رفتن به مطلب

قانون بلديه-مصوب 30 ارديبهشت ماه 1309


ارسال های توصیه شده

ماده اول - از اول مرداد ماه 1309 سهم بلديه‌ها كه از محل ماليات راه تأديه مي‌شد به استثناي مبلغي كه در ماده 2 مذكور است بر اعتبار راهسازي‌ اضافه مي‌شود.

 

baladie.jpg

 

تبصره 1 - صرفه‌جويي هاي سابق بلديههر محل تا تاريخ اول مرداد 1309 اختصاص به بلديه همان محل خواهد داشت.

‌تبصره 2 - صدي دو بودجه 1308 كليه بلديه‌ها كه براي اجرت مهندسين بلدي تخصيص دادهشده است و همچنين صرفه‌جويي هاي صدي دو تا اول‌ مرداد 1309 به اختيار وزارت داخلهگذاشته خواهد شد كه كماكان اجرت مهندسين را از اين محل پرداخت نمايد.

‌تبصره 3 - عوائد ماليات مستغلات هر محل و سهمي بلديه‌ها از ماليات ذبايح و همچنينعوائد سينماها و نمايشها مطابق قوانين مربوطه كماكان ‌اختصاص به بلديه همان محلخواهد داشت.

 

‌ماده دوم - مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عوائد ماليات راه براي تعميرات واصلاحات اساسي تهران و مبلغ سيصد هزار تومان براي‌اصلاحات و تعميرات اساسي سايرشهرها و قصبات تخصيص داده مي‌شود.

 

‌ماده سوم - اداره كردن امور بلدي هر محل در حدود وظايفي كه در نظامنامه مذكوره درماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدي همان‌محل است.

 

ماده چهارم - رييس اداره بلديه كه از طرف وزارت داخله معين مي‌شود مسئول اجرايدستور اصلاحات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن بلدي تصويب‌ شده باشد.

 

ماده پنجم -انجمن بلدي هر محل از نمايندگان طبقات تجار و اصناف و مالكين (‌اعم ازمالكين مستغلات و مالكين املاك مزروعي) آن شهر و يا‌قصبه تشكيل خواهد شد. عده اعضاءانجمن بلدي در پايتخت و ساير شهرها و قصبات بر حسب مقتضيات محل از شش تا دوازده نفرخواهد بود.‌شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌ شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاءانجمن و ساير وظائف آنها مطابق نظامنامه‌اي كه به تصويب كميسيون‌داخله مجلس شورايملي خواهد رسيد معين خواهد گرديد.(1)

*(1)‌پاورقي: نظامنامه مذكور بالا و مواد الحاقيه آن به شرح زير در تاريخ 6 خرداد - 10 تير ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصويب كميسيون داخله مجلس‌شوراي ملي رسيدهاست.

 

‌ماده ششم - مجلس شوراي ملي به انجمن‌هاي بلدي اجازه مي‌دهد كه براي تأمين مصارفبلدي هر محلي راجع به تنظيفات و روشنايي و تعميرات ‌و احتياجات صحي و معارفي بلدي وامثال آن عوارض محلي وضع نمايد.‌طرز وضع عوارض مزبوره به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل عوارضي را كهبراي تأمين مقاصد مذكوره در فوق لازم مي‌داند توسط رئيس‌ بلدي محل به وزارت داخلهپيشنهاد خواهد نمود و پس از موافقت هيأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده هفتم - قانون بلديه مصوب 1325 و قوانيني كه با اين قانون مباينت دارد ملغياست.

 

‌ماده هشتم - اين قانون پس از تصويب به موقع اجرا گذارده مي‌شود و وزارت داخلهمأمور اجراي آن خواهد بود.

‌اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سي‌ام ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد ونه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر

*‌پاورقي لوح حق: قانون بلديه در پانوشت خود حاوي يك نظامنامه است كه به دليل سهولتاستفاده در قالبي مجزا پس از قانون اصلي قرار داده ‌شده است. نظامنامه مذكور و موادالحاقيه آن در تاريخ 6 خرداد - 10 تير ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصويبكميسيون داخله مجلس شوراي ملي ‌رسيده است.

منبع: سامانه قوانين و مقررات

لینک به دیدگاه
  • 10 ماه بعد...
ماده اول - از اول مرداد ماه 1309 سهم بلديه‌ها كه از محل ماليات راه تأديه مي‌شد به استثناي مبلغي كه در ماده 2 مذكور است بر اعتبار راهسازي‌ اضافه مي‌شود.

 

baladie.jpg

 

تبصره 1 - صرفه‌جويي هاي سابق بلديههر محل تا تاريخ اول مرداد 1309 اختصاص به بلديه همان محل خواهد داشت.

‌تبصره 2 - صدي دو بودجه 1308 كليه بلديه‌ها كه براي اجرت مهندسين بلدي تخصيص دادهشده است و همچنين صرفه‌جويي هاي صدي دو تا اول‌ مرداد 1309 به اختيار وزارت داخلهگذاشته خواهد شد كه كماكان اجرت مهندسين را از اين محل پرداخت نمايد.

‌تبصره 3 - عوائد ماليات مستغلات هر محل و سهمي بلديه‌ها از ماليات ذبايح و همچنينعوائد سينماها و نمايشها مطابق قوانين مربوطه كماكان ‌اختصاص به بلديه همان محلخواهد داشت.

 

‌ماده دوم - مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عوائد ماليات راه براي تعميرات واصلاحات اساسي تهران و مبلغ سيصد هزار تومان براي‌اصلاحات و تعميرات اساسي سايرشهرها و قصبات تخصيص داده مي‌شود.

 

‌ماده سوم - اداره كردن امور بلدي هر محل در حدود وظايفي كه در نظامنامه مذكوره درماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدي همان‌محل است.

 

ماده چهارم - رييس اداره بلديه كه از طرف وزارت داخله معين مي‌شود مسئول اجرايدستور اصلاحات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن بلدي تصويب‌ شده باشد.

