رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

بررسی نيروهای آئروديناميک وارد بر بدنه خودرو سمند

F1174.JPG

چکيده : در اين مقاله ضمن بررسی جريان هوا در اطراف مدلهای مختل ف بدنه خودرو و وليفت ارائه شده وبا بهره گيری ازروشها نيروهای آئروديناميکی وارده بر بدنه هادر هر جزء ازبدنه شکلهای بهينه برای دستيابی به کمترين مقادير درگ ی حل عددی تغييرات اعمال شده روی بدنه خودرو سمند نسبت به طرح اوليه موردآزمايش قرار گرفته ونتايج بدست آم ده در شرايط مشابه برای دو حالت اوليه و تغييريافته ارائه شده است.

 

 

Download From

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...
  • 3 هفته بعد...

12116330481.jpg

رفتار الاستیک- پلاستیک یک میلگرد AlSiC MMC تحت بار ترکیبی کشش و پیچش

خلاصه :

قسمتهای ساختاری که تحت بارهای بیرونی قرار می گیرند ، توسط تغییر شکل پایدار اولیه ، استحکام بسیار زیادی بدست می آورند . طی مراحل اولیه تغییر شکل الاستو- پلاستیک (ارتجاع- قالب پذیری) ، افزایش فشار مورد نیاز موجب افزایش فشار در اجزاء می شود که ناشی از سخت شدن فشاری است . در عمل ، فشارهای اعمال شده توسط بارها در طی سرویس دهی ، احتمالاً پیچیده می باشند . وقتی که بخاطر سبک نگه داشتن قطعه ، فاکتورهای ایمنی را کاهش می دهند ، فشارهای موجود در ماده ، به شرایط نهایی نزدیک خواهد شد . در بیشتر آلیاژهای مهندسی رایج شکل پذیری (قالب پذیری) حاشیه امنیت مورد نیاز را فراهم خواهد کرد . تحقیق حاضر ، ظرفیت تحمل بار بحرانی الاستو- پلاستیک یک میله AlSiC MMC را تحت بارهای محوری و برشی (بصورت ترکیبی) آزمایش می کند . کلمات کلیدی مولف : کشش و پیچش ترکیبی ، الاستو- پلاستیک بحرانی ، AlSiC MMC ، میله گرد .

1- مقدمه :

محدودیت تعداد و عمق آنالیزهای نتایج تست و طبیعت تقریباً تئوریک بررسیها که مبتنی بر فرضیاتی ساده می باشد ، طراحان را وادار کرده است تا فاکتورهای ایمنی زیادی را بکار گیرند . آزمایشات مسیر پیچیده بارگذاری ، نسبت به آزمایشاتی که در آنها فقط یک تغییر شکل منفرد رخ می دهد (از قبیل تست کششی) ، موضوعات بحرانی بیشتری را آشکار می کند . بارهای مجاز در اجزای ساختاری را از روی ظرفیت حمل بار الاستیک محاسبه می کنند . در طی سرویس مکرر بارگذاری ، پیش فشارها موجب یک تغییر شکل مانا و پایدار در اجزاء شده و حالت الاستو- پلاستیک در اجزاء گسترش می یابد . از آنجا که سختی فشاری بیشتر از استرس نهایی می تواند ، استرس ها را پشتیبانی کند ، تغییر شکل پلاستیک نیز می تواند برای بارهای بالاتر از محدوده تئوریک بار در ساختار ادامه پیدا کند بدون اینکه اختلال و شکستگی در آن ایجاد شود . فشارهای پلاستیک در جهت نیروهای الاستیک ، در اجزاء قابل قبول بوده و تغییر شکل بزرگی را در بار محدود ایجاد می کند . بررسیهای تجربی روی ظرفیت حمل بار الاستو- پلاستیک بحرانی یک میله AlSiC MMC تحت شرایط ترکیبی بار کشش و پیچشی انجام شده است . کامپوزیت ماتریس فلزی AlSiC با 17.8% حجمی ، ذرات کربید سیلیکون در یک ماتریس آلومینیوم 2124 را برای تمام آزمایشات بکار برده اند . آزمایشات برروی یک ماشین انجام شده است که می تواند بارهای محوری و گشتاور را در نمونه بطور مجزا و یا همزمان تولید کند . نمونه ها را در معرض بارهای ترکیبی کشش و پیچش بصورت متناسب و نامتناسب قرار داده اند تا در بحران الاستو- پلاستیک تعیین شود .

