رفتن به مطلب

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی....


MOJTABA 77

ارسال های توصیه شده

زمان حال استمراری Present Continious Tense

زمان حال استمراری

 

1- تعریف:

هر گاه عملی در زمان حال ،در حال انجام شدن باشد با زمان حال استمراری بیان میشود.

 

2- شکل یا طرز ساخت:

برای ساختن این زمان در فارسی کافی است مصدر داشتن را که به معنای در حالِ یا مشغولِ می باشد را قبل از فعل زمان حال ساده صرف کنیم.

 

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی از " ing " و صرف فعل to be در زمان حال ( am,is are ) استفاده می کنیم. به این ترتیب که مشتقات to be را قبل از فعل حال ساده قرار می دهیم و ing را در انتهای فعل می آوریم.

 

I work

من کار می کنم

 

I am working

من دارم کار می کنم

 

تغییرات فعل در زمان استمراری با ( am,is are ) انجام می شود.

Are you going home?l

آیا به خانه می روید؟

 

No. I'm not going home

نه من به خانه نمی روم

 

Where is she living now?l

او الان داره کجا زندگی می کنه؟

 

What are they doing now?l

آنها الان دارند چی کار می کنند؟؟

 

توجه1 :

اگر 6 فعل زیر در انگلیسی با زمان حال استمراری بیان شوند، در فارسی ترجمه آنها ماضی نقلی خواهد بود.

To sit

نشستن

 

To stand

ایستادن

 

To lean

تکیه دادن

 

To lie down

دراز کشیدن

 

To sleep

خوابیدن

 

To wear

پوشیدن

 

Example:

I'm sitting

من نشسته ام

 

She is sleeping

او خوابنیده است

 

He is standing

او ایستاده است

 

I am lying down

من دراز کشیده ام

 

They are leaning against the wall

آنها به دیوار تکیه داده اند

 

She is wearing her new dress

او لباس جدیدش را پوشیده است

 

توجه2 :

 

 

از جمله های حال استمراری با همراه قید زمان آینده می توان جمله هایی با مفهوم آینده ساخت.

 

I am leaving the city tomorrow

من فردا شهر را ترک خواهم کرد

 

My parents are flying to Europe next month

والدین من ماه آینده به اروپا پرواز خواهند کرد

 

3- قید زمان : قیود زمان حال استمراری عبارتند از:

l

1- now

الان- حالا

 

l2- At the present time

for the time being

فعلا، در حال حاضر، اجالتا

 

l3- at the moment

همین لحظه، همین الان

l4- today

tonight

امروز، امشب

l5- this ................week

این هفته

.........................month

این ماه

.........................season

این فصل

.........................year

امسال

.........................decade

این دهه

.........................generation

این 25 سال

.........................half a century

این نیم قرن

.........................century

این قرن

لینک به دیدگاه

زمان حال استمراری Present Continious Tense

زمان حال استمراری

 

1- تعریف:

هر گاه عملی در زمان حال ،در حال انجام شدن باشد با زمان حال استمراری بیان میشود.

 

2- شکل یا طرز ساخت:

برای ساختن این زمان در فارسی کافی است مصدر داشتن را که به معنای در حالِ یا مشغولِ می باشد را قبل از فعل زمان حال ساده صرف کنیم.

 

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی از " ing " و صرف فعل to be در زمان حال ( am,is are ) استفاده می کنیم. به این ترتیب که مشتقات to be را قبل از فعل حال ساده قرار می دهیم و ing را در انتهای فعل می آوریم.

 

I work

من کار می کنم

 

I am working

من دارم کار می کنم

 

تغییرات فعل در زمان استمراری با ( am,is are ) انجام می شود.

Are you going home?l

آیا به خانه می روید؟

 

No. I'm not going home

نه من به خانه نمی روم

 

Where is she living now?l

او الان داره کجا زندگی می کنه؟

 

What are they doing now?l

آنها الان دارند چی کار می کنند؟؟

 

توجه1 :

اگر 6 فعل زیر در انگلیسی با زمان حال استمراری بیان شوند، در فارسی ترجمه آنها ماضی نقلی خواهد بود.

To sit

نشستن

 

To stand

ایستادن

 

To lean

تکیه دادن

 

To lie down

دراز کشیدن

 

To sleep

خوابیدن

 

To wear

پوشیدن

 

Example:

I'm sitting

من نشسته ام

 

She is sleeping

او خوابنیده است

 

He is standing

او ایستاده است

 

I am lying down

من دراز کشیده ام

 

They are leaning against the wall

آنها به دیوار تکیه داده اند

 

She is wearing her new dress

او لباس جدیدش را پوشیده است

 

توجه2 :

 

 

از جمله های حال استمراری با همراه قید زمان آینده می توان جمله هایی با مفهوم آینده ساخت.

