رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

ارائه طرح جدید خط كشی عابر پیاده به منظور افزایش ایمنی و كاهش هزینه

 

نویسندگان:

غلامحسین سلمانی زرنق - دانشجوی دكترای برنامه ریزی حمل و نقل

محمدباقر اسدی - كارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

 

خلاصه مقاله:

در مناطق سردسیر و مرطوب یكی از مشكلات ترافیك و ایمنی عبور در موقع بارش برف و باران ، لغزندگی سطوح خط كشی عابر پیاده می باشد كه موجب نارضایتی شهروندان می گردد . ا ین معضل برا ی افراد مسن و معلول و كودكان نسبت به افراد عادی شدت بیشتر ی دار د . علاوه بر این یخبندان و خیس بودن سطوح مذكور موجب كاهش ضریب اصطكاك سطح رو ساز ی و افـزایش فاصـله ترمز می گردد . این امر باعث كاهش ا یمنی در محله ا ی عبور عابرین گردیده و افـزایش تعـداد و شدت تصادفات و صدمات عابرین پیاده را به دنبال دارد . برای حل ا ین مسأله ، در ا ین تحقیق نحـوه خط كشی عابر پیاده در مناطق برف گیر شهر تهران و كشورهایی كه دارای شرایط مـشابه هـستند ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . نتیجه این بررسی ها منتج به ارائه راه حل بهینـه ا ی شد كه علاوه بر افزایش ایمنی ، كاهش هز ینه و ز یبایی محیط را نیز به دنبال د ارد . طرح خط كشی عابر پیاده مورد نظر كه در واقع روش اصلاح شدۀ طرح خط كشی دو پله ا ی می باشد، مطابق بـا الزامات استاندار د MUTCD میباشد نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد كه اجرای طرح فوق ضمن اینكه تأثیر به سزا یی در افزایش ایمنی عبور عابرین د ارد، درصـد قابـل ملاحظه ای از هز ینه ها ی اجرا و نگهدار ی را كاهش می دهد كه میزان آن در محـدوده مـورد مطالعه (شهر دار ی منطقه یك ) 36درصد معادل هزینه سالیانه اجرای خط كشی عابر پیاده برآورد گردیده است . چنانچه طرح مذكور در كلیه مناطق برفگیر و شمالی شهر تهران اجرا گردد صرفه جو یی قابل ملاحظه ای در هز ینه ها ی خط كشی عابر پیاده در سطح شهر را به دنبال دارد .

 

كلمات كلیدی:

ایمنی - خط كشی - عابر پیاده - لغزندگی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 79
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهینه سازی مصرف انرژی قطار با استفاده از الگوریتم ژنتیك

 

نویسندگان:

سامان آزادی - دانشجو ی كارشناسی ارشد راه آهن برقی

احمد میرآبادی - استادیار دانشگاه علم و صنعت ا یران

محمدعلی صندیدزاده - استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

 

خلاصه مقاله:

در جهان امروز مسئله مصرف انرژی و بهینه سازی آن در سیستم ها ی حمـل و های كنونی با در نظر گرفتن منابع محدود بهترین گزینه به نظر می رسد [1] نقل عمومی به صورت جدی مطرح شده است . الگوریتم های زیادی برای بهینـه سـاز ی مصرف انرژ ی از جمله منطق فاز ی ، شبكه ها ی عصبی ، الگوریتمهای محاسبات عدد ی و غیره پیشنهاد شده اند . در این مقاله كاهش انرز ی قطار با بهینه سازی پروفیل سـرعت قطار در فاصله بین دو ایستگاه با استفاده از الگوریتم ژنتیك ارائه شده است . از مزایا ی استفاده از الگوریتم ها ی هوشمند قابلیت انعطاف پذیری آن ها با شرایط لحظه ای قطار از قبیل زمان سفر مورد نظر بین دو ایستگاه ، جرم لحظه ا ی قطار و غیره می باشـد . تـابع هدف در این الگوریتم مینیممساز ی انرژ ی قطار ، تامین آسایش سفر با محدود كردن شتاب مثبت و منفی قطار و دقت زمان و مسافت پروفیل پیشنهادی می باشد . شبیه ساز ی مسئله فوق با نرم افزار Matlab انجام شده و نتایج شبیه ساز ی ها ارائه شده است .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی راهكارهای ممكن برای كاهش تصادفات ناشی از خستگی رانندگان

 

نویسندگان:

علی زایرزاده - كارشناس ارشد راه و ترابر ی از دانشگاه تهران ، معاونت حمل و نقل شهردار ی مشهد

محمدرضا خیرآبادی - معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری مشهد

 

خلاصه مقاله:

در این تحقیق سعی شده است تا پدیده خستگی رانندگان و عوامل مؤثر در ایجاد آن و نیز تأ ثیر عامل خستگی راننده در وقوع تصادفات رانندگی مورد بررسی قرار گیرد . خستگی در حالـت كلی به معنای تحلیل و زوال انرژ ی فرد است و می تواند از نوع جسمی و یا روحی و روا نی باشد . خستگی راننده منجر به ضعف توانایی او در قضاوت و تصمیمگیری صحیح می شـود كه می تواند تبعات مخاطره آمیزی به همراه داشته باشد . خستگی ر اننده با علائمی از قبیـ ل انحراف از مسیر مستقیم، كندی عكس العمل، كاهش تمركز، سنگی نیپلكها و خـواب آلـودگی بروز پیدا می كند . اقدام به بهبود محیط جاده می تواند نقش مهمی در جلـوگیری از خـستگی رانندگان ا یفا كند كه نصب تابلوهای حاوی پیامهای هشدار دهنده خطرات ناشی از رانندگی در حالت خستگی و نیز تعبیها ستراحتگاه های مناسب در طول مسیر از جمله ا ین اقدامات هستند . در این راستا باید كنترلهایی روی نحوه اعطای گواهینامـه و وضـعیت سـلامتی و جـسما نی رانندگان صورت گیرد . استفاده از فن آور ی از جمله تجهیزات پیشرفته درون خـودرو كـه وضعیت سر و پلك زدن راننده را به صورت هوشمند و پیوسته كنترل می كند، می توانـد در كاهش تصادفات مؤثر باشد . خستگی رانندگان عامل بسیار مهمی در وقوع تعـداد ز یـاد ی از تصادفات رانندگی در دنیاست و در این تحقیق تلاش بر آن شده است تا ضمن خـاطر نـشان كردن اهمیت و نقش آن در وقوع تصادفات رانندگی ، راهكارها ی گوناگون موجود برا ی كاهش تاثیر عامل خستگی راننده در وقوع تصادفات ارائه گردد .

 

كلمات كلیدی:

خستگی راننده، راهكار ، تصادف، عامل انسانی ، خواب آلودگی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی تاثیر مترو های واصل به شهرهای اقماری دركاهش ترافیك و صرفه جویی های اقتصادی و زیست محیطی در كلان شهرها

 

نویسندگان:

سیدجواد میرمحمدصادقی - استاد یار دانشكده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ا یران

علی نسودی - دستیار تحقیقاتی ، دانشكده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

 

خلاصه مقاله:

با توجه به رشد سرسام آور جمعیت و توسعه شهرها، حمل و نقل عمومی توسعه یافتـه و نیاز به ا یجاد راهكارهای مناسب و توسعه سیستم های حمل و نقل سریع افزایش یافته اسـت . بـا افزایش ترافیك و نیز متعاقب آن افزایش هز ینه های اقتصادی و اجتماعی و ز یست محیطی ، نیاز به روشی برای كاهش تراف یك شهری و رفع معضلات فوق احساس میشود . یكی از راه ها ی غلبه بر مشكلات در شهرها كاهش تراكم شهر توسط ا یجاد شهركها و شهر ها ی اقمار ی است . در ا یـ ن میان موضوع مهم در جذب مردم در این شهرها ارتباط صحیح این شهرها به شهر مركز ی است . لذا ا ی جاد بستر ی مناسب برا ی توسعه شهرهای اقمار ی از طریق ا یجاد یك سیستم حمل و نقل مناسب برا ی اتصال این شهر ك ها (شهر ها ی اقماری ) به شـهر مركـز ی و اصـلی از اهمیـت خاصـی برخوردار است . در ا ین مقاله با ارائه آمار مختلف از تجارب ایجاد شده در عرصه بـین المللـی ، احداث شهركهای اقمار ی و تا ثیر اتصال متروها ی شهری به این شـهركها در كـاهش ترافیـ ك و صرفه جو یی های اقتصادی و ز یست محیطی بحث شده و سپس با ارائه دو مثال نمونه بـا تحلیـل های عددی و محاسبات مربوط به مقا یسه هز ینه های احداث و ساخت سیستم مترو و هزینه هـ ی صرفه جو یی شده توسط این سیستم و نیز محاسبه نسبت فایده به هز ینه به توجیه پـذیری و مـوثر بودن این سیستم ها در جذب و رفع مشكلات ترافیكی ، انرژ ی و محیط ز یست پرداخته شده است .

 

كلمات كلیدی:

حمل و نقل ، مترو ، شاخص فایده - هزینه

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مروری بر راه آهن بافق - مشهد

 

نویسنده:

سیداحمد رضا كلانتری - كارشناس مسئول حمل و نقل و ترافیك

 

خلاصه مقاله:

درجهان امروز به لحاظ افزایش جمعیت، گسترش مراكز سكونتگاهی، ترقی و ارتقاء سطح تكنولوژی، مسائل زیست محیطی، جهانهی شدن بسیاری از مظاهر و مشكلات اجتماعی و ... دیگر بدون توسل به ابزارهای نوین برنامه ریزی نمی توان به انتظار موفقیت نشست. برای برنامه ریزی های مفید و سازنده علاوه بر آنكه باید اهداف كمی و كیفی را تعیین نمود، شناخت وضع موجود و پتانسیل های موثر و دامنه اختیارات در مقیاس منطقه ای، ملی و فراملی از ضروریات قلمداد می گردد در این راستا حمل و نقل یكی از زیر ساخت های اساسی هر كشور در دستیابی به توسعه است. اجرای برنامه های توسعه در بخش های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بدون تامین نیازهای این بخش امكان پذیر نیست. پاسخگویی به این مسائل حمل و نقل از یك سو نیاز به برنامه ریزی و اتخاذ روش های واقع بینانه دارد و از سوی دیگر اجرای طرح های مورد نظر مستلزم صرف اعتبارات بسیار سنگین است. علیهذا انجام مطالعات و تحقیقات لازم و ضروری برای دستیابی به سیاستها و راهبردهای واقع بینانه و عملی در این راستا اجتناب ناپذیر می باشد. استان یزد كه در طرح های آمایشی فاقد پتانسیلهای ابی و خاكی مطرح شده است هم برای دستیابی به پیشرفت خود و هم به عنوان معینی در اجرای طرح های منطقه ای ملی و فراملی لاجرم به بخشهای حمل و نقل نگاه ویژه ای داشته و خواهد داشت. توجه به خط راه آهن بافق - مشهد از جمله ضروریات در مقوله فوق است. این خط كه در زمان كوتاهتر از برنامه زمان بندی خود به اجرا درآمده بایستی بتواند نقش ویژه خود را ایفا نموده و در استان به شكل مناسبی تبیین شود. به جهت هرچه بهتر و بیشتر پیشرفت و توسعه استان در مراحل و جوانب مختلف این دفتر تهیه و تنظیم گردید انشاءا مفید فایده باشد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارائه و مقایسه الگوریتم های مسیریابی در حمل ونقل عمومی بر مبنای مسیر كمینه و استراتژی بهینه

 

نویسندگان:

بهنام امینی - استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ر ه )

رضا بزرگمهرنیا - دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ر ه)

 

خلاصه مقاله:

تخصیص یكی از مراحل مهم مطالعات برنامه ریزی ومدیریتی سیستم های حمل ونقل عمومی است . تخصیص حمل ونقل عمومی در مقایسه با تخصیص سفره ای با وسایل نقلیه شخصی تفـاوت هـایی دارد ز یرا سیستم حمل و نقل عمومی از یك سرویس ثابت كه در مسیرها ی مشخص و با زمانبنـدی معینی جریان دارد، تشكیل گرد یده است و در انتخاب مسیر حمل و نقل عمومی ، جا به جایی مسافرین مطرح می باشد . در این مقاله دو الگو ریتم برا ی تخصیص در حمل و نقل عموم ی ارائه شده است، كه یكی مبتنی بر كمینه بودن مسیر ودیگری بر اساس بهینه بودن استراتژی سفر بین مبدا مقصد می باشد . در هر دو الگور یتم فرض بر این است كه مجموعه خطوط مناسب برا ی سفر از مبدا به مقصد توسط مسافران انتخاب می شود و تفاوت این الگوریتمها در نحوه انتخاب زیر مجموعه بهینه این خطوط است پس از تشریح الگور یتم ها ومقایسه نتایج كاربردی آن ملاحظه می شود كه هر دو الگور یتم مناسب و قابل استفاده هستند ولی الگور یتم استراتژی بهینه از نظر سرعت اجرا وجواب های به دست آمده دار ا ی مزا یای بیشتری می باشد .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی و ارزیابی طرح تردد نوبتی شهر تهران

 

نویسندگان:

بهنام امینی - استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ر ه )

مرتضی مجردی - دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ر ه)

 

خلاصه مقاله:

یكی از روشهای اعمال محدودیت های ترافیكی، طرح تردد نوبتی خودروها است كه در مكان و زمان معینی به موراجرا گذارده می شود و هدف ان از كاهش تراكم ترافیك و آلودگی هوا و سایر عوارض ترافیكی است. در طول چند دهه گذشته تجربیات نسبتا محدودی از اجرای این طرح در سایر كشورهای جهان وجود داشته است كه عموما با نتاتیج نه چندان چشمگیر مواجه بوده اند. دركشور ایران پس از چند تجربه كوتاه مدت و ناموفق در اجرای این طرح نهایتا در نیمه آذرماه سال 1385 این طرح به مورد اجرا گذارده شده و تاكنون نزدیك به یكسال از اجرای ان میگذرد .

هدف از این مقاله بررسی تجربیات اجرای طرح تردد نوبتی خودروها در سایر كشورها و تجزیه و تحلیل نتایج مربوطه و نهایتا ارزیابی میزان موفقیت آن در شهر تهران بر اساس آمارگیری مقاطع مختلف بوده است. نتایج این بررسی ها نشان داده است كه كارایی این طرح در كاهش مسافت پیموده وسایل نقلیه، مصرف سوخت و آلودگی هوا چدان چشمگیر نبوده است. همچنین به علت تغییر الگوی سفرها در نواحی داخل محدوده طرح وضعیت عبور و مرور بهبود یافته در حالیكه درحاشیه و خارج محدوده وضعیت ترافیك نامطلوب شده است.