2- ترکیب بارهای کشش و پیچش

2-1- بارگذاری نسبی (متناسب) کشش و پیچش

نمونه های میلگرد AlSiC MMC را در معرض 3 نوع بار ترکیبی کشش و پیچش متفاوت ، با انبساط نسبی و زاویه ثابت پیچشی قرار دادند . سه نسبت متفاوت فشار محوری به فشار پرشی بکار رفت تا تستهای بارگذاری متناسب ، انجام شود . سرعت ثابت فشار ترکیبی به میزان 5.55 × 10-3 s-1 در هر سه تست بکار برده شده است . ترکیب نسبت های فشار برشی و محوری در جدول 1 آمده است . حداکثر گشتاور و بار محوری که نمونه تحت هر سه شرایط تست بار کشش و پیچش می تواند تحمل کند ، در شکل 1 نشان داده شده است . در نخستین حالت بارگذاری ، وقتی که فشار برشی به فشار محوری ، 0.47 باشد ، حداکثر گشتاوری که نمونه تحمل می کند ، 16.7 Nm خواهد بود ، پس از آن گشتاور ثابت می ماند تا اینکه در یک بار محوری 14.5 kN که 132.6% بار محوری نهایی می باشد ، در نمونه نقص و شکستگی بوجود آید . نمونه ای که تحت شرایط بار برشی به محوری معادل 0.84 قرار گرفته بود ، حداکثر گشتاور 19.1 Nm را تحمل کرده و سپس این گشتاور ثابت می ماند تا در بار محوری 12.87 kN ، نمونه دچار نقص شود .

1211632480image001.jpg

 

 

 

 

 

 

با توجه به دو نمونه قبل مشاهده می شود که توانایی تحمل گشتاور ماده AlSiC MMC به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر نسبت های پائین تر نیروی برشی به فشار محوری قرار می گیرد . در حالت سوم که نسبت سرعت فشار برشی به فشار محوری در 1.732 ثابت می ماند ، حداکثر بار محوری و گشتاور بدست آمده ، بترتیب 9.35 kN و 22.87 Nm می باشد . در شکل 1 میزان تحمل گشتاور و بار محوری توسط میلگرد AlSiC MMC ، تحت شرایط بار ترکیبی متناسب ، نشان داده شده است . از روی آزمایشات مشخص است که نمونه میله AlSiC MMC می تواند گشتاور و بار محوری ترکیبی را بالاتر از منحنی نهایی Von Mises بخوبی تحمل کند . این ناشی از افزایش تقویت ماتریس آلومینیوم توسط ذرات کربید سیلیکون می باشد .

2-2 تست جایگذاری (تعویض) محوری ثابت

نمونه های AlSiC MMC تحت جانشینی اولیه محوری قرار گرفته اند که متناسب با 35 ، 65 و 90% بار محوری نهایی (یا بار محوری تسلیم) می باشد که با کاربرد گشتاور ، جانشینی محوری اولیه ، ثابت می ماند . نمونه ای که تحت بار نهایی (تسلیم) 35% قرار گرفته بود ، بار محوری اولیه را تحمل کرد تا اینکه فشار برشی حدوداً 55/1 برابر فشار نهایی (تسلیم) شود . فراتر از این نقطه ، فشار محوری نمونه ، تا حدودی کاهش می یابد . همانطور که در شکل 2 دیده می شود ، یک کاهش 30% در فشار محوری ، ملاحظه گردیده است . وقتی که نمونه در معرض 62% از بار محوری نهایی (تسلیم) قرار گرفت ، به دنبال استفاده از گشتاور ، کاهش حاشیه ای در فشار محوری مشاهده شد که فراتر از منحنی نهایی Von Mises بود . کاهش شدید و موثر فشار محوری وقتی مشاهده شد که فشار برشی ، 45/1 برابر بیشتر از فشار برشی نهایی شد .

1211632532image003.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211632592image005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی که نمونه در معرض بار محوری اولیه ای قرار گرفت که متناظر با 90% بار نهایی (تسلیم) بود ، فشار محوری اولیه پس از اعمال گشتاور ، تا 1/1 برابر فشار برشی کاهش یافت یعنی قبل از وقوع نقص و شکستگی ، به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است . صرفنظر از بار اولیه محوری که بر نمونه اعمال شده است ، فشار برشی بدست آمده در نمونه قبل از شکستگی و نقص ، در 420 Mpa ثابت مانده است . ظرفیت تحمل بار ماده AlSiC MMC پس از افزودن ذرات کربید سیلیکون و بخاطر تأثیر تقویت کنندگی این ذرات ، کمی افزایش پیدا کرده است . بهبود استحکام یک MMC تحت کنترل سایز و فاصله میان ذرات کربید سیلیکون ، سایز دانه ای ماتریس ، تراکم جابجا شدگی ، رفتار سخت شدن فشاری و انتقال بار می باشد .

