رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

گزينه Optional Texts On Selected Frames In Current UCS: از اين گزينه براي نوشتن يك متن دلخواه روي هر قاب و در منطقه وسط هر قاب، در دستگاه مختصات جاري بكار مي رود. براي درك بهتر نحوه اجراي اين گزينه و براي جلوگيري از هر گونه اجراي ناصحيح دستور كه باعث نتايج غير قابل انتظار مي شود، ابتدا به اختصار، مسئله مهم مربوط به دستگاه مختصات جاري و لزوم نام دار بودن آن براي اجراي اين دستور را توضيح مي دهيم و سپس به نحوه اجراي اين دستور خواهيم پرداخت.

 

توجه مهم: متن ها در دستگاه مختصات جاري (فعلي) نگارش خواهند شد و روي صفحه XY دستگاه مختصات قرار خواهند گرفت. نكته مهم آنست كه دستگاه مختصات جاري حتما" بايد داراي نام باشد وگرنه متون در دستگاه مختصات سراسري يا همان World UCS ترسيم شده و دستگاه يا دستگاههاي مختصات بي نام از حافظه AUTOCAD پاك خواهند شد.

 

اگر دستگاه مختصات جاري با دستورات SAPTOCAD بوجود آمده باشد، حتما" داراي نام خواهد بود ولي اگر توسط دستور UCS بوجود آمده باشند و براي اجراي دستور SAPTOCAD بخواهند استفاده شوند، حتما" بايد به آنها نام اختصاص داد وگرنه پاك مي شوند. طرز اختصاص نام با دستور UC در زير تشريح شده است:

براي آنكه دستگاه مختصات جاري داراي نام شود از دستور UC يا از منوي Tools گزينه Named UCS… استفاده مي شود و در صورتيكه فلش در ليست نام UCS ها بر روي Unnamed يا روي نامي باشد كه با Underline يا همان ( _ ) شروع شده باشد، آن دستگاه بي نام محسوب شده و با دو بار كليك پشت سر هم روي نام دستگاه در آن ليست، (يا با كليك راست و انتخاب گزينه Rename در منوي ظاهر شده) مي توان اسم آنرا به دلخواه تغيير داد. فقط بايد توجه شود كه نام با Underline شروع نشود و گرنه بي نام محسوب شده و پاك خواهد شد. علت اين امر آنست كه گاهي اوقات به دليلي كه هنوز مشخص نشده است، AUTOCAD در يك حلقه ايجاد UCS هاي بي نام مي افتد كه كار را براي استفاده كننده براي انتخاب UCS مورد نظرش بسيار دشوار خواهد نمود. چون در ليست UCS صدها نام UCS كه با _ActiveUCS(n) شروع شده اند، وجود خواهد داشت كه معلوم نيست اصلا" براي كدام صفحه ايجاد شده اند. بنابراين در اكثر دستورات SAPTOCAD كه مربوط به تشخيص دستگاه مختصات جاري باشند، دستگاههاي بي نام و نشان پاك خواهند شد. شكل زير پنجره مربوط به ليست UCS هاي موجود در AUTOCAD را نشان مي دهد. فلش آبي رنگ سمت چپ ليست، UCS جاري را نشان ميدهد كه در شكل زير هنوز بي نام (Unnamed) مي باشد.

 

image002.jpg

 

حال به توضيح در مورد نحوه اجراي گزينه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر مي گرديم:

بعد از اجراي اين گزينه (يعني

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و انتخاب بسته المانهاي قابي مورد نظر براي نگارش متن روي آنها، پنجره زير ظاهر مي شود كه در ذيل به توضيح هريك از موضوعات اين پنجره مي پردازيم:

 

image004.jpg

 

در بالاي اين پنجره دو روش براي نوشتن متن وجود دارد كه در زير به اختصار توضيح داده مي شود:

الف) روش Create Standard Frame Table:

از اين روش براي نوشتن خصوصيات استاندارد قابي مانند شماره برچسب (يا همان نام قاب)، طول قاب، نام مقطع بكار رفته در قاب و ... كه در زير همين Option قرار گرفته است، استفاده مي شود.

ب) روش Create Frame Table From A Table Form File:

از اين روش براي نوشتن هر متن يا متون دلخواه روي المانهاي قابي انتخاب شده از روي يك فايل با فرمت استاندارد اطلاعات قابي كه بعدا" تشريح خواهد شد، استفاده مي گردد.

 

توجه شود كه كليه متون نوشته شده توسط اين دستور، با STYLE جاري در AUTOCAD و نيز لايه FramesText نوشته خواهند شد.

 

اگر از روش (الف)- Create Standard Frame Table استفاده شود مي توانيم هر يك از گزينه هاي قرار گرفته در كادر Standard Table Data Options را انتخاب نمائيم.

ýFrame Name نام يا برچسب (Label) هر قاب را روي آن قاب مي نگارد.

ýFrame Length مقدار طول هر قاب در سيستم واحد جاري فايل ضربدر مقدار ضريب تبديل طول (Length Factor) را روي آن قاب مي نگارد.

ýFrame Section Name نام مقطع هر قاب را روي آن قاب مي نگارد.

ýFrame Solids Volume مقدار حجم هر قاب در سيستم واحد جاري فايل ضربدر مقدار ضريب تبديل طول (Length Factor) به توان 3 را روي آن قاب مي نگارد.

ýFrame Solids Weight مقدار وزن هر قاب، با استفاده از تعيين حجم آن قاب در سيستم واحد طولي جاري در فايل ضربدر مقدار وزن حجمي (Specific Weight) را روي آن قاب مي نگارد.

ýFrame Solids Segments تعداد تكه هاي حجم هر قاب را روي آن قاب مي نگارد.

ýFrame Insertion Point عدد مربوط به Insertion Point هر قاب را روي آن قاب مي نگارد.

ýFrame Local Axis Angle مقدار زاويه Local Axis مربوط به هر قاب را روي آن قاب مي نگارد.

ýFrame End Offsets مقادير End Offset هاي هر دو انتهاي هر قاب را روي آن قاب مي نگارد.

ýFrame Fast Assembly Number عدد مربوط به Fast Assembly Number هر قاب را روي آن قاب مي نگارد.

ýLength Factor مقدار ضريب تبديل طول از سيستم واحد جاري فايل به سيستم واحد دلخواه مي باشد.

