رفتن به مطلب

مقالات دوازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران


ارسال های توصیه شده

مقالات دوازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران رو تو این تاپیک می تونید دانلود کنید. به مرور زمان تاپیک کامل میشه :a030:

 

ابتدا کلیه مقالات لاتین ارائه شده در کنفرانس رو واسه دانلود میذارم:

 

لیست مقالات:

A COMPARATIVE APPROACH TO EVALUATE THE EFFICIENCY OF PUBLIC AND PRIVATE TRANSPORT SYSTEMS IN THE PRESENT URBAN SCENARIO OF THE METROPOLIS OF KOLKATA

A New Modeling Framework to Minimize Greenhouse Gas Emission in Bi-Objective Multi-modal Transportation Network

An Advance Modeling and Control Strategy for a Real Freeway

An integrated plan for optimization of fuel consumption- a case study

Analysis of Child Pedestrian Accidents in Relation to Spatial and Temporal Attributes- A Case Study of Karachi

Availability and Accessibility Assessment of Public Transit System

Comparison of the1st and 2nd Orders of Reliability Method in Determination of the length of Speed Change Lanes

Developing Multi-objectiveModel for Multi-commodity Capacitated Arc Routing with Uncertainty in Demands

Development of an Automatic Land Use Extraction System in Urban Areas using VHR Aerial Imagery and GIS Vector Data

Driving in Iran and the UK – Drivers’ Perception

Evaluating different environmental indicators in urban transportation in order to rank environmental indicators considering in sustainable development of public transportation

IMPACTS OF LEAD VEHICLE CLASS ON DRIVER’S FOLLOWING BEHAVIOUR

International Freight demand forecast of Tajikistan Railway Feasibility Study Project

Investigation of exhaust emission factors based on vehicle models

Modeling of lead and cadmium density in the soil of urban roadside using traffic parameters

Modelling Driver Reaction in Crash Situations

Motorcyclists Head Injuries Prevention Strategies (A Case Study of Tehran Province)

Numerical Simulation of CO dispersion in Northern-Koohsar Mahdi urban tunnel in Shiraz

Offering a New Model to Evaluate the Impacts of Management Policies on the Efficiency of Bus Rapid Transit System (Case Study: Tehran, Iran)

On-Road Vehicle Emissions Forecast Using IVE Simulation Model

PERCEPTIONS ABOUT THE TRAFFIC SAFETY AMONG THE TAXI MOTORCYCLISTS AND THEIR PASSENGERS IN PHAYATHAI DISTRICT, BANGKOK

Proposing Simulation Model for Traffic of Urban Network Intersections Using Scheduled Traffic Lights

Psychological factors influencing young Iranian’s traffic behavior: driving in speed and using pedestrian signal crossing

Railroad Performance enhancement through Effective Maintenance Planning

Risk assessment in special events

The development strategy of Pasdaran Boulevard based on the Transit-Oriented corridor

The effect of traffic safety culture on the frequency of driving fatalities

Time-VaryingMulti-Criteria Decision Making Model for Iranian National Plan for Intelligent Transportation Systems Architecture

TRAFFIC RISK PERCEPTIONS IN A GHANAIAN PUBLIC

Using Extent Analysis Method for Risk Assessment of Road Network in Hazmat Transportation

VANET-based Vehicle Priority Scheduling System at Multi Intersection

Vehicle Routing Problem for Medical Supplies in Large-scale Emergency with Multiple Depot and Split Deliveries

 

دانلود مقالات

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 110
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

  • Mohammad Aref

    111

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

آسیب شناسی پل هاي عابر پیاده در سطح شهر تهران

 

استفاده عموم مردم از مد پیاده روي یکی از ارکان اصلی دستیابی به حمل ونقل پایدار به شمار می رود. از این رو، با توجه به آسیب پذیر بودن عابران پیاده، به خصوص افراد سالمند و کودکان، در عبور از عرض خیابان مسئله ایمنی تردد عابران از عرض خیابان از پایه هاي اصلی حمل و نقل مطلوب شهري به شمار میرود. یکی از معضلات مربوط به تسهیلات عابر پیاده، بحث عملکرد نامناسب و عدم کارایی برخی پلهاي عابر پیاده میباشد. درهمین راستا، به منظور آسیب شناسی پلهاي عابر پیاده در شهر تهران، برخی پلهاي عابر پیاده انتخاب شده و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش دلایل عدم کارایی گذرگاه هاي غیرهمسطح عابرین پیاده را میتوان در مکانیابی نامناسب و قصور در اعمال تدابیر لازم براي افزایش جذابیت این گذرگاه ها (از جمله افزایش سهولت استفاده از پل و ممنوعیت تردد از عرض خیابان) خلاصه نمود. در نهایت به منظور مرتفع نمودن مشکلات موجود در زمینه پلهاي عابر پیاده در سطح شهر تهران راهکارهایی در سطوح مختلف (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) ارائه شده اند.

