رفتن به مطلب
aida_amine

نمونه سوال روش تحقیق ارشد برنامه ریزی شهری . پیام نور

پست های پیشنهاد شده

-کدام گزینه در ارتباط با روش شناخت پوزیتویست ها درست است ؟ (جواب الف ص 5 )

الف) حسی –استقرایی ب) استدلالی –قیاسی ج) منطقی –استنباطی د) حسی – قیاسی

2-تا قبل از رنسانس عقل گرایی سنتی عمدتا بر پایه کدام روش به عنوان مبنایشناخت تلقی می شد ؟ ( جواب ج ص 5 )

الف) روش استقرایی ب) روش قیاسی ج) روش ارسطویی د) روش حسی

3-در نهضت جدید که علیه عقل گرایی سنتی آغاز شد چه فاکتورهایی مینای کارپذیرفته شد ؟ ( جواب ب ص 5)

الف) تجربه ، حواس ،آزمایش ب) تجربه، آزمایش ، مشاهده

ج) تجربه ، مشاهده ، حواس د) آزمایش ،استدلال ، مشاهده

4-مبنای کار در تفکر عقل گرایان چیست ؟ (جواب ب ص 5)

الف) روش آزمایش ب)روش قیاسی ج) روش حسی د) روش استقرایی

5-برای تشخیص معلومات صحیح و معتبر از معلومات غیر صحیح و نامعتبر علوم رابه چند دسته تقسیم می کنند ؟(جواب دص 6)

الف) علم منطق ، علم حصولی ب) علم تجربی ، علمحضوری

ج) علم طبیعی ، علم تجربی د) علم حصولی ،علم حضوری

6- ((علم به خود یا علم به ترس خود به عنوان یک مفهوم کلی)) جزء کدام قسماز انواع علم ها محسوب می شود؟( جواب ب )

الف) علم حصولی ب) علم حضوری ج) علم فلسفه د) علم تجربی

7-((علم به اشیاء خارج ))جزء کدام قسم ازمطالعات انواع علوم محسوب می گردد؟ (جواب الف ص 6 )

الف) علم حصولی ب)علم حضوری ج) علمفلسفه د) علم تجربی

8-سابقه دیدگاه تجربی گرایی و پوزیتیویسم به چه زمانی بر می گردد ودرمقابل کدام دیدگاه بوجود آمد ؟ ( جواب د ،ص 7)

الف) دوره قرون وسطی ،عقل گرایی تالس ب) دوره حاضر ، عقلگرایی ارسطویی

ج) دوره معاصر، عقل گراییتالس د) دوره رنسانس ، عقل گراییارسطویی

9- بانی طرز تفکر دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتیویسم چه کسی بود ؟ ( جواب ج، ص 7)

الف) جان لاک ب) استوارت میل ج) فرانسیس بیکن د) برتراند راسل

10- دایره یا حلقه وین پس از انتقاد بر کدام مکتب بوجود آمد ؟ ( جواب الف، ص 7)

الف) مکتب تجربه گرایی وپوزیتیویسم ب) دیدگاه ساختاری ج) دیدگاه هرمنوتیک د) دیدگاه عقل گرایی

11-کدام دید گاه با به کار گرفتن منطق نوین در جهت تحلیلی – منطقی تغییرمسیر داد ؟ ( جواب ج ، ص 7)

الف) مکتب تجربه گرایی وپوزیتیویسم ب) دیدگاه ساختاری ج) دیدگاه تجربه گرایی نوین د) دیدگاه عقل گرایی

12-کدام مکتب فلسفی وسیله شناخت را حواس انسان می داند ؟ (جواب الف، ص 7)

الف) مکتب تجربه گرایی و پوزیتیویسم ب) دیدگاه ساختاری ج)دیدگاه تجربه گرایی نوین د) دیدگاه عقلگرایی

13-کدام دیدگاه روش استقرایی را برای دستیابی به کلی ها و به عبارتی بهقوانین کلی و عمومی می پسندد ؟ (جواب د، ص 7)

الف) دیدگاه عقل گرایی ب) دیدگاهساختاری ج) دیدگاه تجربه گرایینوین د) مکتب تجربه گرایی و پوزیتیویسم

14- کدام دید گاه های زیر بر اسا روش استدلال قیاسی استوار است ؟ ( جوابج، ص 7 )

