رفتن به مطلب

کلان شهر ها ، مسائل ومشکلات ( مطالعه موردي تهران )


ارسال های توصیه شده

بررسی مجدد طرح جامع جدید تهران ! اما در چه راستائی ؟

 

این روزها (اواخر ابان 87) شاهد انتشار خبری هستیم که ، حکایت از بررسی مجدد طرح جامع جدید تهران ، را دارد .

 

دوشنبه 27 ابان 1387 خبر گزاری فارس : " مشاور شهردار تهران گفت : طرح های جامع قدیم و جدید شهر تهران به منظور اشنائی با سیر تحول طرحهای جامع توسعه شهر تهران ، بررسی میشود . "

 

برخی رسانه های دیگر این خبر را حتی با اظهار تعجب نقل کردند . بدین صورت که چرا ، پس از تصویب طرح بجای اجرای ان ، میباید مورد بررسی مجدد قرار گیرد ؟

 

واقعیت این استکه قبل از تصویب طرح هم ، تصور ناموفق بودن ان ، چه از نظر عدم اطمینان بعضی از مسئولین وهمینطور انتقادهای زیادی که نسبت به ان مطرح میشدند ، مشهود بود .

 

در اظهار نظری که در این سایت تحت عنوان " نقدی بر طرح جامع جدید تهران " در بهمن 1385 ارائه گردید ، به این تردید وعدم اطمینان اشاره شد .

 

هنگامیکه در جلسات ترتیب داده شده توسط خبر گزاری دانشجویان ایسنا ، نقد وبررسی طرح جدید ، اغازشد ، عدم اطمینان برخی از مسئولین واکثر منتقدین ، مشهود بود . اکنون به هر صورتی که انتقاد ها وعدم اطمینان مذکور را ارزیابی نمائیم ، از نظر قضاوتهای این سایت نسبت به طرح جدید ، این بررسی ، امری مثبت و یا « تردید ی ! » بجاست .

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

شهرنشینی وشهرسازی در ایران : بخش اول

 

سخنی چند باسرورانی که مطالب این سایت را ملاحظه مینمایند .

 

با توجه به اینکه امروزه مشکلات ومعضلات شهری خاصه در تهران واقعا" از جهات مختلف عرصه را بر شهروندان تنگ نموده ، بگونه ایکه در برخی موارد نظیرابتیاع مسکن ، حتی ادامه زندگی در شهر برای اقشار کم در امد ، غیرممکن شده است . در نوشته های اخیردر این سایت کوشش نمودبم ، روی طرح مباحث مربوط به مشکلات ء تهران وسایر شهرهای بزرگ ، بیشتر تمرکز نمائیم . علاوه بر ان چون هم اکنون طرح جامع جدید تهرا ن با بررسی مجدد مواجه است ؛ تمرکز وتوجه بیشتر به این مسئله را بسیار با اهمیت میدانیم . لذا از کلیه سرورانی که مطا لب مطرح شده در این سایت را مورد ملاحظه قرار میدهند ، تقاضا داریم لطف نموده با انتقا د وراهنمائی های خود ، کاستی ها ولغزش های نظری مارا گوشزد نمایند ، تا قادر شویم در حد امکان ، سطح نظری مطا لب ارائه شده را ارتقاء بخشیم . همینطوردر صورتی که سروران محترم مطا لب ویا مقاله ونظریات دیگری ، در زمینه ها مطرح شده دارند ، البته در صورت تمایل ، انرا به نشانی ایمیل این سایت ارسال نمایند تا با طرح انها زمینه بیشتری برای بحث و شناسائی ناشناخته ها ، فراهم گردد.

با تشکر سایت شهرسازی وتوسعه .

 

مقدمه .

در رابطه با شهرنشینی معاصر جامعه ایران ، در بخش های قبلی در حد امکان وبضاعت نظری مطالبی بیان گردید . نوشته حاضر کوششی است در جهت شناسائی ء ، روند شهرنشینی مورد بحث درقابل با انچه بعنوان شهرسازی ، برنامه ریزی شهری ، هدایت توسعه شهری و یا هر عنوانی که جهت هدایت توسعه وگسترش شهر ها یمان ، مطرح میکنیم . رویکردی ا ست به اینکه در مقابل شهرنشینی معاصر ومشکلات ومعضلات وهمینطور فرصت ها ی ناشی ازان ، جه کرده ایم ؟ از این ببعد چه خواهیم کرد ؟ انچه کرده ایم تا کنون چه نتایجی ببار اوره ؟ وانچه قرار است انجام دهیم ، ایا واقعا" ره به کعبه است ؟ بنابر این ، بنا نداریم در اغاز بحث نسبت به انچه هم اکنون تحت عناوین فوق - فرضا" طرحهای جامع شهری - در جامعه رایج است ، موضعی انتقادی داشته باشیم .

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

شهرنشینی وشهرسازی در ایران : بخش دوم

 

جمع بندی مقدماتی بخشهای پیشین .

با جمع بندی مقدماتی انچه در بخشهای پیشین مورد توجه قرار گرفت ؛ اهم نتیجه گیری ها را میتوان بصورت زیر خلاصه نمود ه ، سپس طرحها ، پیشنهادهای مطرح ، روشها وبرنامه ریزی هائی که امروزه در جامعه مارواج یافته است ، را موردبرسی قرار داد .