 

کلید واژه: عابر پیاده، گذرگاه غیر همسطح، آسیب شناسی، مکانیابی، کارایی پل عابر پیاده

 

نویسندگان: علی منصور خاکی، رضا عرفانی نسب، رضوان باباگلی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

آسیب شناسی تبلیغات محیطی از منظر ترافیک بر مبناي ضوابط و مقررات پیشنهادي ساماندهی تابلوهاي شهري در سطح شهرداري منطقه یک (مطالعه موردي تلویزیون میدان قدس، پاركوي میدان ارتش و استندهاي سه معبر اصلی بلوار کاوه، اندرزگو و فرمانیه)

 

در این مقاله ابتدا کلیه ظوابط موجود از مراجع قانونی در خصوص اجراي تبلیغات شهري( تابلوهاي کوچک مقیاس و تلویزیون هاي شهري) ارائه می گردد سپس دو نوع کالبد تبلیغاتی (استند، تلویزیوم شهري) در سه معبر اصلی و 4 تلویزوین شهري در 4 میدان در محدوده شهرداري منطقه یک تهران با ضوابط وشاخص هاي ارزیابی با رویکرد ترافیکی تطابق داده می شود و بروز آسیب هاي ممکن در حوزه ترافیک مورد بررسی قرار می گیرد. وپیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط ارائه می گردد.

 

کلید واژه: ضوابط ، کالبد هاي تبلیغاتی، استند، تلویزیون شهري، شاخص هاي ارزیابی ترافیکی

 

نویسندگان: پوریا محمدیان، زهرا مبینی، مریم نخعی پور

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

آسیب شناسی حمل و نقل عمومی و خصوصی معلولین و جانبازان (مورد مطالعه شهرستان بیرجند)

 

شهروندان روزانه از مسیرهاي مختلفی عبور می کنند که گاهی اوقات به دلایل گوناگون از جمله نامناسب بودن مسیرها دچار سانحه و تصادف شده و صدماتی را متحمل می شوند. معلولین و جانبازان به دلیل ناتوانی، بیش از سایرین دچار این مشکلات شده و از طراحی نامناسب گذرها و حمل و نقل رنج می برند. این مقاله ازحیث تبیین این که حمل و نقل مناسب براي عبور جانبازان و معلولین چه مشخصاتی را باید دارا باشد، تهیه و ارائه شده است که در این راستا مشکلات حمل و نقل معلولین و جانبازان به عنوان یکی ازگروهاي آسیب پذیر جامعه مد نظر قرار گرفته است. طراحی منا سب گذرها براي حمل و نقل این دسته از شهروندان و همچنین معرفی استانداردهاي فضاها به منظور سازگار کردن آن ها براي حرکتشان و تطبیق فضاهاي ساخته شده موجود با نیازهاي آنان است. که در این زمینه مطالعاتی در مورد مشکلات معلولین و جانبازان براي عبور از گذرها معرفی و استانداردهایی براي طراحی آن مطرح شده است. روش پژوهش در این تحقیق، پیمایشی توصیفی است. اطلاعات سطح اول این پژوهش با استناد به «مطالعات کتابخانه اي» و اطلاعات سطح دوم، با «مطالعات میدانی» واز طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شده است. در فصل نتایج تحقیق به آسیب شناسی وضعیت حمل و نقل معلولین و جانبازان در شهرستان بیرجند پرداخته شده است.

نتایج این پژوهش به طور کلی نشان داد که بین مناسب سازي مبلمان شهري، موانع فیزیکی ساختمان، فرهنگ سازي جامعه، اولویت هاي مسئولین و نیازهاي جانبازان و معلولین، الگو برداري از طرح هاي مناسب سازي موفق با حمل و نقل عمومی و خصوصی رابطه معناداري وجود دارد اما بین نظارت بر وضعیت ساختمان ها، حمل و نقل عمومی و خصوصی معلولین و جانبازان رابطه ي معناداري وجود ندارد. در پایان راهکارها و پیشنهاداتی در رابطه با مناسب سازي فضاهاي حمل و نقل در شهرستان بیرجند ارائه شده است.

 

واژگان کلیدي: حمل و نقل، منا سب سازي، معلولین و جانبازان شهرستان بیرجند

 

نویسندگان: علی خاکساري، محمد علی طالبی، راضیه گورگانی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

آسیب شناسی راهبردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مدیریت مصرف سوخت در حمل ونقل عمومی بین شهری (جاده ای)

 