ýSpecific Weight مقدار وزن حجمي با توجه به واحد طول در سيستم واحد جاري فايل و واحد وزن دلخواه براي گزارش گيري مي باشد.

ýPrefix پيشوند مورد نظر براي نگارش پيش از مقادير مورد استفاده در جدول استاندارد مي باشد و داراي پيش فرضهايي است كه با هر انتخاب جدول آن پيش فرضها جايگزين متن فعلي مي شوند كه در صورت نياز هر بار بايد توسط استفاده كننده اصلاح شود يا پاك گردد.

ýSuffix پسوند مورد نظر براي نگارش پس از مقادير مورد استفاده در جدول استاندارد مي باشد.

 

در پائين و سمت چپ پنجره، يك سري اطلاعات كنترلي وجود دارد كه به شرح زير مي باشند:

تبديل كننده هاي Inverse X Type Objects Text و Inverse Non-X Type Objects Text براي تعيين و تبديل محل قرار گيري متن در قسمت بالا يا پائين المان قابي ( با توجه به محور هاي محلي المان قابي) بكار مي روند.

Text Height: ارتفاع متن نوشته شده را با توجه به واحد طول در سيستم واحد جاري فايل مشخص مي كند.

Text Spacing Factor: در صورتيكه متن مربوط به هر قاب در چند سطر باشد، در اينجا فاصله سطرها را از هم، با دادن ضريبي از Text Height مشخص مي كنيم. ضريب 1.2 باعث مي شود سطرها از هم به اندازه 20 درصد ارتفاع متن يا همان Text Height فاصله داشته باشند.

First Text Spacing : محل اولين متن را از قاب (محور قاب يا خطوط بيروني حجم قاب، بسته به روش متن نويسي) مشخص مي كند.

تبديل كننده Transfer Text To External Edges: باعث مي شود كه متن به خطوط بيروني احجام هر قاب در دستگاه مختصات جاري برود كه معمولا" نيز همين مد نظر ما مي باشد.

 

اگر از روش (ب)- Create Frame Table From A Table Form File استفاده شود، مي بايست يك فايل متني

(Text File) كه در آن ستون اول حاوي نام قاب و سپس در ستونهاي ديگر متون مورد استفاده براي آن قاب قرار گرفته است، را باز نمائيم. اينكار را با فشردن كليد علامت سوال انجام مي دهيم. البته قبل از فشردن اين كليد و باز كردن فايل مي بايست جدا كننده هاي مناسبي را براي تشخيص ستون در فايل متني انتخاب نمائيم. پيش فرض جدا كننده هاي ستون براي تشكيل جدول اطلاعات متني، دو علامت Tab و Double Space مي باشند كه با توجه به توضيحات مندرج در زير، قابل تغيير نيز مي باشند.

توجه شود كه فرمت فايل متني مورد استفاده، به صورت زير است:

 

Frame Label )( نام يا همان برچسب ستون

Column 2 (ستون متن اول)

Column 3 (ستون متن دوم در صورت وجود)

Column 4 (ستون متن سوم در صورت وجود)

 

مثلا" براي خرپاي فوق الذكر فايل متني مورد نظر كه حاوي دو ستون اطلاعات متني است، به صورت زير خواهد بود:

1 Name=1 Section=W18X35

2 Name=2 Section=W18X35

3 Name=3 Section=W18X35

4 Name=4 Section=W18X35

5 Name=5 Section=W18X35

6 Name=6 Section=W18X35

7 Name=7 Section=W18X35

8 Name=8 Section=W18X35

9 Name=9 Section=W18X35

10 Name=10 Section=W18X35

11 Name=11 Section=W18X35

 

توجه شود كه در فايل فوق، بين هر دو ستون يك TAB وجود دارد. البته فايل فوق ابتدا در نرم افزار Excel ساخته شده و سپس در منوي Save As قسمت Save As Type گزينه Text (Tab delimited) (*.txt) انتخاب شده و فايل با پسوند *.txt ذخيره شده است.

 

توجه مهم: حتما" فايل حاوي جدول اطلاعات متني بايد به صورت متني و قابل خواندن در برنامه Notepad.exe باشد.

 

تعداد ستونهاي فايل متني مي تواند بيشتر از 4 عدد نيز باشد.

 

علائم جدا كننده Select Table Separators :

جدا كننده هاي ستون در فايل متني به صورت پيش فرض Tab و Double Space مي باشند بنابراين در خود نوشته ها نبايد Tab يا دو فاصله پشت سر هم موجود باشد و گرنه نوشته مان به دو ستون مجزا از محل Tab و يا Double Space تقسيم خواهد شد كه مد نظر ما نيست. در صورتيكه مي بايست در نوشته مان حتما" از يكي از علائم Tab و يا Double Space استفاده شود، آنگاه بايد علامت جدا كننده ستونها را چيز ديگري انتخاب كنيم. مثلا" Comma يا Quotation Mark يا Symbol دلخواه ديگر كه استفاده كننده مي تواند آنها را در Other1 يا Other2 وارد نمايد. البته مي بايست چك ماركهاي TAB و DOUBLE SPACE و همچنين SPACE برداشته شوند.

 

قسمت مشخص كننده شماره ستون حاوي نام ستون يا Select Frame Name Column In The Table :

در اين قسمت شماره ستوني را كه حاوي نام ستون يا همان Frame Label است را مشخص مي نمائيم. مقدار پيش فرض 1 است و بيانگر آنست كه در جدول، ستون شماره 1 حاوي نام ستون يا همان Frame Label مي باشد. توجه شود كه نام ستون حتما" هماني باشد كه در فايل متني SAP2000 وجود دارد و بهتر آنست كه از طريق تهيه جدول توسط خود SAP2000 جدول اوليه درست شده باشد و ما فقط روي ستونهاي ديگر آن تصحيحات مد نظرمان را انجام دهيم. اگر جدول را به فرمت جدول گفته شده در فوق ساخته باشيم، بديهي است كه مقدار اين گزينه همان عدد پيش فرض (1) خواهد بود.

 

كليد Update Following List Based On Table باعث بروز رساني اطلاعات مربوط به ستونهاي موجود در جدول ذخيره شده، در آخرين فراخواني فايل *.txt توسط استفاده كننده مي شود.

