رفتن به مطلب

شناسایی وارزیابی مخاطرات شغلی دریک شرکت توربین سازی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی ( j.s.a )


ارسال های توصیه شده

شناسایی وارزیابی مخاطرات شغلی دریک شرکت توربین سازی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی ( J.S.A )

 

 

مقدمه :

حق زندگی بنیادی ترین حقوق است ، هنوز هرساله 1.2میلیون نفر بر اساس آمار ارائه شده در سال 2005، درسال 1999، 2.2میلیون نفر اعم از زن و مرد بوسیلۀ حوادث و بیماریهای ناشی از کار ازحقوق خود محروم میشوند، فوت و آسیبهای ناشی از کارهزینۀ سنگینی رابه دولتها بویژه در کشورهای در حال توسعه که تعداد زیادی از کارگران در مشاعل پرخطر ازقبیل کشاورزی ، استخراج معدن .... که برخی از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ها پرخطرترین صنعت است کارمیکنند تحمیل میکند ، پرخطرترین مشاعل میتواند 10 – 100بار نسبت به شعلهای دیگر خطرناکتر باشند .

در طی این قرن در کشورهای صنعتی ما شاهد کاهش آشکاری درحوادث ناشی از کاربه دلیل پیشرفت در بهبود بخشیدن به سلامت وشرایط فیزیکی وایمنی محل کارهستیم ، دعوت به بهبود بخشیدن به سلامت و شرایط فیزیکی و ایمنی محل کار درسراسر جهان ادامه دارد ، کارایمن در پاسخ به نیازهای زیر مطرح شده است :

الف – اطلاع رسانی درزمینه های حوادث ، آسیب ، بیماریهای ناشی از کار

ب – ترویج وحمایت از همۀ کارگران درانطباق با استانداردهای بین المللی کار

ج – بالا بردن کشورهای صنعتی و کشورهای عضو I.L.O در پیشگیری موثرو سیاستها وبرنامه های حفاظتی

در کشورما اگرچه به ظاهر رشته های مختلف ایمنی و بهداشت ومحیط زیست به صورت آکادمیک وجود دارد اما درعمل آنقدر که به کمیت قضیه بها داده میشود به کیفیت نپرداخته ایم تکنیکی که دراین پروژه معرفی شده است با وجود اینکه بسیار ساده است وهرکس در هرسطحی میتواند به فراخوان معلوماتش از آن بهره بگیرد اما یکی از ارکان مهمترین استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت بشمار میرود و خصوصاً با مطرح شدن OHSAS18001 ووجود استانداردهایی چون BS 8800 ، جایگاه ویژه ای پیدا کرده ومجری آن قطعاً کسی نخواهد بود جز فارغ التحصیلان رشته های ایمنی و بهداشت صنعتی .

به امید روزی که

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فراگیری وبه کاربستن تکنیکهای روز دنیا درایمنی و بهداشت ، چهرۀ این رشته دگرگون گردد و جایگاه و مقام واقعی خود را درعرصۀ علم و صنعت کشور پیدا نماید .

علی رغم اینکه برخی سازمان ها یا افراد مسئول بر این باورندکه دریافت گواهینامۀ این سیستم ، به معنای پایان راه و رسیدن به وضعیت آرمانی در زمینۀ ایمنی و بهداشت حرفه ای است ، اما این توهم بزرگ که ناشی از عدم درک این استاندارد است ، ازارزشها و قابلیتهای سودمند این استاندارد نمی کاهد. بند 4/3/1از استاندارد مربوطه OHSAS18001 نیز با عنوان طرح ریزی برای شناسایی خطر وارزیابی و کنترل ریسک به این مهم می پردازد.