الف ) دید گاه تجربه گرایی ب) دید گاه استنباطی ج) دیدگاه عقل گرایی د) دیدگاه پوزیتیویسم

 

15-دیدگاه استنباطی در مقابل کدام روش ها و علوم شکل گرفت ؟ ( جواب ب، ص8)

الف) روش ساختاری و علومرفتاری ب) روش هایتوضیحی ، علوم طبیعی

ج) روش توضیحی و علومرفتاری د) روش های ساختاری ، علوم طبیعی

16-ماکس وبر و یلهلم دیلتای از مدعیان کدام دیدگاه می باشند ؟ (جواب الف،ص8)

الف)دیدگاه استنباطی ب) دیدگاه عقل گرایی ج) دیدگاه ساختاری د) دیدگاه هرمنوتیک

17- چه کسی نظریه ها را مجموعه های ساختاری میداند ؟ (جواب ج ، ص8)

الف) توماس کوهن ب) ماکس وبر ج) لاکاتوش د) ویلهلم

18-نظریه توماس کوهن در چه باره ای می باشد ؟ ( جواب ب ، ص 8)

الف) پارادایم و پژوهش ها ب) انقلابات علمی و پارادایم ج) فرضیه های علمی وا نقلابات د) انقلابات علمی و پژوهش

19-کتاب ساختار انقلاب های علمی از کیست ؟ ( جواب الف ، ص9)

الف) توماس کوهن ب) ماکس وبر ج) لاکاتوش د) ویلهلم

20-ویژگی عمده نظریه توماس کوهن بر چه چیزی است ؟ ( جواب د ، ص9 )

الف)تاکیدی که بر جنبه هایساختاری طبیعت دارد ب) تاکیدی که بر جنبه های نیوتنیپیشرفت علم دارد

ج) تاکیدی که بر جبنه های مادیپیشرفت علمی دارد د) تاکیدی که بر جنبه ی انقلابی پیشرفت های علمی دارد

21-این جمله نظر دیدگاه چه کسی است ؟(( انقلاب علمی عبارت است از طرد یکپارادایم و قبول پارادایم جدید )) (جواب ب ص 9)

الف) ماکس وبر ب) توماس کوهن ج) لاکاتوش د) ویلهلم

22-چه کسانی در مشاهده نظریه را مقدم می دارند و استقرا گرایی را موردانتقاد قرار می دهند ؟ ( جواب ج، ص 10)

الف) شلایر ماخر ، مارتین هایدگر ب) پل ریکور ، ریچارد پالمر ج)لاکاتوش، توماس کوهن د) ویلهلم ، ماکس وبر

23-کدام دیدگاه است که روش تفسیر و تاویل متن برای کشف حقیقت محسوب می شود؟( جواب د ، ص 10 )

الف)دیدگاه استنباطی ب) دیدگاه عقل گرایی ج) دیدگاه ساختاری د) دیدگاه هرمنوتیک

24- کدام یک از طرفداران برجسته دیدگاه های هرمنوتیک محسوب می شوند ؟ ( جواب الف، ص11 )

الف) شلایر ماخر ، مارتین هایدگر ب) گرازینو ، گزیموذنه ج)لاکاتوش، توماس کوهن د) ویلهلم ، ماکس وبر

25-اصطلاح تحقیق علمی را برای کدام نوع از فعالیت های علمی می توان به کاربرد ؟ ( جواب الف ، ص12 )

الف) نوع خاص از فعالیت های تحقیقاتی ب) نوع عام فعالیت های تحقیقاتی

ج) نوع همه گیر از فعالیت های پژوهشی د) هرنوع فعالیت عام تحقیقاتی وپژوهشی

26-مشخصات کلی تحقیقات علمی کدامند ؟ ( جواب الف، ص 12)

الف) برخوردار بودن ازآداب وتشریفات خاص ، توسعه قلمرو معرفت ، مصداق خارجی داشته باشد

ب) عدم بر خورداری از آداب و تشریفات خاص ، توسعه قلمرو معرفت ،مصداق ذهنی داشته باشد

ج) برخورداری از آداب و تشریفات خاص ، توسعه قلمرو طبیعی ، مصداق ذهنیداشته باشد

د) عدم بر خورداری از آداب و تشریفات خاص ، توسعه قلمرو های ذهنی ، مصداقهای خارجی داشته باشد

