رفتن به مطلب

مجموعه مقالات دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران - آبان 1387


ارسال های توصیه شده

عنوان کنگره: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران

 

محل برگزاری: کرج - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

زمان برگزاری: 28 و 29 آبان 1387

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

متالورژی مکانیکی و شکل دهی فلزات

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.com می باشد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ریخته گری و انجماد

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.comمی باشد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

متالورژی فیزیکی و عملیات حرارتی

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.comمی باشد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

103- بررسی اثر آلومینیوم بر خواص حافظه داری آلیاژ حافظه دار Cu-xAl-4Ni-3Mn

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

:icon_gol:

لینک به دیدگاه

پوشش دهی

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.comمی باشد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مواد مرکب

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.com می باشد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

جوشکاری و اتصالات فلزی

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.com می باشد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

:icon_gol:

لینک به دیدگاه

متالورژی استخراجی

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.com می باشد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

:icon_gol:

لینک به دیدگاه

شبیه سازی

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.com می باشد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

متالورژی پودر

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.com می باشد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

2

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

:icon_gol:

لینک به دیدگاه

خوردگی و اکسایش

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.com می باشد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

سرامیک و ترکیبات بین فلزی

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.com می باشد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

مواد الکتریکی و مغناطیسی

 

پسورد تمامی فایل ها www.noandishaan.com می باشد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

:icon_gol::icon_gol::icon_gol:

لینک به دیدگاه

لیست عناوین مقالات ارائه شده به صورت پوستر در زیر آورده شده است. در صورت نیاز به هر کدام از مقالات، درخواست خود را در تاپیک زیر مطرح نمایید.

 

درخواست مقاله ارائه شده به صورت پوستر از دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گران ایران

 

 

لیست مقالات

1- تاثیر دما و زمان عمليات حرارتی بر ساختار فازی و مورفولوژی پوشش‌کامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت- نيوبيوم به روش پاشش پلاسمايي

 

2- بازيابي كبالت از قراضه هاي سوپرآلياژي FSX-414به روش الكتروليز پالسي معكوس و با استفاده از طرح تاگوچي

 

3- بررسي بازرسي فني روش­هاي اصلاح پنجة جوش و ارزيابي ميزان افزايش طول عمرخستگي اتصالات جوشي

 

4- امکان سنجي توليد منيزيم در ايران، چالش‌ها و راهکارهاي موجود

 

5- تأثير فعال سازي مکانيکي بر احياي کربوترميک ايلمنايت کهنوج

 

6- تولید مکانوشیمی کاربید بور به روش منیزیو-کربوترمی

 

7- بررسی تاثیر دمای بارریزی، نوع ماسه و پوشان بر سیالیت چدن نشكن در قطعات جداره نازك

 

8- تاثیر عوامل کنترل کننده فرآیند آسیا بر مورفولوژی نانو ذرات مولایت تهیه شده به روش سل- ژل از ژل تک فازی

 

9- اثر توأم پیریدین ویدیدپتاسیم به عنوان بازدارندة خوردگی آلومینیوم در اسیدکلرئیدریک نیم مولار

 

10- حذف منگنز از الكترولیت كارخانه لیچینگ مجتمع مس سرچشمه

 

11- تولید نیمه جامدAl357 بااستفاده از یك روش تركیبی و شكل دهی و تجزیه تحلیل ساختار با استفاده از میكروسكوپ الكترونی روبشی - SEM

 

12- بررسی ريزساختار فولادهای کرم-موليبدن دار، فولادهای منگنزی آستنيتی و فولادهای TRIP با استفاده از محلول های اچ رنگی

 

13- تاثيرنوع سيمان بر روي خوردگي لوله گاز قرار گرفته در بتن مسلح

 

14- بررسی تاثیردانسیته جریان اعمالی برریزساختارومقاومت به سایش پوشش کامپوزیتی Ni-Al تهیه شده به روش آبکاری الکتریکی

 

15- بررسي امکان جايگزيني بايندرهاي فسفاتي مورد استفاده درترکيب جرمهاي تانديش با بايندرهاي سولفاتي

 

16- بررسی خواص مكانیكی و فیزیكی آلومینیوم بازیابی شده از براده صنعتی با استفاده از فشردن سرد و حمام نمك مذاب

 

