رفتن به مطلب

فرهنگ 400 لغته داروهای گیاهی


masi eng

ارسال های توصیه شده

1- آذان الفار : مرزنجوش، چوهه کن

2- آذر بوی(چوبک) : عرطنیثا، نوعی بخور مریم

3- آذریون : آذرگون، همیشه بهار، سورج مکی

4- آرغیس : پوست ریشه زرشک

5- آس : مورد، مرسین، ادهیره

6- آطریلال : قازیاغی، کاک چنگی

7- آفتاب گردان : حشیشةالعقرب، صامریوما

8- آلو : اجاص، برقوق

9- آلبالو : قراصیا، آلی بالی، کراسیا

10- آلبالو تلخ : محلب، نیوند مریم، پیوند مریم

11- آملج : آمله

12- آمله پرورده : آمله ایست که در شیر یا مربا پرورده شده باشد

13- آناغالس : مرزنجوش نبطی

14- آنجلیقا : آنژلیکا، سنبل هندی

15- آویشن : صعتر، آویشم، کهلی اوتی

16- آهک : کلس، اکسید کلسیم

17- آهک زنده : آهکی که به آن آب نرسیده باشد

18- آهک کشته : آهکی که به آن آب ریخته باشند،هیدرات کلسیم

19- آهن : حدید، لوهه

20- ابار : سرب، رصاص الاسود، بنک

21- ابقر : شوره، بارود، اشوش، چهاکهار، نیترات دو پتاس

22- ابرون : حی العالم، همیشه بهار

23- ابریسم : ابریشم

24- ابوخلساء : هوچووه، انخوسا، هوا جیوا اوتی، تن جوب، شنگار، حنا الغول

25- ابوقانس : غاسول رومی

26- ابهل : میوه سرو کوهی(اورس)، اوهیرو هوبیر

27- اپیکا : ایف کاکوانا، اپیه کاکوانا

28- اترج : ترنج، بخوره

29- اثل : طرفا، شورگز، جز، جهاو

30- اثلق : پنج انگشت، فلفل کوهی، سنبهالو، فنجنکشت

31- اثمد : سنگ سرمه، سرمه اصفهانی

32- اجاص : آلو

33- احریض : قرطم

34- اخثاء : سرگین

35- اذاراقی : نوآومیک، جوزالقی، کوچله، تیربدین

36-اذخر : کاه مکه، تبن مکه، گورگیا

37- ارجوان : ارغوان

38- ارز : برنج، حاپول

39- ارزن : گاورس، جاورس، دخن، باجرا

40- ازگیل : زعرور، گویچ یمیشان

41- اسارون : ناردین، سنبل بری، تکر

42- اسپرک : خزام بلیخه

43- اسپر غم بیابانی : برنوف، شابانگ، شاهبانگ

44- اسپغول : بزرقطونا، تخم اسفرزه، اسپرزه، بنکو، قارنی، باروق

45- اسپندان : خردل سفید، اسپند،اسفند، دشتی

46- استبرق : عشر

47- استوخودوس : استوقدوس، شاهسپرم رومی، حزامی، دهارو

48- اسراش : سریش خنثی، اشراس

49- اسفرزه : اسپغول

50- اسفاناخ : سوماخیوس

51- اسفنج : کف دریا، زبدالبحر، موابادل

52- اسقوردیون : سیر دشتی، موسیر، ثوم بری، علف هندی،بلبوس

53- اسقیل : عنصل، پیاز موش، پیاز دشتی، کاندی

54- اسود : اهلیلج

55- اشترک : اصطرک، میعه یابسه، لبنی

56- اشق : صمغ شتر غار، اوشه، وشج، کاندر

57- اشنان : حرض، اشنان گازران، چوبک، چووه، غاسول رک چوبک

58- اشنه : دواله، مسک القرود، دوالک، چریره

