رفتن به مطلب

لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران


ارسال های توصیه شده

 

لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران5_Sale_Shahrdari-13870812-131248.jpg

 


بخش اول: برنامه راهبردی شهر تهران
بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری
بخش سوم: برنامه های راهبردی مناطق 22 گانه
بخش چهارم: عملیات اجرایی مناطق 22 گانه
بخش پنجم: نظارت و ارزیابی
بخش ششم: جداول اهداف کمی و منابع مصارف

منبع: شهرداری تهران
لینک به دیدگاه

مقدمه
کلیه اقدامات، برنامه ها، طرح ها و پروژه هایی که در سطح شهر تهران به اجرا در می آیند لازم است انطباق و هماهنگی کامل با سیاست های ملی و راهبردهای تحقق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. شورای اسلامی شهر تهران و نیز شهرداری تهران متعهد خواهند بود؛ طرح ها و لوایح قانونی لازم را به نحوی تهیه و جهت تصویب آن در مراجع قانونی ذیربط پیگیری کنند که اعمال سیاست ها و هرگونه اقدام اجرایی در سطح شهر تهران در چارچوب سند طرح جامع شهر تهران (مصوب 15/9/86) شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و الزامات آن و طرحهای تفصیلی مناطق 22 گانه محقق گردد.


چشم انداز شهر تهران
1)تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني - اسلامي (شهري که براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه، سامان مي يابد)
2) تهران؛ شهري دانش پايه، هوشمند و جهاني
3) تهران؛ شهري سرسبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده
4) تهران؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسيبها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
5) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت
6) تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و زيرساختهاي مناسب، همراه با تعديل نابرابريها و تأمين عادلانه کليه حقوق شهروندي
7) تهران؛ کلانشهري با عملکردهاي ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مرکزيت امور فرهنگي - پژوهشي و سياسي در سطح کشور، و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسياي جنوب غربي


اهداف کلی شهر تهران
1) ارتقاء نقش هاي فراملي، ملي و منطقه اي شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفيت ها و سرمايه هاي فيزيکي، اجتماعي، انساني و مالي - اقتصادي شهر
2) تعيين حريم مناسب و تثبيت حدود و مرز محدوده شهر تهران، ضمن حفظ يکپارچگي و با اعمال نظام مديريت شهري واحد در محدوده و حريم شهر
3) تثبيت سطوح اراضي مسکوني و هدايت ميزان تراکم و استفاده مناسب از اراضي شهري به منظور گسترش فضاهاي عمومي و کاربري هاي خدماتي براي حدود 1/9 ميليون نفر جمعيت در افق طرح
4) رونق فعاليت و توسعه اقتصادي تهران با حفظ و پالايش پهنه هاي کنوني فعاليت و بهره وري مناسب از اين فضاها براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و تأمين اشتغال
5) حفاظت از محيط زيست (به ويژه آب، هوا، صدا و منابع طبيعي) و ايمن سازي شهر در مقابل سوانح طبيعي و ساير مخاطرات و آسيب ها
6) بهبود وضعيت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل و نقل با توسعه زيرساخت ها و سيستم حمل و نقل همگاني (به ويژه قطار شهري) و اعمال مديريت تقاضاي سفر
7) بهبود و ارتقاء کيفيت محيط شهري و ساماندهي کالبدي آن، با پهنه بندي و تعيين محدوده هاي اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضي و محدوده هاي نيازمند مداخله به ويژه بافت هاي فرسوده به منظور بهسازي، نوسازي و بازسازي
? ساماندهي سيما و منظر شهري با تأکيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي
9) ارتقاء کيفيت زيست محيطي شهر تهران و حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي عمومي و گردشگري با اجراي طرح هاي موضعي و موضوعي براي عمران و توسعه شهري تهران


راهبردهای توسعه شهر تهران
1) ساماندهي و صيانت از محدوده و جلوگيري از هرگونه گسترش شهر
2) ساماندهي و صيانت از حريم پايتخت
3) ارتقاء نقش و جايگاه شهر تهران در سطوح فراملي، ملي و منطق هاي
4) توسعه اجتماعي و ساماندهي اسکان جمعيت
5) توسعه اقتصادي و رونق فعاليت شهر تهران
6) بهبود وضعيت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل و نقل و ترافيک
7) حفاظت از محيط زيست
? ايمن سازي شهر تهران از سوانح طبيعي (زلزله، سيل و...)
9) بهبود سيستم مديريت بحران و ارتقاء کيفيت دفاع غيرعامل شهر تهران
10) تأمين آب موردنياز و توسعه و تجهيز شبکه و تأسيسات آب و فاضلاب تهران و ساماندهي حريم و بستر رودخانه ها و مسيل ها
11) بهبود و ارتقاء وضعيت و ساماندهي کالبدي شهر تهران (سازمان فضايي شهر)
12) ارتقاء کيفيت کارايي محيط شهري با پهنهبندي نحوه استفاده از اراضي و ساماندهي ساخت و ساز در انواع پهنه ها و کاربري ها
13) احياء و حفاظت فعال از ميراث طبيعي، تاريخي و فرهنگي شهر تهران
14) ساماندهي و ارتقاء هويت سيما و منظر شهري (طراحي شهري) تهران در جهت احياء معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي
15) توسعه فضاهاي سبز، عمومي، تفرجگاهي و گردشگري
16) تأمين نيازها و ساماندهي خدمات شهري تهران
17) بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران


طرح های موضوعی شهر تهران
1) ساماندهي و توسعه ساختمان هاي آموزشي (مدارس، پيش دبستاني ها و...)
2) ساماندهي و ايجاد پرديس هاي دانشگاهي، پارک هاي فناوري، فضاها، بناها و مراکز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي - تحقيقاتي
3) توسعه و ساماندهي مساجد، به عنوان کانون محلات و هسته سازمان فضائي و سلسله مراتبي توسعه شهري تهران
4) ساماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي
5) ساماندهي و توسعه فضاها و اماکن ورزشي
6) توسعه گردشگري و ساماندهي فضاهاي تفريحي، تفرجگاهي و مراکز اقامت و پذيرائي (به ويژه هتلها)
7) ساماندهي و احياء مقبره ها و امامزاده ها
? ساماندهي شبکه و مراکز بهداشتي و درماني و درمانگاه ها در مقياس محله و منطقه
9) ساماندهي و توسعه بيمارستان ها و ايجاد پرديس هاي آموزش پزشکي و درماني
10) ساماندهي پرديس هاي حکومتي (قواي سه گانه) در مقياس ملي و استاني
11) ساماندهي سفارتخانه ها و منازل سفيران کشورهاي خارجي در تهران
12) ساماندهي و توسعه مراکز و ساختمان هاي دولتي (حکومتي) در مقياس شهري و منطقه اي
13) ساماندهي و توسعه مراکز و ساختمان هاي عمومي (حکمراني محلي و مديريت شهري) در مقياس شهري، منطقه اي، ناحيه اي و محلي (ساختمان هاي اداري - خدماتي شورا، شهرداري ها و شوراياري ها)
14) طرح جامع سايت ها (محوطه ها) و پرديس هاي کاري و فعاليت هاي کليه نهادها، سازمان هاي دولتي، مراکز آموزش عالي، ارگان ها و ...
15) طرح جامع سايت ها (محوطه ها)ي اماکن در اختيار نيروهاي مسلح
16) طرح جامع سايت ها (محوطه ها)ي مورد بهره برداري نيروهاي انتظامي – اطلاعاتي و امنيتي
17) ايجاد، توسعه و ساماندهي کمربند سبز محدوده شهر تهران
18) طرح توسعه، ساماندهي پارک ها و فضاهاي سبز شهري تهران در مقياس هاي مختلف
19) حفاظت و ساماندهي باغات و اراضي مزروعي شهر تهران
20) توسعه و ساماندهي آرامستان هاي تهران
21) طرح احياء و ساماندهي آرامستان هاي محلي
22) ساماندهي کانون ها و محورهاي کار و فعاليت
23) ساماندهي و توسعه مراکز عمده فروشي، توزيع مواد غذائي و ميادين ميوه و تره بار
24) طرح ساماندهي استقرار مشاغل، فعاليت ها و انتقال مشاغل نامتجانس شهري
25) ساماندهي استقرار صنايع و انتقال صنايع نامتجانس با کارکرد و عملکرد شهري
26) مکانيابي، ساماندهي و تجهيز مراکز نمايشگاهي تهران
27) ساماندهي اماکن و مراکز انتظامي شهر تهران در مقياس هاي گوناگون
28) طرح ساماندهي، انتقال و جابجائي و تغيير عملکرد اماکن و فضاهاي در اختيار نيروهاي مسلح
29) حفاظت از بستر و حريم رودخانه ها، درياچه ها و مسيل ها
30) طرح کنترل سيلاب و جمع آوري آب هاي سطحي
31) طرح توسعه و ايجاد شبکه هاي فاضلاب شهري
32) احياء و بهره برداري از قنوات و چشمه هاي شهر تهران
33) طرح کنترل پساب هاي خروجي شهر تهران و استفاده مناسب (بهينه) از آن
34) ساماندهي حوزه آبريز سدهاي کرج، طالقان، لار و لتيان
35) ساماندهي مديريت پسماندهاي جامد (مواد زائد و جامد شهري)
36) جلوگيري از آلودگي هاي صوتي
37) جلوگيري از آلودگي هوا
38) جلوگيري از آلودگي پرتوهاي غير يون ساز
39) امکان سنجي زيست محيطي براي اجراي پروژه هاي عمراني و مجتمع هاي بزرگ ساختماني و بزرگراه ها براساس استانداردهاي زيست محيطي
40) شناسايي دقيق گسل ها و پهنه هاي خطرپذيري زلزله در شهر تهران (تا مقياس 1:2000)
41) شناسائي پهنه هاي خطرپذيري سيل در تهران (در مقياس 1:2000)
42) پدافند غيرعامل شهر تهران
43) مکانيابي و تجهيز مراکز و پهنه هاي مورد نياز مديريت بحران در هنگام سوانح
44) ايجاد، توسعه و ساماندهي مراکز آتش نشاني، امداد و نجات
45) شناسائي مراکز حساس، مهم و حياتي شهر تهران
46) ايمن سازي فضاهاي عمومي و همگاني و شريان ها و پل هاي مهم و حياتي شهر تهران
47) بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
48) بهينه سازي مصرف سوخت در وسايل نقليه
49) ساماندهي مديريت حمل و نقل شهري تهران و حومه
50) ساماندهي و مناسب سازي شهر براي حرکت جانبازان و معلولين
51) ساماندهي نظام حرکت پياده و دوچرخه در شهر
52) ساماندهي و مکانيابي و تدوين ضوابط و مقررات طراحي و توسعه پارکينگ هاي عمومي و طبقاتي
53) ساماندهي خطوط ريلي بين شهري و ايستگاه هاي راه آهن
54) برنامه راهبردي طراحي شهري و مديريت منظر شهري تهران (تدوين استانداردها و چارچوب هاي طراحي شهري، سيما و منظر شهري و نحوه اجراي آنها)
55) ساماندهي محورهاي اصلي شهر (شمالي - جنوبي و شرقي - غربي)
56) ساماندهي محورهاي شرياني شاخص و راسته هاي تجاري
57) ساماندهي محورها و شريان هاي جديد الاحداث، اصلاحي - تعريضي
58) ساماندهي سيما و منظر شهري فضاهاي همگاني، عمومي و ميادين
59) ساماندهي مبادي و محورهاي ورودي و خروجي شهر
60) استقرار مديريت بصري يا منظر شهر تهران (با هدف ارتقاء هويت سيما و منظر شهري)
61) استقرار مديريت يکپارچه حريم پايتخت و نظارت بر تحولات آن
62) تدقيق محدوده شهر و علامت گذاري آن
63) ارتقاء فرهنگ و دانش شهر و شهروندان (مهندسي فرهنگي شهر)
64) ساماندهي مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رويکرد محله محوري
65) توسعه نظارت عامه بر کليه فعاليت هاي شهري
66) ساماندهي و تعادل بخشي ارزش افزوده اراضي شهري ناشي از توسعه و عمران شهر
67) ساماندهي اسکان غيررسمي و توانمندسازي اقشار کم درآمد در تأمين مسکن مورد نياز و ارتقاء جايگاه و اختيارات مديريت شهري در اين زمينه (طرح جامع مسکن شهر تهران)
68) ساماندهي توسعه خدمات فناوری اطلاعات براي تسهيل خدمات رساني به شهروندان و استقرار سيستم يکپارچه شهرسازي
69) ساماندهي ساختار، سازمان و تشکيلات شهرداري تهران
70) استقرار نظام هدايت و کنترل کيفيت بر ساخت و سازهاي شهري
71) طرح جامع درآمدهاي پايدار شهرداري تهران
72) استقرار نظام مديريت منابع (مالي) و اصلاح ساختار درآمد - هزينه شهر
73) اصلاح ارزش منطقه بندي املاک در پهنه هاي استفاده از اراضي
74) طرح ساماندهي عوارض کاربري هاي تجاري و تجديدنظر در نظام سرقفلي
75) تهيه تراز مالي شهر تهران در اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي جديد
76) ساماندهي نظام حق انتقال توسعه
77) امکان سنجي توسعه فضاهاي زيرسطحي شهر تهران
78) تدوين ضوابط ساخت و ساز ساختمان هاي بلندمرتبه شهر تهران در زيرپهنه هاي مصوب و مجاز


طرح های موضعی شهر تهران
1) ساماندهي محور شهري انقلاب - دماوند (آزادي - انقلاب، انقلاب - امام حسين) و (محور دماوند)
2) ساماندهي محور شمالي شهر (عرصه حدفاصل رسالت - همت)
3) ساماندهي محور جنوبي شهر (عرصه حدفاصل شوش - بعثت)
4) ساماندهي محور و پهنه مرکزي شهر دربند- ري (حدفاصل وليعصر - شريعتي و امتداد آن به طرف جنوب)
5) ساماندهي محور شهري درکه
6) ساماندهي محور شهري دارآباد - بي بي شهربانو
7) ساماندهي محور شهري فرحزاد
? ساماندهي مرکز تجريش (ميدان، قدمگاه صالحيه)
9) ايجاد مرکز رسانه اي - هنري تهران
10) ايجاد مرکز اجتماعي - فرهنگي تهران (تپه هاي عباس آباد و مصلي)
11) ساماندهي مرکز فعاليت نوين شهر تهران
12) ساماندهي مرکز فعاليت تجاري - تاريخي (بازار تهران)
13) ايجاد مرکز اقتصاد جهاني تهران
14) ساماندهي مرکز شهرري با محوريت حرم عبدالعظيم حسني (ع)
15) ساماندهي مرکز ارتباطات جهاني (برج ميلاد)
16) ساماندهي مرکز خدماتي - تجاري حوزه غربي تهران (ميدان آزادي)
17) ايجاد مرکز خدماتي - تجاري حوزه شرقي تهران (فرودگاه دوشان تپه)
18) ساماندهي مرکز خدمات شهري يافت آباد (مجتمع خدمات فرامنطقه اي)
19) ساماندهي مرکز خدمات شهري ميدان بسيج (مجتمع خدمات فرامنطقه اي)
20) ساماندهي مرکز خدمات شهري کوهک (مجتمع خدمات فرامنطقه اي)
21) ساماندهي مرکز خدمات شهري پونک (مجتمع خدمات فرامنطقه اي)
22) ساماندهي مرکز خدماتي اقدسيه (مجتمع خدمات فرامنطقه اي)
23) ساماندهي پهنه تاريخي تهران (تهران ناصري)
24) ساماندهي پهنه تاريخي - زيارتي ري (حرم حضرت عبدالعظيم)
25) ساماندهي پهنه تاريخي - تفرجي تجريش، دربند و مجموعه سعدآباد
26) ساماندهي پهنه طبيعي - تاريخي بي بي شهربانو و چشمه علي
27) ساماندهي کوهساران
• پروژه هاي ساماندهي کوهسار شمالي و رود - دره هاي البرز (درکه، اوين، فرحزاد و...)
• پروژه هاي ساماندهي کوهسار شرقي
28) ساماندهي رودخانه و مسيل کن
29) ساماندهي پارک هاي جنگلي
• پروژه هاي ساماندهي پارک هاي جنگلي شمال - شرقي تهران (لويزان و ...)
• پروژه بهسازي و حفاظت پارک جنگلي سرخه حصار و غزال
• پروژه بهسازي و حفاظت پارک پرديسان
• پروژه بهسازي و حفاظت پارک جنگلي چيتگر
30) ساماندهي پهنه خدماتي - گردشگري منطقه (22) به عنوان مرکز مجموعه شهري تهران
31) ساماندهي و پالايش پهنه صنعتي مدرن منطقه (21)
32) ساماندهي و پالايش پهنه صنعتي شمال شرقي تهران
33) ساماندهي پهنه فرهنگي - پژوهشي شهر تهران (دانشگاه تهران و شمال خيابان انقلاب تا دانشگاه اميرکبير با هاله پيراموني آن)
34) ساماندهي بهارستان و مجلس (مرکزيت قوه مقننه و حوزه نفوذ آن)
35) ساماندهي فرودگاه مهرآباد
36) ساماندهي حريم شمال بزرگراه بابائي (حريم شمال شرقي تهران)
37) ساماندهي حريم شمالي تهران
38) ساماندهي حريم شرقي تهران
39) ساماندهي حريم جنوبي تهران
40) ساماندهي مجموعه آفتاب (حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) )
41) ساماندهي و تجهيز دروازه هاي ورودي - خروجي شهر (خدمات دروازه اي)
42) ايجاد و ساماندهي ايستگاه هاي مترو
43) ساماندهي پايانه هاي اتوبوس راني شهري و بين شهري
44) ايجاد و ساماندهي پايانه ها، پارک هاي سوار و مجتمع هاي پشتيبان حمل و نقل شهري و بين شهري تهران
45) ساماندهي و مکانيابي ايجاد و توسعه مراکز سوخت رساني شهر تهران
46) ساماندهي ايستگاه مرکزي راه آهن
- برنامه ايجاد و توسعه مجموعه هاي ورزشي در مقياس شهري و فراشهري
- طرحهای موضعی با مقیاس منطقه ای و محلات
• طرح هاي مداخله در بافت هاي فرسوده در مناطق مختلف شهر تهران به تفکيک مناطق و با تعيين اولويت

لینک به دیدگاه

فصل اول : هویت ایرانی اسلامی


ماده 1 Skins%2f_default%2fNo+Skin&ContainerSrc=[G]Containers%2f_default%2fNo+Container"]
شهرداری تهران متعهد است اقدامات و برنامه های خود را در طی سالهای برنامه به نحوی سازمان دهد که خودباوری، اعتماد به نفس، احساس افتخار نسبت به هویت ایرانی - اسلامی در میان شهروندان ونیز سرمایه اجتماعی شهر ازجمله اعتماد اجتماعی، امید به آینده، اطمینان نسبت به امکان پذیر بودن پیشرفت براساس شایستگی های فردی، وجدان فردی و اجتماعی، قانون گرایی، و همبستگی ملی به طور مداوم افزایش یابد، اقدامات مذکور در راستای موارد ذیل شکل خواهد گرفت: الف) چشم انداز
1) تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني - اسلامي (شهري که براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه، سامان مي­يابد)
2) تهران ؛ ام القراي نظام اسلامي، بسترساز آرمان شهر مهدوي ( عج )
3) تهران ؛ با شهرونداني برخوردار از ايمان و معنويت، فضائل اخلاقي، ارزش هاي فرهنگي و روحيه ايثارگري
4) تهران ؛ شهري سالم، پويا و خانواده بنياد، با شهرونداني برخوردار از سلامت (جسمي – رواني – اجتماعي) و آينده نگر، اميدوار، ساعي، كوشا، مقتدر و مشاركت پذير
ب) اهداف
1) ترويج و توسعه هويت ديني، انقلابي و ملي در ميان شهروندان به ويژه جوانان
2) نهادينه کردن الگوهاي رفتار و اخلاق شهروندي
3) گسترش و تعميق شادي و نشاط در بين شهروندان
4) ساماندهي سيما و منظر شهري با تأکيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي
ج) راهبردهای توسعه
1) همكاري با نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط در جهت تحكيم و تقويت نهاد خانواده
2) احيا و حفاظت فعال از ميراث طبيعي، تاريخي و فرهنگي شهر تهران
3) استفاده از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي حوزه های علمیه و نیز دانشگاه هادر زمینه های هاي علوم اجتماعي، روانشناسي، حقوقي، علوم ارتباطات و فرهنگ و هنر ایرانی - اسلامی در معادلات مديريت شهري
4) مشاركت با نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط در شناسايي، پيشگيري وکاهش تعارضات فرهنگي
5) همكاري با نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط در توسعه نظم و امنيت اجتماعي و اخلاقي
6) هويت بخشي به فضاهاي تاريخي با تاکيد بر هويت محله­اي
7) ارتقاء کيفيت محيط شهري با توسعه عرصه­هاي عمومي، ايجاد سرزندگي در محيط شهري و تقويت نشانه­هاي هويتي شاخص شهر و ساماندهي مبلمان و تجهيزات شهري


ماده 2
شهرداری تهران متعهد است ، به منظور حفظ و ارتقاي آگاهی ها، اعتماد، سرمايه و همبستگی اجتماعي، تأمین وافزایش رضايتمندي شهروندان و سایر محورهای مندرج در ماده 1 این مصوبه، طي سال اول برنامه، اقدامهاي ذيل را انجام دهد: 1) تهيه ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي محورهای فوق الذکر در شهر تهران، تعریف و استانداردسازی شاخص های سنجش سرمایه های اجتماعی شهر تهران و انجام پایش سالیانه موارد مذکور.
2) ارائه گزارش سالانه درخصوص سرمایه اجتماعی، اعتمادشهروندان، امید به آینده، اطمینان نسبت به امکان پذیر بودن پیشرفت براساس شایستگی های فردی، وجدان فردی و اجتماعی، قانون گرایی، همبستگی و وفاق اجتماعی در شهر تهران و تحلیل علل و عوامل تأثيرگذار بر آنها.
3) تدوین ساز و كارهاي اجرايي لازم جهت بهبود شاخص های فوق الذکر.
ارزيابي رضايت‌مندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي مدیریت شهری.


ماده 3
شهرداري تهران مکلف است ، به منظور تعميق ارزشها ، باورها و اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي – ايراني، اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف ) ترويج فرهنگ قرآن و معارف اسلامي
1) تلاش و برنامه ریزي برای آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با قرآن، نهج البلاغه و سایر منابع اسلامی
2) تعميق و گسترش معارف قرآني در ميان آحاد جامعه
3) زمينه سازي در جهت تحقق آموزه هاي قرآني در زندگي فردي و اجتماعي
4) ارتقاء آگاهي هاي عمومي نسبت به وظايف و تكاليف ديني
5) افزایش سهم مطالعات اسلامی در شهر از طریق تقویت مساجد، اماکن مذهبی، کتابخانه ها، مراکز فرهنگی شهر بویژه مجموعه های وابسته به شهرداری تهران
6) حمايت از تشکلهاي ديني و هيئتهاي مذهبي با رويکرد بهبود کيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات با همکاری دیگر نهادهای ذیربط .
7) حمايت از مساجد به عنوان اصلي ترين پايگاه هاي اجتماعي شهر تهران.
ب) ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
1) تلاش براي نهادينه كردن فرهنگ شهادت و ايثار و پايداري با بهره‌مندي از شيوه‌هاي مناسب آموزشي و پرورشي
2) نامگذاري اماكن، ميادين، كوچه‌ها و خيابان‌ها و مؤسسات به نام شهيدان و ايثارگران.
3) حمايت از برگزاري يادواره‌ها و جشنواره‌ها و مراسم بزرگداشت شهدا و ايثارگران.
4) تأسيس گنجيه‌ها و موزه‌هاي مربوط به آثار دوران دفاع مقدس
5) توسعه يادمانها و پاسداشت اسوه هاي ديني و فرهنگي ( موزه دفاع مقدس و انقلاب ، باغ موزه ، گلزار شهدا ، ميدان شهيد گمنام و . . . )
6) باز توليد مفاهيم و مصاديق فرهنگ ايثار و شهادت و بهره مندي از اين مفاهيم و مصاديق در ارتقاي فرهنگ شهري
7) شناسايي و تجليل از خادمان و ايثارگران عرصه خدمات فرهنگي و اجتماعي و رفاهي شهر تهران


ماده 4
شهرداري تهران موظف است در راستاي برگزاری مراسم بمنظور بزرگداشت شعائر و مناسبتهاي ديني، انقلابی و ملي اقدامات ذيل را انجام دهد : 1) تدوین ضوابط و مقررات اجرایی و ايجاد وحدت رويه و انسجام در برگزاري مراسم و مناسبتها
2) شناسايي، طبقه بندي و اولويت بندي مراسم و مناسبتها و تنظيم تقويم اجرايي سالانه
3) بازشناسي ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه محله اي و منطقه اي و شهري در خصوص بهبود اجراي مراسم و مناسبتها
4) تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی مراسم نکوداشت و دیگر مناسبتها از طريق بهره مندي بيشتر از فضاهاي عمومي نظير بوستانها، میادین و معابر اصلي شهر با رویکرد مشارکتی و محله محور
5) هماهنگی نظام مند با نهادهای فرهنگی شهر بمنظور هرچه با شکوه تر برگزار کردن مراسم
6) توليد محصولات و خدمات فرهنگي مرتبط با مراسم و مناسبت هاي ويژه سال
7) کنترل ، نظارت و ارزيابي برنامه ها با هدف بهبود فرآيندهاي اجرايي


ماده 5
شهرداری تهران موظف است به منظور ارتقاي منزلت اجتماعی، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي شهروندان در جامعه و تربيت نسلي فعال، با نشاط، مسئوليت‌پذير، بالنده، مؤمن، انقلابی، «منشور حقوق و تکالیف شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و برای تصويب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید : 1) قانون مداری و التزام به نظم و قوانین و مقررات و آیین شهروندی
2) جامعه پذیری و نهادینه کردن فرهنگ شهروندی بر پایه آموزه های دینی
3) مسئولیت پذیری و مشارکت معنا دار مردم در فعالیت های شهری
4) تاکید بر وحدت، انسجام، وفاق اجتماعی و اعتماد اجتماعی
5) احترام متقابل در روابط و مناسبات اجتماعی
6) به رسمیت شناختن حریم ها و حرمت های شهروندان
7) رعایت وجدان کاری و انضباط اجتماعی
8) پایبندی به تعهدات اخلاقی و اجتماعی


ماده 6
شهرداري تهران موظف است براي احياء، و ارتقاء کيفيت محيط شهري و در جهت تعريف هويت شهر و پاسخگويي به نيازهاي رواني و عاطفي شهروندان، نسبت به تهيه طرح سازمان کالبدي بصري شهر تهران، اقدام نمايد

ماده7
شهرداري تهران متعهد است به منظور حفاظت و بهره گيري و توسعه عوامل، عناصر و نشانه هاي تکوين و توسعه محلات در ادوار تاريخي شهر، ظرف مدت 2 سال پس از تصويب اين لايحه نسبت به شناسايي عوامل مؤثر و هويت بخش در شکل گيري محلات داراي هويت بارز، اقدام و بر اين اساس، نسبت به احياء و متجلي ساختن نمادهاي محله اي اقدام نمايد.

لینک به دیدگاه

فصل دوم : معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

 

ماده 8

چشم­انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه شهرسازي و مديريت شهري شهرداري تهران، در سال هاي اجراي برنامه پنج ساله به قرار زير است:

الف) چشم­انداز

1) تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني - اسلامي (شهري که براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه، سامان مي­يابد)

2) تهران؛ شهري دانش پايه، هوشمند و جهاني

3) تهران؛ شهري سرسبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده

4) تهران؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسيب­ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح

5) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت

6) تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و زيرساخت­هاي مناسب، همراه با تعديل نابرابري­ها و تأمين عادلانه کليه حقوق شهروندي

7) تهران؛ کلانشهري با عملکرد­هاي ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مرکزيت­ امور فرهنگي - پژوهشي و سياسي در سطح کشور، و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسياي جنوب­غربي

 

ب) اهداف

1) ارتقاء نقش­هاي فراملي، ملي و منطقه­اي شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفيت­ها و سرمايه­هاي فيزيکي، اجتماعي، انساني و مالي - اقتصادي شهر

2) تعيين حريم مناسب و تثبيت حدود و مرز محدوده شهر تهران، ضمن حفظ يکپارچگي و با اعمال نظام مديريت شهري واحد در محدوده و حريم شهر

3) تثبيت سطوح اراضي مسکوني و هدايت ميزان تراکم و استفاده مناسب از اراضي شهري به منظور گسترش فضاهاي عمومي و کاربري­هاي خدماتي براي حدود 1/9 ميليون نفر جمعيت در افق طرح

4) بهبود و ارتقاء کيفيت محيط شهري و ساماندهي کالبدي آن، با پهنه­بندي و تعيين محدوده­هاي اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضي و محدوده­هاي نيازمند مداخله به ويژه بافت­هاي فرسوده به منظور بهسازي، نوسازي و بازسازي

5) ساماندهي سيما و منظر شهري با تأکيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي

6) ارتقاء کيفيت زيست­محيطي شهر تهران و حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي عمومي و گردشگري

 

ج) راهبردهاي توسعه

1) ساماندهي و صيانت از محدوده و جلوگيري از هرگونه گسترش شهر

 • جلوگيري از گسترش کلانشهر تهران و تثبيت مرز محدوده آن از شمال، جنوب، شرق و غرب شهر.

 • تحديد ساخت و سازهاي مسکوني در مجاورت مرز محدوده شهر و تخصيص اراضي مجاور خط محدوده به عملکردهايي ويژه، از جمله براي فعاليت­هاي تفرجي، فراغت و گردشگري و يا چندمنظوره با حداقل سطح اشغال و تراکم و غلبه فضاي سبز و باز.

2) ساماندهي و صيانت از حريم پايتخت (تهران)

 • لزوم اعمال ضوابط و مقررات هماهنگ براي کليه "مراکز جمعيت و فعاليت" واقع در اين حريم و عدم تعيين حريم جداگانه براي کانون­هاي جمعيتي و کليه سکونتگاه­هاي موجود در آن، از طريق تهيه طرح حريم در قالب طرح جامع تهران، همراه با ضوابط و مقررات ساخت و ساز.

 • برخورد جدي و همه­جانبه و بدون اغماض با هر گونه تخلف ساخت و ساز در حريم پايتخت و جلوگيري از هرگونه فعل و انفعال غيررسمي و غيرقانوني و برخورد با تمامي اشخاص متخلف اعم از حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي، تعاوني­هاي مسکن وابسته به دستگاه­هاي دولتي، عمومي، قوه قضائيه، شهرداري، نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) و نهادهاي انقلاب اسلامي، نهادها، ستادها و مؤسسات عمومي که املاک و اراضي بزرگ در نقاط مختلف واقع در محدوده و حريم در اختيار دارند.

 • تهيه طرح­ هادي براي روستاهاي بدون طرح هادي و نيز بازنگري و اصلاح طرح­هاي هادي روستاهاي موجود واقع در حريم پايتخت، براساس ضوابط حريم با همکاري بنياد مسکن انقلاب اسلامي.

 • نظارت بر استقرار کاربري­ها­ و هرگونه مرکز و يا پهنه فعاليت جديد (اعم از کارگاه، کارخانه، ناحيه صنعتي، مجتمع صنعتي و کارگاهي، شهرک صنعتي و مانند آن) در اين حريم، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و طرح حريم پايتخت (تهران).

 • نظارت بر حريم تعيين شده و همچنين توزيع درآمدهاي حاصل از توسعه و عمران و نظارت بر ساخت و سازهاي مجاز و قانوني بين مراکز جمعيتي (شهري و روستايي) واقع در حريم مذکور.

3) ارتقاء نقش و جايگاه شهر تهران در سطوح فراملي، ملي و منطقه­اي

 • تبديل تهران به شهري دانش پايه (دروازه ورودي ايران به عصر اطلاعات)، هوشمند و جهاني با افزايش سهم اقتصاد مدرن و دانش پايه و تأمين فضا، زيرساخت­ها و ارتباطات لازم در آن، براي ارتقاء زيست­پذيري و فعاليت­پذيري شهر در سطح جهاني و منطقه­اي.

 • تداوم مرکزيت سياسي - اداري کشور و استان و مديريت و نظارت عالي بر فرايندهاي توسعه ملي همراه با تعادل­بخشي و تمرکززدايي در ارتباط با وظايف حکومت مرکزي و انتقال دستگاه­هاي دولتي که ضرورتي بر حضور و استقرار آن­ها در تهران نيست.

 • ساماندهي يکپارچه مجموعه شهري تهران با الگويي چندمرکزي به منظور تمرکززدايي و کاهش وابستگي سکونتگاه­هاي پيراموني به شهر تهران و ايجاد محيطي قابل زندگي براي کليه ساکنان مجموعه شهري تهران.

 • توسعه برنامه­ريزي شده، هدايت شده و حمايت شده شهر­هاي اقماري کلانشهر تهران که در فاصله مناسبي از تهران قرار دارند و عمده مسائل و رفع نيازهاي آنها مستقل از تهران است، با اولويت به شهرهاي جديد پرديس، پرند، هشتگرد و انديشه.

4) سکونت

 • تثبيت وسعت نهايي کاربري­هاي خالص مسکوني در محدوده شهر به مساحت 180 کيلومترمربع، ضمن اجتناب از گرايش­هاي حاکم بر توسعه اسکان جمعيت به زيان تنزل کيفيت زندگي و ساماندهي اسکان­هاي غيررسمي و حاشيه­نشيني در بافت­هاي شهري و هاله­هاي پيراموني شهر.

 • توزيع متناسب جمعيت در سطح نواحي شهري از طريق ارتقاء وضعيت مسکن شهر تهران به نحوي که ميانگين اين سرانه در سطح نواحي حداقل 5/17 مترمربع باشد.

 • تعديل نابرابري­ها و تأمين خدمات و فضاهاي عمومي موردنياز جمعيت شهري تهران به ويژه در مناطق جنوبي و مرکزي شهر و ساماندهي وضعيت توزيع فضاهاي خدماتي و تجاري با عملکرد محلي، متناسب با نياز شهروندان.

 • تأمين امنيت و سلامت در عرصه‌هاي سكونت با ساماندهي شبكه‌هاي دسترسي مناسب و حركت پياده براي تردد آرام در محلات و بين محلات مسكوني و حرکت معلولين.

 • جلب مشارکت عمومي براي ارتقاء کيفيت زندگي و حمايت از شوراها و نهادهاي مردمي، با رويکرد محله­محوري، براي اداره امور شهر به صورت محلي و مشارکتي در سطح محلات، نواحي و مناطق شهري.

1)بهبود و ارتقاء وضعيت و ساماندهي کالبدي شهر تهران (سازمان فضايي شهر)

 • انسجام­بخشي به کالبد شهر در محدوده مصوب آن.

 • ساماندهي کالبد شهر تهران با اتکاء بر ساختار طبيعي و بسترهاي زيست­محيطي آن به ويژه رود دره­هاي ارزشمند شهر و تداوم آنها به طرف جنوب به عنوان عناصر و محورهاي بارز براي استخوان­بندي شهر.

 • هويت­بخشي به کالبد شهر با تأكيد بر هويت محله‌اي و توجه اساسي به ساختار تاريخي به ويژه پهنه ارزشمند مرکزي که متشکل و محصول پيوند و فرايندهاي گسترش سه هسته تاريخي تهران، ري و تجريش است.

 • تعادل­بخشي به الگوي استقرار سکونت و فعاليت متناسب با الزامات طبيعي و تاريخي شهر و جلوگيري از گسيختگي و دوگانگي فضايي با پي­ريزي ساختار منسجم، توسعه­پذير و زيست­پذير.

 • ارجحيت منافع عمومي بر منافع خصوصي و تأمين عدالت اجتماعي - فضايي و اولويت به تقويت فضاهاي عمومي در ساماندهي فضايي شهر تهران.

 • پالايش مرکز قديمي تهران و ارتقاء کيفي عملکردي آن براي عملکردهاي فرهنگي، گردشگري و ارتقاء کيفيت کسب و کار و ساماندهي، هدايت و تقويت روند شکل­گيري مراکزي مکمل براي مرکز قديمي با عملکردهاي شهري و فراشهري در اطراف پهنه مرکزي تهران.

 • توزيع متعادل خدمات و کاهش تقاضاي سفر با توزيع مرکزيت­ها، فعاليت­ها و خدمات با عملکردهاي فرامنطقه­اي در شهر.

 • استفاده از اراضي خالي بزرگ و فضاهاي باز باقيمانده شهر و بازيافت اراضي بافت­هاي فرسوده و يا با عملکردهاي نامتجانس شهري براي رفع کمبودهاي اساسي شهر در زمينه تکميل زيرساخت­هاي شهري و توسعه فضاهاي سبز، عمومي، فرهنگي، خدماتي، فعاليت و گذران اوقات فراغت و تفرج.

2) ارتقاء کيفيت کارايي محيط شهري با پهنه­بندي نحوه استفاده از اراضي و ساماندهي ساخت و ساز در انواع کاربري­ها

 • پهنه­بندي سطح شهر به منظور جلوگيري از تداخل نامناسب کاربري­ها، تعيين عرصه­هاي استقرار عملکردها و کاربري­هاي مجاز براي پاسخگوئي به مردم و سازمان­ها (صدور جواز ساخت و بهره­برداري) و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز.