2-3- زاویه ثابت و تست پیچش

نمونه های میله ی AlSiC MMC را در معرض زاویه پیچش اولیه ای قرار دادند که متناظر با 51 ، 79 و 97% گشتاور نهایی (تسلیم) بود . در حالت اول بارگذاری ، وقتی که نمونه در معرض گشتاور اولیه ای معادل 51% گشتاور نهایی (تسلیم) قرار گرفت ، اعمال بار محوری تأثیری روی فشار برشی نداشت تا اینکه بار محوری به بار محوری نهایی (تسلیم) رسید . فراتر از منحنی نهایی (تسلیم) Von Mises ، یک افت حاشیه ای در فشارهای ترکیبی مشاهده شد تا اینکه این فشارهای ترکیبی به مقدار 10% بیشتر از فشار محوری نهایی رسید . همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است ، با افزایش بیشتر بار محوری ، فشار برشی ، بشدت کاهش پیدا می کند . با رسیدن به فشار نهایی محوری ، ظرفیت تحمل گشتاور در نمونه به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . در دومین حالت بار ، نمونه در معرض گشتاوری معادل با 79% گشتاور نهایی قرار گرفت و به دنبال آن بار محوری اعمال شده است . گشتاور اولیه اعمال شده ثابت می ماند تا اینکه فشار محوری به بیش از 75% فشار محوری نهایی (تسلیم) برسد . فراتر از این نقطه ، فشار برشی با یک نرخ صعودی ، کاهش پیدا می کند . در سومین شرایط بارگذاری ، نمونه در معرض گشتاوری معادل با 97% گشتاور نهایی (تسلیم) قرار گرفت و به دنبال آن بار محوری اعمال شد ، که پس از اعمال بار محوری ، گشتاور بصورت حاشیه ای پس از منحنی Von Mises کاهش پیدا کرد تا اینکه به حدود 57% از فشار محوری نهایی رسید . فراتر از این نقطه ، همانند دو حالت دیگر ، گشتاور افت شدیدی پیدا می کند

1211632650image007.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تمام سه حالت بارگذاری فوق الک ، وقتی که فشار محوری به حدود 4/1 برابر فشار محوری نهایی (تسلیم) برسد ، نمونه دچار نقص و شکستگی می شود .

2-4- تست بار محوری ثابت

در آزمایشات بار محوری ثابت ، نمونه AlSiC MMC در معرض یک بار محوری اولیه پس از اعمال گشتاور قرار گرفت که این بار محوری ثابت نگه داشته شد . براساس بازده نهایی و بحرانی Von Mises ، بخاطر اعمال گشتاور فراتر از منحنی تسلیم Von Mises ، باید این بار محوری اولیه کاهش پیدا کند . همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است ، با افزایش فشار محوری در نمونه ، بار محوری اولیه اعمال شده به صورت ثابت باقی می ماند . بخاطر خصوصیت سختی فشاری ماده ی AlSiC MMC ، نمونه می تواند بخوبی فشارهای ترکیبی محوری و فشاری را فراتر از منحنی تسلیم Von Mises تحمل کند . فشار محوری ثابت می ماند تا اینکه ترکیب فشار محوری و فشار برشی به فشار نهایی (تسلیم) Von Mises برسد . فراتر از این نقطه ، با افزایش فشار محوری ، همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است ، بار محوری همچنان ثابت باقی می ماند . نمونه ها را در معرفی 37 ، 64 و 92% بار محوری نهایی و به دنبال آن گشتاور قرار داده اند . شکل 5 نشان می دهد که نرخ فشار محوری با افزایش بار اعمال شده اولیه محوری ، افزایش می یابد . از روی نمودارها مشخص است که با افزایش فشار محوری ، بار محوری می تواند باز هم ثابت باقی بماند .

1211632739image010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5- تست گشتاور ثابت

در آزمایشات گشتاور ثابت ، نمونه در معرفی یک گشتاور اولیه قرار گرفت که پس از اعمال بار محوری ، گشتاور اولیه را ثابت نگه داشته اند . با افزایش فشار برشی در نمونه می توان گشتاور اولیه اعمال شده را ثابت نگه داشت . سه گشتاور اولیه متفاوت معال با 61 ، 91 و 104% گشتاور نهایی (تسلیم) بر نمونه ها اعمال شده که پس از آن نیز بار محوری بکار رفته است . همانطور که در شکل 6 نشان داده شده است ، نرخ افزایش فشار برشی برای حفظ گشتاور اولیه ، در گشتاور اولیه بالاتر ، بیشتر می باشد . بتدریج با حفظ گشتاور اولیه ، نمونه دچار نقص و شکستگی می شود .

2-6- بار بحرانی الاستو- پلاستیک تحت بارگذاری ترکیبی کشش و پیچش

محدودیت کیفی و عمق تست ها ، و طبیعت تئوریک بررسیها براساس ساده سازی فرضیات ، طراحان اجزای ماشین را وادار کرده است تا فاکتورهای ایمنی بیشتری را بکار گیرند

