رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

گزارشي از عملكرد فضاي سبز در شهركهاي صنعتي تهران

گزارشي مشتمل بر نوع گونه هاي موجود در هر شهرك ، ميزان سطوح فضاي سبز اعم از فضاهاي عمومي معابر و نيز سهم فضاي سبز كارخانجات ، سرانه فضاي سبز ، درصد فضاي سبز ، و تعداد درختان و درختچه هاي موجود ، وضعيت آبياري و نحوه نگهداري فضاي سبز به تفكيك هر شهرك

 

 

1) شهرك صنعتي اشتهارد

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: كاج تهران ، كاج موگو ، سرو نقره اي ، سرو خمره اي ، سرو شيراز ، ون ، عرعر ، اقاقيا ، سنجد ، توت كاكوزا

گونه هاي درختچه: خرزهره ، ابريشم مصري ، ياس زرد ، ارغوان ، بربريس ، به ژاپني ، كتناستر ، ژوني پروس ، انواع رز هفت رنگ و مينياتور ، رز مارينوس ، ترون ، رز حنايي

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 4/117 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : 12/37 هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 5/154 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 734000 اصله

سرانه فضاي سبز : 9/33 متر مربع (با توجه به جمعيت شاغلين در شهرك محاسبه گرديده است).

استاندارد سرانه فضاي سبز 60 متر مربع مي باشد.

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 14 درصد

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز در حال حاضر آب شهرك است. با توجه به كمبود آب در شهرك، در آينده نزديك از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك براي آبياري فضاي سبز استفاده خواهد شد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب خواهد داشت.

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط هيات امناي شهرك انجام مي شود. با توجه به اينكه از تعداد كمي نيرو براي كارهاي خدماتي شهرك و در كنار آن نگهداري فضا ي سبز استفاده مي شود ، كيفيت نگهداري نا مطلوب مي باشد.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن هيات امناي شهرك در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب و پيمانكاران ذي صلاح براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد.

2) شهرك صنعتي عباس آباد

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: اوكاليپتوس ،كاج تهران ، سرو نقره اي ، سرو خمره اي ، ون ، عرعر ، اقاقيا ، پالم ، بيد مجنون ، سدروس ، ون ، پسته و زيتون

گونه هاي درختچه: خرزهره ، ابريشم مصري ، ياس زرد ، ارغوان ، بربريس ، به ژاپني ، ژوني پروس ، رز هفت رنگ و رز مارينوس ، ترون ، شمشاد، توري

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 8/99 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : 23/42 هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 03/142 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 430600 اصله

سرانه فضاي سبز : 7/35 متر مربع (با توجه به جمعيت شاغلين در شهرك محاسبه گرديده است).

استاندارد سرانه فضاي سبز 60 متر مربع مي باشد.

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 8/13 درصد

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز با توجه به كمبود آب در شهرك، از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك براي آبياري فضاي سبز استفاده مي گردد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب دارد.

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط هيات امناي شهرك انجام مي شود. با توجه به اينكه هيات امنا نيز نگهداري فضاي سبز را به پيمانكار واگذار نموده است ، وضعيت نگهداري مناسب مي باشد.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن پيمانكار فضاي سبز در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب ، براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد وكليه اقدامات لازم در خصوص نگهداري را بر اساس برنامه مدون انجام دهد.

3) شهرك صنعتي شمس آباد

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: اوكاليپتوس ،كاج تهران ، سرو نقره اي ، سرو خمره اي ، ون ، عرعر ، اقاقيا ، پالم ، بيد مجنون ، ختمي درختي ، ون ، توت كاكوزا

گونه هاي درختچه: خرزهره ، ابريشم مصري ، ياس زرد ، ارغوان ، بربريس( زرشك) ، به ژاپني ، ژوني پروس ، رز هفت رنگ و رز مارينوس ، پامپاس گراس ، يوكا ، آگاوا

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 8/140 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : 4/66 هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 2/207 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 753150 اصله

سرانه فضاي سبز : 30 متر مربع (با توجه به جمعيت شاغلين در شهرك محاسبه گرديده است).

استاندارد سرانه فضاي سبز 60 متر مربع مي باشد.

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 87/12 درصد

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز در حال حاضر آب شهرك است. با توجه به كمبود آب در شهرك، در آينده نزديك از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك براي آبياري فضاي سبز استفاده خواهد شد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب خواهد داشت.

 

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط هيات امناي شهرك انجام مي شود. با توجه به اينكه هيات امنا نيز نگهداري فضاي سبز را به پيمانكار واگذار نموده است ، وضعيت نگهداري نسبتاً مناسب مي باشد.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن پيمانكار فضاي سبز در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب ، براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد وكليه اقدامات لازم در خصوص نگهداري را بر اساس برنامه مدون انجام دهد.

