیره اولاکاسه تیره کوچکی است که مجموعاً دارای 25 جنس و در حدود 200 نوع گیاه است.

اغلب گیاهان این تیره در مناطق گرم کره زمین زندگی می کنند و به صورت درخت یا درختچه و یا دارای ساقه های بالا رونده هستند. بعضی از آنها نیز بدون آنکه حالت طفیلی داشته باشند بر روی درختان دیگر بسر می برند و با وجود داشتن سبزینه مواد مورد نیاز برای زندگی خود را از آنها بدست می آورند.

بندرت در بین آنها انواعی بازندگی نیمه طفیلی نیز دیده می شود. این گیاهان برگهائی ساده گلهای کوچک 6 تا 3 قسمتی و میوه ای به اشکال مختلف فندقه یاشفت (گاهی محصور در بین کاسه گل) و محتوی دانه های آلبومن دار با آلبومن روغنی یا اندوخته نشاسته ای دارند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره بادام هندی

Combretaceae

 

گیاهان تیره بادام هندی به صورت درخت یا درختچه و دارای ساقه راست یا بالا رونده می باشند. پراکندگی آنها به صورتی است که اختصاصاً در نواحی گرم دو نیمکره شمالی و جنوبی یافت می گردند بطوریکه در سایر مناطق کمتر ممکن است نمونه هائی از آنها وجود داشته باشد. نمونه های نادری از آنها هم در نواحی گرم جنوب ایران یافت می گردند مجموعاً شامل حدود 20 جنس و 600 گونه می باشند. این گیاهان برگهای استیپول دار، زود افت و دائمی دارند. و کاسه گل آنها غالباً لوله ای شکل و منتهی به 5 لوب ولی جام گل آنها دارای 5 گلبرگ جدا از هم (گاهی فاقد گلبرگ) می باشد. گلبرگهای آنها وضع متناوب با لوبهای کاسه گل داشته در داخل آنها پرچم هائی به تعداد قطعات جام گل و یا دو برابر آنها جای دارد. میوه آنها چرمی یا گوشتدار و محتوی دانه‌های نسبتاً سخت و زاویه دار و غالباً دارای یک قسمت برجسته و یا بالدار است.

از اختصاصات تشریحی این گیاهان آن است که دسته های آبکش در فاصله بین مغز و ناحیه چوب ساقه آنها به وضع غیر طبیعی دیده می شود. این آبکش هاممکن است به صورت ممتد در این ناحیه در آیند بطوریکه قسمت چوبی ساقه در برش عرضی محصور بین دو نوار آبکش از خارج و داخل (آبکش غیر طبیعی) دیده می شود.

بعضی از این گیاهان نیز کیسه های محتوی مواد موسیلاژی، در پارانشیم قسمتهای مختلف خود دارند.

جنس های مهم این تیره عبارتند از :

Terminalia ( گونه250)

Combretum( گونه300)

Quisqualis ( گونه4)

Anogeissus ( گونه11)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره برگ بیدی

Commelinaceae

 

تیره برگ بیدی عموماً علفی ، بندرت بالا رونده و مخصوص نواحی بین استوائی می باشند.برگهائی غلاف دار ولی عاری از شکاف و گلهای نر - ماده (بندرت پلی گام) به حالت منفرد یا مجتمع به صورت گرزنهائی به اشکال مختلف دارند. پوشش گل آنها ساده یا مضاعف و مرکب از 6 قطعه در 2 ردیف است به نحوی که ردیف خاجی معمولاً ظاهر گلبرگ مانند پیدا می کنند. تعداد 6 پرچم دارند، ولی بعضی از آن رشد پیدا نمی کند بطوریکه گل دارای پرچم های کمتر می گردد. مادگی انها برحسب نوع گیاه ممکن است دارای 2 پایه و یا چند برچه باشد که مجموعاً تخمدانی فوقانی و محتوی تخمک های راست بوجود می آورند. میوه آنها پوشینه و بندرت گوشتدار است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره بلوط

Faguceae

 