17- بررسی اثر تغییرات دما و زمان پیرسازی بر خواص مکانیکی آلیاژ T6- 6101

 

18- تبلور مجدد دینامیکی آلیاژ آلومینیم- لیتیم 2090

 

198- تأثیر پوشش های بوراید، بوروکرومایز و بورووانادایز بر رفتار سایشی و اکسیدی فولاد زنگ نزن آستنیتی کم کربن

 

20- بررسي اثر ميزان پيش كرنش خمشي بر رفتار استحاله فازي آلياژ حافظه‌دار Fe-14Mn-9Cr-5Si-5Ni

 

21- بررسي اثر دماي اعمال پيش كرنش خمشي بر رفتار حافظه‌داري و شبه‌الاستيك يك آلياژ پايه آهن

 

22- تاثیر فرایند رس شویی بر بازیابی مس در فرایند بیولیچینگ سنگ معدن کم عیارسولفیدی مس

 

23- سنتز نانوذرات فریت باریم به روش هم رسوبی با استفاده از دی اتیلن گلیکول

 

24- تولید رنگ کامپوزیتی اپوکسی _پودر سرامیکی ماسه بادی به منظور بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی رنگهای اپوکسی مورد استفاده در ماشین های نظامی

 

25- ساخت فوم آلومينيومي به روش پودر- فضاساز

 

26- بررسی ابعادی سیستم راهگاهی در فرایند افزودن منیزیم در راهگاه - in-mould

 

27- تاثير عامل حلاليت و فاصله راهباره از محفظه واكنش بر توليد چدن نشكن در فرآيند افزودن منيزيم در راهگاه

 

28- بررسی عوامل موثر بر جدایش فولادهای ساختمانی حین نورد گرم در مجتمع صنعتی و ساختمانی فولاد یزد

 

29- بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al- Al2O3p تولید شده به روش ریخته گری با مدل تبخیر شونده - EPC

 

30- ارزیابی چقرمگی شکست پوشش‌های پاشش پلاسمایی زیركونیا

 

31- تأثیر ضخامت و مشخصصه‌های میکروساختاری بر استحکام چسبندگی پوشش‌های سپر حرارتی زیرکونی

 

32- تولید براده‌های نانوساختار تحت کرنش و نرخ کرنش‌های بسیار بالا توسط روش ماشین‌کاری

 

33- بررسی سرعت زاویه ای و خطی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی برروی تغییرات ساختاری و خواص مکا نیکی آلیاژ Al4009

 

34- اثرافزودن آلومینیوم بر تشکیل ترکیب بین فلزی Ni-Ti به روش آلياژ سازي مکانیکی

 

35- اثر دما و اندازه ذرات پودر بر رفتار تفجوشی پودر برنج زرد

 

36- بررسي رفتار شکل دهي و ريزساختار نيمه جامدآلياژ آلومينيم 356A و پارامترهاي موثربرآن

 

37- بررسي مكانيزم تبلور مجدد درآلياژ 356A پس از تغيير شكل پلاستيك شديد توسط فرايند ECAP حين گرمايش مجدد تا دماي نيمه جامد

 

38- رفتار تفجوشی پودر فولاد زنگ نزن آستنیتی پر نیتروژن تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

 

39- تاثیر اندازه پودر و فشار پرس بر خواص مغناطیسی کامپوزیت های مغناطیسی نرم آهن- فنولیک

 

40- مقايسه رفتار خوردگي نمونه¬ فولاد زنگ¬نزن آستنيتي بدون نيکل N5/2Mn8Cr18Fe توليدي به روش متالورژي پودر با فولاد زنگ¬نزن L316 در محلول کلريد سديم

 

41- انتخاب نوع فولاد و سیکل عملیات حرارتی بهینه در ساخت پیچ های با استحکام بال

 

42- تاثیر سرعت سایش در عملیات سرد كردن زیر صفر بر رفتار سایشی فولاد 1/2436

 

43- طراحی پایلوت بال کامپوزیتی هوانوردثامن و بررسی خواص مکانیکی - دینامیكی بال

 

44- بهینه سازی روش متالورژی پودر در تولید کامپوزیت رشته ای آلومینیم-بازالت

 

45- تاثیر مسیرهای مختلف فرایند اکستروژن تحت کانال زاویه‌ای با مقطع یکسان بر خواص مکانیکی آلومینیوم خالص