 

ماده پنجم -انجمن بلدي هر محل از نمايندگان طبقات تجار و اصناف و مالكين (‌اعم ازمالكين مستغلات و مالكين املاك مزروعي) آن شهر و يا‌قصبه تشكيل خواهد شد. عده اعضاءانجمن بلدي در پايتخت و ساير شهرها و قصبات بر حسب مقتضيات محل از شش تا دوازده نفرخواهد بود.‌شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌ شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاءانجمن و ساير وظائف آنها مطابق نظامنامه‌اي كه به تصويب كميسيون‌داخله مجلس شورايملي خواهد رسيد معين خواهد گرديد.(1)

*(1)‌پاورقي: نظامنامه مذكور بالا و مواد الحاقيه آن به شرح زير در تاريخ 6 خرداد - 10 تير ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصويب كميسيون داخله مجلس‌شوراي ملي رسيدهاست.

 

‌ماده ششم - مجلس شوراي ملي به انجمن‌هاي بلدي اجازه مي‌دهد كه براي تأمين مصارفبلدي هر محلي راجع به تنظيفات و روشنايي و تعميرات ‌و احتياجات صحي و معارفي بلدي وامثال آن عوارض محلي وضع نمايد.‌طرز وضع عوارض مزبوره به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل عوارضي را كهبراي تأمين مقاصد مذكوره در فوق لازم مي‌داند توسط رئيس‌ بلدي محل به وزارت داخلهپيشنهاد خواهد نمود و پس از موافقت هيأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده هفتم - قانون بلديه مصوب 1325 و قوانيني كه با اين قانون مباينت دارد ملغياست.

 

‌ماده هشتم - اين قانون پس از تصويب به موقع اجرا گذارده مي‌شود و وزارت داخلهمأمور اجراي آن خواهد بود.

‌اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سي‌ام ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد ونه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر

*‌پاورقي لوح حق: قانون بلديه در پانوشت خود حاوي يك نظامنامه است كه به دليل سهولتاستفاده در قالبي مجزا پس از قانون اصلي قرار داده ‌شده است. نظامنامه مذكور و موادالحاقيه آن در تاريخ 6 خرداد - 10 تير ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصويبكميسيون داخله مجلس شوراي ملي ‌رسيده است.

 

 

منبع: سامانه قوانين و مقررات

مرسی محمد جان

ولی قانون بلدیه مصوب 1286 در مجلس با موضوع تهیه نان و نظافت معابر شهر که ظاهرا مهمترین وظایف شهرداریها در نظر گرفته شده بود هستش

در واقع در سال 1309 تغییر نام بلدیه به شهرداری رو داشتیم که همون لغو قانون بلدیه بود

تصویب نقشه ی تهران تحت عنوان نقشه ی خیابانها/ برداشتن نام دارالخلافه از پایتخت و فرو پاشی دیوارهای تهران از جمله قوانینیه که تو سال 1309 به تصویب رسیدن

لینک به دیدگاه

درسته وحید جان، خوب شد به این مسئله اشاره کردی :a030:

قانون اولیه سال 1286 تصویب شده بود که تو سال 1309 با تصویب این قانون که البته اسم اینم قانون بلدیه هستش، لغو شد.

 

متن قانون بلدیه اولیه که تصویب شده به شرح زیر هستش:

 

قانون بلدیه - مصوب 11 خرداد 1286

 

فصل اول - قواعد كليه

1 - مقصود اصلي تأسيس بلديه حفظ منافع شهرها و ايفاي حوائج اهالي شهرنشين است.

2 - امور راجعه به بلديه از قرار تفصيل است

(‌اولاً) اداره كردن آن چه اهالي شهر براي اصلاح امور بلديه به موجب قانون مي‌دهند

(‌ثانياً) اداره كردن اموال منقوله و غير منقوله و سرمايه‌هايي كه متعلق به شهر است

(‌ثالثاً) مراقبت در عدم قحطي آذوقه شهر به وسائل ممكنه

(‌رابعاً) ساختن و پاك نگاهداشتن كوچه‌ها و ميدانها و خيابانها از پياده‌رو و كالسكه‌رو و باغهاي عمومي و مجاري مياه و زير آبها و پلها و معابر و‌غيره و همچنان روشن كردن شهر و تقسيم آبهاي شهري و مراقبت در تنقيه قنوات و پاكيزگي حمامها

(‌خامساً) مراقبت در رفع تكدي و تأسيس دارالمساكين و دارالعجزه و مريضخانه‌ها و امثال آن

(‌سادساً) معاونت در اقدامات حفظ‌الصحه و حفظ دواب و حشم و تأسيس دواخانه‌ها و امثال آن

(‌سابعاً) مواظبت در اين كه معابر شهري موافق نقشه معيني باشد و اقدامات مقتضيه بر ضد حريق و ساير بليات سماوي و ارضي به عمل آيد

(‌ثامناً) بيمه ابنيه متعلق به شهر از حريق

(‌تاسعاً) معاونت در تكثير معارف و مساعدت در داير نمودن كتابخانه‌ها و قرائتخانه‌ها و موزه‌ها و حفظ و مرمت مساجد و مدارس و ابنيه عتيقه[bm](‌عاشراً) مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمايشگاه‌ها تجارتي و كليهْْ مراقبت رواج حرفت و تجارت شهر و داير نمودن محل تشخيص اسعار‌و معاملات عمومي.

3 - دايره اقدامات بلديه مختص به حدود شهر و اراضي متعلقه به شهر است.

4 - انجمن و اداره بلديه مي‌تواند به اسم شهر بيع و شراء و هر گونه معاملات نمايد و به جاهاي لازم شكايت كند و در محاكمات عدليه اقامه دعوا‌نمايد و مدعي و مدعي‌عليه واقع شود.

5 - اراضي كوچه‌ها و ميدان‌ها و پياده‌روها و معابر و رودخانه‌ها و سواحل رودخانه‌ها و زير آبها و غيره هر چند كه متعلق به شهر است محل استفاده‌عموم ناس است.

6 - وجوهي كه اهل شهر براي مصارف بلديه مي‌دهند بايد به حكم قانون باشد.