 

27-این تعریف مربوط به کدام موارد زیر است : (( تحقیق علمی عبارتست ازتلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهولی به منظورگسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق خارجی داشتهباشد))(ج ،د )

الف) فلسفه علمی ب) تفکر اجتماعی ج)تحقیق علمی د) مجهول علمی

28- کدام یک جزو امور مسلم و عمدتا تبیین کننده مبانی علم و روابط علت ومعلولی است ؟ ( جواب ج ، ص 16)

الف) حقایق علمی ب) مد لهای علمی ج) اصول و وقوانین علمی د) نظریه های علمی

29 – کدام یک جنبه توصیفی داشته و به بیان ماهیت ویژگی ها و ابعاد واقعیتها می پردازد ؟ ( جواب الف ، ص 16)

الف) حقایق علمی ب) مد لهای علمی ج) اصول و وقوانین علمی د) نظریه های علمی

30-کدام یک منعکس کننده روابط نظام یافته متغییر ها ، عوامل و عناصر درعالم واقع و جهان خلقت است ؟ (جواب، ب )

الف) حقایق علمی ب) مد لهای علمی ج) اصول و وقوانین علمی د) نظریه های علمی

31-کدام یک از انواع مدل ها رابطه متغییر ها و پارامتر ها در قالب تصویررابه نمایش می گذارد ؟ ( جواب ج ، ص17 )

الف) مدل های مفهومی ب) مدل های ریاضی و کمی ج) مدل های گرافیکی د) مدل های شبه ریاضی

32-در این مدل متغییر ها و پارامتر ها را با یکدیگر در رابطه قرار می دهدو قطعیت دارد .( جواب ب ، ص 17)

الف) مدل های مفهومی ب) مدل های ریاضی و کمی ج) مدل های گرافیکی د) مدل های شبه ریاضی

33-در کدام یک از مدل ها نتایج آن قطعیت ندارد ولی ممکن است به واقعیتنزدیک باشد ( جواب د ، ص 17)

الف) مدل های مفهومی ب) مدل های ریاضی و کمی ج) مدل های گرافیکی د) مدل های شبه ریاضی

34-اغلب مدل های مورد استفاده در رشته هایی مانند آمار ، مدیریت ، اقتصاد، جغرافیا از کدام نوع می باشند؟(جواب د)

الف) مدل های مفهومی ب) مدل های ریاضی و کمی ج) مدل های گرافیکی د) مدل های شبه ریاضی

35-الگو های برنامه ریزی و رفتاری جزو کدام نوع از اناع مدل ها قرار میگیرند ؟ ( جواب ج، ص17 )

الف) مدل های مفهومی ب) مدل های ریاضی و کمی ج) مدل های کاربردی د) مدل های شبه ریاضی

36- کدام یک از معلومات و قضایای کلی علمی"ماهیتی کلی و تعمیم یافتهدارند و حقایق و واقعیت ها را تبیین می کنند و توضیح می دهند "؟

( جواب د ، ص 17)

الف) حقایق علمی ب) مد لهای علمی ج) اصول و وقوانین علمی د) نظریه های علمی

37-اهداف اولیه تحقیق علمی چیست ؟ ( جواب ب، ص18 )

الف) بررسی و ارزیابی مدل ها ، ارائه نظریه های جدید ، حل مشکل

ب) بررسی و ارزیابی نظریه ها ، ارائه نظریه جدید ، حل مشکل

ج) بررسی و ارزیابی حقایق علمی ، ارائه نظریه جدید ، حل مشکل

د) بررسی و ارزیابی اصول و قوانین علمی و ارائه نظریه جدید ، حل مشکل

38-کدام شکل از انجام تحقیقات حالت مبنایی دارند و ویژگی ها و ماهیت اشیاءو پدیده ها و چگونگی روابط بین آنها را توضیح می دهند ؟ ( جواب د ، ص 18 )

الف ) تحقیقات با اهداف کاربردی ب) تحقیقات با اهداففنی

ج) تحقیقات با اهداف مذهبی د) تحقیقات بااهداف ارزیابی

 

 