1211632948image013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معمولاً استحکام الاستو- پلاستیک اجزای ساختاری ، بیشتر از مقادیر محاسبه شده می باشد که می تواند در طراحی اجزاء و قطعات بکار گرفته شود . براساس نتایج آزمایشات بارگذاری ترکیبی کشش- پیچش متناسب و نامتناسب بر روی نمونه های ماتریس فلزی AlSiC ، مشخص شده است که نمونه ها بخوبی می توانند بارهای ترکیبی بالاتر از منحنی تسلیم Von Mises را تحمل کنند . این بخاطر وجود ذرات کربید سیلیکون و سختی فشاری ماده AlSiC MMC می باشد . از روی نتایج تست کشش- پیچش مشخص است که منحنی فشار برشی- محوری می تواند بخوبی روی یک معادله چند جمله ای درجه 4 ، بهترین تناسب و جایگیری را داشته باشد . برای یک میله ی AlSiC MMC ، استرس محوری ایمن فراتر از ناحیه ی الاستیک و در ناحیه الاستو- پلاستیک ، در بارگذاری ترکیبی کشش- پیچش می تواند 23% بیشتر از استرس تسلیم Von Mises باشد . برای یک میله AlSiC MMC ، استرس و فشار برشی ایمن فراتر از ناحیه الاستیک و در ناحیه الاستو-پلاستیک می تواند 50% بیش از استرس تسلیم Von Mises باشد . در این حالتهای محدود استرس ترکیبی ، دامنه فشار ترکیبی محوری پلاستیک و فشار برشی سطحی همانند فشار ترکیبی محوری الاستیک و فشار برشی سطحی می باشد .

3- نتایج

نتایج بارگذاری ترکیبی کشش و پیچش طی آزمایشات انجام شده برروی موادی با ترکیب ماتریس فلزی AlSiC بدست آمده است . براساس نتایج آزمایشات ، میله AlSiC MMC می تواند نیروهای ترکیبی محوری و برشی را فراتر از فشار تسلیم Von Mises بخوبی تحمل کند بدون اینکه تغییر شکل زیادی در آن بوجود آید . نتایج آزمایشات مشخص می کند که :

- میله ی AlSiC MMC می تواند فشار برشی 50% بیشتر از فشار تسلیم Von Mises را در تست های جایگزینی محوری ثابت تحمل کند وقتی که فشار پلاستیک همردیف با فشار الاستیک باشد .

- میله ی AlSiC MMC می تواند فشار محوری 23% بیشتر از فشار تسلیم Von Mises در تستهای پیچش با زاویه ی ثابت تحمل کند . وقتی که فشار پلاستیک همردیف با نیروی الاستیک باشد .

- وقتی که میله را در معرض بار محوری اولیه و گشتاور قرار می دهند ، با افزایش فشار محوری ناشی از خصوصیت سخت شدگی فشاری ماده ، می توان بار محوری اعمال شده اولیه را حفظ نمود .

- به همین صورت وقتی که میله در معرض گشتاور اولیه و بار محوری قرار گیرد ، با افزایش فشار برشی می توان گشتاور اعمال شده ی اولیه را حفظ نمود .

- ماده AlSiC MMC را می توان در مواردی همچون پیچ ها بکار برد که در آنها نسبت بالایی از استحکام به وزن مورد نیاز می باشد .

لینک به دیدگاه
  • 8 ماه بعد...

تحليل غيرخطي تير چند لايه همراه با لايه پيزوالکتريک با در نظر گرفتن تغيير شکل هاي بزرگ

 

در اين مقاله تحليل استاتيکي تير چند لايه همراه با لايه پيزوالکتريک به عنوان حسگر و همچنين بدون در نظر گرفتن لايه پيزوالکتريک، تحت تغييرشکل بزرگ به روش المان محدود و با بهره گيري از فرمول بندي لاگرانژي به هنگام (ال-يو-ام) و اصل کار مجازي مطالعه شده است. براي تحليل از المان چهار گرهي که در هر گره دو درجه آزادي جابه جايي و يک درجه آزادي الکتريکي دارد، استفاده شده است. براي نشان دادن قابليت و کارايي روش محاسباتي و تحليل حاضر، با استفاده از کدنويسي در متلب نتايج با ساير تحقيقات مقايسه شده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

حل کلي استوانه هاي جدار ضخيم متقارن محوري ساخته شده از مواد ناهمگن FG با استفاده از نظريه الاستيسيته مستوي

 

در اين مقاله با استفاده از الاستيسيته مستوي (PET)، معادله حاکم بر استوانه هاي جدار ضخيم متقارن محوري ساخته شده از مواد ناهمگن FG در حالت کلي استخراج شده و سپس تنش هاي شعاعي و محيطي و نيز جابه جايي شعاعي استوان هاي به ازاي ريشه هاي حقيقي، ريشه هاي مضاعف و ريشه هاي مختلط معادله مشخصه با درنظر گرفتن شرايط انتهايي متفاوت استوانه: دو سر باز، دو سر بسته و مقيد و دو سر بسته و نامقيد، به صورت تحليلي (حل دقيق) به دست آمده است. تنش ها و جابه جايي با تغييرات ضرايب ناهمگني مطالعه و با حالت استوانه جدار ضخيم همگن مقايسه شده است. در اين مقاله، روابط تحليلي در وضعيت هاي متفاوت، به دست آمده و سپس با تنها وضعيت تحليل شده توسط يکي از پژوهشگران مقايسه و اشتباه مقاله ايشان تصحيح و تکميل شده است. جنس استوانه، ماده ناهمگن و همسانگرد با تغييرات مدول الاستيسيته در راستاي شعاعي به صورت تواني و با نسبت پواسون ثابت است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