در داخل کشور چندین کارتحقیقاتی در اجرای روشهای مختلف شناسایی خطر نظیر این موارد انجام شده است : آقای حمید رضا پارسا منش در سال 1378 یک مورد آنالیز درخت خطا در پتروشیمی اراک انجام داده است ، درسال 1379 خانم سراجی اصل یک مورد ممیزی ایمنی در شرکت شهاب اجرانموده است ، درسال 81-80 یک مورد آنالیز مشاغل به روش J.S.A توسط آقای رضا نجفی در صنایع یخچال سازی انجام شده است، درسال 83 هم یک مورد آنالیز ایمنی شغلی توسط آقای بابایی در پالایشگاه تهران انجام شده است ، اما درکشورهای صنعتی با توجه به قدرت تکنیک تقریباً صنعتی نیست که این روش را پیاده نکرده باشد که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره نمود : صنایع فولاد و راه آهن امریکا در دهۀ 1930 این تکنیک را پیاده نمودند ، شرکت LATA در امریکا به طور تخصصی و صرفاً با انجام J.S.A به روشهای مختلف ، کار میکند......

البته از آنجائیکه بیشتر مشاغل و آنالیزشان کاربردی است تا تحقیقاتی ، لذا موارد انجام آن در کشورهای صنعتی بیشمارند وواقعاً امکان دسترسی به تمامی آنها موجود نیست .

هدف :

عبارت است از ارزیابی ریسک و آنالیز مخاطرات شغلی وبررسی وضعیت ایمنی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی

مواد و روشها :

آنالیز ایمنی شغلی یکی از روشهای پیشگیری از حادثه وآنالیز خطر است که سابقۀ اجرای آن در کشورهای صنعتی به قبل از 1930 میرسد این روش مهم ترین ابزار مدیریتی موجود است که به حذف خطرات وکاهش جراحت و حوادث

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کار کمک میکند همچنین با شناسایی خطرها در فرایند تولید بهره وری و راندمان افزایش می یابد ازاین J.S.A های تکمیل شده میتوان جهت باز آموزی کارگران و آموزش کارگران جدید و بررسی علل حوادث اتفاق افتاده استفاده شود .

از لحاظ تخصصی و پرسنلی ، مالی ، تجهیزات این روش تقریباً قابل اجرا بوده است و امکان حل مشکلات بروز حوادث در انجام این پروزه تقریباً ممکن است ، موضوع بررسی ایمنی یک موضوع ساده و عملی و قابل اجرا در مدت زمان تقریباً کوتاهی است ، به دلیل اینکه دریافت گواهینامه های معتبر مثل ISO ها و OHSAS ها امروزه یک موضوع مهم در ایمنی صنایع و اعتبار آنها میباشد و تاثیر به سزایی در کاهش ریسکها و خطرات شغلی دارد ، از لحاظ اولویت و نیاز احساس شده لزوم اجرای آن مفید حس میشود ، این پروژه به دلیل اینکه از لحاظ هزینۀ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است ونیاز به منابع مالی کمی دارد انتخاب شده است ، اجرای این روش با حداقل تجهیزات و تنها با مطالعۀ دقیق و براساس توانایی افراد انجام دهنده صورت میکیرد و در نهایت فارغ از هر گونه عدد و رقم و با زبانی ساده و اگر چه فنی و تخصصی کلیۀ افراد ، مدیران و کارگران را به فراخور اطلاعاتشان بهره مند می سازد وبا در نظر گرفتن همین موارد است که اجرا و پیاده سازی این روش در هر صنعت وشغلی توصیه می شود.

لینک به دیدگاه

دراین تحقیق که توسط روش مشاهده و پرنمودن چک لیست انجام میگیرد ، عواملی در نتایج حاصل از تحقیق موثر میباشد که میتوان این موارد را بیان نمود : عدم آگاهی کافی از موضوعات تخصصی در ایمنی در صنعت توسط فرد بررسی کننده و همچنین بررسی شونده یکی از متغیرهای کیفی مداخله گر میباشدکه تاثیر بسزایی در پاسخ به سوالات مربوطه گذاشته و ممکن است تا حدی آن را تغییردهد، امکان عدم ارائه پاسخهای دقیق و صحیح در فعالیتها و مشارکتهای بخشهای مختلف از جمله تولید ، ...... میتواند در کیفیت پاسخها اثر داشته باشد، همچنین عدم همکاری متقابل بین طرفین هم میتواند روندکار رابا مشکل مواجه سازد.