59- اشوس : شوره، ابقر، نیترات دوپطاس، بارود

60- اصابع السفر : انگشت زرد، هنس بدی

61- اصطرک : اشترک

62- اصفر : اهلیلج

63- اظفار الطیب : ناخن پریان، ناخن بویا، نکه

64- اغاریقون : غاریقون، قارچ چمن

65- افتیمون : زیره یاکمون رومی، کشوث، اکاس بیل

66- افربیون : فرفیون

67- افسنتین : مروه، خارا گوش، شتارو

68- افیون : تریاک، شیره خشخاش

69- اقاقیا : شیره درخت اقاقیا، صمغ قرظ، کیکو

70- اقحوان : بابونه چشم گاوی، بابونه سفید

71- اقط : کشک، قروت

72- اقلیمیا : جوش کوره، خلطی که از فلزات گداخته بدست می آید

73- اکت مکت : نوعی سنگ هندی است

74- اکلیل الملک : ناخنک، شاه افسر، برنک

75- اگر : وج، اگیر

76- آمله : املج

77- امبر باریس : زرشک

78- انار : رمان

79- انار دشتی : قلقل، بشام، مغاث

80- انتیمون : انتیموان

81- انجدان : انگدان، کوله پر، بالدرغان

82- انجدان رومی : سیسیالوس، کاشم، کوله پر، گلپر

83- انجره : گزنه، قریص، کجیت کن، اتنکن

84- انجیر : هنجیر، تین

85- انزروت : عنزروت، کنجده، کحل کرمانی

86- انفحه : پنیر مایه

87- انغوزه : حلتیت، حلتیت منتن، انگژه

88- انگور : عنب، اوزوم، ناکهه

89- انیسون : بادیان رومی، رندنی

90- انیسون بری : بادیان ختایی

91- اهلیلج : هلیله که انواع آن زرد، سیاه، ختایی و کابلی است

92- ایرسا : سوسن آسمانی، سوسن چینی

93- ایل : گوزن، بزکوهی، گاو کوهی

94- بابونج : بابونه

95- بادام تلخ : لوز المر

96- بادام شیرین : لوز الحلو، لوز

97- بادرنج : بادرنگ، بادرنجو، ترنجان

98- باد روج : تره خراسانی، ریحان کوهی، حوک

99- بادنجان : باذنجان، پیکن

100- بادیان : رازیانه، رازیانج

101- بادیان ختایی : انیسون بری

102- بادیان رومی : انیسون

103- بارهنگ : بارننگ، لسان الحمل

104- باسلیق : رال، سندروس

105- باسلیقون : زیره کرمانی، زیره دشتی

106- باقلای مصری : ترمس، باقلی، فول

107- بالنجو : بالنگو، نوعی ریحان

108- بالنگ : بالنج

109- بذر البنج : بنگ دانه، سیکران، خداعة الرجال

110- برگ بو : رند، غار

111- برنج : ارزن

112- برنجاسف : قیصوم، بومادران نر

113- برنج کابلی : برنک کابلی، بابرنگ

114- بسباسه : بسباس، بزباز(پوست جوز بویا)

115- بسپایک : بسفایج، کهنکالی

116- بستان افروز : بهار، عین البقر، کوکنی

117- بسد : مرجان، بیخ مرجان

118- بشام : بلسان

119- بصل : پیاز

120- بطیخ : خربزه

121- بطیخ المهندی : دابوغه، هندوانه

122- بطیخ الملیون : گرمک

123- بقس : شمشاد

124- بقلة الزهرا : خرفه(سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها)رجله، فرفین