انتخاب ليست ستونهاي شناسايي شده در فايل براي نگارش بر روي المان قابي:

در زير كليد فوق، يك ليست از شماره ستونهاي پيدا شده در فايل داده مي شود كه استفاده كننده مي تواند آن ستونهايي را كه براي نگارش بر روي المان قابي مدنظر دارد را انتخاب نمايد. متون اين ستونهاي انتخابي به ترتيب ستون با شماره كوچكتر به شماره بزرگتر روي قاب نوشته خواهند شد به ترتيبي كه متن در ستون با شماره كوچكتر نزديكتر به خط مركزي قاب و بقيه به ترتيب دورتر از خط مركزي قاب نوشته خواهند شد.

شكل زير نتيجه Table داده شده در فوق كه ستونهاي شماره 2 و 3 آن براي نگارش در ليست ستونها انتخاب شده اند را روي خرپا نشان مي دهد:

لینک به دیدگاه
 • پاسخ 50
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دستگاه تولید سازه خرپایی

10005364.jpg

 

توان الكتريكي واحد جوشكاري ،ميانگين 90 كبلو ولت امپر و50 كيلووات

توان ديگر خط 50 كيلووات

قطر مفتول بالايي : 6 الي 14 ميليمتر

قطر مفتول پائيني : 5 الي 14 ميليمتر

قطر مفتول خمشي : 5 الي 8 ميليمتر

حداكثر سرعت جوشكاري : 15 متر بر دقيقه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

دستگاه زيگزال اتوماتيك ، اپراتور جهت جوش ، تيرچه هاي فلزي و خرپا و كروميت ، ماشين آلات ، ماشين آلات صنعتي ، توليد خرپا ، خرپا تيرچه فلزي ، توليد اسكلت فلزي تيرچه ، اسكلت فلزي خرپا تيرچه ، تيرپه سفالي ، فلزي كرميت ، دستگاه توليد خرپا ، تيرچه سقفي ، تيرچه فلزي ، خرپا ، كروميت ، تيرچه اتوماتيك ، تيرچه نيمه اتوماتيك ، ماشين آلات توليد خرپا ، صنعت توليد خرپا ، سقف تيرچه ، عمران و معماري ، ساخت تيرچه فلزي ، صنعت ساختمان سازي ، دستگاه اتوماتيك توليد خرپا ، دستگاه نيمه اتوماتيك توليد خرپا ، توليد خرپا فلزي تيرچه ، خط اتوماتيك ، خرپا ماشيني ، تجهيزات صنعتي ، توليد مفتول ، توليد ميله گرد ، تيرچه پيش ساخته ، توليد تيرچه كروميت و بتني ، تيرچه بلوك ، شابلون تيرچه فلزي

لینک به دیدگاه

داستان بازی از این قرار است که در هر مرحله شما گلوله هایی از جنس کربن (مراحل ابتدایی) و حتی اکسیژن و گوگرد (مراحل پایانی) دارید که با متصل کرد اونها به هم باید به مقصد معینی (که یک لوله در گوشه ای از تصویر است) برسید ، شما در ابتدا تعداد زیادی از این گوی های شیطون و پرسروصدا دارید (که با کیلیک روی هر کدوم صداهای خنده داری ازشون میاد) ، اما با متصل کردن اونها به هم و درست کردن یک مسیر ، از تعداد اونها کم میشه ، و شما هر چقدر در هر مرحله بتونید مسیر کوچکتری درست کنید و گوی های بیشتری رو از طریق این مسیر به لوله برسونید امتیاز بیشتری کسب می کنید .

لازم به ذکره که در هر مرحله "حداقل تعداد" وجود داره ! یعنی یه حداقل تعدادی رو باید به لوله برسونید تا مرحله تموم بشه !

 

mihandopwnload.com 122455.jpg

خصوصیات بازی :

- گرافیک شاد و باور نکردنی با توجه به حجم بازی

- صداگذاری منحصر به فرد و به جا

- مراحل بسیار زیاد و گستردگی تنوع و امکانات در این مراحل

- سازگار با هر نوع سیستم عامل

- حجم کم

- بازی کردن راحت فقط با موس

- رعایت شدن خصوصیت جاذبه و قوانین فیزیکی در بازی

 

حداقل سیستم مورد نیاز :

- گرافیک : 64 مگابایت

- رم : 256

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پسورد فایل دریافتی:
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

حجم: 70 مگابایت

لینک به دیدگاه

سلا م خدمت همه دوستان!
فایلی که امروز براتون گداشتم ترجمه فارسی آیین نامه مسابقات جهانی دانشگاه اوکاناگان کاناداست که در گرایش سنگین برگزار می شود.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لازم به ذکر است رکورد این مسابقات در این سال متعلق به یک تیم مجارستانی است که با وزن سازه ای معادل 982 گرم موفق ثبت 433 کیلو بار شده است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

کاربرد خرپا

 