39- اهداف خاص آموزش روش تحقیق علمی شامل چه مواردی می گردد ؟ ( جواب الف، ص 20)

الف) فراگیری روش وصول به حقایق و مجهولات ، کسب مهارت برای اجرای پروژه ،کسب مهارت برای تهیه پایان نامه

ب) فراگیری روش وصول به حقایق ومعلومات ، کسب مهارت برای اجرای کار ، کسبمهارت برای تهیه پایان نامه

ج) فراگیری روش وصول به حقایق ومفروضات ، کسب مهارت برای اجرای هدف ، کسبمهارت برای تهیه پایان نامه

د) فراگیری روش وصول به حقایق و ملموسات ، کسب مهارت برای اجرای ابهامات ،کسب مهارت برای تهیه پایان نامه

40- "تحقیقات علمی معمولا درقلمرو های محدود انجام می شود تا امکان کنترل ، مشاهده و مطالعه وجود داشتهباشد" از کدام ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی می باشد ( جواب د، ص 21)

الف) توسعه ای بودن ب) دقت طلبی ج) تخصص طلبی د) قابلیت تعمیم

41- " به منظور اطمینان از صحت نتایج و به دست آوردن شناخت واقعی ازپدیده مورد مطالعه" از کدام ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی مد نظر می باشد ؟ (جواب ب ، ص21 )

الف) توسعه ای بودن ب) دقت طلبی ج) تخصص طلبی د) قابلیت تعمیم

42-طبق کدام ویژگی و قواعد علمی باید ذهن محقق از مسئله مورد بررسی خالیباشد و از پیشداوری بپرهیزد (جواب ج )

الف) توسعه ای بودن ب) دقت طلبی ج) قاعده تجاهل د) قابلیت تعمیم

43-مطالعه تحولات شخصیتی انسان طی چندین سال کدام ویژگی ها و قواعد تحقیقعلمی مد نظر می باشد ؟ ( جواب الف)

الف) صبر طلبی ب) دقت طلبی ج) قاعده تجاهل د) قابلیت تعمیم

44-جدا شدن از وابستگی ها در جریان تحقیق کدام ویژگی ها و قواعد تحقیقعلمی مد نظر می باشد ؟ ( جواب د ، ص 24)

الف) صبر طلبی ب) دقت طلبی ج) قاعده تجاهل د) رعایت اصل بی طرفی

45-کدام یک از موارد زیر جزو پیش نیاز های تحقیق علمی می باشد ؟ (جواب ج ،ص25 )

الف) نیاز به مدیریت واحد ، دقتطلبی ، صبر طلبی ، قاعده تجاهل

ب) رعایت اصل بی طرفی ، اجتهادی بودن تحقیق ، نظم داشتن ، تخصص طلبی

ج) سازمان لازم ، محقق ، بودجه ، ابزار تحقیق ، وجود فرهنگ تحقیق

د) دقت طلبی ، بودجه ، صبر طلبی ، قاعده تجاهل ، ابزار تحقیق

46-نمونه گیری، چندمین مرحله از مراحل کاربرد آمار در تحقیق است ؟ ( جوابالف، ص27 )

الف) اولین ب)دومین ج)سومین د) چهارمین

47- تبیین و نمایش نتایج تحقیق ، چندمین مرحله از مراحل کاربرد آمار درتحقیق است ؟ ( جواب د، ص28 )

الف) اولین ب)دومین ج) سومین د) چهارمین

48-در محله تجزیه و تحلیل آماری کدام یک شاخص های گرایش به مرکز می باشند؟ ( جواب ب ، ص28 )

الف) واریانس ، انحراف معیار ب) میانگین ،میانه ، نما یا مد

ج) واریانس ، ضریب همبستگی ، میانگین د) میانه ، نما یا مد ، انحرافمعیار

49- در محله تجزیه و تحلیل آماری کدام یک شاخص های پراکندگی می باشند ؟ (جواب الف ، ص28 )

الف) واریانس ، انحراف معیار ب) میانگین ،میانه ، نما یا مد

ج) واریانس ، ضریب همبستگی ، میانگین د) میانه ، نما یا مد ، انحرافمعیار

 

50- برای تشخیص رابطه ، نوع و ضریب آن از کدام روش های آماری استفاده میشود ؟ ( جواب د، ص28 )