125- بقلة الیمانیه : بستان افروز سبز رنگ

126- بکتر : فلوس، خیار چنبر

127- بلادر : بهلاوه

128- بلاذر : قرص کمر، قرص الظهر

129- بلاط : سنگ مرمر

130- بلبوس : اسقوردیون

131- بلح : غوره خرما، خرمای نارس

132- بلوط : مازو

133- بلیلج : بلیله، بهره

134- بن : درخت قهوه، رک قهوه

135- بندق : فندق

136- بنفسج : بنفشه معطر، بنفشه

137- بورق : بوره، تنکار، نطرون

138- بوزیدان : مستعجله، لوکری

139- بومادران : برنجاسف

140- به : سفرجل، حیوا

141- بهار نارنج : نارنج

142- بهمن : دو جور است، سرخ و سفید

143- بید : صعصاف

144- بید انجیر : کرچک، خروع، کنتون، آریند

145- بید انجیر ختایی : بید انجیر هندی، کرچک ختایی

146- بید مشک : خلاف البلخی

147- بیض : تخم مرغ

148- پسته : فستق

149- پنیرک : ختمی خبازی، خبازی، نان کلاغ

150- پنیر مایه : انفحه

151- پودنه : پونه، پودنج، حماحم، حبق

152- پونه کوهی : مشک طرامشیع

153- پیچک : نوعی لبلاب، عشقه

154- تاتوره : جوزماثل، تاتوله، جوزرق

155- تاجریزی سیاه : روپاس، انگور توره

156- تباشیر : طباشیر، تواشیر(ماده ایست که از نوعی نی ترشح میشود)