7 - حاكم شهر بايد مراقبت نمايد كه اقدامات بلديه مخالف با اين نظامنامه نباشد.

8 - اداره بلديه حق دارد كه مهر معيني به اسم شهر داشته باشد.

 

‌فصل دوم - ‌در تشكيل انجمن بلديه

9 - هيأت بلديه مركب است از انجمن بلديه و اداره و شعب جزو آن.

10 - انجمن بلديه مركب است از اعضايي كه از محلات شهر به ترتيب ذيل انتخاب مي‌شوند.

11 - عده اعضاي انجمن بلديه در شهرهاي كوچك شانزده و در شهرهاي متوسط بيست و در شهرهاي بزرگ سي نفر خواهد بود كه با رعايت‌وسعت و جمعيت به محلات شهر تقسيم مي‌شوند.

‌شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

12 - انتخاب‌كنندگان اعضاي انجمن بلديه بايد داراي شرايط ذيل باشند

(‌اولاً) تابعيت ايرانيه

(‌ثانياً) اكمال بيست و يك اقلاً

(‌ثالثاً) دادن ماليات يا داشتن خانه يا مستغل يا اراضي در حدود شهر كه در شهرهاي بزرگ هزار و در شهرهاي متوسط پانصد و در شهرهاي كوچك‌سيصد تومان ارزش داشته باشد.

13 - ادارات علميه و خيريه نيز در صورتي كه صاحب چنين مستغلي يا زميني در شهر باشند حق فرستادن وكيلي براي شركت در انتخابات دارند‌كذالك شركتها و اشخاصي كه تجارتخانه و حجره معيني دارند حق شركت در انتخاب را دارند ولو اين كه صاحب خانه يا مستغل يا اراضي به طوري كه‌ذكر شد نباشند.

14 - اگر خانه يا مستغل يا زميني مابين چند نفر مشترك باشد يكي از شركاء مي‌تواند موافق قرار داد ساير شركاء در انتخابات حاضر شود.

15 - اشخاص ذيل حق انتخاب ندارند

(‌اولاً) اشخاصي كه به واسطه جنحه و جنايتي مجازات قانوني ديده‌اند

(‌ثانياً) اشخاصي كه معروف به ارتكاب قتل و سرقت باشند

(‌ثالثاً) ورشكسته به تقصير

(‌رابعاً) اشخاصي كه از بابت عوارض بلديه بقايا دارند و بيش از نصف عوارض ساليانه را نپرداخته‌اند

(‌خامساً) طايفه نسوان

(‌سادساً) اشخاص خارج از رشد.

16 - اشخاص ذيل از شركت در انتخابات به شرط ممنوعند

(‌اولاً) حكام و معاونين آنها در محل حكومت

(‌ثانياً) عمال نظميه شهري كه در آن انتخابات به عمل مي‌آيد

(‌ثالثاً) مأمورين نظامي بري و بحري داخل در نظام.

17 - شرايط انتخاب شدن همان شرايط انتخاب كردن است به علاوه بايد انتخاب‌شوندگان سواد فارسي كامل داشته و سنشان كمتر از بيست و پنج‌نباشد و داخل در خدمت دولتي نباشند.

18 - اشخاصي كه انتخاب مي‌شوند بايد قبل از وقت يا خودشان داوطلب انتخاب شدن باشند و يا به تكليف انتخاب‌كنندگان قبول انتخاب شدن را‌نموده باشند.

‌ترتيب انتخاب اعضاء

19 - براي انتخاب اعضاء انجمن نظارتي از معاريف انتخاب‌كنندگان از محلات شهر تشكيل مي‌يابد كه در تحت نظارت حاكم يا نايب‌الحكومه يا‌معاونشان خواهد بود.

20 - عده اعضاي انجمن نظارت مطابق خواهد بود با عده محلات شهر ولي كمتر از شش نفر نخواهد بود.

21 - پس از تشكيل اعضاء انجمن از ميان خودشان يك نفر رئيس و يك منشي انتخاب خواهند نمود.

22 - نظم مجلس و حفظ قوانين انتخاب با رئيس و نوشتن صورت مجلس هر اجلاس با منشي خواهد بود.

23 - انجمن نظار فقط مشغول امر انتخاب خواهد بود و دخالت در امر ديگر نخواهد نمود.

24 - انجمن نظار اعلاني مرتب نموده دو هفته قبل از روز انتخاب كه جمعه خواهد بود در شهر اشاعه مي‌دهد.

25 - اعلان مذكور در ماده فوق مطالب ذيل را دارا خواهد بود.

(‌اول) محل ايام و اوقاتي كه انجمن نظار حاضر خواهد بود براي دادن تعرفه به اشخاصي كه شرايط انتخاب كردن را دارا هستند

(‌دوم) مواد دوازده تا هيجده اين قانون را

(‌سوم) محل روز و مدتي را كه انجمن نظار حاضر خواهد بود براي گرفتن اوراق انتخاب از دارندگان تعرفه انتخاب

(‌چهارم) عده اعضايي كه بايد انتخاب شوند.

26 - محل اجتماع انجمن نظار حتي‌المقدور قسمي انتخاب خواهد شد كه در مركز شهر واقع باشد تا مردم بتوانند به سهولت و آزادي ورود كرده‌تعرفه بگيرند يا روز انتخاب رأي بدهند مثل مساجد و يا مدارس.

27 - تعرفه‌اي كه با نمره و تاريخ به مهر اعضاي انجمن نظار به انتخاب‌كنندگان داده مي‌شود محتوي اسم خود و پدر و سن و شغل و منزل‌انتخاب‌كننده خواهد بود همچنين تعيين روز و محلي را مي‌نمايد كه دارنده تعرفه بايد حاضر شده رأي خود را بدهد.

28 - انجمن نظار تعرفه‌هايي را كه مي‌دهد به ترتيب نمره در كتابچه ثبت خواهد نمود.

29 - در روز انتخاب كه فقط يك روز خواهد بود و به وسيله اعلان و تعرفه معين گرديده انجمن نظار از صبح تا شام در محلي كه معين شده حاضر‌مي‌شود.