 

46- بررسی علل تخریب زودرس محل اتصال لوله های انتقال گاز ریفورمر با پیگ تیل های متصل به آن در یک واحد صنعتی

 

47- تأثیر كرنش بر نمای حساسیت تنش سیلان به نرخ كرنش(m) در آلیاژ Ti-6Al-4V

 

48- تعیین میزان بهینه اندازه ذرات کک در بار کلوخه سازی و ارائه مدل احیاپذیری کلوخه

 

49- بررسي رفتار خوردگي حفره‌اي فولاد زنگ نزن دوفازي در محلول اسيد استيک حاوي برميد سديم

 

50- بررسی سینتیک تغییر شکل داغ آلیاژ Ti-6Al-4V در محدودة فازی β

 

51- شکست صفحات جانبی سرنهای ارتعاشی

 

52- بررسی استحكام چسبندگی پوشش آلومینیوم روی فولاد ساده كربنی بروش پاشش پلاسمایی در هوا APS

 

53- بررسی تأثیر تعداد پاس های فرایند بر ریزساختار و سختی لایه های نانو كامپوزیت سطحی ایجاد شده با استفاده از فرایند اصطكاكی هم‌زن

 

54- مقایسة قطعات Ti-6Al-4V ریخته گری شده در قالبهای سرامیكی و گرافیتی

 

55- تولید نانو پودر فریت کبالت با استفاده از روش شیمیایی پلیمراسیون کمپلکس و بررسی خواص مغناطیسی آن

 

56- بررسی رفتار تریبولوژیکی آلیاژ نایتینول - NiTi

 

57- تاثير افزايش زمان آسياکاري بر رفتار خوردگي آلياژ xN-Mn8-Cr18- Fe توليد شده به روش متالورژي پودر در محلول کلريد سديم

 

58- بررسی رفتارهای بین سطوح در مینی کامپوزیت SiCf/SiC

 

59- بررسي اثر پارامترهاي ترکيب شيميايي محلول و شرايط رسوب گذاري روي ضخامت و وزن پوشش Al2o3 و Zro2 ايجاد شده روي فولاد زنگ نزنAISI 304 به روش رسوب گذاري ....

 

60- بررسي ‏خواص و ريز ساختار جرمهاي قليايي ديرگداز پيشرفته منيزيايي باند فورستريتي جهت استفاده در صنايع متالورژي و ريخته گري

 

 

:icon_gol:

لینک به دیدگاه

لیست عناوین مقالات ارائه شده به صورت پوستر در زیر آورده شده است. در صورت نیاز به هر کدام از مقالات، درخواست خود را در تاپیک زیر مطرح نمایید.

 

درخواست مقاله ارائه شده به صورت پوستر از دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گران ایران

 

 

لیست مقالات

61- بررسی ریز ساختار آلیاژ مغناطیسی AlNiCo 6 تولید شده به روش نفوذ دهی فاز مذاب

 

62- بررسي مکانيزم تشکيل ترکيبات بين‌فلزي تيتانيم-آلومينيم در دماهاي کمتر از نقطه ذوب آلومينيم

 

63- بررسی اثر سیکلوهگزان بر روی مورفولوژی نانو ذرات مس ساخته شده با فرآیند سونوالکتروشیمیایی در حضور CTAB و TBAB

 

64- بررسی تأثیر غلظت های مختلف اسید سوکسینیک و نوع پایدارکننده بر خواص پوشش الکترولس نیکل-فسفر

 

65- تهیه و سنتز نانو ذرات دی اكسید تیتانیم به روش Sonochemical

 

66- بررسی اثر عملیات حرارتی بر روی سختی و میکرو ساختار پوشش نانو کامپوزیتی الکترولس Ni-P-SiC

 

67- تولید کامپوزیت Al-4.5wt%Cu/SiC به روش آلیاژسازی مکانیکی و تأثیر کسر حجمی ذرات SiC بر نفوذ متقابل آلومینیوم

 

68- تعیین شرایط بهینه جهت ایجاد پوشش آلیا‍ژی نانو ساختار Ni-Cu-P به روش الكترولس بر روی فولاد ST37

 

69- افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا

 

70- تأثیر دمای اکستروژن بر میزان تخلخل و انعطاف پذیری کامپوزیت Al-SiCp

 