بررسی خرپاهای پیشساخته ماشینی - شرکت فولاد سازه خزرo ابعاد خرپا و مفتولهای بکار رفته در ساخت تیرچه‏های هر کارخانه باید بر مبنای محاسبات کاربردی خرپا در سقف باشد و در صورت درخواست خریدار ارائه گردد. متن کتاب درسی - فن آوری ساختمانهای فلزیفصل ششم: خرپا و تیر مشبک. 1-6- تعریف خرپا. 2-6- کاربرد خرپاها. 3-6- انواع خرپا از نظر شکل. 4-6- پروفیلهای رایج در خرپاسازی. 5-6- اجزای تشکیل دهنده خرپا خرپا در ساختمان سازیخبرگزاری دانشجویان عمران ایران icsn - مسابقات خرپا ماکرونی در نشست علمی بررسی آثار سوء کاربرد بلوکهای یونولیتی در ساختمانسازی با حضور . انواع خرپا2-6- کاربرد خرپاها. 3-6- انواع خرپا از نظر شکل. 4-6- پروفیلهای رایج در خرپاسازی 9-6- بادبند و انواع آن در ساختمانهای خرپایی. 10-6- تیر مشبک . گروه آموزشی عمران - طرح درسفعالیت های گروهی: 1- حل تمرینات مربوط به تحلیل خرپا در یک گروه هر فرد یک گره را تحلیل نماید. 2- تحقیق در مورد کاربرد خرپا. 3- ساخت یک مدل خرپایی مانند پل عمران - سازه های بلند --تاریخچه سیستم خرپای پله ای--wexlerاقدام به ایجاد یک راهنمای جدید برای کاربرد خرپای پله ای در طراحی ساختمان(منابع طراحی جدید صفحه 36)نموده است او این سیستم را اساساً در پاسخ به خواسته ایران سازه، وبسایت تخصصی مهندسی عمران forums-viewtopic-دانلود فصل ششم: خرپا و تیر مشبک 1-6- تعریف خرپا 2-6- کاربرد خرپاها 3-6- انواع خرپا از نظر شکل 4-6- پروفیلهای رایج در خرپاسازی 5-6- اجزای تشکیل دهنده خرپا iran civil center - forum :: View topic - شرح کاربردی سازه های lsf 1 پست - 1 نویسنده - آخرین پست: 3 دسامبر 2008دیوارها، کف و سقفها بوسیله کاربرد مکرر اجزا اسکلت سبک ساخته می شوند. سوار کردن خرپاهای اسکلت چوبی با سیستم ساخت سقفهای چوبی می تواند برای کف کار برد عناصر متناهی«المان محدود»کار برد عناصر متناهی«المان محدود» برای مثال تعیین نیروهای موجود در اعضای یک خرپا که با تقسیم آن خرپا به المان هایی و نوشتن معادلات تعادل در آن ها می استاتیک - سایت علمی دانشجویان ایرانیکی از مباحث موجود در استاتیک رو تشکیل میده و توی صنعت سازه کاربرد فراوان داره. خرپا سازهای صلب از واحدهای مثلثی شکل است که از اتصال اجزای باریک و بلند

لینک به دیدگاه

خرپا

files_products_50544test1%5B1ddf830a0144c768f1dccf43e18f7058%5D.jpgمشخصات فنی خرپاهای شرکت فولاد سازه خزر

دارنده نشان استاندارد

 

 • قابلیت ساخت خرپا با ارتفاع از 7 تا 30 سانتی‏متر
 • طول خرپاها بنا به درخواست تا 13.60 متر با گام‏های 20 سانتی‏متری
 • قابلیت تولید خرپا با میلگردهای گرم و سرد نورد شده یا ترکیبی از آنها
 • قطر میلگردهای افقی پایین و بالا از 5 تا 12 میلی‏متر.
 • قطر میلگردهای زیگزاگ از 4 تا 6 میلی‏متر
 • حداقل تنش تسلیم (Fy) میلگردهای مصرفی kg/cm2ء4200
 • اصلاح و آج زنی میلگردهای صنعتی به روش رولینگ سرد.

موارد مصرف خرپاهای شرکت فولاد سازه خزر

 

 • ساخت تیرچه برای سقف‏های تیرچه بلوک
 • استفاده برای ساخت دیوار
 • استفاده در انوع قطعات بتنی پیش ساخته

مزایای سقف‏های تیرچه بلوک

 

 • سبک بودن سقف به دلیل استفاده از بلوک‏های توخالی با یونولیت.
 • عایق بودن در برابر صدا و حرارت.
 • صرفه جویی در مصرف آهن آلات.
 • سرعت اجرا.

مزایای استفاده از خرپاهای شرکت فولاد سازه خزر

 

 • برخوردار بودن خرپا از فرم بسیار هماهنگ با گام‏ها و زیگزاگ‏های دوبل یکدست و بدون پیچیدگی و در نتیجه سرعت در بتن ریزی پاشنه تیرچه (شما می‏توانید بدون استفاده از متر با شمردن گام‏های خرپا طول آن را به صورت دقیق محاسبه کنید).
 • شما در صورت استفاده از خرپاهای شرکت فولاد سازه خزر میتواند با اضافه کردن میلگرد تقویتی مطابق جداول تقویت اصلاح شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور به مقاومت مورد نظر خود دست یابید.
 • قیمت بسیار مناسب خرپا و در نتیجه اقتصادی‏تر بودن تیرچه ساخته شده در مقایسه با نوع دستی آن.
 • دسترسی سریع به خرپای آماده و نتیجتاً ساخت سریعتر تیرچه.
 • قابلیت دادن سفارش در اندازه‏های متفاوت و در نتیجه نداشتن ضایعات.
 • حذف تشریفات ساخت خرپای دستی (خرید میلگرد، خم کاری، جوش کاری توسط سیم جوش و ...).
 • بارگیری، توزین و حمل تا پای کارگاه شما توسط شرکت فولاد سازه خزر.
 • مقاومت‏تر بودن خرپا با استفاده از کشش میلگرد توسط سیستم رولینگ سرد.
 • استفاده از جوش‏های مقاومتی، کاهش زمان جوش تا چند دهم ثانیه نتیجتاً حذف اثرات منفی جوش دستی.

 

 

استاندارد خرپا در ایران

در ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی دو نشریه، استانداردهای مورد نیاز خرپا‌های فولادی را تدوین نموده است:

· نشریه 82 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور فنی، ویرایش سال 1385

·

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور فنی، ویرایش سال 1385

همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استاندارد شماره

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را در دو بخش برای خرپا‌ها و بلوکهای سقفی مورد مصرف در صنعت ساختمان ارائه نموده است:

 

 • تیرچه مورد مصرف در سقف‌های تیرچه بلوک - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
 • بلوک‌های سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک- ویژگی‌ها و روش های آزمون

در این دو نشریه تمامی موارد مورد نیاز خرپا‌ها و خرپاهای فلزی از جمله خرپاهای پیش ساخته فولادی و نحوه استفاده از فولادهای نورد سرد شده (اصلاح شده) را ارائه نمود است.

 

 

استاندارد خرپا در آمریکا

انجمن تیرچه فولادی در آمریکا (Steel Joist Institute) نقش راهبردی در تدوین، نظارت و آموزش موضوعات مربوط به خرپا‌ها و سازه‌های فولادی در آمریکا را به عهده دارد. تقریباً تمامی شرکت‌های سازنده تیرچه در سطح آمریکا و کانادا عضو این انجمن می‌باشند. این انجمن در سال 1928 میلادی تاسیس شد.

Steel Joist Institute USStandard.jpg 3127Mr.Joe White Avenue Myrtle Beach SC, 29577-6760

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

استانداردهای مدونی برای انواع خرپاهای فولادی دارد. برخی از نکات مهم آن به شرح زیر می‌باشد.