الزام نمودن ساير پيمانكاران اجرايي به حفظ فضاي سبز در هنگام اجراي عمليات پروژه هاي راه سازي وجدول كه معمولا خسارات زيادي به فضاي سبز وارد مي نمايند.

4) شهرك صنعتي خوارزمي

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: اوكاليپتوس ،كاج تهران ، سرو خمره اي ، اقاقيا ، پالم ، بيد مجنون

گونه هاي درختچه: خرزهره ، ابريشم مصري ، ياس زرد ، بربريس( زرشك) ، ژوني پروس ، رز هفت رنگ و رز مارينوس ، پامپاس گراس ، يوكا ، ارغوان

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 9/48 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : 13/1 هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 03/50 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 263500 اصله

سرانه فضاي سبز : 35 متر مربع (با توجه به جمعيت شاغلين در شهرك محاسبه گرديده است).

استاندارد سرانه فضاي سبز 60 متر مربع مي باشد.

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 54/14 درصد

 

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مجهز به سيستم فيلتراسيون مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز در حال حاضر آب شهرك است. در آينده از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك براي آبياري فضاي سبز استفاده خواهد شد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب خواهد داشت.

 

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط هيات امناي شهرك انجام مي شود. با توجه به اينكه هيات امنا نيز نگهداري فضاي سبز را به پيمانكار واگذار نموده است ، وضعيت نگهداري بسيار مطلوب مي باشد.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن پيمانكار فضاي سبز در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب ، براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد وكليه اقدامات لازم در خصوص نگهداري را بر اساس برنامه مدون انجام دهد.

الزام نمودن ساير پيمانكاران اجرايي به حفظ فضاي سبز در هنگام اجراي عمليات پروژه هاي راه سازي وجدول كه معمولا خسارات زيادي به فضاي سبز وارد مي نمايند.

ترويج فرهنگ توسعه منابع طبيعي وحفظ محيط زيست در بين صنعتگران.

5) شهرك صنعتي چرم شهر وسالاريه

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: اوكاليپتوس ،كاج تهران ، سرو خمره اي ، سرو نقره اي ، اقاقيا ، عرعر ، سنجد ، زيتون ، نارون ، گز وحشي ، تاغ

گونه هاي درختچه: خرزهره ، ابريشم مصري ، ياس زرد ، بربريس، ژوني پروس ، رز هفت رنگ و رز مارينوس ، ارغوان

 

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 2/68 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : 4/10 هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 6/78 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 330900 اصله

سرانه فضاي سبز : 56/26 متر مربع (با توجه به جمعيت شاغلين در شهرك محاسبه گرديده است).

استاندارد سرانه فضاي سبز 60 متر مربع مي باشد.

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 2/11 درصد

 

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز در حال حاضر آب شهرك است. در آينده از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك براي آبياري فضاي سبز استفاده خواهد شد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب خواهد داشت.

 

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط هيات امناي شهرك انجام مي شود. با توجه به اينكه هيات امنا در اين خصوص هزينه ونيروي لازم را به كار نميگيرد لذا وضعيت نگهداري بسيار نامطلوب مي باشد.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن هيات امناي شهرك در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب ، براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد وكليه اقدامات لازم در خصوص نگهداري را بر اساس برنامه مدون انجام دهد.

الزام نمودن ساير پيمانكاران اجرايي به حفظ فضاي سبز در هنگام اجراي عمليات پروژه هاي راه سازي وجدول كه معمولا خسارات زيادي به فضاي سبز وارد مي نمايند.

ترويج فرهنگ توسعه منابع طبيعي وحفظ محيط زيست در بين صنعتگران.

6) شهرك صنعتي علي آباد

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: اوكاليپتوس ،كاج تهران ، سرو خمره اي ، سرو نقره اي ، اقاقيا ، عرعر ، سنجد ، زيتون ، نارون ، گز وحشي ، تاغ

گونه هاي درختچه: خرزهره ، ابريشم مصري ، ياس زرد ، بربريس( زرشك) ، ژوني پروس ، رز هفت رنگ و رز مارينوس ، ارغوان ، ختمي

 

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 1/66 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : 93/11 هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 03/78 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 239500 اصله

سرانه فضاي سبز : 8/36 متر مربع (با توجه به جمعيت شاغلين در شهرك محاسبه گرديده است).

استاندارد سرانه فضاي سبز 60متر مربع مي باشد.

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 21 درصد

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز در حال حاضر پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك مي باشد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب دارد.

 

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط هيات امناي شهرك انجام مي شود. با توجه به اينكه هيات امنا در اين خصوص هزينه ونيروي لازم را به كار نمي گيرد لذا وضعيت نگهداري رضايت بخش نمي باشد.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن هيات امناي شهرك در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب ، براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد وكليه اقدامات لازم در خصوص نگهداري را بر اساس برنامه مدون انجام دهد.