71- تعیین دقیق چگالی دیاسپور و کائولینیت و بررسی قابليت افزایش مدول Al2O3/SiO2 توسط روش واسطه سنگین به کمک آزمايش هاي مایعات سنگین

 

72- پيشنهاد خط فرآوري كانسنگ آهن اسمالون توسط روش جدايش

 

73- بررسی استحاله فازی فولاد CK45 نانوساختار حین فرایند آسیاب كاری مكانیكی

 

74- بررسی اثرآسیاب کاری مکانیکی و فلزات انتقالی بر خواص دفع هیدروژن نانوکامپوزیت MgH2-TM/Nb2O5 نانوساختار

 

75- بررسی اثر آبكاری پالسی بر ساختار و خواص پوشش میكرو كامپوزیتی برنز-گرافیت

 

76- اثر پیش گرم بر روی رفتار ترکهای انجمادی آلومینیوم آلیاژی 2024 در فرایند جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG

 

77- بررسی پارامترهای موثر در آندایزینگ رنگی فولاد گالوانیزه

 

78- تأثیر دمای پیشگرم قالب بر ریزساختار آلیاژ زیست سازگار ریختگی پایه کبالت

 

79- بررسي تشکيل رسوبات بين فلزي Mg2Si در حين عمليات حرارتي پودر نانوساختار آلياژ آلومينيوم 6061 و تأثير اين رسوبات بر خواص مکانيکي آن

 

80- بررسي رفتار پيرسختي در آلياژ نانوساختار Al2024 توليد شده به روش آسياب کاري مکانيکي

 

81- بررسی اثر زمان عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی تنشی (SCC) فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI316

 

82- کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رفتار

 

83- پیری و پخت سختی فولاد ST12

 

84- اثر اكسيد گاليوم بر ريز ساختار و نظم شبكه اي سراميك Ba(Zn1/3Ta2/3)O3

 

85- بررسي تأثير دما و pH بر روي تشکيل فيلم کربنات آهن محافظ در فرآيند خوردگي CO2 روي فولاد کربني API5L X70

 

86- شبیه سازی شرایط بارگذاری مکانیکی صفحات جانبی سرندهای ارتعاشی و بررسی علل شکست آن ها

 

87- بررسی تأثير عوامل مؤثر بر ميزان حافظه داری دوطرفه آلياژ نيکل- تيتانيوم تربيت شده در محدوده دمايی RS

 

88- ایجاد پوشش دولایه ای تر کیبی از پوشش تبدیلی و پوشش سد حرارتی YSZ روی زمینه فولاد زنگ نزن و بررسی رفتار اکسیداسیون

 

89- بررسی تاثیر دمای زینتر كردن برخواص مغناطیسی پودر نانو ذرات هگزا فریت استرانسیم – باریم

 

90- بررسی خواص آنتی باكتریال پوشش نانو ذرات اكسید تیتانیوم اعمال شده با روش سل - ژل

 

91- بررسی رفتار مخلوط پودرهای مس - کرم در حین آلیاژسازی مکانیکی و بعد از زینتر

 

92- تهيه نقشه خوردگي سواحل خليج فارس و درياي عمان توسط تحقيقات ميداني و آزمايشگاهي

 

93- نانوکریستال های مس- کرم تولیدی به روش آلیاژسازی مکانیکی و رهیافتی ترمودینامیکی در توضیح افزایش انحلال پذیری حین فرایند

 

94- بررسی تاثیر بافت زیر لایه بر رفتار خوردگی، مورفولوژی و بافت پوششهای نانو کریستال نیکل ایجاد شده به روش رسوب الکتریکی

 

95- بررسی و مقایسه روند سایش پوششهای HVOF،حاصل از پودرهای Ni-TiC و Ni-(Ti,W)C تولید شده به روش سنتز احتراقی و مخلوط پودر Ni+TiC

 

96- تولید پودر آلیاژی نانوبلوری FeNiCoTi به روش آلیاژسازی مکانیکی

 

97- بررسی تاثیر جریان پالسی بر کاهش ضخامت لایه های نازک نانومتری مس/نیكل تولید شده به‌‌وسیله فرایند آبكاری الكتریكی

 

98- بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند Sol-Gel بر ابعاد و مورفولوژی نانوپودر اکسید لیتیم- کبالت