 • اعمال سياست­هاي ترويجي - تشويقي و تدريجي در جهت کاهش سطح اشغال زمين در هرگونه بهره­برداري و ساخت در کليه پهنه­هاي استفاده از زمين.

 • اعمال سياست­هاي تشويقي براي تجميع اراضي به ويژه در بافت­هاي مسکوني در جهت کاهش سهم ريزدانگي پلاک­هاي مسکوني در سطح شهر.

 • هدايت و کنترل ميزان تراکم مجاز ساختمان­هاي مسکوني و اعمال سياست­هاي مناسب براي تخصيص تراکم بيشتر در پهنه­هاي کار و فعاليت و مختلط.

 • ساماندهي احداث ساختمان­هاي مسکوني با اعمال ضوابط توأمان تراکم و طبقات و هدايت و کنترل سرانه مفيد واحدهاي مسکوني و تعداد مجاز واحدهاي مسکوني در احداث ساختمان­هاي مسکوني شهر.

3)ساماندهي و ارتقاء هويت سيما و منظر شهري (طراحي شهري) تهران در جهت احياء معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي

 • ساماندهي فضاهاي شهري از نظر کيفيت­هاي محيطي و انتظام بصري، هويت­بخشي و پاسخگوئي به نيازهاي رواني و عاطفي شهروندان.

 • ارتقاء کيفيت محيط شهري، با توسعه عرصه­هاي عمومي، ايجاد سرزندگي در محيط شهري و تقويت نشانه­هاي هويتي شاخص شهر و ساماندهي مبلمان و تجهيزات شهري.

 • ارتقاء کيفيت معماري شهر تهران با ساماندهي نماها و سيما و منظر شهر همراه با اعمال اصول ايمني و زيبايي، انسجام­بخشي به کالبد محله­ها و ايجاد ترکيبات شکلي و حجمي مناسب براي ابنيه خاص شهر.

 • احياء معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي در هرگونه تحولات و مداخلات کالبدي شهر.

4) تأمين نيازها و ساماندهي خدمات شهري تهران

 • افزايش سرانه مجموعه خدمات شهري شامل سرانه­هاي خدمات آموزشي، درماني و بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، ورزشي، گردشگري (تفريحي و پذيرايي) و تأسيسات و تجهيزات شهري با مقياس­هاي محله­اي، ناحيه­اي، منطقه­اي و شهري به حدود 2 برابر (حدود 13 مترمربع، علاوه بر فضاي سبز) تا افق طرح.

 • توزيع متعادل خدمات شهري متناسب با مقياس خدمات در سطح شهر و تأمين حداقل 5 مترمربع سرانه خدماتي در سطوح محلات و نواحي.

 • ساماندهي سلسله­مراتبي خدمات شهري، هماهنگ با سلسله­مراتب مراکز شهري از مقياس خرد، با عملکرد محله‌اي و با محوريت مسجد، تا مقياس­هاي ناحيه­اي، منطقه­اي، شهري و فراشهري.

 • تلاش در زمينه تأمين کاربري­هاي خدماتي حتي­المقدور به صورت متمرکز با همجواري­هاي مناسب در مقياس حداقل يک بلوک براي انواع خدمات در محلات و نواحي.

 • ساماندهي و توسعه فضاهاي آموزش عمومي، فرهنگي، مذهبي، ورزشي و ايجاد مجموعه­هاي مناسب به ويژه در کاربري­هاي نامتجانس کنوني شامل اراضي رها شده، صنايع مزاحم و انبارهاي متروکه و اراضي ذخيره شهري.

 • ساماندهي و ايجاد پرديس­هاي حکومتي و حکمراني محلي و تأسيسات اداري - دولتي و عمومي.

 • ساماندهي و ايجاد مراکز و مجتمع­هاي بزرگ ورزشي، بهداشتي و درماني.

 • ساماندهي و جابجائي مراکز آموزش عالي با ايجاد پرديس­هاي دانشگاهي و پارک­هاي فناوري و پژوهشي - تحقيقاتي.

5) بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت­هاي فرسوده شهر تهران

 • حمايت و نظارت بر نوسازي در بافت­هايي که نيازمند توان­بخشي و مداخله محدود با اعمال سياست­هاي تشويقي است از طريق ايجاد و بکارگيري نهادهاي مديريتي مناسب و موردنياز.

 • لزوم مداخله در بافت­هاي فرسوده با تأکيد بر توانمندسازي و سازماندهي تشکل­هاي محله­اي براي مشارکت به شيوه­هاي امکان­پذير ضمن ايجاد مديريت­هاي واجد شرايط و نهادسازي براي اين مداخلات با رويکرد حفظ و تداوم سکونت و هويت محله­اي.

 • تهيه طرح­هاي ويژه توسعه يکپارچه براي محلات و بافت­هاي فرسوده شهر (مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران)، با رويکرد اقتصادي مؤثر و رعايت ملاحظات زيست­محيطي، اجتماعي و فرهنگي و در شرايط تراز مالي صفر براي شهرداري تهران و با انجام مطالعات امکان­سنجي موردنياز قبل از تهيه طرح مداخله با بهره­برداري از عرصه­هاي ذخيره نوسازي شهري به طور همزمان در قالب طراحي واحد.

 • اعمال سياست­هاي تشويقي مؤثر براي تجميع اراضي و ساماندهي به منظور بهسازي و نوسازي بافت­ها و ابنيه فرسوده.

 • اعمال سياست­هاي تشويقي براي بهسازي با مشارکت مردم در محدوده­هايي که نيازمند مقاوم­سازي با حمايت، حفاظت، نگهداري، مراقبت، استحکام­بخشي و تعمير است.

 • بازسازي بافت­هاي فرسوده که نيازمند مداخله مؤثر به ويژه تأمين خدمات و زيرساخت­ها با تجهيز منابع مالي و سرمايه­گذاري است.

ماده 9

شهرداري تهران موظف است در طی سال­هاي برنامه پنجساله موجبات ساماندهي "ساختار شبکه­اي شهر تهران"، را هماهنگ با ساختارهاي طبيعي و تاريخي و نظام­هاي حرکت، عملکرد و فعاليت، متشکل از پنج محور شمالي - جنوبي و سه محور شرقي - غربي فراهم نمايد، تا ضمن تسهيل امکان حرکت و جابجايي بهتر در سطح شهر و كاهش تقاضاي سفر، موجبات سامانيابي عناصر بزرگ مقياس با کارکردهاي شهري و فراشهري در شهر تهران، فراهم شود.

 

ماده 10

شهرداري تهران موظف است به منظور تمرکززدايي از مركز شهر و تعديل نظام شعاعي در ساختار فعلي شهر، با پالايش مركز اصلي آن و افزايش چشم‌گير سهم نظام شبكه‌اي در ساختار شهر با توزيع مرکزيت و استقرار نظام سلسله­مراتبي مطلوب در سازمان فضائي شهر، ضمن تجهیز و ساماندهی شبكه‌اي از مراکز در سطوح و مقياس مختلف براي تهران در سال­هاي برنامه پنجساله، ظرف مدت یک سال از تصویب این مصوبه در چارچوب مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی به شماره 10359/924/160 مورخ 20/6/86 نسبت به تهیه طرح و اولویت بندی محورهای زیر اقدام نماید :الف) ساماندهي 8 مرکز فراشهري در پهنه مرکزي شهر

1) مرکز شهري تجاري - تفرجي تجريش

2) مرکز فراشهري رسانه­اي - هنري (صدا و سيما و پيرامون)

3) مرکز فراشهري اجتماعي - فرهنگي تهران (تپه­هاي عباس­آباد)

4) مرکز فراشهري فعاليت­هاي نوين شهر تهران (شمال محور انقلاب)

5) مرکز فراشهري تاريخي و تجاري تهران (بازار و محدوده تهران ناصري)

6) مرکز اقتصادي جهاني تهران (پهنه­اي حدفاصل بعثت و شوش و حدفاصل ميدان راه­آهن تا فدائيان اسلام)

7) مرکز شهري تاريخي- مذهبي (ري)

8) مرکز ارتباطات جهاني تهران (برج ميلاد)

 

ب) ساماندهي 3 مرکز فراشهري در پهنه­هاي پيراموني شهر

1) مرکز گردشگري و خدمات مجموعه شهري تهران (منطقه 22)

2) مرکز فناوري و صنعت پالايش شده مجموعه شهري تهران (منطقه 21)

3) مرکز فناوري و صنعت پالايش شده شرق تهران (منطقه 4)

 

ج) ساماندهي 7 مركز شهري با عملكردهاي فرامنطقه‌اي

1) مركز خدماتي - تجاري حوزه شرقي تهران (دوشان­تپه)

2) مركر خدماتي - تجاري حوزه غربي تهران (ميدان آزادي)

3) مركز خدمات شهري - فرامنطقه‌اي شمال­شرق (اقدسيه)

4) مركز خدمات شهري - فرامنطقه‌اي شمال­غرب (پونك)

5) مركز خدمات شهري - فرامنطقه‌اي شرق (كوهك)

6) مركز خدمات شهري - فرامنطقه‌اي جنوب شرقي (ميدان بسيج)

7) مركز خدمات شهري - فرامنطقه‌اي جنوب غربي (يافت­آباد)

د) ساماندهي حدود 40 مرکز با عملکرد منطقه­اي

هـ) ساماندهي حدود 200 مرکز با عملکرد ناحيه­اي

و) ساماندهي مراکزي با عملکرد محله­اي و با تأکيد بر محوريت مساجد، در محلات

 

ماده 11

شهرداري تهران موظف است، موجبات تحقق پهنه­بندي سطح شهر تهران را، براي هدايت و کنترل تحولات کالبدي و نظارت برساخت و ساز در عرصه­هاي شهري تهران به منظور جلوگيري از تداخل غيرضروري و نامناسب کاربري­ها و ارتقاء کيفيت و کارايي محيط شهري فراهم سازد، تا بر مبناي اصول و نقشه پهنه­بندي طرح جامع مصوب شهر و نقشه­هاي تفصيلي و ملاک عمل شهر، موجبات پاسخگويي به مالکين و هرگونه تقاضاي ساخت و ساز، با تراکم­هاي ساختماني مجاز، چگونگي ساخت و ساز و ضوابط دسترسي و تعيين کاربري­هاي مجاز و قابل استقرار، از اولین سال اجرای این مصوبه فراهم شود.

 

ماده 12

شهرداري تهران موظف است در هر يک از پهنه­هاي اصلي شهر، کليه اراضي، املاک و فضاهاي باز بزرگ با مساحت يک هکتار و بيشتر (به جز فضاهاي سبز موجود) را که در عملکرد خاص هر يک از پهنه­ها تعيين تکليف نشده­اند، به "ذخيره نوسازي شهري" اختصاص داده و در راستاي بازسازي و نوسازي بافت­هاي فرسوده شهر، به عنوان سرريز و تعادل­بخشي جمعيت متراکم و کمبود سرانه­ خدمات اين بافت­ها به طور همزمان با تهيه طرح­هاي مداخله در بافت­ها از يکسو و يا با گذاشتن مجموعه­اي از کاربري­هاي چندمنظوره شهري از جمله خدمات شهري، تجاري - اداري، فعاليت، گردشگري، سبز و باز و حتي مسکوني پس از تصويب در کميسيون ماده (5) شهر تهران، مورد استفاده و بهره­برداري قرار دهد.

 

ماده 13

شهرداري تهران موظف است، براي پيشبرد فرايند تهيه طرح­هاي توسعه شهري و هماهنگ با طرح­هاي جامع و تفصيلي براي کليه زمينه­ها (موضوعات) و محدوده­ها (موضع­ها) که نيازمند مداخله هماهنگ براساس مطالعه، برنامه­ريزي و طراحي است، موجبات تهيه طرح­هاي موضوعي و موضعي را به عنوان برنامه سطح سوم طرح­هاي توسعه شهري فراهم سازد که شامل 78 طرح مصوب موضوعي و 46 طرح مصوب موضعي در مقياس شهري است (موضوع طرحهای موضعی و موضوعی مندرج در بخش اول این مصوبه )، برنامه زمان بندی انجام مطالعات طرحهای مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این مصوبه تنظیم و توسط شهردار تهران ابلاغ می گردد.

 

ماده 14

شهرداري تهران موظف است به منظور ابقاء و احياي الگوهاي معماري در شهر تهران، موجبات انجام اقدامات زير را در طی سال­هاي برنامه پنجساله فراهم نمايد:1) تدوين الگوي معماري در اراضي مسطح و شيب­دار و انواع بافت­ها (شطرنجي، ارگانيک، شعاعي و ...)

2) تهيه الگوشناسي بناهاي مسکوني (نمونه هاي کوتاه مرتبه: کوشک ها، خانه باغها و نسل اول بلندمرتبه­سازي)

3) تهيه الگوشناسي بناهاي غيرمسکوني (راسته اي و مجموعه اي)

4) تدوين ضوابط بدنه هاي شهري، نمادها و خط آسمان

 

ماده 15

شهرداري تهران موظف است، به منظور حفاظت از کريدورها و کانون هاي دريافت ديد و منظر و بهره گيري از مناظر گسترده، استراتژيک و چشم اندازهاي بديع، نسبت به تهيه طرح پالايش کريدورها و کانون هاي دريافت ديد و جلوگيري از عناصر مسدود کننده آن در طی سال­هاي برنامه اقدام نمايد.

ماده 16

شهرداري تهران موظف است، به منظور خوانايي شهر، نسبت به تهيه طرح ساماندهي سيماي شبانه و روزانه و حفظ تشخص ها و نمادهاي محلي با تأکيد بر هويت معماري ايراني – اسلامي، اقدام نمايد.

 

ماده 17

شهرداري تهران موظف است به منظور ساماندهي و ارتقاء منظر جداره هاي شهري ظرف مدت يک سال پس از تصويب اين لايحه، ضوابط و مقررات جداره ها در محورهاي مجهز شهري و محورهاي طبيعي را تدوين نمايد.

 

ماده 18

شهرداري تهران موظف است به منظور ارتقاء کيفيت سکونت و زندگي، تأمين متناسب خدمات فردي و اجتماعي، کاهش فشار بر زيرساختها و سهولت رفت و آمد شهري، در طي سالهاي برنامه، راهکارهاي اجرايي لازم براي تحقق جمعيت­هاي پيش بيني شده مناطق را بکار گيرد.

ماده 19

شهرداري تهران موظف است، با توجه به سازمان فضايي طرح جامع تهران و نظام سلسله­مراتبي مراكز محله‌اي ،ناحيه‌اي ، منطقه‌اي، فرامنطقه‌اي، حوزه­‌اي، شهري و فراشهري و برقراري نظام مطلوب ارائه خدمات به شهروندان و اعمال مديريت هرچه بهتر با رويكرد محله محوري از يك سو، و ضرورت هماهنگي بين تمامي دستگاه‌هاي مسئول خدمت‌رساني در شهر تهران و به‌ويژه در فقدان نظام واحد مديريت شهري و تفاوت موجود در محدوده‌هاي مناطق مديريتي بين مناطق شهرداري و دستگاه‌هاي مذكور از سوي ديگر، موجبات تجديدنظر در تقسيم‌بندي مناطق، نواحي و محلات شهر تهران، منبعث از سازمان فضايي اين طرح مصوب را، حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ اين مصوبه، همراه با پيشنهاد استقرار مديريت‌هاي خاص در برخي از پهنه‌هاي ويژه شهر تهران، تهيه تا پس از تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و درصورت نياز ساير مراجع ذيربط، حداكثر از ابتدای سال دوم برنامه به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده 20

شهرداري تهران موظف است، با پي­گيري­هاي لازمه در طی سال­هاي برنامه پنجساله اول، موجبات تحقق موارد زير را توسط قوه قضائيه در شهر تهران فراهم نمايد:

1) رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري طرح­هاي مصوب توسعه شهري تهران در صدور هرگونه آراء توسط قوه قضائيه (ديوان عدالت اداري و محاکم قضائي).

2) انجام اصلاحات لازم در قانون ثبت و ساير ضوابط و مقررات و آئين­نامه­هاي آن، به منظور تبعيت کامل هرگونه تفکيک و افراز اراضي، املاک و انواع ساختمان­ها و نقل و انتقال آنها، منطبق با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح­هاي جامع و تفصيلي و ساير ضوابط و مقررات مربوط و ابطال اسناد صادره در اينگونه موارد و هرگونه نقل و انتقال صورت گرفته برخلاف آنها.

3) انجام اقدامات هماهنگ با سازمان ثبت براي تدوين مباني واحد در خصوص متراژ مفيد و غيرمفيد کليه ساختمان­ها و تطبيق کامل مفاد صورت مجالس تفکيک ثبت با مشخصات و متراژ مندرج در گواهي­هاي پايان کار صادره توسط شهرداري و شناسنامه فني و ملکي ساختمان.

4) ايجاد و استقرار دادگاه­هاي تخصصي و ويژه توسط قوه قضائيه، در زمينه شهرسازي و مديريت شهري براي رعايت کامل و دقيق ضوابط و مقررات آن.

5) برقراري فرايند صدور اسناد تفکيکي پارکينگ­ در ساختمان پارکينگ­هاي عمومي به ويژه در کنار محلات نفوذناپذير و ايجاد شرايط براي خريد و فروش پارکينگ و منع خريد و فروش کليه واحدهاي مسکوني، تجاري و اداري فاقد پارکينگ در سال­هاي پاياني برنامه پنجساله، از سال 1390 به بعد در شهر تهران (مشروط به تأمين پارکينگ­هاي مشاعي).

ساز و کارهای اجرایی شدن موارد فوق ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط شهرداری تهران تنظیم و توسط شهردار تهران ابلاغ می گردد.

ماده 21

شهرداري تهران موظف است، با همکاري و هماهنگي اداره کل بازرگاني استان تهران و ساير دستگاه­هاي ذيربط و تشکل­هاي صنفي و به منظور تعيين موقعيت­هاي مکاني مناسب براي عملکردهاي مجاز و مورد نياز مردم در سطوح مختلف و در مقياس محلي، ناحيه­اي، منطقه­اي و فرامنطقه­اي (شهري و فراشهري)، گروه­هاي کاربري و عملکردي را با توجه به سازگاري و يا تزاحم همجواري فعاليت­ها نسبت به يکديگر يا نسبت به سکونت، طبقه­بندي نمايد، تا فعاليت­هاي همخوان در مقياس مناسب و در يک گروه سازگار بتوانند در کنار يکديگر و در زيرپهنه مناسب قرار گيرند و فعاليت­هاي غيرهمخوان به تدريج به سمت پهنه­هاي مناسب هدايت شوند.ت دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از تصویب این مصوبه توسط شهرداری تهران تهیه و جهت تأیید اداره کل بازرگانی استان تهران ارسال می گردد.

 

ماده 22

شهرداري­ تهران مکلف است، به منظور حفظ باغات و جلوگيري از تخريب و نابودي آنها و در اجراي قوانين و مقررات مربوطه، نسبت به تهيه شناسنامه کليه باغات با مساحت 500 مترمربع و بيشتر و تدوين ساز و کار مديريتي مناسب براي حفظ آنها اقدام نماید.

 

ماده 23

شهرداري تهران موظف است موجبات فراهم نمودن زمينه­هاي مناسب براي ارتقاء کيفيت ساخت و ساز در شهر تهران را در طی سال­هاي برنامه پنجساله فراهم سازد بدین منظور استانداردهای ساخت و ساز در سال اول برنامه تدوین و در طی سالهای برنامه مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

 

ماده 24

شهرداري تهران موظف است موجبات ارائه و تشريح طرح­هاي جامع و تفصيلي جديد شهر تهران و دستاوردهاي آن را از طريق برگزاري دوره­هاي خاص آموزشي و کارگاه­ها براي کليه سطوح مدیریتی و بدنه ستادی و اجرایی شهرداری، اعضاء شورایاریها، معتمدین محلی، سازمانهای غیر دولتی، مساجد و روحانیون، دانشگاه ها و محافل علمی و سایر گروه­هاي ذيربط و ذينفع به ويژه مهندسين کليه رشته­هاي تخصصي فراهم نمايد.

 

ماده 25

شهرداري تهران موظف است باتوجه به ماهيت راهبردي – ساختاري طرح جامع شهر تهران در طی سالهای اجرای برنامه و در فعاليتي مستمر و پيوسته به منظور اعمال بازخوردهاي ناشي از فرآيند تکميل، تدقيق و اجراء و در جهت ارتقاء کارآمدي و تحقق پذيري هر چه بيشتر اهداف و راهبردها و طرح هاي اجرائي فرودست آن، متناسب با تحولات، شرايط و مقتضيات زمان و در عين حفظ اصول کلي و راهبردهاي طرح، اصلاحات را لازم براي برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران پيشنهاد نمايد.

لینک به دیدگاه

فصل سوم : توسعه اجتماعی و فرهنگی

 

ماده 26

چشم انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، براي سالهاي اجراي برنامه، به قرار زير است:

الف : چشم انداز

1) تهران: شهري با اصالت و هويت ايراني - اسلامي (شهري که براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه، سامان مي‌يابد).

2) تهران: شهري سرسبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده

3) تهران: شهري با رفاه عمومي همراه با تعديل نابرابري‌ها و تأمين عادلانه کليه حقوق شهروندي

4) تهران: کلانشهري با عملکردهاي ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مرکز امور فرهنگي، پژوهشي و سياسي در سطح کشور و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسياي جنوب غربي

5) تهران :ام القراي نظام اسلامي، بسترساز آرمان شهر مهدوي ( عج )

6) تهران: با شهرونداني داراي ايمان و معنويت، فضائل اخلاقي، ارزش هاي فرهنگي و روحيه ايثارگري

7) تهران :شهري سالم و پويا، بهره مند از محيط زيست شهري مطلوب، با شهرونداني برخوردار از سلامت (جسمي – رواني – اجتماعي) و خانواده بنياد

8) تهران :با شهرونداني آينده نگر، اميدوار، ساعي، كوشا، قوي، نوآور، خلاق، كارآفرين و مشاركت پذير

 

ب : اهداف کلي

1) رونق فعاليت و توسعه اقتصادي تهران با حفظ و پالايش پهنه‌هاي کنوني فعاليت و بهره‌وري مناسب از اين فضاها براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و تأمين اشتغال

2) ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي ( ايمان و معنويت، آگاهي، اعتماد، مشاركت )

3) مهار، کاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي

4) توسعه مشاركت هاي مردمي و تشكل هاي مردم نهاد

5) نهادينه کردن الگوهاي متعالی در رفتار و اخلاق شهروندي

6) شناخت علمي و ترسيم وضع اجتماعي و فرهنگي شهر تهران به منظور سياست گذاري و برنامه ريزي مديريت شهري

7) ترويج و توسعه هويت ديني، انقلابي و ملي در ميان شهروندان به ويژه جوانان

8) غني سازي اوقات فراغت شهروندان

9) توسعه متوازن فضاهاي اجتماعي ، فرهنگي و ورزشي تهران

10) توسعه کارآفريني متناسب با نيازهاي شهر و شهروندان مبتني بر فعاليت هاي خلاقانه

11) گسترش و تعميق شادي و نشاط در بين شهروندان

12) ارتقاي سطح دانايي و مهارت شهروندان در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي

13) مقابله با تهديدات نرم ( تهاجم فرهنگي )

14) بهبود و ارتقاي سلامت شهري با توسعه رويکرد شهر سالم

15) مهار و کنترل عوامل تهديد کننده سلامت شهري

16) بهبود کيفيت زندگي و رضايتمندي شهروندان

17) توسعه فعاليت هاي شهري براساس شاخص هاي سلامت پایدار

18) توسعه ورزش هاي همگاني و بهره مندي عموم از خدمات و تسهيلات ورزشي

19) حفظ و ارتقاء وحدت، انسجام، وفاق و حس تعلق به شهر و يكديگر

 

ج : راهبردهاي توسعه

1) ايجاد مديريت واحد فرهنگي و اجتماعي شهر

2) استفاده از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي در حوزه هاي علوم اجتماعي، روانشناسي، حقوقي، علوم ارتباطات و فرهنگ و هنر و علوم و معارف اسلامی در حل معضلات مديريت شهري

3) توسعه پايگاه داده­هاي فرهنگي و اجتماعي، براي تهيه برآورد و پيوست اجتماعي طرح­ها و پروژه­هاي شهري

4) توسعه آموزش هاي همگاني، ارتقاء مهارت ها و توانمندسازي شهروندان

5) مشاركت با نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط در شناسايي، پيشگيري و رفع آسيب‌ها و مسائل اجتماعي

6) مشاركت با نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط در شناسايي، پيشگيري وکاهش تعارضات فرهنگي

7) مشاركت با نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط در رسيدگي و حمايت از آسيب‌ديدگان

8) همكاري با نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط در فقرزدايي، تأمين اشتغال و رفاه اجتماعي و رونق اقتصادي با تأكيد بر رويكرد توانمندسازي

9) همكاري با نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط در توسعه نظم و امنيت اجتماعي و اخلاقي

10) همكاري با نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط در جهت تحكيم و تقويت نهاد خانواده

11) ايجاد بستر مناسب براي مشاركت نهادهاي مردمي و آحاد اقشار اجتماعي در مديريت شهري

12) توسعه فعاليت هاي مديريت شهري مبتني بر مطالعات اجتماعي كاربردي

13) ارتقاء شاخص هاي آمادگي جسماني شهروندان تهراني

14) توسعه سرانه فضاهاي ورزشي شهر تهران

15) ارتقاء مهارت هاي ورزشي و فراهم سازي كشف استعدادهاي ورزشي شهروندان تهراني

16) توسعه فعاليت هاي رقابتي با انجام مسابقات ورزشي محلات شهر تهران

17) توسعه اجتماعي و ساماندهي متوازن اسکان جمعيت

18) احيا و حفاظت فعال از ميراث طبيعي، تاريخي و فرهنگي شهر تهران

19) توسعه فضاهاي سبز، فضاهاي عمومي (فرهنگي، ورزشي و ...) تفرجگاهي و گردشگري

20) توسعه آموزشهاي همگاني سلامت

21) ارتقاي شاخص هاي سلامت شهري

22) بهبود دسترسي عادلانه شهروندان به خدمات جامع سلامت

23) برقراري نظام جامع اطلاعات سلامت شهري

24) توسعه رويکرد شهر سالم با نگاه محله اي

25) كنترل و کاهش عوامل خطر سلامت شهري شامل بيماري هاي واگير دار، غير واگير، حوادث و ...

26) تامين سازو کار هاي استقرار مديريت واحد سلامت شهري شامل قوانين، اختيارات، منابع، ساختار و ....

 

ماده 27

حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران موظف است ضمن مشارکت دراجراي طرحهاي موضوعي و موضعي مصوب طرح جامع شهر تهران که با اين حوزه مرتبط هستند،‌ نسبت به اجراي طرح­هاي ذیل نيز در طی سال­هاي برنامه اقدام نمايد:

1) تأسيس مراکز جامع فرهنگي، اجتماعي و ورزشی ويژه توانبخشی معلولين و جانبازان

2) انجام مطالعات مربوط به طراحی و تأسيس مراکز آموزش رفتاري کودکان

3) انجام مطالعات مربوط به طراحی و تأسيس پرديس سلامت شامل موزه آموزشي سلامت، کلینیک وبيمارستان، هتل، امکانات تفريحي و گردشگري، نمايشگاهي و همايش­ها

 

ماده 28

شهرداری تهران مکلف است با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی ذیربط نسبت به تهیه طرح جامع توانمندسازی محله محور شهر تهران تا پایان سال اول برنامه، با محورهای ذیل اقدام نماید.

1) بسیج اجتماعی گروههای مختلف شهروندان و آموزش و بهبود توان حرفه ای آنان

2) تسهیل مشارکت گروههای مختلف شهروندان در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیتهای خدماتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر

3) توسعه توانمندی های کارآفرینی و اشتغال و افزایش دسترسی افراد به اعتبارات مالی خرد

4) افزایش آگاهی های اجتماعی و فرهنگی شهروندان و تلاش برای اجرای موثر قوانین و بسط عدالت اجتماعی

5) تشکیل صندوق های توسعه محله ای با مشارکت افراد ،نهادها و معتمدین محلی.

 

ماده 29

شهرداری تهران مکلف است با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی ذیربط نسبت به تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار شهر تهران تا پایان سال اول برنامه، با محورهای ذیل اقدام نماید.

1) آگاه سازی جامعه هدف طرح از حقوق قانونی و اجتماعی خود وتسهیل دسترسی به منابع توانمندسازی

2) كاهش فقر قابلیتی و تلاش برای تأمین نیازهای اساسی و ترویج فرهنگ تعاون و مشارکت های اجتماعی

3) ارتقاء حس خودباوري، اعتماد به نفس برای کسب استقلال و خودکفایی و زندگی شرافتمندانه

4) ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی و ارتقاء سلامت روانی آنان

تقویت و ایجاد شرایط قابلیت زا برای برخورداری از آموزش های فنی و حرفه ای در جهت دسترسی به منابع مالی مطمئن و پایدار

 

ماده 30

شهرداری تهران مکلف است با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی ذیربط نسبت به تهیه طرح جامع مهار، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی شهر تهران تا پایان سال اول برنامه، با محورهای ذیل اقدام نماید.

 

1) مطالعه و آسیب شناسی محله ای شهر تهران و بررسی روند تغییر معضلات اجتماعی و پیش بینی و ارائه راه کارهای لازم

2) شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهر و ایجاد همگرائی(وخدت مدیریتی) در جهت ارائه منسجم حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی- درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی، جلب مشارکت اجتماعی و توانمندسازی پیشگیرانه در قالب ماده 28 این مصوبه و نیز برنامه جامع مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران.

3) گسترش مهارتهای اجتماعی ومجموعه اقدامات مرتبط با تاب آوری، توانمندی سازی پیشگیرانه مردمی و پیشگیری اولیه و نیز پیش گیری های ثانویه (در خانواده های در معرض آسیب و جلوگیری از افتادن در بستر آسیب و ثالثیه (مقابله با تبعات در نقاط آسیب و آسیب دیدگان) برای مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی.

4) بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی و فرآهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه. (کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان فراری، متکدیان، معتادان، افراد بی خانمان و ...) حرفه آموزی و فراهم آوردن زمینه های اشتغال آسیب دیدگان اجتماعی در جهت بازتوانی آنان با همکاری نهادهای ذیربط

5) شناسایی گروه ها وافراد در معرض آسیبهای اجتماعی و خدمات رسانی به موقع به آنان با مشارکت سازمانهای غیردولتی.

6) گسترش طرح « مددکار شهر» وارائه خدمات مشاوره اي و روانشناختي در مراکز فرهنگی اجتماعی و نیز گسترش ارائه خدمات مذکور از طریق سامانه ارتباطی مدیریت شهری با شهروندان (137)

7) همکاری با گروه های مطالعاتی در جهت استخراج و فرآوری اطلاعات مربوط به شناسایی و کالبدشکافی علل پیدایش آسیب های اجتماعی و پیامدهای آن.

 

ماده 31

شهرداری تهران موظف است در راستای اجرایی نمودن مصوبه 6768/1102/160 مورخ 22/4/87 شورای اسلامی شهر تهران، به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و کسب رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان از عملکرد و مشروعیت مدیریت شهری، وضعیت اجتماعی شهر تهران را در روند سالهای برنامه ارزیابی نموده و اقدامات ذیل را انجام دهد:

1) مطالعه، تعیین و تبیین شاخص های اجتماعی و ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی شهر بر اساس مفاد ماده 2 این برنامه

2) طراحی ساز و کارهای پایش، ارزیابی عملکرد و گزارش وضعیت شاخص ها بطور مستمر و به تفکیک مناطق و نواحی و محلات در جهت تحقق بهره مندی عادلانه و دسترسی مناسب به مواهب حاصل از توسعه اجتماعی شهر و اقدام در جهت کاهش نابرابری ها

 

ماده 32

شهرداری تهران مکلف است به منظور ساماندهی و افزایش مشارکت و نقش مردم، سازمانهاي مردم نهاد و شورایاری ها، در تهیه برنامه های محلی توسعه پايدار شهر تهران ، اقدامات ذیل را انجام دهد :

1) تهیه و تدوین اجرای طرح جامع ظرفیت سازی مردم، محلات و سازمانهای غیردولتی، شورایاریها، موسسات خیریه و سایر موسسات ارائه دهنده خدمات فرهنگی اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی و دولتی مرتبط تا پایان سال اول برنامه

2) تهیه و تدوین بانک جامع اطلاعاتی سازمانهای غیردولتی، خیریه ها، موسسات ارائه دهنده خدمات فرهنگی اجتماعی و ساماندهي آنها با رويكرد محله محور

3) ایجاد پایگاه های توانمندسازی جامعه بمنظور ظرفیت سازی و ارتقاء توانمندی و جلب مشارکت مردم در توسعه پایدار محلات به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه در هر منطقه و در سال پایانی برنامه در هر ناحیه حداقل یک پایگاه توانمندسازی جامعه، فعال شده باشد.

4) شناسايي تصدیهای قابل واگذاری به سازمانهای غیردولتی و خیریه ها در حوزه فرهنگی اجتماعی و تدوین آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری این تصدیها تا پایان سال اول برنامه با مشارکت سازمانهای غیردولتی

5) ایجاد بسترهای مناسب برای رشد کمی و کیفی سازمانهای غیردولتی با اعمال سیاستهای تشویقی

6) ارزیابی عملکرد و فعالیت های این سازمان ها و طبقه بندی و نظارت بر آنها

 

ماده 33

شهرداری تهران موظف است به منظور کاهش عوامل تهدید کننده سلامت شهری، حفظ و ارتقاء سلامت و زیست شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان با همکاری دستگاه های ذیربط دولتی اقدامات ذیل را تا پایان سال آخر برنامه انجام دهد:

1) مطالعه و ارزیابی مولفه های اجتماعی سلامت در شهر تهران

2) توسعه آموزشهای همگانی سلامت اعم از مهارتهای زندگی بخصوص مهارت های مربوط به کنترل استرس فردی و خانوادگی و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و معنوی شهروندان

3) سنجش مستمر شاخصهای سلامت شهری و انجام مداخلات لازم جهت ارتقاء آنها

4) بهبود دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات جامع سلامت(تعالی خدمات سلامت)

5) برقراری نظام جامع اطلاعات سلامت شهری

6) توسعه رویکرد شهر سالم با نگاه محله ای

7) کنترل و کاهش عوامل خطر ساز سلامت شهری شامل بیماریهای (قلبی عروقی، روانی، رفتاری و تغذیه ای) و حوادث و عوامل تهدید کننده محیط زیست

8) تامین سازوکارهای استقرار مدیریت واحد سلامت شهری

9) تلاش در جهت بهبود شاخص های زیست شهری(آب و فاضلاب، هوا، صوت، زمین و پسماند)

 

ماده 34

در اجرای ماده ششم قانون تاسيس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصيص حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری به منظور اداره امور کتابخانه ها ، شهرداری تهران موظف است با توجه به تعداد قابل توجه کتابخانه های تحت مديريت خود و هزينه های مترتب بر آنها نسبت به همکاری و هماهنگی با انجمن کتابخانه های عمومی شهر تهران در جهت ساماندهی اداره امور کتابخانه های عمومی شهر تهران(اعم از کتابخانه های تحت مدیریت شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، انجمن کتابخانه های عمومی شهر، کانونهای فرهنگی هنری مساجد و ... ) بر اساس تفاهم نامه مشخص اقدام نمايد .

ماده 35

شهرداری تهران موظف است نسبت به ارائه گزارش سالانه از عملکرد خود و هزينه های مترتب در امور عمرانی و جاری(تجهیز و نگهداری) ، ساماندهی و توسعه کتابخانه های عمومی شهر تهران در چهارچوب مفاد اين مصوبه به شورای اسلامی شهر تهران و انجمن کتابخانه های عمومی شهر تهران اقدام نمايد .

ماده 36

شهرداری تهران موظف است به منظور صيانت و توسعه‌ ميراث ارزشمند فرهنگي مبتنی بر ارزشهای دينی و ملی، ارتقاء ‌كيفيت‌‌فرآورده‌هاي‌فرهنگي‌وهنري‌،‌حمايت ‌از‌ دستاوردها و فعاليتهای فرهنگي و هنري،‌ همچنین فرهيختگان و هنرمندان نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد :

1) تسهيل ارائه خدمات فرهنگی شايسته به شهروندان تهراني با رويکرد محله ای

2) حمايت ازساماندهي و توسعه صنايع فرهنگی سازگار با محيط زيست و مولد فرصتهاي شغلي

3) كمك به توسعه ، تجهيز و عمران فضاهاي فرهنگي ، مدارس و مساجد

4) ايجاد فضاهای فرهنگی مناسب و امن برای حضور خانواده ها در مراکز فرهنگی و هنری

5) مکان يابی و گسترش فضاهای فرهنگی در طرح های تفصيلی و ممانعت از تغيير کاربری اماکن فرهنگی

6) تامين زيرساختها و امکانات فرهنگی در محلات (كتابخانه و قرائت خانه، سرای محله ، مراکز آموزش و مشارکتهای شهروندی، خانه های سلامت، خانه های اسباب بازی و ...)

7) مشارکت در ساماندهی بافت تاريخی ، مذهبی و فرهنگی

8) توسعه مجتمع های فرهنگی، فرهنگ سراها، خانه های فرهنگ، موزه ها، خانه های مشاهیر، سینماها و سالن های نمایش و ...