الزام نمودن ساير پيمانكاران اجرايي به حفظ فضاي سبز در هنگام اجراي عمليات پروژه هاي راه سازي وجدول كه معمولا خسارات زيادي به فضاي سبز وارد مي نمايند.

ترويج فرهنگ توسعه منابع طبيعي وحفظ محيط زيست در بين صنعتگران.

7) شهرك صنعتي نصير آباد

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: اوكاليپتوس ،كاج تهران ، سرو خمره اي ، سرو نقره اي ، اقاقيا ، عرعر ، كاج موگو ، ختمي ، بيد مجنون ، ون

گونه هاي درختچه: خرزهره ، ياس زرد ، بربريس( زرشك) ، ژوني پروس ، رز هفت رنگ و رز مارينوس ، ارغوان ، توري

 

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 1/42 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : 25/6 هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 35/48 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 184500 اصله

سرانه فضاي سبز : 2/42 متر مربع (با توجه به جمعيت شاغلين در شهرك محاسبه گرديده است).

استاندارد سرانه فضاي سبز 60 متر مربع مي باشد.

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 1/19 درصد

 

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز در حال حاضر آب شهرك است. در آينده از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك براي آبياري فضاي سبز استفاده خواهد شد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب خواهد داشت.

 

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط هيات امناي شهرك انجام مي شود. با توجه به اينكه هيات امنا در اين خصوص هزينه و نيروي لازم را به كار نمي گيرد لذا وضعيت نگهداري رضايت بخش نمي باشد.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن هيات امناي شهرك در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب ، براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد وكليه اقدامات لازم در خصوص نگهداري را بر اساس برنامه مدون انجام دهد.

الزام نمودن ساير پيمانكاران اجرايي به حفظ فضاي سبز در هنگام اجراي عمليات پروژه هاي راه سازي وجدول كه معمولا خسارات زيادي به فضاي سبز وارد مي نمايند.

ترويج فرهنگ توسعه منابع طبيعي وحفظ محيط زيست در بين صنعتگران.

8) شهرك صنعتي نظر آباد

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: كاج تهران ، سرو نقره اي ، سرو خمره اي ،كاج مشهد ، ون ، عرعر ، اقاقيا، سدروس ، بيد مجنون ، ختمي درختي ، ون ، توت كاكوزا، افراي برگ چناري

گونه هاي درختچه: خرزهره ، ابريشم مصري ، ياس زرد ، ارغوان ، بربريس( زرشك) ، به ژاپني ، ژوني پروس ، رز هفت رنگ و رز مارينوس ، پامپاس گراس ، يوكا ، نسترن سفيد ، ترون

 

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 6/50 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : 27/1هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 87/51 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 262200 اصله

سرانه فضاي سبز : 4/52 متر مربع (با توجه به جمعيت شاغلين در شهرك محاسبه گرديده است).

استاندارد سرانه فضاي سبز 60 متر مربع مي باشد.

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 6/21 درصد

 

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز در حال حاضر آب شهرك است. با توجه به كمبود آب در شهرك، در آينده از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك براي آبياري فضاي سبز استفاده خواهد شد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب خواهد داشت.

 

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط هيات امناي شهرك انجام مي شود. با توجه به اينكه هيات امنا نيز نگهداري فضاي سبز را به پيمانكار واگذار نكرده است ، وضعيت نگهداري ايده آل نمي باشد.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن هيات امناي شهرك در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد وكليه اقدامات لازم در خصوص نگهداري را بر اساس برنامه مدون انجام دهد.

الزام نمودن ساير پيمانكاران اجرايي به حفظ فضاي سبز در هنگام اجراي عمليات پروژه هاي راه سازي وجدول كه معمولا خسارات زيادي به فضاي سبز وارد مي نمايند.

9) شهرك صنعتي پرند

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: كاج تهران ، سرو نقره اي ، سرو خمره اي ،كاج مشهد ، ون ، عرعر ، اقاقيا، ختمي درختي ، پالم، كتناستر،

گونه هاي درختچه: خرزهره ، ابريشم مصري ، ياس زرد ، ارغوان ، بربريس( زرشك) ، به ژاپني ، ژوني پروس ، رز هفت رنگ و رز مارينوس ، پامپاس گراس ، يوكا ، نسترن سفيد ، ترون ، دم موشي ، كلوتريا، پيروكانتا

 

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 4/53 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : 57/4هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 97/57 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 266500 اصله

سرانه فضاي سبز : 97/47 متر مربع (با توجه به جمعيت شاغلين در شهرك محاسبه گرديده است).

استاندارد سرانه فضاي سبز 60 متر مربع مي باشد.