در این پروژه10 شغل با توجه به نحوۀ انجام کارو حوادث رخ داده شده انتخاب وآنالیز شد ، همچنین برای 286 شغل اعم از اداری ، تولید ، پشتیبانی ، .... کاربرگ ارزیابی ریسک در 24Sheet درورقA3 تهیه و توسط دستگاههای موجود میزان مواجه افراد در برابر مخاطراتی چون صدا، روشنایی، پرتوها ، میدان مغناطیسی، شرایط جوی ..... اندازه گیری و پایش انجام ونتایج وراهکارهای اصلاحی ارائه و ثبت گردید.

همچنین این روش دارای فوایدی است ازجمله : شناخت و تعیین خطرات بالقوه وبالفعل موجود درشرکت، تعیین نقاط پر خطرو بحرانی که دارای پتانسیل خطر میباشند ، مشارکت کارگردر ایمنی ، کاهش غیبت از کار، نگرشهای مثبت درمورد ایمنی ، افزایش ارتباط موثر کارکنان با ایمنی و......

نتایج :

- شناسایی خطرات مختلف در بخشها و پروسه های مختلف کاری

- تدوین روشهای کاری ایمن برای مشاغل

- مشخص کردن علت یا عوامل حادثه بعداز رخ دادن آن

- افزایش ارتباط بین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و کارکنان با نکیه بر جنبه های ایمنی وبهداشتی

- افزایش کارایی واثربخشی با مشخص نمودن روشهای کاری غلط و فعالیتهای غیر ضروری

- فراهم آوردن زمینۀ افزایش بهره وری ازطریق حذف یا کاهش پتانسیل صدمه رسانی وهزینه های حوادث درهرشغل

- بازنگری روشهای کاری وتشخیص خطرات پوشش نشدۀ آن

- بازنگری در پروسه های تغییر نیافته ، مشاغلی که بعد توسعه یافتگی شرکت بوجود آمده اند

- پیاده سازی روش فوق با هدف بستر سازی مناسب جهت استقرار نظام مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفه ای

بحث و نتیجه گیری :

در ابتدای فرایند آنالیز ایمنی درشرکت لیستی از مشاغل وفعالیتهای موجود تهیه که دربحث روش انتخاب شغل در پروژه آمده است مشخص و با استفاده از چک لیست شناسایی خطرات این جداول آماده وکامل شدند لازم به ذکراست که درستون 3 جدول اقدامات کنترلی وراههای حذف خطر برای هرشغل آمده است . نتایجی که درکل میتوان از این پروزه بدست آورد :

- پروسه کاری ایمن برای هرشغل تعریف شده

- مشارکت کارگر درایمنی انجام شغل ونیز دربرقراری محیط کارایمن

- پروسه های کاری موجود وخطرات وبیماریهای ناشی از آن

- ناظران و مسئولان ایمنی با استفاده از این آنالیزها ، کار و موارد ایمنی آن را بهتر مورد بازرسی قرار میدهند

- مورد مهم تعیین نیازهای آموزشی ایمنی کارکنان ، فرد خطرات محیط کار رابه خوبی شناخته وروش ایمن را میداند

- حفاظها و وسایل P.P.E مورد نیاز برای هر شغل پیشنهاد می شود

- و یک نتیجۀ مهم ، زمینه سازی در جهت ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی میباشد

 

واژگان کلیدی : ایمنی- خطر- حادثه- شناسایی ریسک – آنالیز وارزیابی ریسک

ایمنی : به معنی میزان دوری از خطروکمیتی نسبی است

خطر: شرایطی که دارای پتانسیل صدمه رساندن به کارکنان ، خسارت به وسایل وتجهیزات ، ماشین آلات ، محیط را داشته باشد

حادثه : رویدادی است برنامه ریزی نشده

شناسایی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
: ازمراحل مدیریت ریسک ، تعیین کلیۀ شرایطی که دارای پتانسیل ایجاد آسیب، حوادث ، وخطرات هستند

آنالیز وارزیابی ریسک : پتانسیل آسیب رسانی ریسکها را با استفاده از روشهای کمی وکیفی تعیین و آنها را میتوان ازنظر مدت زمان خطر، احتمال وقوع حوادث ، شدت صدمات وخسارتهای حاصل طبقه بندی کرد.

 

نويسنده : مهندس جواد برازنده

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...