خواص مکانیکی مورد نیاز میلگردهای کششی و بالایی طبق استاندارد SJI آمریکا (Steel JOIST Institute)

• در صورت استفاده از فولادهای نورد گرم شده (خام)

– استحکام تسلیم بالاتر از 245 و کمتر از 345 مگا پاسکال

– درصد ازدیاد طول نسبی بالاتر از 18 درصد

• در فولادهای نورد سرد شده (اصلاح شده)

– نسبت استحکام کششی به تسلیم بالاتر از 1/08

استحکام تسلیم میلگردها باید برابر یا بیشتر از استحکام تسلیم طراحی باشد.

لینک به دیدگاه

معرفی خرپاهای پیش ساخته فولادی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ملی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(تجدید نظر اول) ایران، خرپا قطعه‌ای ساخته شده از فولاد و بتن است که با قرارگیری بلوک‌ها در روی آن به عنوان قالب، با بتن پوششی (در جای ریخته شده) مقطع مرکب T شکل مناسبی را تشکیل می‌دهند.

 

خرپاها در سه مرحله، تحت بارگذاری قرار می‌گیرند. در مرحله اول بار ناشی از حمل و نقل را تحمل می‌کنند، در مرحله دوم بار ناشی از اجزاء بتن ریزی سقف، که وزن مرده سقف (وزن خرپا، بلوک و بتن درجا) و بارهای در حین اجراء در حد فاصل تکیه‌گاه‌های اصلی به خرپا است را تحمل می‌کنند و در مرحله سوم تحمل بار برآیند حاصل از بارهای مرده و زنده پس از عمل آوری بتن پوششی و کسب مقاومت کافی می‌باشد، که در اینجا نیز به عنوان عضو خمشی سقف عمل می‌کند.

 

برای پر کردن فضای خالی بین خرپاها از قالبهای ثابت مانند بلوکهای سبک، پلی استایرن، طاق ضربی با بتن رویه یا هر پر کننده مناسب دیگر استفاده می‌گردد.

 

 

image002.gif

شکل 1-1- بتن پوششی در سقف خرپا بلوک

 

خرپا پیش ساخته فولادی، شبکه پیش ساخته‌ای از آرماتورهای کششی و عرضی و میلگرد اتصال بالایی است که به شکل خرپا به همدیگر جوش شده و ایستایی لازم را برای حمل و اجرا تامین می‌کند و تولید آن به صورت ماشینی انجام می‌پذیرد. از این خرپا برای ایجاد سقف، راهرو، کف سالنها و حتی سطوح شیب‌دار در ساختمانها می‌توان استفاده نمود.

 

 

image003.jpgimage008.jpgimage005.jpgimage004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-2- نحوه عملکرد خرپا در ایجاد سقف یا کف ساختمانها

لینک به دیدگاه

اهمیت و جایگاه خرپاهای پیش ساخته

 

در صنعت ساختمان ایران نزدیک به 80 درصد از سقف‌ها و یا کف‌های ساختمان از خرپا - بلوک ساخته می‌شود. سرعت بالا، هزینه کم و صرفه‌جویی‌های اقتصادی این روش سبب می‌شود که بسیاری از سازندگان ساختمان‌های مسکونی و اداری از این روش استقبال نمایند.

 

با توجه به رشد سالانه حدود 9 درصد صنعت ساختمان‌سازی در کشور، نیاز به تولید انبوه خرپا با کیفیت بالا و با توجیه اقتصادی، رعایت استانداردهای مورد نیاز و قابلیت اعتماد بالا نیاز است. بنابراین ساخت خرپا در محل ساختمان‌سازی به صورت دستی نه تنها نمی‌تواند حجم مورد نیاز تقاضا را تامین نماید، بلکه از نظر اقتصادی و قابلیت اعتماد توجیه ندارد. راه‌کار مناسب برای دستیابی به این اهداف، تولید خرپاهای پیش‌ساخته در کارخانجات مجهز و تخصصی خارج از محل ساختمان به صورت مکانیزه می‌باشد.

 

در حال حاضر در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای صنعتی، شرکتهای زیادی تامین کننده سازه‌های فولادی به ویژه خرپاهای پیش‌ساخته فولادی مورد نیاز ساختمانها و بناهای بزرگ نظیر ورزشگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ هستند. به عنوان نمونه فهرست تعدادی از این شرکتها در جدول زیر ارائه شده است.

 

بنابراین سازندگان ساختمان‌ها به ویژه انبوه‌سازان با خرید خرپاهای آماده از سازندگان معتبر (که محصولات آنها از سطح کیفیتی بالا و یکنواختی برخوردارند)، نه تنها هزینه کمتری در کل می‌پردازند بلکه از نظر سرعت تولید و قابلیت اعتماد، مزیتهای بیشتری را بدست می‌آورند.

 

 

جدول 1- فهرست شرکت‌های سازنده خرپاهای فولادی در تعدادی از کشورهای جهان

 

 

 

Website

Country Company

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Canada

DEACERO

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Dubai,UAE

Mammut Technocrete

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Italy

Ferriere Nord

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Germany

BDW

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Czechoslovakia

FERT

لینک به دیدگاه

اجزای اصلی خرپا

میلگرد بالایی:

 

در مرحله اول باربری، میلگرد بالایی به کمک دیگر اعضای خرپا، وزن تیرچه را در هنگام حملونقل و همچنین وزن مرده سقف را در فاصله دو تکیه گاه موقت (هنگام قالب بندی و بتن ریزی پیش از به مقاومت رسیدن بتن پوششی) تحمل میکند.

در مرحله دوم باربری تیرچه اگر میلگرد بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطوح بلوکها قرار گیرد،در نقش فولاد افت حرارتی مقطع مرکب سقف عمل میکند(در مقطع تیرT ) و در صورتی که پایینتر از سطح بلوکها قرار گیرد، چنین نقشی نخواهد داشت .

 

میلگرد تقویتی:

 

برای تقویت استحکام کششی به غیر از دو میلگرد طولی کششی که در سرتاسر طول تیرچه ادامه دارند، میلگردی با طول کمتری که با توجه به نمودار لنگر خمشی محاسبه میشود در داخل بتن پاشنه قرار میگیرد، که دو سر آن از بتن پاشنه باید بیرون آمده باشد.

