رفتن به مطلب

طراحی یک واحد مرغداری گوشتی


ارسال های توصیه شده

متقاضیان طرح های مرغداری و دامداری بعد از انتخاب طرح مورد نظر، باید نسبت به تهیه زمین و طی مراحل اداری مربوط اقدام نموده و در نهایت پروانه تاسیس طرح در خواستی خود را اخذ نمایند و آن مجوزی است که برای احداث تاسیسات مورد نیاز، بر اساس موافقت صادره ضمن رعایت ضوابط و مقررات نظام دامپروری توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر می گردد و تمام مشخصات مجری طرح، نوع و ظرفیت طرح، مقدار زمین و مسا حت مسقف در آن قید شده است . در این مقاله سعی شده مشخصات و ابعاد یک واحد مرغ گوشتی به ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه بررسی و ارایه شود.

 

شروع کار:

متقاضیان طرح های مرغداری و دامداری بعد از انتخاب طرح مورد نظر، باید نسبت به تهیه زمین و طی مراحل اداری مربوط اقدام نموده و در نهایت پروانه تاسیس طرح در خواستی خود را اخذ نمایند و آن مجوزی است که برای احداث تاسیسات مورد نیاز، بر اساس موافقت صادره ضمن رعایت ضوابط و مقررات نظام دامپروری توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر می گردد و تمام مشخصات مجری طرح، نوع و ظرفیت طرح، مقدار زمین و مسا حت مسقف در آن قید شده است .

 

 

در این مقاله سعی شده مشخصات و ابعاد یک واحد مرغ گوشتی به ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه بررسی و ارایه شود.

 

 

مجری پروژه پس از اخذ پروانه تاسیس باید نسبت به ترسیم نقشه طرح خود توسط کارشناسان مجرب اقدام کرده و بعد از تائید آن از طرف سازمان صادر کننده پروانه تاسیس ، عملیات اجرایی را شروع نماید:

نوع طرح: مرغداری گوشتی؛

ظرفیت:۲۰۰۰۰ قطعه؛

زمین: مساحت زمین برابر پروانه تاسیس ۵۴۰۰ متر مربع

مساحت مسقف: بر اساس دستورالعمل های سازمان جهاد کشاورزی در حال حاضر ۲۴۰۰ متر مربع برای یک واحد مرغداری گوشتی ۲۰۰۰۰ قطعه ای می باشد که باید به صورت ذیل در طراحی نقشه، مد نظر قرار گیرد:

- سالن پرورش : ۲۰۰۰ متر مربع؛

- تأسیسات جانبی : ( انباردان، پیش سالن ها، خانه کارگری و دفتر مدیر) ۴۰۰متر مربع ؛

طراحی تاسیسات: در یک پروژه ۲۰۰۰۰ قطعه ای با توجه به ابعاد زمین و موقعیت آن می توان حالت های مختلفی را طراحی و اجرا نمود:

الف) طرح اول :دوسالن ۱۰۰۰۰ قطعه ای در امتداد هم؛

ب) طرح دوم : ۴ سالن ۵۰۰۰ قطعه ای دو به دو به موازات همدیگر؛

ج) طرح سوم : دو سالن ۱۰۰۰۰ قطعه ای به موازات هم.

 

 

الف) طرح اول

دو سالن ۱۰۰۰۰ قطعه ای در امتدادهم: در صورتی که زمین مورد نظر حالت مستطیلی داشته و طول آن حداقل ۱۵۰ متر باشد، پیشنهاد می شود از گزینه الف استفاده شود و دو سالن به ابعاد ۵/۷۱• ۱۴ متر که در بین آنها اتاق فرمان به ابعاد ۵/۴• ۱۴ متر قرار می گیرد را بنا نمود. با توجه به طول زمین میتوان عرض سالن را کمتر یا بیشتر نیز انتخاب نمود ولی باید دقت کرد که تغییر عرض سالن شرایط خاص خود را نیز در نحوه مدیریت، تعداد تهویه ها، تعداد ردیف زنجیردانخوری، آبخوری ها و سایر نکات فنی را می طلبد و باید آن را رعایت نمود . ولی به نظر می رسد بهترین حالت، عرض ۱۴ متر باشد که در این صورت می توان ۶ ردیف زنجیر دانخوری و ۶ ردیف آبخوری در سالن نصب نمود. ارتفاع دیواره های سالن ۸/۲ متر و در وسط سالن پرورش جهت برقراری شیب مناسب در صورت استفاده از سقف تیرچه و بلوک ۱/۳ متر خواهد بود. البته می توان با مشورت مهندس ناظر طرح و نظر مجری در پوشش سالن ها با در نظر گرفتن آب و هوای منطقه از سقف های گنبدی یا شیروانی نیز استفاده کرد. ارتفاع اتاق فرمان یک متر بیشتر از سالن ها انتخاب می شود تا علاوه بر تامین حجم مناسب هوای مورد نیاز هیترها ، فضای کافی برای نصب دانخوری ها ، تابلوهای برق ، لوله های آب و سایر تجهیزات وجود داشته باشد.

