رفتن به مطلب

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی....


MOJTABA 77

ارسال های توصیه شده

What is Grammar?l

 

Grammar is the system of a language. People sometimes describe grammar as the "rules" of a language; but in fact no language has rules*. If we use the word "rules", we suggest that somebody created the rules first and then spoke the language, like a new game. But languages did not start like that. Languages started by people making sounds which evolved into words, phrases and sentences. No commonly-spoken language is fixed. All languages change over time. What we call "grammar" is simply a reflection of a language at a particular time.

Do we need to study grammar to learn a language? The short answer is "no". Very many people in the world speak their own, native language without having studied its grammar. Children start to speak before they even know the word "grammar". But if you are serious about learning a foreign language, the long answer is "yes, grammar can help you to learn a language more quickly and more efficiently." It's important to think of grammar as something that can help you, like a friend. When you understand the grammar (or system) of a language, you can understand many things yourself, without having to ask a teacher or look in a book.

So think of grammar as something good, something positive, something that you can use to find your way - like a signpost or a map.

 

گرامر چیست؟

گرامر سیستم هر زبان است. مردم بعضی وقتها گرامر را به عنوان "قوانین " یک زبان تعبیر می کنند. ولی واقعا هیچ زبانی قانون ندارد. اگر ما از لغت قانون استفاده کنیم، اینطور به نظر می رسد که کسی قانون را بوجود آورده و بعد زبان را صحبت کردیم، مثل بازیهای جدید. ولی زبانها به این صورت بوجود نیامدند.

زبان بوسیله مردم بوجود آمد که صدا را به تدریج به لغت و جمله تبدیل کردند. هیچ زبانی ثابت نیست و تمام زبانها در طول زمان تغییر می کنند. چیزی که ما آنرا گرامر می خوانیم، به صورت ساده انعکاس یک زبان در یک زمان خاص است.

آیا لازم است که گرامر را یاد بگیریم؟؟؟ جواب سریع این است که "خیر" . مردم زیادی در دنیا بدون اینکه بدانند گرامر چیست زبان خودشان را صحبت می کنند. بچه ها قبل از اینکه لغت گرامر را بدانند صحبت می کنند.

ولی اگه شما برای یاد گیری یک زبان خارجی مصمم هستید، جواب بهتر "بله " است. گرامر نی تواند کمک کند که یک زبان را بهتر و سریع تر یاد بگیرید. مهمه که شما به گرامر به عنوان وسیله ای برای یادگیری بهتر نگاه کنید.مثل یک دوست. وقتی شما گرامر یک زبان را یاد گرفتید، خیلی چیزها را می توانید خودتان یاد بگیرید، بدون اینکه از مجبور باشید از معلم بپرسید یا در کتاب نگاه کنید.

بنابراین به گرامر به عنوان یک وسیله خوب، مثبت نگاه کنید به عنوان وسیله ای که می توانید به کمک آن راه خود را پیدا کنید. مثل نقشه.

لینک به دیدگاه

جمله چیست؟

جمله عبارتست از مجموعه چند کلمه که روی هم معنا و مفهوم درستی داشته باشند.

اجزای جمله کدام است؟

اجزاء جمله عبارتند از فاعل، فعل، مفعول،قید مکان و قید زمان

 

1- فاعل ( Subject)

فاعل به معنای کننده کار است و از دو قسمت تشکیل شده. یا اسم است یا ضمیر. اگر ضمیر باشد حتما از نوع ضمیر فاعلی خواهد بود . جدول ضمائر فاعلی در زیر نشان داده شده است.

الف: اسم noun مانند Jack, Mary, John , …

ب: ضمیر pronoun

جدول ضمائر فاعلی:

Singular................ Plural

 

I ............... we

 

You ........... You

 

He

 

 

She ............ They

 

It

2- فعل Verb

فعل کلمه ای است که بر انجام کاری و یا روی دادن حالتی دلالت می کند. فعل از کلمه ای به نام مصدر گرفته شده. علامت مصدر زبان انگلیسی To است. با برداشتن To از ابتدای مصدر، مصدر بدون To خواهیم داشت. هر کدام از ضمائر فاعلی را به جای To قرار دهیم، یک جمله ساده انگلیسی خواهیم داشت.