الف) میانگین ب)میانه ج) نما یا مد د) همبستگی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

51-برای تشخیص روابط متغییر ها در تحقیق از کدام روش های آماریاستفاده می گردد ؟ ( جواب الف ، ص 28 )

الف)خی 2 ( مجذور کا ) ، آزمون T ، تحلیل واریانس ب)میانگین ، میانه ، نما یا مد

ج) واریانس ، ضریب همبستگی ، میانگین د) میانه ، نما یا مد ، انحراف معیار

52- روش های گرافیکی در کدام مرحله مطالعات آماری استفاده می شود ؟ ( جوابد ، ص 28 )

الف) مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات ب) مرحله گرد آوری و طبقهبندی اطلاعات

ج) مرحله نمونه گیری د) تبیین ونمایش نتایج تحقیق

53-کدگذاری و پرسشنامه ها واستخراج آنها جزو کدام مرحله از بهره گیری ازراینه ها در تحقیق علمی می باشند ؟

( جواب ب ،ص 29 )

الف) مطالعه سوابق و ادبیات موضوع تحقیق ب) طبقه بندی داده ها

ج)تجزیه و تحلیل داده ها د) تنظیم و نگارش گزارش تحقیق

54-محاسبه شاخص های گرایش به مرکز در کدام مرحله از بهره گیری از رایانهدر تحقیق علمی مورد استفاده قرار می گیرد ؟ ( جواب ج ، ص30 )

الف) مطالعه سوابق و ادبیات موضوع تحقیق ب) طبقه بندی داده ها

ج)تجزیه و تحلیل داده ها د) تنظیم و نگارش گزارش تحقیق

55- "در مفهوم کلی به هر نوع اگاهی نسبت به اشیاء ، پدیده ها ، روابطو ... اطلاق می شود" تعریف چه چیزی می باشد ؟ (جواب د ، ص 31 )

الف) هنر ب) مهارت ج) زبان د) علم

56-کدام یک از واژ های زیر به معنای خاص علم مربوط می باشد ؟ ( جواب ب ،ص31 )

الف) knowlege ب) science ج) Scientist د) acknowlage

 

57-چه کسی فلسفه را که در آن زمان مترادف با معرفت و شناخت بشر تلقی می شدبه سه بخش علوم نظری ، عملی ، و ابداعی تقسیم کرد ؟ ( جواب الف ،ص 31)

الف) ارسطو ب) اگوست کنت ج)ملویل دیویی د) آمپر

58- چه کسی علوم را به شش طبقه " ریاضیات ، هیئت ، فیزیک ، شیمی ،زیست شناسی ، جامعه شناسی " تقسیم کرده است ؟ ( جواب ب ، ص 32)

الف) ارسطو ب)اگوست کنت ج)ملویلدیویی د) آمپر

59-تقسیم بندی علوم به جهانی و عقلانی از چه کسی است ؟ ( جواب د ، ص 32)

الف) ارسطو ب)اگوست کنت ج)ملویلدیویی د) آمپر

60-هربرت اسپنسر علوم بشری را به چند دسته تقسیم می کند ؟ (جواب ب ، ص 32)

الف) علوم جهانی ، علوم عقلانی ب) علوم انتزاعی ، علوم نیمهانتزاعی ، علوم عینی

ج) ریاضیات ، هیئت ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ، جامعه شناسی د) علوم نظری ، عملی ، و ابداعی

 

 

61-علوم پزشکی و مهندسی جزو کدام حیطه های شناختی محسوب می گردند ؟ ( جوابد ، ص 34)

الف) حیطه شناختی علوم الهی ب) حیطهشناختی علوم انسانی

ج) حیطه شناختی علوم اسلامی د) حیطهشناختی علوم طبیعی و مادی

62-در کدام یک از حیطه های شناختی به بررسی رفتار های انسان و ویژگی ها وفعالیت های اومیپردازد؟(جواب ب)

الف) حیطه شناختی علوم الهی ب) حیطهشناختی علوم انسانی

ج) حیطه شناختی علوم اسلامی د) حیطه شناختیعلوم طبیعی و مادی

63-کدام نوع از نظریه ها ارزش علمی دارند و در صورت تایید آزمایشات بهامور مسلم تبدیل می شوند؟(جواب ج ، ص35)