 

99- تاثیر پارامترهای مختلف بر روی استحكام ، نفوذپذیری و سختی قالبهای ماسه تر ایجاد شده بوسیله روش قالب گیری جریان هوا – فشار

 

100- تأثير بافت سطحي فولاد ساده كربني بر مورفولوژي و خواص پوشش هاي فسفاته روي – كلسيم

 

101- بررسي مكانيزم انتقال جرم در فرآيند نيتروژن‌دهي پلاسمايي به روش توري (شبکه) فعال و مقايسه آن با روش متداول

 

102- بررسي پارامترهاي آسياكاري بر توليد پودر نانو ساختار Ni3Al به روش آلياژسازي مكانيكي

 

103- بررسی سیکل نوین عملیات حرارتی فولادهای میکروآلیاژی

 

104- کاهش اتلاف دی الکتریک اکسید مولتی فروییک BiMnO3 در کاربردهای خازن های فروالکتریک با صفحات نانومتری موازی

 

105- آب‌بند كردن سيلندر لوكوموتيو با استفاده از فرآيند لحيم‌كاري سخت

 

106- شناسايي مكانيزم هاي تخريب قطعات گريت بار در كوره پخت گندله‌سازي

 

107- استفاده از پديده نواري شدن ريزساختار (بندينگ) در بررسي موضعي رفتار کششي فولاد ميکروآلياژي N355S

 

108- تأثير افزودني هاي Ti و C و فرآيند انجماد سريع بر ساختار و خواص مغناطيسي نوارهاي آلياژ نانوساختار Nd-Fe-B

 

109- توليد نانوکاتاليست کروميت لانتانيوم به روش سنتز احتراقي

 

110- توليد آميژان Ni-50wt%Zr با استفاده از روش VAR

 

111- توليد آميژان Ni-25wt%Ta با استفاده از روش احياء آلومينوترميک

 

112- توليد آميژان Ni-12wt%B با استفاده از روش VAR

 

113- بررسي تأثير نوع و ضخامت پوشش رنگ روي خواص شکل پذيري ورق هاي گالوانيزه فولادي توليدي مجتمع فولاد مبارکه

 

114- بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت زمینه فلزی Al-nano MgO

 

115- بررسي تأثير نورد سرد چند مرحله‌اي و آنيل بر ايجاد ساختار ريزدانه و خواص مكانيكي فولاد زنگ‌نزن 304

 

116- بررسی اثر پارامترهای جوشکاری بر ریزساختار سطح و ضخامت لایه سخت شده چدن نشکن توسط فرآیند GTAW

 

117- بازيابي كبالت از قراضه هاي سوپرآلياژي FSX-414 به روش الكتروليز پالسي معكوس و با استفاده از طرح تاگوچي

 

118- بررسی مقاومت به کاويتاسيون پوشش پاشش پلاسمايی Al2O3-13% TiO2

 

119- نقش سرباره در تشکیل ریز مک در قطعات چدن خاکستری

 

120- اثر اكسيداسيون ذرات تقويت كننده بر پايداري حرارتي كامپوزيت Al/NiAl در دماي 500 °C

 

 

:icon_gol:

لینک به دیدگاه

لیست عناوین مقالات ارائه شده به صورت پوستر در زیر آورده شده است. در صورت نیاز به هر کدام از مقالات، درخواست خود را در تاپیک زیر مطرح نمایید.

 

درخواست مقاله ارائه شده به صورت پوستر از دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گران ایران

 

 

لیست مقالات

121- بررسي رفتار سايشي و بارپذيري پوشش‌هاي سراميکي نانوساختار و معمولي Al2O3-13% TiO2 تهيه شده به روش پلاسما اسپري

 

122- تولید کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 به روش MSR

 

123- بررسی تافنس شکست فـولاد 42CrMo4 با ریـزساختـــار فریت-بینیت-مارتنزیت

 

124- بررسي خواص مكانيكي وتنش هاي پس ماندسطح قالبهاي آهنگري شعاعي در حين ساخت(جوشكاري)و كاركردتحت شرايط خستگي ترمومكانيكي

 

125- بررسی اثرهيدروديناميک بر روی هم افزایی مولیبدات و گلوکونات کلسیم درممانعت از خوردگي فولاد ساختماني در آبهای خنک کننده صنعتی

