ثبت نام کنید. در این مبحث قصد دارم به لغت های سامی شرق میانه و اتصال آنها به زبان عربی فصحی بپردازم. بر مبنای نظریه های علمی جدید، منشاء اولیه زبان عربی سامی برمی گردد به دوران اولیه تشکیل زبان انسان(1) . وجود موجه ترین تشابهات بین زبان های کنعا..."> ثبت نام کنید. در این مبحث قصد دارم به لغت های سامی شرق میانه و اتصال آنها به زبان عربی فصحی بپردازم. بر مبنای نظریه های علمی جدید، منشاء اولیه زبان عربی سامی برمی گردد به دوران اولیه تشکیل زبان انسان(1) . وجود موجه ترین تشابهات بین زبان های کنعا..."> رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

در این مبحث قصد دارم به لغت های سامی شرق میانه و اتصال آنها به زبان عربی فصحی بپردازم.

بر مبنای نظریه های علمی جدید، منشاء اولیه زبان عربی سامی برمی گردد به دوران اولیه تشکیل زبان انسان(1) . وجود موجه ترین تشابهات بین زبان های کنعانی و فینیقی و بابلی و آشوری و عیلامی و نبطی و آرامی و فینیقی و عبری و عربی فصحی و لهجه های عربی جنوبی از وجود یک منشائی واحد حکایت میکند. که این منشاء همان زبان سامی نخستین است .تمام زبان های سامی شرق میانه اشتراک و تقاربی اساسی در جوهر لغت عربی دارند از جمله اینها اشتراک در فعل ها ، اصول صرف، اعداد، صرف افعال، و اشتراک در فعل تام و ناقص ، ماضی و آینده و اصول مفردات و ضمائر و اسما و نام های اعضای بدن، و در تغییر حرکات در وسط کلمات که باعث تغییر در معنای کلمات میشوند و تعابیری که دلالت میکند بر تشکیلات دولت و اجتماع و خانواده (2) و در موارد دیگر. و بنا بر این تشابهات به وجوب و جود یک وحدت مشترک که این ملل متمدن شرق میانه را به هم متصل میکند پی برده شد، که به این اصل و یا و حدت ، (الاصل السامی Semitic Race) یا ( السامیه Semites) و به زبان هایی که این اقوام با آن سخن می گفته اند (الغات السامیه) (semitic languages) اطلاق شد. (3) . و مشخص شد که زبان عربی به تنهایی و با کلمات و ساختار لغوی آن قادر است مرجعی واحد برای زبان های عربی سامی کهن باشد. در واقع زبان عربی نزدیکترین زبان به زبان سامی مادر است.

اصل سامی از نام سام فرزند نوح علیه السلام گرفته شده که جد همه ی این اقوام و تمدنهاست که در تورات ذکر شده است (4) .لاذم به ذکر است که طبق روایت تورات عیلام و آشور فرزندان سام هستند. در روایتی از رسول الله صل الله علیه و آله و سلم آمده که ( سام ابو العرب و یافت ابو الروم و حام ابو الحبش) (سام پدر عرب است و یافث پدر روم و حام پدر آفریقایی ها است) (5) چندین حدیث دیگر نیز به این معنی از رسول الله روایت شده است.

در زبان سامی عیلامیان 760 کلمه و فعل یافت شده که با عربی مشترک است. البته بعضی کلمات عیلامی هنوز در بین بومیان عرب خوزستان رواج دارد. به طور مثال کلمه "عگله" که در عربی فصیح به آن بئر گفته میشود به معنای چاه و یا "حوش" که در عربی بیت به معنای خانه است.

و اما در مورد زبان کنعانیان که اقوام نخستین ساکن فلسطین در هزاره سوم قبل از میلاد هستند دانشمند لغت شناس ایتالیایی دکتر فرانز اروللی، کسی که فهم زبان ایبلائی( لهجه ای آکدی کنعانی) را آسان کرد، ارتباطی محکم بین زبان عربی و کنعانی قائل است. ایشان تاکید میکنند که این ارتباط از ظاهر مفردات کنعانی به تنهایی قابل تشخیص است. مانند: فمو (الفم=دهن) ، عینو ( العین=چشم)، ابو (الاب= پدر)، بن (الابن=فرزند پسر) ، برت (البنت= فرزند دختر)، یدو (ید=دست) ، بکر (الابن البکر)، دبیحه (ذبیحه=قربانی) و همچنین الفاضی واضح مانند تدبیرو، کلماتو و ...