 

I am leaving the city tomorrow

من فردا شهر را ترک خواهم کرد

 

My parents are flying to Europe next month

والدین من ماه آینده به اروپا پرواز خواهند کرد

 

3- قید زمان : قیود زمان حال استمراری عبارتند از:

l

1- now

الان- حالا

 

l2- At the present time

for the time being

فعلا، در حال حاضر، اجالتا

 

l3- at the moment

همین لحظه، همین الان

l4- today

tonight

امروز، امشب

l5- this ................week

این هفته

.........................month

این ماه

.........................season

این فصل

.........................year

امسال

.........................decade

این دهه

.........................generation

این 25 سال

.........................half a century

این نیم قرن

.........................century

این قرن

لینک به دیدگاه

To do

 

To do به معنای انجام دادن یک فعل اصلی است. بنابر این تغییرات آن یعنی (منفی کردن، سوالی کردن و منفی-سوالی کردن ) در زمان حال با دو فعل کمکی Do ,Does انجام می شود.

I do my homework

...فعل اصلی..

من تکالیفم را انجام می دهم

I don't do my homework

فعل اصلی..فعل کمکی

من تکالیفم را انجام نمی دهم

Do you do your home work??l

آیا تو تکالیفت را انجام می دهی؟

Don't you do your homework??l

مگر تو تکالیفت را انجام نمی دهی؟

 

She does her homework

او تکالیفش را انجام می دهد

She doesn't do here homework

او تکالیفش را انجام نمی دهد

Does she do her homework??l

آیا او تکالیفش را انجام می دهد؟؟

Doesn't she do her homework??l

مگر او تکالیفش را انجام نمی دهد؟؟

لینک به دیدگاه

Must ..... Have to Must ..... Have to

 

must به معنای باید در صورتی که با دو فاعل I, we به کار رود، مفهوم تمایل شخصی را می رساند و در صورتی که با بقیه فعل ها به کار رود به معنی تبعیت قانون و یا یک دستور اخلاقی است. شکل زیر به صورت خلاصه این مطلب را نشان می دهد.

I / we .................+ must ---------->ll

تمایل شخصی

you,she,he,it,they ...+must ---------->ll

 

تبعیت از قانون، دستور اخلاقی

 

Example:

 

I must watch Tv tonight

من باید امشب تلویزیون نگاه کنم(تمایل شخصی)

You must stop when the light is red

وقتی که چراغ قرمز است باید بایستید

She mustn't go to the movies alone

او نباید تنها به سینما برود

در صورتی که باید مفهوم اجبار داشته باشد، یعنی منظور انجام کاری بر مبنای یک عامل خارجی باشد، در این حالت به جای must از have to و از has to برای سوم شخص استفاده می کنبم. باید توجه داشت که تغییرات فعل در زمان حال ساده با دو فعل کمکی Do ,Does انجام می شود.

 

I have to work from morning to night

من مجبورم از صبح تا شب کار کنم

I don't have to work from morning to night

من مجبور نیستم از صبح تا شب کار کنم

Do you have to work from morning to night??l

آیا تو مجبوری از صبح تا شب کار کنی؟؟

Don't you have to work from morning to night??l

مگه تو مجبور نیستی از صبح تا شب کار کنی؟؟

 

She has to study hard

او مجبور است سخت درس بخواند

She doesn't have to study hard

او مجبور نیست سخت درس بخواند

Does she have to study hard??l

آیا او مجبور است سخت درس بخواند؟؟

Doesn't she have to study hard??l

مگر او مجبور نیست سخت درس بخواند؟؟

لینک به دیدگاه

موارد اختصاصی کاربرد the موارد اختصاصی کاربرد THE

 

1- قبل از اسامی منحصر به فرد مانند آسمان، زمین، خورشید، ماه، ستارگان و جهان استفاده از حرف The ضروری است.

 

The sky

The sun

The stars

The earth

The moon

The world

 

2- قبل از اسم رودخانه ها، دریاها، اقیانوسها، خلیجها، تنگه ها، سلسله جبال و مطبوعات مهم دنیا استفاده از Theضروری است.