157- تباشیر فرنگی : سنگ مرمر ساییده

158- تبغ : تنباکو، توتون

159- تبن : کاه

160- تبن مکی : اذخر

161- ترشک : حماض، ترشه

162- ترمس : باقلای شامی، باقلای مصری

163- ترنجبین : شبنمی است که بر روی خارشتر مینشیند

164- تره : گندنا، کراث

165- ترتیزک : جرجیر، شاهی

166- تفاح : سیب درختی

167- تمر : خرما، کهجور

168- تمشک : علیق، توت سه گل، کورتیکان، تموش

169- توبال : ذرات مس سوخته که از مس گداخته جدا میشود

170- توت : فرصاد

171- تیواج : پوست زبان گنجشک

172- ثعلب : بوزیدان

173- ثفل : ته نشین، جرم چیزی که آبش گرفته شده

174- ثوم : سیر بستانی

175- جاکسو : تخم قدومه یا تودری

176- جبن : پنیر

177- جدوار : نوعی زرنباد، زرمبه، زنجبیل بیابانی

178- جزر : هویج، کاجر

179- جزر البری : هویج صحرایی، شقاقل

180- جعده : مریم نخودی، کلپوره

181- جفت الفستق : پوست روی پسته

182- جلجلان : گشنیز، کزبره

183- جلغوزه : میوه صنوبر

184- جلنار : گل انار فارسی، گل انار نر

185- جند بیدستر : غده ای در بدن سگ آبی

186- جو : شعیر

187- جوز : گردو، اخروت

188- جوز بویا : جوز الطیب

189- جوزق : پوست غوزه پنبه، جوزه

190- جیوه : زیبق، سیماب

191- جیوه کشته : جیوه ایست که با ماده دیگری آنقدر ساییده شود تا مضمحل شود

192- چای سبز : چای ختایی

193- چغندر : سلق

194- حب الملوک : دانه های کرچک هندی یا ختایی

195- حزا : نوعی از سداب

196- حزنبل : نوعی بهمن

197- حسن لبه : حصی لبان

198- حل : کنجد، سمسم

199- حلبه : شنبلیله، شنبلید

200- حماض : ترشک

201- حنطه : گندم،کیهون

202- حنظل : هندوانه ابوجهل، کبست

203- خارشتر : گیاه ترنجبین

204- خبازی : پنیرک

205- خبث الحدید : زنگ آهن، اکسید آهن

206- خبه : خاکشیر

207- خربزه : بطیخ

208- خربق سیاه : کندش

209- خردل سفید : اسفند دشتی، رشاد

210- خردل سیاه : خردل خوراکی معروف

211- خرفه : بقلة الزهرا

212- خرما : تمر

213- خروع : بید انجیر

214- خزامی : شب بو، خیری

215- خس : کاهو، خاس

216- خشخاش : این گیاه چند نوع دارد از آنجمله سفید و سیاه است

217- خشخاش بحری : مامیتا، مامیثا

218- خل : سرکه

219- خلاف البلخی : بید مشک

220- خمر : شراب

221- خوخ : شفتالو، هلو

222- خولنجان : خسرو دارو

223- خون سیاوشان : دم الاخوین

224- خیار چنبر : فلوس

225- دارچین ختایی : سلیخه

226- دار فلفل : فلفل دراز، پیپل

227- درمنه : شیح، شیح ارمنی

228- درونج : درونک، درونه

229- دلب : چنار، صنار

230- دم الاخوین : خون سیاوشان

231- دند : بید انجیر ختایی

232- دوالک : اشنه

233- دود القز : کرم ابریشم

234- دوقو : تخم شقاقل

235- دهن : روغن

236- ذباب : مگس

237- رازیانج : رازیانه

238- رازیانه بیابانی : بادیان دشتیپ

239- رازیانه رومی : انیسون

240- راسن : زنجبیل شامی

241- رال : باسلیقون، رال هندی(نوعی صمغ)