9) ساماندهی و توسعه تاسيسات گردشگری

10) برپايي گالری ها ، نمايشگاه ها و جشنواره های آثار و محصولات فرهنگی و هنری

11) توسعه بکارگيری فن آوری اطلاعات در حوزه فعاليتهای فرهنگی

 

ماده 37

شهرداري تهران مکلف است ، به منظور ارتقاء فرهنگ شهروندی شهروندان تهرانی اقدامهاي ذيل را تا پایان سال آخر برنامه انجام دهد :

1) ارتقاء آگاهی های همگانی در خصوص اهداف، وظایف و ماموریتهای مدیریت شهری

2) توسعه گفتمان درون سازمانی برای تشکیل سازمان آموزش دهنده و مشارکت پذیر

3) ترويج فرهنگ شهرنشينی با تاکيد بر شاخص های زندگی در شهرسالم با تکيه بر ظرفيت ها و قالب های متنوع فرهنگی و هنری

4) ساماندهی تبادل اطلاعات اجتماعی پیرامون اقدامات مدیریت شهری بمنظور اعتماد سازی عمومی

5) بکارگیری روشهای حضوری، غیر حضوری و مجازی در آموزشهای شهروندی

6) تعريف مفاهيم و شاخص های فرهنگ شهروندی از طريق ايجاد و سازماندهی گروه های مردم نهاد

7) ارتقاء و بهبود گفتمان رایج اجتماعی درباره شهرداری تهران در میان کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان، سالمندان و خانواده ها

8) تلاش در جهت اصلاح رفتارهای اجتماعی با ارائه آموزش ها و الگوهای مناسب

 

ماده 38

در رابطه با اجرای مصوبه دویست و نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اصلاحیه اخذ عوارض از مهاجرین، شهرداری تهران مکلف است در کلیه مناطق اقدام به تشکیل کارگروه برنامه ریزی برای اتباع بیگانه نماید و نسبت به شناسایی وضعیت اجتماعی مهاجرین و برنامه ریزی جهت ممانعت از ازوای اجتماعی آنان، ترتیبی اتخاذ نمایدتا از محل منابع حاصل از مصوبه مذکور، خدمات اجتماعی، فرهنگی و شهروندی لازم برای آنها فراهم گردد و همچنین زمینه برقراری روابط سالم اجتماعی و مراودات انسانی مهاجرین با محیط به نحو مطلوب فراهم آید.

ماده 39

شهرداری تهران موظف است، با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و ارتقاء کیفیت زندگی زنان درجامعه اقدامات ذيل را تا پایان سال پنجم برنامه، معمول دارد:

1) تدوین برنامه راهبردی بهبود وضعیت زنان شهر تهران به نحویکه زمینة برخورداری جامعه زنان (کودکان، نوجوانان، زنان شاغل، زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب دیده جسمی و روانی، زنان سالمند، زنان بزهکار) از مواهب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسعه شامل آموزش، بهداشت، ورزش، محیط زیست سالم، مدیریت و دخالت در تصمیم گیری ها، شکوفائی اقتصادی و تفریحات سالم با پشتوانه های دینی و معنوی فراهم گردد.

2) تدوين، تصويب و اجراي برنامه تقويت مهارتهاي اجتماعی متناسب با نيازهاي شهر و تحولات فناوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصت هاي اشتغال ویژه بانوان.

3) تهیه و تنظيم طرح ها و برنامه های مربوط به تحكيم بنیان خانواده و ارتقاء نقش و جایگاه آن در گستره شهر تهران

4) تنظیم دستورالعمل حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي مدني و کانون های زنان با رویکرد محله محوری

5) انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و ارائه تسهیلات آموزشی و مشاوره ای در سطح نواحی و محلات در جهت کاهش آسیب های مرتبط با بانوان

6) الزام مدیریت شهری به اتخاذ تدابیر ویژه برای تسهیل دسترسی سالم بانوان در محیط های عمومی و استفاده از مواهب شهر و صیانت از آنان در اجرای طرح ها و برنامه های شهرسازی، معماری و خدمات شهری

 

ماده 40

به منظور تبیین نقش ها، حقوق و تکالیف زنان در عرصه های مختلف زندگی شهری، شهرداری تهران موظف است در طول سال های برنامه، نسبت به تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های ویژه زنان با رعایت اصول و محورهای ذیل، اقدام نماید:

1) ترویج فرهنگ خودباوری و اعتماد به نفس و پرهیز از تجمل گرایی، مدگرایی و مصرف زدگی؛

2) تبیین نقشهای چندگانه، موثر و پویای زنان در خانواده و اجتماع و توجه به تقویت نقش آنان در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر تهران

3) تبیین نقش و رسالت خطیر مادری با تأکید بر نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده و عامل تربیتی مؤثر در انتقال فرهنگ و معارف اسلامی به نسل آینده و ایجاد زمینه های لازم برای ایفای صحیح این نقش؛

4) تاکید بر ارتقاء آگاهیهای مردان و زنان درخصوص وظایف، تکالیف و حقوق هر یک از آنان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و پرهیز از طرح و تحمیل تقابل و تضاد حقوقی بین آنان از رسانه های مکتوب، تصویری و شنیداری؛

5) تاکید بر ایجاد و تقویت روحیه مشارکت، تعاون و تفاهم زن و مرد در تصمیم گیری ها و امور خانواده

6) شناسایی و معرفی و تجلیل و تکریم از دختران، همسران و مادران نمونه و موفق از بین اقشار مختلف زنان با توجه خاص به زنان ایثارگر، جانباز، آزاده و همسران و فرزندان ایثارگران؛

 

ماده 41

شهرداری تهران موظف است در راستای حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده و بازگرداندن آنها به جامعه اقدامات ذیل را انجام دهد:

1) تهیه و تدوین طرح جامع ساماندهی، حمایت و توانمندسازی زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی مرتبط تا پایان سال اول برنامه.

2) تهیه و تدوین طرح ظرفیت سازی سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي مدني و کانون های زنان به منظور ارتقاء توانمندی آنان در حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده.

3) گسترش واحدهای مشاوره روانی و حقوقی در مراکز مهارت آموزی کوثر جهت ارائه خدمات روانشناختی و قضایی به زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده.

4) گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت های زندگی به زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده در قالب گروههای همیار مستقر در مراکز نگهداری.

 

ماده 42

به منظور ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت، رشد و بالندگی فرهنگی اجتماعی کودکان در محیط های شهری تهران، شهرداری تهران مکلف است ضمن تعریف و تدوین طرح« شهر و محله دوستدار کودک » با عنایت به آموزه های دینی و تجارب جهانی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر تهران تا پایان سال اول برنامه، نسبت به پیاده سازی آن طی سالهای برنامه در مناطق 22گانه شهر تهران اقدام نماید.

لینک به دیدگاه

فصل چهارم : زیرساختهای شهری

ماده 43

چشم انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه زیرساختهای شهری، طی سال­هاي اجراي برنامه پنجساله، به قرار زير است:

الف) چشم­انداز

1) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت

2) تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و زيرساخت­هاي مناسب، همراه با تعديل نابرابري­ها و تأمين عادلانه کليه حقوق شهروندي

3) تهران؛ شهري دانش پايه، هوشمند و جهاني

4) تهران؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسيب­ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح

ب) اهداف کلی

1) بهبود و ارتقاء کيفيت محيط شهري و ساماندهي کالبدي آن با پهنه­بندي و تعيين محدوده­هاي اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضي و محدوده­هاي نيازمند مداخله به ويژه بافت­هاي فرسوده به منظور بهسازي، نوسازي و بازسازي

2) ايمن­سازي در برابر سوانح طبيعي (زلزله، سيل و...)

3) تدوین ظوابط جهت انجام عملیات عمرانی، ارزشیابی عوامل اجرایی، بهبود مستمر روشها و مقررات ناظر بر توسعه زیرساختهای فنی و عمرانی شهر تهران

4) طراحی پایدار مبتنی بر نگرش حفاظت از منابع طبیعی و مصنوع با کمترین پیامدهای مخرب زیست محیطی

5) انطباق تصمیمات مهندسی و اقدامات اجرایی با آخرین یافته های علمی، دانش فنی و دستاوردهای جهانی

ج) راهبردهاي توسعه

1) حفاظت و ساماندهي جريان­هاي طبيعي آب (مسيل­ها، رودهاي فصلي و آبراهه­هاي مهم) در محدوده شهر و ايجاد فضاهاي تفرجي جذاب و با طراوت در حاشيه جريان­­هاي سطحي آب شهر.

2) تسريع در شناسايي مشخصات مكاني، ساز و کار‌هاي رفتاري گسل‌هاي اصلي و فرعي شهر تهران، اجراي مقررات ملي ساختمان به منظور ايمن‌سازي و اعمال ضوابط طراحي و اجراي مربوط به حريم گسل‌هاي اصلي و فرعي در کليه ساختمان‌ها و تأسيسات زيربنايي و ساير شريان‌هاي حياتي شهر تهران مطابق با برنامه­هاي مصوب.

3) محدوديت ساخت‌وساز در عرصه‌هايي با شرايط ژئوتكنيكي ناپايدار، مستعد لغزش و شيب‌هاي بسيار تند به‌ويژه در ارتفاعات شمالي تهران و اعمال ضوابط و مقررات ساخت‌وساز اصولي و مقاوم در هرگونه عملیات ساخت ‌و ساز شهري در کل پهنه­هاي شهر.

4) تعيين محدوده­هاي داراي قابليت سيل­خيزي در سيلاب­روهاي اصلي شهر و تدوين ضوابط و مقررات ساخت و ساز در انواع کاربري­ها با در نظر گرفتن خطر سيل­خيزي.

5) اصلاح و تکميل سيستم زهکشي، جمع­آوري و انتقال آب­هاي سطحي به منظور افزايش توان عبور آب کانال­ها.

6) پهنه­بندي و اجراي طرح مطالعاتي و حفاظتي و هشدار سيل در حوزه آبريز رودخانه­هاي مشرف به شهر تهران.

7) تسريع در تعيين حريم و بستر و آزادسازي بستر و حريم رودخانه­ها و مسيل­هاي شهر تهران به منظور تأمين گذر جريان­هاي حاصل از بارش­ها و سيل.

8) حفاظت از حوضه­هاي آبخيز بالادست و تهيه طرح­هاي اجرايي آبخيزداري و کنترل سيلاب در ارتفاعات مشرف به تهران.

9) مطالعات و انجام اقدامات لازم در جهت افزايش نفوذ آب باران در اراضي شهري در نقاط مستعد و مناسب.

10)ساماندهي فضاهاي باز و سبز در مناطق مستعد براي تغذيه آبخوان تهران بويژه پس از اجراي طرح فاضلاب و يا هدايت آبهاي سطحي به جنوب شهر براي ايجاد تعادل مناسب در آبخوان و کاهش خطرات سيل

11)تحقیق و توسعه و اتخاذ تصمیمات بر مبنای شواهد معتبر علمی

12)تدوین نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران مشتمل بر طراحی، انجام مطالعات توجیهی، خدمات اجرای طرح اعم از سیویل و سازه، تجهیزات و تأسیسات، طراحی تفصیلی و اجرایی، سازمان دهی، بهره برداری روشهای اجرا، نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه، نظام کنترل کیفیت، رتبه بندی و تعیین صلاحیت عوامل اجرایی و ...

 

ماده 44

به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه های عمرانی، فراهم کردن زمینه رقابت سالم و شایسته سالاری در میان عوامل اجرایی و نظارتی، احراز و ارتقاء کیفیت انجام کار، به حداقل رساندن آسیبهای زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه های عمرانی، حفظ ایمنی و سلامت عوامل اجرایی و شهروندان، کاهش هزینه تمام شده پروژه ها، انطباق انجام پروژه ها و طرحها با نیازها و در نهایت اتخاذ رویکردی نتیجه گرا، کارآمد، و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی شهر تهران، شهرداری تهران موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این مصوبه، نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران را مشتمل بر موارد ذیل تدوین نموده و مبنای برآورد و جذب اعتبارات عمرانی قرار دهد.

1) مطالعات طرح های توسعه و عمران و اقدامات مربوط به تحقیق و توسعه طرحهای مذکور

2) ضوابط کلی حاکم بر تهیه و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی

3) ضوابط کلی حاکم بر نرخ گذاری خدمات تهیه طرح

4) ضوابط کلی حاکم بر نرخ گذاری قراردادها و پیمان های اجرای طرح

5) ضوابط کلی حاکم بر مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای طرحها و پروژه ها

6) شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و عوامل اجرایی ذیصلاح و تهیه بانک اطلاعات در این خصوص

7) رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران

8) نظام ارزشیابی مستمر عوامل اجرایی

9) نظام انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی

10) نظام تأمین منابع مالی پروژه ها و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی

11) ارزیابی فهرست مقادیر انجام کار

12) تدوین فهارس بهای مقادیر کار و تدوین مقررات و ضوابط و دستورالعملهای لازم برای نرخ گذاری و نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی، نظارتی و مدیریت پیمان

13) تدوین استانداردها و ضوابط بهره برداری و نگهداری طرح ها و پروژه های عمرانی

14) نظام کنترل کیفیت، مواد، مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی

15) تدوین برنامه کار، آزمایشها، دستورالعملها و تهیه فرمهای لازم برای تحویل کار در مراحل مختلف

16) اخذ و بررسی نظریات دستگاه بهره بردار در تمامی مراحل نیازسنجی، طراحی، اجرا و بهره برداری از طرح ها و پروژه ها

17) نظام انجام مطالعات ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی، قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا طرحها و پروژه ها، موضوع مصوبه 10359/924/160مورخ 20/6/86 شورای اسلامی شهر تهران و سایر موارد مرتبط

 

ماده 45

کلیه اعتبارات عمرانی شهرداری تهران از سال دوم این برنامه منحصراً در قالب نظام فنی اجرایی موضوع ماده 44 این مصوبه، قابل مصرف خواهد بود.

 

ماده 46

شهرداری تهران موظف است با حفاظت و ساماندهی جریان های طبیعی آب (مسیل ها، رودهای فصلی، آبراهه های مهم) در محدوده شهر با بکارگیری مدیریت و منابع مالی بخش خصوصی، فضاهای تفرجگاهی جذاب و با طراوات در حاشیه جریان های سطحی آب شهر ایجاد نماید.

لینک به دیدگاه

فصل پنجم : بهبود شبکه های ارتباطی و نظام حمل و نقل و ترافیک

 

ماده 47

چشم انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه در حوزه حمل و نقل و ترافيک شهر تهران طی سال­هاي اجراي برنامه پنجساله به قرار زير است:

الف) چشم­انداز

1) تهران؛ شهري با مديريت يکپارچه ترافيک

2)تهران؛ شهري داراي سيستم حمل و نقل عمومي با کيفيت مناسب که شرايط زندگي و فعاليت ساکنان آن با استانداردهاي بين المللي مطابقت مي نمايد.

3)تهران؛ شهري داراي سيستم حمل و نقل عمومي يکپارچه، در دسترس، روان، راحت، ايمن، پاک و در راستاي توسعه اقتصاد شهري با رعايت کرامت انساني

ب) اهداف کلي

1)ايجاد هماهنگي بين كاربري زمين و سيستم حمل و نقل و افزايش مشاركت بخش خصوصي در حمل و نقل درون شهري

2)بهينه سازي جريان ترافيك در معابر شهري از طريق اعمال مديريت ترافيك

3)بهينه سازي مصرف سوخت و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از وسايل نقليه

4)فراهم کردن سيستم حمل و نقل يکپارچه و توسعه سيستم هاي حمل و نقل عمومي کارا با ارتقاي سطح سرويس آنها

5)کاهش تقاضاي سفر سواره و افزايش سهم وسايل نقليه عمومي اعم از قطار شهري، اتوبوسراني و ساير سيستم هاي حمل و نقل عمومي

6)افزايش سهم سفرهاي غير موتوري مانند پياده روي و دوچرخه سواري با توجه به سازگاري آنها با محيط زيست

7)ارتقاي ايمني سيستم حمل و نقل شهري و افزايش اعتماد و اطمينان شهروندان به وسايل نقليه عمومي

8)ارتقاي فرهنگ ترافيک از طريق انتقال آموزه هاي ترافيکي و جلب مشارکت عمومي شهروندان

9)بهينه­سازي مصرف سوخت و کاهش آلودگي­هاي زيست محيطي ناشي از وسايل نقليه

 

ج) راهبردهاي توسعه

1) توسعه و ساماندهي سيستم حمل و نقل همگاني به ويژه استفاده از سيستم­هاي حمل و نقل ريلي سريع با اولويت قطار شهری متکي بر مطالعات فني و اقتصادي).

2) ساماندهي شبکه بزرگراهي برون­شهري و درون­شهري با تأکيد بر اصلاح نظام سلسله مراتبي شبکه دسترسي­هاي درون­شهري و در جهت دستيابي به سامانه حمل ‌و نقل يکپارچه و هماهنگ در مجموعه شهري تهران براساس قوانين و مقررات مربوطه.

3) تکميل شبكه بزرگراهي مصوب و عدم گسترش اين شبکه و تأكيد بر تسهيل و ساماندهي ارتباط محلات با شبكه‌هاي بزرگراهي و اصلي شهر تهران.

4) پيش­بيني فضاهاي مناسب براي ايجاد پهنه دروازه­ها در مبادي ورودي شهر با ارائه خدمات مورد نياز و تجهيز فضاهاي مناسب براي مديريت بحران و انتقال کاربري­ها و فعاليت­هاي تشديد کننده ترافيکي به گستره دروازه­هاي ورودي.

5) مناسب­سازي راه­هاي شهري و پايانه­ها براي حرکت و دسترسي آسان معلولين جسمي و حرکتي.

6) گسترش حرکت پياده و دوچرخه در پهنه­هاي مستعد شهر به ويژه بافت تاريخي شهر.

7) کاهش تقاضاي سفر از طريق ساماندهي و ارائه خدمات عمومي در مراکز شهري، پايانه­ها و ايستگاه­هاي خطوط ريلي و تجهيز هرچه سريع­تر ايستگاه­هاي مترو به عنوان فرصتي ارزشمند براي ساماندهي شهر و توسعه ICT در جهت تحقق شهر الکترونيک و سایر اقدامات لازم به منظور کاهش و مديريت تقاضاي سفر با هماهنگي و تعامل دستگاههاي همکار ذيربط

8) اعمال سياست­هاي خاص توسعه پارکينگ با هدف کاهش سفر با خودرو­ شخصي در حوزه مياني و در اطراف رينگ مياني شهر و نقاط مستعد تبادل سفر و توسعه پارکينگ عمومي در پايانه­ها با تأکيد در حوزه­هاي شرقي و غربي.

9) جلوگيري از حذف پارکينگ در هرگونه ساخت و ساز طبق قانون و ممنوعيت اخذ وجه در قبال کسري پارکينگ به هر ميزان در هنگام صدور پروانه و گواهي­هاي عدم خلاف و پايان کار، توسط شهرداري و کميسيون­هاي ماده صد و ساير مراجع مطابق قانون و مقررات و ايجاد پارکينگ جايگزين در نقاطي که براساس مقررات موضوعه محدوديت در تأمين وجود دارد.

10) افزايش پوشش شبکه مترو و قطارهاي شهري

11) ساماندهي فضاهاي عمومي سوار و پياده شدن مسافر

12) توسعه سامانه هوشمند حمل و نقل (ITS)

13) افزايش بهره وري و مديريت ظرفيت شبکه معابر شهري

14) ارتقاء ايمني سيستم حمل و نقل و ترافيک

15) کاهش آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از حمل و نقل

16) توسعه و بهسازي سيستم اتوبوسراني و ميني بوسراني

17) توسعه و بهسازي سيستم تاکسيراني

18) آموزش و ارتقاء فرهنگ عبور و مرور

 

ماده 48

شهرداری تهران موظف است با همکاری و هماهنگی نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی ذیربط نسبت به فراهم سازی سیستم حمل و نقل یکپارچه و توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی کارا با ارتقای سطح سرویس آنها تا پایان برنامه پنج ساله اقدامات ذیل را به انجام برساند:

1) توسعه پوشش شبکه قطار شهری (مترو)

2) توسعه و بهسازی سیستم اتوبوسرانی و مینی بوسرانی

3) نوسازی و ارتقاء کیفیت سیستم تاکسیرانی

4) توسعه سامانه هوشمند حمل و نقل (ITS)

5) ساماندهی فضاهای عمومی سوار و پیاده شدن مسافر

6) یکپارچگی حمل و نقل عمومی

7) توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو

 

ماده 49

به منظور افزایش سهم حمل و نقل عمومی، شهرداری تهران موظف است به گونه ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنج ساله اهداف زیر را محقق نماید:

1) سهم سفر با وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلت از 9/40 % به 36 %

2) سهم سفر با مترو از 6 % به 13 %

3) سهم سفر با اتوبوس و مینی بوس از 1/21 % به 23 %

4) سهم سفر با تاکسی از 22 % به 23 %

 

ماده 50

به منظور مدیریت سفرهای درون شهری و کاهش تقاضای سفرهای غیرضروری و در راستای ساماندهی کالبدی شهر تهران، شهرداری تهران موظف است مطالعات، پیگیری ها و اقدامات اجرایی لازم از جمله طرح توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو را با هماهنگی دستگاههای ذیربط بعمل آورد به نحویکه میزان سفرهای غیر ضرور در طی سالهای برنامه سالیانه بطور متوسط 1% کاهش یابد.

 

ماده 51

با توجه به سازگاری سفرهای غیرموتوری نظیر پیاده روی و دوچرخه سواری با محیط زیست شهری، شهرداری تهران موظف است با انجام مطالعات و اقدامات اجرایی متناسب نسبت به افزایش سفر با دوچرخه از 54000 به 91000 سفر روزانه و ایجاد پیاده راه ها در مراکز جاذب سفر تا پایان سال آخر برنامه اقدام نماید.

 

ماده 52

در راستای بهينه سازي جريان ترافيك در معابر شهري از طريق اعمال مديريت ترافيك و ارتقای ایمنی سیستم حمل و نقل شهری و افزایش اعتماد و اطمینان شهروندان به وسایل نقلیه عمومی در طول دوره زمانی اجرای برنامه، شهرداری تهران موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

1) استانداردسازی، بهسازی و توسعه علائم افقی و عمودی و تجهیزات ترافیکی شبکه معابر

2) گسترش مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک و سنگین و اجرایی نمودن الزامات قانونی در این خصوص با همکاری معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی(راهور ناجا)

3) بروزرسانی و توسعه سامانه هوشمند حمل و نقل (ITS)

4) افزایش بهره وری و مدیریت ظرفیت شبکه معابر شهری

5) مناسب سازی سیستم حمل و نقل و ترافیک جهت استفاده معلولین و جانبازان

 

ماده 53

شهرداری تهران با ایجاد هماهنگي بين موضوع كاربري زمين و سيستم حمل و نقل عمومی و افزايش نقش و مشاركت بخش خصوصي در حمل و نقل درون شهري علاوه بر اقدامات مذکور در ذیل ماده 48 این مصوبه ، موظف به اجرای اقدامات زیر می باشد:

1) ساماندهي و توسعه شبكه معابر به میزان؛ 115 کیلومتر بزرگراه، 97 کیلومتر رمپ و لوپ، 15 کیلومتر شریانی درجه یک

2) توسعه فضای پارک غیر حاشیه ای از 29000 به 87000 واحد پارک

3) گسترش خصوصی سازی در بخش اتوبوسرانی با افزایش ناوگان بخش خصوصی از 1829 به 6064 دستگاه4) ساماندهی بخش تاکسیرانی در قالب شرکت های خصوصی با تاکسی های ویژه، استاندارد و طی

 

ماده 54

شهرداری تهران موظف است در راستای بهينه سازي مصرف سوخت و كاهش آلودگي هاي زیست محيطی ناشی از وسايل نقليه نسبت به مطالعه، پیگیری و اجرای اقدامات ذیل تا پایان سال آخر برنامه مبادرت نماید:

1)توسعه خطوط معاینه فنی خودروهای سبک از 30 به 86 خط

2)ایجاد 12 خط معاینه فنی خودروهای سنگین

3)توسعه خطوط معاینه فنی موتور سیکلت از 10 به 70 خط

4)توسعه ایستگاه های سنجش آلودگی هوا از 17 به 48 ایستگاه

5)توسعه ایستگاه های سنجش آلودگی صدا از 22 به 68 ایستگاه

6)توسعه جایگاه های سوختگیری CNG اتوبوسرانی از 6 به 25 جایگاه با هماهنگی و تعامل دستگاههای همکار ذیربط

 

ماده 55

در جهت ارتقای فرهنگ عبور و مرور و جلب مشارکت عمومی شهروندان، شهرداری تهران می بایست نسبت به آموزش همگانی در سطوح مختلف جامعه با بهره گیری از امکانات، دستاوردها و همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نماید.

 

ماده 56

شهرداری تهران موظف است نسبت به پیگیری و تعامل در خصوص الزامات قانونی ذیل اقدام نماید:

1)الزام و تعهد دولت به تامین اعتبارات مورد نیاز در راستای "قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت"

2)تصويب موارد قانونی در خصوص نحوه تعیین و تامين يارانه كرايه حمل و نقل عمومي در شهر تهران

3)تصويب مقررات در خصوص اصلاح قيمت عرضه سوخت وسايل نقليه شخصي

4)تصويب قانون مديريت واحد شهری (حمل و نقل)

5)التزام مراجع ذيربط مبني بر اجراي قوانين موجود (نظير معاينه فني ، قوانين راهنمايي و رانندگي و...)

6)تصويب قوانين در خصوص واردات تجهيزات و امكانات مورد نظر برنامه های این مصوبه

 

ماده 57

شهرداری تهران موظف است نسبت به ایجاد و اصلاح ساختارهای قانونی در خصوص تامین ضمانت اجرایی و منابع مالی بابت عملیاتی نمودن طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اقدام نماید.

 

ماده 58

شهرداری تهران موظف است در طول برنامه پنج ساله همزمان با ایجاد ظرفیت های جدید و تسهیل ترافیک عبوری با همکاری و هماهنگی نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط تدابیر لازم جهت کاهش تقاضای سفر و ایجاد محدودیت های ترافیکی را نیز بررسی و مورد عمل قراردهد تا ظرفیت های جدید منجر به افزایش تقاضای سفر نگردد.

لینک به دیدگاه

فصل ششم : خدمات شهری، محیط زیست و فضاهای سبز

ماده 59

چشم­انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه در حوزه­هاي خدمات شهری، زيست محيطي­ و فضاي سبز شهر تهران، در سالهاي اجراي برنامه پنجساله به قرار ذيل است:

الف) چشم انداز

1) تهران؛ شهري سرسبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده؛

2) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت

3) تهران؛ شهری با محیط زیست پایدار

ب) اهداف کلی

1) ارتقاء کيفيت زيست­محيطي شهر تهران و حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي عمومي

2) حفاظت از محیط زیست (به ویژه آب، هوا، صدا و منابع طبیعی) و کاهش انواع آلودگیهای زیست محیطی

3) بهبود و ارتقاء کیفیت نظافت و پاکیزه سازی معابر و بهینه سازی روشهای ذخیره سازی، جمع آوری، انتقال، پردازش و دفع پسماندهای جامد شهر تهران

4) بهبود و ارتقاء کیفیت محیطی و وضعیت کالبدی شهر؛

5) توسعه فضاهای سبز عمومی، تفرجگاهی و گردشگری

6) حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری با تاکید بر هویت معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی

ج) راهبردهاي توسعه

1) پالايش اراضي صنعتي، فعاليت­ها و انتقال کامل صنايع آلاينده و مزاحم و پايانه­هاي حمل بار داخل محدوده شهر به شهرک­هاي صنعتي

2) دفع مطلوب زباله­ها و فراهم نمودن امکان هر چه بيشتر بازيافت زباله و خصوصي­سازي در اين زمينه، توام با نظارت عاليه بر کليه مراحل مرتبط با بازيافت و تبديل مواد

3) بهينه­سازي مديريت پسماندهاي عادي و نخاله­هاي ساختمانـي و اعمال روش­هاي مناسب و جديد براي دفع زباله و تنظيف شهر با کمترين آسيب رساني به محيط­زيست

4) برنامه­ريزي و هماهنگي براي کاهش منابع آلودگي هاي هوا، صوتي، خاک و آب در سطح شهر تهران با کمک همه ارگانهاي ذيربط از طريق توسعه فضاي سبز، انتقال صنايع مزاحم و آلاينده به خارج از شهر و ساير روشهاي مرتبط

5) برنامه­ريزي و هماهنگي با سازمان­هاي ذيربط براي بهينه­سازي استفاده از آب خام شهر تهران در فضاي سبز

6) جايگزيني تدريجي صنايع متوسط و کوچک با فن­آوري بالا و پاک به جاي صنايع بزرگ آلاينده و انبارهاي موجود با رعايت قوانين و مقررات

7) بکارگيري روش­هاي مطلوب و کارآمد براي پاکسازي معابر

8) کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهري و ارتقاء فرهنگ عمومي در اين زمينه

9) استفاده از اراضي خالي بزرگ و فضاهاي باز باقي مانده شهر و بازيافت اراضي بافت­هاي فرسوده و با عملکردهاي نامتجانس شهري براي رفع کمبودهاي اساسي شهر در زمينه تکميل زيرساخت­هاي شهري و توسعه فضاهاي سبز عمومي، فرهنگي، خدماتي، فعاليت و گذران اوقات فراغت و تفريح

10) حفظ و توسعه فضاهاي عمومي و خدماتي

11) ساماندهي و صيانت از محدوده و جلوگيري از هر گونه گسترش شهر از طريق ايجاد کمربند سبز پيرامون شهر تهران

12) تامين حداقل خدمات و فضاهاي عمومي مورد نياز جمعيت ساکن در مناطق مختلف به منظور تامين عدالت اجتماعي در شهر

13) حفاظت و ساماندهي کوهساران و کوهپايه هاي پيراموني شهر با ايجاد کمربند سبز، تجهيز رود دره­ها و هدايت و مداخله در نحوه استفاده از اراضي کوهسار در محدوده و حريم شهر

14) افزايش راندمان آبياري فضاي سبز و پارکها با بهره­گيري از روشهاي نوين آبياري و اتخاذ روش­هاي علمي جهت کاهش نياز آبي فضاي سبز

15) کاهش هزينه­هاي توليد آب از طريق احداث تصفيه خانه­هاي مورد نياز در محلهاي مناسب و استفاده از آب بازيافتي تصفيه فاضلاب در نگهداري و توسعه فضاي سبز و اعمال سياست­هاي جلوگيري از مصرف فاضلاب خام در فضاهاي سبز

16) برنامه­ريزي جهت توسعه فضاي سبز و تقويت ريه­هاي تنفسي شهر تهران و توسعه فضاهاي سبز با مقياس عملکردي شهري، منطقه­اي، ناحيه­اي و محلي براي تامين حداقل 7 مترمربع سرانه فضاي سبز در شهر تهران با توزيع متعادل در سطح شهر

17) حفاظت، ساماندهي و بهره برداري از قابليت­هاي پارک­هاي جنگلي طبق قانون حفاظت و بهره­برداري از جنگل ها با ارتقاء عملکرد براي ايجاد فضاهاي مناسب تفرج، گذران اوقات، بازي و ورزش، پذيرايي و گردشگري و مديريت بحران

18) تخصيص پهنه ی ويژه اي از سطح شهر براي تفرج و گردشگري به ويژه در کرانه­هاي پيراشهري تهران شامل حريم شمال شرقي، شرقي، جنوبي (بي­بي شهربانو) و شمال غربي (منطقه 22)

19) ايجاد تسهيلات لازم براي ارتقاء سطح خدمات مورد نياز صنعت گردشگري و مکانيابي فضاهاي مناسب شهر براي استقرار مراکز اقامت و پذيرايي با استانداردهاي جهاني

20) ارتقاء کيفيت محيط شهري با توسعه عرصه­هاي عمومي، ايجاد سرزندگي در محيط شهري و تقويت نشانه­هاي هويتي شاخص شهر و ساماندهي مبلمان و تجهيزات شهري

21) تامين امنيت و سلامت در عرصه­هاي سکونت با ساماندهي شبکه­هاي دسترسي مناسب و حرکت پياده براي تردد آرام در محلات و بين محلات مسکوني با الويت و حرکت معلولين و سالمندان.

22) حفاظت و ساماندهي جريان هاي طبيعي آب (مسيل­ها، رودهاي فصلي و آبراهه­هاي مهم) در محدوده شهر و ايجاد فضاهاي تفرجي جذاب و با طراوت در حاشيه جريان­هاي سطحي آب شهر بويژه رودخانه کن به عنوان يک محور گردشگري با مداخله هماهنگ و يکپارچه

23) جلب مشارکت عمومي براي ارتقاء کيفيت زندگي و حمايت از شوراها و نهادهاي مردمي با رويکرد محله محوري، براي اداره امور شهر به صورت محلي و مشارکتي در سطح محلات ، نواحي و مناطق شهري

24) بکارگيري روشهاي اطلاع­رساني مدرن و موثر

25) تحقق شهر شهروندمدار از طريق ايجاد زمينه­هاي مشارکت شهروندان در اداره امور مرتبط با خدمات شهري در سطح شهر

26) فراهم نمودن زمينه تغيير مفهوم شهرنشيني به شهروندي از طريق آموزش و اشاعه فرهنگ شهروندي در زمينه خدمات شهري

27) آموزش و اطلاع­رساني به شهروندان در خصوص وظايف و تعهدات شهروندي و ارتقاء فرهنگ شهرنشيني در زمينه خدمات شهري

28) آگاهـي بخشـي به شهروندان در خصوص برنامه هاي خدمات شهـري و تشويق آنان به مشارکت در برنامه­هاي اداره شهر

29) استفاده از ظرفيت­هاي رسانه اي از جمله صدا و سيما و مطبوعات جهت آموزش و تقويت فرهنگ شهروندي در زمينه امور خدمات شهري

 

ماده 60

شهرداری تهران موظف است به منظور کنترل رشد کالبدی شهر و توسعه فضای سبز پیرامونی تا پایان سال پنجم برنامه نسبت به تکمیل کمربند سبز شهر تهران اقدام نماید.

 

ماده 61

به منظور پاکیزگی، تلطیف هوا، تخفیف اثرات آلودگی و حفظ و توسعه پایدار فضای سبز شهری، شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید :

1) حفاظت، توسعه و ساماندهی باغات، مناطق حفاظت شده، پارکهای جنگلی و شهری (از جمله لویزان، غزال، سرخه حصار، عباس آباد، پردیسان و چیتگر) و پهنه های طبیعی و تاریخی بی بی شهربانو و چشمه علی در محدوده و حریم شهر

2) تهیه شناسنامه برای درختان سطح شهر و کلیه باغات با مساحت 2000 متر مربع و بیشتر، تدوین ساز و کارهای مدیریتی مناسب برای حفظ و احیاء آنها و به مورد اجرا گذاشتن آن حداکثر پس از یک سال از تصویب این مصوبه و ارائه گزارش سالیانه اقدامات بعمل آمده در زمینه موضوع فوق به شورای اسلامی شهر تهران

 

ماده 62

به منظور تأمین آب مورد نیاز و افزایش راندمان آبیاری فضای سبز و پارکها، شهرداری تهران موظف است نسبت به تدوین و اجرای طرح جامع آب خام و احیاء قنوات و نیز بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری و اتخاذ روشهای نوین علمی در زمینه آبیاری فضای سبز اقدام نماید.

 

ماده 63

شهرداری تهران موظف است به منظور حفاظت، احیاء، ساماندهی و توسعه آرامستانهای تاریخی، محلی و عمومی، مقبره ها و امامزاده ها، آرامستان های اقلیتهای مذهبی و آرامستان های متروک نسبت به تهیه طرح جامع توسعه و ساماندهی آرامستانهای شهر تهران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

 

ماده 64

به منظور ارتقاء شاخصهای بهداشت محیط شهری و افزایش حداکثر کارایی، شهرداری تهران موظف است در طی سال اول برنامه، در چارچوب سند طرح جامع شهر تهران، طرح جامع مدیریت پسماندهای شهر تهران را با همکاری دستگاه های مسئول ذیربط و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، امکانات و قابلیتهای موجود در شهرداری تهران تهیه نماید.

 

ماده 65

به منظور حفاظت از محیط زیست شهری بویژه کاهش آلودگی هوا، صدا، خاک و آب و نیز ساماندهی مشاغل مزاحم، شهرداری تهران موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط نسبت به ساماندهی مراکز آلاینده و مزاحم و پایانه های حمل بار در محیط های آلوده و بویژه در بافتهای فرسوده در طی سالهای برنامه اقدام نماید.

 

ماده 66

شهرداری تهران موظف است ضمن محاسبه تراز آلودگی صوتی مناطق مختلف شهر تهران و مقایسه آن با حد استاندارد، ضوابط کنترل منابع تولید کننده آلودگی های صوتی را درسطح شهر اعم از اتومبیل ها، فعالیتهای مربوط به کسب و کار، و ساخت و سازهای شهری همراه با پیش بینی جرایم ، حداکثر تا پایان سال اول برنامه، تدوین و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

 

ماده 67

در راستای ساماندهی دستفروشان و بساط گستران موجود در سطح شهر و نیز حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از بیماری های منتقله از غذای آلوده و توسعه عرضه کالای استاندارد به شهروندان، همچنین به منظور کاهش ضایعات و استفاده بهینه از وسایل و لوازم مازاد بر نیاز خانوارها، شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه ضمن جمع آوری دستفروشان و بساط گستران نسبت به ایجاد مراکز موقت ثابت و سیار (بازارهای محلی و مقطعی)، اقدام نماید.