 

The Mississippi river

رودخانه می سی سی پی

 

The Black sea

دریای سیاه

 

The pacific ocean

اقیانوس آرام

 

The Persian golf

خلیج فارس

 

The Alps

رشته کوه های آلپ

 

The Time

مجله تایم

 

3- قبل از اسم کشورها هرگز از حرف تعریف The استفاده نمی کنیم،

 

الف: مگر اینکه اسم به صورت جمع یا اتحادیه بیان شود.

 

The United States of America

ایالات متحده آمریکا

 

The United Arab Emirates

امارات متحده عربی

 

The United Kingdom

پادشاهی بریتانیا

 

ب: در صورتی که کشوری برای اسمی دیگر جنبه صفت داشته باشد، قبل از آن از The استفاده می کنیم.

 

Mexico has a warm climate

مکزیک آب و هوای گرم دارد

 

The Mexico climate is warm

آب و هوای مکزیک گرم است

4- قبل از اسم خانوادگی اشخاص از حرف تعریف The استفاده نمی کنیم. مگر اینکه اسم خانوادگی به صورت جمع بیان شود که نشانگز خانواده است.

 

Mr. Brown wants to take a trip

آقای براون می خواهد به مسافرت برود

The Browns wants to take a trip

خانواده براون می خواهد به مسافرت بروند

 

5- قبل از اسم آلات موسیقی، وقتی که منظور نواختن آنها باشد. استفاده از The ضروری است.

 

My sister plays the piano beautifully

خواهرم زیبا پیانو می زند.

 

6- قبل از اسامی Theater (تئاتر) و Cinema (سینما) و movies و Concert (کنسرت) و Opera (اپرا) استفاده از حرف تعریف The ضروری است.

I want to go to the movies tonight

می خواهم امشب به سینما بروم

 

7- قبل از اسامی مدرسه، کلیسا، مسحد و بیمارستان در صورتی که رفتن به این مکانها به ترتیب به منظور تحصیل کردن، عبادت کردن و معالجه شدن باشد، حرف تعریف The به کار نمی رود. در غیر این صورت قبل از این اسامی از The استفاده می شود.

We go to school to study

ما به مدرسه می رویم تا درس بخوانیم

Our teachers go the school to teach

معلم هایمان به مدرسه می روند تا درس بدهند.

 

8- قبل از جهات اصلی یعنی شمال، جنوب، شرق و غرب ( North, South, East, West ) ، هنگامی که منظور مکان باشد استفاده از The ضروری است.

 

We usually go to the north in summer

ما معمولا در تابستان به شمال می رویم.

 

9- قبل از ساعت حرکت وسائل نقلیه و قبل از ساعت پخش اخبار از حرف تعریف The استفاده می کنیم.

I often take the 6 o'clock bus

من اغلب سوار اتوبوس ساعت 6 می شوم.

My father always listens to the 8 o'clock news

 

پدر من همیشه به اخبار ساعت 8 گوش می کند.

 

10- هنگامی که The قبل از بعضی صفات به کار رود، مفهوم آن جمع و نماینده طبقه ای از جامعه می باشد.

 

مریض ( sick) ، فقیر ( poor) ، ثروتمند ( rich ) ، مستضعف ( oppressed )

The sick

مریضان

The poor

فقرا

The rich

ثروتمندان

The oppressed

مستضعفان

 

11- قبل از صفات عالی استفاده از The ضروری است.

She's the tallest girl in the class

او قد بلند ترین دختر کلاس است.

لینک به دیدگاه

جمله هاي التزامي

بعد از بعضي از افعال ناقص علاوه بر مصدر بدون to مي توان از have و سپس اسم مفعول استفاده نمود كه در اين حالت جمله به گذشته اشاره مي كند و به آن جمله التزامي گويند.

افعال ناقصي را كه مي توان بشكل التزامي نوشت عبارتند از:

[could – ought to – should – must – might – may]

- You should have helped Ali yesterday.

 

در اين حالت should نشان مي دهد كه فاعي مي بايست در گذشته كاري را انجام مي داده ولي انجام نداده است.

could نشان مي دهد كه فاعل توانايي انجام كار در گذشته را داشته است ولي از آن توانايي استفاده نكرده است.

- You could have got good mark in the exam last week.

 

may و might نشان مي دهند كه احتمال انجام كار در گذشته وجود داشته است. با اين تفاوت كه may امكان و احتمال بيشتر و might احتمال ضعيف تر را نشان مي دهد.

must در اين حالت استنباط در گذشته را نشان مي دهد.