 

To go مصدر، رفتن

Go مصدر بدون To

I go جمله ساده، من می روم.

 

3- مفعول Object

مفعول کلمه ای است که کار فعل بر روی آن واقع می شود. مفعول می تواند دو حالت داشته باشد. یا اسم است و یا ضمیر. اگر ضمیر باشد حتما باید از نوع ضمیر مفعولی باشد. جدول ضمائر مفعولی در زیر نشان داده شده است.

 

جدول ضمائر مفعولی:

Singular...... Plural

Me ................Us

You .............You

Him

Her............... Them

It

 

مثال: I see them

We like ice-cream

4- قید مکان Adverb of place

قید مکان کلمه ای است که مکان وقوع فعل را نشان می دهد

I go to school

 

5- قید زمان Adverb of time

قید زمان کلمه ای است که زمان انجام کار را نشان می دهد.

I play in the yard everyday

 

 

صفات ملکی: Possessive Adjectives

صفت ملکی کلمه ای است که اسم را توصیف می کند و در انگلیسی بر عکس فارسی ابتدا صفت می آید و سپس موصوف.

 

اسم (موصوف).......... صفت

Red ......... apple

Blue ..........pen

Tall ........... boy

Little.......... girl

Big .............class

Kind........... mother

My ........... mother

Your........... bag

یکی از تقسیمات صفت، صفات ملکی هستند که مالکیت را می رسانند. و همیشه قبل از اسم قرار می گیرند. جدول صفات ملکی به شرح زیر می باشد.

 

جدول ضمائر مفعولی:

Singular ........ Plural

My ........... Our

Your ..........Your

His

Her ............ Their

Its

مثالهای این بخش:

My mother is kind

 

My father and UI watch T.V

 

She and her sister go to the restaurant

 

He and her father help you and your brother

لینک به دیدگاه

To Be

بودن To Be

To Be به معنای بودن می باشد و در زمان حال ساده دارای مشتقات am,is,are است و در زمان گذشته ساده به صورت was,were آورده می شود. در زیر جدول ضمائر فاعلی با مشتقات To Be در زمان حال ساده نشان داده شده است.

Singular...... Plural

 

I am ............we are

 

You are........ You are

 

He is

 

She is ...........They are

 

It is

 

 

Examples

 

I am your sister

 

We are at home

 

He is my father

 

John and I are good boys

 

Mary and Tome aren’t good children

 

منفی کردن:

برای منفی کردن مشتقات to be کافی است به انتهای افعال کلمه not را اضافه کنیم. در تمام حالت با ضمائر مختلف (به جز I) می توانیم not را با فعل مخفف کنیم و یا فعل را با فاعل مخفف کنیم.

I am not = I’m not

You are not = you’re not = you aren’t

 

I’m not a student

They aren’t teachers

She’s not a nurse.

سوالی کردن:

برای سوالی کردن مشتقات to be کافی است که جای فعل و فاعل را عوض کنیم.

Are you happy?l

Is your father a doctor?l

منفی سوالی کردن:

برای منفی سوالی کردن جملات to be می توانیم به دو صورت زیر رفتار کنیم.

1- از فرم منفی مخفف در جمله اول استفاده کنیم.

a. Isn’t he a professor?l

b. Aren’t they here?l

2- فعل را در اول جمله آورده، سپس فاعل و بعد از آن not را می نویسیم.

a. Is he not a professor?l

b. Are they not here?l

لینک به دیدگاه

تغییرات فعل

1- منفی کردن : برای منفی کردن فعل جمله در صورتی که فعل کمکی باشد به انتهای آن را اضافه می کنیم و در صورتی که فعل غیر کمکی باشد، از کلمه don’t برای همه فاعل ها به جز سوم شخص مفرد استفاده کرده و برای سوم شخص مفرد از doesn’t استفاده می کنیم.