انرژی عامل اصلی هر فعالیت اقتصادی است. درآمدزایی منابع انرژی برای ایران، اهمیت آن را بیشتر میکند. منابع انرژی، محدود و بعید است در آینده نزدیک، پژوهشها برای کشف منابع نوین انرژی، به نتیجه قطعی برسد. وابستگی اقتصاد ملی به نفت، سبب شده بخش حملونقل به سبب مصرف فرآورده های میان تقطیر باارزش مانند بنزین و گازوییل و نیز مشکلات فنی جایگزینی انرژیهای دیگر، اهمیت ویژه یابد. پرداخت یارانه سوخت، مانع بسیار مهم پیشرفت کشور است. با وجود کارهای انجام شده در صرفه جویی سوخت (وضع قوانین، استانداردها، نوسازی ناوگان، سوختهای جایگزین، کارت هوشمند، سهمیه بندی سوخت و ...)، مصرف همچنان بالاست. از این رو آسیب شناسی راهبردهای مدیریت مصرف سوخت، مورد نیاز است. برای تکمیل مجموعه راهبردهای مدیریت مصرف سوخت در حملونقل عمومی جادهای که از برنامههای توسعه و قوانین این حوزه به دست میآید، از یافتههای پرسشگری و نیز بازبینی پیشینه کشورهای دیگر بهره گیری میشود. هدف اصلی، ارائه راهبردهای امکان پذیر و مناسب برای رفع کاستیها، مشکلات و موانع مدیریت مصرف سوخت حمل ونقل عمومی بینشهری است. برای افزایش احتمال کامیابی راهبردهای برگزیده، گزینش نهایی به تفکیک اولویت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجام میشود. نخست برای گزینش راه بردهای اجرایی و مناسب مدیریت مصرف سوخت، نقاط قوت، ضعف، کاستیها (درونزا و برونزا) و آسیبهای درونی به 3 دسته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تقسیم میشود. سپس برای هر راهبرد، نسبت شانس پیروزی جداگانه در هر دسته، محاسبه و رده بندی میگردد. بدین ترتیب در هر یک از حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، راهبردهای مناسب با احتمال کامیابی بیشتر در کاهش مصرف سوخت، شناسایی و پیشنهاد میشود.

 

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی، نقاط قوت و ضعف، کاستیها، راهبرد مدیریت مصرف سوخت، قوانین صرفه جویی سوخت

 

نویسندگان: مهرداد علیمرادی، مینا مجتهدزاده، مهدی حسن زاده، نازنین صادقی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

آشکارسازی اشیاء رها شده و مشکوک در متروی تهران به کمک پردازش تصویر

 

مترو یکی از نقاط حساس هر شهری به شمار می رود و توجه به ایمنی اماکن، اشخاص و امکانات آن توجه خاصی را می طلبد. در این مقاله روشی برای پایش اشیاء رها شده و مشکوک مانند بمب در اماکن مترو پیشنهاد شده است که مبتنی بر انبساط مورفولوژیکی روی تفریق دو تصویر می باشد. روش پیشنهادی در ایستگاه متروی فرهنگسرا واقع در خط 2 متروی تهران و به کمک دوربین های در حال تصویر برداری مترو مورد آزمایش قرار گرفته است و برای پردازش تصاویر بدست آمده از نرم افزار MATLAB استفاده شده است.

 

کلیدواژه‌ها: متروی تهران، آشکارسازی اشیاء مشکوک، بمب، انبساط مورفولوژیکی، تفریق تصاویر

 

نویسنده: مجید مبینی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

آلودگی هوا و تأثیرات مترو در کاهش آن

 

در چند دهه اخیر مشکلات حمل ونقل در کلانشهر تهران، به صورت بزرگترین معضل شهر رخ نموده که یکی از عواقب ناگوار آن، پیدایش آلودگی هوا میباشد که خسارات وارده به اقتصاد ملی ناشی از آن بالغ بر میلیاردها ریال است. با توجه به سهم عمده منابع متحرک در آلودگی هوای تهران، توسعه سیستم حملونقل ریلی به عنوان روش بهینه انتقال مسافر، یک گزینه اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.. برای حمل معضل ترافیک و تبعات ناشی از آن، حملونقل ریلی بیشترین کارآیی موثر و مستمر را در برابر انرژی مصرفی نسبت به سایر شقوق حملونقل ایجاد مینماید و این در حالی است که کمترین آسیب به محیط زیست وارد میشود. در این مقاله ضمن بررسی منابع آلودهکننده به تحلیل قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و عملکرد شرکت مترو تهران پرداخته شده است. همچنین مزایای مترو معرفی و میزان صرفهجوهایی حاصل به صورت کمی مورد بررسی قرار میگیرد و در پایان رابطه مترو و آلودگی هوا با رویکرد تحلیل سیستم مدلسازی میگردد.

 

کلیدواژه‌ها: آلودگی هوا، مترو، صرفه جویی، حمل ونقل

 

نویسندگان: محمد منتظری، هابل درویشی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

آموزشهای غیرمستقیم حمل و نقل در فضاهای شهری تهران

 