گیاهانی به صورت درخت یا درختچه و دارای انواع پراکنده در جنگلهای مناطق معتدله نیمکره شمالی می باشند عموماً برگهائی کامل یا لوب دار و گلهائی یک پایه بندرت 2 پایه، نر – ماده یا پلی گام) و مجتمع به صورت شاتون دارند. شاتون نر آنها شامل گلهائی است که هر یک کاسه ای مرکب از 5 تا 7 تقسیم نا مساوی و فلس مانند دارند ولی این حالت در همه آنها عمومیت ندارد زیرا در بین آنها گیاهان با گلهای کاملاً برهنه و عاری از هر گونه پوشش نیز دیده می شوند گلهای ماده این گیاهان معمولاً به صورت شاتونهای کم گل مجتمع می باشند در هر گل ماده آنها کاسه ای رشد نیافته و متصل به مادگی 3 تا 6 برچه ای مشاهده میشود. از مشخصات این گیاهان آن است که گلهای ماده آنها در کنار براکته‌های محور گل آذین، در نوعی پوشش پیاله مانند بنام Cupule محصور می باشد و از این جهت است که این تیره را cupuliferae نیز می نامند این پوشش از نمو قسمتی از محور گل آذین و یا از مجموعه براکته‌هائی که معمولاً در کناره هر گل ماده دیده میشود حاصل می گردد.

میوه آنها فندقه است و علت آن نیز این است که فقط یکی از 3 تا 6 خانه تخمدان زایا می ماند و در آن خانه نیز فقط یکی از تخمک ها به صورت دانه تغییر شکل حاصل می کند پوشش پیاله مانند مذکور در طی دوران نمو میوه رشد حاصل می کند و تمام یا قسمتی از میوه را نیز فرا میگیرد.

از جنس مهم این تیره Fagus (دارای 10 گونه) Castanea و Quercus را می توان نام برد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره بورمانیاسه

Burmanniaceae

 

گیاهان این تیره ، گیاهانی ساپروفیت (گندروی) و یا اتوتروف (خودزی) هستند و به عبارت دیگر بعضی از آنها برگهای سبز و برخی فاقد برگ سبزند. هر چند جنین دانه در این گیاهان ناقص و ابتدایی است ولی گل آنها که دارای گلپوش رنگین لوله ای گاهی بالدار و واجد 3 تا 6 بخش و 3 پرچم با رابط عریض بین بساکهاست و روی هم رفته منظم و فاقد ژینوستم است. همچنین دانه آنها گرچه جنین ابتدائی دارد ولی دارای آلبومن است.

این تیره کوچک دارای 10 جنس و حدود 100 گونه است که اکثر آنها در آمریکای گرمسیری می رویند. از این تیره هیچ نمونه ای در ایران وجود ندارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره بیگزاسه

Bixaceae

 

گیاهان تیره بیگزاسه به صورت درخت یا درختچه و یا بوته هائی به ارتفاع کم می باشند عموماً برگهائی ساده ، متناوب و گلهائی نر – ماده درشت ، زیبا ، مرکب از 5 کاسبرگ 5 گلبرگ و تعداد زیادی پرچم دارند . میوه آنها به صورت پوشینه است.دستگاه ترشحی آنها شامل سلولهای محتوی شیرابه رنگی می باشد.همچنین در سطح خارجی اعضای هوائی آنها، سلولهای ترشحی به صورت تارهای ترشحی مشاهده می گردد.

در تعدادی از آنها مانند Bixa ها مجاری مولد صمغ نیز در اعضاء گیاه دیده می شود پراکندگی آنها عموماً در مناطق حاره مخصوصاً نواحی گرم آمریکا است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره پامچال

 

مقدمه

 

تیره پامچال Primulaceae متعلق به راسته پامچال Primulales می‌باشد. گیاهانی علفی ، دارای برگهای متقابل یا با آرایش چرخه‌ای هستند. گلها منظم و پنج چرخه‌ای بوده 5 پرچم متکی بر گلبرگها دارند. تخمدان 5 برچه‌ای ، دارای تمکن مرکزی و محتوی تخمکهای واژگون است. میوه کپسول و محتوی دانه‌های آلبومن‌دار است. این تیره شامل 30 جنس و 350 گونه است که فقط 150 گونه آن را پامچال تشکیل می‌دهد. پریمولاسه‌ها در مناطق معتدل و سرد نیمکره شمالی انتشار دارند. بسیاری از آنها کوهستانی هستند.