میلگرد کمکی اتصال:

 

این میلگرد به منظور مهار کردن میلگردهای کششی و امکان استقرار بیش از دو میلگرد کششی در پاشنه تیرچه به کار میرود.

بتن پاشنه:

 

برای تامین تکیه گاه بلوکها (قالب دائمی) و نیزبرای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین سقف، پاشنه تیرچه قبل از نصب، بتن ریزی میشود. بتن پاشنه نقش بسیار مهمی در روش اجرای سقف دارد، چنانچه سطح افقی و عمودی تیرچه در امتداد طولی انحنا داشته باشد، جایگذاری بلوکها با مشکلاتی مواجه میگردد.

نشیمنگاه بلوک باید صاف و یکنواخت باشدتا بلوکها به طور یکنواخت در محل خود قرارگیرند و سطح زیرین سقف برای نازک کاری بعدی مناسب شود.

پس از بتن ریزی پاشنه، باید مراقبتهای لازم جهت نگهداری و مرطوب نگهداشتن بتن انجام شود. نوع بتن و ضخامت پوششی بتنی، روی میلگردهای کششی تاثیر زیادی درمقاومت سقف، مقاومت در برابر آتش سوزی و دوام تیرچه دارد.

خرپاهای پیش ساخته خرپایی از میله‌های فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شدند. خرپاهای بدون پاشنه بتنی موسوم به خرپا هستند که توسط دست یا ماشین ساخته می‌شوند. خرپاها دارای چهار عضو زیر می‌باشند:

میلگردهای زیرین (عضو کششی):

 

در مرحله اول باربری تیرچه، میلگرد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه، باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل ونقل باشد. و همچنین قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو تکیهگاه موقت (شمع بندی) باشد.

در مرحله دوم باربری (بهره برداری)، میلگردهای کششی تیرچه (اعم از زیرین و یا تقویتیهای لازم) به عنوان عضو کششی تی T عمل میکند.

میلگردهای عرضی (زیگزاگ):

 

در مرحله اول باربری، میلگردهای عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل میکنند و به کمک اعضای کششی و بالایی، ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه (در هنگام حمل ونقل) و وزن مرده سقف بین تکیه گاههای موقت (در هنگام اجراء) تامین میکنند.

در مرحله دوم باربری تیرچه، میلگردهای عرضی پیوستگی لازم بین میلگرد کششی خرپا و بتن پوششی (بتن درجا) را تامین میکنند. همچنین مقابله با قسمتی از نیروی برشی تیر T به وسیله میلگردهای عرضی انجام میگیرد.

image010.jpg

لینک به دیدگاه

مواد اولیه فلزی برای ساخت خرپا می‌توان از انواع فولادهای ساختمانی در دو حالت نورد گرم شده و سرد اصلاح شده استفاده نمود. مهمترین نوع فولادی که در کشور رایج است فولادهای ساختمانی کربنی ساده است. در حالی که در کشورهای صنعتی فولادهای فوق مستحکم کم آلیاژ و میکروآلیاژ با ترکیبات مختلف رایج است که دارای استحکام بالاتر و از همه مهمتر دارای استحکام به وزن بالاتر نسبت به فولادهای کربنی ساده هستند. این دسته از فولادها جوش‌پذیری بالایی نیز دارند. در شکل زیر منحنی تنش - کرنش و ترکیب شیمیایی چند نوع فولاد ساختمانی با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

 

مقایسه نمودارها نشان می‌دهد که مدول الاستیسیته همه آنها در یک سطح است ولی استحکام تسلیم، استحکام کششی و درصد ازدیاد طول آنها متفاوت می‌باشد.

 

image012.gif

 

 

 

 

 

 

 

نوع فولاد

نمونه‌ای از ترکیب شیمیایی (درصد وزنی) فولاد میکروآلیاژ C = 0.18%, Mn = 1.2% , Si = 0.4%, V =0.06% فولاد ساده کربنی C = 0,18% Mn = 0,8% Si = 0,2%

شکل 1-4- منحنی تنش-کرنش و ترکیب شیمیایی چند نوع فولاد ساختمانی

 

 

image014.jpg

 

شکل 1-5- منحنی تنش-کرنش و ترکیب شیمیایی چند نوع فولاد ساختمانی

لینک به دیدگاه

فرآیند تولید خرپا

 

خرپاهای فلزی پیش‌ساخته (آنچه که توسط شرکت فولادسازه خزر استفاده می‌شود) به صورت کاملاً مکانیزه و توسط دستگاه مخصوص Truss Girder Machine انجام می‌پذیرد. در این سیستم 5 خط ورودی مفتول وجود دارد که 3 خط آن مربوط به میله‌گردهای آجدار بالایی و کششی و دو خط دیگر مربوط به مفتول عرضی است که به صورت زیگزاگ در می‌آید. اتصال مفتول‌های عرضی به روش جوش مقاومتی توسط ماشین انجام می‌پذیرد.

در کل مراحل تولید خرپا ماشینی به ترتیب زیر می‌باشد:

1- کشش سرد مفتولهای نورد گرم شده جهت آجدار کردن میله‌گردهای کششی و بالایی و افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی نهایی

2- کشش سرد میلگردهای عرضی برای افزایش استحکام تسلیم

3- ساخت خرپا توسط دستگاه Truss Girder Machine به صورت کاملاً اتوماتیک و مکانیزه

4- برش خرپا به طولهای تعریف شده

5-- بازرسی و بسته‌بندی

 

image016.jpg

لینک به دیدگاه

اثر کار سرد بر خواص مکانیکی خرپا

یکی از راه‌کارهای افزایش استحکام فلزات از جمله فولادهای ساختمانی، نورد سرد یا تغییر شکل پلاستیک است. با انجام کار مکانیکی سرد یا تغییر شکل دائمی فلز در دمای محیط، استحکام تسلیم و کششی فولاد افزایش و در مقابل انعطاف‌پذیری و جوش‌پذیری آن کاهش می‌یابد. با انجام عملیات حرارتی اثر کار مکانیکی را می‌توان کاهش داد یا به طور کلی حذف نمود ولی این عمل برای میله‌گردهای ساختمانی توصیه نشده است.