 

كلمات كلیدی:

مدیریت ترافیك ، محدوده ترافیكی ، طرح تردد نوبتی ، آلودگی هوا ، مصرف سوخت

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مكانیابی پایانه های اتوبوس برون شهری جدید با هدف كاهش زمان دسترسی استفاده كنندگان

 

نویسندگان:

شهریار افندی زاده - دانشیار دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران

مجیدرضا افیونیان - كارشناس ارشد ش ركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیك تهران

آرش جلالی برسری - كارشناس شركت مطالعات جامع حمل ونقل وترافیك تهران

 

خلاصه مقاله:

در این مطالعه جهت مكانیابی و لكه گذاری محدوده های مناسب برای ایجاد پایانه های جدید در شـهر تهران از یك مدل مكانیابی ریاضی استفاده گردید . هدف از ایجاد پایانه هـای جدیـد افـزایش دسترسـی شهروندان و كاهش زمان دسترسی آنها به تسهیلات پایانه ای و نیز تمركززدایـی پایانـه هـای موجـود می باشد . پارامترهای ورودی مدل ریاضی استفاده شده شامل تقاضای استفاده از تسه یلات پایانه های برون شهری و نیز زمان سفر برروی هر یك از كمانهای شبكه حمل ونقل شهر تهران در زمـان اوج ترافیـك می باشند . جهت تعیین تقاضا با انجام یك آمارگیری مبد أ - مقصد در مقیاس وسیع و با تعداد زیاد آمارگر ، كلیه مراجعین به پایانه های موجود شمارش و با تعداد متن اسبی از مراجعین مصاحبه به عمل آمد . همچنین زمان سفر روی كمانهای شبكه نیز از مدل به هنگام شده حمل ونقل و ترافیك شـهر تهـران اسـتخراج گردید . الگوریتم ریاضی مدل انتخاب شده به گونه ای طراحی شد كه نسبت به زمان مطلوب انتخاب شـده، حساس می باشد . به عبارت دیگر حل الگوری تم ریاضی طراحی شده تحـت محـدودیت زمـان دسترسـی شهروندان به تسهیلات انجام خواهد شد . این بدان معنی است كه هر چه رفاه در نظر گرفته شده بـرای شهروندان بیشتر باشد، زمان دسترسی مطلوب مورد نظر كمتر خواهد شد و در نتیجه تعـداد مكانهـای پیشنهاد شده توسط مدل برای ایجاد تسهیلات پایانه ای بیشتر می گردد . از اثرات ایجاد پایانه های جدید در نقاط مشخص شده می توان به كاهش مصرف سـوخت، كـاهش آلودگی هوا، كاهش شاخص وسیله نقلیه - كیلومتر پیموده شده در كل شبكه حمل و نقل شهری و افزایش دسترسی به تسهیلات پایانه ای اشاره نمود .

 

كلمات كلیدی:

مكان یابی، پایانه اتوبوس برون شهری، زمان دسترسی، تمركززدایی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی كاربرد ضرایب تعدیل تصادف(AMF) در تعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای

 

نویسندگان:

اسماعیل آیتی - دانشیار، دانشكده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا بهنود - كارشناس ارشد ، دانشكده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

 

خلاصه مقاله:

مدل های آماری تصادفات همواره به منظور برآورد تقریبی و احتمالی تـصادفات ترافیكـی در موقعیت های گوناگون محیطی و بر حسب جلوه های هندسی مختلف مسیرها و تقاطع هـا ارائـه می شود . با استفاده از این مدل ها می توان شاخص های كارآیی مربوط به هر یـك از تـدابیر اصلاحی مشخصه های هندسی راه را در قالب ضرایب تعدیل تصادف )AMF) مـورد بررسـی قرار داد . این گونه شاخص ها به خصوص در زمان ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی پروژه های ایمن سازی راه و تخصیص منابع در این نوع پروژه ها، جهت مقایسه هزینه های اجرایـی بـا AMF منافع ایمنی به دست آمده بیشترین كارآیی را دارا می باشد . ضرایب تـصحیح تـصادف شاخص هایی است كه در الگوریتم پیش بینی تصادف به منظور نشان دادن اثر ایمنی جلوه ای از یك طرح هندسی یا كنترل ترافیكی خاص به كار می رود . ضریب AMF برای شرایط اسمی یا پایه هر مشخصه از طرح هندسی یا كنترل ترافیكی دارای ارزشی معادل 0/1 اسـت . هـر مشخصه ای كه نسبت به شرایط اسمی یا پایه سابقه تصادفات بیشتری را در پی داشته باشـد ارزشی بیش از 0/1 خواهد داشت . همچنین ، هر مشخصه ای كه سابقه تصادفات كمتری را به دنبال داشته باشد ارزشی كمتر از0/1 را در بر خواهد گر فت . در این مقاله مقادیر و روابطی از ضرایب AMF برای عرض خطوط ، عرض و نوع رویه شانه ها، قوس های افقی ، كناره های راه و تقاطع های هم سطح ارائه شده است .

 

كلمات كلیدی:

ضرایب تعدیل تصادف AMF ، طرح هندسی ، ایمنی ، عرض خط و شانه، قوس های افقی، كناره راه، تقاطع های هم سطح

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی نگرش دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به رفتار ترافیكی

 

نویسنده:

بیژن قربانی

 

خلاصه مقاله:

در چند دهه اخیر موضوع رفتار اجتماعی در عرصه حمل و نقل مورد توجه دانشمندان و پژوهـشگران علوم رفتاری قرار گرفته است . هدف این پژوهش بررسی وتعیین نگرش دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به رفتار ترافیكی است . در همین راستا سوال های پژوهش عبارت بودند از : )١ رابطـه بـین نگـرش و ویژگی های دموگرافیك دانش آموزان پاسخ دهنده چگونه است؟ )٢ نظر دانش آموزان در مورد تأثیرگذازی انواع آموزش های ارایه شده چگونه است؟