امروزه توسعه شهرها و شهرنشینی دستگاههای ذیربط را جهت حفظ نظم در سطح شهر به آموزش شهروندان در زمینه های حمل و نقل واداشته است. در این زمینه مقالات بسیاری نوشته شده است که اغلب تنها به بیان مباحث نظری شیوههای آموزش شهروندی بسنده کردهاند و این مسئله باقی میماند که چگونه میتوان از طریق آموزش غیرمستقیم شهروندان سبب افزایشآگاهی مردم در حوزه حمل و نقل شد. اینکه محیط شهر چگونه در آموزش شهروندان خود مؤثر است؟ فضاهای شهری چگونه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آموزشهای شهروندی را به مخاطبان خود انتقال میدهند؟ پرسشهای اصلی نوشتار است. روش تحقیق این پژوهش کیفی، تکنیک تحقیق تحلیلی-توصیفی و روش سنجش مقایسهای- تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات اسناد کتابخانهای است.در مراحل استدلال، صد نمونه از فضاهای عمومی که ارتباط مستقیم با حمل و نقل در شهر دارند، انتخاب شده و در هر یک از آنها شیوه انتقال مفاهیم آموزشی در دو دسته آموزش مثبت یا منفی، مورد بررسی قرار گرفته است. دستاوردهای حاصله از مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که شهر از طریق ساختارهای فیزیکی خود، بزرگترین و مؤثرترین عامل در آموزش شهروندان محسوب میشود بگونهای که به صورت غیرمستقیم علاوه بر آموزش مفاهیم، آنها را در زندگی شهروندان نهادینه میسازد.

 

کلیدواژه‌ها: آموزش شهروندی، آموزش غیرمستقیم، مدیریت شهری

 

نویسندگان: نسیم غلامی رستم، سپیده مهدوی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

آنالیز حساسیت قیمت و تاثیرات آن در طراحی شبکه حمل و نقل همگانی

 

یکی از مشکلات عمده ی مدیریت واحد شهری بهبود و ساماندهی امور مربوط به جابجایی شهروندان می باشد. که این امر با گسترش روزافزون تقاضا در کلان شهرها روز به روز بیشتر می شود. در این بین تحلیل هزینه های کلی سیستم که شامل استفاده کننده و بهره بردار شبکه می باشد، باعث می گردد روند سیر بهره وری مشخص و بهینه سازی در تمام زیرساختها ایجاد گردد. از چالش های جدی در این زمینه سرویس دهی نامناسب سیستم های حمل و نقل همگانی بواسطه ی عدم بازگشت سرمایه و کاهش کمکهای مالی دولتی می باشد. دراین مقاله یکی از روشهای بهینه سازی مدیریت هزینه در طراحی شبکه ی فیدر حمل و نقل همگانی بر مبنای هوش مصنوعی معرفی می گردد. برای نشان دادن نتایج از یک مثال حقیقی، شبکهی حمل و نقل همگانی کلان شهر مشهد استفاده شده. نتایج نشان می دهد با بهبود ساختار شبکهی فیدر حمل و نقل انبوه ریلی، هزینه های کلی وارد بر کاربران و بهره بردار سیستم 15/4% کاهش می یابد.

 

کلیدواژه‌ها: مدیریت، حمل و نقل، سیستم ها، شبکه فیدر، بهینه سازی، ACO

 

نویسندگان: محمد مهدی طهوری نیا، زینب لطفعلی زاده

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

آینده پژوهی حمل و نقل عمومی در راستای توسعه پایدار شهری

 

امروزه اکثر جمعیت ساکن در دنیا، در نواحی شهری زندگی می کنند. به همین ترتیب مسائل بهداشتی و زیست محیطی مرتبط با حمل و نقل شهری، همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، مصرف فزاینده انرژی و کاسته شدن از میزان منابع انرژیهای تجدید ناپذیر، در شهرها و حومه آنها بایستی به نحوی ساماندهی شوند که سرویس دهی و فعالیتهایی که در زندگی روزمره به آنها احتیاج دارند نخ تنها دسترسی مناسبی پیدا کنند بلکه برای آیندگان نیز شرایط مطلوب زندگی را رقم بزنند و این دسترسی با کمترین تاثیرات منفی روی محیط همراه باشد. به همین منظور در چارچوب این مقاله سعی بر این شده که با استفاده از علم آینده پژوهی به عنوان یک علم جدید که در کشورهای مختلف دنیا روز به روز کاربردی تر شده و متدهای جدیدی از آن برای ساختن آینده ای مطلوب تر ارائه می شود، روشها و متدهایی متناسب با شیوه های برنامه ریزی حمل و نقل شهری و به طور کلی امور شهری مطرح گردد که شرایط مطلوب توسعه پایدار را که از آرمان های این علم است برآورده کرده و نیز متدهای کاربردی جهت کاربرد این علم به منظور دستیابی به توسعه پایدار را عنوان نماییم. در پایان نیز با مطرح کردن این نتیجه که با یکپارچگی توسعه های آتی شهری با توسعه حمل و نقل عمومی و معرفی نمونه های موردی موفق در سایر نقاط جهان، که در چارچوب علم آینده پژوهی توانسته اند به نتایج مطلوبی در تحقق اهداف توسعه پایدار شهری دست پیدا کنند، نتیجه مطلوب کاربردی این علم ارائه می گردد.