I can go --------- I can’t go

I go --------------- I don’t go

He goes-----------he doesn’t go

 

2- سوالی کردن: برای سوالی کردن جمله اگر فعل جمله کمکی باشد آنرا به اول جمله می آوریم و سپس فاعل را پشت آن قرار می دهیم. اما در صورتی که فعل جمله اصلی (غیر کمکی ) باشد، از کلمه do برای همه فاعل ها به جز سوم شخص مفرد استفاده کرده و برای سوم شخص مفرد از does استفاده می کنیم.

I can go----------- Can you go?l

You go ------------Do you go?l

He goes----------- Does he go?l

 

3- منفی- سوالی کردن: همانطور که در درس قبل گفته شد، به دو روش می توان جمله را منفی- سوالی کرد. در صورتی که فعل جمله کمکی باشد به همان روش قبلی رفتار میکنیم، یعنی منفی – مخفف در اول جمله و فعل کمکی و سپس not . اما اگر فعل ما اصلی باشد، از don’t, doesn’t در اول جمله و یا Do, Does و سپس فاعل و بعد not استفاده می کنیم.

I can go -------, Can’t you go? / Can you not go?l

You go -------, Don’t you go? / Do you not go?l

He goes-------, Doesn’t he go? / Does he go not?l

جدول افعال کمکی :

.گدشته ساده..................حال ساده

Am,is, are ……………….was,were

Have, has…………………..had

Do, does …………………..did

 

(توانستن)Can…………………….could

( باید)Must…………………….___l

( باید)Ought to……………….___ l

( ممکن بودن)May…………………….might

 

Will…………………….would

Shall……………………should

(لازم بودن )Need………….……….___l

( جرات داشتن)Dare…………….…….___l

(ترجیح دادن )Would rather……….___ l

(بهتر بودن )Had better……….….___ l

l(سابقا )...__......................used to

بعضی از این افعال فرم مخفف ندارند و همیشه باید به صورت منفی غیر مخفف به کار روند.

 

منفی غیر مخفف ...........منفی مخفف.............فعل

Am……………..…..__ ………………..am not

Is, are …………….isn’t, aren’t……is not, are not

Can…………….…..can’t……………..ca nnot

May…………….…..___ …………….may not

Must………….…….mustn’t………..must not

Ought to ………..…___..............ought not to

Would rather…..…___..............would rather not

Had better………...___...............had better not

لینک به دیدگاه

کلمات پرسشی

کلمات پرسشی Interrogative words

کلمات پرسشی کلماتی هستند که در ابتدای جمله سوالی قرار میگیرند. عموما بعد از آنها فعل کمکی داریم. کلمات پرسشی به قرار زیر می باشد.

 

What ( چه) – where (کجا ) – why (چرا )- when (کی ) – what time (چه ساعت )- how (چگونه، چطور ) – who (چه کسی )- whom (چه کسی را ) – which (کدام +اسم ) - whose (مال چی کسی + اسم ) –

what kind of ( چه نوع + اسم)

How

چه مقدار (اسم غیر قابل شمارش) How much

چه مقدار (اسم قابل شمارش ) How many

چه مدت How long

چه مسافتی How far

چند وقت به چند وقت How often

 

What do you like?l

How do you know my name?l

How many sisters do you have?l

Which car do you want?l

لینک به دیدگاه

ضمائر ملکی:

ضمائر ملکی در انگلیسی به شرح زیر می باشد.

Singular ………................Plural

Mine( مال من ) ……………ours ( مال ما)

Yours ( مال تو) ………yours (مال شما )

His ( مال او-پسر-)

Hers(مال او -دختر )……..…..theirs (مال آنها )

Its( مال آن)

ضمائر ملکی کلماتی هستند که جانشین صفت ملکی و اسم همراه آن می شوند. به فرمول ومثال زیر توجه کنید.