 

ماده 68

به منظور حفظ بهداشت و جلوگیری از افزایش جمعیت جانوران مضر شهری (سگ، موش و ...) در محدوده شهر تهران، شهرداری تهران موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، طرح اجرایی کنترل جمعیت اینگونه جانوران، اعم از عقیم سازی، مبارزه بیو لوژیک ،و حذف فیزیکی جانوران مذکور را تدوین و در طی سالهای برنامه مبنای عمل قراردهد.

 

ماده 69

شهرداری تهران موظف است در راستای تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی و تسریع در جایگزینی خودروهای فرسوده شهری و استفاده منطقی و متعادل و متناسب از خودروهای شخصی نسبت به قیمت گذاری منطقی حمل و نقل شخصی با لحاظ عوارض اجتماعی مترتب بر آن ونیز اتخاذ تدابیر لازم جهت ممانعت از افزایش بی رویه خودروهای شخصی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام و نتیجه را در قالب لوایح لازم با ملحوظ نمودن موارد ذیل، جهت تصویب و طی سایر مراحل قانونی، به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

1) قیمت گذاری حمل و نقل شخصی بر اساس میزان آلایندگی و فرسودگی (عوارض سبز)

2) قیمت گذاری هزینه های پارکینگ با لحاظ متغیرهای زمانی و مکانی

3) منوط سازی شماره گزاری خودروهای جدید در شهر تهران به حذف خوردروهای فرسوده وتعیین عوارض از خودروهای شخصی شماره گذاری شده فعلی شهر تهران تحت عنوان "عوارض توسعه حمل و نقل ریلی"

4) تعیین عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت اعم از تولید داخل و یا وارداتی حسب مورد معادل پنج در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا پنج در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها

5) بازنگری در نظام قیمت گذاری مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک بر اساس زمان استفاده و ماندگاری در محدوده و استقرار سیستم های هوشمند کنترل ورود و خروج به محدوده

 

ماده70

شهرداري تهران موظف است‌ با راه­اندازي نظام مديريت اطلاعات براي ميزان و نوع محصولات كشاورزي و غذايي ورودي و خروجي از ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران در طی سالهاي برنامه 5 ساله، نسبت به بررسي و كنترل استانداردهاي كيفيت شامل استانداردهاي Codex و اندازه گیری بقاياي سموم و نيترات­ها‌ در نمونه محصولات كشاورزي عرضه شده نيز با همکاري دستگاه هاي ذيربط، اقدام نمايد.

لینک به دیدگاه

فصل هفتم : گردشگری و اوقات فراغت

ماده 71

چشم­انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه در حوزه­هاي گردشگري و اوقات فراغت شهر تهران، در سالهاي اجراي برنامه پنجساله، به قرار ذير است:

الف) چشم انداز

1) تهران، شهري سرسبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده؛

2) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت

 

ب) اهداف کلي

1) ارتقاء کيفيت زيست­محيطي شهر تهران و حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي عمومي و گردشگري

2) فعلیت بخشیدن به توانایی های بالقوه تاریخی، میراث فرهنگی، طبیعی و زیست محیطی شهر تهران

3) تأمین امکان تفریحات سالم، آرامش روانی و روحی به منظور گذران اوقات فراغت شهروندان

4) تأمین سلامت روان، گسترش و تعمیق شادی و نشاط در بين شهروندان

5) غنی سازی اوقات فراغت به منظور بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان

6) استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه اقتصادی، اشتغال زائی و درآمدی گردشگری در شهر تهران

ج) راهبردهاي توسعه

1) حفاظت و ساماندهي کوهساران و کوهپايه­هاي پيراموني شهر با ايجاد کمربند سبز، تجهيز رود دره­ها و هدايت و مداخله در نحوه استفاده از اراضي کوهسار در محدوده و حريم شهر.

2) حفاظت و ساماندهي جريان­هاي طبيعي آب (مسيل­ها، رودهاي فصلي و آبراهه­هاي مهم) در محدوده شهر و ايجاد فضاهاي تفرجي جذاب و با طراوت در حاشيه جريان­­هاي سطحي آب شهر.

3) حفاظت، توسعه و ساماندهي باغات، مناطق حفاظت شده، پارک­هاي جنگلي و شهري (از جمله لويزان، غزال، سرخه­حصار، عباس­آباد، پرديسان و چيتگر) وپهنه­هاي طبيعي - تاريخي بي­بي­شهربانو و چشمه علي در محدوده و حريم شهر.

4) توسعه فضاهاي سبز با مقياس عملکرد شهري، منطقه­اي، ناحيه­اي ومحلي

5) حفاظت، ساماندهي و بهره­برداري از قابليت­هاي پارک­هاي جنگلي، طبق قانون حفاظت و بهره­برداري از جنگل­ها با ارتقاء عملکرد براي ايجاد فضاهاي مناسب تفرج، گذران اوقات فراغت، بازي و ورزش، پذيرايي و گردشگري، و مديريت بحران

6) ساماندهي رودخانه­ها و مسيل­ها به ويژه رودخانه کن به عنوان يک محور سبز شمالي – جنوبي شهري و گردشگري با مداخله هماهنگ و يکپارچه.

7) تخصيص پهنه­هاي ويژه­اي از سطح شهر براي تفرج و گردشگري به ويژه در کرانه­هاي پيراشهري تهران شامل حريم شمال شرقي، شرقي، جنوبي (بي­بي شهربانو) و شمال غربي (منطقه 22)

8) ايجاد تسهيلات لازم براي ارتقاء سطح خدمات مورد نياز صنعت گردشگري و مکانيابي فضاهاي مناسب شهري براي استقرار مراکز اقامت و پذيرايي با استانداردهاي جهاني.

 

 

ماده 72

شهرداری تهران موظف است با هدف ايجاد، توسعه و مدیریت شادی و نشاط و افزایش امید و رضایت از زندگی بر اساس موازين اسلامی و حفظ هویت دینی، انقلابی و ملی برای شهروندان تهرانی و ارتقای کيفيت گذران اوقات فراغت در ميان خانواده های تهرانی به شرح ذيل اقدام نمايد :

1) توسعه تفريحات سالم با توجه به نقش موثر آن در جهت دهی صحیح و غنی سازی اوقات فراغت

2) استفاده از فرصت اوقات فراغت براي توسعه آگاهي‌ها، انتقال آموزه های شهری

3) گسترش تورهای گردشگري و تهران گردی(با رویکرد آشنایی شهروندان بویژه نسل جوان با مراکز تاریخی، مذهبی، انقلابی، علمی، زیست محیطی و سایر ظرفیتهای شهری)

4) هماهنگي و همکاری نزدیک با نهادها و سازمانهای فعال در عرصه غنی سازی اوقات فراغت و گردشگری

 

ماده 73

به منظور افزایش رفاه، احساس امنیت، آرامش و رضایتمندی دختران و زنان تهرانی در گذران اوقات فراغت خود و استفاده بهینه از امکانات و فرصتهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی، شهرداری تهران مکلف است تا پایان سال پنجم برنامه، نسبت به ایجاد و توسعه مراکز فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ویژه بانوان در سطح مناطق بیست و دوگانه (با رویکرد محله ای) اقدام نماید.

 

ماده 74

بمنظور غنی سازی اوقات فراغت و گسترش و تعمیق شادی، نشاط و سلامت در بین شهروندان تهرانی و توسعه ورزشهای همگانی و بهره مندی عموم از خدمات و تسهیلات ورزشی، شهرداری تهران مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین لوایح و آیین نامه های لازم جهت توسعه ورزش همگانی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر تهران، با توجه به محورهای زیر اقدام نماید:

1) انجام مطالعات امکان سنجی جهت توسعه متوازن فضاها و اماکن ورزشی عمومی در محلات شهر تهران

2) ارتقاء شاخص های آمادگی جسمانی شهروندان تهرانی

3) توسعه سرانه فضاهای ورزشی شهر تهران و ایجاد وگسترش امکانات و تأسیسات ورزش همگانی و باشگاهها و انجمنهای خاص ورزشی

4) ارتقاء مهارتهای ورزشی و فراهم سازی کشف استعدادهای ورزشی شهروندان تهرانی

5) توسعه فعالیت های رقابتی با انجام مسابقات ورزشی محلات شهر تهران

6) تأسیس کلینیک های مشاوره ورزشی و تندرستی

 

ماده 75

به منظور توسعه فعالیتهای گردشگری و ایجاد اشتغال و افزایش جاذبه توریستی شهر تهران، شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد :

1) تدوین سند توسعه گردشگری شهر تهران موضوع مصوبه ساماندهی و توسعه تأسیسات گردشگری در شهر تهران به شماره 7335/907/160 مورخ 1/5/86 حداکثر تا پایان سال اول برنامه و اجرایی نمودن آن پس از ابلاغ شهردار تهران از سال دوم برنامه

2) شناسایی قطبهای گردشگری نظیر کوهساران، تفرجگاههای مهم، اماکن تاریخی و مذهبی و ...

3) شناسایی و بازاریابی بازارهای گردشگری در ایران و منطقه

4) ایجاد ساختارهای لازم برای ارائه خدمات گردشگری

 

لینک به دیدگاه

فصل هشتم : مدیریت واحد شهری

ماده 76

به منظور تحقق سياست « تمرکززدايي » و تفويض هر چه بيشتر اختيارات دولت مرکزي به جوامع محلي و مديريت هاي منطقه اي شهرداری تهران مکلف است سازو کارهای لازم جهت نیل به چشم­انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه در حوزه­ مدیریت واحد شهری، را به قرار زیر در طی سالهاي اجراي برنامه پنجساله، مورد پیگیری قرار دهد.

الف) چشم انداز

1) تهران: شهری منسجم، پایدار و برخوردار از هماهنگی در تصمیمات و اقدامات مدیریتی

2) برخوردار از مدیریت یکپارچه شهری

3) دارای تناسب بین اختیارات اجرایی مدیریت شهری و منابع در اختیار، با مسئولیت ،سطوح پاسخگویی و انتظارات شهروندان

ب) اهداف

1) افزایش اختیارات تصمیم گیری و تصمیم سازی شورای اسلامی شهر تهران و اختیارات اجرایی شهرداری تهران

2) ارتقاء کارایی مدیریت شهری، انطباق تصمیمات با نیازهای شناسایی شده توسط جامعه محلی

3) بهینه سازی نظارت و کنترل عملیات و اقدامات مدیریتی در سطح شهر تهران

4) افزایش مشارکت اجتماعی، نظارت مستقیم مردم، افزایش اعتماد عمومی و در نهایت ارتقاء سرمایه اجتماعی شهر

5) تحقق حکمرانی خوب و بهبود خدمت رسانی به شهروندان

6) ارتقاء میزان عادلانه بودن مصرف منابع، بهینه شدن انطباق اقدامات مدیریتی با نیازهای مردمی

ج) راهبردهای توسعه

1) تنظیم نظام تقسیم کار ملی بین دولت مرکزی و مدیریت شهری

2) تفویض اختیارات

3) تمرکز زدائی

4) تناسب اختیارات و منابع با مسئولیت های مدیریت شهری وسطوح پاسخگویی و انتظارات شهروندان

5) جلب مشارکت های اجتماعی

6) تدوین مبانی نظری، ارتقاء دانش تئوریک و فرهنگ سازی برای تحقق اهداف و راهبردهای موردنظر

7) ظرفیت سازی و ارتقاء توانمندی های محلی اعم از شهرداری و شهروندان برای پذیرش اختیارات و مسئولیت های جدید

8) اجرای ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

 

ماده 77

در راستاي تحقق مفاد فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام تقسيم وظايف و مسئوليتهاي ملي و استاني در قالب سياست «تمرکززدايي» و تفويض هر چه بيشتر اختيارات دولت مرکزي به جوامع محلي و مديريت هاي منطقه اي بر اساس محورهاي زير شکل مي گيرد :

1) کاهش تصدي هاي اجرايي دستگاهها و نهادهاي مرکزي و وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و واگذاري آنها به شهرداری تهران همراه با انتقال منابع و ساختار تشکیلاتی موجود از دستگاه های اجرایی و همچنين توسعه اختيارات و وظايف شورای اسلامي شهر تهران جهت تأمین منابع مورد نیاز برای تحقق مدیریت واحد شهری

2) پیگیری جهت واگذاري و تمرکز امور تصميم سازي و تصميم گيري اداره امور شهر تهران (با رعايت سياستهاي عمومي دولت) به شورای اسلامی شهر و شهرداري تهران

3) پیگیری وضع قوانين لازم توسط مجلس شوراي اسلامي (و ساير مراجع قانونگذاري) به منظور تمرکززدايي و در راستاي افزايش اختيارات شهرداری ها و بطور اخص شهرداری تهران

4) توانمندسازي و توسعه ظرفيت هاي جوامع محلي، شورایاری ها، شهرداري های مناطق و نواحی ها و ارتقاي دانش و توانايي هاي علمي و تجربي آنها به منظور ايفاي نقش کارآمد آنها متناسب با سياست هاي تمرکززدايي

5) ارتقاي جايگاه شهرداري تهران در نظام مديريتي و اجرايي کشور

6) پیگیری جهت انتقال کليه پادگان ها و مراکز نظامي و زندان ها به خارج از شهر و اختصاص حداقل 50% از اراضي اماکن مذکور براي اجراي طرح هاي توسعه شهري و فضاهاي خدماتي و عمومي موردنياز شهروندان

7) ايجاد زيرساخت هاي لازم براي اداره امور شهرتهران و حومه آن با استفاده از فن آوري هاي نوين و حرکت به سمت شهرداری الکترونيک

8) تلاش در جهت تحقق شهر سالم و مبارزه با مخاطرات و آلودگي هاي آسیب زننده به سلامت جسمي و روحي در عرصه هاي بهداشتي، صوتي، ترافيکي و ...

9) افزايش انسجام اجتماعي با تکيه بر هويت بومي و برنامه ريزي کالبدي شهر تهران

10) ايجاد نظام برنامه ريزي و توسعه پايدار شهري از طريق ظرفیت سازی در درون شهرداری و نیز ارتقاي جايگاه شهرداری تهران در نظام برنامه ريزي کشور

11) پیگیری بمنظور واگذاري مديريت زمين و مسکن در شهر تهران با رعايت سياست هاي حاکميتي به شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران

12) ايجاد سيستم هاي اطلاعات مکانمند املاک شهري بطور مشترک با سازمان ثبت اسناد

13) نهادينه کردن ارتباط «حقوق» و «تکاليف شهروندي» و استقرار انضباط اجتماعي بر پایه رابطه متقابل مذکور

14) تقويت کارآمدي مديريت شهري از طريق بازنگري، اصلاح و پیگیری تصویب تغییرات لازم در قوانين و مقررات مرتبط با مديريت شهري

15) برنامه ريزي مناسب براي کاهش حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي از طريق : ايجاد مديريت هماهنگ و کارآمد، برنامه ريزي براي آموزش همگاني، تجهيز نهادها و سازمانهاي مسئول به امکانات پيشرفته مديريت و پشتيباني حوادث، مطالعه، پژوهش و وضع قوانين و مقررات خاص برای پیشگیری و کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث علی الخصوص الزامی ساختن رعایت مقررات و ضوابط بیمه و ایمنی ساختمان و کارگران ساختمانی

 

ماده 78

اجرای کلیه وظایف و تکالیفی که در این برنامه بر عهده شهرداری تهران واگذار شده است و در شرایط موجود توسط سازمانها و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی انجام می پذیرد در طی سالهای برنامه منوط به تحقق بند 1 ماده 77 این مصوبه خواهد بود. شهرداری تهران مو.ظف است طرحهای اجرایی وپیش نویس مصوبات لازم برای عملیاتی شدن کلیه موارد مذکور را تهیه و جهت تحقق بند یاد شده، مورد پیگیری قرار دهد.

 

ماده 79

به منظور فراهم شدن زمینه اجرا، آمادگی پذیرش و ایجاد ساز و کارهای لازم در خصوص واگذاری 23 مورد تصدی از دولت به شهرداریها (موضوع ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه) شهرداری تهران موظف است ضمن انجام پیگیری های لازم از مراجع ذیربط نسبت به تأمین ساز و کارهای اجرایی لازم اقدام و امکان پذیرش تصدی های قابل واگذاری را، در طی سالهای برنامه میسر سازد.

 

ماده 80

شهرداري تهران موظف است با همکاري دستگاه­هاي اجرائي دولتي نسبت به تهيه نقشه­هاي GIS تأسيسات زيربنائي (از قبيل شبکه­هاي آب، برق، گاز، تلفن، نفت و ...) و هرگونه اطلاعات مکاني از شهر تهران به منظور بهره­برداري هرچه بهتر در مديريت يکپارچه شهري، اقدام نمايد.

 

ماده 81

به منظور تحقق اهداف سقف جمعیت مندرج در طرح جامع و احتراز از افزایش بی رویه جمعیت شهر، کنترل مهاجرت و ممانعت از عوارض ناشی از رشد بی رویه جمعیت شهر تهران، شهرداری تهران موظف است بر اساس کدملی در مقطع آغاز این برنامه برای شهروندان تهرانی کد شهروندی تعریف نماید ونیز ترتیبی اتخاذ نماید که ارائه خدمات شهروندی منحصراً برای افراد واجد این کد انجام پذیرد و اقامت طولانی مدت افراد در تهران حتی الامکان منوط به اخذ مجوز اقامت شهری وپرداخت عوارض مربوطه گردد. شهرداری تهران موظف است لایحه و دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و پس از تصویب مراجع ذیربط نسبت به اجرای ان اقدام نماید.

لینک به دیدگاه

فصل نهم : اقتصاد شهری

 

ماده 82

چشم­انداز، اهداف، راهبردهاي توسعه درحوزه اقتصاد شهری در سال­هاي اجراي برنامه­ پنجساله، به ­قرار زير است:

الف) چشم­انداز

1) تهران؛ کلانشهري با عملکرد­هاي ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مرکزيت­ امور فرهنگي - پژوهشي و سياسي در سطح کشور، و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسياي جنوب­غربي

2) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت

3) تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و زيرساخت­هاي مناسب، همراه با تعديل نابرابري­ها و تأمين عادلانه کليه حقوق شهروندي

4) تهران شهري دانش پايه، هوشمند و جهاني

ب) اهداف

1) ارتقاء نقش­هاي فراملي، ملي و منطقه اي شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفيت­ها و سرمايه­هاي فيزيکي، اجتماعي، انساني و مالي - اقتصادي شهر

2) رونق فعاليت و توسعه اقتصادي تهران با حفظ و پالايش پهنه هاي کنوني فعاليت و بهره برداری مناسب از اين فضاها براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و تأمين اشتغال

ج) راهبردهاي توسعه

1) جايگزيني منابع پايدار درآمد براي تأمين هزينه­هاي اداره شهر با کاهش تدريجي سهم درآمد از ساخت‌وساز مسکوني (رويه فروش تراکم قبلي)، به‌ويژه با رونق اقتصاد شهري در پهنه­هاي فعاليت و دستيابي به حداکثر تنوع اقتصادي در اين پهنه­ها.

2) جلوگيري از سوداگري و کسب و کار غيرمولد در مسکن و زمين شهري.

3) پالايش پهنه­هاي فعاليت کنوني و گسترش عرصه­هاي فعاليت در محدوده، حريم و مجموعه شهري تهران در چارچوب مقررات و ضوابط ذيربط.

4) ايجاد مراکز خدماتي - اداري و تجاري با عملکرد جهاني به ويژه در پهنه مرکزي به منظور ايجاد فضاي لازم براي حضور شرکت­هاي فراملي و خدمات مولد جهاني و بازاريابي و تخصيص فضا براي جذب بنگاه­هاي بين­المللي فعال در جهان و بالاخص کشورهاي منطقه، اسلامي، آسيايي و جنوب - جنوب.

5) تأمين فضاي مورد نياز براي کريدور­هاي فناوري (پارک­هاي علمي و فناوري و مراکز خدمات کسب و کار با فناوري و مجتمع­هاي IT) و استفاده از پهنه­هاي داراي مزيت براي تشکيل شاخه­هاي تخصصي از بنگاه­هاي علمي و پژوهشي.

6) جايگزيني تدريجي صنايع متوسط و کوچک با فناوري پیشرفته و پاک به جاي صنايع بزرگ آلاينده و انبارهاي موجود با رعايت قوانين و مقررات موجود.

 

ماده 83

به منظور ايجاد مراکز خدماتي، اداري و تجاري با عملکرد جهاني به ويژه در پهنه مركزي و ايجاد فضاي لازم براي حضور شرکتهاي فراملي و خدمات مولد جهاني و بازاريابي و تخصيص فضا براي جذب بنگاه‌هاي بين‌المللي فعال در جهان، شهرداري تهران موظف است تا پايان سال دوم برنامه تمهیدات لازم را به منظور ارائه طرحی مشتمل بر مطالعات توجیهی، انجام فراخوان ملی و بین المللی، انجام مطالعات امکان پذیری و اتخاذ سایر زمینه های لازم در جهت تحقق اين امر اقدام نماید.

 

ماده 84

شهرداری تهران در راستای تسهیل دسترسی شهروندان تهرانی به کالاها و اقلام مصرفی با کیفیت و تثبیت قیمت کالاهای عمومی، جلوگیری از توسعه بی رویه واحدهای تجاری در شهر و کاهش و حذف کالاهای غیراستاندارد، موظف است تا پایان سال پنجم برنامه، اقدامات ذیل را به انجام برساند:

1) مطالعات نیازسنجی، مکانیابی و توسعه و تجهیز مراکز فروشگاهی (میادین میوه و تره بار و فروشگاه شهروند) متناسب با توزیع جمعیت به منظور دسترسی آسان شهروندان به مجموعه ای از کالا و خدمات

2) حمایت و پشتیبانی از بکارگیری روشهای پیشرفته و مکانیزه در امور فروشگاهی در مراکز عمده عرضه کالا

3) توسعه خدمات مورد نیاز مشتریان و حمایت از طرح های مربوط به ارتباط پایدار با مشتریان وفادار و اجرای کامل مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در فروشگاه های بزرگ سطح شهر بویژه پارکینگها و مراکز تفریحی و رفاهی

4) ارتقاء سطح کیفی کالاها و فرآورده های مورد عرضه در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های شهروند و ایجاد ساز و کار لازم جهت توسعه کنترل بهداشت محصولات و حذف کالاهای غیر استاندارد

5) توسعه فروش الکترونیکی و بهبود روشهای خرید

6) بهینه سازی ارائه خدمات در بخشهای مختلف از طریق احداث سردخانه، انبار و صنایع تبدیلی و تکمیلی با مشارکت بخش خصوصی

7) محاسبه سالیانه ضریب نفوذ بازارها و میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری و افزایش شاخص مذکور از 35 درصد (وضع موجود) به 67 درصد در پایان سال پنجم برنامه.

8) تخصیص بخشی از ظرفیت سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی به محصولات سالم و ارگانیک

 

ماده 85

در راستای جلوگیری از سوداگری و کسب و کار غیر مولد در مسکن و زمین شهری، شهرداری تهران موظف است نسبت به تهیه طرح ساماندهی دفاتر خرید و فروش مسکن (بنگاه های معاملات ملکی) مشتمل بر اتخاذ تدابیر لازم جهت ممانعت از اغتشاش در بازار مسکن، بررسی و احراز صلاحیت بنگاه داران، تدوین نظام فنی و اجرایی بنگاه های معاملات مسکن و تأمین خدمات حقوقی و مشاوره به طرفین معامله، حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام و پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران به مرحله اجرا درآورد.

 

ماده86

شهرداری تهران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در طول سالهای برنامه، از فروش عرصه املاک اداری و تجاری و مسکونی و دارایی های خود خودداری نموده و حتی الامکان صرفاً حق بهره برداری را واگذار نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر 3 ماه پس از تصویب این لایحه تهیه و همچنین در صورت لزوم لوایح قانونی مورد نیاز را جهت ارائه به مراجع قانونی ذیربط تهیه نماید.

 

ماده 87

شهرداري تهران موظف است به منظور ساماندهي اقتصاد شهري و نظام ماليه شهري، اقدامات و سياست‌هاي زير در طی سالهاي برنامه به انجام برساند.

1) دریافت مابه­التفاوت کاهش درآمد شهرداري ناشي از اعمال سياست­ها و اجراي مصوبات هيأت وزيران و يا مجلس شوراي اسلامي درخصوص وضع هرگونه معافيت و کاهش عوارض رسمي و قانوني و تخفيف­هاي تشويقي در ساخت مسکن براي اقشار آسيب­پذير، نوسازي بافت­هاي فرسوده شهري، احداث، توسعه و تأمين برخي از ساختمان­هاي عمومي و خدماتي مورد نياز شهروندان، از قبيل فضاهاي فرهنگي - مذهبي، آموزشي و اوقات فراغت، از دولت .

2) ايجاد صندوق­هاي محلي اعتباري مسکن با مشارکت ساير دستگاه­هاي ذيربط در جهت تأمين مسکن افراد کم درآمد.

3) بهره­برداري از اراضي، براساس کاربري­ها و ضوابط و مقررات طرح­هاي مصوب حريم، جامع و تفصيلي شهر و استفاده از اراضي دولتي و ملي با اولويت در تأمين فضاهاي خدماتي مورد نياز شهر، طرح­هاي دولتي و تأمين مسکن گروه­هاي کم­درآمد و عوض طرح­هاي مصوب عمران شهري.

4) احياء قوانين ماليات مستغلات و قانون ماليات بر اراضي باير در اشکال جامع­تر براي جلوگيري از بورس­بازي و بدون استفاده ماندن اراضي شهري و هر گونه مستغلات.

5) احصاء و احياء حق مرغوبيت، ارزش افزوده و عايدي حاصل از عمليات توسعه و عمران شهري، در اخذ انواع ماليات­هاي اجاره­بها، نقل و انتقال و ساخت و ساز و امثال آن.

6) پیگیری پرداخت سهم شهروندي دولت و هزينه­هاي پايتخت­نشيني آن به شهرداري، معادل انواع عوارض قانوني شهر و عوارض نوسازي، دريافتي از ساير شهروندان تهراني.

لوایح قانونی، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی بندهای فوق ظرف حداکثر یک سال پس از تصویب این مصوبه تنظیم و پس از تصویب مراجع ذیصلاح توسط شهردار تهران ابلاغ می گردد.

 

لینک به دیدگاه

فصل دهم : رقابت پذیری و فضای کسب و کار

ماده 88

به منظور تحقق سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44 قانون اساسی در شهر تهران ، شهرداری تهران موظف است ؛ تحقق چشم­انداز، اهداف، راهبردهاي توسعه درحوزه رقابت پذیری و فضای کسب و کار در سال­هاي اجراي برنامه­ پنجساله، به ­قرار زير را پیگیری نماید.

 

الف) چشم­انداز

1) تهران؛ کلانشهري با عملکرد­هاي ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مرکزيت­ امور فرهنگي - پژوهشي و سياسي در سطح کشور، و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسياي جنوب­غربي

2) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت

ب) اهداف

1) بستر سازی برای رشد و توسعه سریع اقتصادی شهر تهران

2) افزایش ظرفیت های اشتغال

3) بهبود وضعيت سرمايه گذاري و ارتقاء پارامترهاي جاذب سرمايه گذاران

4) افزایش امنیت اقتصادی

ج) راهبردهاي توسعه

1) تأمين فضاي مورد نياز براي کريدور­هاي فناوري (پارک­هاي علمي و فناوري و مراکز خدمات کسب و کار با فناوري و مجتمع­هاي IT) و استفاده از پهنه­هاي داراي مزيت براي تشکيل شاخه­هاي تخصصي از بنگاه­هاي علمي و پژوهشي.

2) جايگزيني تدريجي صنايع متوسط و کوچک با فناوري بالا و پاک به جاي صنايع بزرگ آلاينده و انبارهاي موجود با رعايت قوانين و مقررات موجود

3) بهبود فضای کسب و کار

4) جلوگيري از سوداگري و کسب و کار غيرمولد در مسکن و زمين شهري.

 

ماده 89

شهرداری تهران موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی و تدوین نظام حقوق مالکیت معنوی در عرصه غیر مشهود به نحویکه مالکیت بر حقوق نوآوری و خلاقیت ها محقق گردد را تنظیم و نسبت به اجرایی نمودن آن در طی سالهای برنامه اقدام نماید.

 

ماده 90

به منظور ارتقاء محیط کسب و کار و بهبود آن در سطح شهر تهران و در راستای تحقق اصول بیست دوم و بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سیاستهای کلی ذیل اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را پیگیری نماید و موارد مرتبط با شهرداری را به اجرا درآورد :

1) حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط

2) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه های اقتصادی

3) ادغام شرکتها و بنگاه های با هدف مشترک

4) رفع انحصارها در مأموریتهای غیر حاکمیتی

5) انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و توسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی

6) ایجاد شفافیت و دسترسی های لازم برای تبادل اطلاعات بین ذینفعان

 

ماده 91

شهرداری تهران موظف است سالیانه نسبت به سنجش شاخص « فضای کسب و کار » به نحوی اقدام نماید که گزارش رسمی شاخصهای مذکور مشتمل بر موارد ذیل را تنظیم و مقدار آن در سال پایه رامعین و ساز و کارهای ممکن جهت ارتقاء این شاخص در شهر تهران و نهادینه سازی آن در روش های مورد عمل در شهر تهران را پگیری نماید :

1) تاسيس و راه‌ا‌ندازي يك شركت (تعداد، مراحل ،هزینه ها،و زمان مورد نیاز)

2) اخذ مجوز (تعداد، مراحل ، زمان مورد نیاز، هزینه)

3) استخدام و اخراج نيروي كار (میزان انعطاف پذیری استخدام، شرایط استخدام، میزان انعطاف پذیری جابجایی نیروی کار)

4) پرداخت ماليات‌ها به دولت (تعداد پرداختها در سال، زمان، نرخ کل مالیات)

5) حجم تجارت برون‌مرزي ( تعداد اسنا،د صادرات، زمان صادرات کالا، تعداد اسناد واردات)

6) زمان مورد نياز جهت انحلال يك شركت (زمان مورد نیاز، هزینه)

7) سهولت کسب وکار و سایر متغیر های تأثیر گزار بر فضای کسب و کار

 

ماده 92

شهرداري تهران موظف است به منظور تأمين حقوق شهروندي، تأمين امنيت، ايمني، بهداشت، ارتقاء محيط شهري و همجواري فعاليتهاي سازگار و ساماندهي نظام ماليه شهري، نظام رمز گذاري مکانها در برنامه ريزي و مديريت شهري را ظرف مدت حداکثر 2 سال از تصويب اين لايحه در يک منطقه پايلوت به اجرا درآورده و پس از ارزشيابي و در صورت تأييد عمکلرد حاصله، از پايان سال دوم، مبناي عمل در ساير مناطق قرار دهد.

 

ماده 93

در راستای توسعه کارآفرینی متناسب با نیازهای شهر و شهروندان مبتنی بر فعالیت های خلاقانه و حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانگی و توسعه مشاغل نوین، شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را تا پایان سال پنجم برنامه به عمل آورد:

1) تشکیل پایگاه داده ها و بانک اطلاعات کسب و کار و مرکز مجازی کارآفرینی

2) تدوین آیین نامه اجرایی ستاد کارآفرینی شهر تهران

3) تدوین آیین نامه گسترش مراکز رشد و توسعه کارآفرینی

4) ایجاد و توسعه مراکز رشد و توسعه کارآفرینی در کلیه مناطق و نواحی شهر تهران و دفاتر کارآفرینی در سازمان های تابعه شهرداری تهران

5) طراحی و تدوین نظام اعتبارات خرد و صندوق های تعاونی مالی ویژه کارآفرینان با همکاری و مشارکت سازمانها و نهادهای ذیربط

6) آموزش، ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی در راستای مهارت آموزی و توانمندسازی شهروندان و کارکنان سازمان های شهری

7) حمایت از کارآفرینان، کسب و کارهای کوچک، خانگی و مشاغل نو و ایجاد خوشه های کسب و کار و راه اندازی بازارچه های موقت و دائم محصولات کارآفرینان

 

ماده 94

در راستای تأمین عدالت و حقوق پایه شهروندان و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه شهر، شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یکسال پس از تصویب این مصوبه نسبت به تهیه و تنظیم طرح «استقرار نظام برقراری حق توسعه مالکیت» و طی مراحل قانونی لازم جهت اجرای آن اقدام نماید به نحویکه برای کلیه املاک سطح شهر تهران «حق توسعه پایه» و «حق توسعه تکمیلی» پیش بینی شود و جهت املاکی که در محدوده های میراث فرهنگی، فضای سبز و سایر محدوده های غیر مجاز برای ساخت و ساز قرار می گیرند و امکان توسعه پایه و یا تکمیلی آنها میسر نمی گردد این حق قابل انتقال به سایر املاک سطح شهر تهران باشد.

شهرداری تهران نسبت به انجام مطالعات لازم جهت ساماندهی «بورس معاملات حق توسعه املاک شهری» جهت فراهم آوردن رقابت آزاد و سازنده در تبادلات تجاری حقوق ارتفاقی مذکور اقدام و ایجاد بورس مذکور را از طرق قانونی حداکثر تا پایان سال اول اجرای این برنامه پیگیری خواهد نمود.

 

ماده 95

به منظور ساماندهی صنوف و مشاغل شهر، شهرداری تهران موظف است با همکاری اتحادیه های صنفی، حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تهیه لایحه تدوین ضوابط و دستورالعملهای صنوف (امور مرتبط با شهرداری مشتمل بر ساماندهی ساعات کار و فعالیت، مدیریت ترافیکی، امنیت محلی، اشتغال زائی) اقدام و جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.

 

ماده 96

شهرداري تهران موظف است دستورالعمل نظارت بر حوزه وظايف و اختيارات اتحاديه­هاي صنفي، تشکل­هاي غيردولتي و نظامات مهندسي تهران را در طی سال­ اول برنامه تهیه و پس از طي مراحل قانوني، موجبا ت اعمال آن را در طی سالهاي برنامه پنج ساله فراهم نمايد.

 

ماده 97

در راستای تحقق چشم انداز تهران به عنوان شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی، شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد :

 • تهیه طرح پارک فناوری به عنوان حلقه تسهیل کننده ارتباط فارغ التحصیلان دانشگاهی با محیط کسب و کار، با همکاری اساتید و مراکز معتبر دانشگاهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه
 • ایجاد پارک های علمی و فناوری در مناطق 22 گانه به نحویکه تا پایان برنامه پنج ساله، هریک از مناطق 22 گانه دارای یک پارک علمی و فناوری باشند.

لینک به دیدگاه

فصل یازدهم : نظام مالیه شهرداری و درآمدهای پایدار

ماده 98

چشم­انداز، اهداف، راهبردهاي توسعه درحوزه نظام مالیه شهرداری و درآمدهای پایدار در سال­هاي اجراي برنامه­ پنج ساله، به ­قرار زير است:

الف) چشم انداز

1) تهران؛ کلانشهري با عملکرد­هاي ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مرکزيت­ امور فرهنگي - پژوهشي و سياسي در سطح کشور، و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسياي جنوب­غربي

2) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت

3) تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و زيرساخت­هاي مناسب، همراه با تعديل نابرابري­ها و تأمين عادلانه کليه حقوق شهروندي

اهداف کلی

1) توسعه اقتصادي و رونق فعاليت شهر تهران

2) برقراری تعادل بین درآمد و هزینه برای ثبات و پایداری مدیریت شهری

3) خودداری از اتخاذ تصمیماتی که با انگیزه درآمدی منجر به ایجاد آسیب های توسعه ای، کالبدی، زیست محیطی، مخدوش شدن حقوق شهروندی در شهر گردد

4) توسعه پایدار شهر، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و بهینه سازی خدمات شهری

5) شفافیت، پاسخگویی و امکان پذیر شدن نظارت مستمر شهروندان بر عملکرد مالی مدیریت شهری

6) ارتقاء نقش­هاي فراملي، ملي و منطقه­اي شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفيت­ها و سرمايه­هاي فيزيکي، اجتماعي، انساني و مالي - اقتصادي شهر

7) رونق فعاليت و توسعه اقتصادي تهران با حفظ و پالايش پهنه­هاي کنوني فعاليت و بهره­وري مناسب از اين فضاها براي ايجاد فرصت­هاي شغلي جديد و تأمين اشتغال

راهبردهای توسعه

1) احیاء قوانین مالیات مستغلات و قانون عوارض بر اراضی بایر

2) استقرار نظام حسابرسی داخلی

3) اصلاح نظام مالی و ثبت

4) اصلاح نظام حسابداری از نقدی به تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری

5) شفاف سازی عملکرد مالی کلیه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران

6) استقرار نظام درآمدهای پایدار

 

ماده 99

به منظور ایجاد شفافیت و هماهنگی بین نظام بودجه بندی و وصول درآمد و فراهم کردن زمینه نظام گزارش دهی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این لایحه، نسبت به اصلاح نظام درآمد – هزینه شهرداری اقدام و پس از تصویب مراجع ذیصلاح به اجرا درآورد.

 

ماده 100

به منظور ایجاد زمینه برنامه ریزی در حوزه های مختلف فعالیتهای شهری و افزایش امکان وصول عوارض و وجوه قانونی و ایجاد منابع پایدار، شهرداری تهران موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این مصوبه، نسبت به طراحی، استقرار و به هنگام سازی بانک اطلاعات املاک و فعالیتهای اقتصادی شهر مطابق با نظام رمزگذاری موضوع ماده 92 این مصوبه اقدام نماید.