30 - در روز انتخاب انجمن اقلاً ده ساعت براي تحصيل آراء حاضر خواهد بود ساعت افتتاح و اختتام مجلس انتخاب قبل از وقت اعلان خواهد‌شد.

31 - پس از انقضاي وقتي كه معين شده ديگر ورقه انتخاب از كسي قبول نخواهد شد.

32 - دادن رأي بايد مخفي باشد و از اين جهت دارنده تعرفه بايد قبل از دخول به مجلس انتخاب مطابق عده كه اعلان شده است اسم يك يا چند نفر‌را كه داراي شرايط انتخاب شدن باشند روي كاغذ سفيد بي‌نشان نوشته تا كند و با خود داشته باشد.

33 - پس از حضور اعضاي انجمن و افتتاح مجلس انتخاب در ساعتي كه اعلان شده قبل از شروع به گرفتن اوراق انتخاب رييس انجمن نظار‌جعبه‌اي كه براي ضبط اوراق انتخاب است در حضور اعضاي انجمن و حاضرين از انتخاب‌كنندگان باز نموده خالي بودن آن را مي‌نمايد.

34 - دارندگان تعرفه براي ورود به مجلس انتخاب بايد تعرفه و ورقه انتخاب خود را در دست داشته باشند.

35 - اشخاصي كه تعرفه ندارند حق دخول و مزاحمت را ندارند.

36 - هر يك از دارندگان تعرفه پس از ورود به مجلس انتخاب در كمال آرامي تعرفه و ورقه انتخاب خود را به رييس خواهد داد.

37 - رييس نمره تعرفه را به صوت بلند مي‌گويد تا يكي از اعضاء انجمن نمره را در كتابچه ثبت تعرفه پيدا نموده نشان كند پس از نشان نمره رييس‌تعرفه را به صاحبش رد نموده و ورقه انتخاب او را بدون نگاه كردن در جعبه انتخاب مي‌اندازد.

38 - انتخاب‌كنندگان پس از دادن ورقه انتخاب و پس گرفتن تعرفه در صورت تنگي جاي و اختلال نظم و ترتيب انتخاب و امر رييس از مجلس‌انتخاب خارج خواهند شد.

39 - رييس از حضور عده‌اي از انتخاب‌كنندگان در مجلس انتخاب مضايقه نخواهد نمود مگر اين كه موجب تنگي مكان و معطلي و بي‌نظمي امر‌انتخاب بشود در اين صورت اطاعت امر رييس واجب است.

40 - دخول در مجلس انتخاب با داشتن حربه ممنوع است.

41 - پس از انقضاي وقت مجلس انتخاب يا نشان شدن تمام نمره‌ها در كتابچه ثبت تعرفه رييس ختم انتخاب را به صوت بلند اعلان مي‌نمايد و پس‌از آن ديگر از كسي ورقه انتخاب قبول نمي‌شود.

42 - پس از اعلام ختم رييس جعبه انتخاب را در حضور اعضاي انجمن نظار و حاضرين از انتخاب‌كنندگان خالي نموده امر به استخراج اسامي‌مي‌نمايد.

43 - كار اول تعيين عده اوراق انتخاب خواهد بود و نتيجه آن به توسط منشي انجمن در صورت مجلس روز انتخاب ثبت مي‌شود.

44 - پس از تعيين عده اوراق انتخاب يكي از اعضاء اسامي مرقومه روي اوراق را يك يك به صوت بلند مي‌خواند و به يك نفر ديگر از اعضاء‌مي‌دهد.

45 - منشي مجلس بايد اسامي كه خوانده مي‌شود در بالاي صفحه كاغذي سياهه نموده هر چند دفعه كه يك اسم مكرر مي‌شود زير آن براي شماره‌علامتي بگذارد.

46 - در صورتي كه روي اوراق انتخاب بيشتر يا كمتر از عده معينه در اعلان اسامي نوشته باشند نقصي در امر انتخاب حاصل نخواهد شد در‌صورت اول آن عده اسمي كه زياد نوشته شده از آخر ورقه خوانده نخواهد شد.

47 - از اوراق آن چه سفيد يا لايقرء باشد يا آن كه صحيحاً معرفي انتخاب شده را نكند يا امضاي انتخاب‌كننده را داشته باشد يا بيش از يك ورق‌باشد محسوب نخواهد بود ولي عيناً ضميمه صورت مجلس مي‌شود.

48 - بلافاصله پس از استخراج و شماره آراء رييس نتيجه را به صوت بلند اعلان مي‌نمايد و اوراق انتخاب را پاره و باطل مي‌نمايد به استثناء آنهايي‌كه در ماده فوق ذكر شد كه ضميمه صورت مجلس مي‌شود.

49 - انتخاب‌شدگان اشخاصي خواهند بود كه اكثريت آراء نسباً به طرف ايشان باشد.

50 - صورت مجلس انتخابات را منشي در دو نسخه تحرير نموده به امضاي اعضاي انجمن نظار مي‌رساند يك نسخه به حاكم يا نايب‌الحكومه داده‌خواهد شد و نسخه ديگر با كتابچه ثبت تعرفه و اوراق مذكور در ماده فوق در نزد يكي از اعضاء كه انجمن نظار معين كنند امانت مي‌ماند كه پس از‌تشكيل به انجمن بلديه تسليم نمايد.

51 - در صورت تساوي آراء منتخب به حكم قرعه معين مي‌شود.

52 - در صورتي كه تجديد انتخاب لازم شود جمعه آينده خواهد بود.

53 - اگر از انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان كسي در حين انتخاب شكايت يا ايرادي در امر انتخاب داشته باشد مانع از انجام انتخاب نخواهد شد‌ولي شرح آن شكايت بايد در صورت مجلس درج بشود.

54 - شكايات و ايرادات راجع به انتخابات بايد در ظرف يك هفته بعد از ختم انتخابات به انجمن نظار اظهار شود تا انجمن رسيدگي نموده حكم‌خود را بدهد و نتيجه را ضميمه صورت انتخاب نمايد.