 

 

درب ها:

۱) در ورودی اتاق فرمان حهت راحتی در انتقال و نصب لوازم به ابعاد ( ۱۲۰• ۱۸۰ سانتی متر) تعبیه شود.

۲) از اتاق فرمان برای هر یک از سالن ها یک عدد در به ابعاد ۱۸۰• ۱۰۰ سانتی متر به داخل سالن پرورش نصب گردد.

۳) در یک سوم انتهای سالن پرورش یک درب به اندازه ۱۸۰• ۱۰۰ سانتی متر حهت مواقع ضروری، تخلیه سالن و غیره نصب گردد .

 

 

پنجره ها :

۱) با عنایت به اینکه در حال حاضر سیستم تونلی در سالن های مرغداری عملاً مورد رضایت بوده و بهترین عملکرد را نشان داده است؛ لذا در ابتدای سالن و به فاصله دو متر از ابتدای سالن و در ارتفاع ۲/۱-۱ متر، در هر ضلع سالن تعداد ۳ عدد پنجره به ابعاد ۱•۲/۱ متر و به فاصله حدود ۳ متر از همدیگر طراحی و تعبیه شود. علی رغم اینکه تامین نور کاملاً مصنوعی می باشد ولی پیشنهاد می شود فواصل ۲۳، ۴۳ و ۶۳ متری سالن نیز در هر ضلع یک عدد پنجره ۱•۲/۱ متر نصب شود تا ضمن استفاده ازنور طبیعی در مواقع لزوم برای تنظیم تهویه سالن ها و میزان هوای ورودی مورد استفاده قرار گیرند .

۲) یک عدد پنجره به ابعاد ( ۸۰• ۱۰۰ سانتی متر) نیز در ضلع مقابل در ورودی پیش سالن حهت ایجاد تهویه و تأمین هوای مورد نیاز قرار می گیرد.

 

 

تهویه ها :

۱) در انتهای سالن با توجه به حجم ، طول و عرض سالن تعداد تهویه ها انتخاب و نصب می گردد. لذا برای سالن به ابعاد ۱۴•۵/۷۱متر، تعداد ۲ عدد تهویه ۱۴۰•۱۴۰ و ۳ عدد تهویه ۷۰ سانتی متری به طوری که یک در میان نصب شود ، مورد نیاز است .

۲) برای جلوگیری از ورود هوای خروجی سالن پرورش توسط تهویه ها ، به داخل مزارع اطراف و عدم مزاحمت ، به فاصله ۲ متر از انتهای سالن دیوار حایل و یا دیوار حیاط مرغداری احداث می شود. همچنین می توان کانال های فلزی یا گالوانیزه هوای خروجی از تهویه ها را به طرف پایین هدایت نمود.

 

ب) طرح دوم:

چهار سالن ۵۰۰۰ قطعه ای دو به دو موازات همدیگر: در صورتی که در زمین انتخابی حالتی مربعی شکل یا شبیه آن داشته باشد می توان دو ردیف سالن شامل دو واحد ۵۰۰۰ قطعه ای که اتاق پیش سالن در و سط آنها قرار دارد، ایجاد نمود که در این صورت ابعاد سالن ها ۱۲•۵/۴۱ متر، اتاق فرمان ۱۲•۴ متر و ارتفاع دیوارها ۸/۲ متر انتخاب می گردد.