 

 

 

primulaceae2.JPG

اختصاصات دستگاه رویشی

 

اغلب این گیاهان علفهایی خاکزی بوده و بندرت ممکن است مانند هوتونیا آبزی و یا مانند گلوکس در زمینهای چمنی غرقه در آب برویند. عده‌ای از آنها در کنار چشمه‌ها و زمینهای مرطوب اطراف آن به سر می‌برند. پریمولاها علفهایی یکساله بوده و یا به علت داشتن ریزوم که رشد همپا دارد چند ساله و پایا هستند. ساقه این گیاهان علفی و ایستاده است. برگها منفرد است. در برخی از گیاهان این تیره مانند گونه‌های پامچال تمام برگها در قاعده و طوقه‌وار در سطح خاک قرار دارند و از وسط آنها ساقه گل دهنده برگ خارج می‌شود.

اختصاصات دستگاه زایشی

 

گلها منفرد یا مجتمع در گل آذین‌های خوشه‌ای ، خوشه گرزن و یا چترهای انتهایی و محوری هستند. در پامچال‌ها ، گل آذین در راس ساقه بدون برگ گل دهنده قرار می‌گیرد. گلها نرماده ، کامل و منظم هستند و فقط در بعضی از جنسها مانند کوریس تقریبا گرایش به نامنظم شدن دیده می‌شود. کاسه گل لوله‌ای شکل و یا دارای پرآذین برهم نهاده است. جام اکثرا پیوسته بوده و بندرت ممکن است جدا گلبرگ باشد. میوه به صورت کپسول است. دانه دارای جنین کوچک و ایستاده و واجد آلبومن گوشتی است. در پامچالها بند تخمک متورم است و توده کوچک و گوشتی را تشکیل می‌دهد.

جنسهای تیره پامچال

 

جنس گلوکس

 

گیاهانی علفی ، پایا ، کوتاه با گلهای محوری ، منفرد ، تقریبا بدون دمگل ، فاقد جام با کاسه‌ای زنگی شکل و گلبرگ مانند و دارای 5 لبه است. پرچمها 5 عدد ، مستقر روی کاسه و متناوب با لبه‌های کروی ، محتوی دانه‌هایی کم و معدود است و بوسیله 5 کفه باز می‌شود. این جنس فقط یک گونه به نام گلوکس ماریتیما دارد که در آذربایجان و در نواحی دیلمان و ارومیه می‌روید.

جنس سیکلامن

 

گیاهانی علفی ، پایا با بن غده‌ای و برگهایی تماما بن‌رست و قاعده‌ای هستند که بر سطح خاک طوقه‌وار قرار دارند. کاسه گل استکانی شکل و دارای 5 لبه عمیق است. لوله جام تخم مرغی کوتاه و شامل 5 لبه کم و بیش برگشته است و گل نیز غالبا در انتهای دم گل بطور برگشته و آویخته قرار می‌گیرد و به همین علت این گیاهان را نگونسار گویند. این جنس دارای یک یا دو گونه در نواحی شمال ایران بویژه در دامنه‌های ارتفاعات دره رودخانه چالوس است. گونه فراوان آن در شمال سیکلامن کوم است که آن را بخور مریم یا نگونسار گویند.

 

 

 

anagalis.JPG

جنس پامچال

 

نام این جنس از پیش رس بودن گل آن که در آغاز و حتی قبل از بهار ظاهر می‌شود گرفته شده است. پامچالها گیاهانی علفی ، پایا و دارای ریزوم هستند که از آن در آخر پاییز تا اوایل بهار برگهایی کم و بیش بزرگ به صورت طوقه‌ای پدید می‌آیند. برگها غالبا پوشیده از کرک و کم و بیش چین خورده و در قاعده باریک هستند و به دمبرگ منتهی می‌شوند. گلها گاهی منفرد و گاهی به صورت چتر بدون پایه ظاهر می‌شوند. این جنس در ایران حدود 9 گونه دارد که در جنگلهای شمالی ایران بویژه در مازندران و گیلان و همچنین ارتفاعات البرز می‌رویند.