الف) نظریه های تجویزی ب) نظریه های توصیه ای ج)نظریه های تبیینی د) نظریه های مصداقی

64- این تعریف از کیست؟ : "نظریه مجموعه ای از بدیهیات ، قوانینوفرضیه هایی است که چیزی را درباره واقعیت قابل مشاهده و تبیین می نماید " ( جواب ب، ص 36 )

الف) اگوست کنت ب)ساموئل سون ج) هربرتاسپنسر د) آمپر

65-زمانی که یک نظریه ماهیت شیء یا رابطه بین متغییر ها را بیان می کندکدام ویژگی نظریه را مطرح می نماید ؟ ( جواب ج ، ص 37)

الف) ماهیت پدیده و روابط علت و معلولی بین آنها ب) ترکیب مفاهیم و قضایاو قوانین ویژهخود

ج) قدرت پیش بینی و آینده نگری د) عدم تعارض نظریهعلمی با سایر نظریه های مسلم و قطعی

66- این جمله از چه کسی است ؟ : " هیچ چیزعلمی تر از یک نظریه خوبنیست " ( جواب د، ص37 )

الف) هربرت اسپنسر ب) آمپر ج) کارلپوپر د) دیویی

67- این تعریف " اصول کلی هستند که از رابطه حتمی ، قطعی دائمی بینمتغییر ها خبر می دهند " کدام یک از موارد زیر را شامل می شود ؟ ( جواب ج ،ص37 )

الف) انقلاب علمی ب) نظریه ج ) قانونعلمی د) نظریه های تبیینی

68-این جمله : " بررسی اثبات شده از رابطه علت و معلولی بین پدیده ها" مربوط به کدام یک از موارد زیر می باشد ؟ (جواب ب ، ص 36)

الف) انقلاب علمی ب) نظریه ج ) قانونعلمی د) نظریه های تبیینی

69-قانون علمی شامل کدام یک از موارد زیر می گردد ؟ ( جواب الف ، ص38 )

الف) کلی باشد ، دقیق و روشن باشد ، نتیجه آزمایشات واحد باشد ، استدلالاتآن محکم باشد ، پایه علت و معلولی داشته باشد

ب)جزئی باشد ، دقیق و روشن باشد ، نتیجه آزمایشات متعدد باشد ، استدلالاتآنقوی نباشد

ج)کلی باشد ، دقیق و روشن باشد ، نتیجه آزمایشات متعدد باشد ، استدلالاتنارساباشد ، پایه علت و معلولی نداشته باشد

د)کلی باشد ، مسلم نباشد ، نتیجه آزمایشات متعدد باشد ، نیاز به استدلالاتنداشته باشد ، پایه علت و معلولی داشته باشد

70-استدلال به عنوان مهم ترین بحث علم منطق به چند نوع تقسیم می شود ؟ (جواب د ، ص40)

الف) قیاس ، استقراء ،متغییر ب) قیاس، تمثیل ، فرایند

ج) استقراء ، متغییر ، فرایند د) قیاس ، استقراء، تمثیل

71-در کدام نوع استدلال فکر از طریق معلومات کلی مجهولات جزئی را کشف میکند ؟ ( جواب الف، ص40)

الف) استدلال قیاسی ب)استدلال استقرائی ج) استدلالتمثیلی د) استدلال فرایندی

72-در کدام نوع استدلال شرط اساسی، درست بودن مقدمه ها ویا قضایای صغری وکبری است؟(جواب الف،ص40 )

الف) استدلال قیاسی ب)استدلال استقرائی ج) استدلالتمثیلی د) استدلال فرایندی

73-آفت استدلالات قیاسی چیست ؟ ( جواب د ، ص41)

الف) نظم ب)نگارش ج) نتیجه گیری د) مقدمه

74-در این نوع استدلال فکر با استفاده از معلومات جزئی و بر قراری ارتباطبین آنها حکم کلی را استنتاج می کند یا قانون علمی را نتیجه گیری می نماید .( جوابب ، ص41)

الف) استدلال قیاسی ب)استدلال استقرائی ج) استدلالتمثیلی د) استدلال فرایندی

75-چه کسی را مدافع استدلال استقرایی می دانند ؟ ( جواب ج، ص 41)

