ثبت نام کنید. و محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. 1- اصل اول : تمامي الكترونهاي يك اتم با سرعت خطي ثابت و در نتيجه جرم و بار الكتريكي ثابت در روي مدارهاي مختص خود ، پيرامون هسته منفرد اتم در حال چر..."> ثبت نام کنید. و محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. 1- اصل اول : تمامي الكترونهاي يك اتم با سرعت خطي ثابت و در نتيجه جرم و بار الكتريكي ثابت در روي مدارهاي مختص خود ، پيرامون هسته منفرد اتم در حال چر..."> رفتن به مطلب
d-a-r-y-a

مدلي جديد براي اتم

پست های پیشنهاد شده

توجه به مباحث :

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

1- اصل اول :

 

تمامي الكترونهاي يك اتم با سرعت خطي ثابت و در نتيجه جرم و بار الكتريكي ثابت در روي مدارهاي مختص خود ، پيرامون هسته منفرد اتم در حال چرخش هستند .

 

1.gif

v = سرعت الكترونهاي يك اتم

 

 

 

2- اصل دوم :

 

يك دور چرخش 360 درجه‌اي الكترون برانگيخته به دور هسته اتم منفرد ، يك كوانتوم پايين ( h ثابت پلانك ) انرژي توليد مي‌كند كه انرژي كل كوانتوم الكترومغناطيس با سرعت زاويه‌اي الكترون ( تعداد چرخشهاي انجام شده توسط الكترون در يك ثانيه ... ) رابطه مستقيم داشته و از رابطه زير بدست مي‌آيد .

 

3.gif

E انرژي كوانتومي فوتون يا همان موج الكترومغناطيس گسسته (

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
) ، f فركانس يا بسامد موج ، ħ توزيع انرژي ثابت پلانك روي مدار ( محيط دايره 2π ) و ω سرعت زاويه‌اي الكترون است .

 

 

 

 

3- اصل سوم :

 

نيروي جانب مركز ( گريز از مركز ) الكترونها با شعاع مدارها رابطه عكس دارد . براي اينكه نيروي جانب مركز يا گريز از مركز از رابطه زير بدست مي‌آيد :

 

2.gif

F نيروي جانب مركز ، r شعاع مدار و me جرم الكترونهاي يك اتم كه سرعت خطي و جرم الكترونهاي يك اتم روي مدارها ثابت است . اين نيرو هنگام خروج الكترونها پديدار و اعمال ميشود . به طور مثال اگر شعاع مدار دو برابر شود ، نيروي جانب مركز يا گريز از مركز نصف خواهد شد و همچنين :

 

4.gif

سرعت زاويه‌اي الكترونها با شعاع مدارها نيز رابطه عكس خواهد داشت . به طور مثال اگر شعاع مدار دو برابر شود مسلما محيط مدار دو برابر شده و چون سرعت خطي همواره ثابت است ، پس سرعت زاويه‌اي نيز نصف و در نتيجه انرژي مدار يا كوانتوم انرژي گسيلي ( تابشي ) توسط مدار نيز نصف خواهد شد و اين با نيروي جانب مركز يا گريز از مركز نصف شده الكترون همخواني دارد . يعني اگر شعاع مدار دو برابر شود ، سرعت زاويه‌اي الكترون نصف ، فركانس موج و انرژي مدار نصف و نيروي جانب مركز الكترون نيز نصف خواهد شد . دليل و استدلال ارايه اين مطلب مبحث

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ميباشد . يعني همانطور كه گفته شد در پديده فتوالكتريك كوانتومهاي نور مستقيما با الكترونهاي آزاد سطح فلز برهمكنش ندارند ، بلكه انرژي خود را در مدارها يا ترازهاي اتم تخليه كرده و باعث ميشوند كه الكترونها ، مدار يا تراز برانگيخته را ترك كرده و شتاب بگيرند و يا اينكه انرژي جنبشي و تكانه خود را به الكترونهاي آزاد سطح فلز منتقل كنند . به طور خلاصه اگر فركانس طيف فرودي دو برابر شود ، علي‌رغم دو برابر شدن انرژي كوانتوم الكترومغناطيس ، ولتاژ مدار نيز دو برابر خواهد شد و برعكس و اين مبحث ارايه شده با مبحث دو توجيه جديد براي پديده فتوالكتريك كاملا همخواني دارد و ما ميتوانيم به ماهيت كوانتومي اتمها پي ببريم . چنين به نظر ميرسد كه برتري و تفاوت اين مدل به ساير مدلهاي اتمي اين است كه سرعت زاويه‌اي الكترونها همواره با فركانس امواج الكترومغناطيس جذبي و يا نشري رابطه مستقيمي دارد :