محاسبه نظري نيروي لحظه اي چين خوردگي در ستونهاي مربعي تک سلولي تحت بار محوري

 

در اين مقاله، رابطه اي براي محاسبه نيروي لحظه اي چين خوردگي براي ستون تک سلولي مربعي زير بار محوري ارايه مي شود. اساس اين رابطه، تعريف و تحليل «سازوکار اساسي چين خوردگي» و محاسبه نيروي متوسط چين خوردگي است. براي اين منظور مجموع نرخ انرژيهاي تلف شده بر اثر خمش حول مفصل هاي افقي و مورب و نيز نرخ انرژي تلف شده بر اثر تغيير شکلهاي انبساطي، با نرخ کار خالص انجام شده توسط نيروي خارجي بر روي سازه برابر قرار داده مي شود. رابطه به دست آمده مي تواند نمودار نيروي لحظه اي چين خوردگي را بر حسب مسافت چين خوردگي و بر حسب زاويه چين خوردگي با دقت مناسبي پيش بيني کند و به جاي مقدار ميانگين نيروي چين خوردگي، مقدار نيرو را در هر لحظه تخمين مي زند. نتايج به دست آمده با نتايج تجربي مقايسه و تطابق خوبي مشاهده شده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

تخمين فركانس طبيعي ورق كامپوزيتي الياف فلز با استفاده از هوش مصنوعي

 

ورقهاي كامپوزيت الياف فلز خواص آلياژهاي آلومينيوم و مواد مركب را با هم داراست. در اين تحقيق يك ورق كامپوزيتي مدل شده و فركانس طبيعي آن محاسبه مي گردد. با تغيير پارامترهاي موثر در ميزان ANSYS الياف فلز توسط نرم افزار فركانس طبيعي اين ورق از جمله درجه حرارت، زاويه الياف و براي نسبت طول به عرض هاي مختلف مسئله براي حالت در جهت آموزش ANSYS هاي مختلف تحليل مي گردد و فركانس طبيعي آن محاسبه مي شود. از خروجي هاي نرم افزار و ايجاد يك شبكه عصبي انتشار برگشتي استفاده مي شود. با آموزش اين شبكه قادر خواهيم بود بدون نياز به حل دقيق مسئله و يا مدل سازي آن ميزان فركانس طبيعي اين نوع ورق را با دقت قابل قبول تخمين بزنيم. به اين ترتيب حجم عمليات كامپيوتري بنحو چشم گيري كاهش مي يابد. نتايج نشان مي دهد كه شبكه عصبي به خوبي توانايي تخمين فركانس طبيعي را دارد. همچنين با افزايش نسبت طول به عرض ورق و دما فركانس طبيعي به ترتيب زياد و كم مي يابد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پسورد : spow

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

مرحله نهايي هدايت موشک هاي تاکتيکي، مرحله برخورد به هدف است. عملکرد موشک در اين مرحله وابسته به قانون هدايت، دقت جستجوگر و زاويه برخورد است. براي اين که سرجنگي بيشترين کارايي را در انهدام هدف داشته باشد، بايستي زاويه برخورد موشک به هدف قابل کنترل باشد. به علت محدوديت هاي موجود، رسيدن به زاويه برخورد زياد امکان پذير نمي باشد. در مورد اهداف سطحي مانند تانک و کشتي، زمان شروع فاز نهايي پارامتر تعيين کننده اي در کنترل زاويه برخورد است. انتخاب مناسب اين زمان، زاويه برخورد موشک به هدف و عدم برخورد آن به زمين قبل از برخورد به هدف را تضمين مي کند. در اين مقاله با استفاده از روش هدايت ناوبري تناسبي حقيقي باياس دار (BTPN) در فاز نهايي و برآورد زاويه برخورد نهايي به هدف، الگوريتمي براي تعيين زمان ورود به فاز نهايي ارايه مي شود تا زاويه برخورد موشک به هدف کنترل شود. مقدار بيشينه زاويه برخورد مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. همچنين شرط وجود جواب براي الگوريتم پيشنهادي به منظور رسيدن زاويه برخورد مطلوب، با بيان و اثبات يک قضيه تعيين مي شود.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...