 

ماده 101

به منظور شفافیت و یکپارچه سازی نظام درآمد و هزینه، شهرداری تهران موظف است کلیه درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار خود (به همراه سازمانها و شرکتها) را در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده تا پس از تحقق در قالب بودجه مصوب هزینه نماید.

 

ماده 102

به منظور ساماندهی کمک های دولت به شهرداری، شهرداری تهران موظف است لایحه تنظیم روابط دولت و شهرداری تهران مشتمل بر موارد ذیل را حداکثر پس از یک سال از تصویب این لایحه تهیه و جهت تصویب شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی در سایر مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

الف) طراحی نظام وجوه مشترک به شرح ذیل :

1) اختصاص درصدی از وجوه حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی شهر تهران به شهرداری تهران برای هزینه در بهبود عبور و مرور شهری و استقرار سیستم های هوشمند پایش ترافیک

2) اختصاص درصدی از عوارض صدور و تمدید گواهینامه ها و گذرنامه های صادره در شهر تهران به شهرداری تهران

3) اختصاص درصدی از مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتهای مستقر در شهر تهران به شهرداری تهران

ب) تأمین درصدی از هزینه پروژه های دارای عملکرد فراشهری در بودجه های سنواتی دولت به عنوان کمک به شهرداری تهران، عناوین این پروژه ها و اعتبارات مورد نیاز هر ساله به پیشنهاد شهرداری در بودجه سنواتی دولت منظور خواهد شد.

ج) پیش بینی منابع مالی مورد نیاز در قبال وظایف تکلیفی دولت برای شهرداری تهران در قالب بودجه سنواتی و سایر قوانین کشوری و خودداری از اعمال فعالیت ها و تخفیف های فاقد پیش بینی منابع مالی مورد نیاز

د) واگذاری وصول و اخذ درآمدهای دارای ماهیت محلی به شهرداری تهران از جمله در موارد ذیل و یا سایر موارد مرتبط

1) اختصاص عوارض و مالیات فروش فرآورده های نفتی مصرف شده در شهر تهران

2) اختصاص مالیات نقل و انتقال املاک و سرقفلی

3) اختصاص مالیات نقل و انتقال اتومبیل در شهر تهران

4) اختصاص مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها در شهر تهران

5) اختصاص مالیات مستغلات

هـ) طراحی ساز و کار قانونی به منظور پرداخت بدهی های معوق دستگاه های اجرایی دولتی از اعتبارات ردیف های دستگاه های ذیربط و واریز به حساب شهرداری تهران

 

ماده 103

ه منظور وضع عوارض نوسازی عادلانه، شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب این لایحه نسبت به بازنگری در نحوه تعیین و محاسبه قیمت املاک با در نظر گرفتن مرغوبیت، دسترسی، تسهیلات زیربنایی و خدمات شهری و ... و در راستای انطباق آن با قیمت عادلانه اقدام نماید.

 

ماده 104

در راستای عملیاتی شدن و اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را در طی سالهای برنامه به انجام برساند:

1) آموزش و اطلاع رسانی مفاد قانون و آثار و تبعات آن به کلیه کارکنان مرتبط با موضوع

2) بازنگری در نظام ثبت و حسابداری کالا به منظور استیفای وجوه در کلیه واحدهای شهرداری

3) اصلاح سیستم های درآمدی و محاسباتی متناسب با نیازهای قانون فوق الذکر

 

ماده 105

به منظور ساماندهی سازمانها و شرکتهای تابعه، شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را به عمل آورد :

1) اصلاح ساختار سازمانی، بودجه ای و مالی کلیه سازمانها و شرکتها

2) تخصصی نمودن فعالیتهای سازمانها و شرکتها در چارچوب مأموریتهای قانونی شهرداری تهران

3) پرهیز از فعالیتهای مشابه، موازی، غیر مرتبط و غیر ضروری در سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران

4) تعیین شاخص های ارزیابی عملیاتی متناسب با موضوع فعالیت و تعیین تکلیف کلیه سازمانها و شرکتها بر اساس این شاخصها

5) بررسی و مطالعه به منظور ایجاد دستورالعمل جامع حسابرسی داخلی (متشکل از چارچوب نظری، رهنمودهای تفصیلی، استانداردهای داخلی، دستورالعملهای لازم و ...) جهت شهرداری تهران

 

ماده 106

در راستای افزایش کارآیی و تأمین اعتبارات اختصاص یافته برای طرحها و پروژه های عمرانی، شهرداری تهران موظف است پس از تصویب این مصوبه و در طی سالهای برنامه نسبت به برقراری نظام تخصیص اعتبارات بر اساس نتایج سامانه کنترل پروژه و میزان پیشرفت فیزیکی، اسناد هزینه قطعی و تقویم ریالی میزان پیشرفت فیزیکی و همچنین در قالب اولویت ها و اثربخشی طرحهای عمرانی اقدام نماید.

لینک به دیدگاه

فصل دوازدهم : تعدیل نابرابری ها و تأمین عادلانه حقوق شهروندی

ماده 107

چشم­انداز، اهداف، راهبردهاي توسعه درحوزه تعدیل نابرابری ها و تأمین عادلانه حقوق شهروندی در طی سالهاي اجراي برنامه­ پنج ساله، به ­قرار زير است:

الف) چشم انداز

1) تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و زيرساخت­هاي مناسب، همراه با تعديل نابرابري­ها و تأمين عادلانه کليه حقوق شهروندي

2) تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني - اسلامي (شهري که براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه، سامان مي­يابد)

3) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت

4) تهران : شهری دارای کمترین نابرابری ها در برخورداری شهروندان از مواهب توسعه و پیشرفت شهری

ب) اهداف کلی

1) بهینه سازی برابری در برخورداری از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر

2) فراهم کردن زمینه های فعلیت بخشیدن به استعداد های بالقوه شهر

3) تحقق توسعه پایدار

4) توسعه اجتماعي و ساماندهي اسکان جمعيت

5) ارتقاءاعتماد اجتماعی، انسجام ملی و افزایش سرمایه اجتماعی شهر

6) حفاظت از محيط­زيست

7) توسعه اقتصادي و رونق فعاليت شهر تهران

8) ارتقاء کيفيت کارايي محيط شهري با پهنه­بندي نحوه استفاده از اراضي و ساماندهي ساخت و ساز در انواع پهنه­ها و کاربري­ها

9) بهبود و ارتقاء وضعيت و ساماندهي کالبدي شهر تهران (سازمان فضايي شهر)

راهبردهای توسعه

1) توجه به: کیفیت زندگی شهروندان، برخورداری همگانی از مواهب توسعه، مسکن فقرا و توسعه پایدار شهر

2) احصاء حیطه های توسعه اجتماعی شهر، تبیین شاخص های ارزیابی توسعه اجتماعی در هریک از حیطه های فوق و احصاء داده های آماری موردنیاز برای محاسبه شاخص های مذکور

3) سنجش مستمر شاخص های عدالت شهر

4) هدف گذاری نظام برنامه و بودجه شهرداری برای کاهش فاصله در برخورداری های اجتماعی و افزایش عدالت

 

ماده 108

به منظور ارزیابی اثربخشی نهائی اقدامات توسعه ای و مجموعه فعالیتهای مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، شهرداری تهران موظف است نسبت به سنجش برونداد آثار اقدامات مذکور در حیطه های محیط فیزیکی و زیرساختها،توسعه اجتماعی، شرایط اقتصادی، حکمرانی خوب، سلامت و تغذیه بطور سالیانه اقدام نماید به نحویکه میزان برخورداری شهروندان از مواهب حاصل از توسعه اجتماعی و اقتصادی شهر در هریک از حیطه های شش گانه فوق الذکر، به تفکیک مناطق، نواحی و محلات محاسبه گردد.

 

ماده 109

شهرداری تهران موظف است نتایج حاصل از محاسبات مطالعه سنجش عدالت در شهر موضوع ماده 108 این مصوبه را طی گزارشهای مجزا به تفکیک هریک از شاخصهای معین شده در حیطه های شش گانه به همراه گزارش تحلیلی، آنالیز میزان نابرابری ها، راهکارهای پیشنهادی ارتقاء عدالت در برخورداری شهروندان در هر یک از حیطه ها را در مقاطع سالیانه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه و عندالزوم منتشر نماید. شهرداری تهران در اقدامات اجرایی و تهیه بودجه سنواتی خود می بایست نتایج حاصل از سنجش مذکور را مدنظر قرار دهد.

 

ماده 110

شهرداری تهران موظف است نسبت به تهیه طرح ساماندهی سلسله مراتبی خدمات شهری هماهنگ با سلسله مراتب مراکز شهری از مقیاس خرد، با عملکرد محله ای تا مقیاس های ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فراشهری تا پایان سال اول برنامه اقدام و پس از تأئید شورای اسلامی شهر تهران نسبت به اجرای آن در طی سالهای برنامه اقدام نماید.

 

ماده 111

شهرداری تهران موظف است به منظور تأمین عدالت اجتماعی نسبت به توزیع متعادل خدمات شهری متناسب با مقیاس خدمات در سطح شهر و تأمین حداقل 3 مترمربع سرانه خدماتی در سطح محلات و نواحی اقدام نماید تا زمینه نیل به هدف طرح جامع مبنی بردستیابی به سرانه فضای فیزیکی خدمات شهری به میزان 5 مترمربع در افق طرح جامع برای کلیه مناطق فراهم گردد.

 

ماده 112

به منظور تأمین امنیت و سلامت شهروندان با اولویت حرکت جانبازان، معلولین و سالمندان، شهرداری تهران موظف است نسبت به ساماندهی شبکه های دسترسی مناسب و حرکت پیاده برای تردد آرام و ایمن در محلات و بین محلات، در طی سالهای برنامه اقدام نماید.

 

ماده 113

شهرداری تهران موظف است به منظور رفع معضل مسکن شهروندان فاقد مسکن بویژه خانوارهای بدون سرپرست و یا دارای سرپرست زن، برنامه جامع مداخلات شهرداری در تامین مسکن حمایتی مشتمل بر محورهای ذیل را در راستای طرح ملی جامع مسکن تنظیم نماید :

1) تشكيل شوراي راهبردي مسكن نيازمندان

2) ایجاد صندوق مسکن گروه های کم درآمد و تخصيص 10 درصد عوارض شهرداري به آن صندوق

3) تشكيل صندوق توسعه محلي مسكن نيازمندان در هر منطقه و عضويت افراد كم درآمد در اين صندوقها

4) حمايت و اعطاي يارانه شهرداری به اين صندوقها

5) حمایت از تولید خانه هاي ارزان قيمت با نظارت بر ساخت و ساز و رعايت استانداردها و با اعطای تسهیلات و بازپرداخت 15 ساله

6) بكارگيري نيروي كار جوامع محلي زير نظر افراد متخصص

7) تشویق و برنامه ریزی تهيه مسكن استيجاري و مسكن اجتماعي توسط صندوق

8) بكارگيري تمهیداتی به منظور تسهیل ورود كم درآمدها به چرخه وام گيري براي تهيه مسكن

9) بررسي و تنظیم نظام مالي تأمين مسكن اقشار كم درآمد

10) برقراري سيستم وام رهني ارزان قيمت

11) پیگیری عرضه زمين ارزان قيمت براي كم درآمدها توسط نهادهای ذیربط

12) تجميع منابع موجود در سطح شهر تهران زیر نظر یک مدیریت واحد از طريق تشكيل صندوق اعتباری برای مسكن كم درآمدها

13) تشويق ساخت و ساز به نفع اقشار كم درآمد با استفاده مكانيسم هاي بخشودگی عوارض و ارائه تخفیفهای ویژه

14) بازنگري در قوانين و مقررات شهرداري در راستای تسهیل فرایند مذکور

15) تلاش در جهت احيا فرهنگ وقف و نظام زمين اجاره اي طولاني مدت

16) ايجاد بانك ذخيره زمين شهري توسط شهرداري جهت تأمين زمينهاي عمومي براي مسكن فقراي شهري.

 

ماده 114

شهرداری تهران مکلف است تا پایان برنامه به منظور حل معضل بدمسکنی و سکونتگاههای غیر رسمی با همکاری سازمانهای ذیربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1) اجراي راهبرد توانمند سازي خانوار به همراه مشارکت فعال خانوارها در ارتقاء و بهسازي محيط زندگی خود

2) تشكيل صندوق توسعه محلي مسكن با سرمايه اوليه ساکنین سکونت گاههای مذکور و پس اندازهاي اجتماعي و منابع عمومی و كمكهاي شهرداری

3) جلب مشاركت فراگير اجتماعات هدف بمنظور توانمند سازي اجتماعی ایشان در اداره امور خود در قالب جوامع محلی

4) بسيج منابع درون اجتماعات و خودياري حمايت شده با استفاده از سرمايه هاي انساني و اجتماعي درون جوامع محلي

5) بكارگيري روشهاي توانمندسازي حاشيه نشينان و گروههاي كم درآمد با مشارکت خود آنان

6) تهيه نظام زمين مشاركتي و تجمیع قطعات كوچك زمين در كنار هم و بلند مرتبه سازي

7) بكارگيري روشهايي كه جوامع محلي و ساکنین سکونت گاه های مذکور ،خود در نیازسنجی، طراحی، نظارت و اجرای پروژه ها نقش اصلی را دارا شوند.

8) حمايت از صندوقهاي محلي و اعطاي تسهيلات و يارانه ها به آنها و پیگیری جهت تدوین ساز و کارهای قانونی لازم به منظور بازنگري در مقررات دسترسي به وام و اعتبارات با استفاده از منابع ملی و محلی

9) ايجاد بازار رسمي مسكن براي افراد كم درآمد به منظور جلوگيري از توسعه اسكان غير رسمي

10) توانمند سازي خانوارهاي كم درآمد جهت استفاده از وامهاي اعتباري بازسازي مسكن

 

ماده 115

شهرداری تهران موظف است نسبت به افزایش سرانه مجموعه خدمات شهری شامل سرانه های خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، گردشگری (تفریحی و پذیرائی) و تأسیسات و تجهیزات شهری با مقیاس های محله ای، ناحیه ای، منطقه ای و شهری به میزان 25% تا پایان برنامه اقدام نماید.

 

ماده 116

به منظور بهبود سرانه فضای سبز در مناطق با فضای سبز کمتر از سرانه متوسط، به شهرداری تهران اجازه داده می شود با استفاده از زمین های ذخیره شهری و نیز بکارگیری روشهایی نظیر فضای سبز عمودی و فضای سبز در پشت بامها، موضوع مصوبه شماره 5906/1097/160مورخ 10/4/87 شورای اسلامی شهر تهران و سایر روشهای ممکن با ارائه تسهیلات، تا پایان سال پنجم برنامه، فضای سبز مناطق مذکور را به گونه ای توسعه دهد که اختلاف سرانه فضای سبز مناطق تا سرانه فضای سبز هدف برنامه (10 متر مربع)، حداقل 30% کاهش یابد.

 

لینک به دیدگاه

فصل سیزدهم : ایمنی و مدیریت مخاطرات

ماده 117

چشم­انداز، اهداف، راهبردهاي توسعه درحوزه ایمنی و مدیریت مخاطرات در سال­هاي اجراي برنامه­ پنج ساله، به ­قرار زير است:

الف) چشم انداز

1) تهران؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسيب­ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح

2) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت

3) شهروند تهرانی ؛ الگوی شهروندی آماده و مشارکت جو در عرصه مدیریت جامع بحران

ب) اهداف کلی

1) ايمن­سازي در برابر سوانح طبيعي

2) بهبود سيستم مديريت بحران و ارتقاء کيفيت دفاع غير عامل شهر تهران

3) اگاه سازی، توانمندسازی و جلب مشارکت عمومی شهروندان در عرصه های بحران های شهری

ج) راهبردهای توسعه

1) تعيين محدوده­هاي داراي قابليت سيل­خيزي در سيلاب­روهاي اصلي شهر و تدوين ضوابط و مقررات ساخت و ساز در انواع کاربري­ها با در نظر گرفتن خطر سيل­خيزي.

2) اصلاح و تکميل سيستم زهکشي، جمع­آوري و انتقال آب­هاي سطحي به منظور افزايش توان عبور آب کانال­ها.

3) پهنه­بندي و اجراي طرح مطالعاتي و حفاظتي و هشدار سيل در حوزه آبريز رودخانه­هاي مشرف به شهر تهران.

4) تسريع در تعيين حريم و بستر رودخانه ها و مسیل ها و آزادسازي بستر و حريم رودخانه­ها و مسيل­هاي شهر تهران به منظور تأمين گذر جريان­هاي حاصل از بارش­ها و سيل.

5) حفاظت از حوضه­هاي آبخيز بالادست و تهيه طرح­هاي اجرايي آبخيزداري و کنترل سيلاب در ارتفاعات مشرف به تهران.

6) مطالعات و انجام اقدامات لازم در جهت افزايش نفوذ آب باران در اراضي شهري در نقاط مستعد و مناسب

7) تأمين امنيت براي شهر تهران به عنوان مرکز حکومتي کشور و ايجاد مراکز امن براي اداره حکومت در شرايط بحران، ضمن کاهش ميزان وابستگي حکومت مرکزي به تهران با تعديل اهميت و حساسيت تهران در ابعاد مختلف.

8) ساماندهي فضايي- کالبدي شهر تهران مبتني بر اصول پدافند غيرعامل براي حفاظت از شهروندان و دارايي همگاني و خصوصي در برابر بحران­هاي طبيعي و غيرطبيعي (عمليات نظامي دشمن و کليه رويدادهاي زيانبار) با اتخاذ روش­هاي نوين و کارآمد، از جمله مکانيابي محدوده و ايجاد تأسيسات مناسب و ايمن (پناهگاه­هاي عمومي و...) و تغيير کاربري­هاي غيرضرور به ويژه کاربري­هاي غيرضرور نظامي ضمن رعايت ملاحظات دفاعي - امنيتي و با هماهنگي دستگاه­هاي ذيربط و تدوين و رعايت معيارها و اصول فني پدافند غيرعامل در طراحي، نظارت و اجرا در چارچوب مقررات ملي ساختمان در کليه ساخت و سازها.

9) تأمين و افزايش ايمني اماکن حياتي، حساس و مهم، و شريان­هاي حياتي شهر و ارتقاء قابليت­هاي تهران در شرايط بحران و مقاوم کردن شهر در برابر تهديدات طبيعي و غيرطبيعي با گسترش زيرساخت­ها و سازه­هاي امن و مقاوم و با تعدد و تفرق مناسب منطبق با استانداردهای بین المللی (ازجمله استانداردSpheere )در تهران.

10) تجهيز و بهره­گيري چندمنظوره از مراکز شهري (در کليه سطوح از محلي تا فراشهري) دروازه­ها و پايانه­هاي درون­شهري، ايستگاه­ها و تونل­هاي مترو، پارکينگ­ها و تأسيسات عمومي شهر براي شرايط بحران با پيش­بيني­هاي لازم براي اسکان اضطراري و تأمين نيازهاي ضروري (آب، دارو، آذوقه و ...).

11) ايمن­سازي شهر در مقابل آتش­سوزي و ساير حوادث غيرمترقبه با توسعه و توزيع مناسب و سلسله­مراتبي مراکز آتش­نشاني و پايگاه­هاي امداد و نیز سامانه های بهداشتی و درمانی لازم در محدوده شهر.

12) ساماندهي مشارکت شهروندان در محلات شهري و بکارگيري نيروهاي مردمي با رويکرد محله­محوري در مديريت بحران، ضمن ارتقاء توان دفاعي و آستانه مقاومت مردم در برابر انواع مخاطرات.

13) ايجاد امکان انتقال و اسکان جمعيت با کارکرد چندمنظوره با هدف جابجايي جمعيت ضمن اطراف تهران با رعايت ضوابط و مقررات.

14) استفاده از اراضي مناسب تحت اختيار نهادها و سازمان­هاي عمومي و دولتي، نظامي و همچنين فضاهاي باز (ساخته نشده)، براي بکارگيري در شرايط بحران، مطابق توافقات و طرح­هاي مصوب ستاد بحران شهر تهران.

 

ماده 118

شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه به منظور افزایش امنیت خاطر خانواده های تهرانی در خصوص کودکان مدرسه ای، نسبت به ایمن سازی فضای بین خانه تا مدرسه برای کودکان اقدامات ذیل را بعمل آورد:

1) ساماندهی سرویس های ویژه ایاب و ذهاب دانش آموزان

2) ساماندهی فیزیکی خیابان ها و پیاده راه های منتهی به مدارس

3) بهبود فضای فرهنگی اجتماعی محیط اطراف مدارس از طریق خانه های فرهنگ محلات

4) گسترش امنیت اجتماعی محیط اطراف مدارس با همکاری نیروی انتظامی و بهره گیری از راهکارهایی نظیر استفاده از نگهبان محله

5) اتخاذ رویکرد «شهر یادگیرنده» در ساماندهی فضاهای پیرامونی مدارس با به کارگیری شهرداران مدارس

6) افزایش سلامت محیط پیرامونی مدارس از طریق نظارت و ساماندهی عرضه کنندگان مواد غذایی سیار و همچنین توجه ویژه به نظافت مستمر این محیط.

 

ماده 119

به منظور تأمین مالی پروژه های شهری در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، شهرداری تهران موظف است، پنجاه درصد از منابع مورد نیاز در امر نوسازی بافتهای فرسوده را از طریق انتشار اوراق مشارکت از سال اول برنامه تأمین نماید.

 

ماده 120

به منظور پیشگیری از بروز حوادث در محیط های کار شهری بخصوص کارگاه های ساختمانی و تأمین بهداشت و ایمنی کارگران کلیه خدمات شهری، شهرداری تهران موظف است حداکثر پس از شش ماه از تصویب این مصوبه طرح جامع مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) با همکاری سازمانها و نهادهای ذیربط را تدوین و با ابلاغ شهردار به مرحله اجرا درآورد.

 

ماده 121

به منظور جلوگیری از اثرات سوء صدا بر شهروندان تهرانی، شهرداری تهران موظف است در طول سالهای برنامه ضمن ارزیابی میزان صدا در موقعیت های مختلف شهری از طریق تنظیم تراز آلودگی صوتی مناطق و طراحی روشهای کنترلی فعال و غیر فعال نسبت به کاهش میزان مواجهه شهروندان با صدای ناهنجار اقدام نماید.

 

ماده 122

در راستای کاهش خسارات و تلفات ناشی از آتش سوزی ها و حوادث و به منظور کاهش زمان صرف شده از هنگام اعزام نیرو تا زمان رسیدن به محل حادثه (در داخل محدوده شهر تهران) از 5 دقیقه در زمان حاضر به 4 دقیقه تا پایان سال پنجم برنامه، شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را انجام دهد :

1) مطالعات نیازسنجی، مکان یابی و ساماندهی ایستگاه ها و پایگاه های امداد و نجات شهری

2) توسعه و نوسازی ناوگان سبک و سنگین عملیاتی

3) توسعه ایستگاه های آتش نشانی

4) توسعه و ارتقاء سیستم های ارتباطی و مخابراتی

5) ارتقاء آموزش های پیش از خدمت و حین خدمت کارکنان آتش نشانی

6) عملیاتی نمودن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص همکاری فیمابین با سایر حوزه ها (جمعیت هلال احمر و سازمان تربیت بدنی) در زمینة توسعه خدمات و استقرار گروه های امداد و نجات در ارتفاعات شهر تهران

7) توسعه و تعمیم حفاظت و پیشگیری از حریق و حادثه در اماکن و تصرفات 9 گانه شهری (ایمن سازی اماکن در مقابل آتش سوزی)

8) توسعه و تعمیم آموزش های عمومی آتش نشانی برای اقشار مختلف شهری

9) تجهیز ایستگاه ها و پایگاه های امداد و نجات شهری به دستگاه ها و وسایل اطفاء و نجات مطابق با آخرین استانداردهای معتبر جهانی با هدف پوشش کلیه حوادث شهری

10) راه اندازی طرح آتش نشان داوطلب با هدف امکان پذیر ساختن پاسخگویی حوادث بزرگ و گسترده شهری (زلزله، سیل، جنگ و ...)

 

ماده 123

شهرداری تهران موظف است از ساخت و ساز در عرصه های با شرایط ژئوتکنیکی ناپایدار مستعد لغزش و شیب های بسیار تند بویژه در ارتفاعات شمالی تهران از طریق اعمال ضوابط و مقررات ساخت و ساز اصولی و مقاوم جلوگیری به عمل آورد.

 

ماده 124

شهرداری تهران موظف است نسبت شناسایی مشخصات مکانی و ساز و کارهای رفتاری گسل های اصلی و فرعی شهر تهران و اجرای مقررات ملی ساختمان به منظور ایمن سازی و اعمال ضوابط طراحی و اجرای مربوط به حریم گسل های اصلی و فرعی در کلیه ساختمانها و تأسیسات زیربنایی و سایر شریان های حیاتی شهر تهران مطابق با برنامه های مصوب در طول سالهای برنامه اقدام نماید.

 

ماده 125

به منظور پیشگیری از وقوع سیل شهرداری تهران موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط اقدامات ذیل را در طول سالهای برنامه به اجرا درآورد :

1) طرح کاهش خطرپذیری مخاطرات جوی

2) تعیین محدوده های دارای قابلیت سیل خیزی در سیلاب رو های اصلی شهر

3) تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز در انواع کاربری ها با در نظر گرفتن خطر سیل خیزی

4) اصلاح و تکمیل سیستم زهکشی، جمع آوری و انتقال آبهای سطحی به منظور افزایش توان عبور آب از کانالها

5) پهنه بندی و اجرای طرح مطالعاتی و حفاظتی و هشدار سیل در حوزه آبریز رودخانه های مشرف به شهر تهران

 

ماده 126

به منظور بهبود کیفیت محیط زیست انسانی (سکونت و فعالیت) شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را در طی سالهای برنامه بعمل آورد:

1) کاهش سطح اشغال کاربری ها ( برقراری تعادل بین توده و فضا)

2) ایجاد تعادل بین سطوح کاربری مسکونی و خدمات شهری در بافتهای فرسوده

3) افزایش سرانه زیربنای مسکونی

4) ارائه الگوهای متنوع و مناسب طراحی مسکن در بافتهای فرسوده

5) ارائه راهکارهی لازم در جهت رفع معضلات اجتماعی و کاهش موانع تأمین رفاه و امنیت عمومی ساکنین بافتهای فرسوده

6) هدایت کاربری ها و فعالیتهای ارزش آفرین و ارزش افزا به پهنه های فرسوده

7) پالایش فعالیتهای موجود و انتقال کاربری های ناسازگار و آلاینده از بافتهای فرسوده

 

ماده 127

به منظور ایمن سازی و کاهش سطح خطرپذیری فضاهای عمومی و همگانی، شریانهای حیاتی و نیز اماکن خصوصی و منازل مسکونی شهر تهران، شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را در طی سالهای برنامه بعمل آورد:

1) طرح ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای مهم شهر تهران

2) طرح بهسازی لرزه ای نسبی ساختمانهای متداول شهری

3) طرح ایمن سازی و مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای و مردمی کردن آن

 

ماده 128

به منظور ترویج استانداردهای ایمنی ساخت و ساز، شهرداری تهران موظف است با اصلاح ضوابط ساخت و ساز در راستای بسط و گسترش استانداردهای مذکور، از موارد ذیل حمایت های لازم را بعمل آورده و طرح های اشاره شده را به اجرا درآورد:

1) استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

2) نظارت بر کنترل دقیق عملیات ساختمانی

3) الزام در رعایت بیمه های کیفیت ساخت، مسئولیت، زلزله و... در نوسازی

4) توسعه آموزش و حمایت از مراکز آموزشی مربوطه برگزاری کارگاه های تخصصی – حرفه ای

5) طرح ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز ارتقای فرهنگ عمومی ساخت و ساز مقاوم

6) طرح احداث موزه زلزله شهر تهران

 

ماده 129

به منظور مقاوم سازی ساختمانهای مسکونی واقع در بافت فرسوده (با اولویت بافت فرسوده خطرناک) و با تأکید بر توانمند سازی و سازماندهی تشکل های محلی، شهرداری تهران موظف است سالیانه اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت وام بصورت وجوه اداره شده از طریق شبکه بانکی کشور و یا تأسیس « صندوق توانمندسازی مردمی به منظور مقاوم سازی بافت های فرسوده» را در بودجه سنواتی منظور نماید، آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران به مرحله اجرا در می آید.

 

ماده 130

به منظور ارتقاء مدیریت بحران در شهر تهران، شهرداری تهران موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به طراحی و اجرای طرحهای ذیل در طول سالهای برنامه اقدام نماید :

1) افزایش توان عملیاتی و تشکیلاتی ستاد مدیریت بحران شهر تهران، ستادهای مدیریت بحران مناطق و نواحی

2) طرح ساماندهی انبارهای پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران(ویژه و چند منظوره)

3) تهیه سیستم ارزیابی سریع خسارات و تلفات در اثر رخداد زمین لرزه

4) طرح سیستم مخابراتی و ارتباطی ویژه نظام مدیریت بحران شهر تهران

5) برگزاری مانورهای مدیریت بحران شهر تهران

6) طرح تأمین آب اضطراری شهر تهران

7) تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل شهر تهران و فعال سازی دبیرخانه آن

8) برگزاری کارگاههای آموزشی پدافند غیرعامل ویژه ستادهای مدیریت بحران مناطق 22گانه و سازمانهای کلیدی عضو

9) تأمین برق اضطراری مراکز مهم شهر تهران

10) بروز رسانی طرح جامع و برنامه عمل کمیته های تخصصی

11) ارتقا و ترویج فرهنگ خود امدادی و دگر امدادی

12) تدوین نظام بهره برداری مرکز فرماندهی و هدایت عملیات شهر تهران (اتاق بحران)

13) طرح اسکان اضطراری بلند مدت در پارک های حاشیه ای شهر تهران از جمله: افرا، چیتگر و سرخه حصار

14) طرح تشکیل تیم های اضطراری بازدید از بحران

15) مراکز امدادی در مبادی ورودی شهر تهران

16) طرح ایجاد بانک اطلاعاتی مدیریت بحران محله

17) طرح توسعه و تجهیز پایگاههای مدیریت بحران شهر تهران(فعال سازی، تامین نیرو، تجهیز اداری و تخصصی امداد و نجات)

18) طرح شناسایی و تدوین پروتکل همکاری با سازمانها و نهادهای موثر در مدیریت بحران شهر تهران

19) طرح ایجاد سیستم مدیریت بحران در اماکن مسکونی و اداری

20) طرح تشکیل، آموزش و تجهیز گروههای داوطلب مردمی واکنش اضطراری محلات و پایدار سازی فعالیت آنها

21) طرح ایجاد مدل ارزیابی ریسک کلیه اصناف و بهسازی شرایط آنها

22) احصاء مبانی و موازین مدیریت بحران در طرحهای جامع و تفصیلی

23) طرح تهیه سیستم پشتیبانی تصمیم مدیریت بحران شهر تهران

 

ماده 131

به منظور کاهش سهم ریزدانگی پلاک های مسکونی بویژه در بافت های فرسوده، شهرداری تهران موظف است با اعمال سیاست های تشویقی، اراضی واقع در این محدوده ها را تجمیع و بازسازی نماید.

 

لینک به دیدگاه

فصل چهاردهم : توسعه فناوری و تحقق شهر مجازی

ماده 132

چشم­انداز، اهداف، راهبردهاي توسعه فناوری و تحقق شهر مجازی در سال­هاي اجراي برنامه­ پنج ساله، به ­قرار زير است:

الف) چشم انداز

1) تهران شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی

ب) اهداف کلی

1) بهبود مدیریت اطلاعات

2) توسعه زیرساختهای اطلاعاتی با ظرفیت بالا

3) توسعه اطلاعاتی شهر تهران و ارتقاء ساختار فناوری اطلاعات در جهت حکمرانی الکترونیکی

4) فرهنگ سازی و تشویق و ترغیب عموم جهت استفاده از سرویس های الکترونیکی

5) افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی

6) ارتقاء نقش و جایگاه تهران در سطح ملی و منطقه ای

ج) راهبردهای توسعه

1) ایجاد شهر مجازی

2) یکپارچه سازی سیستم های اطلاع رسانی الکترونیکی

3) مکانیزه نمودن فرایندها

4) فرهنگ سازی در حوزه فناوری اطلاعات و ایجاد امنیت خاطر در استفاده از سیستمهای الکترونیکی

5) توسعه اقتصاد دانش بنیان

6) ایجاد بستر مناسب برای مدیریت واحد هوشمند شهری

7) بازیابی تعاملات اقتصادی

 

ماده 133

به منظور بسط و گسترش حکمرانی الکترونیکی، شهرداری تهران موظف است نسبت به تدوین سند راهبردی طرح شهر مجازی حداکثر شش ماه پس از تصویب این مصوبه اقدام و اجرای آزمایشی آن را در یک حوزه مناسب ، تا پایان سال سوم برنامه عملیاتی نماید.

 

ماده 134

به منظور افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهران، شهرداری تهران موظف است نسبت به طراحی نظام یکپارچه خدمات الکترونیکی قابل ارائه در شهرداری تهران ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه اقدام نماید.

 

ماده 135

به منظور شفاف سازی و پاسخگویی هر چه بیشتر شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را برای برقراری امکان دسترسی عموم شهروندان به طرح جامع شهر تهران، طرحهای تفصیلی مناطق 22 گانه شهرداری در مقیاس 2000/1، قوانین، مقررات، فرآیندهای انجام کار و گزارش های مالی و تفریغ بودجه پس از تصویب این مصوبه فراهم آورد.

 

ماده 136

به منظور بسترسازی جامع اطلاعاتی و نهادینه سازی فرهنگ شهر الکترونیک شهرداری تهران موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی 100 خدمت اولویت دار الکترونیکی اقدام و تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به عملیاتی نمودن آن در شهر تهران اقدام نماید.

 

ماده 137

به منظور ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح ملی و منطقه ای، شهرداری تهران موظف است براساس برنامه واصول « جامعه اطلاعاتی » جهانی در جهت استقرار جامعه اطلاعاتی که موجب تضمین دسترسی گسترده، امن و ارزان شهروندان تهرانی به اطلاعات مورد نیاز و کاهش سفرهای غیر ضروری می گردد اقدامات ذیل را انجام دهد :

1) ساماندهی بازار کالا و خدمات الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تصویب این مصوبه

2) توسعه کمی و کیفی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران متناسب با ظرفیت های ایجاد شده خدمات الکترونیکی

3) تهیه سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه ، و پیاده سازی خدمات کاربردی آن طبق برنامه اولویت مدار سند راهبردی در طول برنامه

4) محاسبه و پرداخت الکترونیکی و اینترنتی کلیه عوارض و وجوه قانونی شهرداری

5) ارائه زمان بندی و اتخاذ ساز و کارهای اجرایی جهت عملیاتی نمودن طرح های 22 گانه موضوع مصوبه شورای عالی فناوری

 

لینک به دیدگاه

فصل پانزدهم : نوسازی شهرداری، توسعه مدیریت و ارتقاء ظرفیتها

 

ماده 138

چشم­انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه درحوزه نوسازی شهرداری و توسعه مدیریت و ارتقاء ظرفیتها در سال هاي اجراي برنامه­ پنج ساله، به ­قرار زير است:

الف) چشم انداز

1) تهران؛ شهري دانش پايه، هوشمند و جهاني

2) تهران؛ کلانشهري با عملکرد­هاي ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مرکزيت­ امور فرهنگي - پژوهشي و سياسي در سطح کشور، و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسياي جنوب­غربي

ب) اهداف

1) دسترسي گسترده ، امن و ارزان شهروندان تهراني به اطلاعات مورد نياز

2) ارتقاء کيفيت خدمات شهري

3) تحقق «حکمرانی خوب» در شهرداری

4) ارتقاء ظرفیتهای ساختاری و نهادی

5) توسعه هدف مند و برنامه ریزی شده منابع انسانی

6) اجرای سیاست های تمرکز زدائی

ج) راهبردهای توسعه

1) توسعه فناوري اطلاعات

2) استقرار مديريت يکپارچه و الگوي رشد و تعالي سازماني در شهرداري تهران

3) اصلاح ساختار و تشکیلات

4) ارتقاء سطح علمی و امنیت شغلی کارکنان

5) ایجاد انگیزه مادی و معنوی برای کارکنان

6) اصلاح فرآیندها

7) تفویض اختیارات بیشتر به مناطق و نواحی

 

ماده 139

به منظور برقراری نظام بهینه تخصیص منابع در شهرداری تهران، افزایش بهره وری سرمایه گذاری ها و ایجاد شفافیت و افزایش قابلیت پاسخگویی و ارائه گزارش های عملکرد دقیق و هماهنگ با گزارشهای مالی، شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه، نظام بودجه ریزی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی را تدوین نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

 

ماده 140

شهرداری تهران موظف است به منظور ایجاد ظرفیتهای ساختاری لازم برای تحقق برنامه حاضر در ساختار اداری شهرداری تهران تشکیلات کلان خود را متناسب با الزامات، سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها و منطبق با الزامات و سیاستهای طرح جامع شهر تهران طراحی و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

 

ماده 141

به منظور هماهنگی عمودی و افقی ابعاد شش گانه سیستم مدیریت منابع انسانی، شهرداری تهران موظف است سند راهبردی توسعه منابع انسانی خود را، منطبق بر نیازهای راهبردی برنامه پنج ساله و مشتمل بر ظرفیتهای منابع انسانی، برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظام اطلاعات، نظام عملکرد و نظام آموزش، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه تهیه و مبنای عمل قرار دهد، همچنین شهرداری تهران متعهد است نسبت به تهیه تراز سالیانه نیروی انسانی خود اقدام نماید.