الف) اگوست کنت ب) ارسطو ج)فرانسیس بیکن د) هربرتاسپنسر

76-در تحقیقات علمی از کدام روش استدلالی استفاده می شود ؟ ( جواب ب ،ص41)

الف) قیاسی ب) استقرائی ج)تمثیلی د) فرایندی

77-"استفاده از مشابهت یک معلوم برای کشف مجهول" کدامیک ازروشهای استدلال را شامل می شود؟(جواب ج، ص 41)

الف) قیاسی ب) استقرائی ج)تمثیلی د) فرایندی

78-اگر تحقیق را از مرحله آغاز تا پایان به دوبخش تقسیم کنیم ، درهر یک از بخش ها از چه نوع استدلالاتیاستفاده می شود ؟ ( جواب د ، ص42)

الف ) ابتدا قیاسی ، بعد تمثیلی ب) ابتدااستقرائی ، بعد تمثیلی ج) ابتدا قیاسی ، بعد تمثیلی د)ابتدا قیاسی ، بعد استقرائی

79- در تعریف آن آمده "بهویژگی یا صفت یا عاملی که بین افراد جامعه مشترک بوده ، و بتواند مقادیر کمی وارزش های متفاوت داشته باشد " .( جواب ب ، ص43)

الف) نظریه ب)متغییر ج)فرایند د) پدیده

80- متغییر هایی مانند "قد ،وزن ، تعداد ، نمرات درسی" جزو کدام دسته از متغییر ها هستند ؟ ( جواب الف، ص44)

الف)متغییر های کمی ب) متغییر های کیفی ج) متغییر های دو وجهی د) متغییر های تابع

81-کدام نوع از متغییر ها مقادیری را که می پذیرند، اعشار پذیرنیستند ؟ (جواب ب ، ص44)

الف)متغییر های کمی متصل ب)متغییر های کمی منفصل ج) متغییر هایکیفی د) متغییر های دو وجهی

82- کدام نوع از متغییر هامقادیری را که می پذیرند، اعشار پذیرند ؟ ( جواب الف ، ص44)

الف)متغییر های کمی متصل ب)متغییر های کمی منفصل ج) متغییر هایکیفی د) متغییر های دو وجهی

83- خوش خلقی ، شجاعت جزو کدام دسته از متغییر ها می باشند ؟ ( جواب ج،ص44)

الف)متغییر های کمی متصل ب) متغییر های کمی منفصل ج) متغییر های کیفی د) متغییر های دو وجهی

84-مدرک تحصیلی و در آمد جزو کدامدسته از متغییر ها می باشد ؟ (جواب د ، ص 45)

الف)متغییر های کمی متصل ب)متغییر های کمی منفصل ج) متغییر هایکیفی د) متغییر های دو وجهی

85-متغییر ها را بر اساس رابطه به چند دسته تقسیم می کنند ؟ ( جواب ج،ص45)

الف) متغییر کیفی ، واسطه ، مستقل ب) متغییر کمی ، تابع، مستقل

ج) متغییر مستقل ، تابع ، مستقل د) متغییر دووجهی، تابع ، مستقل

86-کدام یک از متغییر ها نقش علت را به عهده دارند و بر متغییر های دیگراثر می گذارند ؟ (جواب ب ، ص45)

الف)متغییر های تابع ب)متغییر های مستقل ج) متغییر هایعلی د) میانگر یا واسطه

87-در بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی با کمبود درآمد کدام یک متغییر وابسته می باشند ؟ (جواب ج، ص45)

الف) هوش ب)بیسوادی ج) کمبود درآمد د) تورم

88- در رابطه بین افزایش نقدینگی و تورم کدام عامل به عنوان متغییر میانگرمحسوب می شود ؟ ( جواب ب ، ص45)

الف) نقدینگی ب) قدرتخرید ج) تورم د) اشتغال

89-در رابطه بین محیط زیست آلوده و سوءتغذیه با فقر متغییر های واسطه کداماست ؟ ( جواب د، ص46)

الف) محیط زیست ب ) سوء تغذیه ج) فقر د) ضعف سلامتی

90-کدام یک از متغییر های زی در واقع همان متغییر های مستقل هستند ؟( جوابب ، ص46)