[TABLE=width: 560]

[TR]

[TD=width: 520, align: center]13136649011.jpg [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 520] برای شما فایلی را قرار میدهیم که حدود 600 صفحه است و مجموعه مقالاتی است که در مورد سدهای ساخته شده در ایران نوشته شده است که در ادامه میتوانید دانلود فرموده و استفاده نمایید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

'

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

دانلود مقالات اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه

زمان کنفرانس : ۴ و۵ دیماه ۱۳۸۹

مکان : هتل المپیک تهران

برگزارکننده : انجمن سازه های فولادی ایران

مقالات این کنفرانس در قالب ۹ بخش تقسیم گردیده است.

s1- فولاد پر استحکام.(۱۰ مقاله)

s2- طرح و رفتار لرزه ای. (۱۳ مقاله)

s3- سازه های خاص.(۱۲ مقاله)

s4- مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای .(۱۴ مقاله)

s5- اتصالات.(۱۰ مقاله)

s6- سیستم های سازه ای جدید.(۶ مقاله)

s7- مطالعات موردی و عددی.(۸ مقاله)

s8- سازه های مرکب ، مظالعات آزمایشگاهی ، روشهای پیشرفته ساخت و اجرا ، پایداری خستگی و شکست.(۸ مقاله)

s9- سازه های فولادی مقاوم در برابر آتش ، تئوری طراحی سازه های فولادی.(۶ مقاله)

 

 

 

 

به حجم 47 مگابايت

پسورد :

iransaze

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


تمامی مقالات بصورت فشرده با فرمت swf

(با Flash Player قابل خواندن و بعدا قابل تبدیل به فرمت pdf مي باشند)

به حجم تقریبی 47 مگابایت

 

pass: iransaze

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...
  • 3 ماه بعد...

اين مجموعه شامل 95 مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شكل دهي فلزات است

 

براي دانلود مقالات روي عنوان آن كليد كنيد

 

 

1-توليد شبکه‌ي بي‌سازمان متحرک براي حرکت‌هاي با جابجايي زياد

 

2-تحليل كمانش ورق FGM‌ بر اساس تئوري سطح خنثي فيزيكي

 

3-يک معادله جديد براي راندمان اکسرژي کلکتورهاي حرارتي فتوولتائيك خورشيدي بر اساس نرخ اتلافات اکسرژي

 

4-بررسي مسئله انتقال حرارت گذراي معكوس در تخمين شدت يك چشمه حرارتي خطي در صفحات FGM به روش گرادياني مزدوج

 

5-تحليل اجزاي محدود مکانيزم ايمني در يک کنترل‌کننده مکانيکي

 

6-انتقال حرارت ترکيبي جابجايي آزاد وهدايت در محفظه متخلخل حاوي قطعه جامد

 

7-مطالعه عددي انتقال حرارت اجباري در يک مجرا با ديواره موجدار سينوسي و بررسي هندسي مجرا جهت استفاده در مبدل هاي حرارتي صفحه- فين فشرده

 

8-بررسي تاثير بر هم کنش پارامترهاي فشار ،زمان و طول زماني پاشش سوخت بر عملکرد و آلايندگي موتور ديزلي

 

9-شبيه سازي کشش عميق فلزات به کمک اصطکاک با ورقگير هشت قسمتي

 

10-شناسايي غيرمخرب مكان و اندازه يك حفره در يك جسم دو بعدي با استفاده از اندازه‌گيري‌هاي دمايي و شبكه عصبي مصنوعي

 

11-OPTIMIZATION THE DESIGN OF A HIGH PRESSURE INTENSIFIER PUMP COMPONENTS USING FINITE ELEMENT ANALYSIS

 

12-بررسي تجربي اثر پارامترهاي جوشکاري صفحه داغ بر انرژي شکست و استحکام کششي درزجوش قطعات ترموپلاستيکي

 

13-تحليل خزشي ديسک دوار غير همگن با ضخامت متغير

 

14-A new insight into the nonlinear vibration of dagger shaped atomic force microscope cantilevers by considering the Hertzian contact theory

 

15-تحليل عددي اثر فشارنوساني بر بهبود شکل‌دهي در فرآيندهيدروفرمينگ لوله هاي خميده به روش اجزاي محدود

 

16-بررسي تغييرات دما در تاير خودروهاي سنگين در اثر افزايش بارگذاري

 

17-بررسي رفتار مكانيكي تير مرتعش با سطح مقطع متغير و مقايسه آن با يك تير مرتعش يكنواخت

 

18-بررسي اثر افزودن نانوذرات رس در خواص مكانيكي كامپوزيت پلي پروپيلن-الياف شيشه جهت بكارگيري در فن رادياتور خودرو

 

19-ارزيابي پارامترهاي مؤثر بر دقت روش بدون المان گالرکين در حل مسائل مکانيک جامدات

20-تحليل مسائل شکل دهي فلزات بر اساس قابليت روش بدون المان RPIM

 

21-تاثير اصطكاك بين سنبه و ورق در شبيه سازي فرايند كشش عميق در تحليل غير خطي اكسي سيمتريك با نرم افزار ABAQUS

 

22-آناليز حرارتي و بهينه سازي يک هواگرمکن تشعشعي متخلخل جديد، با استفاده از روش طولهاي مجزا، در ميدان دو بعدي مستطيلي