مورخان لغت های سامی را به 4 گروه تقسیم کرده اند: لغت های سامی شرقی، که شامل بابلی و آشوری و عیلامی. لغت های سامی شمالی که شامل اموری ارامی . لغت های سامی غربی: شامل کنعانی و عبرانی و موابی و فینیقی و مجموعه لغات سامی جنوبی: معینی سبئی و امهریه و فصحی. البته ابن تقسم بندی بر اساس پیشرفت های تاریخی که بر این لغت ها وارد شد نیست و یک تقسیم بندی جغرافیایی است.

ذکر این نکته جالب است که سبب نامگزاری لغت قرآن کریم به (اللسان العربی المبین) بر میگردد به اینکه زبان قرآن کریم لغتی (لهجه ای) عربی واحدی نیست. بلکه مجموعه ای از لهجه های عربیست که در آن زمان در بین ملل عرب سامی رواج داشته(6). و بدین سبب برای همه عرب های آن زمان مبین (روشن) بوده. و اگر دقت کنید در تمام قرآن لفظ لسان عربی به معنای زبان عربی وجود دارد و نه لفظ لغة عربی به معنای لهجه. (لسان العربی المبین) زبانیست که از حیث فصاحت و بلاغت همه ملل سامی شرق میانه را حیران خود ساخت.و این زبان که تنظیم کننده آن خالق هستیست، تبدیل به عاملی در اتحاد لغوی همه عرب ها و سامی ها شد. و ناگاه سامی ها با وجود اختلاف مناطق زندگی و قبائل و مللشان در در روزگاری که از زبان سامی مادر فاصله گرفته بودند، کم کم شروع به تکلم به زبان فصیح قرآن کریم کردند.

در آخر به مقایسه زبان های عربی شمالی و عربی سبئی جنوبی و عبری و آرامی(سامی غربی) و بابلی (سامی شرقی میپردازیم.

 

[TABLE=width: 378]

[TR]

[TD=width: 57]عربی شمالی

[/TD]

[TD=width: 47]بابلی[/TD]

[TD=width: 47]عبری[/TD]

[TD=width: 57]آرامی[/TD]

[TD=width: 82]عربی سبئی[/TD]

[TD=width: 88] معنی کلمه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]أب[/TD]

[TD=width: 47]ابو[/TD]

[TD=width: 47]أب[/TD]

[TD=width: 57]أبا[/TD]

[TD=width: 82]أب[/TD]

[TD=width: 88]پدر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ابن[/TD]

[TD=width: 47]بنو[/TD]

[TD=width: 47]بن[/TD]

[TD=width: 57]برا[/TD]

[TD=width: 82]بن[/TD]

[TD=width: 88]فرزند پسر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]اخ[/TD]

[TD=width: 47]اخو[/TD]

[TD=width: 47]اح[/TD]

[TD=width: 57]احا[/TD]

[TD=width: 82]احو[/TD]

[TD=width: 88]برادر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]اخذ[/TD]

[TD=width: 47]اخوز[/TD]

[TD=width: 47]احز[/TD]

[TD=width: 57]احد[/TD]

[TD=width: 82]اخز[/TD]

[TD=width: 88]برداشتن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]احد[/TD]

[TD=width: 47]ادو[/TD]

[TD=width: 47]احاد[/TD]

[TD=width: 57]حد[/TD]

[TD=width: 82]احد[/TD]

[TD=width: 88]یک[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ارض[/TD]

[TD=width: 47]ارصتو[/TD]

[TD=width: 47]ارص[/TD]

[TD=width: 57]ارعا[/TD]

[TD=width: 82]ارض[/TD]

[TD=width: 88]زمین[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ام[/TD]

[TD=width: 47]امو[/TD]

[TD=width: 47]ام[/TD]

[TD=width: 57]اما[/TD]

[TD=width: 82]ام[/TD]

[TD=width: 88]مادر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]امة[/TD]

[TD=width: 47]امتو[/TD]

[TD=width: 47]امه[/TD]

[TD=width: 57]امتو[/TD]

[TD=width: 82]امتا[/TD]

[TD=width: 88]امت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]برق[/TD]

[TD=width: 47]برقو[/TD]

[TD=width: 47]باراق[/TD]

[TD=width: 57]برقا[/TD]

[TD=width: 82]مبرق[/TD]

[TD=width: 88]برق[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]بنت[/TD]

[TD=width: 47]بنتو[/TD]

[TD=width: 47]بت[/TD]

[TD=width: 57]برتا[/TD]

[TD=width: 82]بنت[/TD]