جنس آناغالیس

 

گیاهانی علفی ، پایا و غالبا پوشیده از کرک هستند. ساقه آنها نسبتا بلند به ارتفاع 50 تا 100 سانتیمتر و بدون انشعاب یا کمی منشعب است. برگها متناوب یا متقابل معمولا تخم مرغی شکل و نوک تیز هستند. گلها سفید یا سفید مایل به صورتی دارای کاسه 5 لبه‌ای با لبه‌های غیر متناوب با تخمدان است. جام استکانی شکل یا چرخی با 5 لبه عمیق است. دارای 5 پرچم با میله‌های آزاد و یا در قاعده بهم پیوسته است. میوه کپسول دارای 5 کفه و محتوی دانه‌های فراوان و صاف است. این جنس در شمال ایران و نواحی آذربایجان 2 گونه دارد.

سایر جنسها

 

از دیگر جنسهای این تیره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سامولوس ، آندروزاس ، آسترولینوم ، دیونیزیا و‌ لیزیماکیا.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره پسته – تیره سماق

Anacardiaceae

 

گیاهان تیره پسته به صورت درخت یا درختچه و دارای مجاری ترشحی شیزلیزیژن Schizolysigene یا اسکیزولیزیژن محتوی اولئورزین در اعضای مختلف خود می باشند. مجموعاً از 75 جنس و 600 گونه گیاه تشکیل یافته اند که بیشتر در مناطق استوائی و معتدله یافت می گردند از اختصاصات آنها این است که برگهائی ساده یا مرکب و گلهائی منظم ، نر - ماده و یا بر دو نوع نر و ماده ، یک پایه و پلی گام دارند. کاسه و جام گل آنها هر یک از 5 قطعه (بندرت 3 یا 4 ) تشکیل می یابد ولی در بین آنها انواع فاقد کاسه یا جام نیز دیده می شود. پرچم های آنها به تعداد برابر گلبرگها (یا مضاعف گلبرگها) است. میوه این گیاهان در انواع مختلف آنها به اشکال خشک ، بالدار و یا شفت مانند (Drupace) و ناشکوفا است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره پوزید ونیاسه

Posidoniaceae

 

تیره پوزید ونیاسه تیره کوچکی است که فقط دارای یک جنس posidonia با 2 گونه است. یکی از آنها در سراسر نواحی مدیترانه ای و سواحل آتلانتیک اروپایی انتشار دارد و درسی سال اخیر در آمریای شمالی نیز یافت شده است و دیگری در استرالیا می روید. هر دو گونه علفهای دریایی شناور در سطح آب اند. ریزوم آنها پوشیده از رشته های فیبری باقیمانده از برگهای قدیمی است. برگها دو ردیفی، بانیام زبانکی و پهنک خطی، نواری هستند. گل آذین دو ردیفی و به صورت خوشه مرکب است هر خوشه گل به وسیله یک گک محافظ بزرگ در برگرفته می شود گلها چند مایه (پلی گام) بدون برگگ، بدون پیشبرگ و بی پوشش اند. نافه دارای 3 تا 4 پرچم بودن میله است و یا بساکهای آنها بالدار و به شکل گلبرگ زایده دارند. دانه های گرده میله ای شکل اند تخمدان دارای یک برچه و محتوی 1 تا 2 تخمک است. گرده افشانی توسط آب انجام می گیرد. و میوه سته و به اندازه میوه زیتون است. رشته های باقیمانده از برگها معمولاً به صورت توده ای در اطراف اجسام کنار گیاه می پیچند و بویژه گیاه بر اثر امواج آب حالت کروی به خود می گیرد. در آبهای سواحل جنوبی ایران تا کنون هیچ نمونه ای از این گیاه گزارش نشده است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره پیچ اناری

Bignoniaceae

 