55 - متشكيان از انتخابات اگر از حكم انجمن نظار راضي نباشند پس از افتتاح انجمن بلديه شكايات خودشان را در ظرف هفته اول به انجمن بلديه‌اظهار نمايند حكم انجمن بلدي قطعي خواهد بود.

56 - حق ايرادات و اعتراض بر انتخابات را اشخاصي دارند كه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را داشته باشند انجمن نظار يك هفته بعد از انجام‌انتخابات متفرق خواهد شد.

57 - اسامي انتخاب‌شدگان براي انجمن بلديه بعد از اتمام انتخابات از طرف حاكم در روزنامه طبع خواهد شد.

58 - در شهرهاي بزرگ براي تسهيل امر انتخاب انجمن نظار مي‌تواند در هر محله شعبه جداگانه مركب از شش نفر تشكيل نمايد كه به ترتيب فوق‌منتخبين آن محله را تعيين كند.

59 - اعمال انجمن نظار و شعب آن از دادن تعرفه و تحصيل آراء در روز انتخاب و غيره بايد مقارن يكديگر باشد و در يك روز اختتام پذيرد.

‌فصل سوم - ‌ترتيب و وظايف انجمن بلديه

60 - يك هفته پس از انجام انتخاب اعضاء انجمن بلديه منعقد گشته مشغول امور راجعه به خود مي‌شود.

61 - انجمن بلديه بعد از تشكيل اگر خللي در امر انتخاب يكي از محلات مشاهده نمايند مي‌تواند با اطلاع حكومت امر به تجديد انتخاب در آن‌محله نمايد.

62 - انجمن بلديه مركب است از اعضايي كه به مدت چهار سال به موجب اين نظامنامه انتخاب مي‌شوند.

63 - اعضاي انجمن بلديه قبل از شروع به اجراي وظايف خود قسم ياد خواهند كرد كه با كمال راستي و درستي تكاليف خود را انجام دهند.

64 - اعضاي انجمن بلديه از طرف دولت يا ملت موظف نخواهند بود.

65 - اگر يكي از اعضاء انجمن بلديه از اين شغل استعفا نمايد و يا آن كه به جهتي از جهات كه در ماده 12 اين نظامنامه مصرح است از عضويت‌انجمن محروم شود به جاي آن عضو ديگري از محل خودش انتخاب خواهد شد.

66 - هيچ كس از اعضاي انجمن بلديه نبايد بدون عذر موجه از حضور در اجلاسات انجمن خودداري نمايد.

67 - عضو غايب بايد رييس انجمن را هر دفعه از جهت غيبت خود مطلع نمايد و رييس انجمن اظهار عضو غايب را به اطلاع انجمن برساند.

68 - هر گاه عضوي در انجمن حاضر نشد و به رييس انجمن جهت غيبت خود را اطلاع نداد و يا اين كه اطلاع داد ولي انجمن به اكثريت دو ثلث‌آراء عذر او را موجه ندانست دفعه اول و دوم رييس او را توبيخ خواهد كرد و در دفعه سوم از حضور در انجمن معاف خواهد بود.

69 - رييس انجمن بلديه را خود انجمن از ميان خود به اكثريت آراء انتخاب خواهد كرد در پايتخت و كرسي‌هاي ايالت فرمان همايون در استقرار او‌بدين سمت صادر خواهد شد رؤساي انجمن‌هاي بلديه شهرهاي ديگر بدين سمت به حكم وزير داخله مستقر خواهند نمود منشي انجمن را نيز خود‌انجمن با رعايت كثرت آراء از اعضاء انتخاب خواهد كرد.

70 - وظايف انجمن بلديه از اين قرار است

(‌اولاً) انتخاب اجزاي بلديه و مستخدميني كه موافق اين نظامنامه بايد از طرف انجمن انتخاب شوند

(‌ثانياً) تعيين مقرري براي مستخدمين ادارات بلديه

(‌ثالثاً) ترتيب تكاليف و وظايف اداره بلديه و دوائر جزو او و نوشتن دستورالعمل آنها

(‌رابعاً) مداقه در عمل بودجه بلديه

(‌خامساً) تعيين مقدار فروعات و عوارضي كه براي مصارف بلديه از اهالي شهر به موجب قانون گرفته مي‌شود

(‌سادساً) تبديل عوارض جنسي به نقدي

(‌سابعاً) تعيين اين كه از چه نوع بقاياي شهري كه لاوصول مانده بايد صرف نظر بشود

(‌ثامناً) ترتيب حفظ و اداره كردن سرمايه‌ها و اموال بلديه و همچنان نظم و ترتيب تأسيسات خيريه از قبيل مريضخانه و كتابخانه و غيره كه به خرج‌شهر داير شده

(‌تاسعاً) تحصيل اموال غير منقوله

(‌عاشراً) خريد و فروش اموال غير منقوله و تعيين قواعد خريد آن چه كه براي ترتيب ابنيه و كوچه‌ها موافق نقشه‌اي كه ممضي و مقبول شده و لازم‌است

(‌واحد عشراً) تعيين و تعديل نرخ گوشت و نان و ساير ارزاق و ميزان اجرت كالسكه‌هاي كرايه و ترامواي و ساير اسباب حمل و نقل

(‌اثنين عشراً) مداقه در لايحه استقراض شهري و كليه قراردادهايي كه به اسم شهر منعقد خواهد شد

(‌ثالث عشراً) قبول نمودن وجه اعانه به اسم شهر

(‌اربع عشراً) ترتيب قواعدي كه براي اجراي مواد سابق‌الذكر لازم خواهد شد

(‌خمس عشراً) ترتيب لوايح تغيير و تكميل نقشه‌هاي شهري و ترتيب نقشه‌هاي جديده

(‌سادس عشراً) رسيدگي به حساب اداره بلديه و نظارت و تفتيش اعمال آن اداره و رسيدگي به مواد شكايات كه در آن اداره طرح مي‌شود