فرمول:

ضمیر ملکی = صفت ملکی + اسم

Ex:

This is my book

( این کتاب من است)

This is mine

(این مال من است )

 

Those are not their dictionaries

Those are not their

لینک به دیدگاه

قانون دو جمله

در فارسی ارتباط دو جمله با "که" برقرار می شود. ترجمه که در انگلیسی " that " می باشد. باید توجه داشت که " that و که" در جمله های فارسی وانگلیسی قابل حذف هستند

 

.

I know .........................You come

 

من می دانم. ....... تو می آیی

I know that you come

من می دانم که می آیی.

در دوحالت زیر در انگلیسی به جای " that " از " to" استفاده می کنیم.

l

1- چنانچه فاعلهای دو جمله یکی باشند، فاعل جمله دوم حذف وبه جای آن to قرار میگیرد

.

I want ..................... I go

من می خواهم. ............ من می روم

I want to go

 

من می خواهم که بروم.

2- چنانچه مفعول جمله اول فاعل جمله دوم باشد. فاعل جمله دوم حذف و به جای آن to قرار میگیرد.

I want you. ................ You go

I want you to go

من از شما می خواهم بروید.

 

توجه 1: چنانچه فعل جمله دوم منفی باشد. فاعل و فعل منفی جمله دوم را حذف و از مصدر منفی یعنی not to استفاده می کنیم

.

I want you........................ You don't go

I want you not to go

از شما می خواهم نروید.

 

توجه 2: چنانچه در حالتهای فوق فعل جمله دوم یک فعل کمکی باشد، برای ایجاد ارتباط بین دو جمله از That استفاده می کنیم

.

I know ............... I can teach

I know that I can teach

لینک به دیدگاه

وجه امری وجه امری

Imperative Mode

 

امر عبارتست از دستور انجام کاری به مخاطب. در انگلیسی برای ساختن جمله های امری کافی است you (فاعل) را از ابتدای جمله مثبت حذف کنیم.

 

you go ---------------> Go

تو می روی ------> برو

 

 

You are --------------> Be

تو هستی -------------> باش

برای ساختن جملات امری منفی در انگلیسی you را از ابتدای جمله منفی حذف میکنیم.

 

you don't go --------------->Don't go

تو نمی روی ------> نرو

You are not -------------->Don't be

 

تو نیستی -------------> نباش

امر تاکیدی:

برای تاکید کردن جمله های امری مثبت کافی است به ابتدای آن Do اضافه کنیم و برای تاکیدی کردن جمله های منفی از عبارت Don't you ever استفاده می کنیم.

Do go

نکنه نری، مبادا نری، حتما برو

 

 

نکنه بری، مبادا بری، اصلا نرو Don't you ever go

امر مودبانه:

 

برای اینکه از جمله های امری مفهوم مودبانه بسازیم، یکی از عباات زیر را که همگی به معنای لطفا می باشند را به ابتدای جمله اضافه می کنیم. در انتهای تمام جملات به جز جمله ای که با Please آغاز می شود، علامت پرسشی (؟) قرار خواهد گرفت.

 

لطفا

 

 

Will you Please

Would you

Could you

 

لطفا خواهش می کنم

 

 

Would you please Will you please

Could you please

 

لطفا برو

Please go

Will you go?

Would you go ?

Could you go ?

Will you please go ?

Would you please go ?

Could you please go

لینک به دیدگاه

اصطلاحات بی زحمت

 

اصطلاحات زیر به معنی بی زحت می باشند. بعد از این دو اصطلاح حتما فعل به صورت ing دار خواهد آمد و در انتها نیز علامت سوال خواهیم گذاشت.

 

Do

............You mind + verb + ing +...... ?

Would

 

Do

............You mind opening the window ?

Would

بی زحمت پنجره را باز کنید.

 

Do

............You mind putting out your cigarette ?

Would

بی زحمت سیگارتان را خاموش کنید

لینک به دیدگاه

Say-Tell Say-Tell

هر دو به معنای گفتن می باشد، با این تفاوت که بعد از say یا مفعول نداریم یا مفعول غیر شخص داریم. اما بعد از tell حتما مفعول شخصی خواهیم داشت.