 

ماده 142

در راستای افزایش سطح امنیت شغلی کارکنان شهرداری تهران موظف است، در طی سالهای برنامه نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل قراردادی به رسمی اقدام نماید به نحوی که سالانه 1000 نفر از این پرسنل با رعایت سوابق علمی، سطح تحصیلات، رشته های مورد نیاز و سوابق تجربی مرتبط، از وضعیت قراردادی به رسمی تبدیل شوند.

 

ماده 143

بمنظور ارتقاء سطح علمی پرسنل رسمی، شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه از طریق ایجاد بسترهای مناسب آموزشی و بهسازی کارکنان موجود و ایجاد زمینه های مساعد برای خروج داوطلبانه نیروهای فاقد تحصیلات لیسانس و بالاتر، شرایطی را فراهم آورد که متوسط سطح تحصیلات در پایان برنامه به فوق دیپلم ارتقاء یابد.

 

ماده 144

شهرداری تهران موظف است به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و ایجاد انگیزه در میان کارکنان نسبت به تهیه طرح طبقه بندی جدید مشاغل و اصلاح نظام حقوق و دستمزد حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام و پس از تصویب مراجع ذیصلاح به اجرا درآورد.

 

ماده 145

به منظور استقرار مدیریت نظام مند و نهادینه سازی الگوهای تحول، رشد و تعالی سازمانی، شهرداری تهران موظف است استانداردهای نظام مدیریت یکپارچه (IMS) و الگوی رشد و تعالی سازمانی را در شهرداری تهران ظرف مدت شش ماه از تصویب این لایحه تهیه و در قالب 2 سند مجزا با امضاء شهردار تهران ابلاغ نماید.

 

ماده 146

بمنظور ارتقاء خدمات شهری، افزایش کارایی فضاها و محیط شهری، افزایش کیفیت مواد و مصالح به کار رفته در ساختمانها و تأسیسات شهری، شهرداری تهران موظف است نظام تدوین معیارها و استانداردهای مورد نیاز مدیریت شهری را مشتمل بر محورهای ذیل ،حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این مصوبه تدوین و به اجرا درآورد.

1- انتخاب یا تدوین استانداردهای مورد نیاز در کلیه عرصه های خدمات و مدیریت شهری

2- تصویب استانداردها با هماهنگی نهادهای رسمی و تخصصی مربوطه منجمله موسسه استاندارد و تحقق وفاق و عزم مدیریتی بر اجرای همه جانبه استانداردهای مذکور

3- ابلاغ استانداردهای مورد وفاق مذکور جهت اجرا در کلیه سطوح مدیریت شهری

4- نظارت بر اجرای استانداردها و احراز انطباق اقدامات اجرایی و مدیریتی با استانداردهای مصوب به منظور ارتقای کیفیت های انجام کار

5- برون سپاری کنترل استاندارد و تأمین نظارت جامع بر اجرای آن ها توسط نهاد ناظر و غیر ذی نفع نظیر موسسه استاندارد و اخذ گواهی و مهر استاندارد جهت فعالیتها و اقدامات اجرایی شهرداری

6- تهیه گزارش سالیانه استاندارد شهرداری مشمتل بر میزان فعالیتهای منطبق با استاندارد و برنامه ریزی برای ارتقای مستمر این میزان

 

ماده 147

به منظور تسهیل در اجرای این مصوبه و طرح جامع مصوب شهر تهران و دستیابی به مدیریت واحد شهری و یکپارچه سازی و رفع برخی مغایرتها و ابهامات در قوانین و مقررات موجود، شهرداری تهران موظف است ضمن تهیه لیست قوانین و مقررات لازم در راستای هدف فوق، حداکثر شش ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به تهیه لوایح لازم و بازنگری در قوانین و مقررات در طی سالهای برنامه جهت سیر مراحل قانونی اقدام نماید.

 

ماده 148

شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز و واگذاری مسئولیت ها و اختیارات به مناطق و نواحی، در طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را به انجام رساند :

1) احصاء وظایف قابل واگذاری

2) ظرفیت سازی در مناطق و نواحی جهت پذیرش مسئولیت جدید

3) پیشنهاد ساختار و تشکیلات و نیروی انسانی لازم

4) تهیه دستورالعملهای بودجه، مالی و اداری

5) انتخابی شدن مدیریت محلی

6) تدوین و انتشار صورتهای مالی در سطح نواحی و محلات

7) تولیدواستقرار رسانه های محلی از طریق روزنامه همشهری و یا سایر رسانه های جمعی

8) انجام بررسی های لازم برای تدوین نظام تأمین مالی و بودجه ریزی در سطح نواحی و محلات

 

ماده 149

به منظور نهادینه شدن فرآیند نظام برنامه ریزی و ایجاد ساختار دائمی برای چگونگی اجرای برنامه پنج ساله شهرداری تهران و ارائه گزارشهای منظم اجرای برنامه، شورای هماهنگی و برنامه ریزی متشکل از معاونین هماهنگی و برنامه ریزی مناطق 22 گانه و مدیران کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد معاونتها و سازمانهای شهرداری تهران تشکیل می گردد. آئین نامه اجرایی چگونگی تشکیل این شورا و ساختار و وظایف و اختیارات آن حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تصویب این مصوبه از طریق شهردار تهران ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 150

شهرداری تهران موظف است، در طی سالهای برنامه زمینه انجام تحقیقات علمی و پژوهشی مختلف برای استقرار کامل و جامع سیستم های پیشرفته مالی را فراهم نماید.

 

لینک به دیدگاه

ماده 151

شهرداري تهران موظف است، مطابق و براساس طرح تفصيلي شهر تهران و در اجراي نظام پهنه­بندي استفاده از اراضي آن، تخصيص و تأمين اراضي براي تأمين فضاهاي خدماتي آموزشي، ورزشي، بهداشتي - درماني و فرهنگي - مذهبي، توسط هر يک از ارگان­ها و دستگاه­هاي مسئول دولتي، ضمن «تثبيت خدمات محقق شده مذکور و در حال بهره­برداري فعلي در نقاط مختلف شهر»، حسب مورد از طريق برنامه­ريزي و محاسبه نيازها در مقياس محلات در افق طرح، سطوح فضاهاي خدماتي مورد بهره­برداري فعلي و در نهايت استخراج کمبودها در هر يک از فضاهاي مربوطه و تملک زمين و احداث فضاي مورد نياز و در فرآيندي مستمر با همکاري متوليان و دستگاه­هاي بخشي مسئول در طي برنامه پنجساله فراهم نمايد.

 

 

ماده 152

شهرداري تهران موظف به تأمين فضاهاي سبز، پارك‌ها، تجهيزات و تأسيسات شهري است. در اين ارتباط تا تأمين اراضي مورد نياز براي رفع کمبود فضاهاي خدماتي مذكور و مورد نياز شهر به ويژه در سطوح محلات، مطابق جداول سطح و سطوح فضاهاي خدماتي، پيش­بيني شده در طرح­هاي تفصيلي مصوب مناطق، کاربري­هاي سبز و پارك‌ها و تجهيزات و تأسيسات شهري، پيش­بيني و تثبيت شده در طرح تفصيلي ملاک عمل قبلي شهر تهران، کماکان ملاک عمل بوده، تا در فرايندي تدريجي و در يک دوره گذار و حداکثر سال­هاي برنامه پنجساله، کاربري­هاي خدماتي موردنياز، در چارچوب طرح تفصيلي جديد، توسط شهرداري تهران تأمين و تثبيت و كاربري‌هاي طرح قبلي لغو گردد.

 

 

ماده 153

شهرداري تهران موظف است در طی سال­هاي برنامه پنج ساله، موجبات اجراي طرح تفصيلي جديد شهر تهران که منطبق با سند طرح راهبردي - ساختاري (جامع) جديد شهر تهران مصوب (29/5/86) شورای عالی مسکن و شهرسازی، تهيه شده و به تصويب کميسيون ماده (5) رسيده است را فراهم سازد. چشم انداز، اهداف و راهبردهای توسعه مناطق 22 گانه که مبنای عمل در طی سالهای برنامه می باشند به شرح تبصره های ذیل است :

 

تبصره 1

برنامه راهبردی منطقه 1 شهرداری تهران با توجه به ويژگي­هاي منطقه داراي چشم­انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:...

چشم انداز

1) منطقه ای با تشخص های تاریخی و فرهنگی

2) منطقه ای تفرجگاهی که واجد جاذبه های گردشگری در زمینه های طبیعی و تاریخی است

3) منطقه ای با جمعیت تثبیت شده و ساخت و سازهای با کیفیت

4) منطقه ای دارای الگوی کارکردی و کالبدی سکونتگاهی ممتاز

5) منطقه ای توانمند در تأمین خدمات و هدایت سرمایه گذاری اقتصادی به بخش گردشگری

6) منطقه ای دیپلماتیک و بین المللی

7) منطقه ای با ترافیک روان و غیر عبوری

8) منطقه ای بهره مند از هویت باغ شهری و بافت های با ارزش شهری- روستایی

اهداف کلی

1) ایجاد رونق و توسعه فعالیت ها در بخش گردشگری

2) تثبیت حدود و مرز شمالی و شرقی منطقه با عناصر و موانع طبیعی و مصنوع

3) تعادل بخشی به پراکنش جمعیت و تأمین خدمات متناسب با نیاز شهروندان

4) حفاظت از عناصر و ویژگی های طبیعی و محیط زیستی منطقه (رود – دره ها و ارتفاعات شمالی البرز و باغ های منطقه ...)

5) بهبود نظام ترافیک و شبکه حمل و نقل همگانی

6) حفظ توازن و تحکیم انسجام کالبدی شهری با مداخله هماهنگ و برنامه ریزی شده جهت حفظ پهنه های ارزشمند موجود و بهسازی و سازماندهی پهنه های فرسوده و مسئله دار و توسعه پتانسیل های موجود منطقه

7) حفظ ویژگی های تاریخی، مذهبی و عملکردی منطقه با احیاء و توسعه مراکز محلات قدیمی و حفظ عناصر با ارزش

راهبردهای توسعه

1) کنترل ساخت و ساز در شمال و شرق منطقه با ایجاد موانع طبیعی و مصنوعی

2) هدایت سرمایه گذاری از بخش مسکن به گردشگری

3) انتظام ساختاری شبکه حمل و نقل و دسترسی ها- توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو در منطقه ، اصلاح شبکه و سلسله مراتب آن با کمترین دخالت در ساختار منطقه

4) کنترل و مقاوم سازی ساخت و سازها ، اجرای کامل ضوابط و مقاوم سازی ابنیه کنترل ساخت و ساز در حرایم و محدوده کوهسارها، کاهش تراکم

5) حفاظت زیست محیطی رودها , مسیل ها و قنات های منطقه

6) ساماندهی و ارتقا هویت محورها و مراکز شهری منطقه

7) حفظ هویت مسکونی منطقه ضمن تامین خدمات مورد نیاز ساکنین

8) حفظ باغات و فضاهای تاریخی با ارزش و تکمیل فضاهای سبز و باز

9) ساماندهی عناصرتاریخی و ارتقاء جایگاه و جلوه تاریخی منطقه

10) توسعه فضاهای گردشگری در مبادی کوهستان

11) تامین خدمات مورد نیاز ساکنین ، تقویت محورها و ایجاد مراکز خدماتی در منطقه

12) بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده

 

تبصره 2

برنامه راهبردی منطقه 2شهرداری تهران با توجه به ويژگي­هاي منطقه داراي چشم­انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه اي ايمن براي زندگي فردي و اجتماعي

2) منطقه ای با هواي پاک ، مناظر عالي و فضاهاي سبز گسترده و مناسب براي گذران اوقات فراغت

3) منطقه ای با جمعيت متناسب و متعادل (حاصل از کاهش نرخ رشد جمعيت و تثبيت جمعيت منطقه)

4) منطقه اي باکارکردهاي سطح‌عالي‌شهري(با امکان‌دسترسيهاي‌سريع وعمومي)

5) منطقه اي با خدمات کافي ودر دسترس همگان

6) منطقه ای باترافيک ‌روان، با سيستم‌حمل ونقل‌عمومي‌مناسب‌ و دسترسيهاي پياده و سبز

7) منطقه اي متعادل از نظر اجتماعي و کالبدی

8) منطقه اي با هويت همبسته و شاخص در تهران

اهداف کلی

1) افزايش ايمني ساكنان منطقه در برابر حوادث غيرمترقبه ( زلزله ، سيل و آتش سوزي)

2) حفظ وارتقاي كيفيت محيط زيست

3) جهت‌گيري بسمت تثبيت جمعيت منطقه

4) ارتقاء نقش سرويس دهندگي منطقه (به شهر )

5) توسعه دسترسي يکسان و توزيع عادلانه خدمات و امکانات

6) انساني كردن محيط رفت و آمد و بهبود سیستم حمل و نقل همگانی

7) افزايش ايمني ساکنين در مواقع بحران

8) توسعه و ايجاد تعادل اجتماعي در بهره برداري از ساير امکانات منطقه از قبیل فعاليت و اشتغال

9) ارتقاء شاخص هاي فضائي و سيماي شهري

راهبردهای توسعه

1) شناخت تهديد ها و آسيب پذيري عوامل مختلف محيطي منطقه در برابر زلزله0

2) ايمن سازي محيطي در برابر وقوع زلزله و حوادث ناشي از آن0

3) سازماندهي و تقويت تشكل هاي اجتماعي و اطلاع رساني جهت بالا بردن سطح آگاهي مردم در ارتباط با زلزله0

4) مديريت بحران در جهت سازماندهي و هماهنگي اقدامات

5) ارائه امدادهاي اوليه، خدمات ايمني شهري در سطح منطقه

6) انتقال ساكنين به مناطق امن ازطريق مسيرهاي امن پيش بيني شده واسكان موقت، امداد رساني ، ارائه خدمات و تامين مايحتاج ضروري در اين مراكز

7) تخليه منطقه از ساكنين از طريق مسير هاي پيش بيني شده

8) حفاظت و ارتقاء مطلوبیت هوا از طريق حفاظت از باغات‌موجود و توسعه فضاي سبز در دامنه هاي شمالي و دره ها

9) توسعه و تلفيق الگوي ‌فضاي ‌سبز منطقه ‌با سايركاربريها بويژه‌ مسكوني ‌و شبكه‌راهها

10) ارتقاء کمی و کیفی سيستم حمل و نقل عمومي از طریق تکمیل شبکه مترو، توسعه شبکه اتوبوسرانی و ایجاد شبکه های محلی حمل و نقل عمومی

11) ایجاد و توسعه شبكه هاي رفت و آمد غير موتوري ( دوچرخه ، پياده) و ایمن سازی تردد سواره و پیاده و کاهش تصادفات

12) آموزش فرهنگ صحیح ترافیک به منظور ارتقاء سطح اگاهی مردم بویژه نسل جوان

13) حفاظت از ميكرو كليماي منطقه

14) کنترل و کاهش آلودگی هوا و آلایندگی منابع صوتی

15) کاهش شدت آلودگي آب وخاک ناشي از وضع موجود دفع فاضلاب تاحد امکان و قبل از بهره برداري از طرح جامع استفاده بهينه از سيستم موجود دفع فاضلاب در منطقه شامل شبکه هاي موجود وسپتيک تانکها

16) تصفيه فاضلابها و باز گرداندن آنها به چرخه مصرف مجدد و اجراي طرح باز يافت زباله

17) کاهش نقش آلاينده پسماند در منطقه و پذيرش و اجراي سياست (توليدکننده پسماند خود مسئول دفع آن ‌مي‌باشد)

18) هدايت سرمايه گذاري ها بسمت توسعه خدمات (تا سرمايه گذاري در امر مسکن)

19) تعريف مراكز منطقه‌اي و شهري با توجه به ظرفيت هاي بالقوه‌ و‌ بالفعل ‌منطقه

20) تقويت زير ساختهاي مورد نياز

21) تقويت پيوند هاي(توالي و تسلسل )كاربري هاي اصلي در ارتباط با يكديگر و تثبيت تراکم هاي ساختماني

22) اصلاح الگوي توزيع خدمات پشتيبان سکونت

23) پيش بيني اراضي ذخيره بهسازي و نوسازي و خدمات پشتيبان

24) ارتقاء كيفيت فيزيكي شبكه معابر با رفع موانع موردي و رعایت اصول سلسله مراتب دسترسی در آن

25) بازبيني تقاضاي پاركينگ در مراکز اصلي خدماتي - تجاري

26) حفاظت از ارزشهاي زيست محيطي در قبال تبعات منفی احتمالی توسعه اقتصادی

27) احياء و حفاظت از فرصتهاي ارزشمند گردشگري - تفريحي - زيارتي

28) حفاظت از ارزشهاي اقتصادي‌حاصل از نقش روز افزون عملكرد شهري منطقه

29) اولويت دادن به فعاليتهاي علمي- پژوهشي و همچنين توليدي غيرمزاحم و تلفیق نوع فعالیتها برحسب حوزه تحت پوشش با بافتهای اطراف

30) حفاظت از شاخصهاي موجود توسعه در پهنه هاي توسعه يافته و ارتقاء این شاخصها در بخشهاي كمتر توسعه يافته منطقه

31) مديريت بر استفاده از زمين براي كاربري سكونتي و جلوگیری از گسترش فعالیتهای ناسازگار با بافتهای مسکونی

32) احياء ارزش مصرفي زمين در مقابله با رشد ارزش مبادلاتي آن بهمراه ارتقاء بهره وری از زمین و فضای شهری

33) ايجاد تعادل بين تراكمهاي سكونتي در منطقه متناسب با توان تامين كاربريهاي خدماتي

34) اسكان مناسب حاشيه نشينان و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی

35) حفاظت از الگوي هاي مناسب سكونتي و ارتقاء شاخصهاي كمي و كيفي مسكن در الگوهاي نامناسب و تلاش برای مدیریت بازار مسکن

36) توزيع متعادل جمعيت درمنطقه در الگوي سكونت

37) تلفيق نشانه هاي بصري و ويژگيهاي طبيعي با عرصه هاي عمومي

38) ارتقاء و بهبود سيماي شبانه و پيوند حوزه هاي کالبدي و عملکردي از طريق سازمان فضائي کار آمد

39) اصلاح و ارتقاء عملکردهاي حوزه هاي موجود

40) توانمند سازي اجتماعي ساكنين

 

تبصره 3

برنامه راهبردی منطقه 3 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1)منطقه ای برخوردار از توسعه فعالیت های اقتصادی برتر با افزایش فرصت های شغلی و پاسخگو به «کارکردهای مقیاس کلانشهری» شهر تهران

2)منطقه ای برخوردار از اطلاعات روزآمد، دارای فن آوری نوین در ارایه خدمات و پویا در مقابل تحولات کمی و کیفی

3)منطقه ای ایمن و پاک برای زیست و فعالیت

4)منطقه ای برخوردار از ساختار پایدار در جوامع محلی و هم پیوند با جوامع شهری کلانشهر تهران

5)منطقه ای با حفظ ساختار طبیعی و مصنوع هویت بخش منطقه

6)منطقه ای برخوردار از نظام حمل و نقل کارآمد به ویژه عمومی

7)منطقه ای برخوردار از خدمات و رفاه اجتماعی قابل دسترس برای عموم

8) منطقه ای برخوردار از زیرساخت های مناسب

9)منطقه ای برخوردار از توسعه پایدار

10)منطقه ای برخوردار از فضاهای شهری پایدار

اهداف کلی

1)حفظ و ارتقاء فعالیت های برتر و فرامنطقه ای و فراملی

2)ارتقاء کیفی و رفع نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی منطقه برای تسهیل در ایفای نقش کلانشهری تهران برای تبدیل شدن به کلانشهر جهانی و برخوردار از جایگاه رقابتی در سطح منطقه ای و بین المللی

3)ایمن سازی منطقه در مقابل آسیب ها، سوانح طبیعی، سیاسی و تأمین امنیت

4)پاک سازی منطقه از آلاینده های زیست محیطی

5)ساماندهی نظام حمل و نقل منطقه

6)حفظ و نگهداشت ساکنان بومی منطقه

7)حفاظت و بهره گیری از موهبت های طبیعی منطقه در بازیافت هویت آن

8)حفاظت و بهره گیری از ویژگی های مصنوع منطقه

9)حفاظت و بهره گیری و توسعه مطبوعیت و مطلوبیت بصری منطقه

10)حفاظت و بهره گیری و توسعه عوامل، عناصر و نشانه های تکوین و توسعه منطقه در ادوار تاریخی

11)اصلاح نظام شبکه، اصلاح نظام حمل و نقل و اصلاح مدیریت شبکه

12)توزیع عادلانه خدمات در سطح منطقه و ارتقاء کیفی ارایه خدمات

13)افزایش بهره وری زمین های قهوه ای در جهت تأمین خدمات عمومی

14)بازنگری در نظام زیرساخت ها

15)فراهم ساختن محیطی آرام، سرزنده، با مطبوعیت و مطلوبیت محیطی برای ساکنین، شاغلین و مراجعه کنندگان

16)تثبیت شمار و حفظ کیفیت جمعیت ساکن منطقه

17)ارتقاء کیفیت محیط شهری و توسعه فضاهای عمومی

راهبردهای توسعه

1)ایجاد مرکز مدرن و مکمل مرکز شهر و ایجاد مرکز شهری نوین چند رسانه ای و جهانی متناسب با جایگاه عملکردی متصور برای کلانشهر تهران در مقیاس های بین المللی و منطقه ای

2)استفاده از سیستم های ارتباطی دور- همکاری بین ادارات و سازما نهای دولتی و نیمه دولتی و ایجاد سیستم و پایگاه های اطلاع رسانی روزآمد در سطح منطقه

3)تجهیز منطقه در مقابل آسیب ها و سوانح و پاسخگویی در زمان بحران

4)جلوگیری از دخالت نابجا در محیط طبیعی برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از سوانح احتمالی و بهره گیری از قابلیت های منطقه در تعادل بخشی محیطی شهر تهران و حفظ و ابقای محیط طبیعی آن برای متعادل کردن انرژی های ورودی و خروجی و ایجاد سازگاری میان محیط طبیعی و مصنوع

5)توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش حرکت عبوری

6)افزایش حس تعلق به مکان و ملحوظ داشتن منافع عامه

7)بهره گیری از عوارض موجد کیفیت های طبیعی (تپه ها و رود دره ها) در طرح های توسعه شهری، حفظ سیستم آب و سبز منطقه، تقویت محورهای اکولوژیک منطقه در جهت پالایش هوا و توسعه محورهای سبز و ابقاء و احیای مورفولوژی بافت منطقه

8)ابقا و احیای الگوهای معماری در منطقه و ارتقاء منظر جداره های شهری، حفاظت از کریدور ها و کانون های دریافت دید و منظر و بهره گیری از مناظر گسترده، استراتژیک و چشم اندازهای بدیع منطقه

9)بکارگیری نشانه های هویتی به منظور خوانایی و دستیابی به سیمای قابل درک و آشنا با هویت فرهنگی و جغرافیای اقلیمی و بازشناسی محلات قدیمی و رعایت محدوده های آنها در تقسیمات شهری و شناسایی عوامل مؤثر و هویت بخش در شکل گیری محلات قدیمی

10)ایجاد تعادل در حرکت عبوری و دسترسی ها، اصلاح پارگی بافت به سبب شبکه شریانی سریع و همخوان کردن نظام دسترسی با استقرار حوزه های سکونت و فعالیت و تعدیل میزان و تقاضاهای سفر با هدف های مختلف در سطح منطقه

11)افزایش و ارتقاء کیفی سیستم های حمل و نقل عمومی با تأکید بر سیستم های پر ظرفیت، آرام سازی حوزه های مسکونی و تعریف سطوح دسترسی و تخصیص زمین جهت تأمین خدمات عمومی

12)افزایش نقش شوراهای محلی در تصمیم سازی و تصمیم گیری و مدیریت شهری منطقه، انتظام در ارایه سطح مختلف ارایه خدمات شامل فرامنطقه ای، منطقه ای، ناحیه ای و محلی، نظم بخشیدن به خدمات مورد نیاز شهروندان ساکن در منطقه، تملک زمین های سبز و قهوه ای و مرغوب شهری، ایجاد انگیزه و تمایل در مالکین زمین های مرغوب در جهت بهره برداری خدماتی

13)دستیابی به پهنه های همنواخت با هویت مقر و موقعیت، توزیع فعالیت ها متناسب با سطح کارکردی و میزان سنخیت با موقعیت استقرار

14)جلوگیری از تنزل کیفیت زندگی اجتماعی و محیط کالبدی منطقه با حفظ شناسه های اجتماعی ساکنان و کند کردن همگرایی با سایر مناطق

15)برقراری تعادل در استفاده از زمین های سبز و قهوه ای، افزایش میزان فضاهای سبز و باز در جهت ایجاد تعادل میان سطوح پرو خالی، ساماندهی جمع آوری زباله بویژه زباله های بیمارستانی

16)تخصیص و تجهیز پهنه ها و محورهای واجد شرایط جهت توسعه عرصه های عمومی و افزایش قابلیت های گردشگری و گذران اوقات فراغت و دارای فضاهای فرهنگی، گردشگری، تفریحی و ورزشی

17)بهره گیری از زمین های درشت دانه جهت توسعه عرصه های عمومی، تأمین فضاهای سبز عمومی، تفرجگاهی، گردشگری و ورزشی به منظور ارتقاء بهداشت روان و جلوگیری از پرداختن شهروندان به فعالیت های غیر مفید و غیرسازنده و استفاده از مسیل ها در توسعه فضای شهری

 

تبصره 4

برنامه راهبردی منطقه 4 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1)منطقه ای با محوریت کانونی مساجد و نیز مراکز محله ای احیاء شده بر پایه فضاهای عمومی دارای عملکردهای متنوع اجتماعی و فرهنگی

2)منطقه ای پيشرو در شهر تهران به منظور جذب صنايع با فن آوري برتر و بنگاه‌هاي علمي و فني با تكيه بر دانشگاه‌ها و پهنه صنعتي حكيميه

3)منطقه ای سبز با تكيه بر پارك جنگلي لويزان و باغهاي موجود و تبديل فضاهاي نظامي به فرهنگي و خدماتي

4)منطقه ای داراي حداكثر تنوع و انسجام اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي ممكن با تكيه بر پادگان كوهك، محورهاي دروني و پارك جنگلي لويزان

5)منطقه ای پيشرو از لحاظ ساماندهي به بافت فرسوده، ارتقاء مشاركت اجتماعي و كيفيت محيط زيست

6)منطقه ای پشتيبان شهر تهران، از لحاظ ارائه انواع خدمات فرهنگي، گردشگري، ورزشي و ارتباطي و عرضه مسكن ويژه و همچنین مرکزیت امداد رسانی شمال شرق تهران در شرایط بحران

7)منطقه ای دارای شبکه و سیستم حمل و نقل و تردد با عملکرد مناسب و متکی بر سیستم حمل و نقل عمومی

اهداف کلی

1)بهره‌گيري بهينه از پارك جنگلي لويزان و استفاده از پادگان كوهك براي امداد رساني

2)دستیابی به حداکثر تنوع اقتصادی، اجتماعی و خودبسندگی نسبی در تعامل مثبت با شهر و مجموعه شهری تهران

3)ارتقاء کمی و کیفی خدمات عمومی به منظور بهبود شرایط زندگی

4)توسعه زندگی پذیری با هدایت میزان تراکم و استفاده از زمینهای ذخیره شهری برای پروژه های محرک توسعه برای بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت فرسوده

5)تثبیت حدود منطقه و بهره گیری از حریم آن برای خدمات شهری نیازمند فضای وسیع

6)استفاده از فضای پادگان ها و انبارها برای گسترش فضای عمومی و کاربری های خدماتی برای حدود 950 هزار نفر جمعیت

7)ایجاد مراکز شهری و فراشهری فرهنگی و تفریحی با استفاده از ظرفیت پارک جنگلی لویزان و پادگانها

8)روان سازی و سرعت بخشی حرکت در سطح منطقه و ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی

9)تبدیل پهنه صنعتی حکیمیه به مجموعه صنعتی با فناوری بالا و استفاده از پادگان کوهک برای مرکز خدمات فرامنطقه ای

راهبردهای توسعه

1)جلب مشارکت مردم در فرآیند برنامه ریزی

2)ساماندهي سكونتگاههاي موجود و جديد برپايه فضا و مشاركت محله‌اي

3)ايجاد مركز اداري- تجاري براي شركتهاي علمي- فني و خدمات مولد و هدايت فن‌آوري نوين در پهنه حكيميه

4)ساماندهی به نظام مدیریتی شهرداری و مشارکت بخش خصوصی برای جذب فعالیت و پشتیبانی خدماتی

5)حفاظت فعال از پارک لویزان و باغ های موجود

6)استفاده بهينه از ظرفيت پارك جنگلي لويزان

7)ساماندهی به نظام مدیریتی شهرداری و مشارکت بخش خصوصی برای جذب فعالیت و پشتیبانی خدماتی

8)استفاده از پادگان كوهك و پارك لويزان براي امداد رساني

9)بهسازی و نوسازی پهنه های خاک سفید و شمیران نو از طریق تعریف پروژه های محرک توسعه

10)تبدیل منطقه 4 به مرکز خدمات فرامنطقه ای، خدمات مولد و خدمات پشتیبانی منظومه شرقی مجموعه شهری تهران

11)ايجاد و تقويت مراكز منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در هماهنگی با محورهاي دروني منطقه و ارتباط با مناطق پيراموني

12)حفاظت فعال و استفاده بهینه از حريم منطقه 4 با استقرار خدمات شهري مانند گورستان، ورزشگاه، پاركهاي علمي و پژوهشي، نمایشگاه ها و مجموعه های تفریحی فراغتی

13)بهبود شبکه های ارتباطی درون منطقه، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی منطقه خاصه در دروازه های شهری

14)ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی

 

تبصره 5

برنامه راهبردی منطقه 5 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1)منطقه ای با هویت تفرجگاهی و گردشگری

2)منطقه‌ای با محیط شهری با کیفیت مطلوب

3)منطقه‌ای با ترافیک روان

4)منطقه‌ای برخوردار از منابع مستمر و پایدار

5)منطقه ای بهره‌مند از جامعه متنوع سکونتی، برخوردار از سلامت اجتماعی و روابط توسعه‌یافته بین قومیت‌های ساکن

اهداف کلی

1)تقویت جایگاه منطقه 5 به عنوان مرکز علمی-آموزشی- فرهنگی- تفریحی و گردشگری غرب تهران

2)تعادل بخشی میان نقش خوابگاهی و سکونتگاهی منطقه و سایر نقشهای منطقه

3)تثبیت حدود منطقه و بهره‌گیری از حرایم آن برای خدمات شهری

4)ارتقا کیفیت سکونت و تامین خدمات متناسب با نیاز ساکنان

5)بهبود سیما و منظر شهری

6)تقویت و اصلاح ساختار کالبدی- فضایی منطقه

7)توزیع متناسب و جانمایی پهنه کاربری‌ها

8)تقویت زیرساختهای شهری در حمل و نقل عمومی

9)افزایش متوسط سرعت در معابر اصلی منطقه

10)باز تعریف درآمدهای ثابت و قابل اتکا برای مدیریت شهری

11)ارتقا فرهنگ عمومی و پیش‌گیری از بروز آسیب‌های اجتماعی

راهبردهای توسعه

1)ایجاد مراکز گردشگری، خدماتی و رفاهی منطقه‌ای و شهری

2)توسعه فضاهای سبز، عمومی و تفرجگاهی در مقیاس زیرمنطقه‌ای

3)محدودکردن استفاده از زمین به عنوان کاربری مسکونی

4)تامین کمبودهای خدماتی

5)ساماندهی سکونتگاه‌های موجود و جدید برپایه فضا و مشارکت محله‌ای

6)حفاظت فعال از حریم منطقه 5 با استقرار خدمات شهری مانند پارک و فضای سبز

7)بهسازی و نوسازی بافت فرسوده

8)ایجاد و گسترش کریدورهای بصری به ارتفاعات شمالی منطقه

9)هماهنگی در منظرعمومی بافت‌های شهری از طریق کنترل ارتفاع و خط آسمان، سیمای جداره و...

10)طراحی مناسب فضاهای شهری مانند میادین و فضاهای باز عمومی

11)توزیع خدمات براساس سلسله مراتب تقسیمات شهری

12)تامین خدمات متناسب با نیاز شهروندان مبتنی بر سرانه‌های طرح تفصیلی

13)جلوگیری از گسیختگی بافت و ایجاد یکپارچگی

14)جلوگیری از گسترش افقی شهر

15)رعایت اصول علمی همجواری در تعریف پهنه‌های مختلف

16)توسعه خط مترو به سمت شمال و غرب منطقه

17)اصلاح هندسی معابر و گره‌گاه‌های مهم شهری در سطح منطقه

18) امتداد بزرگراه‌های مهم درون منطقه

19)استفاده بهینه و مناسب از امکانات و توان‌های بالقوه زیست محیطی منطقه

 

 

تبصره 6

برنامه راهبردی منطقه 6 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1)منطقه ای تجلی گر تحولات تاریخی، فرهنگی و سیاسی دوران معاصر و انقلاب اسلامی.

2)منطقه ای کارآمد، مؤثر، پایدار و مدرن از محدوده مرکزی کلان شهر تهران با عملکردهای متنوع در مقیاس ملی و فراملی.

3)منطقه ای دارای فعالیت ها و فضاهای عمومی و نیمه عمومی.

4)منطقه ای کارآمد و پایدار در مدیریت بحران در کلان شهر تهران.

5)منطقه ای آرمانی از اختلاط و هم افزایی عملکردهای سکونت، فعالیت و فراغت.

6)منطقه ای بهره مند از امکانات و خدمات رفاه عمومی و تأمین اجتماعی برای ساکنین.

7)منطقه ای برخوردار از مراکز آموزش، پژوهش و خدمات اقتصادی مدرن کلان شهر تهران با عملکرد ملی و جهانی.

8)منطقه ای با ترافیک روان و سهولت دسترسی

اهداف کلی

1)حفظ و ارتقاء کیفیت منظر و سیمای شهری به عنوان محدوده شهرسازی میانی و معاصر کلان شهر تهران

2)ارتقاء نقش و عملکردهای برتر فراملی و ملی منطقه 6، به عنوان جزء مدرن مرکز کلان شهر تهران

3)گسترش فضاهای عمومی و گردشگری

4)حفاظت از آثار و ابنیه با ارزش موجود و نظارت بر نحوه بهره برداری از آنها

5)حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست

6)حفظ و ارتقاء کیفیت محلات و بافت مسکونی و تفکیک آنها از پهنه های کار و فعالیت

7)حفظ و تقویت پایداری سکونت و فعالیت در منطقه

8)ترکیب و تناسب عملکرد اقتصادی و توزیع فعالیت های اقتصادی و خدماتی لازم در سلسله مراتب تقسیمات شهری

9)افزایش ظرفیت عملکردی و فضایی منطقه برای فعالیت پذیری و جذب فرصت های شغلی جدید

10)حفظ و ارتقاء منزلت عملکردی منطقه و تقویت فعالیت اجتماعی در محلات

11)انتظام و تعادل بخشی به سامانه حمل و نقل شهری و رفتار ترافیکی شهروندان

12)افزایش اتکا به سیستم حمل و نقل همگانی به ویژه قطار شهری (خطوط شش گانه)

راهبردهای توسعه

1)حفاظت و ارتقاء کیفیت پهنه ها، محور ها و عناصر تاریخی- فرهنگی و ممانعت از جایگزینی با کاربری های اداری و تجاری

2)ساماندهی کالبدی استخوان بندی شهر و تقویت انسجام فضایی – کالبدی

3)تجهیز و تعیین محورها و پهنه های مجاز فعالیت و مختلط به ویژه در نیمه های جنوبی و شرقی منطقه

4)افزایش تعداد شاغلان منطقه به حدود 330 هزار نفر در سال افق طرح جامع

5)پالایش فضایی و عملکردی و ایجاد تنوع در نحوه استقرار فعالیت ها

6)تجهیز و تقویت کانونها عملکردی منطقه (میادین، مجتمع های ایستگاهی و عناصر درشت دانه)

7)تثبیت و تجهیز عرصه های سبز و باز موجود منطقه

8)اجتناب از نفوذ و تداخل کاربری های غیر مسکونی به درون محله ها

9)شناسایی، ساماندهی و ایمن سازی قنوات منطقه

10)ساماندهی و کنترل حرکت سیلاب ها و دفع آبهای سطحی

11)تثبیت جمعیت منطقه در سقف 250 هزار نفر در سال افق طرح جامع

12)تثبیت جمعیت ساکن و پهنه های مسکونی در بخش های شمالی و شمال غربی

13)تشخیص، شناسایی و اتکا بر منابع درآمدی پایدار و کمرنگ نمودن منابع ناپایدار درآمدی (فروش تراکم و تغییر کاربری)

14)ارتقاء کیفیت و نظام حرکت در منطقه از طریق خطوط مترو و حمل و نقل عمومی

15)تجهیز و تقویت مسیرها و شبکه حرکت سواره و پیاده با حداقل مداخلات فیزیکی در شبکه معابر موجود

16)بهره گیری از نظام برنامه ریزی جامع، کل نگر و آینده نگر و ارتقاء سیستم مدیریت شهری از طریق به کارگیری مدیریت بهره وری و آموزش

 

تبصره 7

برنامه راهبردی منطقه 7 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1)منطقه ای به عنوان دروازه پیوند دهنده شمال و شرق تهران با مرکز شهر

2)منطقه ای با محوریت توسعه پایدار با جلوه های هویتی ملی و محلی

3)منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دانش پایه، ارتباطات و فن آوری های نوین

4)منطقه ای در پیوند با گستره ها و فضاهای شهری سبز و باز همراه با تنوع فضایی و عملکردی

5)منطقه ای مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت

6)منطقه ای با عملکردهای ملی و فراملی و اقتصاد مدرن مبتنی بر عدالت اجتماعی

7)منطقه ای با دسترسی های روان و آسان شهروندان و شبکه توسعه یافته تردد همگانی

اهداف کلی

1)تقویت جایگاه منطقه 7 در مرکز شهر تهران، در پیوند با حوزه های شمالی و شرقی کلانشهر در ارتقاء نقش های فراملی، ملی و منطقه ای شهر تهران

2)پایداری جوامع محلی با تقویت گرایش سکونت

3)رونق فعالیت و توسعه اقتصادی منطقه با ساماندهی پهنه های کنونی فعالیت بر محور حمل و نقل عمومی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در عرصه خدمات برتر و دانش پایه

4)تسهیل دسترسی و ساماندهی شبکه های ارتباطی برپایه حمل و نقل عمومی و اعمال مدیریت تقاضای سفر

5)ارتقاء کیفیت محیط و ایجاد سرزندگی در حیات شهری با احیاء و حفاظت از منابع طبیعی، توسعه فضاهای باز و سبز

6)ساماندهی نظام کالبدی و فضایی بر محور عدالت اجتماعی

7)تقویت و احیاء میراث تاریخی و هویتی منطقه در ارتباط با مرکز شهر تهران

راهبردهای توسعه

1)توسعه فعالیتهای برتر، دانش پایه، فن آوری و اطلاعات با بازده اقتصادی بالا برای تقویت اقتصادی مرکز شهر

2)انتقال یا ساماندهی فعالیتهای تجاری مغایر با نیازهای عمومی و روزمره

3)محدود کردن استقرار و ممانعت از شکل گیری انبارها و عمده فروشیها

4)ساماندهی صنایع و خدمات فنی(صنایع کارگاهی،آهنگری، درودگری، خدمات فنی، تعمیرگاه های خودرو و ...)