 

126- احیای مكانوشیمیایی همزمان اكسید مس، اكسید روی و اكسید سرب و تاثیر دما و نسبت وزنی گلوله به پودر بر آن

 

127- بررسي تأثير ساخت نمونه‌هاي استاندارد تست كشش بروش برش ليزر و برش پلاسما بر روي نتايج آزمون كشش و مقايسه با روش سنتي

 

128- بررسی رشد نانوتیوب اکسید تیتانیم توسط روش اکسیداسیون آندی

 

129- سنتز مكانوشیمیایی كامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا از طریق احیاء ‏همزمان

 

130- اكسیدهای مس و روی بوسیله آلومینیوم و كربن‏

 

131- بررسی اثربازدارندگی باز شیف بر خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی

 

132- ساخت و مشخصه یابی پودر نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت / آلومینا

 

133- بررسی تأثير دماي پيشگرم، ميزان كرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد ميكروآلياژي واناديوم دار MSV630

 

134- بهینه سازی فرآیند عملیات حرارتی فولاد ابزار تندبر HSS AISI M42

 

135- پيش بيني محدوده ي ترکيبي مناسب براي توليد آلياژ آمورف در سيستم Ni-Sn به روش آلياژسازي مکانيکي

 

136- بررسي ويژگي هاي منطقه جوش حاصل از روش جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي( FSW) روي صفحاتي از جنس آلياژ آلومينيوم 7075 با حالت هاي

 

137- بررسی تاثیر پارامترهای ریخته گری برریزساختار شمشAl-A356 تولید شده در حالت نیمه جامد با استفاده از سطح شیبدار

 

138- ایجاد پوشش کاربید تنگستن روی سطوح آلومینیومی به روش مکانو شیمیایی

 

139- بررسي ساختاري يك پوشش فوق سخت با استفاده از روش پاسخ سطح

 

140- استفاده از روش سل-ژل براي توليد نانوكامپوزيت Ni/SiO2 در شرايط احياء مختلف و بررسي پارامترهاي موثر بر روي ژل شدن آن با كمك روش تاگوچي

 

141- استفاده از روش سل-ژل برای تولید نانوكامپوزیت Ni/SiO2 در شرایط احیاء مختلف و بررسی پارامترهای موثر بر روی ژل شدن آن

 

142- تعیین فرکانس بهینه آزمون غیرمخرب جریان گردابی به منظور تعیین

 

143- سنتز پودر نانوکامپوزيت Cu-Al2O3 با روش ترموشيميايي

 

144- تاثير حرارت ورودی بر ساختار فلز جوش اينکونل 617

 

145- ايجاد پوشش Ni-P به روش الکترو لس بر روي آلياژ منيزيم AZ91D و بررسي خواص آن

 

146- اثرافزودن آلومینیوم بر تشکیل ترکیب بین فلزی Ni-Ti به روش آلياژ سازي مکانیکی

 

147- اثر ترکيب شيميايي و زمان آسياب کاري بر مشخصات ساختاري نانو ذرات هيدروکسي آپاتيت سنتز شده به روش مكانوشيميايي

 

148- بررسي اثر زمان آسياب كاري بر كرنش شبكه و اندازه نانوکريستال هاي هيدروكسي آپاتيت سنتز شده به روش مكانوشيميايي

 

149- بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي زاويه تر شدن در پوشش شيشه¬هاي خودتميز شونده

 

150- بررسی درجه استراتژيك كروم برای ايران به روش منطق شلال Fuzzy Logic

 

151- بررسی اثر ذرات آلومینا بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن

 

152- بررسي اثر pH بر آبکاري الکترولس مس

 

153- طراحي و توسعه فولادهاي بينيتي دما پايين نانوکريستالي

 

154- فرضيه نوين نحوه نشست نانو ذرات خنثي درپوشش هاي نانو کامپوزيت

 

155- سنتز نانوكامپوزيت Ni-TiC

 

156- بررسی خواص گرمایی نانوکامپوزیت های پلی اتیلن- خاک رس

 

157- تاثير مواد جوانه‌زاي Al-5Ti-1B و Al-5Zr بر ريزساختار و قابليت پرکنندگي مقاطع نازک آلياژ ريختگي 319 آلومينيم

 