 

در شکل زیر اثر کار سرد بر رفتار کششی فولادهای ساختمانی مشاهده می‌گردد. مشاهده می‌گردد که با این عمل میزان جاری شدن در حد تسلیم کاهش می‌یابد و در بعضی موارد با انجام کار مکانیکی بیشتر این حد کاملاً از بین می‌رود. از طرف دیگر نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم نیز کاسته می‌شود. به عبارت دیگر تفاوت بین این دو استحکام کمتر می‌شود. در خصوص فولادهای ساختمانی نورد سرد شده، استانداردها اشاره دارند که این نسبت نباید از 08/1 کمتر باشد.

.

image018.gif

شکل 1-6- منحنی تنش-کرنش و اثر کار سرد (نورد سرد)

 

 

 

 

با انجام کار سرد (کشش سرد) و افزایش استحکام فولاد می‌توان فولادهای با مقطع نازکتر انتخاب نمود. در نتیجه وزن سازه فولادی کاهش می‌یابد. در نتیجه برای سازنده ساختمان صرفه‌جویی اقتصادی خواهد داشت. ضمناٌ با توجه به صلب بودن کف و سقف، محدودیت خاصی در استفاده از فولادهای نورد شده (اصلاح شده) در خرپاها وجود ندارد.

 

در استاندارد 1-2909 و نشریه‌های 82 و 94، محصول فرآیند نورد یا کشش سرد را میلگردها (فولادهای) اصلاح شده می‌نامند. این فولادها دارای استحکام بالاتر نسبت به فولادهای نورد گرم شده هستند و در مقابل ازکرنش نسبی (تنجش) کمتری برخوردارند.

 

توجه: در آزمون کشش نسبت طول به قطر نمونه مهم می‌باشد. لذا برای تعیین درصد ازدیاد طول نسبی، 10 برابر قطر را به عنوان طول مبنا یا طول اولیه در نظر می‌گیرند.

لینک به دیدگاه

مزیت‌ها و محدودیتهای استفاده از خرپاهای ماشینی در صنعت ساختمان در این بخش به طور خلاصه مهمترین ویژگی‌های سقف خرپا بلوک در مقایسه با سقف تیرآهن- طاق ضربی و دال بتنی یکپارچه معرفی می‌گردد:

 

· به علت مصرف بلوک‌های توخالی و حذف بتن منطقه‌ی کششی در مصرف بتن، صرفه‌جویی بسیار زیادی می‌شود.

· به علت کم‌بودن وزن فضای متوسط سقف و زیاد بودن ضخامت سقف در مقایسه با دال بتن مسلح، از مصرف فولاد کاسته می‌شود.

· به علت ساخت خرپا و بلوک در کارخانه، نیرو انسانی کمتری در محل بنای ساختمان مورد نیاز است.

· وزن خرپاها کم است، به طوری که به وسیله‌ی کارگر قابل نصب می‌باشند و در ساختمان‌های با طبقات کم نیاز به جرثقیل نیست.

· به علت پیش‌ساخته بودن خرپا و بلوک، اجرای سقف بسیار سریع و آسان است و به کارگران خیلی ماهر که به طور معمول برای اجرای سقف‌های بتن آرمه جهت قالب‌بندی و آرماتوربندی استخدام می‌شوند، نیاز نیست.

· قالب‌بندی زیر سقف به شمع‌بندی و نصب چهار تراش در فاصله‌های معین، جهت تامین تکیه‌گاه‌های موقت خرپاها، محدود می‌شود.

· از نظر اجرایی، سرعت عمل بیشتری دارد و به کارهای پر هزینه و وقت‌گیر کارگاهی نیازی نیست.

· به طور یکپارچه بتن ریزی می‌شود و بتن کمتری نسبت به سقفهای بتن آرمه معمولی مورد نیاز است. برای مثال، برای سقفهای معمولی با ضخامت 14 سانتیمتر، 140 لیتر بتن در هر متر مربع مورد نیاز است. در سقفهای اجرا شده با خرپا و بلوک، این مقدار به حدود متوسط 60 لیتر کاهش می‌یابد.

· مقاومت سقف اجرا شده با خرپا و بلوک در برابر نیروهای افقی (زلزله) بسیار خوب است.

· به علت توخالی بودن بلوک‌ها سقف عایق حرارت است.

· به علت پیش‌ساخته بودن خرپا و کنترل دقیق پوشش میلگرد کششی در کارخانه، مقاومت سقف حاصل در برابر آتش‌سوزی خوب است.

· به علت مسطح بودن زیر سقف برای فرش موزائیک به ملات کمتری نیاز است.

· با توجه به مصرف کم فولاد، از نظر اقتصادی بسیار مناسب است.

· در صورت استفاده از خرپاهای پیش ساخته برای دهانه‌های بزرگ باید از تقویتی‌های مناسبی استفاده نمود. قطر این تقویتی‌ها باید توسط مهندس طراح انتخاب شود.

· با توجه به انجام کار مکانیکی (نورد سرد)، شکل‌پذیری و قابلیت جوشکاری فولاد کم می‌شود. باید توجه داشت که خواص مکانیکی مورد انتظار تامین می‌گردد.

· جوشکاری با قوس الکتریک میلگردهای اصلاح شده سبب افت خواص مکانیکی میلگرد می‌شود.

· با انجام کار سرد نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم افت می‌نماید. بنابراین درصورت اعمال بارهای بسیار زیاد احتمال شکست ناگهانی زیاد می‌گردد. جهت کاهش این ریسک، این نسبت در فولادهای اصلاح شده نباید از مقدار مشخص شده در استاندارد (08/1) کمتر باشد.

لینک به دیدگاه

عوامل موثر بر خواص مکانیکی و کیفیت فولادهای مورد استفاده در فرآیند مکانیزه تولید خرپاهای پیش ساخته که از میلگردهای اصلاح شده استفاده می‌کنند، عوامل زیر مؤثر می‌باشند:

 

1- جنس فولاد خام: درصدهای وزنی آهن، کربن، منگنز و سیلیسیم به عنوان عناصر اصلی و درصدهای آلومینیم، گوگرد و فسفر به عنوان عناصر ناخالصی در تعیین جنس و مرغوبیت فولاد مؤثر است.