(‌سبع عشراً) مسئول نمودن مستخدمين و عمال بلديه

(‌ثمانيه عشراً) تقديم لوايح و عرايض به وزير داخله به توسط حاكم محل در احتياجات اهالي شهر و منافع آنها

(‌تسعه عشراً) تعيين مقدار عوارضي كه بايد از مردم بابت استفاده از راه‌هاي اطراف شهر و پلها و معابر و سلاخ‌خانه‌ها و لوله‌هاي مجاري آب‌ها و‌زيرآبها كه به خرج شهر ساخته شده است بدهند همچنان تعيين مقدار حق‌الارضي كه بايد شركت‌هاي كشتيراني و صاحبان كشتي از بابت اسكله‌هايي كه‌ساخته شده است بدهند

(‌عشرين) رسيدگي به صحت موازين و مقادير

(‌احد عشريناً) تعيين محلي براي سپردن و نگاهداري اطفال و مجانين و حيوانات گمشده و طريق ايصال ايشان به اولياي آنها.

71 - انجمن بلديه در عرض سال معمولاً كمتر از شش و زيادتر از بيست و چهار مرتبه منعقد نمي‌شود مگر به اقتضاي حاجت و تصويب خود‌انجمن كه فوق‌العاده منعقد تواند شد فهرست اجلاسات خود را انجمن بلديه در برج حوت براي سال آتيه ترتيب داده اعلان خواهد كرد.

72 - هر دفعه قبل از انعقاد انجمن بلديه رييس انجمن فهرست اموري كه بايد مطرح مذاكره و مداقه شود ترتيب داده براي اعضاي انجمن بلديه‌خواهد فرستاد و نسخه‌اي هم براي اطلاع حاكم محل به حكومت ارسال خواهد داشت هر گاه در اجلاس انجمن بلديه در يك روز فرصت مذاكره در‌تمام امور معينه نشد روزهاي بعد به آن امور رسيدگي خواهد شد.

73 - انجمن بلديه به حكم وزير داخله در پايتخت و حكام در ولايات فوق‌العاده تشكيل تواند شد ولي بايد قبل از وقت فهرست اموري كه در‌انجمن مطرح مذاكره خواهد شد به توسط رييس انجمن بلديه براي اعضاء فرستاده شود.

74 - امور راجعه به انجمن بلديه به موجب اظهار اشخاص ذيل طرح مي‌شود:

(‌اولاً) به تكليف رييس انجمن بلديه و اعضاي آن

(‌ثانياً) به موجب اظهار كتبي حاكم محل

(‌ثالثاً) به اظهار اداره بلديه

(‌رابعاً) به موجب اظهار و شكايت اشخاص متفرقه.

75 - اعضاي انجمن در صورتي كه بخواهند مطلبي را اظهار نمايند بايد كتباً به رييس انجمن اعلان نمايند بعد از اين اعلام مسئله را رييس به انجمن‌اظهار مي‌دارد و در صورتي كه انجمن اظهار مسئله را تصويب نمود اعضاء شروع در مذاكره مي‌نمايند.

76 - انجمن بلديه مي‌تواند تسويه اموري را كه وقت مخصوص لازم دارد به عهده يكي از اعضا بلديه محول كند.

77 - رييس انجمن بلديه حق دارد كه براي حضور در مجلس اشخاصي را كه اطلاعات آنها باعث پيشرفت و مذاكره و مداقه امور است دعوت نمايد.

78 - براي اعتبار قراردادهاي انجمن بلديه اقلاً بايد نصف اعضاء حاضر باشند ولي در اجلاساتي كه در مواقع بليات ارضي و سماوي و يا جنگ به‌طور فوق‌العاده تشكيل مي‌شود از اين قاعده صرف نظر خواهد شد و قرارداد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود.

79 - براي قراردادهاي انجمن بلديه در مواد ذيل بايد اقلاً دو ثلث از اعضاء حاضر باشند

(‌اولاً) در باب فروش اموال غير منقوله متعلق به شهر و خريد اموال غير منقوله براي شهر

(‌ثانياً) تعيين قيمت اراضي كه براي ساختن ابنيه به اشخاص متفرقه فروخته مي‌شود و يا براي تصحيح نقش شهر ابتياع مي‌شود

(‌ثالثاً) استقراضات و ضمانات كه از طرف شهر مي‌شود

(‌رابعاً) تبديل عوارض جنسي به نقدي

(‌خامساً) تعيين مسئوليت مستخدمين اداره بلديه و دوائر جزو آن.

80 - غير از مواردي كه در ماده هفتاد و پنج اشاره شده است ساير امور راجعه به انجمن بلديه به اكثريت آراء حل و تسويه مي‌شود و در صورت‌تساوي آراء رأي رييس دو رأي محسوب مي‌شود هيچ عضوي بيش از يك رأي ندارد و رأي خود را نمي‌تواند به ديگري محول كند.

81 - در باب تعيين مستخدمين اداره بلديه و دواير جزو آن و مقرري آنها و مسئوليت اجزا و مستخدمين رأي مخفي گرفته مي‌شود ولي در ساير امور‌انجمن مختار است رأي مخفي يا علني بگيرد.

82 - تمام قراردادهاي انجمن بلديه بايد در دفتري ثبت شده به امضاي رييس انجمن و اعضايي كه در مذاكرات شركت داشته‌اند برسد و صورت‌مجلس را منشي انجمن و منشي اداره بلديه نيز امضا مي‌نمايد و ترتيب دفاتر به عهده منشي‌هاي مزبوره است.

83 - كليه قراردادهاي انجمن بلديه با منضمات آن بايد به توسط رييس انجمن براي حاكم محل فرستاده شود و آن چه كه بايد در روزنامجات طبع و‌نشر شود با تصويب انجمن براي اطلاع اهالي شهر اعلان و اعلام خواهد شد.