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 32/19 درصد

 

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز در حال حاضر آب شهرك است. با توجه به كمبود آب در شهرك، در آينده از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك براي آبياري فضاي سبز استفاده خواهد شد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب خواهد داشت.

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط هيات امناي شهرك انجام مي شود. با توجه به اينكه هيات امنا نيز نگهداري فضاي سبز را توسط تعداد اندك نيروهاي خدماتي شهرك به صورت جنبي انجام مي دهد ، وضعيت نگهداري ايده آل نمي باشد.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن هيات امناي شهرك در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد و كليه اقدامات لازم در خصوص نگهداري را بر اساس برنامه مدون انجام دهد.

الزام نمودن ساير پيمانكاران اجرايي به حفظ فضاي سبز در هنگام اجراي عمليات پروژه هاي راه سازي وجدول كه معمولا خسارات زيادي به فضاي سبز وارد مي نمايند.

10) شهرك صنعتي پيشوا

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: كاج تهران ، سرو نقره اي ، سرو خمره اي ،كاج مشهد ، ون ، عرعر ، اقاقيا، تبريزي ، توت كاكوزا

گونه هاي درختچه: خرزهره ، ابريشم مصري ، ياس زرد ، ارغوان ، بربريس( زرشك) ، ژوني پروس ، رز هفت رنگ و رز مارينوس ، پامپاس گراس ، يوكا ، نسترن سفيد ، ترون

 

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 53 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : - هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 53 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 328200 اصله

سرانه فضاي سبز : - متر مربع (هنوز هيچ واحدي به بهره برداري نرسيده است).

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 97/6 درصد

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز در حال حاضر آب شهرك است. با توجه به كمبود آب در شهرك، در آينده از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك براي آبياري فضاي سبز استفاده خواهد شد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب خواهد داشت.

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط پيمانكار تحت نظر شهرك به صورت ايده ال انجام مي شود.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن هيات امناي شهرك در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد و كليه اقدامات لازم در خصوص نگهداري را بر اساس برنامه مدون انجام دهد.

الزام نمودن ساير پيمانكاران اجرايي به حفظ فضاي سبز در هنگام اجراي عمليات پروژه هاي راه سازي وجدول كه معمولا خسارات زيادي به فضاي سبز وارد مي نمايند.

11) شهرك صنعتي فيروز كوه

---------------------------------------------------

گونه هاي گياهي موجود در شهرك صنعتي

گونه هاي درخت: كاج تهران ، سرو نقره اي ، سرو خمره اي ون ، عرعر ، اقاقيا، تبريزي ، بيد قرمز

گونه هاي درختچه: ياس زرد ، ارغوان ، بربريس( زرشك) ، ژوني پروس ، رز هفت رنگ و رز مارينوس نسترن سفيد ، ترون

 

ميزان سطوح فضاي سبز

مساحت فضاي سبز : 5/20 هكتار ( شامل معابر عمومي شهرك است).

مساحت فضاي سبز واحدهاي صنعتي : 1/1 هكتار (بر اساس ميزان زمين واگذار شده و تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك و اختصاص 15 درصد هر واحد به فضاي سبز)

مجموع كل فضاي سبز: 6/21 هكتار

مجموع كل درختان و درختچه ها: 72000 اصله

سرانه فضاي سبز : 29/25 متر مربع (با توجه به جمعيت شاغلين در شهرك محاسبه گرديده است).

استاندارد سرانه فضاي سبز 60 متر مربع مي باشد.

درصد فضاي سبز به مساحت شهرك: 54/10 درصد

 

آبياري فضاي سبز

آبياري به صورت شبكه آبياري قطره اي مي باشد. منبع تامين آب فضاي سبز در حال حاضر آب شهرك است. با توجه به كمبود آب در شهرك، در آينده از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك براي آبياري فضاي سبز استفاده خواهد شد كه نقش مهمي در استفاده بهينه از منابع آب خواهد داشت.

 

وضعيت نگهداري فضاي سبز

نگهداري فضاي سبز توسط هيات امنا انجام مي شود و با توجه به نيروي كم چندان رضايت بخش نمي باشد.

راهكارهاي نگهداري مطلوب : تشويق وترغيب صاحبان صنايع در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و ملزم نمودن هيات امناي شهرك در زمان تحويل فضاي سبز ، به اينكه از نيروهاي مجرب براي نگهداري فضاي سبز استفاده نمايد وكليه اقدامات لازم در خصوص نگهداري را بر اساس برنامه مدون انجام دهد.

الزام نمودن ساير پيمانكاران اجرايي به حفظ فضاي سبز در هنگام اجراي عمليات پروژه هاي راه سازي وجدول كه معمولا خسارات زيادي به فضاي سبز وارد مي نمايند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...