 

2- قطر اولیه فولاد خام: میزان تغییر شکل میلگرد ساده خام برای تبدیل شدن به میلگرد آجدار تابعی از قطر اولیه میلگرد و قطر نهایی میله‌گرد آجدار است. با توجه به مشخص بودن قطر نهایی، هر چه قطر اولیه بیشتر باشد، نیاز به تغییر شکل بیشتر می‌شود که فرآیند شکل‌دهی را نه تنها بیشتر و سخت‌تر می‌کند، گاهی نیز غیر ممکن می‌‌کند. هر چه میزان تغییر شکل مورد نیاز بیشتر باشد، انعطاف‌پذیری فولاد کمتر می‌شود و فولاد تردتر می‌گردد. لذا برای رسیدن به میلگردی با استحکام مناسب و حداقل درصد ازدیاد طول نسبی باید قطر اولیه میله‌گرد مناسب انتخاب گردد تا حداقل 8 درصد تغییر طول نسبی پلاستیک (بعد از شکست و حذف تغییر طول الاستیک) را داشته باشد.

 

3- شرایط و تاریخچه تولید فولاد خام: نحوه نورد گرم، نوع عملیات حرارتی انجام شده (در صورت انجام)، دمای کلاف‌پیچی میلگردها با فرض ثابت بودن بقیه متغیرها از جمله جنس و قطر، روی خواص مکانیکی میلگردها مؤثر است.

 

4- میزان کاهش قطر در حین نورد: میزان کرنش تابعی از میزان کاهش قطر میلگرد خام اولیه و قطر نهایی است. هر چه میزان کاهش قطر بیشتر، کرنش پلاستیک بیشتر و در نتیجه استحکام بیشتر و انعطاف‌پذیری کمتر می‌شود.

 

5- سرعت دستگاه نورد: سرعت دستگاه نورد، سرعت کشش میلگرد را مشخص می‌نماید. هر چه سرعت دستگاه بیشتر باشد، سرعت کشش میلگرد بیشتر و در نتیجه استحکام آن بیشتر و انعطاف‌پذیری آن کمتر می‌شود.

 

6- تکنولوژی نورد و آجدار کردن: کیفیت سطحی قالب، طرح قالب و تعداد حدیده برای تغییر شکل بر کیفیت نورد و استحکام فولاد مؤثر است.

 

7- تکنولوژی و تکنیک‌های جوشکاری: روش جوشکاری مقاومتی روشی برگزیده است و نسبت به روش قوس الکتریک که کاربرد دارد کیفیت بهتری داشته و آسیب کمتری به میلگرد وارد می‌شود. کنترل عواملی نظیر ولتاژ، میزان نیروی فشار و زمان جوشکاری و تناسب قطرهای میلگردها در کیفیت جوش مؤثر می‌باشد.

 

کنترل همه عوامل فوق برای تضمین محصول ضروری است.

لینک به دیدگاه

شرکت Quincy Joist در سال 1979 میلادی تاسیس شد و یکی از اعضای انجمن صنعتی خرپاهای فولادی (Steel Joist Institute) می‌باشد. تولیدات این شامل انواع خرپاها است. تولیدات این شرکت با عناوین open web steel joists, long spans, and joist girders می‌باشند. این محصولات برای کاربردهای متنوعی از جمله سقف و کف آپارتمان‌ها، برج‌ها، انواع ساختمان‌های مسکونی،‌ صنعتی،‌ کشاورزی،‌ و تجاری استفاده می‌شود. خط تولید این شرکت قادر به اجرای پروژه‌هایی با هر اندازه و مقدار، می‌‌باشد به طوری‌که کیفیت محصولات در همه‌ی موارد بالا و بر طبق استانداردهای جهانی است. شرکت Quincy Joist یکی از اعضای انجمن SJI است که معتبرترین استانداردهای خرپا مربوط به آن است. این شرکت پروژه‌های خاص با طرح‌های غیر معمول را نیز می‌پذیرد.

شرکت DEACERO

 

شرکت DEACERO در سال 1952 میلادی به صورت یک فروشگاه نسبتاْ کوچک در کشور مکزیک شروع به کار کرد که در آن زمان فقط 10 کارمند داشت ولی اکنون این شرکت بیش از پنج هزار کارمند دارد و تولیدات بسیار متنوعی از جمله تولیدات ساختمانی، ابزار آلات فلزی شامل انواع پیچ و بست‌ها، حصارها و غیره، دارد. گروه DEACERO یک شرکت خصوصی موفق و پویا است که در سطح جهان با سایر شرکت‌های سازنده‌ی این محصول رقابت می‌کند. این شرکت نیاز بازارهای کشور مکزیک را به طور کامل برطرف کرده و همچنین محصولات خود را به طور بین‌المللی در

سطح بازارهای جهانی به بیش از 20 کشور جهان صادر می‌کند.

 

پیش از این تولیدات DEACERO به صورت سنتی ساخته می‌شد ولی در حال حاضر گروه دکرو سعی دارد در موارد کیفیت،‌ قیمت، ‌نوآوری و تعداد مراکز پخش و دفاتر با سایر شرکت‌های تولیدی خرپا در جهان رقابت کند.، به همین منظور سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای ایجاد تکنولوژی بالاتر به همراه کادر کارشناسی و فنی و پرسنل قوی‌تر صورت گرفته است. هزینه‌ی این سرمایه‌گذاری در سال 2005 و 2006 پانصد میلیون USD بوده است

 

 

 

 

image005.jpgimage004.jpg

 

 

Website:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

E-mail: info@deacero.com

لینک به دیدگاه

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

 

استحکام تسلیم: میزان تنشی است که در صورت اعمال تنشی بیش از آن فولاد دچار تغییر شکل دائمی می‌گردد.

 

استحکام کششی: حداکثر استحکام ماده که اگر تنشی بیش از آن به فولاد اعمال شود، فولاد دچار ترک و شکست می‌گردد.

 

درصد ازدیاد طول یا تنجش: معیاری برای انعطاف‌پذیری فولاد است و میزان تغییرات طول نمونه نسبت به طول اولیه در آزمایش کشش است. 10 برابر قطر میلگرد به عنوان طول مبنا در نظر گرفته می‌شود.

 

شکست ترد: به شکستی که در آن فلز بدون تغییر شکل پلاستیک بشکند.

 

شکست نرم: به شکست گویند که فلز بعد مقداری تغییر شکل پلاستیک بشکند.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...