- The lake is frozen. It must have been very cold last night.;;

لینک به دیدگاه

قواعد مربوط به جمع بستن اسم ها در انگليسي

1- بيشتر اسمهاي انگليسي را مي توان با اضافه كردن s با آخر آنها به جمع تبديل كرد.

door

doors

book

books

pen

Pens

cat

cats

 

2- اسمهاي مختوم به s – sh – ch –x – z – ss را بوسيله es به جمع تبديل مي كنيم.

box

boxes

church

churches

bus

buses

glass

glasses

 

3- اسمهاي مختوم به y در صورتيكه حرف مافبل y يك حرف بي صدا باشد هنگام جمع بستن y حذف و مابقي كلمه ies مي گيرد.

lady

ladies

army

armies

ولي چنانچه حرف ماقبل yيكي از حروف صدادار باشد، كلمه هنگام جمع بستن فقط s مي گيرد.

boy

boys

valley

valleys

 

4- كلماتي كه به حرف f يا fe ختم مي شوند در هنگام جمع بستن f يا fe به vesتبديل مي شوند.

leaf

leaves

wife

wives

knife

knives

thief

thieves

يادآوري: roof و proof و برخي از كلمات ديگر از اين قاعده مستثنا هستند و فقط s مي گيرند.

 

5- برخي از كلمات مفرد را بوسيله تغيير حروف صدادار آنها به جمع تبديل مي كنيم.

man

men

tooth

teeth

foot

feet

woman

women

 

6- برخي از كلمات مفرد را با اضافه كردن حروفي غير از s يا esبه آخرشان به جمع تبديل مي كنيم.

child

children

criterion

criteria

 

7- مفرد بعضي از كلمات همانند جمع آن هاست.

she

لینک به دیدگاه

انواع ضمایر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

ضماير فاعلي

 

جمع

مفرد

we

I

اولشخص

you

you

دومشخص

they

he, she, it

سومشخص

 

 

1- همه ضماير شخصي (فاعلي، مفعوليو...) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته مي--شوند. (they هم مي--تواند به انسان و هم به اشياء اشارهکند.)

2- ضميرIهميشه بصورت بزرگ نوشته مي--شود، حتي اگر در وسط يک جملهبکار گرفته شود:

· Am I right?

 

 

ضماير مفعولي

فاعل

مفعول

I

me

you

you

he

him

she

her

it

it

we

us

they

them

اگر چه اين ضماير را ضماير مفعولي مي--ناميم، اما آنها به جز در جاي مفعول در هر جاي ديگري هم مي--توانند قرار بگيرند، مثلاً بعد از فعل يا بعد از يک حرف اضافه:

· Our teacher was angry with us. (معلممان از دست ما عصباني بود.)

· Give me a ring tomorrow. (فردا به من زنگ بزن.)

· When he comes in, please tell him I phoned.

(هر وقت آمد، لطفاً به او بگوييد که من زنگ زدم.)

· I'm older than you. (من از تو بزرگترم.)

· 'I'm hungry.' 'Me too.' («من گرسنه--ام.» «من هم همينطور.»)

 

 

هنگاميکه از ضماير شخصي به همراهandاستفاده مي--کنيم، مؤدبانه--تر اين است که ضمايرIوweرا بعد از اسامي و ضماير ديگربکار ببريم:

you and I, my father and I, them and us

همچنين you را بايد قبل از اسامي و ضماير ديگر به کار برد:

you and your wife, you and her

 

 

ضماير ملكي و صفات ملكي

ضماير ملكي و صفات ملكي نشان مي--دهند که چه چيزي به چه کسي تعلق دارد.

(I)

(you)

(he)

(she)

(it)

(we)

(they)

صفات ملکي

my

your

his

her

its

our

their

ضماير ملکي

mine

yours

his

hers

its

ours

theirs

 

توجه داشته باشيد که صفات ملکي هميشه قبل از يک اسم مي--آيند (به همين دليل صفت ناميده مي--شوند) ولي ضمير ملکي جانشين صفت ملکي+ اسم مي--شود و مي--تواند به تنهايي به عنوان فاعل، مفعول و ... قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده مي--شود).

چند مثال:

· This is my book. (اين كتاب من است.)

This book is mine. (اين کتاب مال من است.)

· This is her purse. (اين کيف اوست.)

This is hers. (اين مال اوست.)