[TD=width: 88]دختر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]بیت[/TD]

[TD=width: 47]بتو[/TD]

[TD=width: 47]بیت[/TD]

[TD=width: 57]بیتا[/TD]

[TD=width: 82]بیت[/TD]

[TD=width: 88]خانه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]بئر[/TD]

[TD=width: 47]بورو[/TD]

[TD=width: 47]بور[/TD]

[TD=width: 57]برا[/TD]

[TD=width: 82]بئر[/TD]

[TD=width: 88]چاه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]بکی[/TD]

[TD=width: 47]ابکی[/TD]

[TD=width: 47]بکی[/TD]

[TD=width: 57]بکا[/TD]

[TD=width: 82]بکا،یبکی[/TD]

[TD=width: 88]گریه کرد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]انسان[/TD]

[TD=width: 47]نشو[/TD]

[TD=width: 47]انوش[/TD]

[TD=width: 57]نشو[/TD]

[TD=width: 82]ناشا[/TD]

[TD=width: 88]انسان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]تسع[/TD]

[TD=width: 47]تشو[/TD]

[TD=width: 47]تشع[/TD]

[TD=width: 57]تشع[/TD]

[TD=width: 82]تشع[/TD]

[TD=width: 88]عدد نه[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=width: 378]

[TR]

[TD=width: 57]عربی شمالی[/TD]

[TD=width: 47]بابلی[/TD]

[TD=width: 47]عبری[/TD]

[TD=width: 57]آرامی[/TD]

[TD=width: 85]عربی سبئی[/TD]

[TD=width: 85]معنی کلمه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ثلاث[/TD]

[TD=width: 47]شلاشو[/TD]

[TD=width: 47]شلوش[/TD]

[TD=width: 57]تلات[/TD]

[TD=width: 85]شلاس[/TD]

[TD=width: 85]عدد سه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ثمان[/TD]

[TD=width: 47]شمانو[/TD]

[TD=width: 47]شمونه[/TD]

[TD=width: 57]تمانا[/TD]

[TD=width: 85]سمانی[/TD]

[TD=width: 85]عدد هشت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ثور[/TD]

[TD=width: 47]شورش[/TD]

[TD=width: 47]شور[/TD]

[TD=width: 57]تورا[/TD]

[TD=width: 85]سور[/TD]

[TD=width: 85]گاو نر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]جمل[/TD]

[TD=width: 47]جملو[/TD]

[TD=width: 47]جمل[/TD]

[TD=width: 57]جملا[/TD]

[TD=width: 85]جمل[/TD]

[TD=width: 85]شتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]حبل[/TD]

[TD=width: 47]ابلو[/TD]

[TD=width: 47]حبل[/TD]

[TD=width: 57]حبلا[/TD]

[TD=width: 85]حبل[/TD]

[TD=width: 85]طناب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]حفر[/TD]

[TD=width: 47]حفر[/TD]

[TD=width: 47]حفر[/TD]

[TD=width: 57]حفر[/TD]

[TD=width: 85]حفر[/TD]

[TD=width: 85] کندن (حفر)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]حمار[/TD]

[TD=width: 47]امرو[/TD]

[TD=width: 47]حمور[/TD]

[TD=width: 57]حمارا[/TD]

[TD=width: 85]حمار[/TD]

[TD=width: 85]الاغ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]خمس[/TD]

[TD=width: 47]خمشو[/TD]

[TD=width: 47]حمش[/TD]

[TD=width: 57]حمشا[/TD]

[TD=width: 85]خمس[/TD]

[TD=width: 85]عدد پنج[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]خبل[/TD]

[TD=width: 47]خبل[/TD]

[TD=width: 47]حقل[/TD]

[TD=width: 57]حبل[/TD]

[TD=width: 85]خبل[/TD]

[TD=width: 85]احمق[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]دبس[/TD]

[TD=width: 47]دشبو[/TD]

[TD=width: 47]دباش[/TD]

[TD=width: 57]دبشا[/TD]

[TD=width: 85]دبس[/TD]

[TD=width: 85]روغن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]دم[/TD]

[TD=width: 47]دمو[/TD]

[TD=width: 47]دم[/TD]

[TD=width: 57]دما[/TD]

[TD=width: 85]دم[/TD]

[TD=width: 85]خون[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ذئب[/TD]

[TD=width: 47]زیبو[/TD]

[TD=width: 47]زاب[/TD]

[TD=width: 57]دابا[/TD]

[TD=width: 85]زاب[/TD]