 

من می گویم

I say

 

من این را می گویم

I say this

 

من آنرا می گویم.

I say that

 

یک چیزی می گویم.

I say something

 

تو چی می خواهی بگویی؟

What do you want to say??

 

من به تو می گویم.

I tell you

 

می خواهم به تو یک چیزی بگویم.

I want to tell you something

 

چه چیزی می خواهی به من بگویی؟ What do you want to tell me?

لینک به دیدگاه

اصطلاحات مربوط به Tell

 

To tell a story

To tell stories

داستان گفتن

 

To tell a lie

To tell lies

دروغ گفتن

 

To tell a joke

To tell jokes

جک گفتن

 

To tell the truth

To tell fact

حقیقت را گفتن

 

To tell news

اخبار گفتن

 

To tell the price

قیمت را گفتن

 

To tell the difference

To tell apart

تشخیص دادن

 

To tell one from the other

یکی را از دیگری تشخیص دادن

 

To tell good from bad

خوب را از بد تشخیص دادن

 

To tell one's name

اسم کسی را گفتن

 

To tell one's secret

راز کسی را گفتن

 

To tell one's fortune

فال کسی را گرفتن

 

To tell the time

وقت را گفتن

 

examples:

 

I want to tell a story

می خواهم یک داستان بگویم.

 

Don't you ever tell lies again.

دیگه دوبار دروغ نگویی!!!

 

You must tell your secret

باید رازت را بگویی.

 

Do you want to tell the truth??

l

آیا می خواهی حقیقت را بگویی؟؟

لینک به دیدگاه

اصلاحات مربوط به Say اصلاحات مربوط به Say

 

To say Hello

......... Good morning

......... Good afternoon

......... Good evening

......... Good night

......... Good bye

 

To say prayers

نماز خواندن، دعا کردن

لینک به دیدگاه

حروف تعریف

 

حروف تعریف در انگلیسی به دو دست تقسیم می شوند.

 

1- حروف تعریف اسامی نامشخص Indefinite articles

 

الف : A , An

هر دو به معنای یک می باشند، با این تفاوت که "a " قبل از کلماتی به کار می رود که از نظر تلفظ با حروف بیصدا آغاز شوند و " an" قبل از کلماتی به کار می رود که با یکی از حروف صدا دار آغاز شوند. باید توجه داشت که در هر دو مورد اسم مورد نظر قابل شمارش و مفرد می باشد.

A book

A car

A house

A university

A used car

یک ماشین دست دوم

 

An apple

An orange

An egg

An umbrella

An ice-cream

An hour

An honest man

 

ب: Some

ترجمه Some در فارسی وابسته به اسم بعد از آن می باشد. یعنی اگربعد از Some اسم قابل شمارش جمع داشته باشیم، ترجمه آن می شود : " مقداری ، کمی" . چنانچه بعد از Some اسم قابل شمارش مفرد بیاید، معنی آن "یک " خواهد بود. در صورتی که بعد از Some عدد داشته باشیم، معنی آن می شود " در حدود "

این مطلب را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

 

1- Some + اسم قابل شمارش جمع = تعدادی

I want to buy some books

 

می خواهم تعدادی کتاب بخرم

 

2- Some + اسم غیر قابل شمارش = کمی، مقداری

I want some sugar

 

کمی شکر می خواهم

3- Some + عدد = در حدود

We have some twenty guests toight

امشب در حدود 20 مهمان داریم

4- Some + اسم قابل شمارش مفرد = یک

Some day she'll come

 

یک روزی او می آید.

*(منظور از اسامی غیر قابل شمارش اسامی هستند که جمع بسته نمی شوند.)

 

 

توجه: در جملات منفی، سوالی، منفی سوالی و جملاتی که دارای if (به معنی آیا) هستند، از Some استفاده نمی شود. و در عوض any جایگزین Some می شود.

 

I havesome money.

I don't haveany money

Do you haveany money?

Don't you have any money?