 

6.gif

 

همانطور كه مي‌دانيم قبلا جهت توجيه ساختار اتم ، مدل سياره‌اي مطرح شده بود . يعني نيروي گريز از مركز الكترون به علت چرخش به دور هسته درست معادل نيروي جاذبه الكتريكي هسته و الكترون است كه اين دو نيرو يكديگر را خنثي كرده و در نتيجه الكترون در مدار خود مي‌ماند . ولي علت اصلي ميتواند دوران ميدان الكتريكي هسته باشد :

 

 

16.jpg

 

 

براي پيدا كردن رابطه انرژي پتانسيل گرانشي ميتوان از راهكار زير استفاده كرد :

20.gif

 

E انرژي ، F نيرو ، d و r فاصله دو جرم ، M و m جرم دو جسم ، a شتاب و g شتاب گرانشي ، G ثابت جهاني گرانش و U انرژي يا همان انرژي گرانشي است . همانطور كه مشخص است انرژي گرانشي با جرم دو جسم رابطه مستقيم و با فاصله دو جسم رابطه عكس دارد و G ثابت تناسب است . و همانطور كه در مباحث قبلي گفته شد بيانگر اين موضوع است كه انرژي امواج گرانشي در روي صفحه پخش و توسعه مي‌يابد يعني محيط دايره كه اگر حجمي بود با مربع فاصله دو جسم رابطه عكس داشت يعني همان سطح كره . چون ميدان گرانشي و ميدان الكتريكي خواص مشابهي دارند و نيروي جاذبه و يا دافعه مابين دو بار الكتريكي از رابطه زير بدست مي‌آيد :

7.gif

F نيروي جاذبه يا دافعه مابين دو بار الكتريكي ، K ثابت الكتريكي ، q1 و q2 دو بار الكتريكي همنام و يا غير همنام و r فاصله مابين آن دو است . پس انرژي الكتريكي مابين دو ذره باردار به روش زير بدست مي‌آيد :

 

8.gif

بيانگر اين موضوع است كه انرژي الكتريكي در اتمها ، در محيط مدارها ( ترازهاي انرژي ) پخش و توسعه مي‌يابد و نه در سطح كره . چون انرژي الكتريكي با بارهاي الكتريكي رابطه مستقيم ولي با فاصله آنها ( شعاع مدارها ، لايه‌ها و زير لايه‌ها ) رابطه عكس دارد . يعني با دو برابر شدن شعاع يا محيط مدار ، انرژي پتانسيل الكتريكي نصف خواهد شد . البته اين مدارها همواره مكاني جهت توزيع انرژي مد نظر گرفته ميشوند نه مكاني جهت حضور الكترونها و چرخش آنها ، چون الكترونها ميتوانند در سطح يا حجم كره حركت ، چرخش ، انتقال و حضور داشته باشند . اينك شعاع استاندارد مدار انرژي مربوط به طيف قرمز مريي را محاسبه مي‌كنيم :

 

9.gif

و شعاع محاسبه شده با اندازه‌هاي بدست آمده و اندازه گيري شده براي شعاع اتم همخواني و برابري دارد .

 

 

هسته اتم اسپين دارد و البته بار الكتريكي مثبت و به همين دليل خطوط ميدان الكتريكي دايره وار و به صورت حلقه ميشوند و الكترونها در اين مسيرهاي بي‌نهايت ولي بسته شروع به حركت مي‌كنند و طبق مدل جديدي كه در اين مبحث داده شد ، سرعت حركت تمامي الكترونها در مدارهاي اتم ثابت است و ربطي به نزديكي و يا دوري از هسته ( شعاع مدار ) ندارد . البته چنين به نظر ميرسد كه انرژي الكترون در مدار حل و پخش ميشود و ما ذره مادي نداشته باشيم و فقط در زمان خروج الكترون از مدار ، ذره مادي به نام الكترون آشكار و شناسايي ميشود . در واقع هسته همانند يك شتاب دهنده پر قدرت به الكترون شتاب مي‌دهد و الكترون به ماكزيمم سرعت خود رسيده و از ذره به موج الكترومغناطيس تغيير ماهيت مي‌دهد البته به صورت انرژي و پتانسيل ذخيره شده در اربيتال . شايد در نهايت اين پديده در شتاب دهنده‌ها مشاهده شود .

10.gif

 

مسلما طبق شكل فوق الكترون در مدار رفتار ذره گون ندارد بلكه رفتار موجي و انرژي مانند از خود نشان مي‌دهد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...