 

 

در و پنجره ها :

۱) در ورودی اتاق فرمان ۸/۱ •۲/۱ متر؛

۲) در ورودی سالن پرورشی ۸/۱ •۱ متر؛

۳) یک عدد درب اضطراری در یک سوم انتهای سالن ۸/۱ • ۱ متر؛

۴) یک پنجره ۸/۰ • ۱ متر در ضلع مقابل در ورودی اتاق فرمان نصب شود؛

۵) در ابتدای سالن و به فاصله دو متر از ابتدای سالن و در ارتفاع ۲/۱- ۱ متر، در هر ضلع سالن تعداد ۳ عدد پنجره به ابعاد ۸/۰ • ۱ و به فاصله حدود ۳ متر از همدیگر طراحی و تعبیه شود .

۶) دو عدد پنجره ۸/۰• ۱ در ۲۰ و ۳۴ متری ابتدای سالن در دو ضلع طولی نصب شود تا ضمن استفاده از نور در مواقع لزوم برای تنظیم تهویه سالن ها و میزان هوای ورودی مورد استفاده قرار گیرند .

۷) تهویه ها در انتهای سالن و به تعداد دو عدد ۱۲۰ و ۳ عدد ۹۰ سانتی متری به صورت یک در میان تعبیه شود .

 

 

ج) طرح سوم:

دو سالن ۱۰۰۰۰ قطعه ای به موازات هم : در صورتی که موقعیت و ابعاد زمین مناسب طرح ها الف یا ب نباشد و مجری طرح خود تمایلی به اجرای روش های یاد شده نداشته باشد، می توان از حالت دو سالن ۱۰۰۰۰ قطعه به موازات هم استفاده کرد که مختصات آن به شرح ذیل است:

۱) هر سالن پرورش به ابعاد ۱۴ • ۷۱ و ارتفاع دیوار ۸/۲ متر؛

۲) سر سالن و اتاق فرمان به ابعاد ۵/۳ • ۱۴ و ارتفاع دیوار ۸/۳ متر؛

۳) در ورودی سر سالن ۲/۱ • ۸/۱ متر؛

۴) در ورودی سالن ۱• ۸/۱ متر؛

۵) یک عدد در دو سوم انتهای سالن به طرف حیاط مرغداری و اندازه ۱ • ۸/۱ متر.

 

 

انبار:

در انتخاب محل انبار باید بسیار دقت نمود به نحوی که کمترین فاصله را با اتاق فرمان داشته باشد . اماکن ورود و خروج وسایل نقلیه سنگین جهت حمل و تخلیه مواد اولیه را داشته باشد . نزدیکترین فاصله را با درب ورودی مرغداری داشته باشد . حداقل فضای مورد نیاز جهت احداث انبار ۱۸۰ متر و حداکثر می توان ۲۴۰ متر را برای انبار یک واحد مرغداری ۲۰۰۰۰ قطعه در نظر گرفت لذا برای پروژه حاضر انبار به طول ۱۵ ، عرض ۱۲ و ارتفاع ۵ متر انتخاب می شود . درب اصلی انبار باید طوری ساخته شود تا وسایل نقلیه باری به راحتی داخل و خارج شده و بار خود را تخلیه نمایند . همچنین با عنایت به موقعیت انبار و سالن ها یک یا دو درب به ابعاد ۸/۱• ۱ متر در طرفین انبار جهت تردد کارگران و حمل و نقل تعبیه می شود . از آنجا که امکان ایجاد گردو خاک در داخل انبار هنگام تخلیه بار و یا تهیه جیره وجود دارد؛ لذا دو عدد تهویه ۶۰ سانتی متری و ۲ الی ۴ عدد پنجره ۸/۰• ۱ متر با توجه به موقعیت انبار در نظر گرفته می شود.

 

 

خانه کارگری :

در یک مرغداری ۲۰۰۰۰ قطعه ای حداقل به دو نفر کارگر نیاز است لذا برای محل اسکان آنها دو واحد به مساحت ۱۰۰ متر مربع شامل یک اتاق خواب ، هال ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی احداث گردد . موتور خانه : با توجه به اینکه واحد مرغداری باید در تمام دوره پرورش برق مورد نیاز را در اختیار داشته باشد لذا یک اتاق به ابعاد ۳•۴ متر جهت استقرار موتور برق اضطراری و قرار دادن لوازم و ادوات یدکی سیستم برق مرغداری ساخته می شود.

 

منبع: شرکت تعاونی متخصصین کشاورزی

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...