 

23-تحليل فرآيند اکستروژن پيچشي در قالب با سطح مقطع بيضوي با استفاده از روش کران بالا

 

24-بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير25-مطالعه اثر نسبت کشش بر منحني حد گسيختگي در فرآيند هيدروفرمينگ با سنبه سر کروي

26-طراحي و ساخت دستگاه تست شمع موتور

 

27-طراحي و ساخت سايبان کولرهاي آبي با استفاده از بنرهاي استوک

 

28-کنترل پايداري خودروي هيبريد با استفاده از موتورهاي الکتريکي

 

29-شبيه سازي پيل سوختي ومقايسه تأثيرات شاراکسيژن ورودي بر توان و ولتاژ PEM و SOFC

 

30-بررسي تغييرات ضخامت ديواره مخروط آلومينيومي با افزايش زاويه شکل دهي، در فرآيند شكل دهي نموي يك نقطه به صورت دو مسيره

 

31-جانمايي مناسب وسايل احتراقي؛ راهکاري در جهت بهبود کيفيت هواي داخل

 

32-شبيه سازي سه‌بعدي فرآيند شکل دهي افزايشي دو نقطه اي ورق آلومينيومي به روش اجزاي محدود

 

33-بررسي اهرم بندي سيستم فرمان رک و پينيون در خودروي آپادانا و تعيين هندسه بهينه

 

34-طراحي يک سيستم انرژي بر توليد همزمان با کارايي بالا براي استفاده در بخش تجاري

 

35-انتقال حرارت جابجايي آزاد در محفظه مربعي حاوي محيط متخلخل داراي توليد انرژي يکنواخت، در شرايط مرزي مختلف

 

36-کمانش ورق بيضي شکل در دستگاه مختصات بيضوي به روش ريلي ريتز

 

37-بررسي اثر پوشش شيشه‌اي بر بازده گردآورنده‌هاي حرارتي فتوولتائيك خورشيدي

 

38-بررسي خواص مکانيکي و خستگي Al6061 با ساختار UFG حاصل از پروسه ECAP

 

39-تحليل ترموالاستيك ديسك دوار FGM با ضخامت متغيير طبق تئوري تغييرشكل برشي مرتبه سوم به روش DQ

 

40-بهينه سازي سيکل تبريد اجکتوري جهت بالا بردن راندمان سرمايشي

 

41-تحليل ارتعاشي تير اويلر- برنولي ترک‌دار با دو ترک لبه باز

 

42-توليد شبکه‌ي بي‌سازمان دو‌منطقه‌اي براي استفاده در شبکه‌هاي متحرک

 

43-رويکرد ميکرو مکانيک براي بررسي آسيب هاي خستگي مواد مرکب

 

44-بررسي عددي و تجربي تاثير فشار نوساني بر نيروي شکل دهي در فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب جعبه اي شکل

 

45-محاسبه‌ي نيروي نورد گرم ميل‌گرد در پاس‌هاي گرد-بيضي-گرد با استفاده از شبيه‌سازي اجزاي محدود

 

46-يافتن موقعيت بهينه جهت نصب بخاري ديواري در يک اتاق به روش عددي

 

47-شبيه سازي اجزاي محدود توليد قطعه T شكل آلومينيومي به روش هيدروفرمينگ لوله

 

48-نرم افزار محاسبه ضربه قوچ در خطوط انتقال سيال

 

49-تحليل تغيير شکل پوسته استوانه اي FGM به روش GDQM

 

50-خمش تير خميده ساندويچي با هسته ويسکوالاستيک

 

51-Single-Phase Heat Transfer in Laminar Flow in Microchannel

 

52-بررسي عددي انتقال حرارت در جريان آرام بر روي موانع مربعي متصل به ديواره کانال

 

53-بررسي عددي اثر ميزان شيب در جداره فوقاني حفره ذوزنقه و نيز اثر ترتيب گرمايش جداره عمودي حفره بر انتقال حرارت

 

54-Three-dimensional simulation and Parametric Study of Multistage hot Roll-Forging Process by the Finite Element Method

 

55-شبيه سازي عددي فشرده سازي پودردر درون قالب براي پيش بيني چگالي خام و نحوه توزيع آن در قطعات توليدي در فرآيند متالورژي پودر

 

56-مدلسازي عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد برروي سطوح عمودي با آرايشي از فين هاي مستطيلي

 

57-بهينه سازي عملکرد شومينه و اندازه گيري پارامتر هاي مؤثر بر بازده آن

 

58-تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري استوانه‌هاي FGM به روش بدون المان

 

59-ارتعاش آزاد تير اويلر– برنولي با استفاده از روش تجزيه اصلاح شده Adomian

 

60-مطالعه عددي تاثيرتغيير شكل پره مستطيلي برضريب انتقال حرارت جابجايي آزاد، برروي سطوح عمودي با پره مستطيلي عمودي

