رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

(دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب)

 

دانلود مقالات همایش ملی بهداشت محیط

 

-استانداردهای خروجی فاضلاب

 

- بررسی راندمان دترجنتها

 

- انواع زباله های بیمارستانی و روشهای دفع آن

 

- باتریهای مستعمل

 

- بهداشت آب

 

- فاضلاب و مسائل پیرامون آن

 

- زباله های شهری

 

- آنفلونزای خوکی

 

-باتریهای مستعمل خانگی

 

- عفونت بیمارستانی

 

- کلیات بهداشت مواد غذایی

 

- کلیات بهداشت محیط

 

- مدیریت منابع آب در شهر زاهدان

 

- مخاطرات بهداشتی زبایه های شهری

 

- زباله های شهری و روشهای جهع آوری

 

- عفونت زدایی بیمارستان

 

- روشهای گندزدایی آب

 

- روشهای جمع آوری زباله های شهری

 

- بررسی سایر کشورها در جع آوری زباله های شهری

 

- تصفیه فاضلاب

 

- استانداردهای who‌ در آب

 

- اهمیت استانداردهای کمپوست

 

- بررسی جایگزینی P/A بجای تخمیر 5 لوله ای

 

- حذف مواد سنگین از فاضلاب

 

- طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری

 

- لژیونلا و منابع آب

 

- استاندارد ایزو در مدیریت پسماند

 

- تاثیر هوادهی بر زمان و کیفیت تولید کمپوست

 

- بهینه سازی سیستم جمع اوری

 

- پتانسیل بازیافت پسماند روستایی

 

- کاهش الودگی متان محل دفن

 

- مشکلات ناکارامدی خصوصی سازی مدیریت پسماند شهری

 

- افزایش تولید کمپوست

 

- سیستم جمع اوری مکانیزه

 

- الودگی ابهای زیرزمینی توسط شیرابه

 

- استحصال برق از محل دفن زباله

 

- کمپوست

 

- راکتور بستر پابت

 

- تاثیر اسیدسولفوریک در حذف مس از لجن

 

- میزان هوادهی در فلوتاسیون

 

- روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشریشیاکلی با استفاده از MUG

 

- طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیر

 

- بهداشت محیط، نوپدیدی بیماریها و بیوتروریسم

 

- بر رسی کارآیی فرآیند الکتروگواگولاسیون در حذف فسفات از محلول‌های آبی

 

- ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگهای آزو از پساب صنایع

 

- کاربرد gclدر پسماند جامدات شهری

 

- بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب

 

- PET "بررسی اثر الیاف بازیافتی

 

- "بازیافت و استفاده مجدد از لجن مازاد تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز

 

- ی کمی و کیفی پتانسیل بازیافت پسماند جامد شهر تهران

 

- تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات

 

- خبر پژوهشی بهداشت محیطی

 

- ازن زنی متناوب در کاهش لجن

 

- بررسی فاضلابهای صنعتی

 

- رنگ زدایی محلولهای ابی

 

- حذف جیوه از اب

 

- ***** چند بستری

 

- فاضلاب صنایع الکترو وشیمیایی

 

- فرایند الکتروشیمیایی درحذف فسفر

 

- حذف فلزات سنگین

 

- حذف نیترات و امونیوم

 

- حذف سیانید از اب

 

- حذف بیولوژیکی PCBs

 

- اکسیداسیون پیشرفته

 

- بررسی کیفیت ابهای سطحی

 

- بررسی رفتار چلیک های تک لایه فضا کار

 

- مدیریت اب

 

- خوشحالی وناراحتی و تفکیک این دو باتغییر صدا و بررسی ان

 

- صنعت بازیافت پلاستیک

 

- یون زدایی اب

 

- سیستم لجن فعال

 

- بازیابی اب کلردار

 

- شناورسازی پساب پتروشیمی جهت حذف بنزین

 

- تصفیه کارخانجات لبنیات

 

- بررسی حذف mtbeبا uv/H2o2

 

- ***** شنی

 

- موتور تلمبه

 

- مواد غذایی دودی شده

 

- تهیه اب معدنی

 

- مواد زاید مجتمع پارس

 

- بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه زباله وآبهای زیرزمینی مجاور محل دفنزباله شهر قزوین

 

- افزایش فرایند تولید کمپوست از مواد زاید شهریو بهبود کیفیت محصول نهایی

 

- بازیافت *****و مواد روغنی

 

- ضایعات پلاستیکی

 

- نانولوله های کربنی

 

- فرایند غشایی

 

- MTBE

 

- الودگی هوا

 

- ارگونومی و چالش های پیاده سازی

 

- ارگونومی

 

- تصفیه فاضلاب روغنی

 

- روش نمونه برداری آب شرب استاندارد شماره2347

 