158- تولید و بررسی خصوصیات ریز ساختاری و مکانیکی قطعات AL با ساختار نانو کریستالی دوتایی Bimodal

 

159- رسوب دهي الکتروشيميايي نانو ذرات نيکل روي زيرلايه سيليکوني

 

160- توسعه پايداربا استفاده از فرآيند بازيافت پسماندهاي جامد مطالعه موردي بازيافت شيشه

 

161- بررسي تـأثير بافت بر رفتار تغيير شكل فشاري آلياژ منيزيم AZ31

 

162- تاثير سيکلهاي متفاوت در فرايند بريزينگ بر ريزساختار حاصل از اتصال هسته به ورق افقي در هانيکومهاي ساندويچي شکل بر پايه فولادهاي زنگ نزن

 

163- بررسی تحولات ساختاری در تولید کامپوزیت Al/AZ31 توسط روش اتصال نوردی انباشتی ARB

 

164- بررسي تأثير عمليات حرارتي پس از جوشکاري بر ريزساختار و سطوح شكست جوش TIG فولاد زنگ‌نزن 630

 

165- صرفه جويي اقتصادي ناشي از بازيافت غبار گاز خروجي کوره هاي دوار در فرايند پخت مواد شاموتي

 

166- بررسي تاثير عناصر آلياژي در نيتروژن دهي پلاسمايي فولادهاي گرمکار و سردکار

 

167- بررسی اثر پارامترهای زمان و فشار بر خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال نفوذی 410 S.St /Cu با میان لایه نیکل

 

168- ایجاد لايه كامپوزيتيAl-B4C توسط فرايند اصطكاكي برهم زننده (FSP) و بررسی اثر تعداد پاس بر ریزساختار لایه ی حاصل

 

169- بررسي اثر تركيب گاز محافظ بر خواص جوش GMAW فولاد ST37-2

 

170- تاثير آلومينيم در لايه هاي آلياژي ايجاد شده به روش گالوانيزه گرم بر روي فولاد کم کربن

 

171- تاثير عمليات اكسيداسيون پلاسمايي بر مقاومت به خوردگي قطعات سينترشده نيتروكربوراسيون پلاسمايي شده

 

172- كاهش خوردگي در لوله ابتدائي اگزوز پرايد با تغيير فرآيند جوشكاري ازMAG به جوش مقاومتي نقطه اي

 

173- اثر لیزر پالسی Nd:YAG یکصد وات بر آلیاژ برنز سیلیکونی C65500

 

174- بررسی سنتز الکتروشیمیایی و رفتار خوردگی پوشش پلی پیرول اصلاح شده با گرافیت بر روی مس در محیط آب دریا

 

175- بهبود مقاومت به خوردگي پوشش نانو سراميکي Al2O3-TiO2 با استفاده از فرايند ذوب ليزري

 

176- بررسي تاثير ذوب سطحي با استفاده از روش TIG بر خواص سايشي آلياژ 5052 Al-

 

177- بررسی رفتار خوردگی لایه آلیاژی حاوی AIN ایجاد شده برروی سطح آلومینیم تحت فرآیند TIG

 

178- بررسي تحليلي وتجربي ترموديناميکي خواص مکانيکي سيمهاي ازجنس آلياژ نايتينول

 

 

:icon_gol::icon_gol::icon_gol:

لینک به دیدگاه
  • 9 ماه بعد...
  • 1 ماه بعد...
  • 4 هفته بعد...
  • 4 ماه بعد...
  • 4 ماه بعد...

با سلام خدمت بچه ها

 

اگه امکانش هست مقاله شماره 80 رو یعنی بررسي رفتار پيرسختي در آلياژ نانوساختار Al2024 توليد شده به روش آسياب کاري مکانيکي برام بفرستید ممنون میشم ...

 

خیلی بهش احتیاج دارم با تشکر...

لینک به دیدگاه
با سلام خدمت بچه ها

 

اگه امکانش هست مقاله شماره 80 رو یعنی بررسي رفتار پيرسختي در آلياژ نانوساختار Al2024 توليد شده به روش آسياب کاري مکانيکي برام بفرستید ممنون میشم ...

 

خیلی بهش احتیاج دارم با تشکر...

 

البته ببخشید این هم ایمیلم : aliasgharbeykzadeh@gmail.com

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...