· Are those your pens? No, these are his. (ضمير ملکي)

 

ضماير انعکاسي

کلماتي که به -selfو-selvesختم مي--شوند ضماير انعکاسي ناميده مي--شوند و عبارتند از:

 

جمع (-selves)

ourselves

خودمان

yourselves

خودتان

themselves

خودشان

مفرد (-self)

myself

خودم

yourself

خودت

himself

خودش (مذکر)

herself

خودش (مؤنث)

itself

خودش (اشياء)

 

توجه داشته باشيد که در ضماير انعکاسي عمل به فاعل جمله برمي--گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

· He cut himself. (خودش را زخمي کرد.)

· You should be ashamed of yourself. (بايد از خودت خجالت بکشي.)

· Help yourselves. (از خودتان پذيرايي کنيد. )

· We blame ourselves. (ما خودمان را مقصر مي--دانيم.)

 

استفاده از ضماير انعکاسي براي تأکيد

از ضماير انعکاسي مي--توان براي تأکيد روي يک اسم، ضمير يا عبارت اسمي استفاده کرد که در اين حالت بعد از آنها در جمله قرار مي--گيرند:

· I can do it myself. (من خودم مي--توانم اين کار را انجام دهم.)

· We can repair the roof ourselves.

(ما مي--توانيم خودمان سقف را تعمير کنيم.)

· The film itself wasn't very good but I liked the music.

(خود فيلم خيلي خوب نبود ولي از موسيقي آن خوشم آمد.)

 

ضمايرديگر

1- ضماير اشاره--اي، شامل: these، that، this وthose

مثال:

· Is this your T-shirt?

 

2- ضماير نسبي،شامل: when ،whom ،whose ،who ،that ،which و where

مثال:

· The school that I went to is in the centre of the city.

 

3- ضماير پرسشي، شامل: when، where، why، what، who و whatever

مثال:

· What time is it?

 

4- ضماير دوطرفه، شامل: each other و one another

مثال:

· They love each other.

 

5- ضماير نامعين، شامل: none، nobody، nothing، someone، somebody، something، anyone، anybody، anything و no one

مثال:

· Nobody knew what to do

لینک به دیدگاه

Time and prepositions

حروف اضافه مربوط به زمان

حروف اضافه مربوط به زمان در انگلیسی عبارتند از :

 

1- ON
هر گاه قید زمان در انگلیسی یک روز باشد، قبل از آن از حرف اضافه "On " استفاده می کنیم.

 

on
....
Friday

.
......
. the first day of school

.
......
. the first day of June

.
......
. Friday morning

در روز جمعه

در روز اول مدرسه

در روز اول جون

در صبح جمعه

 

2- In the
هر گاه قید زمان به قیودی کوچکتر از روز تبدیل شود، حرف اضافه مربوط به آن In the خواهد بود.

 

In the
.........
day

.................
night

.................
morning

.................
afternoon

.................
evening

در روز

در شب

در صبح

در بعد از ظهر

در عصر

 

3- In
هر گاه قیود زمان به قیدهایی بزرگتر از روز تبدیل شوند، حرف اضافه آنها In خواهد بود.

 

 

In
...........
week

.............
. month

.............
. season

.............
. year

.............
. decade

.............
. generation

.............
. half a century

.............
. century

در هفته

در ماه

در فصل

در سال

در دهه

در 25 سال

در نیم قرن

در قرن

 

4- At
هر گاه قیود زمان به لحظه ای از زمان تبدیل شوند ، حرف اضافه آنها،At خواهد بود.

 

At
..............
6 o'clock

.................
. midnight

.................
. dawn

.................
.sunrise

.................
. noon

.................
. sunset

.................
. dusk

.................
. night

در ساعت 6

نیمه شب

سحر

طلوع خورشید

ظهر

غروب خورشید

گرگ و میش

شب
لینک به دیدگاه

زمان گذشته ساده

 

Simple past tense

1- تعریف: هرگاه عملی حداقل یک لحظه قبل از زمان حال انجام شود و خاتمه یابد، زمان گذشته ساده نامیده می شود.

 

2- شکل یا طرز ساخت: برای ساختن زمان گذشته ساده کافی است در جمله های حال ساده فعل را به زمان گذشته تبدیل کنیم.

 

در انگلیسی افعال به دوسته با قاعده ( Regular verbs) و بی قاعده ( Irregular verbs) تقسیم می شوند.

افعال با قاعده آن دسته از افعال هستند که برای تبدیل شدن به زمان گذشته به انتهای آنها " ed " و یا " d" اضافه می شود.