84 - از قراردادهاي انجمن آن چه بايد به امضاي حاكم يا وزير داخله برسد بعد از امضاء به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

85 - از قراردادهاي انجمن بلديه آن چه كه بايد به امضاي حاكم برسد از اين قرار است:

(‌اولاً) تعيين قيمت اراضي شهر كه بايد فروخته يا ابتياع شود

(‌ثانياً) استقراضات و ضماناتي كه از طرف شهر مي‌شود

(‌ثالثاً) تعديل و تسهيل نرخ نان و گوشت و ساير ارزاق

(‌رابعاً) كرايه كالسكه و درشكه و ترامواي و ساير وسايل حمل و نقل

(‌خامساً) تغيير در نقشه شهر و ترتيب نقشه‌هاي جديده

(‌سادساً) حقوقي كه از سفاين در اسكله‌هايي كه به خرج شهر درست شده اخذ مي‌شود

(‌سابعاً) كليه دستورالعمل‌هايي كه انجمن بلديه براي ادارات بلديه و ادارات خيريه كه در اداره شهر است ترتيب مي‌دهد.

86 - از قراردادهاي انجمن بلديه آن چه كه بايد به امضاي وزير داخله برسد از اين قرار است:

(‌اولاً) تسعير عوارض جنسي شهر

(‌ثانياً) به خرج شهر كوچه‌ها و پياده‌روها را پاك كردن و نگاهداشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زيرآب سازي‌ها

(‌ثالثاً) فروش و انتقال اموال غير منقوله شهر به استثناي اراضي كوچك كه در فقره اول ماده 85 تصريح شده

(‌رابعاً) استقراضات و ضمانت‌هايي كه از طرف شهر مي‌شود

(‌خامساً) تعيين وجوهي كه از بابت ساخت راه‌ها و پلهاي اطراف شهر و بناي سلاخ‌خانه‌ها و مجاري آبها و غير داده مي‌شود

(‌سادساً) تعيين حق‌الارض و اراضي كه در سواحل درياها و رودخانه‌ها به اشخاص متفرقه و يا شركتها داده مي‌شود كه اسكله بنا نمايند و يا براي بار‌گرفتن و يا بار دادن سفاين استعمال كنند

(‌سابعاً) ترتيب دستورالعملهاي راجعه به ادارات خيريه و حفظ اموال غير منقوله شهر در پايتخت و كرسيهاي ايالات و ولايات.

87 - هر گاه حاكم قرارداد انجمن بلديه را تصويب ننمود بايد جهت عدم موافقت خود را به انجمن بلديه اظهار نموده انجمن را متقاعد نمايد و در‌صورتي كه انجمن متقاعد نشد قرارداد انجمن را حاكم به وزير داخله تقديم نمايد كه موافق ماده (88) اقدام شود.

88 - قراردادهاي انجمن بلديه كه بايد به تصويب و امضاي وزير داخله برسد به توسط حاكم به وزير داخله تقديم خواهد شد وزير داخله مكلف‌است كه با كمال دقت به قرارداد انجمن و اعتراض حاكم در آن باب رسيدگي نمايد هر گاه قرارداد انجمن راجع به امري بوده كه از تكاليف انجمن بلديه‌خارج است اعتراض حاكم را تصديق نموده آن قرارداد را امضاء نمي‌نمايد ولي در صورتي كه قرارداد انجمن بلديه خارج از تكاليف و حدود آن نبود ولي‌به جهتي يا ملاحظه مخالف با مصالح عامه يا منافع شهر است وزير داخله بايد مسئله را در مجلس وزراء مذاكره نمايد چنانچه مسئله راجع به ازدياد‌عوارض است در مجلس شوراي ملي مطرح شود و اگر محتاج به ايجاد قوانين جديده باشد در مجلس شوراي ملي و سنا مورد مداقه گردد.

89 - هر گاه در انجمن بلديه اعضاء به قدري كه براي اعتبار قرارداد انجمن لازم است حاضر نشدند انجام امور محول به اجلاس ديگر مي‌شود و اگر‌در اجلاس ثاني اعضاء باز به قدر لزوم حاضر نشدند اداره بلديه راپرتهاي خود را با راپرتهاي دوائر جزو به حاكم محل مي‌دهد و هر گاه حاكم با رأي اداره‌بلديه موافقت ننمود بايد به طوري رفتار نمايد كه در باب قراردادهاي انجمن در ماده (87) مقيد است.

90 - انجمن بلديه مي‌تواند كه قواعد لازمه را در باب تنظيفات كوچه‌ها و دستورالعملهاي راجعه به ساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاكيزگي مجاري‌مياه و اقدامات حفظ‌الصحه و ضد عفونت و تميزي ميدانها و اقدامات ضد حريق و حفظ و حراست اهالي از مواد محترقه و غيره ترتيب نمايد.

91 - كليه اين قواعد و دستورالعملها با رعايت حدود قوانين شرع انور به امضاي حاكم رسيده به توسط اداره پليس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌فصل چهارم - ‌اداره بلديه

92 - اداره بلديه مركب است از اعضايي كه انجمن بلديه انتخاب كرده است عده اعضاي اداره بلديه چهار نفر خواهد بود.

93 - اداره بلديه در تحت رياست رييس انجمن بلديه خواهد بود و رييس مزبور كه موسوم به كلانتر است يك نفر معاون از اعضاي اداره بلديه به‌انتخاب انجمن بلديه خواهد داشت و معاون مزبور كه بدين سمت به حكم وزير داخله استقرار مي‌يابد در موارد غيبت يا مرض كلانتر قايم مقام او‌خواهد بود منشي اداره بلديه را نيز انجمن بلديه از ميان اعضاي اداره بلديه معين خواهد كرد مدت مأموريت كلانتر و اعضاي بلديه چهار سال است در‌دوره اول بعد از دو سال نصف اعضاي بلديه به حكم قرعه خارج شده به جاي آنها اعضاي جديد انتخاب مي‌شوند و بعد از انقضاي هر دو سال آن نصف‌اعضايي كه چهار سال مأموريتشان به سر آمده خارج شده و اعضاي جديده انتخاب مي‌شوند انتخاب اعضاي سابق با اكثريت آراء انجمن بلديه جايز‌است.