[TD=width: 85]گرگ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ذکر[/TD]

[TD=width: 47]زکرو[/TD]

[TD=width: 47]زکر[/TD]

[TD=width: 57]زکرا[/TD]

[TD=width: 85]ذکر[/TD]

[TD=width: 85]نر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ذنب[/TD]

[TD=width: 47]زباتو[/TD]

[TD=width: 47]زاناب[/TD]

[TD=width: 57]دونبا[/TD]

[TD=width: 85]زناب[/TD]

[TD=width: 85]گناه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]راس[/TD]

[TD=width: 47]رشو[/TD]

[TD=width: 47]روش[/TD]

[TD=width: 57]ریشا[/TD]

[TD=width: 85]راس[/TD]

[TD=width: 85]سر[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=width: 378]

[TR]

[TD=width: 57]عربی شمالی[/TD]

[TD=width: 47]بابلی[/TD]

[TD=width: 47]عبری[/TD]

[TD=width: 57]آرامی[/TD]

[TD=width: 85]عربی سبئی[/TD]

[TD=width: 85]معنی کلمه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]رکب[/TD]

[TD=width: 47]رکب[/TD]

[TD=width: 47]رکب[/TD]

[TD=width: 57]رکب[/TD]

[TD=width: 85]رکب[/TD]

[TD=width: 85]سوار شد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]رکض[/TD]

[TD=width: 47]رحص[/TD]

[TD=width: 47]رحص[/TD]

[TD=width: 57]رحص[/TD]

[TD=width: 85]رحض[/TD]

[TD=width: 85]دوید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]زرع[/TD]

[TD=width: 47]زرو[/TD]

[TD=width: 47]زرع[/TD]

[TD=width: 57]زرعا[/TD]

[TD=width: 85]زرع[/TD]

[TD=width: 85]کاشت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]سبع[/TD]

[TD=width: 47]سبو[/TD]

[TD=width: 47]شبع[/TD]

[TD=width: 57]شبع[/TD]

[TD=width: 85]شبعو[/TD]

[TD=width: 85]عدد هفت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ست[/TD]

[TD=width: 47]ششو[/TD]

[TD=width: 47]شش[/TD]

[TD=width: 57]شتا[/TD]

[TD=width: 85]سسو[/TD]

[TD=width: 85]عدد شش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]سکر[/TD]

[TD=width: 47]شکرو[/TD]

[TD=width: 47]شکر[/TD]

[TD=width: 57]شکرا[/TD]

[TD=width: 85]سکر[/TD]

[TD=width: 85]شکر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]سلام[/TD]

[TD=width: 47]شلمو[/TD]

[TD=width: 47]شلوم[/TD]

[TD=width: 57]شلما[/TD]

[TD=width: 85]سلام[/TD]

[TD=width: 85]سلام[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]سماء[/TD]

[TD=width: 47]شمو[/TD]

[TD=width: 47]شمایم[/TD]

[TD=width: 57]شمایا[/TD]

[TD=width: 85]سمای[/TD]

[TD=width: 85]آسمان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]شمس[/TD]

[TD=width: 47]شمشو[/TD]

[TD=width: 47]شمش[/TD]

[TD=width: 57]شمشا[/TD]

[TD=width: 85]شمس[/TD]

[TD=width: 85]خورشید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]صرخ[/TD]

[TD=width: 47]صرخ[/TD]

[TD=width: 47]صرح[/TD]

[TD=width: 57]صرح[/TD]

[TD=width: 85]صرخ[/TD]

[TD=width: 85]فریاد زد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]طحن[/TD]

[TD=width: 47]اطن[/TD]

[TD=width: 47]طحن[/TD]

[TD=width: 57]طحن[/TD]

[TD=width: 85]طحن[/TD]

[TD=width: 85]ساییدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]طعم[/TD]

[TD=width: 47]طمو[/TD]

[TD=width: 47]طعم[/TD]

[TD=width: 57]طعما[/TD]

[TD=width: 85]طعم[/TD]

[TD=width: 85]طعم و مزه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]طیب[/TD]

[TD=width: 47]طبو[/TD]

[TD=width: 47]طوب[/TD]

[TD=width: 57]طیب[/TD]

[TD=width: 85]طیب[/TD]

[TD=width: 85]خوب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57]ظفر[/TD]

[TD=width: 47]صبرو[/TD]

[TD=width: 47]صبرن[/TD]

[TD=width: 57]طفرا[/TD]

[TD=width: 85]ظفر[/TD]

[TD=width: 85]پیروز شد[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...