جامعه آماری دانش آموزان دبیرستانی و پیش د انشگاهی شهر اصفهان بودند . نمونه انتخـابی ٣٠٠ نفـر از دانش آموزان كه ٣ ناحیه (٣ , ٢ و ٥ )انتخاب شده بودند . روش نمونه گیری به صورت نمونه در دسـترس بود . جهت اندازه گیری از ابزارهای زیر استفاده شد . ۱ ) پرسشنامه نگرش نسبت به رفتار ترافیكی : ایـن پرسشنامه پرسشنامه ای محقق ساخته است كه میزان نگرش افراد را مورد سنجش قرار می دهد . سوال های پرسشنامه به شكل بسته پاسخ بود , این پرسشنامه شامل ۵۴ سوال بود كه میزان نگرش افراد را به رعایت رفتار ترافیكی و رانندگی مورد سنجش قرار داد . پا یایی پرسشنامه نگـرش از روش همـاهنگی درونـی (آ لفای كرونباخ ) استفاده شد كه ضریب پایایی 93 /٠ را نشان داد كه پایایی مناسبی بـود . )٢ پرسـشنامه ویژگی های دموگرافیك : این پرسشنامه شامل سوال هایی بود كه ویژگی های فردی و اجتماعی دانش آموزان مانند سن ، جنس ، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد افراد خانواده ، شغ ل مادر، شغل پـدر، وضـعیت اقتصادی ، درآمد خانواده و وضعیت مسكن ، داشتن اتومبیل خانوادگی را می سنجید . این پرسشنامه توسـط دانش آموزان تكمیل گردید . ۳ ) پرسشنامه نظرسنجی آموزشی : در این پر س شنامه میزان تاثیرگذاری آموزش از منابع مختلف آموزشی مورد پرسش قرار گر فت . سوال ها به شكل بسته پاسـخ بـوده و ارزش گـذاری سوال ها از ۱ تا ۵ بود .

روش این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی است . روش توصیفی یكی از روش های پیمایشی مـی باشـد . زیرا در این پژوهش به توصیف آنچه در جامعه وجود دارد پرداخته می شود . این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جام عه دانش آموزان را از نظر متغیرهای مربوطه مورد بررسی قرار داده است . روش تجزیـه و تحلیل آماری در این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد . )١ توصیفی : در سطح توصیفی استفاده از فراوانی , درصد فراوانی و رسم جدول ها و نمودارهای مربوط انجام شـد . )٢ اسـت نباطی : در سطح استنباطی با توجه به سطوح داده های به دست آمد , از روش تحلیل آماری ضریب همبستگی اسـتفاده شد .

نتایج تحلیل آماری نشان داد كه؛ رابطه بین نمره های نگرش دانش آموزان با جـنس برابـر بـا 0/129- محاسبه شد كه معنی دار بوده است (0/033=ρ)، همچنین رابطه بین نمره نگرش دانش آموزان با تعـداد افراد خانواده برابر با 0/201بود كه با ١٠٠ درصد اطمینان معنی دار بود , و رابطه بین نمره های نگرش با داشتن اتومبیل خانوادگی برابر با 0/155 بود، كه رابطه ای معنیدار بود (0=ρ) رابطه بین نمره های نگرش با سا یر متغییرهای مورد بررسی معنی دار نبود . همچنین نتـایج نـشان داد میـزان تأثیرگـذاری آموزش های مختلف از نظر دانش آموزان به ترتیب بیشترین فراوانی امتیازهای كسب شده عبارت است از؛ انیمیشن تلویزیونی (20/94 درصد ), مطالب درسی (15/03 درصد ), برنامه های كـودك ( ١٥ درصـد ), د فتر چه های تبلیغاتی (12/82درصد ), تیزرهای تبلیغاتی (11/3 درصد ), آگهی هـای روزنامـه (11/13 درصد ), بیل برد(7/63 درصد ) و پیام نامه(6/11 درصد )

 

كلمات كلیدی:

نگرش , ترافیك , دانش آموز , آموزش , راهنمایی و رانندگی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بهینه سازی همزمان چراغ راهنما و تخصیص ترافیك بر اساس مدل های شبكه

 

نویسندگان:

سیدمهدی تشكری هاشمی - دانشیارعلوم كامپیوتر دانشكده ریاضی و علوم كامپیوتر دانشگاه صنعتی امیركبیر، تهران

مهدی قطعی - دانشجوی دكترای تحقیق در عملیات و نظریه شبكه، دانشكده ریاضی و علوم كامپیوتر دانشگاه صنعتی امیركبیر، تهران

 

خلاصه مقاله:

بهینه سازی مقادیر پارامترهای كنترلی شبكة حمل و نقل نظیر چراغ راهنما از اهداف طراحی یك سیستم مدیر یت شبكه است . لیكن این مساله در ارتباطی دو طرفه با میزان جریانهای تعادلی شبكة مورد نظر است . هدف در این مقاله پیاد هسازی توام مسالة تنظیم چراغ راهنما و جریانهای تعادلی كاربر در قالب یك برنامه ریزی دو سطحی و سپس به كارگیری مدله ای شبكه نظیر مدل كمترین هزینة ان تقال چند محموله ای و آلگور ی تم نقطه درون ی برای بسط یك روش برای یافتن مقادیر بهینة زمان چراغ راهنما و جریانهای تعادل كاربر به صورت همزمان است .