 

61-Torsional Buckling of Nonhomogeneous Cylindrical Shells

 

62-بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر راندمان اکسرژي يک بويلر صنعتي

 

63-تحليل آيروديناميکي جريان ناپايدار حول ايرفويل نوساني با استفاده از روش طيفي- زماني

 

64-تاثير پارامترهاي جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي به روي ورق st12 و مقايسه آن با نتايج شبيه سازي توسط نرم ABAQUS

 

65-بررسي تاثير موليبدن بر دوقلويي هاي مکانيکي و اندازه دانه فولاد پرمنگنز Fe-33Mn-3Si-2Al

 

66-بررسي افزايش ظرفيت كمپرسور سانتريفيوژ با استفاده ازشبيه سازي عددي

 

67-تحليل غيرخطي صفحات دايروي كامپوزيتي با لايه‌هاي پيزوالکتريک با تئوري مرتبه سوم

 

68-تحليل عددي كار سيال در يك چرخه‌ي استاندارد هواي اتكينسون

 

69-بررسي تجربي تاثير پارامترهاي ماشينکاري EDM بر سلامت سطح آلياژ Ti–6Al–4V

 

70-بررسي تجربي اثر پارامترهاي جوشکاري صفحه داغ بر مقاومت به ضربه درزجوش قطعات ترموپلاستيکي

 

71-کمانش و پايداري ستون ويسکوالاستيک به روش المان محدود

 

72-بررسي تأثير گردباد پشت توربين باد بر توان توليدي توربين در مزارع بادي

 

73-Reduce Energy Consumption Using Pinch Technology

 

74-Investigation of Micro Internal Combustion Engine from Thermodynamic

 

75-مقايسه بين سيکل ساده توربين گازي وسيکل مجهزبه خنک کن مه پاش از ديدگاه اگزرژي

 

76-تعيين تعداد مراحل قالبهاي پيش فرم در فرآيند رول فورجينگ داغ چند مرحله اي به روش اجزاء محدود

 

77-افزايش حد شکل دهي آلياژ آلومينيوم در فرايند کشش عميق گرم

 

78-تحليل نظري اثر پارامترهاي مختلف اقليمي بر عملکرد آب شيرين کن خورشيدي تقطيري

 

79-پيش بيني نيرو در فرايند اکستروژن معکوس قطعات توخالي به کمک شبکه عصبي مصنوعي

 

80-وابستگي پاسخ سيستم درمحدوده قفل شوندگي به حاصلضرب جرم درميرايي در ارتعاشات ناشي ازجريان گردابي

 

81-بررسي يک صفحه مستطيلي تحت بارگذاري فشاري ونيروي گسترده يکنواخت برشي با تکيه گاه ساده به روش اجزاء محدود

 

82-مقايسه ي حل گرهاي استاتيک ضمني و ديناميک صريح در شبيه سازي شکل‌دهي غلتکي کانال متقارن

 

83-بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي در حفره ذوزنقه اي تحت زواياي مختلف

 

84-تأثير جهت گيري بر موقعيت بهينه عايق در ديوار يک ساختمان با تهويه طبيعي در اقليم گرم و خشک

 

85-بهينه سازي مصرف انرژي در تاير

 

86-New Flow Regimes in Microsystems

 

87-تعيين پروفيل سايشي غلتک‎هاي نورد گرم ورق با شبکه‎هاي عصبي و بهينه‎سازي توسط الگوريتم ژنتيک

 

88-مميزي انرژي ساختمان در استان خوزستان و ارائه راهکار با بازگشت سرمايه از نگاه ملي و مصرف کننده

 

89-روشهاي مدلسازي و شبيه سازي ويژگيهاي مكانيكي نانوكامپوزيتهاي پليمري

 

90-مقايسه فرايند هيدروفرمينگ فشار بالا و فرايند هيدروفرمينگ فشار پايين به روش اجزاي محدود

 

91-بررسي دو مدل‌ نسبت گرمايي ويژه‌ي گاتوفسکي و برانت، براي تخمين دماي هواي درون سيلندر با مدل آزاد سازي گرما در موتور احتراق داخلي

 

92-مقايسه بين نتايج آزمايشگاهي، تئوري و المان محدود براي فرآيند کشش سيم مسي

93-A FEM Study of front tension and back tension effects in cold foil rolling process

 

94-طراحي مبدل حرارتي براي ليزر صنعتيCO2 با جريان محوري سريع گاز

 

95-On Buckling Phenomena in Functionally Graded Pressurized Cylindrical Shells Resting on an Elastic Foundation

لینک به دیدگاه

دانلود مجموعه مقالات مهندسی مکانیک با موضوع الاستیسیته ، پلاستیسیته وشکلدهی فلزات

 

 

اين مجموعه شامل 95 مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شكل دهي فلزات است

براي دانلود مقالات روي عنوان آن كليد كنيد

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

6

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

39

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
S

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...