- ویژه گیهای میکربی اب شرب استاندارد شماره1011

لینک به دیدگاه

(دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب) دانلود مقالات همایش ملی بهداشت محیط

-استانداردهای خروجی فاضلاب

- بررسی راندمان دترجنتها

- انواع زباله های بیمارستانی و روشهای دفع آن

- باتریهای مستعمل

- بهداشت آب

- فاضلاب و مسائل پیرامون آن

- زباله های شهری

- آنفلونزای خوکی

-باتریهای مستعمل خانگی

- عفونت بیمارستانی

- کلیات بهداشت مواد غذایی

- کلیات بهداشت محیط

- مدیریت منابع آب در شهر زاهدان

- مخاطرات بهداشتی زبایه های شهری

- زباله های شهری و روشهای جهع آوری

- عفونت زدایی بیمارستان

- روشهای گندزدایی آب

- روشهای جمع آوری زباله های شهری

- بررسی سایر کشورها در جع آوری زباله های شهری

- تصفیه فاضلاب

- استانداردهای who‌ در آب

- اهمیت استانداردهای کمپوست

- بررسی جایگزینی P/A بجای تخمیر 5 لوله ای

- حذف مواد سنگین از فاضلاب

- طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری

- لژیونلا و منابع آب

- استاندارد ایزو در مدیریت پسماند

- تاثیر هوادهی بر زمان و کیفیت تولید کمپوست

- بهینه سازی سیستم جمع اوری

- پتانسیل بازیافت پسماند روستایی

- کاهش الودگی متان محل دفن

- مشکلات ناکارامدی خصوصی سازی مدیریت پسماند شهری

- افزایش تولید کمپوست

- سیستم جمع اوری مکانیزه

- الودگی ابهای زیرزمینی توسط شیرابه

- استحصال برق از محل دفن زباله

- کمپوست

- راکتور بستر پابت

- تاثیر اسیدسولفوریک در حذف مس از لجن

- میزان هوادهی در فلوتاسیون

- روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشریشیاکلی با استفاده از MUG

- طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیر

- بهداشت محیط، نوپدیدی بیماریها و بیوتروریسم

- بر رسی کارآیی فرآیند الکتروگواگولاسیون در حذف فسفات از محلول‌های آبی

- ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگهای آزو از پساب صنایع

- کاربرد gclدر پسماند جامدات شهری

- بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب

- PET "بررسی اثر الیاف بازیافتی

- "بازیافت و استفاده مجدد از لجن مازاد تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز

- ی کمی و کیفی پتانسیل بازیافت پسماند جامد شهر تهران

- تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات

- خبر پژوهشی بهداشت محیطی

- ازن زنی متناوب در کاهش لجن

- بررسی فاضلابهای صنعتی

- رنگ زدایی محلولهای ابی

- حذف جیوه از اب

- ***** چند بستری

- فاضلاب صنایع الکترو وشیمیایی

- فرایند الکتروشیمیایی درحذف فسفر

- حذف فلزات سنگین

- حذف نیترات و امونیوم

- حذف سیانید از اب

- حذف بیولوژیکی PCBs

- اکسیداسیون پیشرفته

- بررسی کیفیت ابهای سطحی

- بررسی رفتار چلیک های تک لایه فضا کار

- مدیریت اب

- خوشحالی وناراحتی و تفکیک این دو باتغییر صدا و بررسی ان

- صنعت بازیافت پلاستیک

- یون زدایی اب

- سیستم لجن فعال

- بازیابی اب کلردار

- شناورسازی پساب پتروشیمی جهت حذف بنزین

- تصفیه کارخانجات لبنیات

- بررسی حذف mtbeبا uv/H2o2

- ***** شنی

- موتور تلمبه

- مواد غذایی دودی شده

- تهیه اب معدنی

- مواد زاید مجتمع پارس

- بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه زباله وآبهای زیرزمینی مجاور محل دفنزباله شهر قزوین

- افزایش فرایند تولید کمپوست از مواد زاید شهریو بهبود کیفیت محصول نهایی

- بازیافت *****و مواد روغنی

- ضایعات پلاستیکی

- نانولوله های کربنی

- فرایند غشایی

- MTBE

- الودگی هوا

- ارگونومی و چالش های پیاده سازی

- ارگونومی

- تصفیه فاضلاب روغنی

- روش نمونه برداری آب شرب استاندارد شماره2347

- ویژه گیهای میکربی اب شرب استاندارد شماره1011

لینک به دیدگاه
  • 7 ماه بعد...

سلام

بخش جالبی هستش

ولی از بین این همه مقاله من دنبال چند عنوان بودم که اصلا ندیدم

اسمز معکوس

انواع روش ضد عفونی اب

صافی چکنده

نانو *****اسیون

انواع مخازن ذخیره اب

اکسیلاتور

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...