 

كلمات كلیدی:

زمانهای چراغ راهنما، مسالة تخصیص ترافیك، بهینه سازی دو سطحی، مدل كمترین هزینة انتقال جریانهای چند محموله ای ، آلگوریتم نقطه درونی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی روش ها و ارایه معیارهای نسبی در ارزیابی مقایسه ای شبكه های سریع السیر ریلی بر اساس شاخص های ارزیابی در رده های تحلیل مختلف

 

نویسندگان:

محسن ناظم - دانشجو ی كارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف و كارشناس حمل و نقل و ترافیك پا یگاه مدیریت دانش شهری شهرداری تهران

مرتضی طباطبایی شوریجه - دانشجو ی كارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف

 

خلاصه مقاله:

امروزه مسأله حمل و نقل عمومی در دنیا، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به كمبود سوخت های فسیلی و قیمت بالا ی آن در بیشتر كشورها از یك سو، و آلودگی محیطی ناشی از تردد وسایل نقلیه از سوی دیگر ، نیاز روزافزون به گسترش سیستم های حمل و نقل عمومی و توجه به كارآ یی بهتر آنها روز به روز بیشتر احساس می شود . یكی از بهترین گز ینه ها در حمل و نقل عمومی ، سستم قطار شهر ی یا مترو است . امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا، سیستم های ریلی درون شهر ی به جابجایی مسافران و سرویس دهی مشغول هستند . با توجه به تفاوت ساختار اقتصاد ی شهرها و میزان سوبسید و خدمات ارایه شده از طرف دولت ها به شهروندان، مقایسه شبكه های مترو در شهرهای مختلف از اهمیت زیاد ی برخوردار است و نشانگر وضعیت نسبی خدمات حمل و نقل همگا نی به ساكنان شهرها ی بزرگ خواهد بود . از مهمترین شاخص هایی كه به كمك آنها می توان كارآ یی یك سیستم قطار شهر ی را مورد بررسی قرار داد، شاخص همبستگی و شاخص دسترس ی است . در این پژوهش، شبكه های حمل و نقل سریع السیر ریلی 4 ، برای هشت شبكه مترو در آمر یكای شمالی ، آمر یكای جنو بی ، اروپا، آفر یقا و ایران به عنوان نمونه با توجه به اهداف یاد شده ، مورد ارزیابی قرار می گیرد . این شبكه ها مربوط به خطوط مترو در شهرها ی وین ، سانتیاگو، آمستردام، مونترآل، لیون ، قاهره، آتن، اصفهان و تهران هستند . از روش ارایه شده در این پژوهش می توان برای مقایسه هر مجموعه از شبكه ها ی مترو استفاده نمود .

برا ی انجام ا ین كار، ابتدا ماتریس های مجاورت شبكه ، در سه رده ماتریس گره - گره وجود كمان ( ماتریس توپولوژیك اتصال شبكه ) ، ماتریس گره - گره طول كمان ( ماتریس متریـك فاصـله شـبكه ) و ماتریس گره - گره هزینه كمان ( ماتریس متریك هزینه شبكه ) با استفاده از منابع موجود به دسـت آمـده و سپس با تعریف شاخص های گفته شده ، به ارزیابی و مقایسه این چند شبكه پرداخته شد ه است . شاخص هـای تحلیل شبكه مورد استفاده در این پژوه ش، شاخص های اصلی در تحلیل گره های شبكه هـستند . شـاخص همبستگی ، فاصله دورترین گره موجود در شبكه را با توجه به رده تحلیل، از هر گره مشخص می كنـد و شاخص دسترس ی ، متوسط فاصله هر گره از بقیه گره های شبكه را معرفی می كند . در انتها بـا میـانگین گیری از مقدار این شاخص ها بر روی گروه گره مورد نظر، شاخصی برای هر یك از سطوح تشكیل می شود و ارزیابی و تحلیل برای هر كدام از این شاخص ها در رده های مختلف برای شبكه های مـورد نظـر انجام می شود . با توجه به وجود تفاوت اساسی در ساختار و ابعاد شبكه و نرخ بلیت های ارا یه شـده بـرا ی مسافران در متروها ی مورد بررسی ، مقایسه مقادیر مطلق این شاخص ها برا ی نه شبكه مترو مورد نظـر، مقایسه معنی دار ی نخواهد بود . لذا در این پژوهش، روش ی برا ی نرمال نمودن شاخص هـا ی همبـستگی و دسترسی شبكه در ردهها ی تحلیل مختلف ارایه كرد ایم و در نهایت شاخص های نسبی را به دسـت آور ده و مورد مقا یسه قرار داده ا یم.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

پذیرش اجتماعی شاخصی فراگیر در مسائل ترافیكی و حمل و نقل

 

نویسنده:

محسن عسكری - دانشجوی كارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

 

خلاصه مقاله:

در دهه های اخیر همزمان با رشد علوم اجتماعی چه به معنای خاص آن و چه به معنای عام آن از یك سو و آشتی یافتن هر چه بیشتر علوم بین رشته ای همچون برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، برنامه ریزی حمـل و نقل و همچنین مهندسی ترافیك با علوم اجتماعی از سوی دیگر،زمینه های پیدایش شاخصهای اجتماعی هر چه بیشتر در میان علوم بین رشته ای مذكور فراهم گردیده است . چنین جهشی را خواه چه از تئوری به عمل و یا از عمل به تئوری فرض كنیم ؛ ناگزیر به تفكر و اندیشیدن به زمینه های اجتماعی هر اقدامی در موضـوعات ،مشكلات و مباحث ترافیكی و حمل و نقل در جهت موفقیت اجرایی آنها هستیم . این مقاله دو هدف عمـده را دنبال می نماید ؛ اول بررسی و تعریف شاخص پذیرش اجتماعی و دوم به چالش كشیدن و شناسایی بیشتر این شاخص در هر دو رشته ترافیك و حمل و نقل . در اد امه اشاره خواهد شد كه با وجود رشد مفاهیم اجتماعی در علوم وابسته به حمل و نقل و ضرورت اجرایی آن كمتر به این مقوله در بین متخصصین شهرسازی،حمل و نقل و ترافیك توجه گردیده است .

 

كلمات كلیدی:

حمل و نقل و ترافیك ، پذیرش اجتماعی، ارزیابی اثرات اجتماعی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

برنامه ریزی شهری و نقش آن در دستیابی به حمل ونقل پایدار شهری

 

نویسندگان:

لعلا جهانشاهلو - دكتری شهرسازی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

الهام امینی - دكتری شهرساز ی عضو هیأت علمی دانشگاه آزادسلامی واحد تفرش

 

خلاصه مقاله:

فرآ یند برنامه ریزی دربرگیرنده كلیتی است پیوسته در جریان ، از این رو تلقی رویدادها، اشـیاء یـا افعال به مثابه واقعیتهای ا یست ایی كه در زمان و مكان ثابت اند مردود است ( ۶۱ ) . برنامه ریزی شهر ی و قرآ یند آن نیز امری مستمر، همیشگی و پویا است و نمیتوان با آن به صورت مقطعی ، موقـت و ا یـ ستا برخورد نمود . بخشی از برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی حمل و نفل شهر ی است كه به همراه برنامـه ریزی بخش های كاربر ی اراضی ، زیر ساخت ها و سایر بخش ها، بعد كالبدی برنامه ریزی جامع شهر ی را تشكیل می دهد . حمل و نقل در كنار مسكن ، كار و گذران اوقات فراغت ، به عنوان یكی از چهار عملكـرد اساسی شهر قلمداد شده است ، به گونه ا ی كه زندگی شهری امروز را بدون آ ن نمی توان تـصور نمـود . وجود نارسایی در روند برنامه ریزی شهری و حمل و نفل شهر ی ، آثار و عوارض زیانبار گـسترده ا ی را همچون مصرف بالای انرژی، تأخیر در رسیدن به مقصد، آلودگی هوا ، كاهش ایمنـی شـهری و افـزایش خطرهای جانی ، از بین بردن بافتها و پیوندهای سنتی شهر و نظایر اینه ا، به بار آورده است . مقاله حاضـر كه در پیت بیین نقش مؤثر انجام توأم و هماهنگ برنامه ریزی حمل و نقل شهر ی با برنامه هـا ی شـهری است سع ی دارد كه ضمن ارائه راه حل هایی برای رسیدن به حمل و نقل پایدار ، اصول برنامـه ریـزی و سیاستگذاری برای رسیدن به حمل و نقل پایدار را معرفی نماید

 

كلمات كلیدی:

توسعه پایدار، حمل و نقل، برنامه ریزی شهری

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 6 ماه بعد...

بررسی اثرات متقابل سیاست های حمل و نقل شهری و توسعه و کاربری زمین

 

نویسندگان:

کمال شعار - دکترای برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح هفتم

امیر جوادی - کارشناس ارشد راه و ترابری، مهندسین مشاور طرح هفتم

 

خلاصه مقاله:

رشد روز افزون استفاده از وسائط نقلیه موتوری در حمل و نقل کلانشهرها، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، هماهنگی بین سیاستهای حمل و نقل شهری و سیاستهای توسعه شهر را ایجاب مینماید. در این مقاله سعی گردیده است اثرات متقابل سیاستهای حمل و نقل شهری و سیاستهای توسعه و کاربری زمین مورد بررسی قرار گرفته، استراتژیهای مورد استفاده جهت هماهنگی این دو مقوله در سطح سازمانهای جهانی مورد بررسی قرار میگیرند.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی فنی اقتصادی نوسازی ناوگان سنگین حمل و نقل جاده ای در مصرف سوخت

 

نویسندگان:

حسین قهرمانی - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن

سعید خدمتلو - دانشجوی کارشناسی ارشد، حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن

سارا شمس اللهی - دانشجوی کارشناسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن

 

خلاصه مقاله:

نیروی محرکه سیستم های حمل و نقل عمدتاً از سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر تأمین می شود. در حقیقت 95 درصد سفرها با اتکا و مصرف سوخت نفتی صورت می گیرد. در این میان وسائل نقلیه جاده ای سنگین نقش بسزایی در مصرف سوخت های فسیلی به خود اختصاص داده اند. در این مقاله به بررسی فنی و اقتصادی نوسازی دو گروه عمده مصرف کننده سوخت گازوئیل اتوبوس و کامیون ها، و تأثیرات آن در مصرف سوخت پرداخته شده است. با بررسی های انجام گرفته سرمایه اولیه نوسازی ناوگان سنگین حمل و نقل جاده ای تنها در یک یا دو سال باز می گردد.