 

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی، حمل و نقل شهری، توسعه پایدار، برنامه ریزی شهری

 

نویسندگان: مهدی شهیری پارسا، ایمان بدیعی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اثرات زیست محیطی اتوبوس های تندرو در مسیر خط 5

 

راه اندازی مسیر جدید BRT درمحور رسالت حدفاصل دردشت (پایانه دانشگاه علم و صنعت) تا میدان آرژانتین در دستور کار شهرداری است. خط 5 اتوبوسهای تندرو یکی از خطوط مهم شرقی - غربی است که از پایانه علم و صنعت آغاز می شود و تا بزگراه رسالت ادامه خواهد یافت. در تحقیق حاضر اثر بخشی راه اندازی خط 5 در رابطه با مسایل زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری آلاینده های هوا و صدا در قبل و بعد از راه اندازی خط 5 صورت پذیرفت. تفاوت زیادی بین دو مرحله اندازه گیری مشاهده نمی شود. مقایسه میانگین آلاینده های هوا در مسیر خط 5 بیش از استانداردهای ملی نمی باشد. مقایسه میانگین آلودگی صدا در قبل و پس از راه اندازی خط، فراتر از استانداردهای صدا در هوای آزاد است. این موضوع برای زمان های شب و روز صادق است. از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسیر خط 5 بسیار متنوع و غیر همگن می باشد. انواع کسب با درآمدهای متغییر، حضور مردم غیر بومی بصورت کسبه یا بصورت ساکنین جدید در منطقه مشهود است. در مسیر میدان آرژانتین تا دردشت حدود 400 واحد تجاری، خدماتی، آموزشی وجود دارد. امور غذایی (رستوران، شیرینی، خشکبار، آبمیوه، بستنی، ....) بهمراه خدمات پزشکی بیشترین فراوانی کسب و کار را دارد می باشند و حدود 37 درصد از کل فعالیت های را در مسیر خط 5 شامل می شوند. سایر امور نظیر امور تاسیساتی، مراکز آموزشی و خدمات اتومبیل نیز حدود 36 درصد از کل فعالیت را تشکیل می دهند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در صورت اجرای موفق طرح خط 5 بی آر تی می توان حدود 1/6 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی نمود. از این طریق میزان هزینه های اجتماعی نیز تا حد 2/7 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. بنابراین سرجمع صرفه جویی (شامل سوخت و هزینه های اجتماعی) معادل 13/7 میلیارد ریال می باشد. مجموع امتیاز خط 5 در محیط اجتماعی 3+ ارزیابی شده است. در صورت بکار گیری طراحی مناسب در اطراف گاردریل در طول مسیر می توان نسبت به ارتقاء این رقم تا حد 8+ نیز امیدوار بود.

 

کلیدواژه‌ها: محیط زیست، آلودگی، هوا، صدا، هزینه اجتماعی، اتوبوس تندرو

 

نویسندگان: عبدالرضا کرباسی، فریماه صالحی، مرتضی خشایی پور، علیرضا طباطبایی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اثرات عصبی رفتاری در کودکان ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا وصدا ناشی از ترافیک

 

کودکانی که شرایط زندگی آنهابه گونه ای می باشد که در معرض آلودگی هوا وصدا ناشی از ترافیک قرار می گیرند ، نشانه های وجود دارد که هر یک از این عوامل بر عملکرد شناختی کودکان تاثیر می گذارد . که هر یک از این عوامل و تاثیراتشان به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از این تحقیق بدست آوردن ارتباطی بین آلودگی هوا و سر و صدای حمل و نقل وسایل نقلیه در عملکرد شناختی دانش آموزان مدارس ابتدایی هم در محیط خانه و هم در محیط مدرسه می باشد . اطلاعات بدست آمده از 24 مدرسه ابتدایی که شامل 553 کودک ( 9 تا 11 ساله ) می باشد ، که با استفاده از مدل سازی های چند سطحه و طیف وسیعی از عوامل اجتماعی ، اقتصادی و سبک زندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . کودکانی که فقط در معرض NO2 (شاخص آلودگی هوای ناشی از ترافیک در مناطق شهری) قرار می گیرند ، آمارهای جمع آوری شده از مدارس کاهش میزان یادگیری و طول خط حافظه در دانش آموزان ابتدایی را نشان می دهد . همچنین طبق آمارها رابطه مشخصی بین سر و صدای ناشی از ترافیک هوایی در مدارس و تعداد خطاهای دانش آموزان در آزمون ( تمرکز ) و ( عکس العمل ) مشاهده می شود . با قرار گرفتن در معرض ترکیبی از هردو مورد آلودگی هوا و سر و صدای ناشی از ترافیک تاثیرات مشخصی بر زمان واکنش دانش آموزان به سوالات مربوطه را نشان داده می شود ، که این نتایج به صورت واضح و روشن در آزمایش های SRTT (آزمون میزان حواس پرتی و آزمون تمرکز ) قابل مشاهده می باشد . با توجه به اینکه اگر کودکان به صورت طولانی مدت در معرض آلودگی هوا و صدا قرار گیرند اثرات سوئی بر عملکرد رفتاری ، آموزشی و پیشرفت ذهنی می گذارد ، باید در این ضمینه راهکارهای مناسب و حمایت های وبژه صورت گیرد .