5)ایجاد مجتمع های ایستگاهی منطبق بر مترو با هدف توسعه بر پایه حمل و نقل عمومی (تجمیع فعالیتهای اداری و جلوگیری از نفوذ فعالیتهای غیرمحلی به دورن محلات مسکونی و فراهم آوردن امکان تبادل سفر به منظور محدود نمودن حرکت سواره و گسترش پیاده راهها و حرکت پیاده)

6)ایجاد تعادل بین دو بخش منطقه و پیوند بافت شرق و غرب شریعتی از طریق توسعه محورها، ایجاد مجتمع های ایستگاهی و ساماندهی و بهسازی محلات و بافت فرسوده در شرق شریعتی و ایجاد گستره ها و فضاهای سبز و باز

7)توسعه فضاهای باز و سبز اجتماعی و بسترسازی برای ایجاد خاطره جمعی

8)احیاء فضاها و بناهای تاریخی و هویتی و ترویج نمادین عناصر و شاخص های هویتی در ساماندهی فضایی و کالبدی فضاهای شهری

9)توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری

10)جلوگیری از ریزش جمعیت ساکن و حفظ جمعیت موجود با نزدیکی کار و سکونت

11)ایجاد تنوع فعالیت و بهره وری اقتصادی

12)برنامه ریزی برای فعالیتهای مختلط جهت ایجاد سرزندگی و زندگی شبانه

 

تبصره 8

برنامه راهبردی منطقه 8 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1)منطقه اي داراي هويت فرهنگي- اجتماعي ارتقاء يافته برپایه اصالت های ایرانی و اسلامی

2)منطقه اي داراي صنايع پاك

3)منطقه اي داراي محيط زيستي شاداب و سرزنده

4)مطقه اي داراي امنيت، آرامش ومقاوم دربرابر آسيبها وسوانح وبلاياي طبيعي

5)منطقه اي داراي پهنه هاي پايدار سكونت، فعاليت وفراغت

6)منطقه اي با ترافيك روان و مجهز به سرويس حمل و نقل همگاني در سطح منطقه

اهداف کلی

1)حفظ و ارتقاء هويت تاريخي و فرهنگي منطقه

2)برخورداري منطقه از روحية سكونتگاهي و فعاليت پايدار

3)پايداري و امنیت اماكن عمومي و خصوصي در برابر سوانح طبيعي

4)توسعه و تركيب سكونت پايدار با محيط هاي فراغت

5)استقرار صنايع پاك و سازگار با محيط زيست مطلوب

6)ترافیک روان با تنوع و سهولت دسترسي به فضاهاي خدماتی به منظور رفع نيازهاي مردم ساكن در منطقه 8 و پيرامون آن

راهبردهای توسعه

1)طراحی و مکان یابی فضاهای خدماتی بر مبنای تنوع و سهولت دسترسی و الویت بندی نیازهای ساکنین

2)بكارگيري تنوع سرويس حمل و نقل شهري

3)ترويج حمل و نقل پاك در سطح محله

4)امكان دسترسي آسان تمامي وسايل حمل و نقل به فضاهاي خدماتي

5)جلب حمایت های سیاسی و جذب و هدايت سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي به سوي صنايع پاك

6)ايجاد فرصت هاي شغلي جدید با توسعه صنايع سازگار با محيط زيست پايدار

7)گسترش فعاليت هاي صنعتي پاك در مقياس فرامنطقه¬اي

8)ارتقاء سرانه هاي خدماتي و فضاي سبز متناسب با جمعيت ساكن

9)پايداري اماكن عمومي و خصوصي در برابر سوانح طبيعي

10)توسعه ضوابط و مقررات ايمني ساخت و ساز

11)ترويج الگوي ايمن و پايدار براي اماكن عمومي و خصوصي

12)ایجاد هماهنگي و انسجام ساختاري مناسب براي سكونت، فعاليت و فراغت

13) برقراري امنيت و آسايش محيطي در محيطهاي سكونت، كار و فراغت

14)ترويج الگوی توسعه فضاهاي فراغتي در كنار سكونتگاه ها و محيط كار

15)ساماندهي، احياء و ارتقا ء هويت ايراني - اسلامي در سیما و منظر شهری خاصه فضاهای فرهنگی و تاریخی

16)حفاظت از فضاهاي تاريخي و فرهنگي

17)سازگار نمودن اماکن مسکونی و فضاهاي عمومي با بافتهای ارزشمند

18)پايداري بخشهاي تاريخي و فرهنگي منطقه

 

تبصره 9

برنامه راهبردی منطقه 9 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم نداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1)منطقه ای داراي هويت ايراني ـ اسلامي، جايگاه رشد و تعالي انساني براي ساكنان، همراه با تشخص‌هاي محله‌اي و سكونت متناسب و برازنده با كرامت انساني است.

2)منطقه ای داراي شان، جايگاه و مظاهر زيباي سيماي روزانه و شبانه شهري، متناسب با جایگاه يكي از مناطق محوري شهر تهران كه در معرض بازديد مسافران و گردشگران قرار دارد

3)منطقه ای، داراي فضاهاي عمومي و تحرك و پويايي مناسب زندگي شهري، همراه با عملكردهاي متنوع و جاذب براي سكونت

4)منطقه ای داراي بناهايي مقاوم در مقابل حوادث و پايدار در برابر آسيب‌هاي طبيعي همراه با ساختمان‌هايي نو و بازسازي شده است.

5)منطقه ای بهره‌مند از تمامي جنبه‌هاي شهري، مشتمل بر سكونت توام با آرامش، فعاليت مستمر، پويايي و تحرك، نشاط و شادابي و سرزندگي و امكانات مناسب اوقات فراغت است.

6)منطقه ای، با تاكيد بر محله محوري، داراي شبكه‌هاي مناسب عبوري ميان بافت‌هاي مسكوني از شبكه دسترسي درون منطقه، پويايي كافي و سهولت آمد و شد

7)منطقه ای داراي عملكرد و كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و فرهنگي ارتقا يافته، تا سطح هم‌ترازي با شاخص‌هاي بنيادي كلان‌شهر تهران است.

8)منطقه ای، برخوردار از مديريت مشاركت‌گرا، شهروند مدار، پاسخ‌گو و آينده‌نگر با تاكيد بر توانمندسازي و توسعه‌ي منابع انساني است.

9)منطقه ای پژوهش محور با پایگاه های اطلاع رسانی گوناگون، دانش پايه، هوشمند و کارآفرین در قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي است.

اهداف کلی

1)ارتقاي نقش منطقه به منطقه‌اي با كاركردهاي مختلف، جاذب سرمايه، همراه با فراهم سازي زيرساخت‌ها به منظور واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گري به بخش خصوصي، جلب مشاركت های مردمی و توسعه‌ي كسب و كار

2)توسعه‌ي فعاليت‌هاي عمراني از طريق مقاوم سازی و بازسازي بافت‌هاي فرسوده و مراكز تجاري.

3)ساماندهي سيماي شبانه و روزانه شهري، تشخص‌ها، نمادها و نشانه‌هاي محله‌اي، با تاكيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي و تقویت حس تعلق شهروندان به منطقه

4)جهت‌گيري به سمت نظام مديريت غيرمتمركز از طريق تقويت نهادهاي محله‌اي، شوراياري‌هاي و نواحي

5)ايمن و سالم‌سازي محيط و فضاي زندگي در برابر حوادث طبيعي

6)تثبیت رشد جمعیت در منطقه همراه با تدارك كاربري‌هاي عمومي و خدماتي مورد نیاز ساكنان

7)ايجاد نظم سلسله مراتبي و تفكيك شبكه حركت عبوري از درون منطقه و ارتقاي كيفيت زيرساخت‌هاي حمل و نقل ضمن هماهنگي با طرح‌هاي توسعه‌ي كالبدي و زيست محيطي

8)ايجاد زيرساخت‌ها و گسترش فضاهاي مناسب براي تعاملات اجتماعي (ورزشي، فرهنگي، هنري، صرف اوقات فراغت) و توسعه‌ي فعاليت‌ها و اجتماعات محله‌اي.

9)تشویق مديريت‌هاي هم‌عرض و موسسه‌هاي توليدي ـ صنعتي و خدماتي، در خصوص توجه به محيط زيست و كاهش آلودگي و آلايندگي، هم‌چنين افزايش مسووليت‌پذيري اجتماعي صنايع توليدي،‌خدماتي

10)بهبود و ارتقاي سطح كمي و كيفي آموزش‌هاي اجتماعي، فرهنگي با الهام از آموزه‌هاي فرهنگ اسلامي و ايراني با هدف تغيير رو به رشد و تعالي رفتارهاي شهروندي

11)جايگزيني منابع پايدار درآمد براي تامين هزينه‌هاي مديريت شهري با كاهش تدريجي سهم درآمد از ساخت و ساز مسكوني

راهبردهای توسعه

1)تثبيت وسعت‌ نهايي كاربري‌هاي خالص مسكوني، ضمن رعايت استانداردها به نحوي كه توسعه‌ي اسكان به زيان كيفيت زندگي منجر نشود.

2)تعديل نابرابري‌ها و تامين خدمات و فضاهاي عمومي، ورزشي، تفريحي، فرهنگي و هنري مورد نياز منطقه

3)ساماندهي وضعيت توزيع فضاهاي خدماتي و تجاري مبتني بر عملكردهای منطقه ای و فرامنطقه ای و توسعه مراكز با عملكرد محله‌اي

4)توسعه‌ي زيرساخت‌ها و امكانات در حوالي ميدان آزادي و محوطه‌هاي پيراموني آن به مركز خدمات حوزه‌ي غربي.

5)كوشش در جهت تثبيت جمعيت منطقه

6)بهبود شبكه‌هاي ارتباطي درون منطقه و ارتباط با شبكه‌هاي اصلي و محوري و مناسب‌سازي راه براي حركت و دسترسي آسان معلولين جسمي و حركتي

7)کاهش تقاضاي سفر از طريق ارايه خدمات موردنياز جامعه‌ي شهري در منطقه

8)حفظ فرودگاه مهرآباد به عنوان يك فرودگاه نزديك به فضاي شهري

9)بهبود و ارتقا شبكه ارتباطی و نوسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده به منظور مقابله با سوانح طبيعي

10)توسعه و تجهيز تاسيسات زيربنايي منطقه

11)مطالعه و بررسي پيرامون احصاي منابع پايدار درآمدي با توجه به امكانات و قابليت‌هاي بالقوه منطقه

12)ساماندهي كانون‌هاي مسكوني در جنوب شرقي ميدان آزادي

13)جلوگيري از حذف پاركينگ در هرگونه ساخت و ساز

14)انسجام بخشي به كالبد و ايجاد هويت و تشخص در نواحي و محله‌هاي منطقه از طريق بهبود ساختار فضايي و كالبدي

15)برنامه‌ريزي براي تقويت تشكل‌هاي غيردولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد

16) توسعه‌ي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي در زيربخش تامين سلامت شهروندان و پيش‌گيري از آسيب‌هاي اجتماعي

17)کمك و نظارت در ترميم، تكميل و تجهيز بناي مساجد، مدارس و مراكز علوم ديني، كتابخانه‌هاي عمومي و ابنيه مذهبي

18)وضع برنامه به منظور انجام تحقيق و پژوهش با رويكرد محله‌اي، جهت تحقق توسعه‌ي فرهنگي پايدار

تبصره 10

برنامه راهبردی منطقه 10 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای با هویت فرهنگی، مذهبی و همبستگی بالای اجتماعی – محله ای

2) منطقه ای با ساختار تعدیل شده از نظر سکونت و افزایش عملکردهای فعالیتی، رفاهی و خدماتی

3) منطقه ای مناسب سکونت با تمرکز فضاهای عمومی ،فرهنگی و تفریحی در جنوب منطقه (امام زاده معصوم، موزه هفت چنار ،پارک 22بهمن و اعتماد و...)و همچنین با تمرکز فضاهای تجاری –فراغتی در محور رودکی

4) منطقه ای پیشگام از نظر محلات بهسازی شده در جنوب و شرق منطقه براساس برنامه توام بهسازی شهری و مقاوم سازی ساختمان و همچنین نوسازی محور غرب منطقه

5) منطقه ای با توزیع امکانات یکسان و تعادل در برخورداری از خدمات

6) منطقه ای با کیفیت مناسب از نظر عملکرد گذران اوقات فراغت و فرهنگی در سطح جنوب غرب شهر

7) منطقه ای با دسترسی مناسب به گستره شهر تهران بخصوص به مراکز کار و فعالیت و همچنین منطقه ای با ترافیک روان محلی

اهداف کلی

1) افزایش پایداری محلات

2) ساماندهی سیما و منظر شهری به خصوص در معابر تعریض شده و جدید الاحداث

3) ارتقاءنقش عملکردهای فرا منطقه ای (تجاری – تفریحی )منطقه در سطح شهر تهران

4) حفظ و گسترش مراکز کار و فعالیت در ناحیه مجاور خیابان قزوین به منظور ارتقاء نقش فرا منطقه ای

5) ارتقاءکیفیت زیست محیطی منطقه

6) افزایش استحکام بناها به منظور کاهش آسیب پذیری منطقه در مقابل خطرات تخریب و اثرات جانبی زلزله

7) نوسازی بافتهای فرسوده

8) گسترش و پوشش مناسب شبکه معابر منطقه به ویژه در جنوب منطقه و ساماندهی سلسه مراتب شبکه در کل منطقه

9) استفاده مطلوب از بزرگراه ها و خیابانهای اصلی شهری واقع در منطقه در جهت دسترسی به مراکز و کانون شهر تهران

راهبردهای توسعه

1) افزایش مشارکت پذیری ساکنین در تجدید حیات محلات و ارتقاءحس تعلق محله ای و مکانی از طریق ایجاد فضای مناسب از قبیل پاتوق و کانو نهای فرهنگی اجتماعی در محلات

2) کنترل و بهبود سیمای شهری و نمای ساختمانها به مثابه حقوق عمومی با هماهنگی سازمانها و نهادهای مرتبط

3) حفظ و احیای هویت تاریخی منطقه از طریق حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی منطقه و اعمال ضوابط و مقررات خاص

4) تعادل بخشی به نقش اصلی (مسکونی) و مکمل (تجاری –فرهنگی) و پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه در بودجه ریزی و طرح ریزی منطقه (التزام برنامه های سالیانه و پنج ساله کلیه معاونتها به رعایت موارد فوق )

5) کاهش جمعیت و سطوح اراضی مسکونی منطقه و هدایت و توزیع مازاد جمعیت به مناطق مستعد توسعه و همچنین گسترش فضاهای عمومی و خدمات از طریق کاهش سطوح مسکونی

6) تاکید بر ایجاد خوشه های فعالیتی ،ایجاد بانک ذخایر شهری و جلو گیری از تفکیک زمین های با متراژبالا

7) افزایش سطح فضای سبز و باز ،ساماندهی دفع آبهای سطحی و کاهش تراکم و فشردگی بافت منطقه

8) ساماندهی و یکپارچه سازی فضاها(اماکن تفریحی –فراغتی،پارک ها ،مکان های خرید و...)و اصلاح و بهبود کارکرد های این فضا ها

9) اعمال سیاستهاو ضوابط تشویقی و حمایتی موثر در مرمت و نوسازی بافت

10) اعمال سیاستها و ضوابط تحدیدی ساخت و ساز در عین به رسمیت شناختن حقوق مکتسبه به منظور رفع بافت فرسوده

11) تاکید بر تملک وآزادسازی زمین بعنوان راهبرد پایه ای برای تجمیع و کاهش ریزدانگی مسکونی

12) اولویت برنامه ریزی جهت رفع نیازمندی های بافت فرسوده

13) تغییر و اصلاح در فضاها و ساختمانهای فاقد ارزش و تشدید کننده آلودگی محیطی ،حفاظت فعال در بافت های دارای ارزش میراثی و فرهنگی و حفاظت از منابع زیست محیطی و طبیعی منطقه

14) افزایش توان سیاستگذاری ،کنترل و اعمال مدیریت یکپارچه و موثر بر سایر سازمان های خدمات رسان شهری (سازمان های آب ،برق)

15) ساماندهی نظام حرکت و جلوگیری از شکل گیری راسته ها و کانونهای فعالیتی در امتداد معابر شریانی

16) ایجاد اتصال مناسب با بزرگراه های منطقه و هدایت بار ترافیکی عبوری منطقه به بزرگراه های مجاور

 

تبصره 11

برنامه راهبردی منطقه 11 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای از مرکز کلانشهر تهران با ترکیب متنوع فعالیتهای مرکز شهری و سکونت

2) منطقه ای پر رونق از نظر داد و ستد کالا و تبادل اطلاعات

3) منطقه ای برخوردار از فضاهای باز جمعی به عنوان بستری برای تعاملات اجتماعی با تأکید بر حرکت و آسودگی مراجعین پیاده

4) منطقه ای با ترافیک روان با تأکید بر تسهیل حرکت و آسودگی مراجعین پیاده

5) منطقه ای به عنوان کانون فعالیتهای سیاسی، مذهبی، حکومتی و نمونه ای از پردیس حاکمیت معنوی در شهر معاصر

6) منطقه ای برخوردار از معیارهای محیط پایدار، دارای تسهیلات و خدمات عمومی در تناسب با جمعیت ساکن به همراه نظام محله بندی کارآمد

اهداف کلی

1) ارتقای کیفیت فضایی عناصر ساختاری هویتی منطقه

2) کنترل تراکم جمعیت و ارتقاء کیفیت واحدهای مسکونی

3) حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست در محلات و بافتهای مسکونی

4) ارتقاء نقش و کیفیت بهره برداری از بازارهای تخصصی

5) ارتقاء سطح برخورداری از خدمات عمومی مورد نیاز

6) حذف یا کاهش مشاغل آلودکننده محیط زیست

7) کاهش آسیب پذیری و خسارت های ناشی از وقوع سوانح بخصوص زلزله و آتش سوزی

8) ارتقاء ساختار و سلسله مراتب شبکه های دسترسی با تأکید بر حرکت پیاده و دوچرخه

9) بهسازی، نوسازی و باز سازی بافتهای فرسوده

10) تقویت مفهوم محله و پیوندهای همسایگی

11) زیباسازی محیط با تأکید بر هویت بومی و فرهنگی و ارزشهای تاریخی

12) حفظ، مرمت و احیاء بناهای دارای ارزش تاریخی

راهبردهای توسعه

1) نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده ناحیه جنوبی و غربی از طریق مشارکتهای مردمی و پایداری جمعیت ساکن

2) ساماندهی کالبدی و عملکردی به بازارهای تخصصی و کاربری های فرامنطقه ای در بخشهای شمالی منطقه

3) بالا بردن ضریب ایمنی بناهای مسکونی و تأسیسات شهری

4) توسعه سیستم های حمل و نقل همگانی در بخش مسیرهای سریع السیر و ویژه

5) توسعه پایانه ها و حمل و نقل همگانی در اطراف ایستگاه های مترو

6) توسعه پارکینگهای جمعی در حوزه های شمالی

7) ترمیم و اصلاح شبکه های تأسیسات زیربنایی

8) تأمین کاربری های خدماتی

9) بازنگری در ساختار سلسله مراتبی شبکه معابر خاصه در ناحیه جنوبی

 

تبصره 12

برنامه راهبردی منطقه 12 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای برخوردار از بناها و فضاهای مرمت و بهسازی شده که تبلور هویت تاریخی تهران و مرکز ماندگار تهران بزرگ است.

2) منطقه ای دارای برترین و متنوع ترین کارکردهای کلان شهری و کانون فعالیت های اصلی مالی و تجاری داخلی و منطقه ای و بین المللی

3) منطقه ای با عرصه های عمومی مجهز ، وسیع و سبز ، و باکیفیت بصری و عاری از آلودگی هواو صدا

4) منطقه ای پایدار و ایمن در برابر بلایای طبیعی و رویدادهای خطر آفرین

5) منطقه ای برخوردار از فضاهای متنوع گردشگری، فرهنگی، حکومتی و ارائه خدمات مدنی

6) منطقه ای دارای امکانات دسترسی ایمن و راحت شهروندان به خدمات و امکانات زیست مطلوب

7) منطقه ای دارای شبکه توسعه یافته و مجهز تردد همگانی و پیشرفته ترین شبکه های زیر ساختی باامکان دسترسی همه ساکنان مناطق تهران به مرکز شهر

اهداف کلی

1) احیای تصویر تاریخی و هویتی پایتخت از طریق تجدید ساختار گستره های اصلی و تقویت نقش آنها در مرکز تاریخی شهر

2) افزایش فرصتهای اشتغال در مرکز شهر از طریق افزایش فعالیتهای اداری، گردشگری و فرهنگی

3) اجرای برنامه های فوری کاهش آلودگی هوا از طریق انتقال مراکزآلاینده و پایانه های اتوبوس به بیرون از مرکز تاریخی شهر و کامل کردن شبکه گاز رسانی

4) کاهش آلودگی آب و خاک از طریق تکمیل شبکه فاضلاب و سیستم جمع آوری آبهای سطحی

5) تجدید ساختار مرکز تاریخی و احیای استخوانبندی و تحریک توسعه به منظور بهسازی و نوسازی و تامین کیفیت محیطی

6) تقویت الگوی سکونت ویژه مرکز شهری باتراکم ساختمانی بیشتر و سرانه مسکونی کمتر ، همراه باتامین خدمات مورد نیاز

7) تقویت شبکه حمل و نقل عمومی سبز (سازگار بامحیط زیست و غیر آلاینده هوا) مانند قطار سبک شهری (تراموا)، اتوبوس های گازسوز و توسعه مترو و به موازات آن تشدید محدودیت های ترافیکی

8) پالایش کارکردی فعالیت های ناسازگار و افزایش نقش های گردشگری و پذیرائی و فرهنگی باتکیه بر هویت کالبدی

راهبردهای توسعه

1) احياي تصويرهاي تاريخي و هويتي پايتخت از طريق تجديد ساختار گستره‌هاي اصلي و تقويت آنها در مركز تاريخي

2) ايجاد خوانايي در محدوده‌هاي شاخص منطقه باروي اول و دوم

3) افزايش نسبي جمعيت ساكن با جلب خانوارهاي كم تعداد و بازگرداندن ساكنان اصيل و قديمي

4) تشويق به ايجاد مجموعه‌هايي با كاربري مختلط در محورهاي اصلي و نقاط كانوني به ويژه اطراف ايستگاه‌هاي مترو، كه محيط را در همه اوقات شب و روز متعادل مي‌سازد

5) تسهیل دسترسي سواره و پیاده و افزايش نفوذپذيري درون بافت‌هاي قديمي، همراه با حذف (يا محدوديت) حركت‌هاي عبوري از درون بافتهاي ارزشمند تاريخي منطقه

6) ايمن سازي منطقه از طريق تشويق مقاوم‌سازي بناهاي قديمي و تامين فضاهاي باز درون بافتهاي فشرده

7) ايجاد فضاي سبز و باز در عمق محلات منطقه و تجهيز آنها جهت بهره‌برداري در مواقع بحران

8) تكميل شبكه فاضلاب و سيستم جمع‌آوري آب‌هاي سطحي

9) تقويت هويت و خاطره‌جمعي از طريق احيا و بازسازي دروازه‌هاي ورودبه محدوده تاريخي و تجديد ساختار فضاهاي شهري و عرصه‌هاي عمومي و گذرهاي محله‌اي به صورت شبكه‌اي هم پيوند

10) بهسازي و نوسازي محلات قديمي و بافتهاي فرسوده ارزشمند با رويكرد مرمت و احياي بافت

 

تبصره 13

برنامه راهبردی منطقه 13 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای با اصالت و هویت ایرانی- اسلامی

2) منطقه ای دانش پایه با بهره گیری از دانش و فناوری روز در هدایت توسعه

3) منطقه ای سرسبز، شاداب و سرزنده و پویا

4) منطقه ای امن و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح

5) منطقه ای با ساختار منسجم، پایدار و مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت

6) منطقه ای برخوردار از حقوق شهروندی و بهره مندی عادلانه از فضاهای رفاهی اجتماعی شهری

7) منطقه ای با عملکرد فرامنطقه ای در زمینه های اقتصادی و گردشگری در حوزه شرق تهران

8) منطقه ای با محيط زیست پايدار

9) منطقه ای روان و برخوردار از شبکه ارتباطی کارآمد

اهداف کلی

1) تقویت سازمان فضایی منطقه در جهت خوانایی ادراک و ارتقاء کیفیت محیط، سیما و منظر شهری با رویکرد تقویت هویت معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

2) بهره گیری از دانش روز در زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری جهت کنترل و هدایت توسعه منطقه

3) ارتقاء کیفیت محیط و تلطیف هوا و کیفیت فضای شهری

4) ارتقاء و توسعه فضاهاي فرهنگي، مذهبي، ورزشي، تفريحي و گردشگري

5) زمینه ارتقاء کیفیت بنا و استحکام بخشی ابنیه و زیرساخت ها و ساماندهی کالبدی عرصه های نیازمند مداخله و بافتهای فرسوده منطقه

6) ساماندهی ساختار شبکه های ارتباطی و استخوان بندی محورهای منطقه در راستای سهولت آمد و شد و روان سازی ترافیک

7) ارتقاء انسجام و همبستگي اجتماعي شهروندان ساكن در منطقه

8) حفظ و تقویت پهنه های اشتغال و پالایش عرصه های صنعتی منطقه

9) بهبود وضعیت کمی و کیفی الگوی مسکن ضمن کنترل توسعه و ظرفیت و تأمین و توزیع متعادل فضاهای خدماتی رفاهی اجتماعی به منظور تقویت پویائی و سرزندگی فضاهای شهری

10) ارتقاء و تقویت نقش اقتصادی منطقه با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه

11) بهره گیری از پهنه ها و عناصر با ارزش میراثی، فرهنگی و محیط طبیعی در جهت حفظ و ارتقاء عملکرد و تقویت نقش گردشگری و گذران اوقات فراغت در منطقه و حوزه شرق تهران با بهره گیری از فرصتهای موجود و حفاظت از آنها

12) حفاظت فعال از محیط زیست طبیعی، بهره گیری مناسب و متعادل از فرصت ها و شرایط زیست محیطی و کنترل آلودگی های محیطی

راهبردهای توسعه

1) ساماندهی و تقویت عناصر و مراکز و راسته ها و پهنه های خدماتی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی در سطح مراکز محله، ناحیه و منطقه و محورهای مجهز منطقه ای

2) تدوین راهنمای طراحی سیما، منظر و فضاهای شهری در جهت ارتقاء کیفیت محیط با رویکرد تقویت هویت معماری- شهرسازی ایرانی-اسلامی

3) توسعه زمینه های علمی و دانش روز در تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت توسعه و مکانیزه کردن شیوه های مطالعاتی، تحلیلی و عملیاتی

4) تأمین و توسعه فضاهای سبز و باز درون منطقه در جهت ارتقاء کیفیت محیط و نیز بهره گیری در زمان های بحران

5) توسعه و ساماندهي فضاهاي فرهنگي، مذهبي، ورزشي، تفريحي و گردشگري

6) اصلاح ساختار و تقویت نفوذپذیری و مداخله در بافت های مسئله دار فرسوده منطقه در جهت ارتقاء کیفیت، استحکام و پایداری و تأمین فضاهای شهری متناسب

7) تکمیل و اصلاح ساختار و سلسله مراتب شبکه های ارتباطی با بهره گیری از فرصت های موجود

8) توانمندسازي محله محور و توسعه زمينه هاي شكل گيري و گسترش فعاليت سازمانهاي مردم نهاد و انجمنهاي محلي

9) حفظ و پالایش صنایع و ساماندهی کارگاه ها در راستای پایداری زمینه های اشتغال و تقویت نقش فعالیتی منطقه و بهره گیری از پهنه های صنایع با فناوری بالا در حاشیه جنوبی محور دماوند

10) کنترل ظرفیت منطقه در قالب پهنه بندی ها و تأمین و توزیع فضاهای خدماتی رفاهی اجتماعی در قالب سازمان فضائی تعریف شده

11) هدایت و کنترل توزیع متعادل جمعیت در سطح منطقه و آسیب شناسی اجتماعی فضاهای عمومی شهری

12) ساماندهی و توسعه پهنه ها، کریدورها، راسته های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی با قابلیت عملکردی منطقه ای و فرامنطقه ای

13) حفاظت فعال از عناصر با ارزش فرهنگی، میراثی و طبیعی در جهت تقویت سازمان فضائی و ارتقاء هویت شهری

14) بهره گیری از فرصت و امکانات جهت گسترش فضاهای سبز عمومی و تفرجگاهی و گردشگری (پارک جنگلی سرخه حصار با توجه به ضوابط سازمان محیط زیست، تغییر کاربری اراضی پادگان نیروی هوائی و توسعه فضاهای گردشگری جهت استفاده ساکنین منطقه و حوزه شرق تهران)

15) حفاظت فعال از پهنه پارک سرخه حصار و کنترل تحولات کالبدی آن

16) کنترل عوامل آلوده کننده آب و هوا و خاک و ... و ساماندهی مسیل ها و نهرها

17) کنترل و کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست از طریق تقویت و توسعه سیستم های نوین حمل و نقل عمومی

 

تبصره 14

برنامه راهبردی منطقه 14 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای با ارزشها و اصالت های فرهنگی و اجتماعی پایدار متکی بر هویت ایرانی و اسلامی

2) منطقه ای با امکانات نقش اقتصادی نوین در سطح تهران

3) منطقه ای برخوردار از محیط زیست مناسب و با کیفیت برای شهروندان

4) منطقه ای دارای محیط مسکونی ایمن از خطر بلایای طبیعی، سامان یافته و پرنشاط با مسکن مناسب و برخوردار از خدمات ضروری

5) منطقه ای رها از انبوهی و آلودگی اتومبیل و برخوردار از دسترسی سریع و راحت به محلهای کار، تفریح، تحصیل و خرید به پشتوانه حمل و نقل عمومی متنوع با پوشش گسترده

6) منطقه ای با امکان پذیرش و سکونت اقشار و رده های مختلف اجتماعی به واسطه اعتلاء و تثبیت محیط و مشارکت اجتماعی

اهداف کلی

1) ارتقاء نقش منطقه در ارائه خدمات فراغتی و تجاری و بین منطقه ای، درهم آمیزی عملکردهای سکونت، فراغت و کار

2) تعیین محدوده شرق منطقه بر عارضه مشخص کالبدی و اعمال مدیریت بر تمامی عرصه منطقه

3) بارگذاری جمعیت متناسب با ذخیره اراضی، ظرفیت شبکه، تأمین سطوح و فضاهای خدماتی و کیفیتهای مطلوب زیست

4) سامان بخشی مسائل و مشکلات ناشی از نحوه استقرار مراکز کار و فعالیت در سطح منطقه

5) برنامه ریزی جهت حذف منابع آلاینده و ممانعت از استقرار عناصر مخرب محیط زیست طبیعی

6) روان سازی، ایمن گردانی و سرعت بخشی حرکت سواره و پیاده در سطح منطقه

7) تعیین محدوده های نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و احیاء نقش عناصر و بافتهای ارزشمند، ارتقاء کیفیت های فرهنگی و اجتماعی در رابطه با جنبه های کالبدی

8) طراحی شهری بدنه محورها و میادین برحسب اولویت اهمیت آنها

9) طراحی و برنامه ریزی در جهت استفاده عموم از پهنه طبیعی کوهسار شرق

راهبردهای توسعه

1) تعریف حد شرقی منطقه بر عارضه مشخص کالبدی

2) توجه به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی در هویت بخشی به ساختارها در هریک از محدوده ها (بافت ارگانیک قسمتهای غربی منطقه بویژه محلات دولاب و سلیمانیه)

3) استفاده از پتانسیلهای محورهای مجهز شهری و محورهای درون شهری و ایجاد کانونهای خدماتی ـ تجاری ـ فراغتی بین منطقه ای (ایستگاههای مترو، محور امام علی، اراضی پهنه شرق بزرگراه بسیج)

4) ایجاد و تکمیل استخوانبندی ارتباطی منطقه و تسریع در امور بهره برداری از خطوط مترو در جهت تقویت انسجام فضایی (خیابان کرمان ـ تقاطع بسیج محلاتی ـ بزرگراه امام علی ـ خیابان پیروزی)

5) ساماندهی و گسترش پوشش شبکه دسترسی در بافتهای ارگانیک بهمراه بهبود و تنوع بخشی سیستم حمل و نقل همگانی

6) تهیه و اجرای طرحهای نوسازی بافتهای فرسوده منطقه

7) گسترش ایستگاه های آتش نشانی، ایجاد و تجهیز فضاهای باز برای استقرار نیروهای امداد و نجات و تقویت سازمان و تشکیلات امداد و نجات

8) نوسازی و تقویت شبکه فرسوده آبرسانی و گسترش شبکه فاضلاب

9) تکمیل استخوانبندی ارتباطی منطقه و در نظر گرفتن سطوح مناسب برای استقرار کاربریهای خدماتی و رفاهی در جهت تقویت انسجام فضایی

10) پهنه بندی اراضی منطقه به منظور ایجاد زمینه های لازم برای جذب و استقرار خدمات متناسب با نقش آتی منطقه

11) استفاده از امکانات طبیعی در توسعه فضاهای تفرجگاهی و گردشگری و تدارک پارکهای عملکردی ناحیه ای و محله ای

12) تقویت و تکمیل نظام سلسله مراتبی تأمین خدمات

13) تهیه طرحهای بهسازی و نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده

 

تبصره 15

برنامه راهبردی منطقه 15 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای با محیط شهری سامان یافته ، معاصر ومتناسب با شأن انسانی شهروندان

2) منطقه ای دارای جایگاه و نقش مناسب عملکردی - سکونتی در شهر تهران

3) منطقه ای با فضاهای سبز و باز عمومی، محورها وگستره های شهری فعال و جذاب

4) منطقه ای با بافتهای کالبدی اصلاح شده و نفوذ پذیر و ایمن در برابر مخاطرات

5) منطقه ای با کیفیت مطلوب برای سکونت، کار و گذران اوقات فراغت

6) منطقه ای در شرایط برابر با سایر مناطق شهر و با دسترسی سهل و مناسب شهروندان ساکن و شاغل آن به تسهیلات خدماتی و زیربنایی شهری

7) منطقه ای با عملکرد فرا منطقه ای درسطح شهرتهران با تاکید برعملکردهای گذران اوقات فراغت، صنایع کارگاهی وخدماتی، فعالیتهای دروازه ای و انبارداری

8) منطقه ای با ترافیک روان و رهاشده از ترافیک عبوری

اهداف کلی

1) ارتقای خوانایی، شفافیت وکارآمدی مرزهای منطقه با مناطق همجوار و حریم شهر

2) ساماندهی سیما و منظر شهری منطقه با تاکید بر ساماندهی سازمان فضایی و ساختار کالبدی منطقه

3) معاصر سازی منطقه با تاکید بر اجرای طرحهای عمرانی

4) رونق اقتصادی منطقه با تاکید بر ایجاد محورها و پهنه های جدید کار و فعالیت درجهت تامین فضای لازم برای فرصتهای شغلی جدید

5) ارتقای کیفی محیط زیست منطقه با تاکید بر پالایش و استفاده از ظرفیتهای طبیعی

6) ارتقای ایمنی بافتها، سازه ها و ساختمانهای منطقه درمقابل زلزله و حوادث غیر مترقبه

7) ارتقای وضعیت محیط شهری منطقه در زمینه سکونت، کار و گذران اوقات فراغت با تاکید بر پهنه بندی عمومی کاربری اراضی منطقه و تنظیم ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی آنها