 

کلمات کلیدی:

نوسازی، سوخت های فسیلی، ناوگان سنگین، اسقاط

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

الگوریتمی برای پیدا کردن سریع ترین جریان ها در شبکه ترافیک شهری

 

نویسندگان:

دکتر حسن صالحی فتح آبادی، دانشیار دانشگاه تهران

قاسم رفیعی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

امروزه در اکثر کلانشهرها، معضل ترافیک، مشکلات زیادی را برای اکثر شهروندان بوجود آورده است. با توجه به باقت قدیمی این شهرها و کمبود مسیرهای ارتباطی بین نقاط مختلف شهر، رفت و آمد در این شهرها روزانه متحمل خسارات سنگینی می شود. در این شهرها یا گسترش راه های ارتباطی امکان پذیر نیست و یا اینکه در صورت امکان پذیری هزینه های فوق العاده ای را به همراه دارد. و از طرفی در عمل مشاهده شده است که مواقعی که در یک مسیر ترافیک سنگین وجود دارد مسیرهای دیگری در همسایگی این مسیر وجود دارند که از ترافیک سبکتری برخوردار هستند. لذا این سوال مطرح میشود که چگونه می توان از تمام مسیرها به بهترین نحو استفاده کرد به طوری که موجب تعدیل جریان در مسیرها و تسریع حرکت جریانها گردد؟

هدف از این مقاله ارائه الگوریتم مناسب است به طوری که پاسخگوی نیاز چنین شبکه هایی باشد و همچنین بتواند زمان نیاز برای عبور جریان از مبدأ تا مقصد را مینیمم می نماید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

اثرسنجی احداث واحدهای تجاری خطی بر ترافیک شبکه پیرامون بافت مرکزی مشهد

 

نویسندگان:

مثیم ضیائی، کارشناس ارشد عمران، مهندسی و برنامه یزی حمل و نقل

حسن محسنیان، کارشناس ارشد عمران، راه و ترابری

 

خلاصه مقاله:

در این تحقیق تلاش می گردد اثرات سوء عدم اجرای طرح ها و برنامه های بلند مدت کاربری زمین توسط شهرداری بررسی شده و به کمک مستنداتی ارائه گردد. یکی از این مستندات شبیه سازی احداث راهها در محیط نرم افزار emm2 و تحلیل شاخصهای ترافیکی، مصرف انرژی و نشر آلاینده ها می باشد. اما از آنجا که نرم افزار قادر به شبیه سازی خطی یا غیرخطی (مجتمع) بودن واحدهای تجاری نیست، ابتدا کلیات موضوع تأثیر صدور مجوزهای ترافیکی در محدوده مورد مطالعه به وسیله نرم افزار مدل شده و سپس با استدلالهای نامطلوب بودن احداث واحدهای تجاری خطی از دیدگاه علم ترافیک به اثبات می رسد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بهره گیری از تئوری صف در تخمین اسکله های کانتینری مورد نیاز بندر شهید رجایی

 

نویسنده: مهرداد نجفی - کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری

 

خلاصه مقاله:

یکی از مسائل با اهمیتی که با توجه به رشد روز افزون ترافیک کانتینری در منطقه خاور میانه و ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، توجه به اسکله های مورد نیاز پایانه کانتینر بندر شهید رجایی به منظور پهلودهی مناسب به کشتی های کانتینری وارده به این پایانه در سال افق طرح (1394) است. از این رو با بررسی تئوری های مختلف جهت مدلسازی عملکرد فعلی این پایانه در سرویس دهی به کشتی های کانتینری وارده، مدل صف به عنوان یکی از گزینه های مناسب مورد توجه قرار گرفت.

 

واژه های کلیدی:

اسکله کانتینری، پایانه کانتینری، تئوری صف، طرح های توسعه بندری، پایانه ترکیبی، حمل و نقل چند وجهی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی اثرات طرح از رده خارج کردن خودروی فرسوده بر آلودگی هوا و ترافیک شهری

 

نویسندگان:

صدرالدین علی پور، کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

آزاده میر، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

 

خلاصه مقاله:

تردد خودروهای فرسوده در شهرها علاوه بر، بر هم زدن چهره شهر، اضافه نمودن مشکلات ترافیکی و مجهز نبودن این خودروها به سیستم کنترل آلاینده و تعلق تکنولوژی آنها به سالها قبل، باعث مصرف اضافه و بیهوده سوخت به خصوص بنزین (که قسمتی از آن وارداتی است) و افزایش آلودگی هوای شهرها می گردد. میزان مصرف سوخت در خودروهای فرسوده تا دو برابر خودروهای نو و استاندارد می باشد.

بنابراین طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده لازم و ضروری به نظر می رسد و این در حالی است که خودروهای فرسوده موجود محصول زمانی است که میزان واردات خودرو در حد صفر و تولید داخلی بسیار پایین بوده است. حال باید به این مسئله توجه نمود که با وجود میزان بالای تولید در داخل و واردات خودرو در آینده تعداد خودروهای فرسوده چه میزان خواهد بود.

 

کلمات کلیدی:

محیط زیست، توسعه پایدار، خودروی فرسوده، مدیریت شهری، هوای آلوده، ترافیک

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...