گیاهان تیره پیچ اناری به صورت درخت یا درختچه و دارای انواع متعددی با ساقه های بالا رونده می باشند. عموماً در مناطق گرم کره زمین مخصوصاً در امریکای جنوبی و قسمتی نیز در افریقا و آسیا ناحیه چین و ژاپن می رویند. دارای حدود 750 نوع می باشند که در متجاوز از 100 جنس جای دارند از مشخصات آنها این است که برگهائی ساده یا مرکب از برگچه ها و یا انگشتی شکل ولی عاری از استیپول و گلهای غالباً درشت نر - ماده ، نامنظم ، 5 قسمتی به وضع مجتمع یا به صورت گل آذین های خوشه یا گرزن دارند. در داخل جام گل آنها 4 پرچم دی دینام (گاهی 2 پرچم) و مادگی 2 برچه ای جای دارد.

میوه آنها به صورت پوشینه غالباً دراز است که از راه شکاف های طولی و یا به اشکال دیگر باز می شود و دانه های متعدد فاقد آلبومن به خارج می ریزد.

جنس های مهم این تیره عبارتند از :

Bignonia ( گونه2)

Catalpa ( گونه6)

Tecoma ( گونه80)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره سه کنجه خیر – تیره سه کوله خیر

Trapaceae

 

گیاهانی یکساله آبزی برگها شناور ،متناوب طوقه ای، گوشواره دار، گوشواره ریزان ، پهنک برگ دلتایی یا لوزی شکل، دمبرگ اسفنجی متورم برگهای غوطه دار متقابل ، منقسم یا پاره پاره مشابه برگهای قاعده ای کلروفیل دار. گل ها روی تخمدانی (تخمدان زیرین) 4 تایی ، محوری در محور برگهای شناور قرار گرفته . کاسه گل به تخمدان چسبیده دائمی، در حالت میوه ضخیم و تیغی. گلبرگها و پرچم ها در اطراف طبق قرار گرفته. تخمدان حاوی دانه ، دو خانه ای ، یک تخمکی. میوه فندقه چهار گوشه با 2 یا 4 خار.

این تیره تک جنسی است با یک گونه در ایران به نام سه کنجه خیر، سه کوله خیز (Trapa natans L.) که گیاهی است آبزی و بیشترین تراکم و رویشگاه آن در شمال ایران بندر انزلی است. این گیاه محل زندگی پرندگان است و اکثر پرندگان مهاجر بر روی برگهای آن تخم گذاری و تولید مثل می کنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تیره تمیس – تیره زیور آبان

Dioscoreaceae-Dioscoreae

 

گیاهان تیره تمیس مخصوص مناطق استوایی و بین استوایی و دارای انواع معدود در نواحی معتدله می باشند. به اشکال مختلف علفی یا دارای اعضای چوبی و غالباً بالا رونده و دارای غده هایی با ظاهر مختلف در داخل خاک یا در قشر سطحی آن و حتی خارج از زمین می باشند.

برگهائی معمولاً متناوب و پهنکی قلبی شکل یا تیرکمانی، گاهی لوبدار یا به اشکال دیگر با رگبرگهای مشبک دارند و این حالتی است که کمتر در گیاهان تک لپه مشاهده می گردد گلهای آنها بر 2 نوع متفاوت نر و ماده واقع بر روی 2 پایه و مجتمع به صورت خوشه یا سنبله و یا گرزن است. بندرت ممکن است در بین آنها انواعی یک پایه و یا دارای گلهای نر – ماده دیده ‌شود. اجزای گل آنها روی طرح سه تائی بنا شده است. گلهای نر آنها 6 پرچم در 2 ردیف حلقوی و یا 3 پرچم دارند. که در حالت اخیر ردیف داخلی به حالت رشد نیافته می باشند و از مشخصات آنها این است که میله پرچم های آنها غالباً به پوشش گل پیوستگی دارد. گلهای ماده آنها از 3 برچه منتهی به یک تا 3 خامه تشکیل مییابد. میوه آنها پوشینه یا سته و محتوی دانه هائی که در برخی از آنها بالدار و دارای آلبومن شاخی است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...