 

کلیدواژه‌ها: آلودگی هوا ،سروصدای ترافیک جاده ای، سر و صدای ترافیک هوایی، عملکرد شناختی کودکان ، فرایند یادگیری ، بچه ها

 

نویسندگان: علی منصور خاکی، محمدامین غربی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اثرسنجی افزایش سهم وسایل نقلیه همگانی پرسرنشین بین شهری در کاهش تراکم ترافیک جاده ها

 

افزایش روزافزون سفرهای بین شهری، هزینه و مشکلات بسیاری برای دولتهای مختلف به وجود آورده است. تأخیر، تراکم در سفرها، آلودگی هوا، کاهش انرژیهای تجدیدناپذیز، مسائل روانی و افزایش زمان سفر نمونه هایی از این مشکلات هستند. از جمله مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، فقدان زیرساختهای حمل و نقل همگانی و استفاده زیاد مردم از خودروهای شخصی در حمل و نقل شهری و بین شهری میباشد. دولتها، راهکارهای مختلفی برای حل این مسئله انتخاب میکنند. مدیریت تقاضای سفر، توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی و نیز استفاده از حمل و نقل پاک و سبز از جمله این راهکارها است. در این مقاله اطلاعات مربوط به سفرهای بین شهری استانهای مختلف کشور و همچنین ناوگان مورد استفاده در انجام سفر، در سال 1387 گردآوری شده است. سپس اثرات افزایش تعداد ون به جای تاکسیها و نیز مدیریت مناسبتر اتوبوسرانی در حمل و نقل مسافرین بین شهری بررسی شده است. همچنین میزان کاهش حجم ترافیک ناشی از حمل و نقل عمومی در جادههای بین شهری به صورت تابعی از افزایش ون به جای تاکسی و نیز افزایش تعداد مسافرین اتوبوسها و مینی بوسها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان بر طبق نتایج بدست آمده، مشخص شده است که مشکلات حمل و نقل همگانی برون شهری بسیاری از استانهای کشور بدین طریق قابل حل میباشد.

 

کلیدواژه‌ها: حجم ترافیک بین شهری، حمل و نقل همگانی بین شهری، ون، بهینه سازی خطی

 

نویسندگان: پویا نجف، حسن خاکسار

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اثرسنجی راهکارهای مدیریت تقاضا بر روی ترافیک شهر تهران

 

روشهای مدیریت تقاضای سفر به عنوان راهکاری موثر در بهبود عملکرد و افزایش سطح سرویس سیستمهای حمل و نقل بهکار گرفته میشوند. در این مقاله راهبردهای مدیریت تقاضا با محوریت حذف سفر، افزایش گستره ساعات اوج سفر با حجم تردد کمتر، تغییر شیوه حمل و نقلی مورد استفاده در سفر، کوتاه شدن مسافتهای بین زوجهای مبادی و مقاصد مختلف و تغییر مسیر سفر به مسیرهای بهینه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. بدین منظور تعدادی راهکار در هریک از زمینههای فوق بر روی مدل کلاننگر شهر تهران اجرا شده و نتایج هر راهکار با استفاده از نرم افزار EMME2 مورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان اثر ترکیبی راهکارهای مدیریت تقاضا بر روی ترافیک شهر تهران بررسی شده است. نتیجه مطالعه نشان داد با اجرای راهکارهای کوتاه و میان مدت مدیریت تقاضا در سال طرح میتوان کاهش 10 درصدی در تقاضای سفر را محقق نمود . این اثر تجمعی از مجموع جبری اثر هریک از راهکارها به تنهایی، بیشتر است.

 

کلیدواژه‌ها: مدیریت تقاضای سفر، ساعات اوج، شیوه حمل و نقل، مسیرهای بهینه

 

نویسندگان: لیلا لطیفی، مینا مجتهدزاده

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اجرای پایلوت ممیزی زیست محیطی راههای کشور

 

هدف از انجام این پروژه اجرای آزمایشی و پیاده سازی برنامه ممیزی زیست محیطی جهت راههای منتخب کشور بوده است. در این راستا پس از بازدیدهای میدانی و مطالعات صحرایی و بررسی و طبقه بندی راههای کشور بر اساس اولویتها، اقدام به پایش و سنجش اثرات زیست محیطی ناشی از بهره برداری از راهها شده است. بدین منظور چهار محور انتخاب و پارامترهای مختلف شامل آلاینده- های آب، خاک، هوا و صوت با تردد متناظر مربوطه در دو مقطع زمانی جداگانه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمایشهای انجام پذیرفته اکثر پارامترهای مورد سنجش به استثناء تعدادی از پارامترهای خاک زیر حد استاندارد قرار داشته اند. اگر چه ارتباط منطقی و علمی بین منشا آلودگی و مقادیر سنجشها وجود نداشته، اما وجود برخی آلایندههای مشترک در محورهای مورد مطالعه از جمله TPH و وانادیوم در خاک باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. به طور کلی بر اساس مطالعات انجام شده در محورهای منتخب، کلیات دستور العمل تهیه شده جهت ممیزی مورد تائید بوده اما در مواردی باید مورد اصلاح قرار گیرد که مهمترین آن اصلاح معیار حد ممیزی تفصیلی می- باشد. در خصوص ممیزی آلاینده های منابع آب و خاک در محیط فیزیکی میتوان گفت که پهنای باند پیش بینی شده بیش از حد مورد انتظار بوده است. لذا با توجه به عملیات میدانی و نتایج سنجشها پهنای باند ممیزی برای بزرگراهها و آزاد راهها به 300 و برای راههای اصلی به 150 متر کاهش یافت. به طور کلی بر اساس مطالعات انجام پذیرفته اجرای ممیزی برای کلیه محورهای کشور امری لازم و ضروری میباشد.