I want to know if you have any money.

l

در جمله های نفی تاکیدی به جای any از no استفاده می کنیم. که در این صورت فعل جمله مثبت خواهد شد.

 

I have no money

من هیچ پولی ندارم.

 

2- حروف تعریف اسامی مشخص Definitive Articles

 

The حرف تعریف اسامی مشخص می باشد و قبل از هر نوع اسمی یعنی قابل شمارش جمع و قابل شمارش مفرد و غیر قابل شمارش به کار می رود. به شرط آنکه اسم مورد نظر برای گوینده و شنونده شناخته شده و مشخص باشد. ترجمه the در فارسی عبارت است از " آن " یا "کسره إ " .

 

I want to buy the book

می خواهم آن کتاب را بخرم

 

please give me the sugar

لطفا آن شکر را به من بدهید.

 

I want to see the students

می خواهم آن دانش آموزان را ببینم.

 

توجه: قبل از اسامی خاص، اسامی ملکی (عام) و قبل از صفات ملکی از هیچ حرف تعریفی استفاده نمی کنیم.

 

Jack is a smart student

(اسم خاص) جک دانش آموز باهوشی است

 

Sugar is sweet.

(اسم عام) شکر شیرین است

 

My father is a good lawyer

(صفت ملکی) پدر من وکیل خوبی است.

لینک به دیدگاه

لغات استفهامی بین دو جمله لغات استفهامی(پرسشی) بین دو جمله

 

برای ایجاد ارتباط بین دو جمله ، هنگامی که جمله دوم با یکی از کلمات پرسشی سوالی شده باشد، کافی است از خود کلمه پرسشی یه عنوان رابط دو جمله استفاده می کنیم. که در این صورت جمله دوم دوم خواه مثبت و خواه منفی از حالت سوالی خارج شده و به شکل غیر سوالی بیان می شود.

 

I know ............................... Where do you work?

I know where you work.

 

I don't know ...........................What time can you come?

I don't know what time you can come.

 

I don't know ....................... why don't you like me?

I don't know why you don't like me.

 

Do you know ......................... What time is it??

Do you know what time it is.

لینک به دیدگاه

می .......................ب در جمله هایی که توسط کلمات پرسشی به یکدیگر وصل می شوند، چنانچه فاعلهای آن دو جمله یکسان باشند، دو حالت وجود خواهد داشت.

 

چنانچه در فارسی بعد از کلمه پرسشی می داشته باشیم، در انگلیسی بعد از کلمه پرسشی فاعل خواهیم داشت. اما در صورتی که بعد از کلمه پرسشی ب داشته باشیم، در انگلیسی بعد از کلمه پرسشی به جای فاعل to خواهیم داشت.

 

I know ................ What do I say???

 

I know what I say

 

می دانم چه می گویم

 

I know what to say

 

می دانم چه بگویم

لینک به دیدگاه

Possessive Case Possessive Caseحالت ملکی

برای نشان دادن حالت ملکی در فارسی از کسره استفاده می کنیم. ترجمه این کسره در انگلیسی به دو صورت خواهد بود.

 

الف: چنانچه اسم بعد از کسره دز فارسی شخص باشد، ترجمه کسره در انگلیسی s' می شود.

 

Ali's room

 

اتاقِ علی

 

My sister's car

 

ماشینِ خواهرم

ب: چنانچه اسم بعد از کسره در فارسی غیر شخص باشد. ترجمه کسره در انگلیسی of می شود.

 

The door of the room

 

در ِ اتاق

 

توجه 1: چنانچه اسم بعد از کسره در فارسی جمع با قاعده باشد، تنها بعد از s' جمع از ' استفاده می کنیم.

 

The boy's room

اتاق پسره

 

The boys' room

اتاق پسرها

 

توجه 2: در صورتی که اسم بعد از کسره شخص و جمع آن بی قاعده باشد. برای به وجود آوردن حالت ملکی مانند اسامی مفرد از s' استفاده می شود.