94 - اداره بلديه مكلف است كه موافق اين نظامنامه و مطابق دستورالعملهاي انجمن بلديه امور شهر را اداره نمايد اداره بلديه صورت صحيحي از‌كليه اموال متعلقه به شهر را داشته باشد و امور جاريه شهر را انجام بدهد و پيوسته در صدد فراهم نمودن اصلاح وضع شهر باشد و اطلاعاتي كه براي‌انجمن بلديه لازم مي‌شود تحصيل كرده به انجمن مزبور برساند و موافق احكام آن عمل نمايد و لوايح جمع و خرج شهر را مرتب كند و ماليات و‌عوارض شهري را وصول نموده بر طبق دستورالعملهاي انجمن بلديه كه موافق قوانين خواهد بود خرج نمايد و در ديوانخانه‌ها و محاكم عدليه براي‌امور شهري مدعي و مدعي‌عليه واقع شود و به جاهاي لازم شكايت نمايد و با اجازه و دستورالعمل انجمن بلديه به ادارات جزو خود تفتيش و رسيدگي‌نمايد و كليه حساب و راپرت اقدامات خود را با نتيجه تفتيش و رسيدگي به ادارات جزو را به انجمن بلديه بدهد و راپرتها و حساب‌هاي مزبوره را به‌طبع رسانده اشاعه دهد.

95 - امور داخلي اداره بلديه و تقسيم كارها در آن اداره موافق دستورالعمل انجمن بلديه مرتب خواهد شد امور راجعه به اداره بلديه به اكثريت آراء‌انجام مي‌يابد در صورت تساوي آراء رأي كلانتر اكثريت را معين مي‌كند ولي هر گاه كلانتر رأي اكثريت را مضر مصالح عموم و منافع شهر بداند مجاز‌است كه رأي اداره بلديه را موقوف‌الاجرا گذارده مراتب را به انجمن بلديه اظهار كند.

96 - كلانتر مكلف است كه كمال مراقبت را در انتظام امور اداره بلديه به عمل آورد.

97 - حاكم حق تفتيش و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات جزو آن را دارد هر گاه در اعمال اداره بلديه چيزي مشاهده كند كه خلاف قاعده و‌دستورالعملها باشد حق دارد به اداره بلديه اخطار نمايد و در صورتي كه اداره مزبور متنبه نشود مراتب را به انجمن بلديه اظهار كند و چنانچه انجمن‌بلديه به اداره بلديه هم رأي شد مسئله به وزير داخله تقديم خواهد شد حكم وزير داخله براي اداره بلديه حتمي‌الاجرا است ولي انجمن بلديه حق دارد‌مادامي كه ديوانخانه ادارات تشكيل نشده به كميسيوني مركب از اعضاي شوراي ملي و سنا بعده متساوي شكايت نمايد.

98 - ادارات بلديه مي‌توانند عرضحال و مستدعيات خودشان را به توسط حاكم به وزارتخانه‌هاي لازمه تقديم نمايند.

99 - براي اين كه امور شهري خوب اداره شود انجمن بلديه حق دارد كه كميسيونهاي اجرايي تشكيل كرده به هر كدام رشته‌كاري را بسپارد كليه‌كميسيونها در تحت نظارت بلديه بوده موافق دستورالعملهاي انجمن بلديه رفتار خواهند كرد.

100 - رؤساي كميسيونها را اداره بلديه از ميان اعضاي خود انتخاب خواهد كرد و اگر اداره بلديه تصويب نمايد كه رييس كميسيون از خارج انتخاب‌شود آن شخص در اداره بلديه در موقع مذاكره امور راجعه به كميسيون حاضر و صاحب رأي خواهد بود.

101 - هر گاه براي اداره كردن اموال و دارايي شهر اشخاصي لازم شود كه اهل خبره و فن باشند اداره بلديه حق دارد به قدر حاجت اين نوع اشخاص‌را از خارج مستخدم نمايد عزل و نصب اجزاء اداره بلديه از قبيل محرر و دفتردار و غيره با كلانتر است.

102 - كلانتر و معاون او و اعضاي اداره بلديه و ساير مستخدمين بلديه از خريدن اموال شهر در موارد فروش آنها ممنوعند.

فصل پنجم - ‌در باب مستخدمين بلديه

103 - هر گاه در انجمن بلديه شكايتي از كلانتر يا معاون او و يا يكي از مستخدمين اداره بلديه و دوائر جزو آن مطرح مداقه باشد مستخدمين مزبور‌نمي‌توانند در انجمن حاضر شوند و انجمن بلديه در اين موارد رييس و معاون جديدي موقتاً انتخاب مي‌نمايد.

104 - كلانتر و معاون او و اعضاي اداره بلديه و منشي آن اداره جزو مستخدمين دولت محسوب خواهند بود. و در ترفيع رتبه و ساير حقوق حكم‌مستخدمين دولتي را خواهند داشت.

105 - قواعد انفصال مستخدمين فوق‌الذكر در صورت استعفاي آنها قبل از انقضاي مدت چهار سال از قرار تفصيل است.

‌انفصال كلانترها در پايتخت و كرسيهاي ايالات منوط به اجازه همايوني است انفصال كلانترها در شهرهاي متوسط و كوچك و همچنان معاون كلانترها‌مطلقاً به اجازه وزير داخله است.

106 - كلانتر و معاون او و اعضاي اداره بلديه و اجزاي دوائر و انجمنهاي جزو آن علامتي موافق نقشه و نمونه كه به امضاي همايوني رسيده‌خواهند داشت و ملبوس معيني به ترتيب مخصوص به آنها داده مي‌شود.

107 - انتخاب كلانتر و معاون او براي مدت چهار سال است تعيين مدت مأموريت منشي اداره بلديه منوط به رأي انجمن بلديه است.

108 - مستخدمين اداره بلديه كه از خارج دعوت مي‌شوند بايد شرايطي را دارا باشند كه درباره انتخاب‌كنندگان اعضاي انجمن بلديه مقيد است.

 

*‌پاورقي: اين قانون به موجب قانون 30 ارديبهشت 1309 نسخ شده است.

 

منبع: سامانه قوانين و مقررات

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...