 

کلیدواژه‌ها: ممیزی زیست محیطی، راه، آلودگی خاک، آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی صوتی

 

نویسندگان: نادر مختارانی، فاطمه زاهد، صادق پرتانی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین محله شهرک قدس منطقه 2 شهرداری تهران)

 

انواع آلودگیهای محیطی، کاهش امنیت افراد پیاده، افزایش تلفات ناشی از سوانح رانندگی، پایین بودن میزان مطلوبیت محیطی از جمله مسایلی میباشند که در شهرها قابل رویت است. این در حالیست که بیشتر خیابانهای شهری ایران طوری طراحی شدهاند که بیشتر در خدمت اتومبیلها میباشند تا نیازهای انسان. به بیان دیگر این خیابانها، خیابانهایی اتومبیل محور و ناکاملاند . طرح خیابان کامل یکی از راهبردهایی میباشد که میتواند در محلات امنیت، آسایش و دسترسی آسان برای هر فرد را فراهم آورد. همچنین اتومبیلسواران، افراد پیاده، دوچرخه سواران و رانندگان وسایل حمل ونقل عمومی می توانند به طور همزمان در خیابان کامل رفت و آمد کنند. در این مقاله ضمن معرفی مفهوم خیابان کامل ، با مطالعه موردی محله شهرک قدس، چگونگی اجرای طرح خیابان کامل در خیابان ایرانزمین بررسی میگردد. مقاله حاضر با هدف اجرای طرح خیابان کامل در ایران، از نوع تحقیقات کاربردی است که با کمک روش کیفی برنامهریزی توسعه راهبردی انجام شده است. نتایج حاصل از طرح پیشنهادی بیانگر قابلیت مناسب اجرای طرح خیابان کامل ایران زمین برای دستیابی به توسعه پایدار 4 و همچنین ارتقای کیفی زندگی و افزایش سرزندگی در محله شهرک قدس میباشد.

 

کلیدواژه‌ها: خیابان کامل، توسعه پایدار، محله

 

نویسندگان: الناز ناصری، علی خاکساری، محمود صفارزاده

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارائه الگوی ارزیابی سامانه اتوبوسهای تندرو (مطالعه موردی: خطوط سامانه اتوبوس های تندرو شهر تهران)

 

افزایش بیرویه استفاده از خودروی شخصی، آلودگی هوا، تراکم ترافیک، تجربه تاخیرهای طولانی مدت در سفرهای شهری همگی میتواند نتیجه وجود سیستم حمل ونقل عمومی ناکارآمد و یا عدم فرهنگ سازی مناسب برای استفاده از وسایل نقلیه همگانی به جای وسایل نقلیه شخصی باشد. زمان طولانی سفر با وسایل نقلیه عمومی، عدم وجود سرویسهای با سرفاصله مناسب، عدم رضایت از خدمات ارائه شده، نارضایتی از ازدحام داخل وسایل نقلیه عمومی، عدم احساس راحتی در وسایل نقلیه عمومی و عدم وجود شبکه کامل خطوط حمل ونقل عمومی برای پوشش مسیرهای پرتقاضا موجب گردیده است تا تمایل افراد به استفاده از وسایل نقلیه شخصی بیش از پیش افزایش یابد و ذهنیتی منفی در باور ایشان برای استفاده از این وسایل نقلیه عمومی شکل گیرد. پس از احداث سامانه اتوبوسهای تندرو در اقصی نقاط دنیا، بسیاری از مشکلات ذکر شده برطرف گردیده و شهروندان به خوبی از این طرح استقبال نمودند. در این مقاله، نویسندگان سعی نمودهاند تا با ارائه الگوی ارزیابی سامانه اتوبوسهای تندرو، اقدام به معرفی عوامل موثر در ارزیابی این سامانه نموده تا با شناسایی مشکلات و ضعفهای سیستم موجود بتوان در راستای رفع چنین مشکلاتی گام برداشت. پس از معرفی الگوی فوق، سامانه اتوبوسهای تندرو شهر تهران به عنوان مطالعه موردی مورد ارزیابی قرار گرفته و خطوط مختلف این سامانه رتبه بندی میگردند.

