رفتن به مطلب

پسرهابخوانند.زمانی که همسرتان به شماامتیازمیدهد.


ارسال های توصیه شده

زمانی که همسرتان خسته است وبه اوکمک میکنید،

زمانی که همسرتان درشرایط روحی یاجسمی مناسبی قرارندارد وشماوضعیت اورادرک میکنید،

زمانی که درجمع به جای دیگران بیشتربه اوتوجه میکنید.

زمانی که ازدستپخت اوتعریف میکنید،

زمانی که باحوصله وعلاقه به صحبتهای همسرتان گوش میدهید،

زمانی که به مناسبتهای مختلف برای همسرتان هدیه ای هرچندکوچک خریداری میکنید،

زمانی که اورامحصورومحدودنمی کنید.

زمانی که ترتیبی میدهید که بتوانید بااوتنهاباشید،

زمانی که به اومیگویید که وقتی ازاو دورهستیددلتان برایش تنگ میشود،

زمانی که بداندشمادرکیف تان عکسی ازاونگه میدارید،

زمانی که ازنظراحساس ورفتاری همانندزمان شروع آشنایی رفتارمیکنید،

زمانی که دربرخی ازکارهاوامورمنزل بخصوص کارهای جزئی مشارکت میکنید،

زمانی که درموردهمسرخودآگاهی کافی داریدومی کوشید تانیازهای جسمی وروحی اورامرتفع سازید،

زمانی که اورامهمتر ازبچه ها درنظرمیگیرید،

زمانی که بااو(تاحدامکان)همزمان به رختخواب میروید،

زمانی که اوناراحت است وبه احساساتش بهامیدهید،

زمانی که به حق و حقوق همسرتان احترام میگذاریدونشان میدهیدکه به شخصیت اوعلاقمندید

زمانی که درنظردیگران

نیزاوراموردمحبت ولطف خودقرارمیدهید،

زمانی که همسرخودرادرموردناآگاهی واشتباهات احتمالی اش مورد سرزنش وتحقیر قرارندهید،

زمانی که درمناسبتهای ویژه(مانندروزتولد،سالگرد ازدواج.)برای اومطلبی مینویسید،

نقل ازکتاب معجزه صمیمیت.

امیدوارم خودم به شخصه بتونم نسبت به تک ستاره زندگیم همین رفتارروداشته باشم به امیدخوشبختی همه دختروپسرهای ایرونی،

  • Like 22
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...