افعال بی قاعده ، فعل هایی هستند که شکل گذشته آنها یا هیچ تغییری نمی کند یا تغییرات آن جزئی است، یا به طور کلی تغییر می کند.

 

Regular verbs:

 

Clean ----------------> Clean ed

 

arrive ----------------> Arrive d

 

Irregular verbs

 

come ............. came

go ............. went

leave ............. left

see ............. saw

cut ............. cut

sit ............. sat

can ............. could

must ............. had to

am ............. was

do ............. did

 

I work here

من اینجا کار می کنم

 

من اینجا کار می کردم I worked here

توجه 1: در زمان گذشته ساده به هیچ وجه " s" سوم شخص وجود ندارد.

 

He works here --------> He worked here

توجه 2: در زمان گذشته ساده در صورتی که در جمله بیشتر از یک فعل داشته باشیم فقط فعل اول به زمان گذشته برده می شود.

 

I I can go could go

 

I want to go

I wanted to go

توجه 3: در جمله های گذشته ساده فعل کمکی mustبه had to تبدیل می شود.

 

I must go

I had to go

توجه 4: در صورتی که حرف آخر فعلی " Y" باشد و حرف قبل از " Y" یکی از حروف بی صدا باشد، هنگام تبدیل شدن به گذشته " Y" حذف شده و به انتهای فعل " IED" اضافه می شود.

 

I studied

I study

توجه 5 : در صورتی که در حالت فوق حرف قبل از " Y" یکی از حروف صدا دار باشد، " Y" تغییری نمی کند و مانند حالت عادی به انتهای فعل فقط " ED" اضافه می شود.

 

I play

I played

توجه 6 : در زمان گذشته تغییرات فعل (منفی، سوالی، منفی- سوالی ) در صورتی که در جمله فعل کمکی نداشته باشیم با " Did" انجام می شود. باید توجه داشت که با وجود " Did" در جمله، فعل از حالت گذشته خارج شده و به صورت مصدر بدون toبیان می شود.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Couldn't she pass the exam?l

لینک به دیدگاه

قیود زمان گذشته ساده 3- قیود زمان

قیود زمان گذشته ساده عبارتند از

 

Yesterday

دیروز

The day before yesterday

پریروز

The other day

چند روز پیش

A while ago

چند لحظه پیش

ago + قید زمان + a few

 

A few days ago

چند روز پیش

A few months ago

چند ماه پیش

A few years ago

چند سال پیش

ago+ قید زمان + عدد

 

l2 days ago

دو روز پیش

l6 years ago

شش سال پیش

 

Last night

Last week

Last month

Last season

 

Last spring

Last summer

Last automn/fall

Last winter

 

Last year

Last decade

Last generation

Last half a generation

Last century

لینک به دیدگاه

زمان گذشته استمراری

Past Continuous Tense

 

1- تعریف: هر گاه عملی در زمان گذشته قبل از عمل دیگری در حال انجام بوده باشد، زمان گذشته استمراری نامیده می شود.

2- شکل یا طرز ساخت : برای ساختن زمان گذشته استمراری کافی است am,is,are در زمان حال استمراری به was,were تبدیل کنیم. به این ترتیب که am,isبه was و areبه were تبدیل می شود.

 

was+ verb+ ing

 

were + verb+ ing

 

I am working

من دارم کار می کنم ( حال استمراری)

I was working

من داشتم کار می کردم (گذشته استمراری)

باید توجه کنیم که جمله های گذشته استمراری به تنهایی به کار نمی رود (مگر در جواب یک سوال ) و همیشه باید به همراه یک جمله مکمل با زمان گذشته ساده به کار رود. رابطه بین دو جمله مکمل با دو کلمه when ( به معنی وقتی که) و while ( به معنای هنگامی که ) بر قرار می شود. به این ترتیب که بعد از whenجمله گذشته ساده و بعد از whileجمله گذشته استمراری به کار می رود.

گذشته ساده + when + گذشته استمراری

 

گذشته استمراری + while+ گذشته ساده

 

I was working when you came

داشتم کار می کردم که شما آمدید.

You came while I was working

شما آمدید، هنگامی که من کار می کردم.

توجه : شش فعل زیر ، در صورتیکه در انگلیسی با گذشته استمراری بیان شوند در فارسی ماضی بعید ترجمه خواهند شد.