 

کلیدواژه‌ها: وسایل حمل ونقل عمومی،الگو،سامانه اتوبوس های تندور، ارزیابی

 

نویسندگان: هومن آل نوری فروشانی، مصطفی سرکاری، همایون آل نوری فروشانی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارائه الگوی تصمیم گیری جهت افزایش پایداری شبکه حمل و نقل شهری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

 

امروزه با توجه به نقش شبکه های حمل و نقلی در ایجاد توسعه پایدار ، یکی از مسائل عمده و مهمی که برنامه ریزان و مسئولان شهری با ان مواجه هستند بحث سیاست گزاری برای ایجاد شبکه های پایدار حمل و نقلی می باشد ، بنابراین بایستی طراحی مکانیزم ها و الگوهای مواجهه با این مسأله، بر اساس بررسی های همه جانبه در تمامی ابعاد زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و ترافیکی صورت پذیرد تا بتوان با اتخاذ شیوه های کارا و پویا در راستای تحقق این هدف گام برداشت. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از شیوه فرایند تحلیل شبکه ای تمامی جوانب و رابط درونی و بیرونی عناصر تشکیل دهنده شبکه تصمیم ، شامل معیار ها و زیر معیار ها و گزینه ها در نظر گرفته شود و بر این اساس با کمک نرم افزار Super Decisions مهمترین سیاست های حمل و نقلی اولویت بندی گردند. نتایج مدل نهایی نشان می دهد که بر اساس اوزان بدست امده با توجه به نظر کارشناسان ایجاد تسهیلات برای حمل و نقل غیر موتوری بالاترین اولویت را در بین دیگر سیاست ها برای دستیابی به شبکه حمل و نقلی پایدار دارا می باشد.

 

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل پایدار، فرایند تحلیل شبکه ای، اولویت بندی، Super Decisions

 

نویسندگان: شهریار افندی زاده، کامران رحیم اف، حامد نیکتاش

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارائه روش اجرایی تدوین و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد در سازمانهای اتوبوسرانی (مطالعه موردی: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)

 

حمل ونقل عمومی به عنوان مهمترین سیستم حمل ونقل در شهرهای امروز دنیا نیازمند کنترل و پایش مستمر است. این پایش بر اساس میزان دستیابی هر سازمان ارائه دهنده خدمات حمل ونقل عمومی انجام میگیرد. در این راستا یک سیستم ارزیابی عملکرد مؤثر و کار برای انجام این مهم مورد نیاز است. در یک سیستم ارزیابی شاخصها به صورت کمی بیان کننده میزان دستیابی به اهداف خواهند بود. در ایران به دلیل وجود سیستم سنتی اداره سازمانهای اتوبوسرانی، ایجاد یک سیستم ارزیابی عملکرد تقریباً به فراموشی سپرده شده است که یکی از دلایل این عدم توجه، عدم وجود یکروش اجرایی مناسب برای پیاده سازی چنین سیستمی در شرایط فعلی اتوبوسرانی های ایران بوده است. در این مقاله روشی برای طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد در اتوبوسرانی های ایران ارائه شده است که در آن نیازهای اجرایی لازم نیز در نظر گرفته شده است. این روش در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیاده سازی شده و در حال اجرا می باشد.

 

کلیدواژه‌ها: سازمان اتوبوسرانی، سیستم ارزیابی عملکرد، شاخص

 

نویسندگان: سید محمد مهدی امیری پور، مریم ابراهیمی، سامان چهرآزی، رضا وثوق

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارائه روشی برای تعیین نرخ کرایه تاکسیهای خطی، مطالعه موردی شهر تهران

 

خدمات تاکسی خطی به عنوان یکی از اجزای سیستم حمل و نقل شبه همگانی در تاکسیرانی میباشد که به صورت گسترده در سطح شهر تهران ارائه خدمات مینماید. و به دلیل نرخ کرایه پایین، پوشش مسیرهای پر تقاضا و راحتی نسبی که دارد مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است. تعیین نرخ کرایه این نوع از خدمات همواره به عنوان چالشی بین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، شورای اسلامی شهر، تاکسیرانان و مسافران مطرح بوده است. در این مقاله سعی شده است تا با توجه به کلیه پارامترهای تاثیر گذار در درآمد و هزینه تاکسیران اقدام به ارائه روشی برای تعیین نرخ کرایه خدمات تاکسی خطی شود تا هم تاکسیرانان به درآمد مورد نظر دست یابند و هم رابطهای کارا و بهینه برای تعیین نرخ ارائه شود. این پارامترها به سه دسته کلی درآمد تاکسیران، هزینه های تاکسی و هزینههای تاکسیران تقسیم شده اند. در این روش نرخ کرایه به گونهای تعیین شده است تا پس از کسر کلیه هزینه های روزانه از درآمد روزانه ناشی از دریافت کرایه، مبلغ باقیمانده معادل دستمزد روزانهای باشد که برای هر تاکسیران در نظر گرفته شده است. در نهایت کاربرد این روش بر روی چند خط در شهر تهران بطور نمونه نشان داده شده و نتایج آن بیان شده است.

 

کلیدواژه‌ها: تاکسی، کرایه، خدمات خطی، هزینه، درآمد

 

نویسندگان: الیاس فرح زاد، رضا قاضی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...