رفتن به مطلب

واحد های عملیاتی پالایشگاه نفت اراک


moein_13

ارسال های توصیه شده

واحد های عملیاتی پالایشگاه نفت اراک

الف : واحدهای سرویسهای جانبی

1- واحد تأمین هوای فشرده

2- واحد تأمین آب بدون املاح

3- واحد تولید برق وبخار

4- واحد آب خنك كننده

5- واحد تصفیه و بازیافت آبهای آلوده

 

ب : واحدهای پالایش

1- واحد تقطیر در جو

2- واحد كاهش گرانروی

3- واحد بازیافت گاز مایع

4- واحد تبدیل كاتالیستی

5- واحد هیدروكراكر

6- واحد هیدروژن

7- واحد تصفیه گاز با آمین

8- واحد گوگرد سازی

9- واحد تولید ازت

 

ج – برنامه ریزی ، اختلاط و انتقال مواد نفتی

الف : واحدهای سرویسهای جانبی

1- واحد تأمین هوای فشرده

این واحد باظرفیت 16250 متر مكعب نرمال در ساعت هوای فشرده مورد نیاز درواحد های فرایندی و سیستم كنترل ابزار دقیق را تامین می نماید .

نقطه شبنم هوای فشرده تولیدی برای مصرف در سیستم كنترل ابزار دقیق 40- درجه سانتیگراد و برای مصرف در بخش فرایند معادل 25- درجه سانتیگراد می باشد .

2- واحد تأمین آب بدون املاح

این واحد شامل سه واحد مستقل تولید آب بدون املاح هر یك به ظرفیت 180 متر مكعب در ساعت است كه به صورت اتوماتیك نوبتی یا همزمان در سرویس قرار می گیرند تا آب خوراك دیگهای بخار را تأمین كنند .

3- واحد تولید برق وبخار

این بخش متشكل از 5 دیگ بخار هر یك به ظرفیت 5/226 تن در ساعت و 5 مولد بخاری تولید برق هریك به ظرفیت 8 مگاوات ساعت است .

تولید متوسط این مجموعه معادل 580 تن در ساعت بخار و 24 مگاوات ساعت برق می باشد .

4- واحد آب خنك كننده

این واحد آب خنك كننده مورد نیاز برای خنك كردن دستگاههای دوار و كولرهای آبی در واحد های فرایندی وسرویسها جانبی تأمین می كند.

این بخش از دو برج بتونی از نوع القائی تشكیل شده و آب خنك كننده گردشی مورد نیاز به میزان 22000 متر مكعب در ساعت را از دمای 49 در جه سانتیگرادتا دمای 29 درجه سانتیگراد خنك می كند .

5- واحد تصفیه و بازیافت آبهای آلوده

این واحد وظیفه تصفیه وبازیابی آبهای الوده به مواد نفتی واحدهای فرایندی را با ظرفیت 280 متر مكعب در ساعت بعهده دارد

آب تصفیه شده در این واحد جهت جبران تلفات آب برجهای آب خنك كننده به واحد مربوطه ویا درسیستم آبیاری فضای سبز استفاده می شود . مواد نفتی جدا شده نیز به مخازن سوخت ارسال می گردد .

ب : واحدهای پالایش

1- واحد تقطیر در جو

اين واحد با ظرفيت اسمي 000/150 بشكه در روز طراحي و راه اندازي شده است .

محصولات توليدي اين واحد عبارتند از :

1- گازهاي سبك ( سوخت پالايشگاه )

2- گاز مايع

3- بنزين خام سبك

4- بنزين خام سنگين

5- نفتاي مخلوط

6- نفت سفيد

7- نفت گاز ( سبك و سنگين )

8- خوراك واحد هيدروكراكر

9- برش روغن خام

10- نفت كوره

11- خوراك واحد كاهش گرانروي

12- خوراك واحد قير

2- واحد كاهش گرانروی

اين واحد با ظرفيت اسمي 300/27 بشكه در روز طراحي شده است .دراين واحد دراثر فرايند شكست حرارتي ته مانده برج خلا به محصول تار با گرانروي پايين تبديل ميگردد كه سهم زيادي دركاهش مصرف مواد ميان تقطير براي تنظيم گرانروي محصول نهايي نفتكوره پالايشگاه دارد.

محصولات اين واحد عبارتند از :

1- نفت كوره با گرانروي پائين

2- بنزين نامرغوب

3- گازهاي سبك ( كه پس از تصفيه به مصرف سوخت پالايشگاه مي رسند)

3- واحد بازیافت گاز مایع

اين واحد با جمع آوري گاز مايع توليدي واحدهاي مختلف پالايش و تفكيك اجزاي تشكيل دهنده آن شرايط لازم براي تهيه گاز مايع طبق مشخصات استاندارد فصلي توليد فراهم مي سازد .