-- با روند شهرنشینی ای مواجه ایم که ، در اثر تغیرات اجتماعی اقتصادیء دهه های اخیر ، در قالب افزایش وجابجائی جمعیتی ، موجب تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ - عمد تا" تهران - شده است .

-- علت عمدهء ناهنجاری ها وسایر مشکلات ومعضلات بدین سبب استکه ، روند مذکور در شرایط بقای عقب ماندگی در حال تحقق است . بنابراین علت همهء مشکلاتی که به این روند نسبت داده میشوند ، افزایش جمعیت وجابجائی ان نیست ؛ بلکه بدون هیچ شک وتردیدی ، عقب ماندگی وتوسعه نیافتگی است . لذا ، هنگامیکه در این مورد به جای علت دانستن تداوم توسعه نیافتگی ، عمدا" ویا سهوا" افزایش ومهاجرت جمعیت را بعنوان علت همهء مشکلات در این زمینه معرفی مینمائیم ، نتیجه گیری واقعی را مخدوش نموده وبررسیها وتصمیم گیری های بعدی را به بیراهه سوق خواهیم داد .

 

 

ادامه مطلب در لينك زير

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

شهرنشینی و شهرسازی در ایران . بخش آخر .

 

در ادامه با توجه به انچه در بخش های قبلیء این نوشته مطرح شد . همانطورکه ملاحظه گردید با وجود مشروط کننده های مرحله گذار ، مرحله ایکه جابجا ئی جمعیتی بصورت استقرارمتمرکز کماکان ادامه دارد ، یااینکه اکولوژی کارهنوز به تثبیت نسبی نرسیده ، اعمال انچه تحت عنوان امایش سرزمین مطرح است ، هنگامیکه بصورت متعارف ، یعنی بدون لحاظ همهء جوانب ساختاری وضع موجود ، بکار گرفته شود ، باروند های درجریان در « تقابل » قرارگرفته وبنوعی دچاربن بست میشود .

 

هرچند هدف این نوشته ، بحث درمورد چگونگی طرح امایش سرزمین نیست . بلکه هد ف سنجش و هم خوانی آن با روندهای درجریان - روند شهرنشینی ودرواقع دراین مورد روند گرایشهای کنونی استقرارجمعیت وامکانات - درقلمرو ملی است . بنابراین ، با توجه به این هدف ، مسئله عمده ایکه مطرح میگردد این استکه : ازیک سو تفکر ، امایش سرزمین ، بصورت متعارف ویا مبتنی بر الگوی وارداتی ان ، یقینا" با توجه به شرایط خاص مرحله گذارکنونی ، مارا با چالشهای بسیار مواجه خواهد نمود . ازسوی دیگر فقدان طرح وبرنامه ایکه سازمان یابی فضا وهدایت اگا ها نه استقرارها درسطح ملی را درنظرداشته ، یا اینکه هادی وراهنمای روند توسعه درفضا ویا در قلمرو ملی باشد ؛ میتواند مشکلات ونا هنجاری ها بسیاری را موجب شود. یعنی عدم توجه به بعد فضائی توسعه در واقع نادیده گرفتن تاثیر متقابل ابعاد اقتصادی اجتماعی با بعد فضائیء انهاست . بنابر این ، درمرحله گذار، درعمل بر سر یک دوراهی ودر واقع یک « دیلمای » واقعی قرار داریم . بدین صورت که ، بلاخره باید انچه ستیران وامثالهم مطرح مینمایند را به اجرا در اوریم ؟

 

 

ادامه مطلب در لينك زير

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

شهرسازی و روند کلان شهر شدن تهران .

 

اگر تحولاتی که طی یکصد سال گذشته ، خاصه پس از پایان جنگ دوم جهانی ، در تهران که اکنون کلان شهرش مینامیم بوقوع پیوسته را مورد توجه قرار دهیم ، میبینیم : تهران دراین هفت هشت دهه گذشته همانند اکثر کلان شهرهای جهان توسعه نیافته گسترش کالبدی ء وسیع وسریعی داشته است . تهران امروز ، در مقایسه با تهران قدیم بافت شهری اش ، درهمهء جهات گسترش یافته است . گسترش تهران در جهات مختلف از نظرکمی وکیفی یکسان نبوده ، دربرخی مناطق نیروی محرکه گسترش و بهبود مداوم کالبد شهری ، گاه به چنان ضعفی دچار شده اند ، که ساکنان بافت های موجود قادربه ایجاد روند بازسازی اماکن خود نبوده وبمرور زمان به وضعیتی که امروزه به بافت های فرسوده معروف اند ، رسیده اند.

 

در میان عرصه های مختلفی که گسترش کالبدی تهران درانها بسط یافته ، مهم ترازبقیه ، گسترش تهران قدیم در جهت شمال - شمیران - است . گسترشی که نهایتا" به یکی شدن تهران وشمیران انجامید .

 

ادامه مطلب در لينك زير

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

لینک به دیدگاه
  • 4 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...