 

The child's room

 

The children's room

اتاق بچه ها

 

توجه 3: چنانچه در عبارتی بیش از یک کسره داشته باشیم، تمام کسره ها of ترجمه می شود.

 

The key of the door of the room

کلیدِ درِ اتاق

 

 

در صورتی که اسم آخر شخص باشد، تمام کسره ها به جز آخری به of ترجمه می شوند و کسره آخر s' می شود.

 

The key of the door of Ali's room

 

 

کلید در اتاق علی

لینک به دیدگاه

اقسام از

 

1- " of " به معنای از به مفهوم جزئی از کل می باشد.

 

One of my friends is here

 

یکی از دوستانم اینجاست

 

2- " How " به معنای از کجا می باشد.

 

How do you know that he's sick??l

 

از کجا می دانی که او مریض است.

 

3- " At " . به معنای از می باشد و در جمله معمولا قبل از اسم مغازه یا فروشگاه به کار می رود.

 

We buy meat at the butcher's

 

ما از قصابی گوشت می خریم.

 

4- " Since " به معنای از آنجایی که می باشد و در جمله برای بیان علت کار، به کار می رود.

 

Since he is a good boy, I intend to buy him a gift

از آنجایی که او پسر خوبی است، قصد دارم برایش یک هدیه بخرم

 

5- " through " به معنی از و به مفهوم از میان می باشد.

 

I like to drive through clear streets

 

من دوست دام از میان خیابانهای خلوت رانندگی کنم

 

6- " Than " به معنای از می باشد و بعد از صفات برتر به کار می رود.

 

He's older than I

او از من بزرگتر است

 

I'm younger than him

من از او جوانترم

 

7- " Out of " به معنی از و به مفهوم از توی می باشد.

Eat out of your plate

از توی بشقاب خودت غذا بخور

 

8- " From " . به معنای از و به مفهوم جدایی است.

Take your book from him

کتابت را از او بگیر

 

 

توجه 1: از From می توانیم برای نشان دادن فاصله دو مکان و یا زمان استفاده کنیم.

 

I walk from home to school

 

من از خانه تا مدرسه پیاده می روم (فاصله دو مکان)

 

 

I work from morning to night

 

من از صبح تا شب کار می کنم. (فاصله زمانی)

 

توجه 2: در صورتی که From بعد از دو مصدر To be و To come به کار رود، به مفهوم اهل جایی بودن است. Where are you from??

Where do you come from???l

 

اهل کجا هستید؟؟

 

I'm from Iran.

I come from Iran.

 

من اهل ایران هستم.

لینک به دیدگاه

جدول زمانها

 

زمان ظرف فعل محسوب می شود. در انگلیسی سه زمان گذشته، حال و آینده وجود داد، که هر کدام به چهار بخش یعنی ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تقسیم می شوند. جدول زیربه طورخلاصه این مطلب را نشان می شدهد.

 

Past..................... Present ...................Future

ساده .........................ساده........................ساده

استمراری ...................استمراری................استمراری

کامل .........................کامل........................کامل

کامل استمراری ...........کامل استمراری.......کامل استمراری

 

در مورد هر یک از این زمانها سه مطلب را باید یاد بگیرید:

 

1- تعریف

2- طرز ساخت (شکل)

3- قیود زمان

لینک به دیدگاه

زمان حال ساده

Simple Present tense

 

 

1- تعریف:

هرگاه عملی در سه زمان گذشته، حال و آینده به صورت تکرار انجام شود، حال ساده نامیده می شود. بنابراین موارد زیر همیشه با حال ساده بیان می شوند.

 

1- کارهای همیشگی

I breath

من نفس می کشم

2- حقایق طبیعی

The earth is round

زمین گرد است

3- کارهای عادتی

I smoke

من سیگار می کشم

 

2- طرزساخت یا شکل:

برای ساختن زمان حال ساده کافی است علامت مصدر ( to) را حذف کرده و به جای آن فاعل را قرار دهیم.