محصولات اين واحد عبارتند از :

1- گازهاي سبك ( سوخت پالايشگاه )

2- پروپان

3- بوتان

4- پنتان

4- واحد تبدیل كاتالیستی

اين واحد با ظرفيت اسمي 600/21 بشكه در روز طراحي شده است

و خوراك آن از واحدهاي تقطير و هيدروكراكر تأمين مي شود .

محصول اين واحد ، پلاتفرميت با اكتان طراحي 100 و گاز مايع است . واحد تصفيه و تبديل كاتاليستي مجهز به دستگاه احياء مداوم كاتالسيت بوده و با توجه به نوع كار كرد آن امكان تهيه بنزين بدون سرب در اين شركت فراهم آمده است . به طوري كه ، علاوه بر تأمين نيازهاي منطقه ، مقدار زيادي پلاتفرميت با اكتان بالا به پالايشگاه تهران ارسال مي كند .

همچنين از فرآيند اين واحد مقدار معتنابهي هيدروژن بدست مي آيد كه جهت خالص سازي به واحد هيدروژن ارسال مي گردد .

5- واحد هیدروكراكر

اين واحد با استفاده از هيدروژن ، خوراك سنگين دريافتي از واحد تقطير در خلاء را در مجاورت كاتاليست تحت فرآيند شكست مولكولي به محصولات با ارزشي نظير گاز مايع ، بنزين خام سبك ، بنزين خام سنگين ، نفت سفيد( سوخت جت) و نفت گـــاز تبديل مي كند .

با توجه به توليدمحصولات نفتي مرغوب در واحد هيدروكراكر و كاهش مقدار زيادي از حجم نفت كوره توليدي اين واحد از اهميت زيادي در مجموعه برخوردار است .

6- واحد هیدروژن

اين واحد با استفاده از گاز طبيعي و بخار آب در دماي بالا ، هيدروژن مورد نياز واحد هيدروكراكر را تأمين مي كند .

ظرفيت توليدي اين واحد 50 ميليون فوت مكعب در روز است .

(PSAبراي اولين بار در پالايشگاههاي كشور از سيستم خالص سازي (واحد در اين استفاده شده است . بخشي از هيدروژن مورد نياز واحد هيدروكراكر از خالص سازي گازهاي غني از هيدروژن فرآيند پلاتفرمينگ در بخش شماره 2 تأمين مي شود . (PSA # 2 )

7- واحد تصفیه گاز با آمین

گازهاي ترش توليد شده در واحدهاي پالايش ، جهت تصفيه به واحد آمين ارسال ميگردد.

درمرحله بعد محصول گاز تصفيه شده فشار پايين به سيستم سوخت گازي پالايشگاه و محصول گازي فشاربالا به عنـــوان خوراك مكمل به واحد هيدروژن انتقال مي يابد .

گازهاي اسيدي نيز براي تهيه گوگرد به واحد بازيافت گوگرد ارسال مي گردد . آمين مورد استفاده جهت فرآيند تصفيه گاز ، گلايكل آمين ) مي باشد . (دی

DGA= دي گلايكل آمين ))

8- واحد گوگرد سازی

گازهاي اسيدي و ترش كه ازواحدهاي آمين و آب ترش فرآورش مي شوند جهت بازيافت گوگرد به عنوان خوراك وارد دستگاه گوگرد مي گردند .

اين واحد با استفاده از سيستم پرك سازي ، روزانه 60 تن گوگرد با خلوص 99/99 توليد مي نمايد .

گوگرد توليدي اين واحد بهترين نوع گوگرد در كشور است كه قسمتي از آن نيز صادر ميگردد .

9- واحد تولید ازت

اين واحد با استفاده از فرآيند تراكم ، سرما سازي و توربين انبساطي نيتروژن را از مخلوط هوا جدا مي كند .(Cryogenic(

( CCR ) اين واحد ازت مورد نياز پالايشگاه بويژه واحد

را تأمين مي نمايد و مازاد آن به مصرف كنندگان مختلف فروخته

مي شود . درجه خلوص ازت توليدي 9999/99 درصد مي باشد .

ج –واحد برنامه ریزی ، اختلاط و انتقال مواد نفتی

1- برنامه ریزی ، اختلاط و انتقال مواد نفتی

كار اصلی این واحد برنامه ریزی تولید فرآورده های مختلف ، اختلاط و انتقال مواد نفتی ، ذخیره سازی خوراك ، فرآورده های تولیدی و محصولات میانی است .

امتزاج مولفه های مختلف برای تهیه بنزین موتور و سایر فرآورده های نفتی ، طبق كتابچه های مشخصات تأیید شده شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از دیگر فعالیتهای این واحد است .

مجموع فضای ذخیره سازی شركت پالایش نفت شازند اراك بالغ بر 6 میلیون بشكه می باشد .

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...