242- راوند : ریوند، ریشه ریواس

243- رجله : خرفه

244- رمان : انار

245- روبیان : ماهی روبیان، اربیان، میگو

246- روپاس : تاجریزی سیاه

247- روس : سماق

248- روغن : دهن

249- ریباس : راوند

250- زبان گنجشک : لسان العصافیر، مرغ زبانک

251- زبد : کره، مسکه

252- زبیب : مویز

253- زجمول : کشوث

254- زرآوند مدهرج : زرآوند ماده

255- زردچوبه : عروق الصفر

256- زرنباد : جدوار

257- زفت : صمغ صنوبر

258- زنجبیل : سونتهه

259- زنجفر : زنجرف، شنجرف، شنگرف

260- زنیان : هاضوم، اژغون، خردانه

261- زیره سفید : زیره سبز، زیره رومی

262- زیره دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی، باسلیقون

263- زیره نبطی : زیره سبز

264- ساذج هندی : تیزپات

265- سپستان : سبستان، لسوره

266- سداب : دو نوع است: بری و بستانی

267- سرنج : سلیقون

268- سرو کوهی : ابهل

269- سقز : بنه

270- سقمونیا : محموده

271- سکنجبین : مخلوطی از سرکه و شکر است

272- سعد : سعد کوفی

273- سلیخه : دارچین ختایی

274- سلیقون : سرنج

275- سنبل : ناردین

276- سنبل الطیب : علف گربه، والریان

277- سنبل هندی : آنژلیکا

278- سنجد : غبیرا

279- سندروس : صمغ سندروس، کهربا

280- سنگ سرمه : اثمد

281- سورنجان : بربری

282- سوس : شیرین بیان، ملتهی، متکی

283- سوسن : یاسمین

284- سوسن آسمانی : ایرسا

285- سیاهدانه : حبة السودا

286- سیب : تفاح

287- سیر : ثوم

288- شاهتره : شاهترج، شیطره

289- شاهدانه : شاهدانج، قنب

290- شاهی : ترتیزک

291- شبت : شوید

292- شب یمانی : زاج سفید

293- شراب : در زبان عربی بمعنی نوشیدنی و اصطلاحا بمعنی شربت است

294- شعیر : جو

295- شفتالو : خوخ

296- شکر تیغال : مان گیاه، تیهال

297- شلجم : شلغم، لفت

298- شمشاد : بقس

299- شنبلیله : حلبه

300- شونیز : سیاه دانه

301-شوید : شبت

302- شیتره : شاهتره

303- شیح : درمنه

304- شیر : لبن

305- شیرین بیان : سوس

306- صبر زرد : ایلیا

307- صبر سقوطری : صبری است که در جزیره سقوطر هند بدست آمده است

308- صعتر : آویشن، اویشم، کلکلیک، ساتر

309- صفصاف : بید

310- صندل : نوعی چوب که که سفید،زرد یا سرخ است

311- عدس : مرجومک، مسور

312- عقاب : نوشادر

313- عفص : مازو، مازو پهل

314- علیق : تمشک

315- عنب : انگور

316- عنب الثعلب : تاجریزی سیاه

317- عنبر : ماده خوشبویی است که از نوعی نهنگ بدست می آید

318- عنزروت : انزروت

319- عنصل : اسقیل

320- غبیرا : سنجد

321- فجل : ترب

322- فرصاد : توت

323- فستق : پسته

324- قارچ : فطر

325- قارچ چمن : غاریقون

326- قازیاغی : اطریلال

327- قاقله کبار : هل باد

328- قداح : بهارنارنج

329- قدومه : تودری

330- قردمانا : کراویه، زیره دشتی

331- قرص الظهر : بلادر

332- قرصعنه : شقاقل

333- قرص کمر : بلاذر

334- قرنفل : میخک

335- قطن : پنبه

336- قطونا : اسفرزه

337- قلقطار : زاج زرد

338- قلومس : تنباکو

339- قیصوم : بومادران

340- کاسنی : هندبا

341- کاشم : انجدان رومی

342- کاکنج : عروس پشت پرده

346- کتیرا : کثیرا

347- کدو : قرع

348- کرچک : بید انجیر

349- کراویه : زیره سبز، زیره رومی

350- کراویه دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی

351- کزبزه : گشنیز، جلجلان

352- کف دریا : زبد البحر

353- کلپوره : جعده

354- کمون : زیره

355- کنجد : سمسم

356- کنجده : انزروت

357- کوله پر : انجدان رومی

358- کهربا : صمغ فسیل شده نوعی کاج

359- گز : اثل

360- گزنه : انجره

361- گل ارمنی : نوعی از خاک ارمنستان

362- گل عنبر بو : جعده

363- لاک : لک، نوعی صمغ است که در هند بدست می آید که برای لاک کردن و مهر نمودن و نیزدر رنگرزی از آن استفاده مینموده اند

364- لبان : کندر

365- لسان البقر : زبان گاو

366- مارچوبه : هلیوم، هلیون، مارگیا

367- مازو : عفص

368- مامیثا : خشخاش بحری

369- ماهی روبیان : میگو

370- محموده : سقمونیا

371 - مخلصه : گل کتانی

372- مرزنجوش : مرزنگوش، سرمق، دوما

373- مریم نخودی : جعده

374- مشک : ماده معطری که از پوست شکم آهوی ختن بدست می آید

375- مشک طرامشیع : پونه کوهی

376- مصطکی : علک رومی

377- مقل : نوعی صمغ است

378- ملح : نمک

379- مورد : آس

380- مویز : زبیب

381- میخک : قرنفل

382- نعناع : نعنع

383- نوشادر : کلرور آمونیم

384- نیلوفر : نیلو پهل

385- وج : اگر

386- وسمه : کتم(به آن رنگ ریش هم گفته میشود)

387- هل باد : هل کبار، قاقله کبار

388- هلیله : اهلیلج

389- هلیمو : ریشه ترشک صحرایی

390- همیشه بهار : ابرون

391- هندبا : کاسنی

392- هندوانه : بطیخ الهندی

393- هندوانه ابوجهل : حنظل

394- هویج : جزر

395- هویج صحرایی : شقاقل

396- یاقوت : از سنگهای قیمتی است

397- یبروج : مهرگیاه

398- یتوع : نام عمومی گیاهانیکه با شکستن شاخه آنها شیرابه ای خارج میشود

399- یسر : چوبی است سیاه رنگ، چوب بان

400- یمسو : شوره

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...