 

to sit - to stand - to sleep - to wear - to lie down - to lean

به ترتیب به معنای نشستن، ایستادن، خوابیدن، پوشیدن، دراز کشیدن و لم دادن

 

 

I was sitting here

من اینجا نشسته بودم

He was sleeping on the bench

او روی نیمکت خوابیده بود

He was wearing a red shirt

او یک لباس قرمز پوشیده بود

 

3- قیود زمان : قیود زمان گذشته استمراری عبارتند از:

قید زمان گذشته + this time

 

I was working this time last week

من هفته گذشته این موقع داشتم کار می کردم

 

قید زمان گذشته + ساعت + at

 

He was watching T.V at 8 o'clock last night

او دیشب ساعت 8 داشت تلویزیون تماشا می کرد.

 

قید زمان گذشته +all

 

We were studying all last month

ما تمام ماه گذشته داشتیم درس می خواندیم

 

لینک به دیدگاه

در زمان گذشته

همانطورکه می دانیم am, is در زمان گذشته به was و are به were تبدیل می شود.

 

He us here bnow

او الان اینجاست (حال)

He was here yesterday

او دیروز اینجا بود (گذشته)

در صورتیکه افعال to be بعد از یک فعل کمکی قرار بگیرند چه زمان جمله حال باشد و چه گذشته این افعال به be تبدیل می شوند.

 

I can be there on time

من می توانم به موقع آنجا باشم

I could be there on time

من می توانستم به موقع آنجا باشم

و چنانچه افعال to be بعد از یک فعل اصلی قرار بگیرند، چه گذشته و چه حال به to be تبدیل می شوند.

 

I want to be with you

من می خواهم با شما باشم

I wanted to be with you

من می خواستم با شما باشم

لینک به دیدگاه

قانون تطابق زمانها

Sequence of tence

(قابل توجه دوستان عزیز که این مبحث یکی از مهمترین قسمت های گرامر زبان و یکی از پر اشتباه ترین آنهاست. پس حتما توصیه می کنم که متن را بخوانید و سعی کنید همیشه در نوشتار و صحبت رعایت کنید

با تشکر

 

 

هر گاه در انگلیسی دو یا چند جمله به دنبال یکدیگر داشته باشیم، طبق قانون تطابق زمانها در صورتی که فعل اول جمله به
زمان گذشته
تبدیل شود، افعال جمله های بعدی نیز به
زمان گذشته خودشان
تبدیل می شوند.

 

Archi-girl)

I
know
that you
come

I
knew
that you
came

می دانم که تو می آیی

 

می دانستم که تو می آیی

I'
m
sure that she
can
do it

I
was
sure that she
could
do it

مطمئن هستم که او می تواند آن کار را انجام دهد.

 

مطمئن بودم که او می تواند آن کار را انجام دهد.

I
know
that you
are
working

I
knew
that you
were
working

می دانم که داری کار می کنی

 

می دانستم که داری کار می کنی

 

با توجه به معانی جمله های فوق متوجه می شویم که در فارسی قانون تطابق زمانها وجود ندارد.

 

توجه:

در صورتی که جمله دوم بیانگر یک واقعیت طبیعی باشد، قانون تطابق زمانها در مورد آن کاربرد ندارد و همانطوری که می دانیم اینگونه جمله ها را به صورت حال ساده بیان می کنیم.

 

I
know
that the earth
is
round

I
knew
that the earth
is
round

می دانم که زمین گرد است

 

می دانستم که زمین گرد است

I
am
sure that the earth
orbits
around the sun

I
was
sure that the earth
orbits
around the sun

مطمئن هستم که زمین به دور خورشید می چرخد.

مطمئن بودم که زمین به دور خورشید می چرخد.
لینک به دیدگاه

صفت کلمه ای است که حالت و چگونگی اسم را بیان می دارد و به عبارت دیگر معنی اسم را کاملتر می کند :

A good man

تقسیمات : از نظر طرز قار گرفتن صفات ، آنها را به دو دسته تقسیم می کنند :

الف . صفات مستقیم Atributive Adjectives : اگر صفتی قبل از موصوف ( کلمه--ی وصف شده یا اسم ) قرار گرفته باشد ، در این صورت مستقیم است :

کتاب جالبی an interesting book

باید توجه داشت که صفت در این حالت برعکس زبان فارسی است . در انگلیسی صفت مستقیم قبل از اسم می آید، حال آن که در فارسی امروزی بعد از اسم قرار می گیرد.