8) ارتقای کمی و کیفی دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی و خدمات شهری

9) ارتقای نقش منطقه ای و فرامنطقه ای با تاکید بر فعالیتهای خدماتی و تولیدی و استفاده مناسب از ظرفیتها و امکانات منطقه

10) بهبود وضعیت شبکه معابر و نظام حرکت (سواره وپیاده ) با تاکید بر آرام سازی ترافیک در سطح منطقه

راهبردهای توسعه

1) تدقیق مرز جنوبی و شرقی منطقه برروی بزرگراههای دولت آباد وهجرت وتقویت آنها با نوار سبز

2) ایجاد دروازه شرقی تهران و پهنه عملکردی متناسب با آن در امتداد جاده خراسان

3) ایجاد ساختار فضایی مرکز - شعاعی به مرکزیت میدان بسیج ، تغییر ساختار کالبدی منطقه از طریق ایجاد تقسیمات شهری جدید ،تبدیل میدان بسیج به یک مرکز عملکردی منطقه ای و فرا منطقه ای ، ساماندهی پهنه ها و محورهای کار وفعالیت در امتداد خیابانهای اصلی منطقه

4) تقویت موقعیت عملکردی و کالبدی ظرفیتهای شهری موجود در منطقه (بویژه فرهنگسرای جوان ، سیده ملک خاتون ، امامزاده اهل بن علی ، تپه ترکمن و سه تپه) و حوزه حفاظتی کوهساران شرق تهران

5) طراحی شهری محورهای اصلی وگستره های منتخب در سطح منطقه

6) ساماندهی تشکیلاتی مدیریت شهری منطقه و متناسب کردن ضوابط اداری و مالی آن با نیازهای جدید

7) تقویت شورای برنامه ریزی توسعه منطقه ، ایجاد وتقویت سازمان مجری طرحهای موضعی منطقه (بویژه برای نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده)، افزایش همکاری فنی و مهندسی مشاور با شهرداری منطقه

8) ارتقای نقش شهروندان و سازمانهای مردمی درمدیریت شهری منطقه

9) تامین فضای لازم برای پاسخگوئی به نیازهای افزایش فرصتهای شغلی منطقه (از 63 هزار شغل به 165 هزار شغل)

10) حفاظت موثر و استفاده کارآمد از فضاهای سبز و محیط طبیعی داخل وپیرامون منطقه

11) پالایش منطقه از فعالیتهای مزاحم و ناکارآمد شهری

12) ساماندهی مسیلهای منطقه ، بهبود وضعیت شبکه آب و فاضلاب و تاسیسات زیربنایی منطقه

13) ارتقاء کیفی شرایط زیست محیطی منطقه

14) ایجاد وتقویت فضاهای باز وعمومی و فضاهای تجهیز شده مناسب برای مدیریت بحران پس از وقوع حوادث غیر مترقبه و جلوگیری از مخاطرات

15) تعیین محدوده بافتهای فرسوده و مساله دار منطقه و تهیه طرحهای مداخله درآنها

16) نوسازی و بازسازی (کالبدی وعملکردی ) بافتهای فرسوده ومساله دار منطقه

17) توسعه فضاهای سبز عمومی در نواحی و محلات منطقه ، بهبود استفاده از فضاهای سبز و پارکهای منطقه ، ایجاد فضاهای باز عمومی ومحورهای حرکت پیاده ، ایجاد فضاهای تفریحی وسرگرمی

18) پهنه بندی کالبدی اراضی منطقه متناسب با امکانات و ظرفیتها و نیازهای منطقه درفرآیند توسعه شهری آن ، تنظیم ضوابط ومقررات شهرسازی وساختمانی این پهنه ها در جهت ایجاد محیط شهری جذاب و سرزنده در منطقه ، فراهم آوردن امکان اختلاط کاربریها بایکدیگر و ایجاد سرزندگی وتنوع جذابیتهای فضای شهری منطقه ، حفاظت پهنه مسکونی از هرگونه اختلال ومزاحمت شهری

19) تثبیت جمعیت منطقه و ساماندهی و پراکنش آنان در نواحی و محلات متناسب با ظرفیت پاسخگوئی به نیازهای خدماتی ساکنان آنها

20) تامین زمین کافی برای خدمات عمومی وکاربریهای شهری متناسب با سرانه های موردنیاز درمحلهای مناسب و ممکن

21) ارتقای نقش عملکردی منطقه در سطح شهر تهران در زمینه صنایع تولیدی، صنایع خدماتی، خدمات دروازه ای، فعالیتهای تجاری و اداری

22) تکمیل شبکه معابر منطقه ، بهبود وضعیت سلسله مراتبی عملکرد شبکه معابر، تغییر رده عملکردی برخی معابر، خارج کردن ترافیک عبوری از داخل منطقه

23) ساماندهی و مدیریت حرکت سواره وپیاده در منطقه

 

تبصره 16

برنامه راهبردی منطقه 16 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای با عملکرد اقتصادی مدرن در مقیاس جهانی برای شهر تهران

2) منطقه ای پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت و فعالیت

3) منطقه ای امن و مقاوم در برابر بلایاهای طبیعی و سوانح و برخوردار از کیفیت مناسب بافتها

4) منطقه ای برخوردار از یکپارچگی و انسجام پهنه های فعالیتی با پهنه های مختلط توسعه یافته و فضاهای شهری فعال

5) منطقه ای بهره مند از محیط زیست مناسب و با کیفیت

6) منطقه ای برخوردار از کانون ها و محورهای شهری مجهز و پویا و بهره مند از محیطی خوانا و با هویت

7) منطقه ای با منظر و سیمای شهری آراسته

8) منطقه ای برخوردار از ترافیک روان و سهولت دسترسی به کاربری های مختلف

اهداف کلی

1) ارتقاء جایگاه عملکردی منطقه متناسب با نقش مرکزیت فعالیتهای اقتصادی در مقیاس جهانی برای شهر تهران

2) ارتقاء مدنیت منطقه و بهبود شأن و جایگاه سکونتی، فعالیتی و اجتماعی منطقه

3) ایمن سازی منطقه در برابر بلایای طبیعی و سایر مخاطرات و سوانح

4) افزایش بهره وری از فضاهای مصنوع و ایجاد تعادل فضایی و برقراری انسجام و یکپارچگی میان پهنه های عملکردی

5) کاهش و حذف منابع آلاینده محیط زیست و گسترش و تجهیز فضاهای سبز

6) بهبود کارکرد عرصه ها و محورهای منطقه و ارتقاء کیفیت پهنه های کار، سکونت و مختلط

7) ارتقاء و بهبود سیما و منظر شهری

8) بهبود و توسعه شبکه ارتباطی معابر منطقه و ارتقاء کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی

راهبردهای توسعه

1) تبديل بخش عمده اي از فضاي جريانهاي منطقه به پهنه هاي ويژه به منظور جلوگيري از گسترش هاي صرفاً مسكوني و پيش بيني توسعه هاي مختلط عملكردي.

2) بازآفريني اراضي حاشيه خيابان فداييان اسلام و كنترل پارك جنگلي جنوب نيروگاه بعثت از طريق حضور پهنه هاي كار و فعاليت پالايش يافته و سكونت.

3) بهسازي و نوسازي و بازسازی بافت فرسوده در مقياس بلو ك هاي شهري به گونه اي كه با تغيير دانه بندي بافت بتوان تغييرات مورد نظر را ايجاد نمود وكمبود خدمات را جبران كرد.

4) تبديل فرآيند خروج صنايع به فرصتي جهت شكل گيري نخستين تكانه هاي تحول و توسعه در منطقه از طريق پالايش فعاليت ها وتوسعه هاي درشت مقياس

5) شناسايي پهنه هاي مختلط به عنوان پهنه های در بر گيرنده محورهای تجاري و صحنه مواجهه پهنه هاي سكونتي و فعاليتي و بازشناسي و تدوين ضوابط ساخت و ساز و مديريت خاص پهنه هاي ياد شده كه اغلب متكي به محورها و گره هاي شهري هستند.

6) ساماندهی فضای سبز منطقه و پالایش صنایع آلاینده در جهت ارتقاء کیفیت محیط زیست

7) احياي ساختار كلان فضاهاي گذران اوقات فراغت از طريق افزايش انعطاف پذيري ساختاري - عملكردي در فضاهاي تجاري – تفريحي و ساماندهي نحوه پراكنش آنها.

8) پالايش عملكردي منطقه.

9) ساماندهی شبکه ارتباطی متناسب با پهنه های عملکردی و نیازهای آمد و شد شهروندان

10) ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی

 

تبصره 17

برنامه راهبردی منطقه 17 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای تثبیت شده از نظر سقف جمعیتی و دارای جمعیت متناسب با وسعت آن

2) منطقه ای دارای بافت کالبدی مقاوم در برابر سوانح طبیعی و غیر طبیعی

3) منطقه ای دارای حداقل آلاینده های زیست محیطی

4) منطقه ای دارای سه کاربرد غالب مسکونی، تجاری و کارگاهی

5) منطقه ای روان از نظر تردد و دارای حداقل حرکات جمعیتی

6) منطقه ای سامان یافته از نظر استفاده از اراضی

7) منطقه ای عهده دار تامین بخشی از نیازهای خدماتی در سطح حوزه جنوب غرب

8) منطقه ای با اصالت و هویت اسلامی (سامان یافته حول محوریت امامزاده حسن)

9) منطقه ای سبز و دارای منظر شهری متناسب با کارکردهای خود

10) منطقه ای دارای فضاهای عمومی هفتگانه در سطح محلات ، نواحی و منطقه

اهداف کلی

1) تعادل بخشی به توزیع پراکنش جمعیت ، فعالیت و آمایش منطقه

2) کاهش و رفع موانع فراروی توسعه پایدار شهری منطقه

3) کاهش آلودگی های زیست محیطی و ارتقاء کیفیت زیست محیطی منطقه

4) کاهش خسارت جانی و مالی منطقه در مواجهه با بروز احتمالی سوانح و حوادث طبیعی و غیر طبیعی

5) کاهش شکاف درآمدی موجود بین این منطقه و سایر مناطق تهران

6) ارتقاء نقش و جایگاه منطقه در بین سایر مناطق تهران

7) ساماندهی نظام حمل و نقل منطقه

راهبردهای توسعه

1) اعتلای کیفیت محیط مسکونی و محیط زیست با پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی و پالایش کاربریها

2) ارتقاء کمی و کیفی سرویس های خدمات عمومی و زیرساختهای شهری خاصه در بخش حمل و نقل عمومی

3) افزایش سطح سرانه کاربریهای اراضی موردنیاز

4) حفاظت از محیط زیست

5) تامین فضاهای فراغتی و تفریحی موردنیاز ساکنین منطقه

6) تثبیت جمعیت منطقه در افق طرح درحد 220000 نفر و تعادل بخشی فضایی به آن

7) ایجاد زمینه های اشتغال و افزایش درآمد منطقه

8) ساماندهی و ارتقاء سیما و منظر شهری در جهت ارتقاء هویت ایرانی – اسلامی

9) تامین نیازها و ساماندهی و توسعه خدمات شهری منطقه

10) بهسازی، نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده منطقه

 

تبصره 18

چبرنامه راهبردی منطقه 18 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم نداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای با اصالت وهویت ایرانی - اسلامی

2) منطقه ای دانش محور با فن آوری های نوین

3) منطقه ای سر سبز ، شاداب و سرزنده

4) منطقه ای امن و مقاوم در برابر مخاطرات، حوادث وسوانح طبیعی

5) منطقه ای با انسجام ساختاری مناسب و پایدار برای سکونت، فعالیت و فراغت

6) منطقه ای برخوردار از رفاه عمومی و زیر ساخت های مناسب و تامین کننده حقوق شهروندی و ترافیک روان

7) منطقه ای با عملکرد فرامنطقه ای ومنطقه ای وتوسعه پایدار وفعال در زمینه های صنعت و کشاورزی نوین

اهداف کلی

1) ارتقاء نقش منطقه بااستفاده از ظرفیت های کالبدی و پیش بینی عملکردهای فرا منطقه ای و شهری

2) حفظ وانسجام کالبدی و تقویت لبه های مشخص به عنوان محدوده قانونی جدید منطقه

3) جمعیت پذیری منطقه بر مبنای ظرفیت های کالبدی و ساختاری ، تعدیل جمعیت مناطق مجاور و تامین کمبودهای خدماتی هماهنگ با طرح های فرادست

4) توسعه اقتصادی و رونق اشتغال

5) حفاظت از محیط زیست با حفظ اراضی کشاورزی و خروج صنایع آلاینده

6) تقویت و توسعه شبکه ارتباطی و نظام حمل و نقل با توسعه زیرساخت ها واستفاده از سیستم حمل ونقل ریلی (مترو ) و توسعه دسترسی به دیگر مناطق شهر متناسب با نقش دروازه ای منطقه

7) ارتقاء سطح کیفیت محیط شهری همراه با بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده مسکونی وصنعتی

8) بهبود سیما ومنظر منطقه با تاکید بر هویت های معماری و شهرسازی ایران اسلامی

9) ارتقاء کیفیت زیست محیطی منطقه و توسعه فضاهای عمومی و گردشگری

راهبردهای توسعه

1) بهبود و ارتقاء خدمات فرامنطقه ای

2) ساماندهی محدوده منطقه

3) ارتقاء سطح کیفی و کمی اسکان در منطقه و برقراری توازن عملکردهای مسکونی و خدماتی

4) تشویق فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی با توسعه فعالیتها در باغات کشاورزی

5) ساماندهی شبکه ارتباطی منطقه

6) حفظ حریم فضای سبز در مجاورت بزرگراه آزادگان

7) نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده

8) آماده سازی اراضی توسعه آتی منطقه

9) تعیین مکان های مناسب برای ساخت مراکز ستاد بحران

10) بهره برداری بهینه از رودخانه کن و حریم آن

11) تشویق مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری نهادها

12) سازماندهی فضایی منطقه

13) هدایت ساخت و سازها با توجه به موقعیت و امکانات منطقه

14) ساماندهی میراث فرهنگی موجود

15) اعمال ضوابط مناسب ساخت وساز برای بهبود سیما و منظر شهری

16) ایجاد فضاهای تفرجگاهی و گردشگری و توسعه فضای سبز

17) ساماندهی و توسعه خدمات عمومی منطقه

 

تبصره 19

برنامه راهبردی منطقه 19 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای برخوردار از جایگاه بارز هویتی در شهر تهران به عنوان دروازه بین المللی پایتخت

2) منطقه ای برخوردار از پایداری کالبدی محیط

3) منطقه ای پویا و پایدار از جوانب متنوع حیات مدنی و اجتماعی

4) منطقه ای مناسب برای سکونتی پایدار با کاربری های عمومی و خدماتی متناسب با نیازمندی های شهروندان

5) منطقه ای بهره مند از پایداری زیست محیطی

6) منطقه ای با مطلوبیت، هماهنگی و سازگاری کاربری ها

7) منطقه ای قانونمند و برخوردار از امنیت اجتماعی

8) منطقه ای با ترافیک روان

اهداف کلی

1) تبدیل منطقه به گستره ای با هویت و تشخص دروازه بین المللی پایتخت

2) برقراری کیفیت مطلوب و یکپارچه سازی بافت و ایجاد انسجام در استخوان بندی منطقه

3) برقراری تسهیلات زیر ساختی و تامین متعادل آن در منطقه

4) ایجاد و توسعه قلمروهای عمومی و سرزندگی آنها

5) تامین نیازمندی های خدماتی - رفاهی منطقه و پراکنش مناسب آنها

6) تامین کیفیت مناسب زیست محیطی و افزایش سطح اطمینان منطقه به لحاظ بلایای طبیعی به ویژه زلزله

7) تامین فضای مناسب کار و فعالیت

8) برقراری بستر مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاری و اشتغال

9) برقراری سازمان و تشکیلات اجرائی مناسب برای اجرای طرح ها و برنامه ها

10) برقراری و تداوم اعتبارات مستمر و پایداربرای مدیریت منطقه

11) برقراری نظام دسترسی مناسب و امنیت حرکت و تنوع در سیستم حمل و نقل

راهبردهای توسعه

1) ساماندهی و ارتقاء هویت عملکردی، کالبدی و زیباشناختی منطقه متناسب با کارکردهای دروازه بین المللی تهران

2) اصلاح بافت مسکونی مجزا و ناپیوسته موجود منطقه به بافتی یکپارچه ، قابل سکونت و پایداری از طریق بهره گیری از اراضی بایر و قطعات خالی

3) ارتقای پایداری فیزیکی ابنیه مسکونی در محدوده عبدل آباد ، نعمت آباد و دولتخواه

4) پوشش کامل تسهیلات زیر ساختی در منطقه

5) ارتقای کیفی سطح سکونت و تقویت رابطه ساکن و مسکون

6) ساماندهی مراکز و محورهای خدماتی منطقه وزیر منطقه مانند لطیفی ، میعاد ، میثاق ، مهران و ماهان

7) ایجاد سلسله مراتب در خدمات محله ای ، ناحیه ای و منطقه ای و دسترسی ها

8) ایجاد مرکزیت خدمات منطقه ای

9) بهره گیری از اراضی باز منطقه به منظور افزایش سطح اطمینان در مواجهه بابحران پس از زلزله

10) استفاده از پتانسیل های محیط طبیعی جهت ارتقای محیط زیست مردم

11) حذف کاربریهای ناسازکار بابافت مسکونی و مقابله بامراکز آلاینده محیط در غرب منطقه از طریق انتقال، ساماندهی و کنترل فنی کارگاه ها ، توقفگاه ها ، تعمیر گاه ها و انبار ها

12) بهره گیری از اراضی قابل توسعه برای جانمایی و استقرار فعالیتهای فرا منطقه ای و شهری در بخش جنوبی منطقه

13) جلب مشارکت مردم در تحقق پذیری طرح ها

14) تقویت ساختارهای مدیریتی در جهت پاسخگویی به نیاز ساکنین منطقه

15) اصلاح هندسی و توسعه شبکه معابر منطقه به ویژه نعمت آباد و دولتخواه

16) گسترش سیستم حمل و نقل عمومی در غرب منطقه از طریق گسترش محورهای عبوری سراسری شقایق و شکوفه

 

تبصره 20

برنامه راهبردی منطقه 20 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای با تجلی مذهبی و تاریخی ممتاز برای شهر تهران و قطب شاخص زیارتی

2) منطقه ای با مراکز باز و سرسبز بسیار و جاذبه های متنوع گردشگری و تاریخی

3) منطقه ای ایمن در برابر سوانح و بلایای طبیعی با پایداری زیست محیطی مطلوب

4) منطقه ای مناسب برای سکونت ، فعالیت و گردشگری با محلات مسکونی سامان یافته و ظرفیت اشتغال بالا در مقیاس حوزه جنوبی شهر تهران

5) منطقه ای نظام مند، دارای نظام حمل و نقل روان با سازمان فضایی مناسب و مطلوبیت کاربریها

اهداف کلی

1) تجدید هویت منطقه با توجه به خصلت های بارز تاریخی، فرهنگی و مذهبی

2) تدقیق مرز منطقه به لبه های شاخص شهری و تقویت فضاهای سبز حاشیه منطقه

3) توسعه امکانات کار و فعالیت و افزایش اشتغال

4) ایمن سازی منطقه در مقابل سوانح طبیعی

5) ارتقاء وضعیت محیط زیست شهری در جهت کاهش آلودگی هوا

6) ارتقاء وضعیت حمل و نقل و ترافیک در زمینه ساماندهی شبکه معابر و کاربری های مرتبط با نظام حمل و نقل

7) توسعه فضاهای عمومی و گردشگری با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه

8) طراحی شهری محورهای ویژه در منطقه به منظور بهبود سیما و منظر شهری

9) بهبود وضعیت سکونتی به لحاظ مسکن، خدمات و بافت

راهبردهای توسعه

1) تثبیت کمربند سبز جنوب تهران به منظور حفاظت از محدوده

2) حفظ و احیاء پهنه های تاریخی در قالب فضاهای جدید گردشگری چند منظوره

3) ساماندهی اسکان جمعیت در حاشیه منطقه، همجوار با حریم استحفاظی تهران

4) انتقال عمده کارگاه ها و مراکز تولیدی آلوده ساز و جایگزینی با مراکز تولیدی و اشتغال پاک

5) تقویت سیستم های حمل و نقل عمومی و ریلی جهت تسهیل ارتباط شهرری و شهر

6) روان سازی ترافیک درون منطقه و تامین ارتباط مناسب با کلیه مراکز مذهبی و تاریخی منطقه ای

7) ارتقاء کمی و کیفی و ساماندهی فضاهای باز و سبز شهری و همچنین احیاء ارزشهای طبیعی و چشم اندازهای زیبای موجود منطقه

8) ساماندهی در نحوه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و فاضلاب منطقه به طرق بهداشتی و ایجاد مراکز بازیافت

9) اجرای طرح های ساماندهی ترافیکی در زمینه بهبود محیط زیست شهری

10) تحقیق و مطالعه در زمینه کاهش آسیبهای ناشی از زلزله در مقیاسهای شهر و منطقه

11) بهسازی و نوسازی نواحی و بافتهای فرسوده

12) ساماندهی محلات مسکونی در جهت احیاء و تقویت هویت های بارز محلی

13) هدایت ساخت و سازهای مسکونی در قالب مجتمع ها

14) حفظ و ساماندهی بافت های ارزشمند مسکونی

15) ارتقاء کیفیت کارایی محیط شهری با پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی

16) ساماندهی و ارتقاء کیفیت سیمای شهری معابر منطقه

 

تبصره 21

برنامه راهبردی منطقه 21 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه اي با هويت صنعتي و فضاي شكل يافته براي اشتغال پايه و پويا و سامان يافته و داراي صنايع پاك با فن آوري نوين در عرصه هاي ملی و فراملي

2) منطقه اي داراي ویژگی سكونتگاهي ايمن و مجهز به خدمات مورد نياز

3) منطقه اي با فضاهای باز و سرسبز و شاداب و سرزنده

4) منطقه اي معين در كمك رساني به هنگام بروز مخاطرات و سوانح طبيعي

5) منطقه اي با جمعيت و اشتغال تثبيت شده

6) منطقه اي با رفاه عمومي و همراه با كاهش نابرابري ها در دريافت خدمات

7) منطقه اي داراي مراكز تحقيق و توسعه فعاليتهاي صنعتي

8) منطقه اي با ترافيك روان و زيرساختهاي مناسب

اهداف کلی

1) حفظ نقش ملي و ارتقاء نقش فرا ملي با استفاده از ظرفيت صنايع موجود و گسترش صنايع اشتغال پايه و پويا و تأمين ملزومات آن و توسعه كمي و كيفي واحدهاي تحقيق و توسعه فعاليتهاي صنعتي

2) تعيين مرز مناسب جنوب و غرب منطقه با توجه به هم خواني كاربري ها و تثبيت آن و اعمال نظام مديريت مناسب در اين محدوده

3) کنترل مرز محدوده های مسکونی و کنترل میزان تراکم و تثبیت جمعیت پذیری منطقه با توجه به سند طرح جامع و تأمین کاربری های خدماتی متناسب با آن

4) بالا بردن ميزان اشتغال از 90.2 هزار نفر به 200 هزار نفر در دوره طرح بدون افزايش قابل توجه كاربري هاي صنعتي و با افزايش تراكم اشتغال صنعتي واحدها ویا تبدیل بهینه آنها به دیگر کاربری های پهنه های فعالیت مطابق با اهداف سند طرح جامع

5) ساماندهي محيط زيستي حوزه هاي صنعتي و ايمن سازي محدوده هاي متراكم مسكوني و تجهیز فضاهای باز و سبز برای استفادة سایر مناطق متراکم غربی تهران در مواقع سوانح طبیعی

6) بهبود وضعيت حمل و نقل از طريق توسعه حمل و نقل عمومي و بكارگيري روش هاي مديريتي و استفاده از امكانات زير ساخت هاي موجود در مجاورت شمال و جنوب منطقه

7) بهینه سازی اندازة محدوده های مدیریتی منطقه، تثبيت پهنه های ( زونها- حوزه ها) صنعتي در چارچوی پهنه بندی سند طرح جامع و پرهیز از اعمال مدیریت های انقباضی مغایر با توسعه منطقه با توجه به سند طرح جامع

8) حفظ و ساماندهي و بهبود سیما و منظر حومه اي منطقه، منظر مجتمع واحدهاي سكونتي، منظر مجتمع واحدهاي اشتغال، منظر طبيعي جنوبي و شمالي منطقه ( البرز ) - منظر شرقي ( دماوند )

9) ارتقاء كيفيت زيست محيطي منطقه و حفظ و گسترش فضاهاي فرهنگی

راهبردهای توسعه

1) مشخص شدن مرز غرب و جنوب منطقه و تعیین پهنه های حفاظت برای اراضی واقع در مجاورت آنها

2) حفظ نقش ملي و ارتقاء نقش فراملي منطقه در حوزه هاي صنايع خودرو سازي قديمي، صنايع نظامي، واحدهای تحقیق و توسعه و شهرك غزالي

3) ساماندهي سكونت و خدمات در محدوده هايي كه در جامع و یا طرح تفصیلی ذکر گردیده اند.

4) توسعة اقتصادی و رونق فعالیت با استفاده از امكانات فوق العاده اشتغال پايه و پويا در صنایع موجود و تخصیص اراضی بزرگ و باز به پهنه های کار و فعالیت و مختلط

5) بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی و حمل و نقل، كاهش ناهنجاري هاي شبكه هاي حمل و نقل ملي - استاني در منطقه، فک ترافیک سنگین ناشی از صنایع و انبارها از محدوده های مسکونی و تأمين تسهيلات لازم حمل و نقل سنگين، استفاده از ابزار مديريت ترافيك و افزايش استفاده از حمل و نقل عمومي، ايجاد خط ريلي در محور جاده مخصوص، استفاده از ريل موجود و پيشنهادي در جنوب فتح براي استفاده واحدهاي مستقر محدوده 21 از آن و تأمین پایانه های حمل و نقل سبک و سنگین

6) حفاظت از محيط زیست منطقه از طريق : ساماندهي مديريت دفع فاضلاب و مواد زائد صنايع و انبارها، ايجاد صنايع بازيافت، حفظ باغات و گسترش فضاهاي باز و سبز عمومي در بخش هاي صنعتي و مسكوني

7) کنترل اعمال مقررات و آئین نامه های زلزله در ساخت و سازها، ممانعت از ساخت و ساز در حرایم مسیل ها و آزادسازی آنها

8) تجهيزِ حداقلی فضاهاي بازِ سبز و نظامي به انبار اغذيه، چادر، منابع آب و درمان سرپايي جهت کمک رسانی در شرایط بحران

9) احياء قنوات و آزادسازی و ساماندهی حرایم مسیل ها و تأمین اراضی مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

10) تقویت نقش منطقه در تشخيص شهر و جداسازي حومه غربي از آن از طریق اعمال مقررات مناسب و تشكيل مديريت مشاركتي با اصناف و مديريت شركتها

11) ساماندهی و تثبيت كاربري صنعتي در پهنه های کار و فعالیت ـ زیر پهنة مجتمع صنایع کارخانه ای و تعیین ضوابط و مقررات متناسب با آن و حذف مصوبات قبلی مرتبط با کاربری های صنعتی

12) حفاظت فعال از ميراث طبيعي با حفظ و احیاء آبراهه ها، مسيل ها، قنوات و باغ های بزرگ منطقه و همچنين میراث فرهنگی با فعال تر نمودن فضاهاي فرهنگي

13) ساماندهي و ارتقاء سيما و منظر توده هاي ساختماني جدا افتاده و بعضاً همجوار مجتمع هاي مسكوني و مجتمع هاي صنعتي از طريق طراحي سه بعدي آن

14) توسعه فضاهای سبز عمومی

15) تأثير گذاري در ارائه خدمات آموزشي، درماني و ورزشي و کنترل سرانه ها در محدوده های مدیریتی زیردست منطقه (محلات) و فعال نمودن فضاهای فرهنگی

16) بررسي ویژه به منظور شناسايي بافت ها و واحدهای فرسوده صنعتي

17) پيوند دادن خروجي هاي طرح تفصيلي با بودجه منطقه

18) در نظر گرفتن کاربری های پهنه ها مطابق طرح جامع و دستورالعمل تهیه نقشه های 2000/1

 

تبصره 22

برنامه راهبردی منطقه 22 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

چشم انداز

1) منطقه ای برخوردار از الگوهای توسعه پایدار شهری و کیفیت مناسب زندگی

2) منطقه ای دانش محور و برخوردار از فناوری های نوین

3) منطقه ای پر رونق از نظر فعالیتهای اقتصادی و بهره مند از پهنه های خدماتی، اداری و گردشگری پاسخگو در مقیاس شهر تهران

4) منطقه ای برخوردار از عرصه های باز و وسیع و عناصر شاخص محیط زیست طبیعی و بهره مند از جاذبه های گردشگری و تفرجگاهی

5) منطقه ای ایمن در برابر سوانح و بلاهای طبیعی و منطقه پشتیبانی کننده شهر تهران در شرایط بحران

6) منطقه ای برخوردار از عملکردهای متنوع در مقیاس های منطقه ای، فرامنطقه ای، ملی و فراملی و توانمند و دارای پتانسیل بالا برای رفع کمبودهای فضائی و تقویت سازمان فضائی شهر تهران

7) منطقه ای برخوردار از سیستم توسعه یافته حمل و نقل شهری

اهداف کلی

1) استقرار عناصردرشت دانه درمقیاس منطقه،کلان شهر، ملی و فراملی به منظور تمرکز مدیریت خدماتی، اداری مجموعه شهری تهران

2) مدیریت ویژه مشتمل برانواع مراکز فناوری نوین و برتر،خدمات کلان مقیاس خصوصاً تفریحی وگردشگری

3) تثبیت سطوح اراضی مسکونی و هدایت میزان تراکم و استفاده مناسب ازاراضی شهری به منظورگسترش فضاهای عمومی و کاربری های خدماتی و اداری برای تهران – حل مسئله زمین (به عنوان حادترین مسئله مدیریت توسعه)

4) تحقق ضابطه منداصول ومبانی طراحی شهری وحمل ونقل- انتظام کالبدی منطبق بر هویت منطقه و ایده های طرح تفصیلی پیشنهادی

5) رعایت منافع اجتماعی واعمال کنترل شهرداری – رعایت سلسله مراتب تقسیمات کالبدی در طرح تفصیلی و اعطا خدمات و زیرساختها

6) حفاظت از محیط زیست (به ویژه آب، هوا، صدا و منابع طبیعی)- ایمن سازی در مقابل سوانح طبیعی وسایرمخاطرات و آسیب ها

راهبردهای توسعه

1) تبدیل منطقه به حوزه نیمه مستقل ازکرج به تهران-توسعه کاربری های فرامنطقه ای-بازنگری در طرح جهت تکوین عنصرمرکزی مجموعه شهری تهران(منطقه 21و22و ارتفاعات)

2) تشکیل سازمان مدیریت توسعه مرکب ازکلیه تخصص ها- انطباق طرحهای اجرایی با شرایط ویژه منطقه 22- تجدیدنظر در تقسیمات مدیریتی منطقه – برقراری سازمان توسعه و عمران- هدایت ساخت و سازها به سمت مجموعه سازی و انبوه سازی

3) پیشبرد متدیک و علمی برنامه ها درکلیه مقیاس های مدیریتی - توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی و مکان یابی و تشکیل کاداستر منطقه –رویکرد برنامه ریزانه به کلیه طرحهای موضعی و موضوعی

4) جذب درآمد و اشتغال ازخارج منطقه – استفاده بهینه از زمین- تعیین تکلیف مالکیتهای مسئله دار (دسته بندی وضع موجود)- افزایش منابع مالی برای اجرای طرح های مصوب خدماتی- توقف توسعه مسکونی و استقرار کاربری های خدماتی کلانشهری – ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تامین اشتغال – پالایش پهنه های کنونی فعالیت و بهره وری مناسب از فضا

5) اختصاص نقش و هویت به هر محور ارتباطی و مجهزکردن آنها- رعایت اصول طراحی شهری در بازنگری آینده– تکوین استخوانبندی کالبدی و شبکه ارتباطی و خدماتی – تکوین عناصرهویتی ویژه ایرانی واسلامی – تجدیدحیات بافت های ناکارآمد و جایگزینی طراحی با هویت – تلاش مدیریت محلی و مشاور معین در رفع موانع و تسریع دراجرای طرح تفصیلی

6) توقف توسعه مسکونی و استقرارکاربریهای خدماتی کلانشهری- هدایت خدمات عمومی به محلات و مجموعه ها و پهنه های نیازمند مداخله – هدایت طیف کاربری ها به سمت خدمات براساس اولویت

7) حداقل دخل وتصرف در محیط طبیعی – ساخت وساز همساز با طبیعت و دخالت دادن عناصر طبیعی محیط درساخت و سازها- سعی دربه حداقل رساندن سطح اشغال بناو پیشنهاد پهنه های مختلط مسکونی وگردشگری-اختصاص اراضی مناسب به سامانه های مدیریت بحران، پناهگاهها و تجهیزات ایمنی شهری

لینک به دیدگاه

ماده 155

به منظور تحقق پاسخگویی، حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء مستمر کارآمدی، شهرداری تهران مکلف است نظام جامع گزارش دهی را مشتمل بر گزارشهای تکلیفی و غیرتکلیفی ضروری و برحسب مخاطبان اعم از شهروندان، شورای اسلامی شهر تهران، دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی و ذینفع و با مشخص کردن مرجع و دوره های تدوین هریک از گزارشهای مذکور، ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این لایحه طراحی و طی سالهای برنامه پنج ساله به اجرا درآورد.

 

ماده 156

به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه، شهرداری تهران موظف است گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت برنامه را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال مشتمل بر موارد ذیل به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

1) بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه

2) میزان دستیابی به اهداف و تحقق راهبردها

3) بررسی عملکرد شاخصهای برنامه

4) بررسی عملکرد واحدها و مناطق شهرداری

5) ارزیابی عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و ارائه پیشنهادهای لازم در جهت بهبود عملکرد برنامه

 

ماده 157

به منظور نهادینه سازی امر برنامه ریزی، شهرداری تهران موظف است نظام جامع برنامه ریزی و نظارت را مشتمل بر موارد ذیل تهیه و حداکثر تا شش ماه پس از تصویب برنامه پنج ساله اول جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

1) ساختار برنامه ریزی

2) شرح وظایف کمیته ها و کارگروه ها

3) فرآیند برنامه ریزی و نظارت و انطباق آن با آخرین دستاوردهای جهانی

4) نحوه گزارش گیری و گزارش دهی

 

ماده 158

شهردای تهران مکلف است به منظور ارزیابی و پایش میزان پیشرفت شهر تهران در چارچوب موازین برنامه، چشم انداز، اهداف کلی و راهبردهای توسعه طرح جامع شهر تهران، ضمن بررسی الگوهای بین المللی مقایسه کلان شهرها، نسبت به انتخاب الگوی متناسب و استخراج شاخصهای مربوطه و هماهنگ با شاخص های کلانشهرهای جهان و ایران، اقدام و نتایج حاصل از اندازه گیری شاخصهای مذکور را بهمراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای لازم برای بهبود وضعیت شهر، حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

 

ماده 159

به منظور حفظ و تضمین ثبات سیاستها و اقدامات برنامه ریزی شده در طی سالهای اجرای این برنامه، ایجاد اطمینان نسبت به ثبات سیاستها در میان مردم، ذی نفعان اجتماعی، بخش خصوصی، و سایرشرکای اجتماعی ،و احتراز از اقدامات سلیقه ای و بی ثباتی در سیاست ها وتصمیمات مدیریت شهری ، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران تعهد می نمایند در طی سالهای اجرای این برنامه منحصراً سیاستها، برنامه ها و اقدامات مندرج در این سند را پیگیری و اجرا نمایند و از انجام هرگونه اقدام، تصویب هرگونه طرح و برنامه و اتخاذ هرگونه سیاستی که با مفاد این سند منطبق نباشد و یا در این سند مندرج نشده باشد اکیداً خودداری نماید.

هرگونه اقدام مغایر با بند فوق و یا مواردی که به هرعلتی نیاز به تغییر در این برنامه داشته باشد در طول اجرای برنامه ، همه ساله جمع بندی شده و با انضمام مطالعات و گزارشهای کارشناسی مبین ضرورت انجام تغییرات مذکور، در ماههای تیر و مرداد هر سال جمع بندی شده و لایحه اصلاحی برنامه منحصراً درشهریورماه هر سال به شورای اسلامی شهر تهران ارسال و در صورت تصویب، تغییرات موضوع اصلاحیه اعمال خواهد شدو لوایح بودجه سالیانه شهرداری در قالب برنامه حاضر و تغییرات احتمالی سالیانه تنظیم و به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم خواهد گردید.

 

لینک به دیدگاه

ماده 160
به منظور تحقق اهداف مندرج در جداول الف؛ب و ج،شهرداری تهران موظف است در راستای جهت دهی و ساماندهی کلیه منابع و امکانات در طی سالهای برنامه اقدام نماید .
جدول الف ) اهداف کمی مرتبط با حوزه اجتماعی و فرهنگی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جدول ب) اهداف کمي مرتبط با حوزه حمل و نقل و ترافيک
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جدول ج) اهداف کمي مرتبط با حوزه خدمات شهري
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.ماده 161
شهرداری تهران متعهد است جداول برآورد منابع و مصارف سالهای برنامه (92-1388) را همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 1388 به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...