 

To come -----------> I come

To go -----------> I go

توجه 1: چنانچه در زمان حال ساده فاعل سوم شخص مفرد باشد، به انتهای فعل s اضافه می کنیم.

 

 

I come

She comes

 

توجه 2: چنانچه آخرین حرف فعل ( z,o,x,ch,sh ) باشد. به جای s ،ا es را به انتهای آن اضافه می کنیم.

 

She washes

She passes

She goes

She teaches

She fixes

She freezes

توجه 3: در صورتی که در یک جمله بیشتر از یک فعل داشته باشیم، s سوم شخص به فعل اول اضافه می شود.

I wish to go

She wishes to go

 

توجه 4: جمله هایی که دارای فعل کمکی باشند، هرگز s سوم شخص ندارند.

I can take you to school

من می توانم شما را به مدرسه ببرم

 

She can take you to school

او می تواند شما را به مدرسه ببرد.

 

توجه 5: چنانچه آخرین حرف فعل " y" باشد و حرف قبل از آن یکی از حروف بی صدا باشد، به هنگام نوشتن s سوم شخص حذف شده و به جای آن " ies " به فعل اضافه می شود.

Study -----> Studies

He studies.

 

Play -----> حرف قبل y از صدا دار است =--------> He plays

توجه 6: در جمله های حال ساده با فاعل سوم شخص مفرد ، تغییرات فعل (منفی، سوالی، منفی-سوالی) با doesو doesn't انجام می شود. باید توجه داشت که با وجود doesو doesn't اا، s و یا es از انتهای فعل حذف می شود.

She woks

She doesn't work

Does she work??

Doesn't she work?

لینک به دیدگاه

قیود زمان حال ساده 3- قیود زمان

Adverbs of frequency

قیود تکرار

 

قیود تکرار قیودی هستند که با بیشتر زمانها از جمله زمان حال ساده به کار می روند. قیود تکرار به سه دسته تقسیم می شوند.

 

دسته اول: قیدهای این دسته می تواندد در ابتدا، انتها و یا در وسط جمله به کار روند. (منظور از وسط جمله، قبل از فعل اصلی است ). باید توجه داشت که در جمله های سوالی این قیود در ابتدای جمله قرار نمی گیرند. قید های این گروه همگی به معنی گاه گاهی و یا گاهی می باشند .

Some times

At times

on and off

off and on

now and then

every now and then

every so often

occasionally

Once in a while

from time to time

 

قید در اول جمله Some times I see her

قید در آخر جمله I see her some times.

قید در وسط جمله I some times see her

 

دسته دوم: قیدهایی هستند که فقط در وسط جمله یعنی قبل از فعل اصلی (بعد از فعل کمکی) به کار می روند. این قیدهای عبارتند از

 

همیشه always

 

معمولا usually

معمولا generally

اغلب frequently

اغلب often

 

هنوز still

 

هرگز (در جمله های سوالی و منفی ) ever

هرگز(در جمله های مثبت با مفهوم منفی) never

 

hardly

scarcely

به ندرت barely

rarely

seldom

 

I usually take her to school

من معمولا او را به مدرسه می برم

 

you can always call him at 9 o'clock

شما همیشه می توانید تا ساعت 9 به او تلفن کنید.

توجه: چنانچه در جمله مشتقات to be داشته باشیم ( am,is,are ) این قیدها بعد از مشتقات to be به کارمی روند.

He is never at home

او هرگز خانه نیست

 

He is always here

او همیشه اینجاست

 

دسته سوم: این دسته از قیدها در ابتدا یا در انتهای جمله به کار می روند.

 

هر روز Every day

........................morning

........................afternoon

........................night

 

هر هفته Every week

هر ماه Every month

هر فصل Every season

...............spring

...............summer

...............autumn/fall

...............winter

 

هر سال Every year

هر دهه Every decade

هر نسل (25 سال) Every generation

هر نیم قرن (50 سال ) Every half a century

هر قرن (100 سال) Every century

 

Every day she takes me to school

She takes me to school everyday

او هر روز مرا به مدرسه می برد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...