تبصره--ی 1 : صفات در انگلیسی همواره یک شکل دارند و با اسامی مفرد و جمع ، مذکر و مونث به یک صورت به کار می روند :

بچه--ی نحیف a weak baby

بچه--های نحیف weak babies

دختر نحیف a weak girl

دختران نحیف weak girls

توجه : بر تبصره--ی فوق ، صفات اشاره--ی this و that مستثنی هستند که با اسامی جمع به صورت these و those به کار برده می شوند :

این سگ this dog

این سگها these dogs

آن کتاب that book

آن کتابها those books

تبصره--ی 2 : صفات زیر فقط به صورت مستقیم به کار برده می شوند :

پیشین ، قبلی former

قدیمی olden

بیرونی outer

داخلی inner

مثال :

در زمانهای قدیم in olden times

پوسته--ی خارجی an outer skin

ب . صفات غیرمستقیم یا خبری Predicative Adjectives : هرگاه صفت بعد از فعل to be و افعالی نظیر feel و appear و seem و look و taste و become و smell که مفهوم to be دارند قرار گیرد ، کاربرد صفت به صورت غیرمستقیم خواهد بود :

دختر رنگ پریده است. .The girl looks white

جان مریض است. .John is sick

تبصره : برخی از صفات همواره به صورت صفت خبری ( غیرمستقیم ) به کار می روند و قبل از اسم در نمی آیند . تعدادی از این صفات عبارتند از :

 

ترسیده afraid

خوابیده asleep

بیدار awake

زنده alive

تنها alone

ناتوان unable

شرمنده ashamed

شبیه ، یکسان akin

آگاه aware

خوشحال glad

دور away

راضی content

متفکر mindful

مثال :

از سگ می ترسد. .She is afraid of the dog

نمی تواند این مساله را حل کند. .He is unable to solve this problem

لینک به دیدگاه

پسوندها

Suffixes are letters added at the end of a word to (form a derivative) make another word

پسوندها حروفی هستند که به آخر یک کلمه ، اضافه می شوند و تشکیل یک کلمه ی جدید را می دهند .

صفت= ful + اسم

رنگی colour + ful colourful

قدرتمند power + ful powerful

مفيد use + ful useful

صفت= ous + اسم

مشهورfame + ous famouse

خطرناک danger + ous dangerous

مرموز mystery + ous mysterious

صفت منفي=less + اسم

بی دقّت care + less careless

بی فایده use + less useless

نا امید hope + less hopeless

اسم=ship + اسم

دوستی friend + ship friendship

رابطه relation + ship relationship

انسانی man + ship manship

صفت=y + اسم

بارانی rain + y rainy

آفتابی sun + y sunny

آبکی water + y watery

قيد حالت= ly + صفت

به روشنی bright + ly brightly

با خوشحالی happy + ly happily

با ناراحتی sad + ly sadly

صفت= ly + اسم

دوستانه friend + ly friendly

روزانه day + ly daily

قیمتی cost + ly costly

فعل= en+ صفت

کوتاه کردن short + en shorten

تیز کردن sharp + en sharpen

ضعیف کردن weak + en weaken

صفت=al + اسم

طبیعی nature + al natural

شخصی person + al personal

جهانی univere + al universal

اسم=ness + صفت

خوبی good + ness goodness

ضعف weak + ness weakness

شغل busy + ness business

صفت= en + اسم

طلایی gold + en golden

چوبی wood + en wooden

پشمی wool + en woolen

اسم = th + صفت

گرما Warm + th warmth

درازی hong + th length

پهنا wide + th width

اسم = tion + فعل

توضیح explain + tion explanation

جهت direct + tion direction

مهاجرت migrate + tion migration

اسم= al + فعل

ورود arrive + al arrival

انکار deny + al denial

امتناع refuse + al refusal

اسم= ence /ance + فعل

وجود exist + ence existence

راهنمایی guide + ance guidance

مرجع refer + ence reference

اسم=ment + فعل

توافق agree + ment agreement

حرکت move + ment movement

مجازات punish + ment punishment

اسم = ing + فعل

رانندگی drive + ing driving

سیگار smoke + ing smoking

دو run + ing running

صفت فاعلي= ing + فعل

خسته کننده bore + ing boring

جالب interest + ing interesting

تعجّب آور surprise + ing surprising

اسم فاعل=er + فعل

بازیکن play + er player

مدرس teach + er teacher

نویسنده write + er writer

صفت مفعولي= ed + فعل

گيج شده confuse + ed confused

هیجان زده excite + ed excited

تکان خورده shock + ed shocked

Note : Sometimes , some changes happen in the spelling of new words

نکته : گاهی اوقات ، با اضافه کردن پسوند ها ، تغییراتی در ساختار کلمه ایجاد می شود

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...