الف) متغییر دووجهی ب) متغییر علی ج)متغییر وابسته د) متغییرتوصیفی

91-وضع سنی ، وضع تحصیلی جزو کدام نوع متغییر ها می باشند ؟ (جواب د ، ص46)

الف) متغییر علی ب)متغییر چند ارزشی ج) متغییردو ارزشی د) متغییر توصیفی

92- سطح تحصیلی جزو کدام متغییرها می باشد ؟ ( جواب ب ، ص46)

الف) متغییر علی ب)متغییر چند ارزشی ج) متغییردو ارزشی د) متغییر توصیفی

93-متغییر های جانبی شامل چه متغییر هایی می گردد ؟ ( جواب ب ، ص46)

الف) متغییر کیفی ، واسطه ، مستقل ب) تعدیل کننده ،کنترل ، مزاحم یا مداخله گر

ج) متغییر کیفی ، تعدیل کننده ، کنترل د) متغییر واسطه ، کنترلکننده ، مزاحم

94-با استفاده از کدام متغییر پژوهشگر به دستکاری عامل را دستکاری میکند تاموجب تغییر همبستگی بین متغییر های مستقل و تابع می شود ؟ ( جواب الف ، ص47)

الف) متغییر های تعدیل کننده ب) متغییر های کنترل کننده ج)متغییر های مزاحم د) متغییر ها ی کیفی

95-زمانی که محقق نتواند کلیه متییر ها را به طور هم زمان مورد مطالعهقرار دهد و یک یا چند متغییر را ثابت نگه دارد یا اثر آن را خنثی نماید از کداممتغییر استفاده نموده است ؟ ( جواب ب ، ص47 )

الف) متغییر های تعدیل کننده ب) متغییر های کنترل کننده ج) متغییر های مزاحم د) متغییر ها ی مداخله گر

96-کدام تغییر خارج از کنترل محقق می باشند و غیر مشاهد ، اندازه گیری ودستکاری نیستند ؟(جواب د ،ص47)

الف) متغییر های تعدیلکننده ب) متغییر های کنترلکننده ج) متغییر های علی د) متغییر ها ی مداخله گر

97- چه زمانی می توان گفت یک متغییر تعریف عملیاتی شده است ؟( جواب ج ، ص48)

الف) زمانی که متغییر ها مشاهده پذیر و قابل سنجش نباشند ، و امکانارزیابی فرضیه ها وجود نداشته باشد

ب) زمانی که متغییر ها مشاهده پذیرنباشند و قابل سنجش نباشند اما امکانارزیابی فرضیه ها وجود داشته باشد

ج) زمانی که متغییر ها مشاهده پذیر و قابل سنجش باشند ، و امکان ارزیابیفرضیه ها وجود داشته باشد

د) زمانی که متغییر ها مشاهده پذیر و قابل سنجش نباشند اما قابل تجربهبوده، و امکان ارزیابی فرضیه ها وجود نداشته باشد

98-در کدام مرحله از فرایند تحقیق علمی از طریق مطالعه سوابق ، متغییر هایعلی یا توصیفی را مشخص می نماید و مدل های نظری را طراحی می نماید ؟ ( جواب ، ص)

الف) انتخاب تحلیل و تبیین مسئله تحقیق

ب) مرحله گزینش ، طراحی و تشریح و روش های کار

ج) مرحله گرد آوری اطلاعات و داده ها

د)طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها

 

99-بررسی روش های گردآوری اطلاعات ، انتخاب نمونه ، روش استخراج و طبقهبندی جزء کدام مرحله فرایند تحقیق علمی می باشد ؟ ( جواب ب ، ص49)

الف) انتخاب تحلیل و تبیین مسئله تحقیق

ب) مرحله گزینش ، طراحی و تشریح و روش های کار

ج) مرحله گرد آوری اطلاعات و داده ها

د)طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها

100-انتخاب نمونه و اجرای آزمایشی پرسشنامه و ابزار سنجش کدام مرحله فرایند تحقیق علمی می باشد ؟ ( جوابج ، ص50)

الف) انتخاب تحلیل و تبیین مسئله تحقیق

ب) مرحله گزینش ، طراحی و تشریح و روش های کار

ج) مرحله گرد آوری اطلاعات و داده ها

د)طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

 

تقدیم به دوستان .:icon_gol:

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...